Лекц №1
Аялал жуулчлалын нөөц, түүний
ангилал

Бэлтгэсэн:
Багш: Б.Мөнгөнтуул
УБИС-ийн Бизнес Менежментийн тэнхим
Хичээлийн тойм
 Нөөц гэж юу болох
 Аялал жуулчлалын нөөц
 Аялал жуулчлалын нөөцийн
ангилал
 Түүх, соёлын нөөц
 Байгал...
Аялал жуулчлалын үндсэн
бүс нутаг
ЗОРИН ОЧИХ ГАЗАР-DESTINATION
Проф.Клэйр Ганн /Clare Gunn/ жуулчны
зорих газрыг дараах байдлаар
тодорхойлсон байна. “Жуулчд...
Жуулчдын зорин очих газар
 Аÿëàë æóóë÷ëàëûí çîðèõ ãàçàðò äîîðõè
ç¿éëñ çàéëøã¿é áàéõ ¸ñòîé áàéíà. ¯¿íä:
- Æóóë÷äûí ñîíèðõë...
Аялал жуулчлалын нөөц

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í
¿éë÷èëãýýã á¿ðä¿¿ëýõýä
íºëººëºõ¿éö áàéãàëü, íèéãýì,
ýäèéí çàñãèéí õ¿÷...
Үзэх зүйл /Attraction/
Тухайн газарт аялагчдын
сонирхлыг татаж, сэтгэл
хөдөлгөх, амралт чөлөөт
цагаа өнгөрөөх, үзэх, хийх...
Аялал жуулчлалын
бүтээгдэхүүн
 Аялал жуулчлалын тухай Монгол
Улсын хуулинд:
 "àÿëàë æóóë÷ëàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í"
ãýæ àÿëàë æ...
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººöèéã
õºãæ¿¿ëýõ
  Íººöèéã õºãæ¿¿ëýõ ãýäýã íü аÿëàë æóóë÷ëàë õºãæèõºä 
òààòàé íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ººðº...
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººöèéã
õºãæ¿¿ëýõ
 ͺºöèéã ñýðãýýõ - ñýðãýýí çàñâàðëàõ, æóóë÷äûí 
ñîíèðõîë òàòàõ áàéäëûã íýìýãä¿¿ëýõ
 Í...
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººöèéã
õºãæ¿¿ëýõ
 ͺºö àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ - ºíººäðèéí 
áàéäëààñ èë¿¿ ¿ð àøèãòàéãààð 
àøèãëàõ, íýìýëò...
Ìîíãîë îðíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö
 Ãàçàðç¿éí  ºâºðìºö òîãòîö
Ýõ ãàçðûí óíàãàí áàéãàëü
Àðâèí áàÿëàã ò¿¿õ, ò¿¿õèéí 
äóðñãàë...
Ìîíãîë îðíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö
Ãàçàðç¿éí ºâºðìºö òîãòîö
Ìîíãîë îðíû ãàçðûí ãàäàðãà, óóð àìüñãàë, ãåîëîãè,
óðãàìàë àìüòí...
Ìîíãîë îðíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö
Àðâèí áàÿëàã ò¿¿õ, ò¿¿õèéí äóðñãàëò ç¿éëñ
Ýðòíèé óëñóóä áîëîí ýçýí ×èíãèñèéí áàéëäàí
äàã...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L 1 aj nuuts. tuunii angilal

408 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L 1 aj nuuts. tuunii angilal

