òåñò 9

1,665 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

òåñò 9

  1. 1. 9-ð àíãèéí Áèîëîãè õè÷ýýëèéí òåñò / Òóëãóóð õºäºë㺺íèé ýðõòýíèé òîãòîëöîî, àðüñ / À õóâèëáàð1.Òîäîðõîé õýëáýõ á¿òýöòýé, òóõàéí áèå ìàõáîäèä ººðèéí ãýñýí îðîí çàéã ýçýëñýí, òîäîðõîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýãáèåèéí õýñãèéã . . . . . ãýíý. à.Ýñ á. Ýä â. Ýðõòýí ã. Ýðõòýíèé òîãòîëöîî2.Ýñèéí ýðõòýíöýðèéã íýðëý à. á. â.3.Ýñèéí ýðõòýíöýð¿¿äèéã ¿¿ðãýýð íü çºâ õîëáî. à. Ïëàñòèä 1.Ýñèéí ýíåðãèéí òºâ á. Ìèòîõîíäðè 2.Óóðàã áîëîí í¿¿ðñ óñèéã íèéëýãæ¿¿ëíý. â. Ýíäîïëàçìûí òîð 3.Ýñýä ºí㺠ºãäºã ýðõòýíöýð4.ßñ ÿìàð ýäýýñ òîãòîõ âý ? à. Õó÷óóð ýä á. úëãºð áóë÷èíãèéí ýä â. Ìýäðýëèéí ýä ã. Õîëáîã÷ ýä5.Òóëãóóð õºäºë㺺íèé ýðõòýíèé òîãòîëöîîíä àëü íü õàìààðàõã¿é âý ? à. Àðàã ÿñ á. Áóë÷èí â. Àðüñ ã. ¯å õîëáîîñ6.Äýýä ìº÷äèéí ÿñèéã íýðëý. 1.ªëìèé 2.Áóãàëãà 3. Øóó 4. Õàâèðãà 5.Äàë 6.Çóëàé 7.Ñàðâóó 8.̺ðíèé á¿ñë¿¿ð à. 1.2.4.5.8 á. 2.3.5.7.8 â.3.4.7.8.1 ã.4.6.7.3.87.̺÷äèéí ÿñ õºäºë㺺íòýé íèéëñíèéã . . . ãýíý à. ¯å á. Çààäàñ â. õîëáîîñ8.Ǻâ õàðãàëçóóë 1.Õ¿ç¿¿íèé à. 4-5 íóãàëàì 2.Ñýýðíèé á.12 íóãàëàì 3.Á¿ñýëõ¿éí â. 5 íóãàëàì 4.Àõàð ñ¿¿ëíèé ã. 7 íóãàëàì9.ßñíû äîòîîä á¿òýö íü: à.Õàëüñ, õèì áîäèñ, íÿãò áîäèñ á.Õèì áîäèñ, íÿãò áîäèñ, õàëüñ â. Õàëüñ, õèì áîäèñ, íÿãò áîäèñ ãýñýí äàðààëàëòàé áàéíà.10.ßñíû ºñºëò íü: à. Ǻâõºí óðòààøàà á. Ǻâõºí ºð㺺øºº â. Óðòààøàà áà ºð㺺øºº çýðýã ÿâàãäàíà11.Ãàâëûí ÿñ õîîðîíäîî ÿìàð õîëáîîñîîð õîëáîãääîã âý ? à.Õºäºë㺺íò ¿å á. Çààäàñ â. Õàãàñ õºäºë㺺íò ¿å ã. ̺㺺ðñ12.ßìàð òîõèîëäîëä ãàðûã íóãàëàã÷ òýíèéëãýã÷ áóë÷èí çýðýã àãøèõ þìóó ñóëðàõ âý ? à.Ìîä õºðººäºõ á. Þì áè÷èõ â. Ýãö ºðãºõ, óíæóóëàõ13. Äîòîîä ýðõòýí¿¿äèéí áóë÷èí íü: à.Çàðèì õºíäëºí ñóäàëò á. Ǻâõºí ãºëãºð ñóäàëò â. Ǻâõºí õºíäëºí ñóäàëò14.Ǻâ áàòàëãààã îë à.Õ¿íèé àðüñ íü ìýäðýõ, õàìãààëàõ, äóëààí çîõèöóóëàõ, ÿëãàðóóëàõ ¿¿ðýãòýé á.Õ¿íèé àðüñàíä ¿ñýí á¿ðõ¿¿ë áàéõã¿é â.Õ¿íèé áèåèéí äóëààí çàãàñíû àäèë ãàäààä îð÷íîîñ øóóä õàìààðíà15.Öýâýð àãààðò ÿâàõ, ã¿éõ, òîãëîõ, öàíà òýø¿¿ðýýð ãóëãàõ, àÿëàõ çýðýã íü áèåý ÷èéðýãæ¿¿ëýõ ÿìàð àðãàäîðäîã âý ? à.