SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
Download to read offline
Filiala „Târgoviște“
Un astru pe firmamentul
umorului și satirei românești:
Ion Diordiev
Biobibliografie
Chișinău
2015
Ediție îngrijită de	 dr. Mariana Harjevschi
Alcătuitor:	 Violeta Moraru
Redactare bibliografică:	 Irina Tutun
Lector:	 Ghenadie Nicu
Copertă:	 Ion Vârlan
Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
CUPRINS
CĂTRE CITITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STUDII INTRODUCTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mihail DOLGAN. Artă a spiritului de observație
conjugată cu arta înțelepciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tudor PALLADI. Pâinea simbolică și arcadică a cuvintelor . . . . . . . . . . . . . . 12
Mihai ROMÂNESCU. Un astru pe firmamentul umorului
și satirei românești . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ION DIORDIEV (REPERE BIOGRAFICE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OPERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ediții aparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
În volume de autor, antologii și culegeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
În publicații periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Publicistică, articole critice, dedicații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Resurse electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
REFERINȚE CRITICO-LITERARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Repere critice, interviuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Resurse electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
DEDICAȚII, OPINII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
INDEXURI AUXILIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Index de nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Index de ediții periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
File de album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Motto:
„Când n-oi mai fi printre voi, amicii mei, n-are rost
Să alegeți epitete la vorba «el a fost...».
Spuneți-mi azi, cât sunt, o vorbă de încurajare,
Să-mi dea noi puteri, să mai cresc măcar o floare”
Ion Diordiev
BIOBIBLIOGRAFIE	9
CĂTRE CITITOR
Prezenta biobibliografie este elaborată cu prilejul aniversării a
80-a a scriitorului, umoristului, ziaristului, epigramistului Ion Dior-
diev și reflectă diversitatea creației sale pe parcursul a șase decenii de
activitate.
La alcătuirea biobibliografiei au fost consultate Cronica Presei
RSSM (1960-1998), Cronica presei (1991-2014), Cărțile Moldovei So-
vietice (1976-1990), Calendarul Național, cataloagele și fișierele Bibli-
otecii Municipale B.P. Hasdeu, ale Bibliotecii Naționale a RM, inclusiv
diferite bibliografii și biobibliografii editate de aceste biblioteci, pre-
cum și arhiva personală a scriitorului.
Activitatea scriitorului Ion Diordiev este reflectată în următoare-
le capitole: Studii introductive, semnate de acad. Mihai Dolgan, Tudor
Palladi, Mihai Românescu, Date biografice, Opera literară și Referințe
critico-literare.
Capitolul Opera literară este divizat în compartimentele: Ediții
aparte, În volume de autor, antologii și culegeri, În publicații periodice,
Publicistică, articole critice, dedicații și Resurse electronice.
Capitolul Referințe critico-literare conține Repere critice, Resurse
electronice, Dedicații și Opinii.
Lucrarea se încheie cu File de album.
Limitele cronologice ale biobibliografiei se încadrează între anii
1962-2015 și includ 374 surse.
Pentru a facilita utilizarea lucrării, au fost întocmite următoarele
indexuri auxiliare: Index de nume și Index de ediții periodice.
Materialul a fost dispus în ordine cronologică. În cadrul anului,
descrierile sunt ordonate alfabetic. Lucrările apărute în alte limbi sunt
plasate la sfârșitul fiecărui an, după sursele în limba română.
10 	 ION DIORDIEV
Materialele publicate cu caractere chirilice, până la 1989, sunt
transliterate în grafie latină.
Descrierile bibliografice au fost efectuate conform STAS-ului De-
scrierea bibliografică a documentelor 7.1.-2003. Prescurtările cuvintelor
s-au făcut conform STAS-ului 7.11-2004 (ISO 832:1994) Prescurtările
cuvintelor și expresiilor în limbile străine europene.
Lucrarea reflectă amplu creația și activitatea lui Ion Diordiev și este
destinată criticilor literari, studenților, elevilor, bibliotecarilor, tuturor
celor interesați de personalitatea și creația sa.
BIOBIBLIOGRAFIE	11
STUDII INTRODUCTIVE
Artă a spiritului de observație
conjugată cu arta înțelepciunii
Scriitorul Ion Diordiev o viață întreagă a trăit și trăiește artistic din
cugetări scurte și sentențioase, din „așchii” de gânduri pline de aluzii
ezopice, din „ziceri” cu subtexte umoristice sau satirice, din constatări
de adevăruri și înțelepciuni. Specie literară neglijată sau chiar contes-
tată pe vremuri, considerată „neserioasă”, cugetarea aforistică și-a croit
cu mari dificultăți drumul spre azi, în momentul de față ajungând să
devină una dintre formele literare cele mai „gustate”. Consecvent cu
sine și cu modalități și tehnici artistice investigaționale, mereu atras
de răsturnări de perspectivă și de gânduri, autorul a reușit să propună
cititorului prin Pâinea mea caldă (2010) o sinteză a tot ce a scris el mai
bun și mai rezistent în domeniu. Cum însă specia se prezintă ca una
dintre cele mai grele și mai „pretențioase”, reclamând și vocație, și pu-
tere de pătrundere filosofică a lucrurilor, și putere de expresie, și putere
de generalizare a adevărurilor umane valabile pentru toate timpurile, e
și de așteptat ca pe scriitor să-l însoțească nu numai izbânzi depline, ci
și parțiale, iar uneori – vădit scunde.
Scopul principal al cugetărilor sentențioase este de a oferi cititori-
lor – în baza sintetizării unor bogate și dramatice experiențe de viață
proprii – o artă specifică de a trăi cu rost și vrednic, înțelept și frumos.
Oriunde și din orice, autorul de aforisme trebuie să caute și să „ex-
tragă” adevăruri substanțiale saturate de sensuri ontologice și etico-
morale cu valoare general-umană. Pe calea observației penetrante, a
analogiei și metaforei, a simbolului și parabolei sunt intuite și revelate
o mulțime de principii generale referitoare la cele mai diverse laturi
12 	 ION DIORDIEV
ale vieții și activității omului, ale realității și lumii înconjurătoare, ale
naturii și universului.
Mark Twain susținea că legea de fier a aforismului este „un mini-
mum de cuvinte și un maximum de sens”, iar Lucian Blaga mărturi-
sea: „Un aforism e un simplu grăunte de metal nobil, dar poate avea
greutatea unei lumi”, „Un aforism trebuie să fie ceva canonic, încheiat
cu Biblia”, „Orice aforism trebuie să fie astfel formulat, încât să spună
mai mult decât spune”. Intuitiv, Ion Diordiev pare a cunoaște aceste lu-
cruri, chiar dacă în multe cazuri cugetările lui sentențioase sunt destul
de întinse, de dezvoltate și de moralizator formulate. De felul: „Res-
pectând legea necesității de a munci, îți poți îndestula cu siguranță și
celelalte necesități, individuale și sociale”. Sau: „De ce să-l invinuim pe
Dumnezeu de războaiele care aduc atâtea tragedii, când se știe precis
că și înarmările, și războaiele le fac și le provoacă anumiți oameni”, sau
„Simțind pulsul vremii, mai ușor suporți loviturile ei. Doar cunoscând
realitatea, poți avea valori adevărate” etc. Nu salvează situația nici pla-
sarea cugetării respective la rubrica „Umoristice”. Caracteristice pentru
autor sunt zicerile și formulările lui originale, singulare, unde se află,
cum se zice, „acasă” (la propriu și la figurat). Exemplificăm: „Cine cade
din al nouălea cer în al șaptelea, nu simte durerea căderii”; „Călcându-
ți pe conștiință, ți-o murdărești”; „E ușor să fii înger, când trăiești în
rai”; „Viermele care nu se teme de chimicale e cel al invidiei”; „Ca să
ai remușcări de cuget, mai întâi trebuie să cugeți”; „Ca lumea să vadă
că adevărul umblă cu capul spart, minciuna l-a îmbrobodit”; „Umărul
se pune în văzul tuturor, piciorul – pe ascuns”; „Pierzând încrederea
într-un om, o poți găsi la alt om. Dar pierzând încrederea în sine, nu o
mai găsești la nimeni”; „Din punctul de vedere al cârtiței, prea multă
lumină strică”; „S-a înădușit cu fumul înfumurării sale”; „Unii, după ce
le deschizi ochii, n-au ochi să te vadă”; „Unde-i deșteptătorul care ne-ar
trezi conștiința națională?” ș.a.
Desigur, nu toate aforismele lui Ion Diordiev – scrise aparte, pre-
surate în diverse culegeri, strecurate în numeroasele-i satirice, asupra
vieții – sunt aforisme propriu-zise, cum consideră anumiți critici sau
poeți, unele sunt maxime, altele sunt, pur și simplu, sentințe, altele îm-
bracă haina proverbuluisau a zicătorii(deseori întoarse pe dos sau cro-
ite în stil modern), altele se prezintă ca niște înlănțuiri de raționamente
BIOBIBLIOGRAFIE	13
sau ca niște constatări de adevăruri paradoxale. În Dicționar de maxi-
me comentat (1967), Tudor Vianu face niște delimitări tranșante între
aforism, maximă, sentințe și apoftegme: maxima se ocupă doar cu
formularea regulilor de viață; în sentință – accentul cade pe concizia și
limpezimea formulării, care se întipărește ușor în minte și circulă ca un
proverb; apoftegmele sunt legate de o împrejurare istorică, sunt spusele
unui om ilustru într-o împrejurare însemnată, care au devenit atât de
generalizatoare, încât ele pun în umbra uitării și autorul, și momentul
cu ocazia căruia au fost rostite; aforismele au toate calitățile lingvistice
și stilistice ale tuturor celorlalte specii, ele revizuiesc un loc comun, o
părere înrădăcinată. Toate, însă, zice Tudor Vianu sunt niște „manifes-
tări ale treziei”, sunt înzestrate „cu puterea de a trezi și de a îmbogăți
mintea omului și de a orienta conduita lui”. Homer le numea „cuvinte
înaripate”. Însuși autorul volumului Pâinea mea caldă (un titlu foarte
sugestiv și foarte adecvat) nu-și specifică reflecțiile sale, meditațiile și
cugetările – mai concise și mai desfășurate – drept aforisme sau numai
aforisme. Prin urmare, ar fi cu cale să le considerăm și noi așijderea.
