Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artikel Loopbaankompas Loopbaanvisie

440 views

Published on

Artikel Loopbaankompas - publicatie Loopbaanvisie

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel Loopbaankompas Loopbaanvisie

  1. 1. PRAKTIJK MethodiekWerken met het LoopbaankompasAnders kijkennaar hetzelfde Bregje Spijkerman Rupert SpijkermanBregje Spijkerman en Rupert SpijkermanBij het loopbaankompas vormen zelfsturing en -bekrachtiging het uitgangspunt.Het werkt als een soort van 3D-bril. Door die bril kijk je selectief en laat je defocus van je cliënt, zijn aanpak, zijn persoonlijke loopbaanmotieven en zijn ver-bondenheid met de omgeving oplichten in zijn verhaal. Het loopbaankompas iseen makkelijk inzetbare werkvorm. In deze bijdrage willen we onze positieveervaringen met dit nieuwe concept met u delen.Als loopbaanbegeleider sta je voor de lastige opgave om coach in staat stelt een nulmeting te doen. De nulmetingloopbaangesprekken in goede banen te leiden. In het hier laat direct zien op welk punt de cliënt de manier waarop hijen nu je gesprekskoers bepalen is een onmisbare coach- zijn loopbaanzaken beheert, kan verbeteren.kwaliteit. Die kwaliteit komt helaas niet iedereen zomaar Anders kijken naar het zelfde. Met deze titel willen we be-aanwaaien. Je kunt dan als coach behoefte hebben aan nadrukken dat we via dit coachmodel een wezenlijk an-een zeef, waarmee je makkelijk de relevante elementen dere insteek kiezen dan de psychologische. De cliënt geeftuit het complexe verhaal van je cliënt kunt halen. Het loop- zelf zijn loopbaanontwikkeling vorm. Bij het realiseren vanbaankompas is daarvoor een goed hulpmiddel. taken zijn vier factoren relevant: 1. Richt de persoon zich op duidelijke doelen waar hijHet loopbaankompas, dat we hebben afgeleid van het eer- echt achterstaat?der door ons ontwikkelde team- en trainerskompas, hebben 2. Kiest de persoon voor een aanpak die voor hem op-we getest tijdens workshops met personeelsconsulenten timaal werkt?en met studenten Personeel en Arbeid. De toegevoegde 3. Sluit de persoon voldoende aan op zijn eigen wensen,waarde van het model is dat het een minder psychologise- behoeften en belangen?rende benadering biedt dan de gangbare methodes: de cli- 4. Is de persoon bezig op een manier die aansluit op ofent beleeft zelf extra sterk de eigen verantwoordelijkheid leidt tot verbindingen met zijn omgeving?en het eigenaarschap van de loopbaanvraag. Dit heeft geleid tot de volgende vier kompaspunten: Fo-Hoe werkt het? cus, Route, Drive en Verbondenheid. Focus en Route stellenHet loopbaankompas kun je in iedere situatie gebruiken de taak centraal. Drive en Verbondenheid stellen de mensom je koers te bepalen als gesprekleider. Eventueel kun je centraal als individu en als lid van een gemeenschap.het ook ombouwen tot een zelfhulpinstrument voor de cli-ent. Wij hebben een concept vragenlijst ontwikkeld die de Focus LoopbaanVisie nr. 2 - april 2011 51
  2. 2. PRAKTIJK Methodiek In het taalgebruik van sporters en trainers betekent focus- Om de route te bepalen is grondig brainstormen met de sen: ‘Je concentreren op waar het echt om gaat en daar al cliënt het aangewezen middel. Alle mogelijke routes ko- je energie en aandacht op richten.’ men hierdoor duidelijk in het vizier. De cliënt kan dan on- derkennen welke route hem het beste ligt en de meeste Als je luistert naar het verhaal van je cliënt, kun je steeds kansen biedt. de vraag stellen of de cliënt wel helder en duidelijk kan aangeven wat hij wil bereiken. Zijn de doelen glashelder Drive en voldoende concreet zodat hij er solide plannen op kan Uit onderzoek blijkt dat mensen beter presteren als ze bouwen? Zijn de doelen, die hij opsomt ook doelen waar van binnen uit gemotiveerd zijn. Extrinsieke beloning of hij voldoende hart voor heeft en zich echt voor wil inzet- straf werkt op termijn minder goed (Pink, 2010). In een ten? Als je echt weet