Óñààð ÷èéðýãæ¿¿ëýõ á. Àãààðààð ÷èéðýãæ¿¿ëýõ â.Íàðààð÷èéðýãæ¿¿ëýõ16.Àðüñààð äàìæèí õàëäâàðëàõ ºâ÷èí: à. Õàíèàä á. Õàìóó â. Ñ¿ðüåý17.Õ¿íèé áèåèéí äóëààí õàìãèéí èõýýð: à. Àìüñãàëààð á. Õºëñººð â. Øýýñýýð ã. Õîäîîäíû ø¿¿ñýýð ÿëãàðíà18.Àðüñàíä äàðààõ áóë÷èðõàéíóóäààñ àëü íü áàéõ âý à. Ø¿ëñíèé á. Ñ¿¿íèé â.ÿéëñýí ã. Íóëèìñíû
  2. 2. 9-ð àíãèéí Áèîëîãè õè÷ýýëèéí òåñò / Òóëãóóð õºäºë㺺íèé ýðõòýíèé òîãòîëöîî, àðüñ / Á õóâèëáàð1.Ãàðàë ¿¿ñýë á¿òöýýðýý èæèë ýñ áîëîí ýñ õîîðîíäûí áîäèñûã . . . . . ãýíý. à.Ýñ á. Ýä â. Ýðõòýí ã. Ýðõòýíèé òîãòîëöîî2.Ýñèéí ýðõòýíöýð¿¿äèéã íýðëý à. á. â.3.Ýñèéí ýðõòýíöýð¿¿äèéã ¿¿ðãýýð íü çºâ õîëáî. à.Áººì 1.Ýñèéí ø¿¿ñèéã ººðòºº àãóóëæ øààðäëàãàòàé ¿åä ãàðãàíà á.Âàêóîëü 2.Óäàìøëûí ìýäýýëëèéã õàäãàëæ äàìæóóëíà. â.Öåíòðîéëü 3.Ýñèéí õóâààãäàëä îðîëöîíî4.Àðüñ ÿìàð ýäýýñ òîãòîõ âý ? à. Õó÷óóð ýä á. úëãºð áóë÷èíãèéí ýä â. Ìýäðýëèéí ýä ã. Õîëáîã÷ ýä5.Òóëãóóð õºäºë㺺íèé ýðõòýíèé òîãòîëöîîíä àëü íü õàìààðàõã¿é âý ? à. Àðàã ÿñ á. Áóë÷èí â. Àðüñ ã. ¯å õîëáîîñ6.Äîîä ìº÷äèéí ÿñèéã íýðëý. 1.ªëìèé 2.Äàë 3. Õàâèðãà 4. Ñ¿¿æ 5.Äóíä ÷ºìºã 6.Øèëáý 7.Òàâõàé 8.Ñýýð à. 1.4.5.6.7 á. 2.3.5.7.8 â.3.4.7.8.1 ã.4.6.7.3.87.ßñíóóä ººð õîîðîíäîî õºäë㺺íã¿é áà õºäºë㺺íòýé, óÿí õºäºë㺺íòýé õîëáîãäñîí áàéäàã.¯¿íèéã . . . ãýíý. à. ¯å á. Çààäàñ â. õîëáîîñ8.Ǻâ õàðãàëçóóë 1.Õ¿ç¿¿íèé à. 4-5 íóãàëàì 2.Ñýýðíèé á.12 íóãàëàì 3.Óóöíû â. 5 íóãàëàì 4. Àõàð ñ¿¿ëíèé ã. 7 íóãàëàì9.ßñûã øàòààõàä ÿñíû íàéðëàãàí äàõü ÿìàð áîäèñ ¿ã¿é áîëîõ âý ? à.Ýðäýñ áîäèñ á. Øèì áîäèñ â. Êàëüöè ã. Ýðäýñ áîëîí øèì áîäèñ10.ßñ ãýìòýõýä: à. Øóóä ýìíýëýã ð¿¿ àâ÷ ÿâíà á. Àíõíû òóñëàìæ ¿ç¿¿ëíý â. Àíõíû òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýýä, ýìíýëýã àâ÷ÿâíà.11.Õàìãèéí ºðãºí ÿñûã íýðëý. à. Òàâõàéí ÿñ á. Õàâèðãà â. Äàë ã. Ñ¿¿æ12.Àðàã ÿñíû áóë÷èíãóóä ÿìàð ýäýýñ òîãòîõ âý? à. Ǻâõºí õºíäëºí ñóäàëò áóë÷èí á. Õîëèìîã ñóäàëò â. Ǻâõºí ãºëãºð ñóäàëò áóë÷èí13. Õ¿íèé àëü áóë÷èí áóñàä àìüòíûõààñ èë¿¿ õºãæñºí âý ? à. Ãàðûí á. Çàæëàõ â. Í¿¿ðíèé ã. Õàâèðãà çàâñðûí14.