Product managment intruduction

3,721 views

Published on

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент
хичээлийн удиртгал хичээл

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
479
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Product managment intruduction

 1. 1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ Удиртгал хичээл Менежментийн багш: Б. Оюунцэцэг
 2. 2. Хичээлийн зорилго <ul><li>Уг хичээлийн зорилго нь оюутнуудад үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежментийн онолын болон практик мэдлэг олгож, үйлдвэрийн болон үйлчилгэээний байгууллагын бүтээмж, өрсөлдөх чадвар, шийдвэр гаргах ур чадвар, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, байршлыг тодорхойлох зэрэг олон талт мэдлэгийг эзэмшүүлэхэд оршино. </li></ul>
 3. 3. Хичээлийн агуулга <ul><li>Лекц-16 цаг </li></ul><ul><li>Семинар-8 цаг </li></ul>
 4. 4. Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал <ul><li>Уг хичээлээр эзэмших мэдлэг : </li></ul><ul><ul><li>Үйлдвэрлэл үйлй ажиллагааны менежментийн тухай </li></ul></ul><ul><ul><li>Бүтээмж, өрсөлдөх чадвар </li></ul></ul><ul><ul><li>Шийдвэр гаргах </li></ul></ul><ul><ul><li>Хүчин чадал </li></ul></ul><ul><ul><li>Байршлыг тодорхойлох </li></ul></ul><ul><ul><li>Тоног, төхөөрөмжийн сонголт </li></ul></ul><ul><ul><li>Чадвар: </li></ul></ul><ul><ul><li>Кейс ажиллах </li></ul></ul><ul><ul><li>Бодлого бодох, зохиох </li></ul></ul><ul><ul><li>Тест зохиох, ажиллах </li></ul></ul>
 5. 5. Сурах аргууд Лекц Кейс ажиллах Багаар ажиллах , я рилцлага, мэтгэлцээн хийх Бодлого бодох 4 1 2 3 Лекцин дээр үзсэн хичээлүүдийг асуух, хоорондоо ярилцах 5
 6. 6. Хичээлийн зохион байгуулалт <ul><li>Õè÷ýýëýýñ õîöðîõã¿é </li></ul><ul><li>Äàðààãèéí õè÷ýýëä áýëòãýæ èðýõ </li></ul><ul><li>Îðîëöîîíû àðãàä òóëãóóðëàõ </li></ul><ul><li>Ñàíàà áîäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ </li></ul><ul><li>Áóñäàä ñààä áîëîõã¿é áàéõ </li></ul><ul><li>Èäýâõòýé îðîëöîõ </li></ul><ul><li>Даалгаврыг öàãò íü ã¿éöýòãýõ </li></ul><ul><li>Утасаар ярихгүй байх </li></ul><ul><li>Бохь зажлахгүй байх </li></ul>
 7. 7. Дүгнэх: <ul><li>100 хувиас: </li></ul><ul><ul><li>Ирц – 12 оноо Нэг тасалхад 1 оноо хасна </li></ul></ul><ul><ul><li>Явцын шалгалт-20 оноо </li></ul></ul><ul><ul><li>Идэвхи-8 оноо </li></ul></ul><ul><ul><li>Бие даалт-30 </li></ul></ul><ul><ul><li>Улиралын шалгалт -30 оноо </li></ul></ul>
 8. 8. Ирцийн оноог авахад мөрдөх журам : /12 оноо/ <ul><li>Хичээлд бүрэн суувал 12 оноо авна </li></ul><ul><li>Нэг тасалхад 1 оноо хасна </li></ul><ul><li>Хоцорох буюу багшийн араас орвол тасалсан цагаар тооцно. </li></ul><ul><li>Хичээлийн 1/3 суугаагүй бол хичээлийн оноог тооцож гаргах боломжгүй /унасанд тооцно. </li></ul><ul><li>Хичээл таслалтыг нөхөх боломжгүй. </li></ul><ul><li>Зайлшгүй шалгааны улмаас сургалтын албанаас албан ёсоор чөлөө авах, актыг сургалтын албанаас батлуулсан үед “шалтгаантай” гэсэн үнэлгээгээр тооцож болно. </li></ul>