wat je wilt – ‘gefocust bent’ – kun je coachtraject ontmoeten we cliënten die zich inzetten om bergen verzetten. Als coach laat je dat wat de cliënt zegt de coachdoelen te realiseren. Toch ligt sabotage op de loer. over zijn focus niet zomaar passeren. Je zet er een zoeklicht Succes is hierbij afhankelijk van hun werkelijke intrinsieke op. Door erop terug te komen ziet de cliënt onder ogen wat motivatie voor die coachdoelen. zijn focus is. Je stelt er ook zelf de nodige vragen over. Vage uitspraken wil je graag concreter zien. Slappe uitspraken Wat bezielt en drijft de cliënt tot zijn loopbaangedrag? Deze waarvan je aanvoelt, dat er weinig passie in zit, stel je ter vraag verdient de volle aandacht van de coach. Hoe kan discussie. het bestaan dat mensen soms loopbaanbesluiten nemen die totaal niet overeenkomen met hun talenten? Hoe is het Route mogelijk dat mensen die stressgevoelig zijn, juist situaties Route is in dit verband de te kiezen weg naar het doel, opzoeken die hen teveel stress bezorgen? Onder de directe dat je voor ogen staat. Het zou een denkfout zijn om er- argumentatie van dit gedrag liggen de basisbehoeften ver- van uit te gaan dat er maar één weg is die leidt naar het borgen die de coach in het gesprek zichtbaar maakt. Deci bereiken van je doelen. Het gaat erom die weg te kiezen, en anderen (2000) onderscheiden een drietal basisbehoef- die de cliënt het beste uitkomt maar ook het beste ligt. ten als motor voor besluitvorming: de behoefte om eigen En natuurlijk gaat het erom dat hij kiest voor de activitei- talenten en mogelijkheden vorm te geven (meesterschap), ten waarmee hij echt zijn doel kan bereiken. Vooral als de behoefte om te horen bij en bij te dragen aan een ge- de loopbaansituatie onder druk staat (bijvoorbeeld door meenschap (zingeving) en de behoefte om zelf de eigen dreigend ontslag) treedt echter al snel stress op. Dit leidt koers te bepalen (autonomie). makkelijk tot paniekvoetbal. Dan kan iemand ineens alles tegelijk willen aanpakken, zonder zichzelf af te vragen of Verbondenheid het ook rendement oplevert voor wat hij wil bereiken. Bij- Verbondenheid betekent ‘het gevoel dat je bij elkaar voorbeeld iemand die werkloos wordt en op iedere baan hoort’. Onderlinge solidariteit. Hoe is de cliënt ingebed in die hij tegenkomt solliciteert. zijn omgeving met zijn loopbaan en zijn loopbaanplannen? De meeste mensen hebben in het verleden een boodschap Veel cliënten praten over hoe ze in hun werk functione- meegekregen van hun ouders. Zij weten met welke loop- ren. Ze vergeten in hun directe omgeving na te vragen hoe baanplannen ze thuis applaus en ondersteuning kunnen ze functioneren. In zekere zin geldt ook bij Route erg vaak verwachten. Wanneer hoor je er echt bij en wanneer niet? de ’80-20’-regel. Van alles wat we aanpakken levert ge- Kun je met je loopbaanplannen voor de dag komen bij je middeld genomen maar twintig procent winst op (Wolff, vrienden en je partner? Een goed netwerk dat actief met 2008). De vraag wat wel werkt en wat niet om je doelen te je meedenkt en openingen voor je maakt is een belang- bereiken is daarom cruciaal. Vaak betekent kiezen voor een rijke succesfactor. De loopbaancoach gaat daarom met de nieuwe succesvolle strategie, dat de cliënt ook echt ander cliënt na hoe hij zich met zijn loopbaanwensen verhoudt gedrag moet ontwikkelen. tot zijn omgeving. Vaak is er sprake van botsende waarden52 LoopbaanVisie nr. 2 - april 2011