Ǻâ áàòàëãààã îë à. Õ¿íèé àðüñ íü ìýäðýõ, õàìãààëàõ, äóëààí çîõèöóóëàõ, ÿëãàðóóëàõ ¿¿ðýãòýé á. Õ¿íèé àðüñàíä ¿ñýí á¿ðõ¿¿ë áàéõã¿é â. Õ¿íèé áèåèéí äóëààí çàãàñíû àäèë ãàäààä îð÷íîîñ øóóä õàìààðíà15.Íàðíû ãýðëèéí àøèãòàé òóÿàã òîõèðîìæòîé öàã õóãàöààíä íü àðüñààðàà äàìæóóëàí áèåäýý øèíãýýí÷èéðýãæ¿¿ëýõèéã . . .ãýíý. à. Óñààð ÷èéðýãæ¿¿ëýõ á. Àãààðààð ÷èéðýãæ¿¿ëýõ â. Íàðààð ÷èéðýãæ¿¿ëýõ16.Àðüñíû ºâ÷èí áîëîõ 캺ãºíöºðººñ ñýðãèéëýõèéí òóëä à.Áóñàäòàé õóâöàñàà ñîëèõã¿é áàéõ á. Àÿãà òàâãàà ñîëèõã¿é áàéõ â. Àìíû õààëòõýðýãëýõ17.¯ñíèé óóòàíöàð àðüñíû ÿìàð äàâõðààíä îðøèõ âý ? à.ªíãºí õºðñºíä á. ªºõºí ýäýä â. Æèíõýíý àðüñàí äàâõðààíä18.Íàðíû ãýðëèéí íºëººãººð àðüñàíä: à.Âèòàìèí-Ñ á. Âèòàìèí-À â. Âèòàìèí – Ä ã.Âèòàìèí – Å ¿¿ñíý.Áàòëàâ: . . . . . . . . . . . . . . .ñ.ì Ó.Íàðàíòóÿà 9-ð àíãèéí Áèîëîãè õè÷ýýëèéí òåñò / Àìüñãàëàõ áîëîí öóñíû ýðãýëòèéí ýðõòýíèé òîãòîëöîî/
  3. 3. À õóâèëáàð1.Çóðàã2. Õ¿íèé áèå ìàõáîäûí äîòîîä îð÷èí þóíààñ á¿ðääýã âý ? à. Öóñ àãààðààñ á. Òóíãàëàã, ýäèéí øèíãýí, öóñíààñ â. Ǻâõºí ýäèéí øèíãýíýýñ ã. Òºðºë á¿ðèéí ø¿¿ñíýýñ3. Ýäèéí øèíãýíýýñ ¿¿ñ÷ òóñãàé ñóäñààð óðñäàã øèíãýíèéã . . . . . ãýíý. à. Öóñ á. Ýäèéí øèíãýí â. Òóíãàëàã4. Ýäèéí øèíãýí õààíààñ ¿¿ñäýã âý ? à. ׺ìºã á. Òóíãàëàã â. Öóñíû ýñ¿¿äýýñ ã. Öóñíû ñèéâýíãýýñ4. Õ¿÷èëòºðºã÷ èõòýé óõàà ÿãààí ºíãºòýé, çóðàãò óëààíààð òýìäãýëäýã öóñûã ÿìàð öóñ ãýæ íýðëýäýã âý ? à. Àðòåðèéí öóñ á. Âåíèéí öóñ5. Öóñíû ýñ¿¿äèéí ¿¿ðãèéã çºâ õàðãàëçóóë. à. Öóñíû óëààí ýñ 1. Äàðõëàà òîãòîîõ õàìãààëàõ á. Öàãààí ýñ 2. Öóñ á¿ëýãíýõ â. ßëòàñ 3. Áîäèñ áà õèé çºâºðëºõ6. Ç¿ðõíèé áàðóóí õîâäëîîñ ãàðñàí öóñ óóøãèíä î÷èæ, ýðãýýä ç¿¿í òîñãóóðò öóòãàõûã öóñíû ÿìàð ýðãýëò ãýõ âý ? à. Áàãà ýðãýëò á. Èõ ýðãýëò7. Ç¿ðõíèé õîâäëîîñ : à. õ¿÷èëòºðºã÷ººð áàÿæñàí á. Í¿¿ðñ õ¿÷ëýýð ýëáýã â. Í¿¿ðñ òºðºã÷òýé öóñ ãàðíà8.Ǻâ õàðãàëçóóë à. Õ¿ðýí óëààí ºíãºòýé õ¿÷ áàãàòàé öóñ 1. Äîòóóð öóñ àëäàëò á. Òîä óëààí ÿãààí ºíãºòýé öóñ õ¿÷òýé îëãîéäîí ãàðíà. 2. Õóðààãóóð ñóäàñíû öóñ àëäàëò â. Öàðàé íü öîíõèéæ, õ¿éòýí õºëñ ãàðíà. 