BOA Advies voor onderwijshuisvesting portfolio

333 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BOA Advies voor onderwijshuisvesting portfolio

 1. 1. Montessori scholengemeenschap AmsterdamROC van AmsterdamOpdrachtgever: ROC van AmsterdamLocatie: AmsterdamLooptijd: 2012Omschrijving: projectmanagementverbetering binnenklimaatOmvang: 6.500 m2Het ROC aan de Da Costastraat is deleslocatie en culinaire kweekvijver van hetROC van Amsterdam. Het gebouw – mettheorielokalen, kantoren en grotepraktijklokalen - is samengesteld uit driepanden die zijn gebouwd rond 1900. BOAAdvies heeft de opdracht om binnenenkele van de bestaande leslocatiesmoderne frisse ruimten te maken, met eenzo laag mogelijk energieverbruik datvoldoet aan het programma van eisen vande Frisse Scholen, o.a. door het thermischcomfort van de bestaandeverwarmingsinstallatie te optimaliseren endoor lokaal ruimten te koelen.Opdrachtgever: MSALocatie: AmsterdamLooptijd: 2012-hedenOmschrijving: projectmanagementvan verbouw, renovatie enuitbreidingOmvang: 8.000 m2In dit voormalige HBS-gebouw uit 1903komt het Cosmicus Montessori Lyceum.De oude HBS met lange gangen en les-lokalen sluit niet meer aan bij de huidigeopvattingen over modern onderwijs.Leerpleinen komen in de plaats van deaaneengeschakelde lokalen. Er komenverschillende soorten leerplekken waarleerlingen samenkomen om zelfstandig ofin groepen te werken aan projecten in delounge, een stilteruimte of overlegplek. Detransformatie naar een moderneleeromgeving in combinatie met eenuitbreiding biedt bijzondere uitdagingen.
 2. 2. Opdrachtgever: Universiteit vanAmsterdamLocatie: AmsterdamLooptijd: 2011Omschrijving: Haalbaarheid enprogramma van eisenOmvang: 5.000 m2Financiële omvang: € 2.300.000,-Universiteit van AmsterdamROC van Amsterdam Opdrachtgever: ROC vanAmsterdamLocatie: AmsterdamLooptijd: zomer 2010Omschrijving:projectmanagement, directievoeringOmvang: 1.000 m2Financiële omvang: € 400.000,-De Luca Praktijk school krijgt over enigetijd nieuwbouw. Omdat het onmogelijk wasde komende jaren op de oude locatie teverblijven, heeft DMO het Java-plantsoenaangewezen als tijdelijke locatie. Omhedendaags onderwijs mogelijk te maken,waren diverse aanpassingen noodzakelijk.Zo diende de voormalige gymzaalomgebouwd te worden tot kantine. Tevensis voormalige kleedkamer omgetoverd totleskeuken. Dit is in de zomer van 2010 ineen tijdsbestek van 5 weken uitgevoerd.BOA Advies heeft projectmanagement enbouwbegeleiding verzorgdDe universiteit van Amsterdam heeft BOAAdvies opdracht gegeven eenhaalbaarheidsonderzoek uit te voeren enhet programma van eisen op te stellen eenvan haar gebouwen. Het gaat om detransformatie naar een Learning Centerwaarin de integratie van zogenaamdestudielandschappen met diverse anderevoorzieningen zoals catering enbibliotheek gestalte krijgt.
 3. 3. Schoolvereniging WillemsparkIntegraal kindcentrum De WerfOpdrachtgever: bestuur ABS de WerfLocatie: ZaandijkLooptijd: 2012-hedenOmschrijving: programma van eisen,bouwmanagementOmvang: 2.300 m2Basisschool De Werf heeft opdrachtgegeven tot vervangende nieuwbouw opde locatie van de huidige school. Debasisschol gaat samen met dekinderopvang een integraal kindcentrumvormen. Het schoolbestuur en het bestuurvan de kinderopvang werken intensiefsamen aan de vorming van deze nieuweorganisatie. BOA Advies verzorgt voor ditproject het programma van eisen en hetbouwmanagement.Opdrachtgever: schoolverenigingWillemsparkLocatie: AmsterdamLooptijd: 2009- hedenOmschrijving: Facilitaireondersteuning van het schoolbestuurOmvang: 1.575 m2De Willemsparkschool in Amsterdam Zuidis een zogenaamde eenpitter. BOA Adviesheeft ruime ervaring met het ondersteunenvan kleine schoolbesturen om – vaak metweinig middelen – passende oplossingente vinden voor vraagstukken op het gebiedvan onderwijshuisvesting. BOA Advies isbekend met de typische situaties waarineenpitters zich bevinden. BOA Advies isuitstekend in staat om de belangen vanhet school bestuur te behartigen bij destadsdelen. BOA Advies levert maatwerken kent alle ins en outs van onderwijs-huisvesting in Amsterdam en omstreken.
