үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого

7,362 views

Published on

жишээ бодлого

Published in: Education
1 Comment
16 Likes
Statistics
Notes
 • яаж татаж авах вэ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
508
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого

 1. 1. ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СОНГОЛТ ХҮЧИН ЧАДАЛ Багш: Б. Оюунцэцэг LOGOwww.themegallery.com
 2. 2. Шийдэр гаргалтªãºãäñºí íü: Øèíýýð áàðèãäàõ ðåñòîðàíû 3 òºðëèéí çàãâàð áîëîâñðóóëñàí áàéíà. Ýäãýýð çàãâàðóóä íü õîîðîíäîî õ¿÷èí ÷àäëààðàà ÿëãààòàé áàéäàã áºãººä ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èä îðæ èðýõ ìàãàäëàë íü 0.3, 0.4, 0.3 áàéíà. Á¿ðýí õ¿÷èí ÷àäëààðàà àæèëëàâàë íýã óäààä ýõíèé çàãâàðààð 25, 2 äàõü çàãâàðààð 35, 3 äàõü çàãâàðààð 50 õ¿í õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæòîé.Õóâèëáðóóäûí îëîõ àøãèéí õýìæýý, ìÿíãàí òºãðºã Íýã öàãò ¿éë ë¿¿ëýõ áîëîìæòîé ¿éë ë¿¿ëýã äèéí òîî Õóâèëáàð C1-25 õ¿í C2-35 õ¿í C3-50 õ¿í À çàãâàð 800.0 1200.0 1300.0 Á çàãâàð 750.0 1750.0 1800.0  çàãâàð 500.0 1500.0 2500.0
 3. 3. Îëîõ íü: Òîäîðõîéã¿é áîëîí ðèñêòýéíºõöºëä äýýðõ çàãâàðóóäààñ ñîíãîëòõèéæ, øèéäâýð ãàðãàíà óó.
 4. 4. Áîäîëò: Òîäîðõîéã¿é íºõöºëä øèéäâýð ãàðãàõ Òîäîðõîéã¿é íºõöºëä øèéäâýð ãàðãàõäàà õ¿ñíýãòèéí àðãûã àøèãëàíà. Ìaximax, Maximin, Laplace ãýñýí ¿íäñýí 3 øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàðãàëçàæ ¿çíý. Õóâèëáàð Maximax Maximin Laplace À çàãâàð 1300.0 800.0 1100.0 Á çàãâàð 1800.0 750.0 1433.3  çàãâàð 2500.0 500.0 1500.01. Maximax áóþó ºíäºð ¿ð àøèãòàé õóâèëáàðóóä äîòðîîñ èë¿¿ ¿ð àøèãòàéã íü ñîíãîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýýð áîë  çàãâàðûã ñîíãîíî.2. Maximin áóþó áàãà ¿ð àøèãòàé õóâèëáàðóóä äîòðîîñ èë¿¿ ¿ð àøèãòàéã íü ñîíãîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýýð áîë À çàãâàðûã ñîíãîíî.3. Laplace áóþó äóíäàæ ¿ð àøèãòàé õóâèëáàðóóä äîòðîîñ èë¿¿ ¿ð àøèãòàéã íü ñîíãîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýýð áîë  çàãâàðûã ñîíãîíî.
 5. 5.  Àç òóðøñàí íºõöºëä øèéäâýð ãàðãàõÄýýðõ õóâèëáàðóóäûã øèéäâýðèéí ìîäîí äýýð õàðóóëвал äàðààõ áàéäàëòàé áàéíà. C1-800. 0 À õóâèëáàð C2-1200. 0 C3-1300. 0 C1-750. 0 Ðåñòîðàí Á õóâèëáàð C2-1750. 0 C3-1800. 0 C1-500  õóâèëáàð C2-1500. 0 C3-2500. 0
 6. 6. ¯¿íèé äàðàà õóâèëáàð òóñ á¿ðèéí õ¿ëýýãäýæ áóé ¿ð ä¿íã òîîöîõ øààðäëàãàòàé. ¯¿íèéã äàðààõ òîìú¸îã àøèãëàæ òîîöîæ áîëíî. ¯¿íä: B – õ¿ëýýãäýæ áóé ¿ð ä¿í, p – ìàãàäëàë n EV Bi pi i 1 À õóâèëáàð EVA 0.3(800 .0) 0.4(1200 .0) 0.3(1300 .0) 1110 .0Ðåñòîðàí Á õóâèëáàð EVB 0.3(750 .0) 0.4(1750 .0) 0.3(1800 .0) 1465 .0  õóâèëáàð EVC 0.3(750 .0) 0.4(1750 .0) 0.3(1800 .0) 1500 .0 Ðèñêòýé íºõöºëä äýýðõ õóâèëáàðóóäààñ  õóâèëáàð áóþó òîì õýìæýýíèé ðåñòîðàí áàðèõ õóâèëáàðûã ñîíãîõ íü èë¿¿ ¿ð àøèãòàé ãýæ ãàð÷ áàéíà.
