Rolul Bibliotecarilor In Crearea Imaginii Bibliotecii 2009 V2

2,139 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rolul Bibliotecarilor In Crearea Imaginii Bibliotecii 2009 V2

 1. 1. Perioada de realizare : noiembrie 2009 Eşantion : 101 respondenţi Studiu realizat de Trofim N .
 2. 2. Vîrsta : Stagiu de munca:
 3. 3. Q1. În opinia dvs, care sunt factorii ce contribuie la crearea imaginii pozitive a bibliotecii în societate: calitatea serviciilor oferite de bibliotecă publicitatea facut ă bibliotecilor cantitatea activita ţ ilor destinate publicului preg ă tirea profesional ă a bibliotecarilor dotarea tehnico-materială a bibliotecii Total da nu da nu da nu da nu da nu 86,3% 13,7% 51,0% 49,0% 34,3% 65,7% 73,5% 26,5% 72,5% 27,5% 100%
 4. 4. C alitatea serviciilor oferite de bibliotecă C antitatea activita ţ ilor destinate publicului factorii ce contribuie la crearea imaginii pozitive a bibliotecii în societate:
 5. 5. F actorii ce contribuie la crearea imaginii pozitive a bibliotecii în societate: dotarea tehnico-materială a bibliotecii preg ă tirea profesional ă a bibliotecarilor
 6. 6. Q2. Mentionati care sunt cele mai importante lucruri ce determina imaginea bibliotecii: % profesionalismul bibliotecarilor, promptitudinea 57,8 calitatea serviciilor oferite gratuit 43,1 colec ţ ia, dotarea tehnico-material ă 46,1 aspectul estetic al bibliotecii 29,4 publicitatea bibliotecilor 19,6 colabor ă rile cu bibliotecile de peste hotare 7,8 imaginea paginii web 5,9 responsabilitatea 5,9 colec ţ ia tip electronic 3,9 activit ăţ ile culturale 3,9 tehnicile moderne de lucru 3,9 implicarea bibliotecii î n via ţ a socie tăţ ii 2,9 statutul bibliotecarului 2,9 num ă rul de cititori 2,9 biblioteca redata de mass-media 2,0 non-raspuns 6,9
 7. 7. Q3. Cum aprecia ţ i rolul bibliotecarului î n crearea imaginii bibliotecii? Q10. Ce rol are bibliotecarul în crearea imaginii bibliotecii? ( după utilizatori)
 8. 8. Q11. În general, ce părere aveţi despre bibliotecari? (după opinia utilizatorilor)
 9. 9. Q4. Caracteristici ale Bibliotecarului care pot î mbunatati imaginea bibliotecii: Column % 1 amabilitatea 63,7 2 profesionalismul 48,0 3 erudi ţ ia, intelectul 24,5 competen ţ a 19,6 sociabilitatea 17,6 inova ţ ia, creativitatea 11,8 aspectul fizic î ngrijit 9,8 rabdarea, toleran ţ a 9,8 R apiditatea î n deservirea cititorilor 9,8 aspectul fizic î ngrijit 9,8 spiritul de ini ţ iativ ă 9,8 responsabilitatea 8,8 fidelitate profesiei 5,9 experien ţ a de lucru 7,8 autoperfec ţ ionarea 4,9 sinceritatea 4,9 eficien ţ a 3,9 ambi ţ ia 2,0 democra ţ ia, libertatea 2,0 optimismul 1,0 non-raspuns 1,0 Total 100,0
 10. 10. Q4.1. Cracteristici ale Bibliotecarului care pot afecta imaginea Bibliotecii: Column % 1 indiferen ţ a fa ţă de utilizator, de lucru 44,1 2 nepreg ă tirea profesional ă , incompeten ţ a 42,2 3 rigiditatea, brutalitatea, nepolite ţ ea social ă 41,2 cultura comportamentului neadecvat, cultura lecturii slaba 17,6 lipsa experien ţ ei 14,7 aspectul estetic al bibliotecarului 12,7 i responsabilitatea 11,8 lenevia, pasivitatea 10,8 salariul mic 2,9 formalitatea, tradi ţ ionalismul 9,8 c onservatorismul 9,8 a rogan ţ a 6,9 dispozi ţ ia rea 5,9 necunoa ş terea limbii de stat 1,0 studiile medii incomplete 1,0 pune î n I plan interesele personale 1,0 non-raspuns 7,8 Total 100,0
 11. 11. Q5. In opinia dvs, bibliotecarul modern trebuie sa fie: da, obligator preferabil nu non-raspuns % % % % Cu studii superioare incomplete 12,7% 16,7% 35,3% 35,3% studii superioare complete (biblioteconomie) 69,6% 18,6% 11,8% studii superioare complete (diferit de biblioteconomie) 34,3% 34,3% 10,8% 20,6% studii postuniversitare 14,7% 44,1% 19,6% 21,6% studii peste hotare 10,8% 29,4% 30,4% 29,4%
 12. 12. Q5. In opinia dvs, bibliotecarul modern : cite ş te permanent informa ţ ii de specialitate 71,6% 22,5% 1,0% 4,9% face cursuri de perfec ţ ionare 67,6% 30,4% 1,0% 1,0% particip ă la conferin ţ e 51,0% 42,2% 2,0% 4,9% urm ă re ş te edi ţ iile noi de carte pe care le cite ş te 53,9% 35,3% 4,9% 5,9% scrie articole, lucr ă ri 40,2% 52,0% 3,9% 3,9% stabile ş te colaborari cu alte biblioteci 63,7% 28,4% 1,0% 6,9% ia ini ţ ia t iva de a organiza noi activit ăţ i 61,8% 32,4% 2,0% 3,9% prezint ă interes sporit pentru imaginea bibliotecii 78,4% 16,7% 2,0% 2,9% da, obligator preferabil nu non-raspuns % % % %
 13. 13. Q6. In ultimele 6 luni dvs personal ati fost participant la intruniri profesionale?