3. Òàðààãóóð ñóäàñíû öóñ àëäàëò9. Ãóðàâäóãààð á¿ëãèéí öóñûã à.I á. III áà IV â. II ã. Ǻâõºí III á¿ëýãò ñýëáýæ áîëíî.10. Öóñ àëäñàí õ¿íä ýõëýýä: à. ýì÷ äóóäíà á. àÿíäàà òîãòîíî â. Àíõíû òóñëàìæ ÿàðàëòàé ¿ç¿¿ëíý.11. Õ¿íèé òàðãàëàëòûí ãîë ¿íäýñ íü à. Õºäºë㺺íèé äóòàãäàë á. ×àíàðòàé õîîë12. Íàñàíä õ¿ðñýí õ¿íèé õýâèéí æèíã : à. Æèãíýæ á. ªíäðèéã õýìæýýä 1.5 õóâàà â. ªíäðººñ íü 100-ã õàñíà.13. Ç¿ðõ ñóäàñíû ¿éë àæèëëàãààã õýâèéí àâ÷ ÿâàõûí òóëä ÿàõ ¸ñòîé âý ? ............................................................................. .............................................................................14. Çóðãààñ ÿìàð ýðõòýíèé òîãòîëöîî áîëîõûã òîãòîîæ, ýðõòýí¿¿äèéã íýðëý.амьсгал15. Àìüñãàëûí ¿åä õ¿÷èëòºðºã÷èéí ñîëèëöîî õààíà ÿâàãääàã âý ? à. ̺㺺ðñºí õîîëîéä á. Óóøãèíû öóëöàíä â. Óóøãèíû áàðóóí õýñýãò ã. Óóøãèíû ç¿¿í õýñýãò16. Óóøãèíä îðæ áàéãàà àãààðèéí õýäýí õóâü íü õ¿÷èëòºðºã÷ áàéõ âý ? à. 21% á. 10% â. 15% ã. 50%17. Óóøãèíû öóëöàíãèéí ¿¿ðýã íü à. Áîõèð àãààð óñòãàõ á. Íÿíã óñòãàõ â. Àãààðèéã á¿ëýýñãýõ18. Òîìóó ºâ÷íèéã ¿¿ñãýã÷ íü: à. Íÿí á. Âèðóñ â. Íÿí, âèðóñ ã. Õîðõîé
  4. 4.  õóâèëáàð1.çóðàã2. Õ¿íèé áèå ìàõáîäûí äîòîîä îð÷èí þóíààñ á¿ðääýã âý ? à. Öóñ àãààðààñ á. Òóíãàëàã, ýäèéí øèíãýí, öóñíààñ â. Ǻâõºí ýäèéí øèíãýíýýñ ã. Òºðºë á¿ðèéí ø¿¿ñíýýñ3. Öóñíû ñèéâýíãýýñ ¿¿ñ÷, ýñ õîîðîíäûí çàéä îðøäîã, ºíãºã¿é òóíãàëàã øèíãýíèéã . . . . . ãýíý. à. Öóñ á. Ýäèéí øèíãýí â. Òóíãàëàã4. Ýäèéí øèíãýí õààíààñ ¿¿ñäýã âý ? à. ׺ìºã á. Òóíãàëàã â. Öóñíû ýñ¿¿äýýñ ã. Öóñíû ñèéâýíãýýñ4. Í¿¿ðñ õ¿÷ëèéí õèé èõòýé õ¿ðýí óëààí ºíãºòýé, çóðàãò öýíõýðýýð òýìäãýëäýã öóñûã ÿìàð öóñ ãýæ íýðëýäýã âý ? à. Àðòåðèéí öóñ á. Âåíèéí öóñ5. Öóñíû ýñ¿¿äèéí àìüäðàõ õóãàöààã çºâ õàðãàëçóóë. à. Öóñíû óëààí ýñ 1. 5 – 8 õîíîã á. Öàãààí ýñ 2. 2 – 4 õîíîã â. ßëòàñ 3. 4 ñàð6. Õóðààãóóð öóñ òàðààãóóð ñóäñààð, òàðààãóóð öóñ õóðààãóóð ñóäñààð öóòãàõûã öóñíû ÿìàð ýðãýëò ãýõ âý ? à. Áàãà ýðãýëò á. Èõ ýðãýëò7. Ãîë ñóäñààð öóñ õàìãèéí õóðäòàé óðñäàãèéí ó÷èð þó âý ? à. Íèéò ºðãºí íü õàìãèéí áàãà á. Íèéò ºðãºí íü õàìãèéí èõ â. Äàðàëò èõ8.