 7. 7. ÆÈØÝÝ 2.ªãºãäñºí íü: À áàéãóóëëàãûí íèéò îðëîãûí õýìæýý 200 000 òºãðºã. ¯éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý 500 ø. ¯éëäâýðëýëèéí öàõèëãààíû çàðäàë 30 000 òºãðºã. Øóóä õºäºëìºðèéí çàðäàë 50 000 òºãðºã. Äààòãàëûí çàðäàë 10000 òºãðºã. Ò¿ðýýñèéí çàðäàë 5000 òºãðºã. Óäèðäëàãûí çàðäàë 25000 òºãðºã. Ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàëûí çàðäàë 65000 òºãðºã. Õàðèëöàà õîëáîîíû çàðäàë 10000 òºãðºã. Äóëààíû çàðäàë 20000 òºãðºã.Îëîõ íü:1. Òóõàéí áàéãóóëëàãà öààøèä ¿éë àæèëëàãààãàà ¿ðãýæë¿¿ëýõ ýñýõ òàëààð øèéäâýð ãàðãà.2. Áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãààãàà àëäàãäàëã¿é ÿâóóëàõûí òóëä ÿäàæ õè÷íýýí õýìæýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ øààðäëàãàòàéã òîäîðõîéë.3. 10 000 òºãðºãíèé àøèã îëîõûí òóëä õè÷íýýí õýìæýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ øààðäëàãàòàéã òîîö.
 8. 8. Áîäîëò:1. Òóõàéí áàéãóóëëàãûí íèéò çàðäëûí õýìæýýã îëæ, àøãèéí õýìæýýã òîîöîõ øààðäëàãàòàé. Äàðàà íü íèéò îðëîãîîñ, íèéò çàðäëûã õàñàæ àøãèéí õýìæýýã òîîöîæ ¿çíý.TC = 30 000 + 50 000 + 10 000 + 5 000 + 25 000 + 65 000 + 10 000 + 20 000 = 215 000 = 200 000 – 215 000 = - 15 000 òºðãºíèé àëäàãäàëòàé áàéíà. Ýíý òîõèîëäîëä ¿éëäâýðëýëèéã çîãñîîõ ýñýõèéã øèéäýõèéí òóëä àëäàãäëûí õýìæýýã òîãòìîë çàðäëûí õýìæýýòýé õàðüöóóëæ ¿çíý. Ìàíàé áîäëîãûí õóâüä òîãòìîë çàðäàë íü: FC = 10 000 + 5 000 + 25 000 + 10 000 + 20 000 = 70 000 òºãðºã áàéíà. Àëäàãäëûí õýìæýý òîãòìîë çàðäëûí õýìæýýíýýñ áàãà áàéãàà ó÷ðààñ ¿éëäâýðëýëèéã çîãñîîõ øààðäëàãàã¿é.
 9. 9. ; 2. ¯éë àæèëëàãààãàà àëäàãäàëã¿é ÿâóóëàõûí òóëä õóãàðëûí öýã äýýðõ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîîöîõ øààðäëàãàòàé. ¯¿íèé òóëä òîãòìîë, õóâüñàõ çàðäëûã àíãèëæ, íýãæ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý, äóíäàæ õóâüñàõ çàðäëûã òîîöíî. 1. FC = 10 000 + 5 000 + 25 000 + 10 000 + 20 000 = 70 000 2. VC = 30 000 + 50 000 + 65 000 = 145 000 TR 200000 VC 145000 p 400 AVC 290 Q 500 Q 500 FC 70000 Q 636 .36 p AVC 400 290
 10. 10. 3. 10 000 òºãðºãíèé àøèã îëîõûí òóëä õè÷íýýí õýìæýýíèéá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ øààðäëàãàòàéã òîîö. FC 70000 10000Q 727 .27 p AVC 400 290