  3. 3. PRAKTIJK Methodieken herken je de loopbaanvraag ook als een relatievraag. mee tot focusverlies, tot ergernis omdat je met je driveDenk maar aan de recente besluiten van Bos en Eurlings hierin niet tot je recht komt, en tot een minder vruchtbareom hun baan op te offeren aan het gezin en de wensen verbondenheid met je omgeving (je stelt je omgevingvan hun partner. bijvoorbeeld de verkeerde vragen). Niet bezig zijn met je drive, betekent al gauw dat je je ook niet echt focust en datVier elkaar beïnvloedende factoren je in je gesprek met je omgeving niet echt contact maaktDe vier factoren vormen samen het loopbaankompas©. over waar het je om gaat. Zonder verbondenheid met je omgeving loop je het risico dat je je doelen niet voldoendeDe komponenten zijn hier afgebeeld in een dynamische bijstelt, de verkeerde routes kiest en feedback over je drivecirkel. Daarmee geven we aan dat ze onafgebroken op el- in de wind slaat.kaar inwerken, zowel in ondersteunende als ondermijnen-de zin. Bij gebrek aan focus bijvoorbeeld, kies je willekeurig Aan de slagvoor acties, die al of niet werken en mis je de samenhang Vanuit het loopbaankompas is het gemakkelijk om eenmet je drive. Een goed gesprek met je omgeving wordt werkvorm te construeren die je ook de cliënt kunt meege-moeilijk zonder heldere doelen waar je achter staat. Een ven of die je in loopbaantrainingen zou kunnen toepassen.route kiezen die niets oplevert werkt frustrerend en daar- We geven in de figuren 2 en 3 voorbeelden. Focus   Verbondenheid   Loopbaankompas   Route   Drive  Figuur 1. Het Loopbaankompas LoopbaanVisie nr. 2 - april 2011 53
  4. 4. PRAKTIJK Methodiek Werkblad vragen loopbaankompas FOCUS ROUTE DRIVE VERBONDENHEID Wat is je focus in je Wat heb je tot nu Waar geniet je het Wie denkt met je mee? loopbaan? toe gedaan om je meeste van in al je loopbaandoelen te activiteiten? Wat wil je eigenlijk bereiken? Wie blokkeert je bereiken? Waar ga je spontaan plannen? Wat heb je tot nu toe volledig voor? Wat zie je als je missie? nog niet gedaan om je Voor wie wil je dit vooral doelen te bereiken? Waar spring je altijd realiseren en wat je wil Waar aas je op? op in? gaan ondernemen? Wat kun je verbeteren Wat zie je als je aan je aanpak om je doel Welke situaties vermijd Bij wie voel je de steun doel voor de nabije te bereiken? je graag? voor je plannen het toekomst? sterkst? Hoe ga jij te werk om Waarop zeg je graag ja? Wat heb je over voor verder te komen met je Wie heeft belang bij je doel? loopbaan? jouw plannen voor de toekomst? Waar blijkt dat uit wat Wat werkt in jouw geval je over hebt voor je het beste om verder te doel? komen? Figuur 2. Werkblad Loopbaankompas Een eenvoudige nulmeting als start voor een loopbaan- Bregje Spijkerman (1975) is communicatietrainer, coach gesprek kun je uitvoeren met een werkschema (figuur en directeur van Spijkermantrainingen. 3). Vraag je cliënt om als voorbereiding voor het gesprek Rupert Spijkerman (1943) is docent, trainer, coach en met jou na te gaan in hoeverre hij de vier uitspraken in publicist op het terrein van loopbaan- en levensloop- het schema kan onderschrijven. Een score 1 betekent begeleiding. dat de cliënt deze uitspraak niet onderschrijft, een 5 dat de cliënt de uitspraak volledig onderschrijft. Bij typering Literatuur van je situatie wordt gevraagd om je score toe te lich- • Wolff, J. (2008). Focus, de kracht van doelgericht ten. Bij wensen kan de cliënt aangeven wat hij anders denken. Amsterdam: Pearson Education, blz.3 en 4. zou willen ten aanzien van zijn loopbaansituatie zoals • Pink, D. (2010). Drive, de verrassende waarheid over die nu is. wat ons motiveert. Amsterdam: Business Contact. • Deci, et al. (2000). Self-determination theory and De auteurs zijn momenteel bezig om een uitgebreide the facilitation of intrinsic motivation, social deve- vragenlijst te ontwikkelen voor elk van de vier compo- lopment and well-being. American Psychologist 55, nenten van het loopbaankompas. ■ blz.68.54 LoopbaanVisie nr. 2 - april 2011
  5. 5. PRAKTIJK Methodiek Vraag Cijfer 1/5 Typering van je situatie Wens(en) Wat je wilt bereiken is glashelder en daar sta je volledig achter Jouw aanpak van je loopbaanzaken is optimaal In je benadering van je loopbaan komen je eigen kernwaarden volledig aan bod Voor je loopbaanplannen kun je volledig rekenen op je omgevingFiguur 3. Nulmeting LoopbaanVisie nr. 2 - april 2011 55

×