 4. 4. Openbare schoolgemeenschap BijlmerBrede school Diemen NoordOpdrachtgever: GemeenteDiemenLocatie: DiemenLooptijd: 2011-hedenOmschrijving: onderzoek &advies, bouwmanagementOmvang: 3.500 m2De gemeente Diemen is met deschoolbesturen van De Duif en ‟t Palet eentraject gestart voor de nieuwbouw van debrede school. Gezamenlijk met de stichtingWelzijn Diemen en de organisatie voorbuitenschoolse opvang Kind & Co wordt eenverregaande vorm van samenwerkinggerealiseerd. Daarnaast is er ruimte in hetgebouw voor buurtactiviteiten. In het gebouwzijn multifunctionele ruimten beschikbaar.Het gebouw voldoet aan het programma vaneisen van „Frisse Scholen‟. BOA Adviesheeft onderzoek uitgevoerd en voert hetbouwmanagement.Opdrachtgever: Openbareschoolgemeenschap Bijlmer (OSB)Locatie: AmsterdamLooptijd: 2012- hedenOmschrijving:onderzoek, advisering, meting enprojectmanagementOmvang: 17.000 m2De open schoolgemeenschap Bijlmer heeftBOA Advies gevraagd te onderzoeken metwelke voorzieningen en maatregelen dekwaliteit van het binnenmilieu kan wordenverbeterd. Aanleiding is diverse klachtenvan het personeel zoals te warm of te koud,muffe ruimten, hoofdpijn, etc. BOA Adviesheeft eerst een onderzoek uitgevoerd naarde aard van de klachten per locatie. Metdeelprojecten is gewerkt aan deverbetering van het binnenmilieu waarbij deeffecten gemonitord werden, steeds metminimale overlast voor de gebruikers.
 5. 5. Voor deze scholengemeenschap voorvmbo, mavo en lwoo zijn haalbaarheid-studies uitgevoerd op basis waarvangekozen is voor een unilocatie. Voor zowelde onder- als bovenbouw zijn apartebouwdelen neergezet zodat dekleinschaligheid gewaarborgd blijft. Voorde bovenbouw zijn grote open praktijk-ruimtes gerealiseerd, waarbij is ingespeeldop de veranderde manier van lesgeven.Ondanks de tegenslag door faillissementvan de aannemer gedurende de bouw ishet project conform planning in het najaarvan 2010 in gebruik genomen.Opdrachtgever: Panta RheiLocatie: AmstelveenLooptijd: 2003 -2010Omschrijving:haalbaarheidsstudie, programma vaneisen, projectmanagement, directievoering en toezichtOmvang: 7.000 m2Financiële omvang: €10.300.000,-Scholengemeenschap Panta RheiOpdrachtgever: Marnix CollegeLocatie: EdeLooptijd: 1995-1998Omschrijving: programma vaneisen, projectmanagementOmvang: 9.000 m2Financiële omvang: € 12.000.000,-Het Marnix College voormavo, havo, atheneum en gymnasium teEde was gehuisvest in een oud pand inhet centrum van de stad. BOA Adviesheeft een vergelijkende studie gedaannaar de renovatie van het oude pand ofnieuwbouw nabij het station. Gekozen isvoor de laatste optie. BOA Advies heefthet programma van eisen voor dezelocatie geschreven en hetprojectmanagement tot en met deontwerpfase gevoerd.
 6. 6. MBO College AirportOpdrachtgever: ROC vanAmsterdamLocatie: HoofddorpLooptijd: 2012-2013Omschrijving: projectmanagementen directievoering en toezichtHet ROC van Amsterdam heeft BOAAdvies opdracht gegeven tot hetvernieuwen van de sanitaire voorzieningen,waar leerlingen met plezier heen gaan. HetMBO College Airport biedt opleidingen voordiverse banen op de luchthaven zoalssteward/ stewardess en vliegtuigtechniek,luchthavenbeveiliging en logistiek. Daaromkreeg de ruimte een hemelsblauwegietvloer, toiletwanden en lichtkoof. Eénwand is voorzien van een wereldtegel-patroon en de toiletdeuren zijn gemarkeerdmet typische aangepaste iconen die we uitde luchtvaart kennen.Scholengemeenschap Panta RheiOpdrachtgever: bestuur Panta RheiLocatie: AmstelveenLooptijd: 2012 hedenOmschrijving: onderzoek,projectmanagement, directievoeringen toezicht.Omvang: 300m2Door de groei van het aantal leerlingen isde beschikbare huisvesting van PantaRhei niet meer toereikend. Uitbreiding vangebouw B, vindt plaats boven op de eerstebouwlaag. In deze uitbreiding komen drietheorielesruimten en een teamkamer.BOA Advies heeft onderzoek gedaan naarrandvoorwaarden rond brandveilig gebruik,de constructie en de omgevingsvergunningbinnen het bestemmingsplan. BOA Adviesheeft de aanvraag op het huisvestings-programma verzorgd, voert hetprojectmanagement, directievoering enhoudt toezicht.