O tehnică de mare eficiență literară și estetică, pe care o aplică Ion
Diordiev la întocmirea propriilor cugetări sentențioase, este explorarea
frecventă, creatoare și ingenioasă a proverbelor și zicătorilor românești,
a întregului arsenal frazeologic al limbii noastre, atât de înalt apreciat
de Mihai Eminescu. Anume aici, sub pana lui Ion Diordiev, paremiolo-
gia națională capătă cele mai neașteptate scăpărări de sensuri, cele mai
surprinzătoare răsturnări de optici, cele mai moderne și modernizate
„citiri” pe nou ale străvechilor noastre proverbe, cu înțelepciunea lor
netrecătoare și cu partea lor de estetic anterior constituit. Notificăm:
„Când adevărul tace, minciuna e achitată cu aur”; „Cine nu se poa-
te lua în mâini, mereu va fi în mâinile propriilor slăbiciuni”; „De apa
pe care o bați în piuă nici pustiul n-are nevoie”; „Umblă cu inima în
vârful degetelor”. „E cu inima în călcâie”; „Dacă nu știi ce vrei de la
viață, viața nu știe ce să-ți dea”; „Nu vrea să fie la înălțime, de frică să
nu cadă”; „La balul mascat, și omul cu două fețe tot o mască își pune”
ș.a. Nu vom spune adevărul până la capăt, dacă nu vom observa că pe
alocuri puterea de metaforizare a autorului lasă mult de dorit. Cu astfel
de metafore artificioase, contrafăcute chiar, ca „fructele posibilităților”
(p. 51), „calul promisiunilor” (p. 29), „țărmul realizărilor speranțelor”
14 	 ION DIORDIEV
(p.70), „nourii minciunilor” (p. 84), „ceața nereușitei” ș.a., nu poți con-
tribui la plasticizarea unor adevăruri abstracte demne de un aforism
frumos. Supărătoare sunt și clișeele de gând și expresie de tipul: „Vre-
mea le pune pe toate la locul lor, dar, spre marele nostru regret, adesea
cu întârziere”. „Toate vin la vremea lor. Păcat că nu întotdeauna avem
vreme și timp să așteptăm”. Ei și? – vom zice noi, cititorii. Lucruri ar-
hicunoscute... Firește, nu acestea dau măsura originalității creatoare a
cugetărilor sentențioase ale lui Ion Diordiev, ci acele, multe la număr,
plăsmuite pe parcursul a vreo cinci decenii la rând, care conjugă cu
măiestrie spiritul acut al observației cu arta înțelepciunii populare...
Acad. Mihai DOLGAN
Pâinea mea caldă,
Chișinău, 2010
Pâinea simbolică și arcadică a cuvintelor
De loc din Transnistria trecută prin atâtea drame socioumane in-
terminabile, biografia de creație a scriitorului se împlinește vrând-ne-
vrând cu cea de destin a meleagului (marcată de mutațiile evolutiv-
involuntare ale vremurilor, sub povara cărora autorul și-a dus onest și
manifest crucea la propriu și la figurat) ca un fiu aievea al vetrei stră-
bune și al neamului.
De la înălțimea cuvântului inspirat, gândul sau ideea vehiculate cu
bună știință poartă, pentru scrisul lui Ion Diordiev, pecetea proprii-
lor trăiri sufletești și a conștiinței de sine nestrămutate în temeritatea
cunoașterii personale și de lume, de adevăr, în fond, din orice racursiu
polemic (alias aforistic...): „Pierzând încrederea într-un om, poți găsi
în alt om, dar pierzând încrederea în sine, nu o mai găsești la nimeni”.
O epigramă sau o povestioară, o schiță umoristică sau o maximă
iondiordieveană sunt finalmente invitații la lectură și la meditație, de-
oarece numai astfel vom putea aprecia la justa valoare etico-civică efor-
tul autorului de a ne oferi în urma activității sale pâinea caldă (citește:
plină de suflet...) a „cuvintelor” ce l-au iluminat și înobilat prin fiorul
lor divin și creștin, emblematic și arcadic, simbolic și imnic. Tărâmul
laic și mirific, esopic și ludic al lirismului l-a orientat deloc întâmplă-
tor pe autor spre explorarea sentințelor aforistice care, într-un fel, i-au
BIOBIBLIOGRAFIE	15
dezvăluit din interior vocația ironică de acasă, pe care o ilustrează de-
plin și fără excese comizerative.
Pe de-a-ntregul solidare cu universul proverbelor și zicătorilor po-
pulare, aforismele lui Ion Diordiev, alături de cele ale altor autori de
aici și de acum, de la noi, din oricare generație, își au decorul și forul
lor interior, sociouman, fiorul lăuntric ce le alimentează trezia ludică
și ironia esopică de a râde printre lacrimi și de a plânge fără cuvinte
atunci când respiră aerul matinal al aspirației gnostice, telurice în fond,
păstrându-și echilibrul nondeconcertant și nondelirant. Formele ex-
presiv-incisive și nonimpulsive ale aforismelor Domniei Sale atestă un
mânuitor sigur al cuvântului, care știe nu numai prețul de cost al pâinii
propriu-zise, dar și pe cel intraductibil al zicerii mucalite și oțelite de
inspirația bunului-simț al măsluirii de sine și de adevăr.
Tudor PALLADI
Pâinea mea caldă,
Chișinău, 2010
Un astru pe firmamentul
umorului și satirei românești
(Creionări la portretul lui Ion Diordiev)
Dacă e să-l cred pe Ion Diordiev, apoi el s-a născut la 20 mai 1935,
în satul Nezavertailovca, raionul Slobozia, adică în Transnistria. Iar
dacă e s-o cred pe o colegă de Universitate a dlui Diordiev, apoi s-a
născut cam prin 1950, nu mai devreme. Așa și eu l-am știut și îl știu
de mai mulți ani – veșnic tânăr, binevoitor și glumeț cu oricine, fie el
un țăran simplu sau ministru. Absolvind Facultatea de Istorie și Fi-
lologie a Universității de Stat din Chișinău, în 1962 (adică la vârsta
cam de 12 ani, conform calculelor mele), Ion Diordiev a fost imediat
„închiriat” de Ministerul Culturii al republicii în calitate de metodist
superior. Vreo șapte ani mai târziu, redactorul-șef al revistei Chipăruș,
inițial familiarizându-se cu un șir de lucrări umoristice și satirice ale
lui Ion, l-a „răpit” de la Ministerul Culturii, înjugându-l la carul revis-
tei date. Anume aici, la Chipăruș, tânărul scriitor și-a consolidat aripile,
și-a ascuțit pana mai bine și și-a luat zborul spre Parnas. A ajuns acolo
sau nu a ajuns – nu știu exact. Însă pot spune cu siguranță că, sub sem-
16 	 ION DIORDIEV
nătura lui Ion Diordiev, a văzut lumina zilei, adică a tiparului, prima
lui carte Zigzaguri (1976). Ulterior, au urmat cărțile Soarele și mama,
Hopuri, Recreația veselă, Amărăciunile dulcelui.
În plus, Ion Diordiev este autorul a peste 30 de culegeri colecti-
ve de satiră și umor, editate când la Moscova, când la Tallin, când la
Chișinău, dar și în diferite orașe ale României. Prin 1993, Chipăruș-ul
a murit, scriitorul continuându-și activitatea la ziarul Feroviarul Mol-
dovei, publicându-și aforismele, miniaturile umoristice și șvichiurile
satirice în presa periodică: Literatura și Arta, Săptămâna, Universul
Sănătății, Moldova Suverană. Este membru al Uniunii Scriitorilor din
Moldova, membru al Uniunii Epigramiștilor din România. Deci nu
pot spune ferm că Ion Diordiev a ajuns la Parnas, dar... acesta nu e ex-
clus. Mai ales, dacă ținem cont de opiniile unor personalități marcan-
te din Moldova, colegi de breaslă, cum se zice, de-ai protagonistului
nostru:
Efim Tarlapan: „Am afirmat-o în mod oral, acum am ocazia s-o
afirm și în scris: Ion Diordiev a fost acela care, prin anii ’60-’70 ai seco-
lului trecut, a menținut nestinsă flacăra aforismului din partea stângă a
Prutului. N-a fost ușor, în primul rând, pentru că Ion Diordiev s-a năs-
cut în Transnistria, unde alfabetul latin și abecedarul în limba română
erau împușcate la un loc cu cei care le popularizau... În al doilea rând,
pentru că, la Chișinău, pe la începutul activității literare a lui Diordiev,
nu știa nimeni de existența unui aforism românesc sau a celui universal
tradus în românește...”.
Mihai Cimpoi: „Formele ultrascurte ale genului (aforismul, schița,
miniatura) sunt cultivate cu știința paradoxului și spontaneitate de Ion
Diordiev”.
Mihai Dolgan: „De mai mulți ani la rând Ion Diordiev își pune
semnătura fie sub câte un mănunchi de ziceri aforistice, fie sub unele
momente sau schițe umoristice, cu țintă ironică, pe care le publică în
ziarele și revistele noastre. Ceea ce îl caracterizează în primul rând pe
autorul acestor aforisme și schițe este spiritul de observație și capacita-
tea de sintetizare a unor adevăruri general-umane pe baza experienței
– în cazul maximelor, și înclinația spre „extragerea” unor poante sur-
prinzătoare din cele mai banale situații – în cazul schițelor și momen-
telor mai reușite”.
BIOBIBLIOGRAFIE	17
Ion Ciocanu: „Un cuvânt aparte se cere spus despre schițele sati-
rice și umoristice ale lui Ion Diordiev... Efectul schițelor este salutabil:
sunt încurajabile unele trăsături ale felului de a scrie a autorului. Am în
vedere simplitatea, claritatea expunerii temei, o anumită sprinteneală
a dialogului, căutările în ceea ce privește construcția poantei finale ș.a.