 1. 1. Лекц №1 Аялал жуулчлалын нөөц, түүний ангилал Бэлтгэсэн: Багш: Б.Мөнгөнтуул УБИС-ийн Бизнес Менежментийн тэнхим
 2. 2. Хичээлийн тойм  Нөөц гэж юу болох  Аялал жуулчлалын нөөц  Аялал жуулчлалын нөөцийн ангилал  Түүх, соёлын нөөц  Байгалийн нөөц
 3. 3. Аялал жуулчлалын үндсэн бүс нутаг
 4. 4. ЗОРИН ОЧИХ ГАЗАР-DESTINATION Проф.Клэйр Ганн /Clare Gunn/ жуулчны зорих газрыг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. “Жуулчдын зорих газар гэдэг нь аялагчдын амралт чөлөөт цагаа ая таатай өнгөрүүлэхэд зориулагдсан үйлчилгээнүүд болон үзмэрүүдийг төвлөрүүлсэн газрыг хэлнэ”
 5. 5. Жуулчдын зорин очих газар  Аÿëàë æóóë÷ëàëûí çîðèõ ãàçàðò äîîðõè ç¿éëñ çàéëøã¿é áàéõ ¸ñòîé áàéíà. ¯¿íä: - Æóóë÷äûí ñîíèðõëûã òàòàõóéö îáúåêòóóä - Æóóë÷äûí àÿëàëûí ÿâöàä ¿¿ñýõ àëèâàà õýðýãöýýã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí ¿éëäâýðëýë - ¿éë÷èëãýýíèé èæ á¿ðäýë - Æóóë÷äûí àþóëã¿é áà òàâ òóõòàé àÿëàõ áîëîìæèéã õàíãàñàí äýä á¿òöèéí áîëîí õóóëü ýðõ ç¿éí íàéäâàðòàé ñèñòåì
 6. 6. Аялал жуулчлалын нөөц Àÿëàë æóóë÷ëàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã á¿ðä¿¿ëýõýä íºëººëºõ¿éö áàéãàëü, íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö ãýíý.
 7. 7. Үзэх зүйл /Attraction/ Тухайн газарт аялагчдын сонирхлыг татаж, сэтгэл хөдөлгөх, амралт чөлөөт цагаа өнгөрөөх, үзэх, хийх зүйлүүдийг.
 8. 8. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн  Аялал жуулчлалын тухай Монгол Улсын хуулинд:  "àÿëàë æóóë÷ëàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í" ãýæ àÿëàë æóóë÷ëàëûí áàéãóóëëàãààñ ¿ç¿¿ëæ áàéãàà æóóë÷äûí ñîíèðõëûã òàòàõ, òýäíèé àÿëàõ òàâ òóõòàé íºõöºëèéã õàíãàñàí òºëáºðò ¿éë÷èëãýýã;
 9. 9. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººöèéã õºãæ¿¿ëýõ   Íººöèéã õºãæ¿¿ëýõ ãýäýã íü аÿëàë æóóë÷ëàë õºãæèõºä  òààòàé íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ººðººð õýëáýë  õÿçãààðëàãäìàë íººöèéã õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé áàéäëààð  àøèãëàõ ¿éë àæèëëàãàà áîëíî. ¯¿íä äàðààõ ¿éë  àæèëëàãààíóóä áàãòàíà.  ͺºöèéã ñýðãýýõ  ͺºöèéã øèíýýð áèé áîëãîõ  ͺºöèéã ñóðòà÷ëàõ  ͺºöèéí àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ (¿ð ä¿íã íýìýãä¿¿ëýõ)  ͺºöèéã àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãààíä òàòàí  îðóóëàõ 9
 10. 10. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººöèéã õºãæ¿¿ëýõ  ͺºöèéã ñýðãýýõ - ñýðãýýí çàñâàðëàõ, æóóë÷äûí  ñîíèðõîë òàòàõ áàéäëûã íýìýãä¿¿ëýõ  ͺºöèéã øèíýýð áèé áîëãîõ - Æóóë÷äàä   òààëàãäàõ øèíý ãàçàð îðíûã àÿëàë æóóë÷ëàëûí  ¿éë àæèëëàãààíä òàòàí îðóóëàõ, æóóë÷äûí øèíý  ñîíèðõëûí ìîòèâûã áèé áîëãîõ, ººðººð õýëáýë àÿëàë  æóóë÷ëàëûí øèíý òºðºë õýëáýðèéã áèé áîëãîõ  ͺºöèéã ñóðòàë÷èëàõ - íººö áîëîí àÿëàë  æóóë÷ëàëûí øèíý òºðºë, õýëáýð, øèíý ÷èãëýëèéã  ãàäààä äîòîîäîä ºðãºíººð ñóðòàë÷èëàõ 10
 11. 11. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººöèéã õºãæ¿¿ëýõ  ͺºö àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ - ºíººäðèéí  áàéäëààñ èë¿¿ ¿ð àøèãòàéãààð  àøèãëàõ, íýìýëò áîëîìæóóäèéã íýýí  èëð¿¿ëýõ  ͺºöèéã àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãààíä òàòàí îðóóëàõ - íººöèéí  ¿íýëãýýíä òîãòìîë îðäîã áîëîâ÷ òºäèé ë  àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãààíä  îðîëöäîãã¿é íººö¿¿äèéã òàòàí îðóóëàõ  íºõöºë áîëîìæèéã èëð¿¿ëýõ 11
 12. 12. Ìîíãîë îðíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö  Ãàçàðç¿éí  ºâºðìºö òîãòîö Ýõ ãàçðûí óíàãàí áàéãàëü Àðâèí áàÿëàã ò¿¿õ, ò¿¿õèéí  äóðñãàëò ç¿éëñ Í¿¿äýë÷äûí ñî¸ë èðãýíøèë,  äóðñãàëò ç¿éëñ Õîâîð íàíäèí îëäâîð
 13. 13. Ìîíãîë îðíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö Ãàçàðç¿éí ºâºðìºö òîãòîö Ìîíãîë îðíû ãàçðûí ãàäàðãà, óóð àìüñãàë, ãåîëîãè, óðãàìàë àìüòíû àéìàã Ýõ ãàçðûí óíàãàí áàéãàëü Áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðóóä, óóë íóðóó, ãîë ìºðºí, íóóðóóä, ýëñýí ìàíõàí, áàÿíá¿ðä, óóäàì òàë õýýð,
 14. 14. Ìîíãîë îðíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí íººö Àðâèí áàÿëàã ò¿¿õ, ò¿¿õèéí äóðñãàëò ç¿éëñ Ýðòíèé óëñóóä áîëîí ýçýí ×èíãèñèéí áàéëäàí äàãóóëàëòûí ò¿¿õ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëñ, ýðòíèé õîòûí òóóðü, õýðýì, áàëãàñ, áóëø, õèðãèñ¿¿ð, õºøºº ÷óëóó, õàäíû çóðàã, áóãàí õºøºº, õ¿í ÷óëóó Í¿¿äýë÷äûí ñî¸ë èðãýíøèë, äóðñãàëò ç¿éëñ Í¿¿äýë÷äèéí àõóé àìüäðàë, ìàë àæ àõóé, ñî¸ë, øàøèí, øàøíû çàí ¿éë, ñ¿ì õèéä, îëîí ÿñòíû ºâºðìºö àõóé àìüäðàë, çàí çàíøèë

×