 7. 7. In opdracht van het ROC van Amsterdamheeft BOA Advies de bouwkundigeinpassing van enkele technische MBOopleidingen in een deel van de bestaandevmbo vestiging aan de Meeuwenlaan teAmsterdam verzorgd. Daarnaast zijn debestaande technische opleidingen van hetvmbo heringedeeld en aangepast. BOAAdvies heeft de opleidingen begeleid bijhet opstellen van de plannen van denieuwe indelingen. BOA Advies heeft debouwbegeleiding namens het ROC vanAmsterdam verzorgd.Opdrachtgever: ROC van AmsterdamLocatie: AmsterdamLooptijd: 2010Omschrijving: advies,projectmanagement , directievoeringen toezicht.Omvang: 3.300 m2 BVOFinanciële omvang: € 600.000,-Bredero CollegeKenmerkend voor de realisatie van denieuwbouw van het Utrechts StedelijkGymnasium zijn de wisselingen van degebruikers gedurende het traject. Bijaanvang zou het project worden gebouwdvoor het Meerstroom College. Vervolgenszijn de plannen gewijzigd omdat hetCentraal College intrek in het gebouw zounemen. Bij start van de uitvoering isbesloten het Utrechts Stedelijk Gymnasiumin de nieuwbouw te huisvesten. Dezewijzigingen leidden tot een zeer complexplanproces. BOA Advies was integraalOpdrachtgever: Stichting NUOVOLocatie: UtrechtLooptijd: 2003-2010Omschrijving: haalbaarheidsstudie,Programma vaneisen, projectmanagement, directievoeringOmvang: 8.000 m2Financiële omvang: € 16.200,000,-
 8. 8. Het CSG Jan Arentsz voorGymnasium, Atheneum, havo en vmbo isuitgebreid en intern aangepast zodat devier leerstromen een eigen leeromgevingkonden krijgen. BOA Advies heeftgeadviseerd bij de totstandkoming van hetprogramma en de uitwerking daarvan doorde architect in de ontwerpfase Daarnaastheeft BOA Advies het bestuur ondersteundbij de definiëring van de financiëleprojectkaders en vervolgens toetsing vande directieraming aan deze kaders.Opdrachtgever: Jan ArentszLocatie: AlkmaarLooptijd: 2007Omschrijving: projectmanagementOmvang: n.t.b.Financiële omvang: n.t.b.Christelijke Scholengemeenschap Jan ArentszOpdrachtgever: Lyceum Sancta MariaLocatie: HaarlemLooptijd: 2009-2010Omschrijving project: bouwbegeleidingOmvang: 10.000 m2Financiële omvang: € 450.000,-Het gebouw van het RK lyceumSancta Maria ondergaat een grondigerenovatie. In deze periode moet deschool noodzakelijkerwijze uitgeplaatstworden naar een ander gebouw. Hetpand van het voormalige SpaarneLyceum aan de Zwemmerslaan isdaarvoor door de gemeenteaangewezen. Dit pand is onder leidingvan BOA Advies geheel aangepastaan de functionele van Sancta Mariaen aan de actueleRK Lyceum Sancta Maria
 9. 9. IVKOIVKO is een school met een Montessori-didactiek die kunstonderwijs aanbiedt alsvolwaardig onderdeel. A12 Architectenontwierp in opdracht van MSA denieuwbouw op het terrein van hetvoormalige Gemeentearchief inAmsterdam. De bijzondere en compactesituatie zijn bepalend voor het gebouw-ontwerp. BOA Advies maakte deel uit vanhet stuurgroep-overleg en trad namens deopdrachtgever op als adviseur tijdens derealisatiefase voor onder anderefinanciën, planning, kwaliteit eninrichtingszaken.Opdrachtgever: Montesori scholen-gemeenschap Amsterdam (MSA)Locatie: Oud-Zuid, AmsterdamLooptijd: 2009-2010Omschrijving: projectmanagement,directievoering en toezichtOmvang: 4.400 m²Financiële omvang: € 8.800.000,-Vader Rijn CollegeOpdrachtgever: NUOVOLocatie: UtrechtLooptijd: 1995-2007Omschrijving: projectmanagementOmvang: 9.000 m2Financiële omvang: € 15.000.000,-Het Vader Rijn College is in 1994 ontstaanuit een fusie tussen verschillende vmbo-scholen in Utrecht.In 1995 is nieuwbouw voor de schoolgerealiseerd. BOA Advies heeft daarbij deschool in het bouwteam vertegenwoordigd.De snelle en ingrijpende ontwikkelingen inhet onderwijs noopten de school om in dejaren daarna meerdere malen intern teverbouwen. BOA Advies heeft al dezeverbouwingen tot aan 2007 begeleid.