De notat că lucrările lui Ion Diordiev au plăcut și rușilor, și ucraineni-
lor, și armenilor, și tătarilor, și francezilor, și englezilor și multor altora,
în limbile cărora au fost editate. Cu atât mai mult ne-au plăcut și ne
plac nouă, românilor”.
Mihai ROMÂNESCU
Universul sănătății, 2003, Nr 7/8
18 	 ION DIORDIEV
ION DIORDIEV
(Repere biografice)
Poet umorist, prozator și dramaturg. S-a născut la 20 mai 1935
la Nezavertailovca, Slobozia. A absolvit școala medie din satul natal,
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filologie,
specialitatea Limba și literatura română (1962). A activat în calitate de
bibliotecar la Camera Națională a Cărții, metodist superior la Cabine-
tul metodic al Ministerului Culturii din Moldova.
A fost șef de secție la revista de satiră și umor Chipăruș și redactor-
șef adjunct la ziarul Feroviarul Moldovei. Publică din 1958.
A predat cursul special Teoria și practica genurilor de satiră și umor
în presă pentru studenții de la secția de ziaristică din cadrul Facultății
de Litere a Universității de Stat din Moldova. Debutează editorial în
1976 cu volumul de schițe și miniaturi umoristice Zigzaguri, după care
au urmat volumele : Amărăciunea dulcelui, Hopuri, Pâinea mea caldă,
Culegând frumoasele povețe, Din culisele vieții etc. Publică povestiri,
schițe umoristice, momente, miniaturi, epigrame, catrene satirice, ma-
xime, așchii pe apucate, aforisme și alte specii ale satirei și umorului
în ziare și reviste editate la Chișinău, Moscova, Tallin, în alte capitale
din fosta URSS și în diferite orașe ale României. Este prezent cu schițe
umoristice, povestiri, epigrame, aforisme în peste 40 de culegeri de sa-
tiră și umor, editate în Republica Moldova, România, Federația Rusă,
Estonia și alte țări.
A publicat miniaturi vesele și pentru copii: Recreația veselă (1989),
Cine sunt?, Ghiciți, vă rog... (2007), Ghicitori în culori, Ghicește mai
întâi, să vezi, ce și cum să colorezi, Ghici cu ce călătorim, Grădina cu
legume, ghicește-le pe nume (2007), Sportul în culori, desene și poezii
despre profesii și meserii, Floricele pentru nepoțele, Colorăm culorile, Un
BIOBIBLIOGRAFIE	19
pește cu picioare (2009), Orice floare, mică, mare își alege o culoare, Toți
copacii au un nume, însă ei nu știu a-l spune (2011), Cine are aripioare,
Spune-mi câte păsări știi (2012), La bunelul în livadă (2013), piesa Po-
mul lui Goriță, pusă în scenă la Teatrul republican de Păpuși Licurici.
Este apreciat de Mihai Cimpoi ca un veteran al culturii aforismului,
în spațiul basarabean. Și în prezent participă la festivaluri de satiră și
umor, la cele ale epigramiștilor din Moldova și de dincolo de Prut.
A menținut, în anii 60-70, nestinsă flacăra aforismului în Moldova
din partea stângă a Prutului. A semnat prefața la volumul Din vinerea
patimilor de Nicolae Țurcanu.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Membru al Uni-
unii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Epigramiștilor din
România.
Ocupă locul întâi la Festivalul Republican de Satiră și Umor (2001,
2003, 2008). Diplomă de mențiune pentru contribuția acordată în or-
ganizarea cenaclului literar La Târgoviște (2010) - Anul promovării
imaginii Bibliotecii publice în comunitate. Diplomă de mențiune la
Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XIV-a
(2010). Mai mulți ani la rând este laureat al săptămânalului Literatura
și arta pentru satiră și umor (2013). Diplomă de excelență la Festivalul
Național de Epigrame și Fabulă Donici, cuib de-înțelepciune, ediția a
X-a (2014).
Calendar Național-2015,
Chișinău, 2015
20 	 ION DIORDIEV
OPERA
Ediții aparte
1976
1. Zigzaguri  : [maxime și schițe umoristice] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Cartea Moldovei, 1976. – 80 p.
1978
2. Soarele și mama  : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Literatura artistică, 1978. – 41 p. : fot.
1982-1983
3. Amărăciunile dulcelui : [schițe umoristice, aforisme despre da-
una beției] / Ion Diordiev. – Chișinău : Cartea Moldovei, 1982.
– 96 p.
4. Hopuri : [schițe vesele, momente și reflecții] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Literatura artistică, 1983. – 88 p. : fot.
1989
5. Recreația veselă  : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Literatura artistică, 1989. – 48 p. : fot.
2006-2007
6. Desene și poezii despre profesii și meserii / Ion Diordiev. –
Chișinău : Universul, 2006. – 14 p. : il.
BIOBIBLIOGRAFIE	21
7. Cine sunt? Ghiciți, vă rog... / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron,
2007. – 16 p. : il.
8. Ghicitori în culori / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2007. –
16 p. : il.
9. Grădina de legume, ghicește-le pe nume / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2007. – 16 p. : il.
2009
10. Colorăm culorile  : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2009. – 6 p. : il.
11. Desene și poezii despre profesii și meserii / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2009. – 16 p. : il.
12. Floricele pentru nepoțele : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2009. – 16 p. : il.
13. Sportul în culori: [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău :
Balacron, 2009. – 16 p. : il.
14. Un pește cu picioare : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2009. – 42 p. : il.
2010
15. Ghicește mai întâi, să vezi, ce și cum să colorezi / Ion Diordiev. –
Chișinău : Serebia, 2010. – 16 p. : il.
16. Ghici, cu ce călătorim / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2010.
– 16 p. : il.
17. Pâinea mea caldă : [aforisme] / Ion Diordiev ; red. : Vasile Ciubuc.
– Ed. jubiliară. – Chișinău : Balacron, 2010. – 164 p. : fot.
2011
18. Orice floare, mică, mare, își alege o culoare : [poezii pentru co-
pii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2011. – 16 p. : il.
19. Toți copacii au și nume, însă ei nu știu a-l spune : [poezii pentru
copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2011. – 16 p. : il.
2012
20. Cine are aripioare?  : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2012. – 16 p. : il.
22 	 ION DIORDIEV
21. Culegând frumoasele povețe...  : [catrene] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Lumina, 2012. – 80 p.
22. Spune-mi, câte păsări știi? : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev.
– Chișinău : Balacron, 2012. – 16 p. : il.
2013
23. Din culisele vieții : [catrene] / Ion Diordiev. – Chișinău : Bala-
cron, 2013. – 124 p.
24. La bunelul în livadă  : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2013. – 16 p. : il.
2014
25. Oceanul paharului : (Proza vieții lui Bahus) : [schițe, epigrame,
catrene, distihuri, cugetări despre viciul beției] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2014. – 128 p.
2015
26. În oglinda vieții îi vedem pe alții : [catrene] / Ion Diordiev. –
Chișinău : Balacron, 2015. – 196 p.
27. 501 catrene / Ion Diordiev. – Chișinău : Ideal, 2015. – 121 p.
În volume de autor, antologii și culegeri
1972-1973
28. Aforisme / Ion Diordiev // Pagini de satiră și umor moldovenesc.
– Chișinău, 1972. – P. 217-218.
29. Așchii : [maxime, momente, schițe] / Ion Diordiev // Dintre sute
de catarge ´73. – Chișinău, 1973. – P. 58-62.
30. Perekonnas [Familia]; Veiniklaasi Taga [Un pahar de vin] : [po-
vestiri] / Ivan Diordijev // Paradiisi Väravas. – Tallinn, 1973. – P.
16-17. – În limba estonă.
31. И давно  ; Мой бывший приятель  : [сатир. проза] / Иван
Диордиев // Балки в колеса. – Кишинев, 1973. – C. 160-161. –
În limba rusă.
BIOBIBLIOGRAFIE	23
1975
32. Și demult? ; La un pahar de vin ; Prietenii și rinichii ; Motivul ;
Multe răspunsuri – același gând : [foiletoane, umoresce și minia-
turi] / Ion Diordiev // Logica de trei pahare. – Chișinău, 1975. – P.
66-71.
33. Timpul ; De bună voie ; Când ai pe cineva alături ; Anii zboară ;
Un premiu refuzat ; Cititorul ; Fetița tatei ; Lingvistul ; Aforisme /
Ion Diordiev // Dintre sute de catarge‚ ´75 : [schițe umoristice]. –
Chișinău, 1975. – P. 28-45.
1982-1983
34. Aforisme / Ion Diordiev // Mere acre : Pagini de satiră și umor
moldovenesc. – Chișinău, 1982. – P. 167-168.
35. Când ai pe cineva alături ; Lingvistul ; Fetița tatei : [povestiri] /
Ion Diordiev // Pară mălăiață. – Chișinău, 1983. – P. 218-220.
36. Genurile satirice : [critică literară] / Ion Diordiev // Genurile pre-
sei sovietice. – Chișinău, 1983. – P. 311-255.
1988
37. Ajutorul părintesc  ; Bucuroși de oaspeți?  ; Pedeapsa  ; Econo-
mie ; Așteptarea ; Munții de aur ; Pe scenă și în viață ; Mâinile ;
Competiție ; Florile ; Câinele supărat ; Eficiența criticii ; Separare ;
Amenda ; Din partea locului ; Spaima ; S-a mai găsit unul ; Sfâr-r-
r-r-r : [schițe instantanee] / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise :
pagini de satiră și umor. – Chișinău, 1988. – P. 243-257.
38. Maxime / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise : pagini de satiră
și umor. – Chișinău, 1988. – P. 280-288.
39. Motivul ; Îndemnul ; Apologia îndopatului ; Doar e a mea : [sce-
nete] / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise : pagini de satiră și
umor. – Chișinău, 1988. – P. 258-268.