 9. 9. Идэвхийн оноог авахад мөрдөх журам:/8 оноо/ <ul><li>Семинарын хичээл бүрээс 2 оноо авч идэвхийн оноог цуглуулна. Гэхдээ хичээлд ирж суусан гэж 2 оноо өгөхгүй, хичээлд оролцох байдлыг харгалзаж байж 2 хүртэлх оноогоор дүгнэх болно. </li></ul><ul><li>Семинарын хичээлийг тасалсан үед идэвхийн оноог нөхөж тооцох боломжгүй. </li></ul><ul><li>Багаар хэлэлцэх үед ёс зүйгүй харилцаа үүсгэвэл семинарын оноог “0” үнэлгээгээр тооцно. </li></ul><ul><li>Семинарын хичээлд ямар нэгэн байдлаар идэвхгүй оролцох, тухайн хичээл дээр өөр хичээл хийх, тухайн хичээлтэй холбоогүй зүйл хэлэлцвэл “-2” оноогоор үнэлнэ. </li></ul><ul><li>  Дээрх үйлдэл 3 буюу түүнээс дээш удаа давтагдвал тухайн хичээлд суулгахгүй байх хүртэлх арга хэмжээг авна. </li></ul>
 10. 10. Сэдвийн шалгалтыг авахад мөрдөх журам: /20 оноо/ <ul><li>Шалгалт авах үед эргэж харах, хоорондоо ярих сануулгыг авах буюу 2 удаа сануулга өгвөл шалгалтаас гаргана. </li></ul><ul><li>Шалгалтанд гар утсыг сүлжээнээс гаргасан байх шаардлагатай, хэрвээ сүлжээнээс гаргаагүй бол шалгалтыг өгсөнд тооцохгүй </li></ul><ul><li>Шалгалтанд ямар нэг хуулах материал бэлтгэж ирэх, хэн нэгнээс хуулах оролдлого хийсэн бол тухайн шалгалтын оноог ” 0” оноогоор тооцох болно. </li></ul><ul><li>Шалгалтнаас хоцорсон үед шалгалтыг дахин нөхөж өгөх боломжгүй </li></ul><ul><li>Зайлшгүй шалтгаантай буюу сургалтын албанаас чөлөө авсан, актаа сургалтын албаар баталгаажуулсан үед шалгалтыг өгч болно </li></ul><ul><li>2 сарын 26, 3 сарын 12 нд шалгалт авна. </li></ul>
 11. 11. Бие даах ажлын оноо : 30 <ul><li>Бие даалтыг удирдамжийн дагуу зөв гүйцэтгэх үед бие даалтын бүх оноог өгнө. Хугацаандаа бие даах ажлыг буруу гүйцэтгэвэл хийсэн байдлаас хамаарч 1-р бие даалтыг 15 хүртэлх оноо, 2-р бие даалтыг 15 хүртэлх оноогоор тус тус дүгнэх болно. </li></ul><ul><li>Бие даах ажлыг тогтсон хугацаанд нь авна. Хэрвээ хугацаа хоцорвол бие даах ажлыг авахгүй.  </li></ul><ul><li>Зайлшгүй шалтгаантай буюу сургалтын албанаас чөлөө авсан, актаа сургалтын албаар баталгаажуулсан үед бие даалт бүрийн онооноос 2 оноо хасаж тооцох болно. </li></ul><ul><li>Бие даах ажлыг нөхөж өгөх боломжгүй. </li></ul>
 12. 12. Бие даалт өгөх хугацаа № Бие даалтын нэр Хураалгах хугацаа 1 <ul><li>Бүтээмжийг дээшлүүлэх аргууд – амаар асуугдах </li></ul><ul><li>Бодлого-1-4 лекц бодлого бодох </li></ul>2 сарын 24 2 <ul><li>Яг цагт нь систем- амаар асуугдах </li></ul><ul><li>Бодлого </li></ul>3 сарын 10
 13. 13. Ашиглах материал <ul><li>А. Амаржаргал, Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент, 2002 он </li></ul><ul><li>Ш. Эрдэнэбуян, Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент, 2006 </li></ul><ul><li>Л. Наранхүү, Б. Жандагсүрэн , Үйлдвэрлэлийн менежмент 2006 </li></ul><ul><li>И. Батхишиг, Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент 2008 он </li></ul>

×