 10. 10. Het Martinus College voor vmbo, mavo,havo, atheneum en gymnasium is ontstaandoor een fusie van drie verschillendescholen in Grootebroek. Deze scholen zijnalle gehuisvest op één locatie aan de randvan het dorp. Hiertoe is het oude gebouwvan het Marcus College geheel verbouwden is een uitbreiding van 8.000 m2 tenbehoeve van het vmbo gerealiseerd. BOAAdvies heeft in opdracht van ICS hetgehele projectmanagement vaninitiatieffase tot en met de opleveringverzorgd.Opdrachtgever: Martinus CollegeLocatie: GrootebroekLooptijd:1995-1998Omschrijving: projectmanagementOmvang: 16.000 m2Financiële omvang: € 15.000.000,-Martinus CollegeOpdrachtgever: Stichting NUOVOLocatie: UtrechtLooptijd: 2003-2004Omschrijving:gebruikersondersteuningOmvang: 19.100 m2In de Sportcampus Leidsche Rijn zijn tweescholen gevestigd: het Leidsche RijnCollege voor havo, vwo en het Via NovaCollege voor vmbo. De gemeente Utrechtheeft als bouwheer voor de realisatie vanhet complex opgetreden. BOA Adviesheeft in opdracht van het schoolbestuur als„troubleshooter‟ voor het Via Nova Collegegeopereerd. Het ging hierbij met name omhet bijsturen van het planproces tenaanzien van aspecten van luchtkwaliteit enflexibiliteit, en om de vervaardiging vaninrichtingsplannen.Sportcampus Leidsche Rijn
 11. 11. Opdrachtgever:SOVON en Jan ArentszLocatie: AlkmaarLooptijd: 2006-2008Omschrijving: intern projectmanagementOmvang:10.290 m2Financiële omvang: € 16.500.000,-Van der Meij CollegeCollege De BrinkOpdrachtgever: De BrinkLocatie: LarenLooptijd: 1995-1997Omschrijving: programma van eisenOmvang:12.400 m2Financiële omvang: € 15.000.000,-College de Brink is ontstaan uit een fusievan verschillende vmbo-scholen. Deschool is ingepast in de dorpskern vanLaren. Het ontwerp van Snelderarchitecten heeft landschappelijkemiddelen ingezet om de grootschaligebebouwing aan te laten sluiten bij dekleinschalige bebouwing in de omgeving.BOA Advies heeft in opdracht van ICS hetprogramma van eisen voor de eerste fasevan de nieuwbouw geschreven.Het Van der Meij College is eennieuwbouwproject voor huisvesting van het3e en 4e leerjaar vmbo beroepsgerichte enkaderberoepsgerichte leerweg van drievmbo-scholen. Het programma bestaatvoornamelijk uit specifieke vakken metveel aandacht voor simulatie vanpraktijksituaties van de sectorentechniek, zorg, welzijn en economie. BOAAdvies heeft als interim projectmanager inde ontwerpfase de financiële enprogrammatische projectkaders opgestelden de ontwikkeling van het ontwerpdaaraan getoetst.
 12. 12. De OSB is een bijzondere school inAmsterdam Zuidoost. Als„experimentenschool‟ heeft de school dewoelige ontwikkelingen in de Bijlmer vanafde jaren ‟70 meegemaakt. BOA Adviesheeft de school vanaf 2001 begeleid in deingrijpende uitbreidings- enverbouwingsprojecten die noodzakelijkwaren vanwege de sterke leerlingengroei.Daarbij is onder andere een prachtigevrijstaande sportaccommodatiegerealiseerd.Opdrachtgever: OSBLocatie: AmsterdamLooptijd: 2001-2010Omschrijving: projectmanagementOmvang: 12.500 m2Financiële omvang: € 15.000.000,-Open Schoolgemeenschap BijlmerBredero Mavo & MBO College Opdrachtgever: Bredero College enROC van AmsterdamLocatie: Amsterdam – NoordLooptijd: vanaf 2007Omschrijving: programma van eisenIn het zogenaamde CAN-gebied inAmsterdam Noord hebben het BrederoCollege en het ROC van Amsterdam eenuniek complex gerealiseerd: eenCommunity College. Het programma vaneisen heeft inzichtelijk gemaakt aan welkeeisen en wensen het gebouwcomplex dientte voldoen om de opleidingen van hetBredero College en het ROC vanAmsterdam optimaal te faciliteren.