40. Rezultat ; Artă ; În lumea științei ; Prețul vremii ; Din carnetul de
notițe al poetului X. ; Gospodarul ; Întârziere ; Prezență ; Poftă
bună ; Dovadă ; Îngrijorare ; Ultimul cuvânt al modei ; Nedume-
rire ; Tovarăș de drum ; Colaborare ; Hărnicie ; Prima în lume ;
Dărnicie ; Deviza începătorului ; Autocritică ; Responsabilitate ;
Precauție ; Mască ; Creație ; Nedumerire ; Din lumea muzicii ;
24 	 ION DIORDIEV
Pățitul priceput ; Schimb de experiență ; Regret ; Taină ; Notițe ;
Întrebare ; Gânduri ; Repetare ; Zgârie-brânză ; Înălțime ; Compli-
ment ; Măiestrie ; Activitate ; Hoție : [momente] / Ion Diordiev //
Cu ferestrele deschise : pagini de satiră și umor. – Chișinău, 1988.
– P. 269-279.
1990
41. Deplângând trecutul ; Scară ; Deosebire ; Neputință ; Binevoito-
rul ; Motiv de ceartă ; Între scriitori ; Destin ; Concluzia pățitului ;
Timp și părere ; Epitaf pe mormântul unuia ; Deosebire ; Famili-
ală ; Influență ; Ia aminte ; Propria părere ; Modele : [satire] / Ion
Diordiev // Filaret al cincilea. – Chișinău, 1990. – P. 41-42.
42. Maxime / Ion Diordiev // Cuiul succesului. – Chișinău, 1990. – P.
39-40.
43. Maxime / Ion Diordiev // Filaret al cincilea. – Chișinău, 1990. – P.
38-40.
44. Rugă ; Nedumerire ; Noapte bună, somn ușor ; Activitate în stil bi-
rocratic ; Pedeapsa ; Birocratul restructurat ; Binele și răul ; Since-
ritatea față de prieten ; Bună înțelegere ; Ca și în vechime ; Gând și
loc ; Apă bătută în piuă ; Iluzii pierdute ; Bârna din ochiul altuia ;
Jurământul unei fetișcane care se mărită cu un bătrân putred... de
bogat ; Dialog între tată și fiu ; Un prisăcar ; Părerea de rău a unu-
ia ; Un afemeiat în restaurant ; Anunț ; Rugă ; Cu gând trist la cei
rămași ; Regretul unui flăcău tomnatic ; Regretul sincer al unuia ;
Bumerang ; Principialitate ; Sfat ; Lupul ; În legătură cu reducerea
aparatului birocratic : [satire] / Ion Diordiev // Cuiul succesului. –
Chișinău, 1990. – P. 35-37.
45. Unui agronom ; Unui poet ; Unui șef sever ; Unui datornic ; Unui
tânăr chefliu ; Unor revizori ; Unor soți ; La apariția volumului
Cu ferestrele deschise ; Unui autor de epigrame ; La apariția cărții
Termometru de Efim Tarlapan ; Unui scaun de la birou ; Autorului
unui roman despre speculanți : [epigrame] / Ion Diordiev // Fila-
ret al cincelea. – Chișinău, 1990. – P. 37-38.
46. Unui fudul ; La librărie ; Unui cu proptele ; Soției ; Unui sfătuitor ;
Unui student ; Unui tânăr pedagog ; Unui leneș ; Unui lacom ;
Unui viitor fotbalist ; Unui autor de epigrame ; Unui egoist lacom :
BIOBIBLIOGRAFIE	25
[epigrame] / Ion Diordiev // Cuiul succesului. – Chișinău, 1990.
– P. 38.
1992-1993
47. Unui șef sever ; Mie însumi... uneori : [epigrame] / Ion Diordiev
// Unei, unui, unor... / sel. de Efim Tarlapan. – Chișinău, 1992. – P.
22.
48. Scara ; Unui șef sever ; Unor revizori : [epigrame] / Ion Diordiev
// Satiricon eterna epigramă : Antologia epigramei românești ac-
tuale. – Cluj-Napoca, 1993. – P. 101.
49. Unui șef sever ; Scara ; Unor maturi ; Mie însumi... uneori : [epi-
grame] / Ion Diordiev // Buturuga mică. – Chișinău, 1993. – P.
168-169.
1997
50. La moment ; Diferență ; Sfat : [epigrame] / Ion Diordiev // Surâsul
epigramei : Antologie. – Cluj-Napoca, 1997. – P. 46.
1999
51. Maxime / Ion Diordiev // Constelația Post-Scriptum : Satiră și
umor de pe ambele maluri de Prut. – Chișinău, 1999. – P. 84-85.
52. Mie însumi, uneori ; Principialitate ; Rugă : [epigrame] / Ion Di-
ordiev // Constelația Post-Scriptum : Satiră și umor de pe ambele
maluri de Prut. – Chișinău, 1999. – P. 86.
2000-2002
53. Mie însumi, uneori : [epigramă] / Ion Diordiev // Cuzuioc Ion. În
audiență cu floreta. – Chișinău, 2000. – P. 57.
54. Catrene / Ion Diordiev // Iubire de metaforă. – Chișinău, 2001. –
Vol. 1. – P. 177-178.
55. Masca matematicii : [epigramă] / Ion Diordiev // Top E : Culegere
de epigrame. – Ploiești, 2002. – P. 174.
56. Scară ; Unui șef sever : [epigrame] / Ion Diordiev // Corbu Geor-
ge. Epigramiști români contemporani / George Corbu, Valerian
Lică, George Zarafu. – Ploiești, 2002. – P. 90.
26 	 ION DIORDIEV
2005
57. Aforisme / Ion Diordiev // Tarlapan Efim. O antologie cronologi-
că a aforismului românesc de pretutindeni. – Cluj-Napoca, 2005.
– P. 145-146.
58. Unui poet care se laudă că are vizitatori mulți când vine toamna ;
Rugă în noaptea de Revelion ; Epitaf unui bețiv ; Unui tânăr che-
fliu ; Principialitate ; Recitind VIN și APĂ de PĂSTOREL ; Un fost
amator de pahar ; Zicere cu paharul în mână ; Inscripție pe pahar ;
Logică ; Necaz ; Meditație în drum spre centrul ; Rugămintea celui
sprijinit de gard ; Inscripție pe ușa cramei : [epigrame] / Ion Di-
ordiev // Șprițuri cu sughițuri : Culegere de epigrame / alcăt. : Elis
Râpeanu. – Ploiești, 2005. – P. 56-57.
59. Unui șef sever ; Trepte ; Mie însumi, uneori : [epigrame] / Ion
Diordiev // Tarlapan Efim. Epigrama daco-romană contempora-
nă. – [S.l.], 2005. – P. 86 ; Marea antologie a epigramei românești.
– Chișinău, 2005. – P. 278.
2007
60. Trepte...  : [epigramă] / Ion Diordiev // Tarlapan Efim. Câte-o
poantă de căciulă : Antologie. – Zalău, 2007. – P. 70.
2009-2010
61. Oceanul invizibil ; Imbecilii uniți ; A fost, este și va fi : [epigrame]
/ Ion Diordiev // Universul prostiei : Culegere de epigrame / sel.
de Lică Valerian. – Brăila, 2009. – P. 54.
62. Dragoste din portmoneu ; Nemulțumirea bătrânului îndrăgos-
tit ; Constatare întârziată : [epigrame] / Ion Diordiev // Bătrânețe,
haine grele  : Antologie de epigrame / sel. de Lică Valerian. –
București, 2010. – P. 49.
2011
63. Dialog contrar ; La medic ; Nouă înșine : [epigrame] / Ion Dior-
diev // 101 epigramiști români : Antologie. – București, 2011. – P.
49.
64. Gladiola ; Narcisul ; Trandafirul : [versuri] / Ion Diordiev // Car-
tea poeziei - 2011. – Chișinău, 2011. – P. 15.
BIOBIBLIOGRAFIE	27
65. Inscripție pe piatra funerară a unui fost mincinos ; Lecție ; Soartă
vitregă : [epigrame] / Ion Diordiev // Adevărul și minciuna : An-
tologie / sel. de Lică Valerian. – București, 2011. – P. 48-49.
2013
66. Dorința ; Avionul ; Ploaia ; Jocul culorilor ; Gladiola ; Fluturele ;
Gladiola : [poezii] / Iulia Iordăchescu, Maria Balan // Româna –
Distractiv: Auxiliar didactic pentru învățători și profesori (cl. I-
VII). – Chișinău, 2013. – P. 23, 30, 47, 49, 52, 64 .
67. Un „R” amar  : [povestire] / Ion Diordiev // Iordăchescu Iulia.
Lectură particulară: Auxiliar didactic pentru elevi și profesorii de
limba și literatura română din școala cu instruire în limba rusă.
Cl. V-VII / Iulia Iordăchescu, Maria Balan. – Chișinău, 2013. – P.
29-30.
68. Un semn de mulțimire : [povestire] / Ion Diordiev // Iordăchescu
Iulia. Lectură particulară: Auxiliar didactic pentru elevi și profe-
sorii de limba și literatura română din școala cu instruire în limba
rusă. Cl. V-VII / Iulia Iordăchescu, Maria Balan. – Chișinău, 2013.
– P. 60-61.
În publicații periodice
1962
69. Prietenul : [versuri] / Ion Diordiev // Femeia Moldovei. – 1962. –
Nr 10. – P. 11.
1965
70. Din ale copiilor : [povestioare umoristice] / Ion Diordiev // Cul-
tura. – 1965. – 28 noiem.
71. Printre altele : [aforisme] / Ion Diordiev // Cultura. – 1965. – 17
iul. – P. 14.
72. Un revizor  ; Dialog  : [catrene umoristice] / Ion Diordiev //
Chipăruș. – 1965. – Nr 14. – P. 5.
28 	 ION DIORDIEV
1966
73. Câte puțin despre mult : [versuri] / Ion Diordiev // Tinerimea
Moldovei. – 1966. – 15 iun.
74. În vremea examenelor  : [schiță umoristică] / Ion Diordiev //
Chipăruș. – 1966. – Nr 11. – P. 5 ; Tinerimea Moldovei. – 1966. –
27 noiem.
75. Printre altele : [zicători] / Ion Diordiev // Cultura. – 1966. – 1
ian. – P. 7.
1968-1969
76. Frânturi de gând : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1968. –
Nr 2. – P. 157-158.