 14. 14. In ce masura colaborarile cu ... au provocat un impact asupra dezvoltarii serviciilor bibliotecii ? In ce masura colaborarile cu ... au provocat un impact asupra imaginii bibliotecii ? da, î n mare m ă sur ă da, î n mic ă m ă sur ă nu non-raspuns Total cu bibliotecile din retea 54,9% 29,4% 3,9% 11,8% 100,0% cu bibliotecile de peste hotare 48,5% 18,2% 21,2% 12,1% 100,0% cu Departamentul Marketing 58,6% 28,3% 8,1% 5,1% 100,0% cu presa, mass-media 73,7% 21,2% 2,0% 3,0% 100,0% da, î n mare m ă sur ă da, î n mic ă m ă sur ă nu non-raspuns Total cu bibliotecile din retea 55,9% 30,4% 2,0% 11,8% 100,0% cu bibliotecile de peste hotare 45,4% 29,9% 16,5% 8,2% 100,0% cu departamentul Marketing 56,1% 28,6% 8,2% 7,1% 100,0% cu presa, mass-media 66,3% 17,3% 10,2% 6,1% 100,0%
 15. 15. In ce masura colaborarile cu ... au provocat un impact asupra imaginii bibliotecii ? In ce masura colaborarile cu ... au provocat un impact asupra dezvoltarii serviciilor bibliotecii ? da, î n mare m ă sur ă da, î n mic ă m ă sur ă nu non-raspuns Total cu gr ă dini ţ ele 64,6% 18,2% 9,1% 8,1% 100,0% cu ş coala 75,8% 11,1% 8,1% 5,1% 100,0% cu uniunile de crea ţ ie 44,4% 32,3% 17,2% 6,1% 100,0% cu ONG -urile 34,3% 30,3% 23,2% 12,1% 100,0% da, î n mare m ă sur ă da, î n mica m ă sur ă nu non-raspuns Total cu gradini ţ ele 57,1% 28,6% 7,1% 7,1% 100,0% cu ş coala 71,4% 17,3% 6,1% 5,1% 100,0% cu uniunile de crea ţ ie 45,9% 33,7% 13,3% 7,1% 100,0% cu ONG-urile 30,9% 39,2% 17,5% 12,4% 100,0%
 16. 16. Q8. Cit de satisfacuta sunteti de munca pe care o faceti?