 13. 13. Opdrachtgever: Adriaan Roland HolstCollegeLocatie: BergenLooptijd: 2006Omschrijving: haalbaarheidsstudieOmvang: 3.000 m2Financiële omvang: € 4.000.000,-De Adriaan Roland Holstscholengemeenschap voorvrijeschoolonderwijs voor vmbo, havo envwo is gehuisvest in een monumentaalpand in een lommerrijke omgeving inBergen. Het pand kampte met veelachterstallig onderhoud, en was niet meerfunctioneel voor de daarin gevestigde VrijeSchool. Ook de brandveiligheid was in hetgeding. Ingrijpende renovatie ofnieuwbouw zouden op zijn plaats zijn.BOA Advies heeft diversehaalbaarheidsstudies gedaan naar zowelde renovatie- als de nieuwbouw-Adriaan Roland Holst ScholengemeenschapSBO De KansSBO De Kans werd de mogelijkheidgeboden om uit twee bestaande locaties tekiezen rekening houdend met financiën enm2-behoefte. Namens stadsdeel Nieuw-West heeft BOA Advies onderzocht engeadviseerd over de te kiezen locatie. Degekozen locatie hield in dat er eengrootschalige renovatie en uitbreidinggerealiseerd diende te worden. BOAAdvies heeft het projectmanagement vanA tot Z gevoerd alsmede directievoering entoezicht gedurende de realisatiefase vande bouw.Opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-WestLocatie: AmsterdamLooptijd: 2006-2010Omschrijving: projectmanagement,directievoering en toezichtOmvang: 5.000 m2Financiële omvang: € 8.000.000,-
 14. 14. Ontmoetingshuis VeenendaalIn opdracht van de gemeente Veenendaalheeft BOA Advies eenruimtelijk, technisch en functioneelprogramma van eisen opgesteld voor hetOntmoetingshuis in Veenendaal Oost. Ditprogramma van eisen is een uitwerkingvan het Inhoudelijk programma van eisendat is opgesteld met de gemeente en departners in het Ontmoetingshuis.Opdrachtgever: GemeenteVeenendaalLocatie: VeenendaalLooptijd: 2007Omschrijving: programma van eisenOpenbare basisschool De BosbeekOpdrachtgever: Gemeente VelsenLocatie: Santpoort-NoordLooptijd: september 2009Omschrijving: onderzoek huisvestingObs De Bosbeek te Santpoort-NoordHet schoolbestuur diende eenhuisvestingsaanvraag voor vervangendenieuwbouw in. BOA Advies is door deGemeente Velsen gevraagd diversefactoren in kaart te brengen:- staat van onderhoud van het gebouwvertaald naar een meerjarenonderhoudsplanning (MOP);- de bruikbaarheid van het gebouw inrelatie tot de onderwijsvisie van deschool;- Vertaling van de leerlingprognose in deruimtebehoefte voor de school dekomende 20 jaar
 15. 15. In opdracht van de gemeente Aalsmeerheeft BOA Advies een uitgebreideexploitatiebegroting opgesteld voor deBrede School Nieuw Oosteinde inAalsmeer.Opdrachtgever: Gemeente AalsmeerLocatie: AalsmeerLooptijd: 2006Omschrijving: exploitatiebegrotingOmvang: 1.400 m2Brede school Nieuw OosteindeOpdrachtgever: Gemeente UithoornLocatie: UithoornLooptijd: 2003Omschrijving: advisering bouwkostenOmvang: 9.000 m2Brede School LegmeerIn de nieuwbouwwijk Legmeer-West(gemeente Uithoorn) is een brede schoolmet een oppervlakte van 9.000 m2gerealiseerd. Twee basisscholen, eenspeciale school voor basisonderwijs eneen kinderdagverblijf zijn gehuisvest in debrede school. De gemeente heeft BOAAdvies gedurende diverse fasen van hetproject als extern kostendeskundigeingeschakeld voor de volgendewerkzaamheden: beoordelingaanbestedingsresultaten, beoordelingelementenbegroting, controleinschrijfbegroting en een concept
 16. 16. Begin 2000 is in stadsdeel West hetinitiatief ontstaan om te komen tot derealisatie van een brede school bestaandeuit een basisschool en diversewelzijnsvoorzieningen. BOA Advies isgevraagd een haalbaarheidsstudie te doennaar de meest geschikte locatie. Voor derealisatie van de brede schoolZeeheldenbuurt heeft BOA Adviesintegrale advisering en hetprojectmanagement voor haar rekeninggenomen.Opdrachtgever: Stadsdeel WestLocatie: Zeeheldenbuurt, AmsterdamLooptijd: 2000 tot 2009Omschrijving: integrale adviseringinzakeplanning, financiering, procesorganisatie, projectmanagement, directievoering en toezichtOmvang: 3.000 m2Brede school de ZeeheldOpdrachtgever: Stichting RoomsKatholieke Basisscholen, Vleuten, deMeern, HaarzuilensLocatie: Vleuten, UtrechtLooptijd: vanaf 2006-2012Omschrijving project: opstellenprogramma van eisen,projectmanagement, directievoeringOmvang: 4.210 m2 school en 970 m2gymzalenBijzonder bij de Twaalfruiter is datverschillende aspecten van het programmavan eisen voor “Frisse Scholen” zijngeïntegreerd op ambitieniveau A en B. Hetschoolgebouw wordt verwarmd én gekoeldop basis van het "all-air" principe metnaverwarming per lokaal, in combinatie meteen lucht/bodemwarmtewisselaar enseparate warmtepomp. Naast de realisatievan de school met 32 lokalen zijn binnen hetproject twee gymzalen en debuitenspeelruimte ontwikkeld.Basisschool De Twaalfruiter
 17. 17. In opdracht van de gemeente Zeist heeftBOA Advies het Inhoudelijk programmavan eisen vertaald naar een Ruimtelijkprogramma van eisen. In de brede schoolDen Dolder participeren een openbareschool, een katholieke school, eenkinderopvang-organisatie, eenpeuterspeelzaal en een omni-sportvereniging. Het onderwijsconcept, deorganisatie van het onderwijsproces en deprocessen in de opvang- enwelzijnsvoorzieningen zijn geconcretiseerdin vierkante meters en kwalitatieve eisen.Opdrachtgever: Gemeente ZeistLocatie: Den DolderLooptijd: 2004Omschrijving: programma van eisenOmvang: 1.600 m2Brede school Den DolderOpdrachtgever: Stadsdeel WestLocatie: AmsterdamLooptijd: 2004-2005Omschrijving project: programma vaneisen, projectmanagement, directievoering en toezichtIn opdracht van het Stadsdeel West heeftBOA Advies op basis van een Inhoudelijkprogramma van ruimtelijk, functioneel entechnisch Eisen een programma van eisenopgesteld.BOA Advies heeft alle werkzaamhedenbehorend tot het bouwmanagementverricht inclusief directievoering entoezicht.Vrijetijdscentrum De Baarsjes
 18. 18. De Nieuwe Seneca is een multifunctioneleaccommodatie waarin een brede school,zorgvoorzieningen en commerciëlevoorzieningen zijn gehuisvest. BOA Adviesis gevraagd onderzoek te doen naar dekosten en dekking voor hetschoolgedeelte. Daarbij spelen aspectenrondom rollen en verantwoordelijkhedenvan partijen met betrekking tot deParkstadovereenkomst.Opdrachtgever: StadsdeelGeuzenveld SlotermeerLocatie: Geuzenveld Slotermeer,AmsterdamLooptijd: vanaf 2009Omschrijving: onderzoek financieringschool in MFADe Nieuwe SenecaOpdrachtgever: Stadsdeel OostLocatie: ontwikkelingsgebiedOveramstelLooptijd: vanaf 2008 tot hedenOmschrijving project: projectleiderstadsdeel ontwikkeling Brede SchoolHet integraal kindcentrum DeAmstel wordt ontwikkeld als onderdeelvan een bouwenvelop. Dezebouwenvelop is uitgegeven aan eenontwikkelcombinatie. BOA Advies voertnamens het stadsdeel het overleg metmarktpartijen en gebruikers rondom detotstandkoming van deprojectspecificaties.Integraal kindcentrum De Amstel
 19. 19. Opdrachtgever: BestuurscommissieOPO Amsterdam - NoordLocatie: Amsterdam - NoordLooptijd: vanaf 2006Omschrijving:projectmanagement, directievoering entoezichtOmvang: 2.000 m2Brede school Montessori Boven ‘t IJIn opdracht van de bestuurscommissieheeft BOA Advies het gehele traject van(financiële)haalbaarheidsstudies, opstellenfunctioneel programma vaneisen, begeleiden architecten-selectie toten met de uitvoeringsbegeleiding. Tevensis de realisatie van de tijdelijke huisvestinggedurende de uitvoeringsfase door BOAAdvies verzorgd.Brede School UrsemOpdrachtgever: GemeenteKoggenlandLocatie: UrsemLooptijd: vanaf 2008Omschrijving: programma vaneisen, investerings- enexploitatiebegroting en begeleidenprocedure architectenselectieIn opdracht van de Gemeente Koggenlandis een Brede School ontwikkeld. In dezeBrede School participeren naast deopenbare basisschool De Langereis en deKatholieke basisschool St. Bavo ook deStichting voor Peuterspeelzalen Wester-Koggenland, de Stichting KinderopvangUrsem en de Stichting WEB Bibliotheken.De opdracht luidde om tot een gezamenlijkgedragen programma van eisen te komenop basis waarvan de architectenkeuzegemaakt kon worden. Tevens heeft BOAAdvies de opdracht uitgevoerd voor hetopstellen van een investerings- enexploitatiekostenraming.