77. [Крылатые] Фразы / Ион Диордиев // Кодры. – 1969. – № 7. –
С. 150.
1971
78. După ploaie ; Frunza și vântul ; Crenguța : [versuri] / Ion Diordi-
ev // Viața satului. – 1971. – 24 iul.
79. În glumă ; Somnul nopții ; Prima zi ; Clopoțelul; Mai ușor să fie :
[povestiri pentru copii] / Ion Diordiev // Cultura. – 1971. – 11
sept. – P. 9.
80. Minge pentru toți : [poezie] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar.
Scânteia leninistă. – 1971. – Nr 6. – P. 2.
81. Niște alte vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. –
1971. – Nr 6. – P. 158.
82. Operația Pantalonii  : [schiță umoristică] / Ion Diordiev //
Chipăruș. – 1971. – Nr 6. – P. 4-5.
1972
83. Căldură ; Razele ; Hărnicie ; Pază ; Oglinzile ; Nourii : [miniaturi
pentru copii] / Ion Diordiev // Nistru. – 1972. – Nr 9. – P. 150.
84. Cei mai frumoși... : [povestire] / Ion Diordiev // Femeia Moldo-
vei. – 1972. – Nr 3. – P. 7.
85. Гугуцэ путешествует / Ион Диордиев // В мире книг. – 1972.
– № 9. – С. 38.
BIOBIBLIOGRAFIE	29
86. По немногу о многом : [фразы] / Ион Диордиев // Рабочая
газета. – 1972. – 18 июня.
1973
87. Vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1973. – Nr
1. – P. 157-158.
1975-1976
88. Cărăruia de altă dată : [povestire] / Ion Diordiev // Tinerimea
Moldovei. – 1975. – 27 iul. – P. 3.
89. Lingvistul ; Cititorul : [schițe] / Ion Diordiev // Nistru. – 1975. –
Nr 12. – P. 147-149.
90. Reîntoarcerea în tinerețe... : [povestire] / Ion Diordiev // Tineri-
mea Moldovei. – 1975. – 2 apr. – P. 3.
91. Vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1975. – Nr
1. – P. 158.
92. Frica ; De ce? ; Soarele ; Soarele și mama : [miniaturi] / Ion Dior-
diev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1976. – Nr 5. – P.
4-5.
93. Календарь : [рассказ] / Ион Диордиев // Советская Молдавия.
– 1976. – 1 янв.
1978
94. Motănașul hâtru ; Cine să mă „supere” ; Frica veveriței : [povestiri
pentru copii] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1978. – 21 ian.
95. Pază ; Eu spăl săpunul ; Soarele și mama : [povestiri pentru copii]
/ Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 31 mar.
96. Veghe ; Cucoșul grijuliu ; Luna galbenă : [miniaturi pentru copii]
/ Ion Diordiev // Viața satului. – 1978. – 19 aug.
97. Vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1978. – Nr
4. – P. 160.
1980
98. Fașă ; Aici ; Mâinile lui ; Primele griji ; Bunii noștri buni ; Dorința :
[miniaturi] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1980. – 31 mai.
30 	 ION DIORDIEV
99. Tot satul : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. : Scân-
teia leninistă. – 1980. – Nr 10. – P. 15.
1981
100. Concluzie neîntemeiată ; Ipocrizie ; Bumerang ; Nu-i săptămâna ;
Lipsă ; Miniaturi : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev // Viața
satului. – 1981. – 11 iul.
101. Plapuma nărăvașă : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la
ziar. Scânteia leninistă. – 1981. – Nr 6. – P. 14.
102. Так сердце велело / Ион Диордиев // Молодежь Молдавии. –
1981. – 1 дек.
103. Экзамен : [рассказ] / Ион Диордиев // Неделя. – 1981. – №
17. – С. 22.
1982-1983
104. Amintiri plăcute : [scenetă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. –
1982. – 7 ian. – P. 8.
105. Grif roșu și albastru : [povestire] / Ion Diordiev // Literatura și
arta. – 1982. – 15 iul. – P. 5.
106. Semințe de pelin tămăduitor : [versuri satirice] / Ion Diordiev
// Literatura și arta. – 1983. – 10 febr. – P. 8 ; Chișinău. Gazeta de
seară. – 1983. – 9 apr.
1984-1985
107. Monologul unui schilod ; Arma și puterea ei ; Glontele : [versuri]
/ Ion Diordiev // Chișinău. Gazeta de seară. – 1984. – 14 ian.
108. Catrene : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Chișinău. Gazeta de
seară. – 1985. – 5 iul.
109. În librărie : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1985.
– 31 oct. – P. 8.
110. Păhărelul, bată-l vina ; Unui agronom : [versuri satirice] / Ion
Diordiev // Moldova socialistă. – 1985. – 15 iun.
111. Unui fudul ; Unuia ; Unui palavragiu : [epigrame] / Ion Diordiev
// Moldova socialistă. – 1985. – 14 apr.
BIOBIBLIOGRAFIE	31
1986
112. Câinele : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. –
1986. – 7 oct. – P. 8.
113. Expoziția ; Toți tac ; Creangă ; Încearcă s-o găsești : [povestiri] /
Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1986. –
Nr 9. – P. 8-9.
114. Întârziere ; Moment ; Dorințe după plăcere : [versuri satirice] /
Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1986. – 1 ian.
115. Logodnă modernă : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Mol-
dovei. – 1986. – 15 dec.
116. Tot de-ale fumatului ; Grijă părintească : [epigrame] / Ion Diordi-
ev // Învățământul public. – 1986. – 15 noiem. – P. 2.
117. Unui cu proptele : [epigramă] / Ion Diordiev // Moldova socialis-
tă. – 1986. – 12 febr.
118. Unui poet precaut : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta.
– 1986. – 14 mai. – P. 8.
119. Unui șef sever ; Catren : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Litera-
tura și arta. – 1986. – 24 apr. – P. 8.
120. Unui zgârcit : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei.
– 1986. – 23 mai.
121. Ziceri : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. –
1986. – 19 iun. – P. 8.
122. Выставка ; Все молчат  ; Ветка  ; Попробуй сначала найти  :
[рассказы] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1986. – № 9. – С.
8-9.
1987
123. Actuală : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1987. –
3 sept. – P. 8.
124. Așa-i la nuntă : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei.
– 1987. – 20 noiem.
125. Bucurie comună ; Băiat mare ; Bătaie de cap ; Vina sandalelor :
[miniaturi pentru copii] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1987. –
14 noiem.
126. Catren : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1987. – 9
iul. – P. 8.
32 	 ION DIORDIEV
127. Cu pacea distrugând războiul : [versuri] / Ion Diordiev // Moldo-
va socialistă. – 1987. – 13 sept.
128. Din fuga condeiului / Ion Diordiev // Nistru. – 1987. – Nr 1. – P.
156.
129. Picioarele peștelui : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la
ziar. Scânteia leninistă. – 1987. – Nr 10. – P. 7.
130. Porunca mamei : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la
ziar. Scânteia leninistă. – 1987. – Nr 8. – P. 12.
131. Povețe în catrene : [versuri] / Ion Diordiev // Scânteea leninistă.
– 1987. – Nr 6. – P. 27.
132. Unui bețiv : [epigramă] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. –
1987. – 17 ian.
133. Unui poet : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. –
1987. – 14 sept.
134. Unuia cu proptele ; Unui fost amator de pahar : [versuri satirice]
/ Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1987. – 17 ian.
135. Мамина просьба: [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. –
1987. – № 8. – С. 2.
136. Рыба с ножками : [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. –
1987. – № 10. – С. 7.
1988
137. În capul unui tânăr : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Tinerimea
Moldovei. – 1988. – 1 ian.
138. Sandei Lesnea la apariția cărții Desaga cu ciulini ; Lui Petru Căra-
re la apariția romanului Penița și bărdița : [epigrame] / Ion Dior-
diev // Literatura și arta. – 1988. – 20 oct. – P. 8.
1989
139. Cearta : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia
leninistă. – 1989. – Nr 1. – P. 7.
140. Eu sunt hoț? ; Monolog / Ion Diordiev // Viața satului. – 1989. – 7
ian.
141. Revelație : [povestire] / Ion Diordiev // Tânărul leninist. – 1989.
– 17 febr. – P. 8.
BIOBIBLIOGRAFIE	33
142. Ține nasul sus : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar.
Scânteia leninistă. – 1989. – Nr 5. – P. 13.
143. Не вешай носа  : [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. –
1989. – № 5. – С. 13.
144. Открытие : [рассказ] / Ион Диордиев // Юный ленинец. –
1989. – 17 февр. – C.8.
145. Сны в новогоднюю ночь : [рассказ] / Ион Диордиев // Юный
ленинец. – 1989. – 29 дек. – C. 8.
146. Ссора : [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1989. – №
3. – С. 7.
1990
147. Ei, și dacă?... : [schiță umoristică] / Ion Diordiev // Viața satului.
– 1990. – 21 noiem. – P. 8.
148. Ruga boierului ; Sinceritate față de prieteni : [epigrame] / Ion Di-
ordiev // Moldova socialistă. – 1990. – 21 apr.
149. Unui poet ; Unor revizori ; Refren : [epigrame] / Ion Diordiev //
Literatura și arta. – 1990. – 11 oct. – P. 8.
1991
150. Catrene : [versuri] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1991. –
21 oct. – P. 8.
151. Заботливый внук ; За руки : [рассказы] / Ион Диордиев //
Алунел. – 1991. – № 5/6. – С. 15.
1992
152. Aforisme / Ion Diordev // Basarabia. – 1992. – Nr 5. – P. 204.
153. Cioara și vulpea ; Microfabulă : [epigrame] / Ion Diordiev // Lite-
ratura și arta. – 1992. – 20 febr. – P. 8.
154. Comerț modern : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta.
– 1992. – 20 febr. – P. 8.
155. Constatare ; Concluzie contemporană ; Creație : [epigrame] / Ion
Diordiev // Literatura și arta. – 1992. – 3 dec. – P. 8.
