Successfully reported this slideshow.
“ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ”
хичээлийн тодорхойлолт

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хичээлийн индекс:
BA337
Хичээлийн кредит:
2
Долоо хоно...
Танилцуулга

Дэлхий дахины өмнө тулгамдаж байгаа

бэлтгэхэд тавигдах
2

Сэдэв

Танилцуулга

шаардлага,
сэдвийн агуулгыг

а...


Соѐл, соѐлын үнэт зүйлс



Соѐлын бүрэлдэхүүн



Соѐл, соѐл иргэншилийн ялгаа



Дэлхийн соѐлын үнэт өв



Хэл, хэл...
Батлав. Бизнес менежментийн тэнхимийн эрхлэгч ..........................................Л.Ариунбат

УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛ...
Түрүүлсэн оюутан бонус 10 оноо
Явцын
VIII

XII/11

Олон улсын
байгуулагууд

шалгалт-2

Олон улсын хэмжээний томоохон

Тэмд...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dos hicheeliin todorhoilolt

538 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dos hicheeliin todorhoilolt

  1. 1. “ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” хичээлийн тодорхойлолт 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хичээлийн индекс: BA337 Хичээлийн кредит: 2 Долоо хоногт хичээллэх цаг: 24:16 Судлах улирал: Намар Өмнөх холбоо: Аялал жуулчлалын үндэс Залгамж холбоо: Олон улсын аялал жуулчлал Хичээлийн зорилго: Äýëõèéí á¿ñ íóòãóóäûí õºãæëèéí òàëààð òîäîðõîé îéëãîëò îëãîñíû ¿íäñýí äýýð äýëõèéí óëñ ¿íäýñòí¿¿äèéí çàí çàíøèë, õýë ñî¸ë, óðëàã, ò¿¿õ, àæ àìüäðàëûí òàëààð òàíèí ìýäýõ, äýëõèé äýýð îðøèí àìüäàð÷ áóé ÿëãààòàé îëîí ¿íäýñòí¿¿äèéí àæ àìüäðàëûí òàëààð áîëîí äýëõèéí óëñ îðíóóäûí õºãæëèéí ÿëãàðëûí òóõàé òàíèí ìýäýõ¿éí îíîëûí áàãö îéëãîëòóóäûã ýçýìø¿¿ëýõýä хичээлийн çîðèëãî îðøèíî. Хичээлийн зорилт: -Äýëõèéí óëñ îðíóóäûí хөгжлийн ò¿¿õийг судлах -Õºãæèíã¿é áóñ íóòàã, түүний онцлогийг тодорхойлох -Õºãæèæ áóé á¿ñ íóòàã, түүний онцлог, нөлөөлөх хүчин зүйлсийг илрүүлэх -Дэлхийн хүн ам, түүний өсөлт, дэлхийн хүн амын хэл соѐлын ялгааг тодорхойлох -Á¿ñ íóòãèéí áàéãóóëëàãóóä, тэдгээрийн үйл ажиллагааны онцлогийг судлах 8. Үндсэн сурах бичиг: Ì. Áàÿíòºð, Á. Áàòöýíãýë “Îð÷èí ¿å áà óëñ òºðèéí çóðàã” ÓÁ 1996 ×. Íàâ÷àà “Îðîí ñóäëàë” ÓÁ 2003 Paul Claval “An introduction to Regional Geography” Oxford 2008 H. J. De Blij, Peter O. Muller “Geography regions and concepts” 2002 James S. Fisher “Geography and development a world regional approach” 1989 9. Оюутны мэдлэг чадварыг дүгнэх журам: o Нийт 100 оноо. Үүнээс: o Батлах шалгалт: 30 оноо o Явцын шалгалт: 20 оноо o Бие даалтын ажил: 30 оноо o Ирц идэвх: 5 оноо o Семинарын ажил: 15 оноо Явцын шалгалтыг VIII, XVI долоо хоногт 2 удаа бичгээр авна. ”ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” БИЕ ДААН ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Áèå äààí № ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ Áèå äààí ¯íýëãýý ã¿éöýòãýõ àæëûí