Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa do BNG do Porriño en lectura fácil

574 views

Published on

Versión do programa do BNG en lectura fácil

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa do BNG do Porriño en lectura fácil

  1. 1. 1 �Qu� � este documento? Este documento � un resumo do programa electoral del BNG para as elecci�ns municipais de 2019. O BNG � o partido do Bloque Nacionalista Galego. Este resumo est� pensado para persoas con dificultades de comprensi�n. Por iso facemos en lectura f�cil. Ver�s algunhas palabras en negrita. Para o resumo, escollimos 29 medidas. Unha medida � unha acci�n que fas para conseguir algo. Negrita A negrita significa que cerca hai unha caixa como esta con m�is informaci�n.
  2. 2. 2 Medidas 1. Faremos un Plan Municipal de Emprego 2. Faremos que haxa m�is plazas de emprego para persoas con discapacidade no concello e nos pol�gonos do Porri�o 3. Permitiremos a participaci�n veci�al nos Plenos Municipais 4. Faremos a Casa da Xuventude. 5. Faremos Campa�as de educaci�n afectivo-sexual E sobre os efectos do consumo de drogas E prevenci�n. 6. Faremos unha oficina de turismo. O Plan Municipal de Emprego axuda �s Persoas a atopar traballo
  3. 3. 3 7. Eliminaremos as barreiras arquitect�nicas nas zonas humanizadas e peon�s. 8. Cambiaremos de sitio o departamento de servicios sociais. Este sitio favorecer� a accesibilidade universal. 9. Poremos un autob�s para ir �s parroquias e pol�gonos industriais. 10.Faremos un carril bici e m�is zonas peon�s. 11.Faremos un auditorio. 12.Faremos unha Escola das Artes. 13.Aplicaremos o Plan de Emerxencia Social da Xunta de Galicia para atender �s persoas que te�an problemas para pagar a factura da luz ou para pagar o aluguer da casa. Barreiras arquitect�nicas son obst�culos f�sicos que impiden que algunhas persoas poidan chegar, acceder ou moverse por un espacio urb�n, un edificio o unha parte de �l.
  4. 4. 4 14.Conseguiremos que haxa unha persoa cuidadora de barrio para axudar �s persoas maiores ou con dificultade de movilidade. 15.Faremos m�is grande o Centro de Sa�de E faremos que haxa m�is especialidades m�dicas. 16.Conseguiremos que as Persoas con Discapacidade te�an pisos tutelados. 17.Faremos hortas urbanas. 18.Faremos que o paseo do Louro chegue ata a Lagoa das G�ndaras de Budi�o. 19.Buscaremos un terreo para un refuxio municipal para animais. 20.Faremos unha piscina municipal � aire libre. 21.Impulsaremos n Centro de Informaci�n dos Dereitos da Muller, CIM, para axudar �s v�timas de violencia de x�nero. 22.Utilizaremos enerx�as renovables, sostibles e de baixo consumo para reducir o gasto enerx�tico municipal.
  5. 5. 5 23.Faremos unha Oficina de Informaci�n para axudar �s Persoas. 24.Solicitaremos � Xunta de Galicia que contr�an un novo colexio Para o centro urb�n. 25.Pediremos m�is prazas de educaci�n infantil para menos de 0 a 3 anos e pediremos que ampl�en os horarios de educaci�n. 26.Crear unha Escola Oficial de Idiomas. 27.Pedir�moslle � Estado que elimine a v�a do tren. 28.Esixiremoslle � Xunta de Galicia e a Fenosa o soterramento das li�as de alta tensi�n. 29.Pedir�moslle � Xunta de Galicia que elimine o Lindano. O Lindano � un Insecticida qu�mico e perigoso para as persoas.

×