156. Grijă ; De mână : [proză] / Ion Diordiev // Alunelul. – 1992. – Nr
5/6. – P. 15.
34 	 ION DIORDIEV
157. În loc de hăitură ; Extaz din hăituri : [parodii] / Ion Diordiev //
Literatura și arta. – 1992. – 1 ian. – P. 8.
158. Microfabulă / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1992. – 6 aug.
159. Respect ; Cimilitură modernă ; Din trecut ; Parlamentară : [epi-
grame] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1992. – 1 apr. – P. 8.
160. Un plan descoperit : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
1992. – 10 ian. – P. 8.
1993
161. Catren ; Epitaf pe mormântul unui bârfitor ; Nota bene : [satirica-
le] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1993. – 16 ian. – P. 8.
162. Gospodarii ; Contemporană ; Zicere ; Provincială : [epigrame] /
Ion Diordiev // Viața satului. – 1993. – 27 febr. – P. 8.
163. Maxime / Ion Diordiev // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 191-193.
164. Testament ; Epitaf pe mormântul bețivului ; Zicere cu paharul în
mână ; Rugă către mâini : [epigrame] / Ion Diordiev // Viața satu-
lui. – 1993. – 27 febr. – P. 8.
165. Unor revizori : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. –
1993. – 21 oct. – P. 8.
166. Unui tânăr chefliu ; Perdea ; Concluzie ; Unor soți : [epigrame] /
Ion Diordiev // Făclia. – 1993. – 25 iun. – P. 8.
1994
167. Căsnicie ; Unui șef sever ; Scara ; Mie însumi... uneori : [epigra-
me] / Ion Diordiev // Basarabia. – 1994. – Nr 11/12. – P. 264.
168. Pasul zilelor ; Pomul ; Temelie : [versuri] / Ion Diordiev // Florile
dalbe. – 1994. – 30 dec. – P. 8.
169. Soartă vitregă / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1994. – 3 febr.
– P. 4.
1995
170. Băiat de mai multe vârste ; Cu gândul la alții ; Acul ascultător :
[schițe umoristice] / Ion Diordiev // Moldova literară: Supl. la ziar.
Moldova Suverană. – 1995. – 12 iul. – P. 2.
171. Distihuri ; Scrisoare deschisă către deputații noștri : [umorescă] /
Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1995. – 2 febr. – P. 8.
BIOBIBLIOGRAFIE	35
172. Grijă ; Culinărie ; Vârstă neclară ; Lecție ; Papagalul ; Conform
proverbului ; Modă : [povestiri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
1995. – 19 mai. – P. 8.
173. Laudă unui demnitar ; Concluzie ; Contraproverbială ; Căinarea
unui zgârcit ; Mereu actuală ; Poetul în familie : [satiricale] / Ion
Diordiev // Viața satului. – 1995. – 20 mai. – P. 8.
174. Nedumerire ; Sărăcie bogată ; Întrebare ; Catren : [epigrame] / Ion
Diordiev // Literatura și arta. – 1995. – 2 febr. – P. 8.
1996
175. De ce? ; În șoaptă ; Moș Ene : [povestioare] / Ion Diordiev // Alu-
nelul. – 1996. – Nr 5. – P. 4-5.
176. Что не поделили  ; Шепотом  ; Мош Ене  : [рассказ] / Ион
Диордиев // Алунел. – 1996. – № 5. – C. 4-5.
1997
177. Dacă nu-ți merge ; Aș vrea să greșesc ; Pacea care aduce cearta ;
Colaborarea ; Măști la moment ; Părere : [miniaturi umoristice] /
Ion Diordiev // Moldova literară: Supl. la ziar. Moldova Suverană.
– 1997. – 25 iun.
178. Distihuri triste : [versuri] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1997.
– 11 oct. – P. 11.
179. Inscripții în ajun de Anul Nou : [versuri] / Ion Diordiev // Florile
dalbe. – 1997. – 1 ian. – P. 3.
180. Împăcare : [povestire] / Ion Diordiev // Alunelul. – 1997. – Nr
3. – P. 9.
181. Mie însumi... uneori / Ion Diordiev // Viața satului. – 1997. – 19
apr. – P. 12-13.
182. Povețe strânse de pe drumul vieții : [versuri] / Ion Diordiev //
Florile dalbe. – 1997. – 3 apr. – P. 8.
183. Как помирились мальчики  : [рассказ] / Ион Диордиев //
Алунел. – 1997. – № 3. – C. 9.
1998
184. Distihuri : [versuri] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1998.
– 4 iun.
36 	 ION DIORDIEV
2000
185. Așchii pe apucate : [maxime] / Ion Diordiev // Literatura și arta.
– 2000. – 25 mai. – P. 8.
186. Călătorind pe drumul vieții, am cules niște povețe... : [maxime]
/ Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2000. – 18 mai. – P. 8.
187. Pedeapsa ; Cearta ; Învoire ; Cei 7 purcei ; O păcălitură ; Răs-
punsul unui țăran ; Tare greu de trăit : [snoave] / Ion Diordiev //
Florile dalbe. – 2000. – 30 mar. – P. 8.
188. Veșnicie ; Condiție ; Transfigurare ; Unuia care se crede om de
spirit : [epigrame] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 2000. – 1
apr. – P. 6.
2001
189. Condiție ; În ospătăria Realitatea din Moldova ; Autorul romanu-
lui Banii ; Unuia ; Masca matematicii : [epigrame] / Ion Diordiev
// Moldova Suverană. – 2001. – 28 mar. – P. 8.
190. Dialog ; Catren ; Condiție ; Rezultatul bunătății ; Sfat unui demni-
tar ; Vina noastră ; Muțenie : [epigrame] / Ion Diordiev // Național.
– 2001. – 1 febr. – P. 8.
191. Distihuiri și catrene... apriliene / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2001. – 29 mar. – P. 8.
192. Fărâmături : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Național. – 2001.
– 21 febr. – P. 12.
193. Motiv de ceartă  ; Necaz  ; Meditație în drum spre punctul de
recepționare a sticlelor ; Medic priceput : [epigrame] / Ion Diordi-
ev // Moldova Suverană. – 2001. – 16 aug. – P. 6.
2002
194. Distihuri ; Inscripții pe... : [versuri] / Ion Diordiev // Dreptul. –
2002. – 21 noiem. – P. 12.
195. Fețe-fețe și povețe : [epigrame] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2002. – 13 iun. – P. 16.
2003
196. Așchii pe apucate : [epigrame] / Ion Diordiev // Făclia. – 2003. –
21 iun. – P. 7.
BIOBIBLIOGRAFIE	37
197. Catrene / Ion Diordiev // Făclia. – 2003. – 18 oct. – P. 8.
198. Picioarele peștelui : [proză] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2003. –
Nr 1. – P. 9.
2004
199. Nedumerire : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2004.
– 12 febr. – P. 8.
2005
200. Aforisme / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2005. – 27 oct. – P. 8.
201. Consecvență ; Dialog constructiv ; Moștenitorul ; Unuia ; Con-
statare ; Testamentul unui chefliu : [epigrame] / Ion Diordiev //
Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5.
202. Catrene ; Satiricale ; Inscripții : [epigrame] / Ion Diordiev // Lite-
ratura și arta. – 2005. – 19 mai – P. 6.
Cuprins: Matematică ; De-ale apei ; Sinceritate ; La Medic ; Con-
cursuri ; Motiv ; Unuia care ușor iese din o încurcătură ; Testament ;
Unor revizori ; Unuia care se mândrește că are limuzină ; În restau-
rant ; Nemulțumirea bătrânului îndrăgostit ; Metamorfoză ; Observații
de viață ; Condiție ; Științifică ; Regretul unui poet care scria versuri ;
...Pe piatra funerară a unui leneș ; ...Pe piatra funerară a unui rău-voi-
tor ; ...Pe piatra funerară a unui democrat ; ...Pe piatra funerară a unui
autor de scrisori anonime ; ...Pe piatra funerară a unui ocupant.
203. Taine ; Constatare ; În lumea cărților : [epigrame] / Ion Diordiev
// Florile dalbe. – 2005. – 24 febr. – P. 8.
2006
204. Așchii pe apucate : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta.
– 2006. – 1 iun. – P. 8 ; 29 iun. – P. 8.
205. Demnitate ținută în frâu : [cugetări] / Ion Diordiev // Phoenix. –
2006. – 28 dec. – P. 7.
206. Omagiu : [versuri dedicate lui Boris Denis, jurist și ziarist] / Ion
Diordiev // Literatura și arta. – 2006. – 24 aug. – P. 8.
38 	 ION DIORDIEV
2007-2008
207. Catrene ; Matematică ; Condiție : [versuri satirice] / Ion Diordiev
// Pro Farmacia. – 2007. – Mai-Iun. (Nr 5/6) – P. 15.
208. Cu gândul la copii ; Ca în familie ; N-a atins nivelul ; Ereditate ;
Elevul-avocat ; Student contemporan : [satiricale] / Ion Diordiev
// Făclia. – 2008. – 8 noiem. – P. 16.
209. Diferență  ; Dragoste părintească  ; Dragoste contemporană  ;
Condiție ; Competiție : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia.
– 2008. – 4 oct. – P. 8.
210. Fulgi de nea : [miniaturi în proză] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008.
– 26 dec. – P. 8.
Cuprins: Haine ; Pasul zilelor ; Pomul ; Asemănare și deosebire ;
Întâlnire și despărțire ; La sfârșit de an ; Temelie ; Spune-mi, vreme! ;
Trepte ; Cale.
211. Ruga feciorului ; Critica de jos ; Educație în familie ; Bucurie re-
ciprocă ; Scop atins ; Fantezie creatoare ruptă de realitate ; Ne-
dumerire : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 14
iun. – P. 13.
212. Unui vânător fricos ; Record ; Epitaf unui vânător ; Pescărească :
[epigrame] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2008. – 27 mar. – P. 8.
2009
213. Blestem : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2009. – 21
noiem. – P. 5.
214. Călătorind pe drumul vieții, am cules niște povețe : [maxime] /
Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2009. – 9 apr. – P. 8.
215. Proverbială  : [epigramă în cadrul Festivalului Internațional de
Epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2009. – 22 oct. – P.