 11. 11. Тоног төхөөрөмжийн сонголт Жишээ бодлого -1 Газар тариалан эрхэлдэг компани трактор худалдан авах болжээ. хэрэв МТЗ-82 трактор худалдан авбал нэг бүрийг нь 20 сая төгрөгөөр, Т-150 тракторыг авбал нэг бүрийг нь 30 сая төгрөгөөр, John Deere авбал нэг бүрийг нь 50 сая төгрөгөөр, 1 га газар боловсруулахад гарах хувьсах зардал нь МТЗ-82 тракторт 150 мянган төгрөг, Т-150 тракторын хувьд 130 мянган төгрөг, john Deere тракторт 100 мянган төгрөг 1. Олох нь: Компани 120-1200 га талбайд тариалалт хийнэ гэж үзвэл аль тракторыг сонгож авахыг зардлын шинжилгээ хийж тодорхойлож график зурж тайлбарла 2. Бодолт
 12. 12. БОДОЛТ 120-1200 га талбайн хэмжээг харгалзаж нийт зардлын хэмжээг олох хэрэгтэй.Тракторын Зардал Тариалах талбай, га төрөл FC AVC 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200MTЗ-82 20.0 0.15 38.0 56.0 74.0 92.0 110.0 128. 146. 164. 182. 200. 0 0 0 0 0Т-150 30.0 0.13 45.6 61.2 76.8 92.4 108. 123. 139. 154. 170. 186. 0 6 2 8 4 0John deere 50.0 0.10 62.0 74.0 86.0 98.0 110.0 122. 134. 146. 158. 170. 0 0 0 0 0 TCmn = FCn + Qm*AVCn
 13. 13. Зарлын хэмжээг тодорхойлсны дараа хувилбаруудын зардлын хандлагыг нэг график дээр харьцуулах замаар сонголт хийнэОгтолцолын цэгийг тодорхойлохдоо:
 14. 14. Зардлын хандлагыг график дээр харуулсан байдал
 15. 15. Хүчин чадалЖишээ бодлого Байгууллага анх үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх үед өдөрт 1000 ширхэг талх үйлдвэрлэхээр төлөвлөгджээ. харин бүх нөөцөө бүрэн ашиглаад үйлдвэрлэл явуулахад нэг өдөрт 8000 ширхэг талх үйлдвэрлэж байв. Гэвч савлах явцад байнга 120-иос цөөнгүй талх чанарын шаардлага хангахгүй гологдол болж байгаа нь тогтоогджээ.Олох нь: 1. Хүчин чадал ашиглалтын түвшин, үр ашгийг тус тус тооц 2. Ашиглагдаагүй хүчин чадлын хэмжээг тодорхойлж дүгнэлт өг
 16. 16. Бодолт1. DC = 10000 EC=8000 үр ашигтай AO=8000-120 = 7880 бодит Тус үйлдвэрийн газар хүчин чадлыхнаа 79.0 орчин хувийг ашиглаж байна. Харин түүний 98.5 хувийг үр ашигтайгаар ашиглаж, 1.5 хувийг үр ашиггүй алдсан байна.2. С= 1-U= 1-0.985 = 0.015 Нийт хүчин чадлынхаа 1.5 хувийг ямарч үр ашиггүй ашиглаж байна.
 17. 17. Байршил төвд тэмүүлэх дунджийн аргаЖишээ бодлого-1 А” ХК нь ургац хураалтын үед 7 аж ахуйгаас улаанбуудай худалдан авахын тулд будаа хадгалах агуулах барих шийдвэр гаргажээ. Координатын тэнхлэг дээрх аж ахуйн байршил, гэрээгээр нийлүүлэх будааны хэмжээг аж ахуй бүрээр харуулав.
 18. 18. Êîîðäèíàòûí òýíõëýã äýýðõè ¿éëäâýðèéí ãàçðûí áàéðøèë¯éëäâýðèéí Тээвэрлэх У дагуу ãàçàð Õ дагуу будуу /тн байрлах байрлах зай км зай км A 45 80 240 B 60 30 100 C 75 20 65 D 20 65 200 E 36 40 305 F 17 42 400 G 20 38 140Олох нь: Төвд тэмүүлэх дундажийн аргаахагуулахыг хаана байрлуулах нь зохистой болохыгтодорхойл
 19. 19. БодолтГривтацийн төвийн координатыг олохдоо:

×