 20. 20. In opdracht van de bestuurscommissieheeft BOA Advies het gehele traject van(financiële) haalbaarheidsstudies,opstellen functioneel programma vaneisen, begeleiden architecten-selectie toten met de uitvoeringsbegeleiding. Tevensis de realisatie van de tijdelijke huisvestinggedurende de uitvoeringsfase door BOAAdvies verzorgd.Opdrachtgever: BestuurscommissieOPO Amsterdam - NoordLocatie: Amsterdam - NoordLooptijd: vanaf 2006Omschrijving: haalbaarheidsstudies,programma van eisen, architecten-selectie, projectmanagement,directievoering en toezichtOmvang: 1.100 m2Brede school de Vier WindstrekenBrede School KortvoortOpdrachtgever: Stichting SiriusLocatie: Amsterdam ZuidoostLooptijd: 2007- 2009Omschrijving : projectleider namensgebruikerIn de Brede School Kortvoort worden driescholen en twee welzijnsinstellingengehuisvest. Het stadsdeel is bouwheer vande voorziening. Eén van de scholen is deBlauwe Lijn. BOA Advies heeft het bestuurvan de Blauwe Lijn vertegenwoordigd bijde ontwikkeling en realisatie van hetproject.
 21. 21. In opdracht van de bestuurscommissieheeft BOA Advies de directie van deopenbare basisschool De Bongerdgeadviseerd en ondersteund in het trajectdat leidde tot nieuwbouw van een BredeSchool in een multifunctioneleaccommodatie. BOA Advies participeerdein de stuur- en projectgroep en adviseerdeschooldirecteur en algemeen directeur vanhet schoolbestuur.Vooruitlopend op de permanentenieuwbouw is tijdelijke nieuwbouwgerealiseerd. De gefaseerde realisatiedaarvan is door BOA Advies begeleid.Opdrachtgever: BestuurscommissieOpenbaar Primair OnderwijsAmsterdam-NoordLocatie: Amsterdam-NoordLooptijd: vanaf 2005Omschrijving : gebruikersbegeleiding/projectmanagementOmvang: 1.400 m2OBS De BongerdOpdrachtgever: OOGLocatie: DiemenLooptijd: vanaf 2009Omschrijving: programma van eisen,investerings- en exploitatieramingOmvang: 1.400 m2In opdracht van OOG onderwijs en jeugdheeft BOA Advies het programma vaneisen opgesteld. In deze brede school zijnnaast de samenwerkingsschool, opgerichtdoor Openbaar Onderwijs Primair en deStichting basisscholen Spirit, een eigenorganisatie voor buitenschoolseopvang, kinderopvang en voorzieningenvoor de wijk gehuisvest. Tevens heeft BOAAdvies de investeringsbegroting opgesteldmet de ruimtebehoeftenormering en debouwkostennormering als uitgangspunt.Brede school De Kersenboomkinderopvangkinderopvangkinderopvangmeervoudiggebruikzandbakkinderkookruimtebewegingsruimtedrama/expressieruimtetechniekruimteZONE 0 tot 5ZONE 5 tot 9ZONE 9 tot 12
 22. 22. ROC Flevoland Opdrachtgever: ROC FlevolandLocatie: AlmereLooptijd: 2005-2006Omschrijving: projectmanagement,directievoering en toezichtOmvang: 3.000 m2Financiële omvang: € 2.000.000,-Het ROC Flevoland heeft een grote locatiein Almere Buiten. Op deze locatie zijn ookde Centrale Diensten gehuisvest. Doorgroei van het ROC was het in 2005noodzakelijk om de Centrale Diensten teherhuisvesten. Daartoe is één van degebouwdelen, de „D-toren‟, eerst ingebruik als onderwijsruimte, te verbouwentot een moderne kantooromgeving. BOAAdvies heeft deze verbouwing als TotalEngineering opdracht in samenwerkingmet PSA Architecten aangenomen enuitgevoerd.