11.
216. Regret motivat ; Sinceritatea fiului matur ; Motiv : [versuri satiri-
ce] / Ion Diordiev // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 5.
217. Rugă lui Dumnezeu pentru alegători ; Sfat alegătorului : [epigra-
me] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.
BIOBIBLIOGRAFIE	39
2010
218. Așchii lingvistice : [maxime despre limbă] / Ion Diordiev // Lite-
ratura și arta. – 2010. – 30 sept. – P. 8.
219. Cât nu beau... ; Urgență ; Coerentă ; Amic fidel : [epigrame] / Ion
Diordiev // Pro Farmacia. – 2010. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 16.
220. Educație ; Grija feciorului ; Zgârcenie ; Durerea unui copil : [epi-
grame] / Ion Diordiev // Făclia. – 2010. – 11 sept. – P. 14.
221. Filosofia vieții : [aforisme] / Ion Diordiev // Făclia. – 2010. – 15
mai. – P. 6 ; 30 oct. – P. 16.
222. Învățăminte : [povestire] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2010. – Nr
11 – P. 2.
223. Unui poet care se laudă că are vizitatori mulți când vine toam-
na ; Din crama lui Bahus; Recitind Vin și apă de Păstorel ; Unui
tânăr chefliu ; Zicere cu paharul în mână ; Meditație în drum spre
centrul de colectare a sticlelor goale ; Inscripție pe ușa cramei ;
Singularul și pluralul ; Testament ; Rugămintea celui sprijinit de
gard ; Alegere : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta. –
2010. – 20 mai. – P. 5.
2011
224. Catrene / Ion Diordiev // Făclia. – 2011. – 25 iun. – P. 7 ; 10 dec.
– P. 15.
225. Catrene cu fulgi de nea / Ion Diordiev // Făclia. – 2011. – 28 dec.
– P. 8.
2012
226. Așchii de primăvară / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2012. –
29 mar. – P. 8.
227. Catrene / Ion Diordiev // Făclia. – 2012. – 24 mar. – P. 12.
228. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2012. – 30
aug. – P. 12.
2013
229. Catrene cu fulgi de nea / Ion Diordiev // Făclia. – 2013. – 27 dec.
– P. 2.
40 	 ION DIORDIEV
230. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2013. – 10
oct. – P. 5 ; 26 dec. – P. 8.
231. Din albumul familiei : [versuri] / Ion Diordiev // Făclia. – 2013.
– 26 oct. – P. 14.
232. Dreptatea e la fundul mării... ; Este scară de suit... : [catrene sa-
tirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2013. – 13 iun. – P. 8.
233. Măști și mască : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2013.
– 28 noiem. – P. 8.
234. Soarele : [versuri] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 7.
2014
235. Bobocul : [schiță umoristică] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2014. – 25 sept. – P. 8.
236. Ca să fie observată : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2014. – 23 oct. – P. 8.
237. Catren de Ion Diordiev / Ion Diordiev // Curierul agricol. – 2014.
– 28 febr. ; 21 mar. ; 9 mai ; 13 iun. ; 25 aug. – P. 4.
238. Catrene / Ion Diordiev // Moldoveanca. – 2014. – Noiem.-Dec.
– P. 16.
239. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2014. – 6
mar. ; 27 mar. – P. 8.
240. Dedicație lui Efim Tarlapan la 70 de ani : [versuri] / Ion Diordiev
// Literatura și arta. – 2014. – 17 iul. – P. 8.
241. Electorale : [catrene] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2014.
– 2 oct. – P. 8.
242. Mare pacoste : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 27
febr. – P. 8.
243. Piuneze : [aforisme] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 27
mar. – P. 8.
244. Toți tac ; Creangă ; Încearcă să-l găsești ; În șoaptă : [proze scurte]
/ Ion Diordiev // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – 18 dec. – P. 4-5.
245. Trădătorul : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 18
dec. – P. 8.
BIOBIBLIOGRAFIE	41
2015
246. Bujorul ; Lupte ; Fotbal ; Păpușica : [poezii] / Ion Diordiev // Alu-
nelul. – 2015. – Nr 4. – P. 14-15.
247. Catrene / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5.
248. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2015. – 5
mar. – P. 8 ; 30 apr. – P. 8.
249. Cel mai, cel mai băiat : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2015. – 26 febr. – P. 8.
250. Motiv serios : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 29
ian. – P. 8.
251. Obiceiuri familiale; Prevedere : [epigrame] / Ion Diordiev // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 5 mar. – P. 8.
252. Pentru muncă și răsplată ; Papagalul somnoros ; Nasul purcelu-
lui : [schițe] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 8.
Publicistică, articole critice, dedicații
1964-1965
253. Căutările continuă / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1964. –
18 dec. – (Noilor tradiții – dreptul de încetățenire).
254. Comitetul [comsomolist] a adoptat o hotărâre : [s. Coșnița, r-nul
Dubăsari] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 6 iun.
1966
255. Conținutul – politic, forma – artistică : [recomandări metodice
pentru cluburi și biblioteci] / Ion Diordiev // Cultura. – 1966. – 10
dec. – P. 8-9.
256. Frumoasă-i nunta moldovenească : [tradiții populare: recoman-
dări metodice] / Ion Diordiev. – Chișinău : Lumina, 1966. – 8 p.
257. Revelionul : [recomandări metodice pentru cluburi] / Ion Diordi-
ev // Cultura. – 1966. – 24 dec. – P. 12.
258. Ленин в литературе и искусстве : (метод. разработка к темат.
вечеру) / сост. : И. Диордиев, Л. Бунелик. – Кишинев : [Б. и.],
1966. – 15 с.
42 	 ION DIORDIEV
259. Наглядная агитация – одна из форм культурно-массовой
работы : [метод. материал в помощь клубному работнику] /
сост. : И. Диордиев. – Кишинев : [Б. и.], 1966. – 16 с.
1967
260. Muzeul Cuboltei : [muzeu istoric] / Ion Diordiev // Cultura. –
1967. – 29 iul. – P. 13.
261. Да скроется тьма! : [метод. разработка] / сост. : И. Диордиев.
– Кишинев : [Б. и.], 1967. – 15 с.
262. Клубы по интересам : [метод. советы] / сост. : И. Диордиев. –
Кишинев : [Б. и.], 1967. – 24 с.
1968
263. Voință  : [schiță despre B. Boguță, conducător artistic al
formației din Ialoveni] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei.
– 1968. – 11 dec.
1969
264. Dreptul la stimă : [I. Tuz din s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari, candi-
dat în deputați ai consiliului raional Dubăsari] / Ion Diordiev //
Tinerimea Moldovei. – 1969. – 14 mar.
265. Leniniana de la cluburi : [r-nul Anenii Noi] / Ion Diordiev // Tri-
buna. – 1969. – Nr 10. – P. 18-19.
266. Mari schimbări în satul Doroțcaia : [colhozul Kirov, r-nul Dubă-
sari] / Ion Diordiev // Tribuna. – 1969. – Nr 24. – P. 14-15.
267. Melodii îndrăgite de Ilici : [recomandări metodice pentru lu-
crătorii din cluburi] / Ion Diordiev. – Chișinău : Lumina, 1969.
– 15 p.
268. Meșter faur : [întreprinderea Artă populară din Chișinău] / Ion
Diordiev // Chișinău. Gazeta de seară. – 1969. – 8 apr.
269. Urmărindu-și vocația : [despre M. Gherlac, colhozul Kirov, r-nul
Dubăsari] / Ion Diordiev // Tribuna. – 1969. – Nr 5. – P. 20-22.
270. Большие перемены в Дороцком / Ион Диордиев // Трибуна.
– 1969. – № 24. – С. 14.
271. Да скроется тьма : [сценарий артистического вечера] / Ион
Диордиев // Трибуна. – 1969. – № 24. – С. 15.
BIOBIBLIOGRAFIE	43
272. По призванию : [о М. Герлак из колхоза им. Кирова Дубоссар.
р-на] / Ион Диордиев // Трибуна. – 1969. – № 5. – С. 20-22.
1970-1972
273. Tradiție [de lectură la combinatul de mătăsuri din Bender] / Ion
Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1970. – 18 febr.
274. Попримеруярославцев :[опропагандист.книгевМолдавии]
/ Ион Диордиев // Книжная торговля. – 1972. – № 14. – С. 51.
1975-1979
275. Preluând frumoasele tradiții [la Școala de Comerț din Soroca] /
Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 19 oct. – P. 3.
276. Țara mea, mândria mea : [despre educația civică în școlile repu-
blicii] / Ion Diordiev // Cultura. – 1976. – 24 iul. – P. 4.
277. [РецензиянакнигуНародныемстители,автор :М.Кожухарь
/ Ион Диордиев] // Книжное обозрение. – 1979. – 24 окт.
1980
278. Pentru toată viața : [instruirea elevilor la Școala de Comerț din
Soroca] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1980. – 1 noiem.
279. Să trăim, să lucrăm și să luptăm în chip leninist, în chip comu-
nist! : [publicistică] / Ion Diordiev // Învățământul public. – 1980.
– 19 apr. – P. 2
280. ...Și încă ceva mai mult : [despre organizația de partid de la Școala
de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. –
1980. – 4 iun.
281. Variind formele de propagandă : [educația ateistă la Școala de
Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1980.
– 20 sept.
1981-1982
282. Nistrenii de la Soroca : [ansamblul popular de cântece și dansuri,
laureat al primului Festival Unional al artiștilor amatori] / Ion Di-
ordiev // Literatura și arta. – 1981. – 7 oct. – P. 7.
44 	 ION DIORDIEV
283. Spirit inventiv, muncă creatoare : [alegeri în organizația de par-
tid a Școlii de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Învățământul
public. – 1981. – 25 noiem. – P. 2.
284. Acest cuvânt măreț – prietenia : [procesul de învățământ la Școala
de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1982. – 19
iun.
285. Loc pentru prejudicii nu există : [educația ateistă] / Ion Diordiev
// Viața satului. – 1982. – 10 aug.
1983-1984
286. Preocuparea noastră permanentă : [educația civică la Școala de
Comerț Cooperatist din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. –
1983. – 1 dec.