Àâáàë Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò õýëáýð çîõèõ Äýëõèéí ÀÆ-í á¿ñ íóòàã á¿ðýýñ 1 óëñûã òàâèãäàõ 1 óëñóóä ñîíãîí àâ÷ òóõàéí óëñûí òàëààðõ øààðäëàãà, íýìýëò Ðåôåðàò Õóãàöàà îíîî Ðåôåðàò áè÷èõýä Äýëõèéí Òàéëáàð ìàòåðèàë àøèãëàñàí áàéäàë, ñóäàëãàà õèéñýí áàéäàë 25 äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë, нийгэм эдийн IX долоо засгийн үзүүлэлтүүд, ÀÆ-ûí ñòàòèñòèê, хоног ãîëëîõ ¿çìýð¿¿ä, ÀÆ-ûí ¿éë÷èëãýý çýðãèéã áàãòààñàí áàéíà.
  2. 2. Танилцуулга Дэлхий дахины өмнө тулгамдаж байгаа бэлтгэхэд тавигдах 2 Сэдэв Танилцуулга шаардлага, сэдвийн агуулгыг асуудлуудын хүрээнд өгөгдсөн 5 сэдвүүдээс сонгон авч Power point программ дээр 40-50 хуудсанд багтаан бүрэн хамарсан хоног танилцуулга бэлтгэнэ байдал Íèéò XV долоо 30 îíîî Батлав. Бизнес менежментийн тэнхимийн эрхлэгч ..........................................Л.Ариунбат УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛЬ, БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ ”ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН ЛЕКЦИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ I улирал Огноо I IX/4 Хичээлийн сэдэв Дэлхийн улс үндэстэн бүрэлдэн тогтсон түүх Дэлхийн улс, бүс Үндсэн агуулга        нутгуудын ангилал II IX/11 III IX/18 Хөгжингүй улс орнууд   IV IX/25 Хөгжингүй улс орнууд   V X/2 Хөгжиж буй улс орнууд   Хөгжиж буй улс орнууд       Газарзүйн ШУ-ны хөгжилт ба нээлтийн түүх Газарзүйн нээлт, эртний нээлт, дундад зууны үеийн нээлт, Газарзүйн их нээлтийн эрин, шинэ үеийн нээлт Эртний газрын зургууд Дэлхийн улсуудын нутаг дэвсгэр ба газарзүйн байрлалын ялгаа Дэлхийн улс төрийн зураг, түүнд гарсан өөрчлөлт Óëñ îðíû íèéãýì-ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí ò¿âøèíã èëýðõèéëýã÷ гîë ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Гадаад улс орнуудын типологийн үзүүлэлт Дэлхийн улсуудын хэв шинж түүний ангилал НҮБ-аас гаргасан улс орнуудын үндсэн ангилал IX X/30 Дэлхийн хүн ам Дэлхийн улс орнуудын шашин шүтлэг  Хүн амын бүтэц бүрэлдэхүүн, үндэстэн  Хөдөө ба хотжилт Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн  X/23 засаглалын хэлбэр Хүн амын ердийн өсөлт  VIII X/16 Дэлхийн улсуудын Хүн амын байршил    Шашин гэж юу болох, Шашны үүсэл хөгжлийн тойм Дэлхийн голлох шашин, түүний урсгалууд 2 Хүн ам зүйн үндсэн ойлголт  VII X/9      VI Хөгжингүй улс орнуудын дэд бүс нутгууд Хөгжингүй бүс нутаг, улс орнуудын эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Хөгжингүй улс орнуудын дэд бүс нутгууд Хөгжингүй бүс нутаг, улс орнуудын эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Хөгжиж буй дэд бүс нутгууд, тэдгээрийн онцлог Шинээр хөгжиж буй орнуудын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Õºãæèæ áóé îðíóóäûí äýä á¿ëãèéí á¿òýö Хөгжиж буй дэд бүс нутгууд, тэдгээрийн онцлог Шинээр хөгжиж буй орнуудын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Õºãæèæ áóé îðíóóäûí äýä á¿ëãèéí á¿òýö Дэлхийн улсуудын засаглалын хэлбэр Бүгд Найрамдах засаглалтай улсууд, тэдгээрийн онцлог Хаант засаглалтай улсууд, тэдгээрийн онцлог 2 2 2 2 2 2 2 2