 23. 23. De Vliegenthartschool voor praktijk-onderwijs was gehuisvest in een oud pandop Kanaleneiland. BOA Advies heeft eenstudie verricht naar inpassing van deschool in een bestaand schoolgebouw inOvervecht. BOA Advies heeft daarna hetvolledige projectmanagement in deontwerp- en uitvoeringsfase ter handgenomen, alsmede de directievoering opde bouwplaats. In dit voormaligeschoolgebouw van het Thorbecke Lyceumzijn nu twee scholen gehuisvest: DeVliegenthartschool en de InternationaleSchakelklassen.Opdrachtgever: Stichting NUOVOLocatie: UtrechtLooptijd: 2004-2008Omschrijving:projectmanagement, directievoering,toezichtFinanciële omvang: € 1.500.000,-Dr. VliegenthartschoolOpdrachtgever: Linnaeus CollegeLocatie: HaarlemLooptijd: 2002-2005Omschrijving: programma van eisen,projectmanagementOmvang: 10.000m2Financiële omvang: € 15.000.000,-Het Linnaeus College is ontstaan uit eenfusie van diverse scholen in Haarlem Oost.In het nieuwe ontwikkelingsgebied 023 aande Schipholweg is een mooie locatiegevonden voor nieuwbouw. BOA Adviesheeft de haalbaarheidsstudies verricht, hetprogramma van eisen geschreven, dearchitectenselectie gedaan en hetontwerpproces tot en met het DefinitiefOntwerp begeleid.Linnaeus College
 24. 24. In opdracht van het stadsdeel is eenruimteprogramma voor een Brede Schoolin het Polderweggebied gevraagd. Voordeze school is een inhoudelijk programmavan eisen opgesteld door OOG onderwijsen jeugd en een ruimtelijk en functioneelprogramma van eisen door BOA Advies.Daarnaast heeft BOA Advies insamenwerking met EXP een studiegedaan naar de mogelijkheden totinpassing van de Brede school in devoormalige tramremise aan de OranjeVrijstaatkade.Opdrachtgever: Stadsdeel OostLocatie: Watergraafsmeer,AmsterdamLooptijd: vanaf 2003Omschrijving project: programma vaneisen en haalbaarheidsonderzoekBrede school Don BoscoIn de gemeente Wognum is in 2006 gestartmet de ontwikkeling van een BredeSchool. In opdracht van Sinnemaoverheidsadvies heeft BOA Advies eenruimtelijk, functioneel en technischprogramma van eisen opgesteld. Inopdracht van de gemeenteWognum/Sinnema Overheidsadvies heeftBOA Advies de Europesearchitectenselectie begeleid.Opdrachtgever: SinnemaOverheidsadviesLocatie: WognumLooptijd: 2006-2007Omschrijving: programma van eisenen begeleiden architectenselectieOmvang: 2.0000 m2
 25. 25. In opdracht van het stadsdeel Noord heeftBOA Advies een ruimtelijk, functioneel entechnisch programma van eisen opgesteld.Aansluitend heeft BOA Advies voor zowelde uitbreiding van de school als denieuwbouw van de naschoolse opvang hetprojectmanagement, directievoering en hettoezicht uitgevoerd.Opdrachtgever: StadsdeelAmsterdam- NoordLocatie: Twiske, AmsterdamLooptijd: vanaf 2003Omschrijving:projectmanagement, directievoering entoezichtOmvang: 2.000 m2Brede school TwiskeOpdrachtgever: Stadsdeel OostLocatie: Watergraafsmeer, AmsterdamLooptijd: 2003Omschrijving : programma van eisenen haalbaarheidsonderzoek inpassingOmvang: 5.000 m2In opdracht van het stadsdeel heeft BOAAdvies een ruimteprogramma voor eenbrede school in het Polderweggebiedopgesteld. Voor deze school is eeninhoudelijk programma van eisenopgesteld door OOG onderwijs en jeugden een ruimtelijk en functioneelprogramma van eisen door BOA Advies.Tevens is een haalbaarheidsonderzoekgedaan naar inpassing in het voormaligezuiveringshuis van de gasfabriek.Brede school De Kraal

×