Ǻâ õàðãàëçóóë à. Õÿëãàñàí ñóäàñíû öóñ àëäàëò 1. Èõýâ÷ëýí ìº÷äºä òîõèîëäîõ áà øàðõèéã øóóä äàðæ áîîíî á. Õóðààãóóð ñóäàñíû öóñ àëäàëò 2. Õîðèã áîîëò òàâüæ õóãàöàà àëäàëã¿é ýì÷èä ÿàðàëòàé õ¿ðãýíý â. òàðààãóóð ñóäàñíû öóñ àëäàëò 3. Øàðõèéã èîäûí óóñìàëààð öýâýðëýýä öýâýð áîîëò õèéíý.9. Õî¸ð äóãààð á¿ëãèéí öóñûã à.I áà II á. II áà IV â. I çºâõºí ã. Ǻâõºí IV á¿ëýãò ñýëáýæ áîëíî.10. Õóíäàí ÿãààí öóñ îëãîéäîí ãàð÷ áàéâàë : à. Òàðààãóóðûí á. Õóðààãóóðûí â. Õÿëãàñàí11. Õ¿íèé òàðãàëàëòûí ãîë ¿íäýñ íü à. Õºäºë㺺íèé äóòàãäàë á. ×àíàðòàé õîîë12. Íàñàíä õ¿ðñýí õ¿íèé õýâèéí æèíã : à. Æèãíýæ á. ªíäðèéã õýìæýýä 1.5 õóâàà â. ªíäðººñ íü 100-ã õàñíà.13. Ç¿ðõ ñóäàñíû ¿éë àæèëëàãààã õýâèéí àâ÷ ÿâàõûí òóëä ÿàõ ¸ñòîé âý ? ............................................................................. .............................................................................14. Çóðãààñ ÿìàð ýðõòýíèé òîãòîëöîî áîëîõûã òîãòîîæ, ýðõòýí¿¿äèéã íýðëý.15. Óóøãèíààñ ãàð÷ áàéãàà õèéä ÿìàð áîäèñ их áàéõ âý ? à. Õ¿÷èëòºðºã÷ á. Í¿¿ðñòºðºã÷ â. Õ¿÷èëòºðºã÷ áà í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé16. Óóøãèíû àìüäðàëûí áàãòààìæ ãýæ þóã õýëýõ âý ? à. ÿí àìüñãàà àâñíû äàðàà ãàäàãø ãàðãàõ õèéí äýýä õýìæýýã õýëíý á. ÿí àìüñãàë àâñíû äàðàà äîòîãø îðóóëàõ õèéí äýýä õýìæýýã õýëíý. â. Àìüñãàà àâñíû äàðàà óóøèí òýëýõ õýìæýýã õýëíý17. Óóøãèíû öóëöàíãèéí ¿¿ðýã íü à. Áîõèð àãààð óñòãàõ á. Íÿíã óñòãàõ â. Àãààðèéã á¿ëýýñãýõ18. Ñ¿ðüåý ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãûã íýðëýíý ¿¿ ? à. Öýâýð îð÷èí á. Ãýðýëòýé îð÷èí â. Äýýðõè á¿ãä
  5. 5. Хоол боловсруулах ба ялгаруулах эрхтэний тогтолцоо / А хэсэг/1. Шүлсний ферментүүд /эсгэг/ ямар үүрэгтэй вэ? a. Уургийг задлах d. Нүүрс-усыг задлах b. Өөх тосыг задлах e. Амин хүчлийг задлaх c. Амны хөндийг цэвэрлэх2. Хоол боловсруулах тогтолцоонд хамаарахгүй эрхтнийг тэмдэглэ a. Залгиур хоолой d. Цөс b. Нойр булчирхай e. Шүлсний булчирхай c. Бөөрний дээд булчирхай3. Мухар олгой хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? a. Өөх тос задлах b. Нарийн ба бүдүүн гэдэс холбох c. Уураг задлах d. Нөөц тэжээлийн бодисыг хуримтлуулах e. Ургамлын гаралтай хялбар боловсордоггүй нэгдлийг задлах4. Хүний хэлний арын хэсэг ......