Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

аудит хичээлийн хөтөлбөр

1,865 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

аудит хичээлийн хөтөлбөр

  1. 1. “АУДИТ” ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 1. Индекс: ВА343 2. Кредит: 3 (лекц – 2 кредит, дадлага – 1 кредит) 3. Долоо хоногт хичээллэх цаг: 2: 2: 5 (лекц/ дадлага / бие даалт ) 4. Судлах улирал: намар 5. Өмнө нь үзсэн байх хичээл: ВА340 6. Дараа нь үзэх хичээл: ВА344 7. Хичээлийн зорилго: Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэгийг нэмэгдлүүлж, цаашид бодит үйл ажиллагаан дээр аудиторын тайлан бэлтгэх, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж сургахад хичээлийн зорилго оршино. Энэхүү зорилгод хүрэхийн шийдвэрлэнэ. Үүнд: тулд багш, хичээл заах явцдаа дараах - Аудитын байгууллагын үйл ажиллагаа, судалгаа - Санхүүгийн тайланд аудит хийж сурах - Заавал болон сайн дурын аудитын аудиторын тайлантай танилцах - Нягтлан бодох бүртгэл бол аудитын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог судлах - Цаашид оюутан мэргэжлийн мэдлэгээ дээшлүүлэхэд анхаарч, зөвлөж ажиллах 8. Үндсэн сурах бичиг Номын нэр: Зохиогч: Хэвлэгдсэн он: Хэвлэсэн газар: Нэмэлт Сурах бичиг Номын нэр: Зохиогч: Хэвлэгдсэн он: Хэвлэсэн газар: Аудит ММНББИ 2008 ММ принт Аудит Н.Агваан 2008 Соѐмбо 9. Оюутны мэдлэг, чадварыг дүгнэх: Нийт 70 оноо. Лекц, дадлагын хичээлийн ирц: 10 оноо Дадлагын хичээлийн идэвх: Улирлын явцад авах сэдвийн шалгалт тест, бодлогоор: a) VIII долоон хоногт, Тест: 20 оноо Бие даалтын ажил: 30 оноо a) Нэгдүгээр бие даалт Сэдэв: Аудитын ажлын үе шат Шалгуулах долоон хоног: VII Авах оноо: 15 оноо Онооны задаргаа: Гүйцэтгэх удирдамж: b) Хоѐрдугаар бие даалт Сэдэв: Бизнесийн нэг байгууллага дээр аудит хийх Шалгуулах долоон хоног: XII Авах оноо: 15 оноо Онооны задаргаа: Гүйцэтгэх удирдамж: зорилтуудыг
  2. 2. Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Д/д Ерөнхий сэдэв Сэдэв-1. Аудитын үүсэл хөгжил Дэд сэдэв - 1. Аудитын үүсэл хөгжил дэлхий дахинд 2. Монгол улсын аудитын хөгжил, мэргэжлийн байгууллагууд 2. Сэдэв-2. Аудитын онолын үндсэн ойлголтууд - 1.Аудитын ангилал 2.Аудитын төрөл 3. Сэдэв-3. Аудитын шалгалтын үйл ажиллагаа - Аудитын шалгалтыг хийх үе шат Аудитын ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөр 4. Сэдэв-4. Аудитын ажлын бэлтгэл - 5. Сэдэв-5. Аудитын нотолгоо, түүний бүрдүүлэлт - Аудитын ажлын бэлтгэл шатанд гүйцэтгэх ажил үүрэг Аудитын ажлын гэрээ Анхан шатны баримт бүрдүүлэлт Аудитын нотолгоог баталгаажуулах 6. Сэдэв-6. Аудитын цуглуулж аудитын хэрэгжүүлэх арга зүй 7. мэдээлэл технологийг 1. Аудитын мэдээлэл цуглуулалтын үе шат 2. Аудитын ажлын баримтыг цэгцлэх үйл ажиллагаа Сэдэв-7. Аудитын түүвэрлэлт 1.Түүвэр хийх үеийн ажлын зохион байгуулалт Сэдэв-8. Төрийн аудит - 2.Түүвэрлэлт хийх аудитын үйл ажиллагаа Аудитын эрдлийн тухай ойлголт Аудитын эрсдлийн тооцоолол 9. Сэдэв-9. Аудитын төгсгөл шат буюу аудиторын тайлан - Аудитын ажлын төгсгөлд хийх үйл ажиллагаа Аудиторын тайланг бэлтгэх арга зүй 10. Сэдэв-10,11. аудит хийх - Аудитын мэргэжлийн стандартууд, нийтийн хүлээн зөвшөөрсөн зарчим Аудитын олон улсын стандарт 8. Санхүүгийн тайланд 11. Сэдэв-12,13. аудит хийх Эргэлтийн хөрөнгөнд 12. Сэдэв-14, 15 Эх үүсвэрийн нөөцөд хийх аудит 13. Сэдэв-16. Дүгнэлт хичээл Мөнгөн хөрөнгө, авлагын бүртгэлд аудит хийх Бараа материал, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд аудит хийх - - өр төлбөрт аудит хийх Эзний өмчид аудит хийх
  3. 3. Дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө. Хичээлийн дугаар Сэдэв 1,2,3,4 Сэдэв 5,6,7,8 Сэдэв 9,10,11,12 Сэдэв13,14,15 Хичээлийн сэдэв - Аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны санхүүгийн талаарх кейсүүд дээр ажиллах Санхүүгийн тайланд аудит хийх Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх үеийн бодлого бодох Аудиторын тайлан бичих, хамгаалах

×