Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polonezii Chisinaului

993 views

Published on

Conferinta anuala Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu - suport informational pentru comunitatea chisinauiana, 19 octombrie 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Polonezii Chisinaului

 1. 1. POLONEZII CHI S INĂULUI Ecaterina Nedzelschi – sef filială Oxana Andreev – sef sala lectură Biblioteca de cultură si literatură polonă “A. Mickiewicz”
 2. 2. De-a lungul veacurilor, istoria Moldovei a fost strîns legată prin rela t ii politice, economice, culturale s i spirituale de istoria Poloniei
 3. 3. <ul><li>Documentele de epocă păstrează date privitor la negustorii moldoveni, care vindeau mărfurile la Krakowia </li></ul><ul><li>Cunoscu t ii umani s ti moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, fac studii în prestigioasele s coli poloneze, iau cuno s tin tă de cultur a Europeană din perioada respectivă </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Pe parcursul secolelor, rela t iile politice, militare, comerciale, dinastice s i culturale de mariaj s i spirituale au fost men t inute, extinse s i aprofundate. </li></ul><ul><li>Treptat, polonezii s-au stabilit cu traiul pe teritoriul Moldovei, s-au naturalizat, au fost asimila t i cu popula t ia bă s tina s ă. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Societatea polonezilor de binefacere , romano – catolică, fondată în 1898, la începutul sec XX avea : </li></ul><ul><li>* S coală publică, în care 96 de copii învă t au în limba polonă </li></ul><ul><li>* B ibliotecă </li></ul><ul><li>În anul 1912, biblioteca Societă t ii poloneze de b inefacere avea circa 2000 de volume </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Principalul lăca s de cult al catolicilor a fost construit ca biserică parohială în 1843 consacrată Providen t ei Divine. </li></ul><ul><li>Comunitatea catolică, constituită la acea vreme de 2000 de polonezi şi 50 armeni au alocat sume considerabile pentru construcţia bisericii </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Astăzi , Catedrala Romano-catolică, “Providen t a Divină” este condusă de E piscopul de Chisinău Anton Coşa. Slujba se oficiază în 3 limbi: </li></ul><ul><li>polonă </li></ul><ul><li>română </li></ul><ul><li>rusă </li></ul>
 8. 8. <ul><li>L EOPOLD SZEYDEWANDT </li></ul><ul><li>(1829 - 1894) </li></ul><ul><li>N ăscut într-o familie de nobili polonezi la 15 octombrie 1829 în Kamenec </li></ul><ul><li>Se ocup a cu topografierea mo s iilor statului, proiectarea şi construc t ia bisericilor ortodoxe în sudul Basarabiei, a conacurilor boiere s ti. În anii 70 ai secolului XIX, lucrează la Chişinău </li></ul><ul><li>P rimar ul Chi s inăului , Carol S c hmidt , îl înaintează la postul de arhitect a l ora s ului </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Printre realizările lui L EOPOLD SZEYDEWANDT în noua func t ie se numără: </li></ul><ul><ul><li>* A peductul </li></ul></ul><ul><ul><li>* L inia de tramvai </li></ul></ul><ul><ul><li>* Casa invalizilor </li></ul></ul><ul><ul><li>* Capela Casei invalizilor </li></ul></ul><ul><ul><li>* E dificii publice şi particulare </li></ul></ul><ul><ul><li>* Turnul de apă care se afla la intersecţia străzilor de azi Vasile Alecsandri şi Veronica Micle nu s-a păstrat </li></ul></ul><ul><li>A decedat în 1894 s i este înmormîntat la cimitirul catolic în necropola familiei </li></ul>
 10. 10. <ul><li>V ALENTIN WOJCIECHOWSKI </li></ul><ul><li>(1909 – 1974) </li></ul><ul><li>R enumit arhitect, savant , p edagog . </li></ul><ul><li>O cupă un loc de cinste în istoria Chişinăului , particip înd la </li></ul><ul><li>rena s terea Chi s inăului postbelic. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>V ALENTIN WOJCIECHOWSKI </li></ul><ul><li>A proiectat: </li></ul><ul><li>* N oile cartiere Botanica şi Rî s cani </li></ul><ul><li>* C lădirile de pe străzile Decebal, Dacia, Trandafirilor , Zelinski, b d. Moscovei, bd. Renaşterii (a stă zi Gr. Vieru), bd. Ştefan cel Mare, cinematograful Patria </li></ul>
 12. 12. <ul><li>J ANINA DOROHOWSKA </li></ul><ul><li>(n. 1948) </li></ul><ul><li>* Economist, actualmente pensionată. Conduce biblioteca Bisericii Catolice . </li></ul><ul><li>* P romovează cartea religioasă, îndeosebi printre copiii enoria s ilor. Pe lîngă Biserica Catolică din Chişinău conduce un curs de I ntroducere în religie . </li></ul><ul><li>* P regăte s te copiii din familii de origine polonă , pentru euharistie şi catehizare. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ECATERINA JAZGUNOWICZ </li></ul><ul><li>(a.n. 1951) </li></ul><ul><li>Pre s edintele Societă t ii “Familia Kolping – Chi s inău” </li></ul><ul><li>S e ocupă de caritate, contribuie la rena s terea s i activitatea </li></ul><ul><li>structurilor Episcopiei Romano – Catolice de Chi s inău . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Astăzi , ECATERINA </li></ul><ul><li>JAZGUNOWICZ </li></ul><ul><li>tot timpul său liber </li></ul><ul><li>îl dedică activit ății </li></ul><ul><li>bisericii catolice. </li></ul><ul><li>Dumneaei organizează </li></ul><ul><li>excursii prin Chi s inău </li></ul><ul><li>s i întreaga Moldov a pentru oaspe ț i din Polonia, le p oveste s te despre catolicismul din Moldova, rela t iile moldo-polone istorice. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>T ADEUSZ </li></ul><ul><li>MALINOWSKI </li></ul><ul><li>(1921-1996) </li></ul><ul><li>Savant, specialist în </li></ul><ul><li>domeniul cristalogr a fiei şi f izicii cristalelor, primul </li></ul><ul><li>pre s edinte al Societă t ii </li></ul><ul><li>polonezilor din Moldova. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>T ADEUSZ MALINOWSKI î mpreună cu enoria s ii </li></ul><ul><li>bisericii catolice a participat la reînvierea vieţii </li></ul><ul><li>religioase s i culturale a catolicilor polonezi. </li></ul><ul><li>El a organizat clase de studiere a limbii polone si </li></ul><ul><li>a insistat ca profesorii să fie din Polonia. </li></ul><ul><li>Domnia Sa a depus mult efort pentru a consolida </li></ul><ul><li>etnia polonă a Moldovei s i Chi s inăului. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Conform datelor Biroului Rela t iilor Interetnice </li></ul><ul><li>în Chi s inău locuiesc aproximativ 900 polonezi. </li></ul><ul><li>Cunoscu t i, sau mai pu t in cunoscu t i , polonezii </li></ul><ul><li>merită un profund respect pentru solidaritatea sa, </li></ul><ul><li>pentru valorificarea şi păstrarea culturii sale, a </li></ul><ul><li>tradi t iilor s i a limbii. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>VĂ MULTUMIM </li></ul><ul><li>PENTRU ATENTIE! </li></ul>

×