амтыг сайн мэдэрнэ. a. Амтлаг c. Давслаг e. Бүх b. Гашуун d. Исгэлэн5. Ходоодны уураг задлагч фермент ямар орчинд илүү үйлчилдэг вэ? a. Саармаг b. Хүчилллэг c. Шүлтлэг d. Сул шүлтлэг6. Хүний биед витамин А дутагдахад .... өвчин үүсдэг a. Сульдаа c. Чийг бам e. Тахиан сохор b. Бери- бери d. Цусан суулга7. Ялгаруулах эрхтэний тогтолцооны замыг зөв дарааллаар байрлуул /1.Давсаг, 2.Бөөр, 3.Шээсний цорго,4.Шээсний сүв / a. 2,4,1,3 c. 2,3,4,1 e. 2,1,3,4 b. 2,4,3,1 d. 2,3,1,48. Хүний биед витамин В дутагдахад .... өвчин үүсдэг a. Сульдаа c. Чийг бам e. Тахиан сохор b. Бери- бери d. Цусан суулга9. Хүн ямар төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг түүхий юм уу шүүрхий хэрэглэвэл туузан хорхойгоор халдварлах боломжтой вэ? a. Хонь,ямааны мах c. Ангийн мах b. Загас ба голын хавч d. Үхэр, гахайн мах10. Анхдагч шээс эцсийн шээснээс ямар ялгаатай вэ? a. Их хэмжээтэй d. Уураггүй b. Глюкозын концентраци их e. Бүгд зөв c. Шээсний концентраци бага11. Дор дурдсан эрхтэнүүдээс аль нь ялгаруулах эрхтэнд үл тооцогдох вэ? a. Бөөр c. Дэлүү e. Давсаг b. Арьс d. Уушиг f.12. Махан хоолонд ямар шим бодис илүү байдаг вэ? a. Витамин c. Амин хүчил e. Нүүрс-ус b. Эрдэс давс d. Даавар13. Дараах зургийг тайлбарла .14. Нарийн гэдэс нь....... a. 4-5 метр c. 5-7 метр b. 5-6 метр d. 4-7 метр15. Инсулин хаанаас ялгарах вэ? a. Ходоод c. Нойр булчирхай b. 12 нугалаа гэдэс d. Бамбай булчирхай
  6. 6. Хоол боловсруулах ба ялгаруулах эрхтэний тогтолцоо /В хэсэг/1. Хүний биеийн хамгийн том булчирхай a. Бамбай булчирхай c. Нойр булчирхай b. Сэрээ булчирхай d. Элэг2. Хүний биед витамин D дутагдахад .... өвчин үүсдэг a. Сульдаа c. Чийг бам e. Тахиан сохор b. Бери- бери d. Цусан суулга3. Хоол боловсруулах эрхтэний тогтолцооны эрхтэнийг зөв дарааллаар байрлуул /1. Ходоод, 2.