  3. 3.  Соѐл, соѐлын үнэт зүйлс  Соѐлын бүрэлдэхүүн  Соѐл, соѐл иргэншилийн ялгаа  Дэлхийн соѐлын үнэт өв  Хэл, хэлний бүтэц бүрэлдэхүүн Дэлхийн улс орнуудын  Хэл, соѐлын бүрэлдэхүүн болох нь хэл, соёлын ландшафт  Дэлхийн хэлний бүлэг, дэд бүлгүүд  Мөхөж буй хэлнүүд Олон улсын хэмжээний  Дэлхийн болон бүс нутгийн байгууллагууд байгууллага  Тэдгээрийн үндсэн зорилго, үйл ажиллагаа Дэлхийн улс орнуудын X XI/6 соёл, соёлын ландшафт XI XII XI/13 XI/20 НИЙТ 2 2 2 24 цаг
  4. 4. Батлав. Бизнес менежментийн тэнхимийн эрхлэгч ..........................................Л.Ариунбат УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛЬ, БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ ”ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН СЕМИНАРЫН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ I улирал Доло о Огноо хоног Семинарын хичээлийн сэдэв Дэлхийн улс, бүс I IX/3 нутгуудын ангилал Хөгжингүй улс орнууд Дэлхийн улс, бүс II IX/17 нутгуудын ангилал Хөгжиж буй улс орнууд Хичээлийн хэлбэр Оноо X/1 төрийн байгууламж болон засаглалын хэлбэр Газрын зураг дээр ажиллах Газрын зураг дээр ажиллах Дэлхийн хүн амын өсөлт зураг бүхий “Map test” дээр хөгжингүй бүс нутгууд болон улс орнуудыг 2 тодорхойлон зурна. зураг бүхий “Map test” дээр хөгжингүй бүс нутгууд болон улс орнуудыг 2 тодорхойлон зурна. Дэлхийн улс орнуудын засаглалын Кейс ажиллах 3 оноо 1 X/15 дох цаг Дэлхийн бүс нутаг болон улс орнуудын Явцын шалгалтIV Ноог- Дэлхийн бүс нутаг болон улс орнуудын Дэлхийн улсуудын III Тайлбар Ярилцлага 3 оноо хэлбэрийн ялгааг гаргах, төрийн байгууламжийн онцлогыг гаргах кейс 2 ажиллана. Хөгжиж буй, ялангуяа, буурай хөгжилтэй орны хүн амын эрчимтэй өсөлт нь дэлхийн болон улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд ямар бэрхшээл 2 учруулж байгаа болон дэлхий дахинд тулгамдаж буй асуудлуудаар ярилцлага Дэлхийн дахинаа хамгийн ихээр тархсан V X/29 Дэлхийн улс орнуудын шашин шүтлэг Мэтгэлцээн 3 оноо 4 шашны үүсэл, хөгжил, номлолын талаар багаар хуваагдан мэтгэлцээн 2 зохион явуулна. Дэлхийн улс орнуудын соѐл, соѐлын VI XI/12 Дэлхийн улс орнуудын соёл, соёлын ландшафт Ярилцлага 3 оноо ландшафт, тэдгээрийн ялгаа, соѐл бүрэлдэн тогтоход нөлөөлдөг хүчин 2 зүйлсийн талаар ярилцлага зохион байгуулна. Асуулт VII XI/26 Дэлхийн улс орнууд хариултын тэмцээн 70 онооны уналт асуулт хариултын тэмцээн 2
  5. 5. Түрүүлсэн оюутан бонус 10 оноо Явцын VIII XII/11 Олон улсын байгуулагууд шалгалт-2 Олон улсын хэмжээний томоохон Тэмдэглэл байгууллагуудыг сонгон авч мэдээлэл хийх цуглуулан тэмдэглэл хийнэ. 2 6 оноо НИЙТ 15 оноо 16 цаг

×