 17. 17. Cit de multumita sunteti de remunerare? 86.5 % din cei care sunt nemultumiti de remunerare sunt satisfacuti de munca pe care o fac! Cit de multumita sunteti de remunerare? foarte multumita multumita nemultumita non-raspuns Col % Col % Col % Col % Cit de satisfacuta sunteti de munca pe care o faceti? foarte satisfacuta - 28,9% 7,7% - satisfacuta - 68,9% 86,5% - nesatisfacuta - 2,2% 5,8% -
 18. 18. Remunerarea corelata cu virsta 53.8 % multumiti de remunerare sunt bibliotecarii cu virsta pina la 25 ani, pe cind persoanele dupa 25 ori chiar 45 ani sunt nemultumite in proportie de 48.5 si respective 58.1 % !!! Virsta: pina la 25 ani intre 25 si 45 ani dupa 45 ani Col % Col % Col % Cit de multumita sunteti de remunerare? foarte multumita 3,8% 2,3% multumita 53,8% 42,4% 39,5% nemultumita 42,3% 48,5% 58,1% non-raspuns 9,1%
 19. 19. Care a fost contributia dvs, in ultimele 6 luni, pentru a promova o imagine pozitiva a bibliotecii in societate: Column % organizarea activit ăţ ilor culturale î n bibliotec ă (excursii, discu ţ ii etc) 34,3 scrierea articolelor, interviurilor pentru mass-media 24,5 stabilirea parteneriatelor cu institu ţ ii le de educa ţ ie 15,7 deservirea cititorilor 14,7 elaborarea pliantelor, afi ş elor pentru promovarea serviciilo r 9,8 activit ăţ i extramorus 6,9 distribuirea posterelor cu baza de date noua a BPD 4,9 lucrul continuu cu gradini ţ ele, ş colile 4,9 redeschiderea bibliotecii 3,9 participarea la conferin ţ e publice 2,9 elaborarea diferitor portofolii 2,9 nu am contribuit 2,0 organizarea seminarelor 2,0 promovarea existen ţ ei bibliotecii î n r î ndul utilizatorilor 1,0 actualizarea paginii web 1,0 colaborarea cu surse de completare (edituri) 1,0 non-raspuns 15,7 Total 100,0
 20. 20. Ce teme noi doriti sa cititi in BiblioPolis? Column % practici internaţionale, cu programe concrete 22,5 creativitatea şi inovaţia în bibliotecile publice 10,8 din via ţ a filialelor 8,8 îmi place aşa cum este 5,9 automatizarea / horoscop literar, bancuri despre biblioteci 4,9 istoria tipografiilor, editurilor, bibliotecilor (locurilor) 3,9 cultura informationala / metodologia si politica bibliotecilor / catalogul electronic 3,9 situatia bibliotecilor rurale / Profesia de bibloiotecar. Istorii de success/ CZU-implementarea in practica / despre imaginea bibliotecilor 2,9 influenta statisticii serviciilor electronice 2,0 B-partener comunitar in dezvoltarea programelor culturale 2,0 oportunitatea cartii in lumea stiintifica si nu a calculator 2,0 sfaturi practice bibliotecarilor / prezentarea colectiilor unicat, noi 2,0 etica bibliotecarilor / despre colaborarile bibliotecii 2,0 servicii moderne internationale 2,0 rubrica "Ei au fost bibliotecari" B. de ieri, pensionarii de azi. 2,0 felicitari pentru bibliotecari "De ziua ta" / din creatia copiilor cititori 2,0 retete culinare / divertisment, teste psihologice 2,0 valoarea bibliotecarului în era informaţională 1,0 problema gender in biblioteci 1,0 metodica desfasurarii activitatilor in biblioteca / normele de etica ale comunicarii orale 1,0 despre dreptul de autor / despre cerintele utilizatorilor 1,0 non-raspuns 22,5 Total 100,0
 21. 21. Daca simbata, o data in jumatate de an, s-ar organiza o intilnire neformala cu toti colegii bibliotecari ati accepta sa veniti?
 22. 22. Daca da, ati prefera sa: Aici 7 persoane au propus sa se fie zi cu excursii , calatorii in tara!
 23. 23. Concluzii: <ul><li>86.5 % din cei care sunt nemultumiti de remunerare sunt satisfacuti de munca pe care o fac . </li></ul><ul><li>Calitatea serviciilor (86,3 %) şi profesionalismul bibliotecarilor (72,5%) sunt aleşi ca cei mai importanţi factori în crearea imaginii bibliotecii în societate. </li></ul><ul><li>În opinia utilizatorilor(82,3 %), bibliotecarul are rol major în crearea imaginii bibliotecii pe cînd bibliotecarii estimează acest rol în proporţie de 73,5%. </li></ul><ul><li>Utilizatorii consideră bibliotecarii din reţeaua Haşdeu bine instruiţi şi informaţi (59,5%), cu o prestaţie ireproşabilă (13,9 %). </li></ul><ul><li>Amabilitatea, profesionalismul şi erudiţia sunt caracteristicile bibliotecarului care pot îmbunătăţi imaginea bibliotecii, pe cînd indiferenţa, incompetenţa şi brutalitatea o po afecta. </li></ul>
 24. 24. Concluzii: <ul><li>Colaborările cu şcoala şi presa au constituit, în opinia respondenţilor, cel mai mare impact pozitiv asupra imaginii bibliotecii, iar cel mai mic colaborarea cu ONG-urile . </li></ul><ul><li>Contribuţia bibliotecarilor la crearea imaginii bibliotecii, deşi în valori încă mici, 2 caracteristici ale bibliotecarului modern, cele de a scrie articole ( 24,5%) şi de a stabili parteneriate (15,7). </li></ul><ul><li>Bibliotecarul modern are obligator studii superioare (biblioteconomie) şi preferabil studii postuniversitare, care obligator prezintă interes pentru imaginea bibliotecii, citeşte literatura de specialitate şi stabileşte colaborări cu alte biblioteci...deasemeni este preferabil ca el să scrie articole, lucrări. </li></ul>
 25. 25. Vă mulţumesc pentru atenţie!

×