амны хөндий, 3. Нарийн гэдэс, 4.залгиур хоолой, 5.бүдүүн гэдэс, 6.улаан хоолой, 7.шулуун гэдэс/ a. 2,4,1,5,6,7,3 c. 2,4,6,3,1,5,7 e. 2,4,6,1,3,5,7 b. 2,4,3,1,6,7,5 d. 2,4,1,3,6,7,54. Хүний биед витамин С дутагдахад .... өвчин үүсдэг a. Сульдаа c. Чийг бам e. Тахиан сохор b. Бери- бери d. Цусан суулга5. Хоолны боловсроогүй үлдэгдэл нянгийн оролцоотой задрах үйл явц гэдэсний аль хэсэгт явагдах вэ? a. Олон гэдсэнд c. 12 нугалаа гэдсэнд e. Бүдүүн гэдсэнд b. Шулуун гэдсэнд d. Цутгалан гэдсэнд6. Хэлний хажуу ба үзүүр хэсэг .... амтыг мэдэрнэ. a. Амтлаг c. Давслаг e. Бүх b. Гашуун d. Исгэлэн7. Цөс хаанаас ялгардаг вэ? a. Цөсний уутны хананаас d. Элэгнээс b. Нойр булчирхайнаас e. Цуснаас c. Нарийн гэдэснээс8. Тэжээлийн бодис хоол боловсруулах эрхтний аль хэсэгт шимэгддэг вэ? a. Нарийн гэдсэнд c. 12 нугалаа гэдсэнд e. Бүдүүн гэдсэнд b. Шулуун гэдсэнд d. Цутгалан гэдсэнд9. Бие мах бодийн уураг хаанаас үүсэх вэ? a. Тосны хүчил c. Цардуул b. Амин хүчил d. Сахар10. Ямар шингэнийг анхдагч шээс гэдэг вэ? a. Хялгасан судасны торлогын уутны хөндийд нэвтэрсэн шингэн b. Тахир сувагт дахин шимэгдсэнээр үүссэн шингэн c. Бөөрөнд ирж байгаа цусны судсан дахь шингэн d. Давсганд орсон шингэн11. Янз бүрийн өвчний улмаас бөөрний хучуур эдийн эсүүд гэмтсэнээр эцсийн шээс үүсэх үйл явц зогсож бие махбодиос анхдагч шээс шууд гадагш ялгардаг.Үүний улмаас бие ямар сөрөг үр дагавар илэрч болох вэ? a. Давс их хуримтлагдаж бөөр чулуужина. b. Сахар амин хүчил зэрэг шим бодисоо алдана. c. Илүүдэл ус эрдэс бодис гадагшилна. d. Сөрөг үр дагавар илрэхгүй e. Хоол боловсруулалт удааширна.12. Уураг, өөх тос, нүүрс-усыг исэлдүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бодис юу вэ? a. Хүчилтөрөгч c. Ус b. Нүүрсхүчлийн хий d. Фосфорын хүчил13. Дараах зургийг тайлбарла.14. Бүдүүн гэдэс нь .... a. 2 метр b. 1,5 метр c. 3 метр d. 1,5-2 метр15. Давсаг ямар үүрэгтэй вэ? a. Шээс дамжуулах d. Ялгах b. Хадгалах c. Гадагшлуулах

×