287. Efectele cuvântului viu : [despre educația militar-patriotică a ele-
vilor de la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Viața
satului. – 1984. – 15 noiem.
288. Știința pedagogică și școala : [în discuție proiectul CC al PCUS
cu privire la reforma școlară] / Ion Diordiev // Învățământul pu-
blic. – 1984. – 1 febr. – P. 2.
1985-1991
289. De pe pozițiile principialității : [procesul de învățământ la Școala
medie profesională din Soroca] / Ion Diordiev // Învățământul
public. – 1985. – 28 sept. – P. 2.
290. Cultivarea spiritului activ  ; Restructurarea – un imperativ al
timpului  : [în discuție proiectul cu privire la restructurarea
învățământului] / Ion Diordiev // Învățământul public. – 1986. –
21 iun. – P. 8.
291. Marea forță a convingerii : [campania antialcoolică în republică]
/ Ion Diordiev // Viața satului. – 1986. – 7 ian.
292. În constelația frăției : [despre educația civică la Școala de Comerț
din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1988. – 16 febr.
293. Найти пути возрождения  : [обсуждение основных
положенийпрограммыКомпартииМолдовы]/ИонДиордиев
// Советская Молдавия. – 1991. – 17 авг.
BIOBIBLIOGRAFIE	45
1994
294. În țintă fără greș : [Efim Tarlapan la 50 de ani] / Ion Diordiev //
Moldova Suverană. – 1994. – 14 mai. – P. 3.
295. „Nu-mi plac copiii pârâtori” : [interviu cu scriitorul Titus Știrbu]
/ consemnare : Ion Diordiev // „a” Mic. – 1994. – Nr 6. – P. 2.
2001-2013
296. Un dascăl de o rară îndeletnicire : [Grigore Drăgan, epigramist,
la 50 de ani de la naștere] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. –
2001. – 3 febr. – P. 8.
297. Soartă vitregă : [despre poetul Nicolae Țurcanu] / Ion Diordiev //
Glasul Națiunii. – 2007. – 11 oct. – P. 8-9.
298. Sufletul nu poate avea odihnă până când nu găsește adevărul :
[despre avocatul Boris Denis] / Ion Diordiev // Săptămîna. – 2007.
– 26 ian. – P. 9.
299. Vânjosul poet : [despre poetul Nicolae Țurcanu] / Ion Diordiev //
Moldova : Ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 51-52.
300. Școala trebuie să crească oameni, nu roboți / Ion Diordiev // Fă-
clia. – 2008. – 11 oct. – P. 6.
301. Și totuși, cartea : [aspecte ale lecturii] / Ion Diordiev // Făclia. –
2008. – 22 noiem. – P. 6.
302. Spectacol ; Apel : [despre spectacolul Neamul Kain] / Ion Diordi-
ev // Făclia. – 2009. – 21 febr. – P. 4.
303. Un poet cu soartă vitregă : [cuv. introd. la volumul Din vinerea
patimilor] / Ion Diordiev // Țurcanu Nicolae. Din vinerea patimi-
lor. – Chișinău, 2010. – P. 3-9.
304. Omul durerii : [dedicație ziaristului Ion Stici] / Ion Diordiev //
Ion Stici, talent și vrednicie : Biobibliogr. – Chișinău, 2013. – P.
113-115
Resurse electronice
305. [Aforisme din culegerea Pâinea mea caldă] / Ion Diordiev. – Ac-
ces Internet: http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Diordiev.
– Accesat: 05.11.2014.
46 	 ION DIORDIEV
306. Citate despre Dumnezeu / Ion Diordiev. – Acces Internet: http://
www.citatecelebre.eu/ro/citate/teme/dumnezeu/ion-diordiev. –
Accesat: 20.05.2015.
307. Mie însumi, uneori ; Scară ; Unui șef sever / Ion Diordiev. – Ac-
ces Internet: http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Diordiev.
– Accesat: 20.05.2015.
308. Pomul lui Goriță : piesă de teatru / aut. I. Diordiev ; Teatrul Li-
curici. – Acces Internet: http://licurici.md/repertoire/pomul_lui_
gorita.htm. – Accesat: 29.06.2015.
309. Principialitate  ; Soartă vitregă  ; Inscripție pe piatra funera-
ră a unui fost mincinos ; La medic ; Lecție ; Rugă : [epigrame]
/ Ion Diordiev. – Acces Internet: http://autori.citatepedia.ro/
de.php?p=2&a=Ion+Diordiev. – Accesat: 20.05.2015.
BIOBIBLIOGRAFIE	47
REFERINȚE CRITICO-LITERARE
Repere critice, interviuri
1993-1998
310. Un medicament întremător, zâmbetul... : [Ion Diordiev – umo-
rist] // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 190-191.
311. Bivol, Efim. Un umorist serios : [Ion Diordiev la 60 de ani] / Efim
Bivol // Viața satului. – 1995. – 20 mai. – P. 8.
312. Tâta mare! : [dialog cu omagiatul Ion Diordiev] / Ion Diordiev ;
consemnare : Aurel Ciocanu // Moldova literară: Supl. la ziar. Mol-
dova Suverană. – 1995. – 25 mai.
313. Ulici, Laurențiu. Diordiev, Ion // Ulici Laurențiu. Scriitori români
din afara granițelor țării. – București, 1996. – P. 37.
314. Cimpoi, Mihai. Diordiev, Ion // Cimpoi Mihai. O istorie deschisă
a literaturii române din Basarabia. – Chișinău, 1997. – P. 221.
315. Tarlapan, Efim. Epigramistul Ion Diordiev / Efim Tarlapan // Post
Scriptum. – 1998. – 6 ian. – P. 4.
2000-2004
316. „Și timpurile, și circumstanțele le creează, în fond, oamenii...” :
[interviu cu Ion Diordiev, scriitor, epigramist] / consemnare : Vic-
tor Prohin // Moldova Suverană. – 2000. – 20 mai. – P. 3.
317. Dolgan, Mihail. Diordiev, Ion // Iubire de metaforă. – Chișinău,
2001. – Vol. 1. – P. 175-176.
318. Cimpoi, Mihai. Diordiev, Ion // Cimpoi Mihai. Istoria literaturii
române din Basarabia: Compendiu. – Chișinău ; București, 2003.
– P. 332.
319. Haz-ring cu... Ion Diordiev : [interviu cu scriitorul] / Ion Dior­
diev // Făclia. – 2003. – 21 iun. – P. 7.
48 	 ION DIORDIEV
320. Ciocanu, Ion. Diordiev, Ion : [notă biogr.] / Ion Ciocanu // Dic­țio­narul
general al Literaturii Române. – București, 2004. – Vol. 2 : C/D. – P. 681.
321. Șveț, Maria. Ion Diordiev, 1935 : [date biogr., bibliogr.,] / Maria
Șveț // Calendar Național 2005. – Chișinău, 2004. – P. 140.
2005
322. Bivol, Efim. Colegul, amicul și omul Ion Diordiev : [despre creația
poetului] / Efim Bivol // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5.
323. Ion Diordiev // Tarlapan Efim. O antologie cronică a aforismului
românesc de pretutindeni. – Cluj-Napoca, 2005. – P. 145-146.
324. Prohin, Victor. Cel mai laconic dintre scriitori / Victor Prohin //
Florile dalbe. – 2005. – 19 mai. – P. 8.
325. Vasilache, Vasile. Sfiosul Ion : [poetul și epigramistul Ion Dior­
diev] / Vasile Vasilache // Literatura și arta. – 2005. – 19 mai. – P. 6.
2006-2007
326. Berg, Dragu. Ion Diordiev / Dragu Berg // Dor de Basarabia. –
2006. – Nr 4. – P. 12.
327. Belâi, Liviu. Ion Diordiev – înțeleptul / Liviu Belâi // Pro Farma-
cia. – 2007. – Nr 5/6. – P. 15.
328. Zbârciog, Vlad. Diordiev, Ion : [notă biogr.] / Vlad Zbârciog
// Dicționarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2006. –
Chișinău, 2007. – P. 177.
2009
329. Ion Diordiev : [schiță de portr.] // Localitățile Republicii Mol-
dova : Itinerar doc. – publ. il. : [în vol.] / Victor Ladaniuc, Tudor
Țopa. – Chișinău, 2009. – Vol. 9. – P. 151.
330. Ungureanu, Larisa. Pomul bunelor speranțe : [cronică a spectaco-
lului „Pomul lui Goriță” de Ion Diordiev, jucat la Teatrul de Păpuși
„Licurici”] / Larisa Ungureanu // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 14.
2010
331. Băieșu, Nicolae. Izvor de inspirație – tezaurul folcloric / Nicolae
Băieșu // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P.
XII-XIII.
BIOBIBLIOGRAFIE	49
332. Bendas, Mihai. Pâinea cea caldă a lui Ion Diordiev : [despre car-
tea Pâinea mea caldă de Ion Diordiev] / Mihai Bendas // Făclia.
– 2010. – 30 oct. – P. 16.
333. Buga, Ion. O carte ca pâinea cea caldă : [despre volumul Pâinea
mea caldă, o antologie de aforisme] / Ion Buga // Diordiev Ion.
Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XVII-XX ; Literatura și
arta. – 2010. – 20 mai. – P. 5.
334. Cimpoi, Mihai. Statut regal al aforismului și mușcătorul spirit de
observație : [75 de ani de la nașterea epigramistului Ion Diordiev]
/ Mihai Cimpoi // Literatura și arta. – 2010. – 20 mai. – P. 5 ; Dior-
diev Ion. Pâinea mea caldă : [pref.]. – Chișinău, 2010. – P. 3.
335. Ciobanu, Nicolae. O carte cu miros de pâine caldă / Nicolae Cio-
banu // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P.
XIV.
336. Ciocanu, Ion. Povestiri vesele, dar nu prea... : [despre cartea Un
pește cu picioare de I. Diordiev] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. –
2010. – 4 febr. – P. 7.
337. Ciocanu, Ion. Vocația aforisticului / Ion Ciocanu // Diordiev Ion.
Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XV-XVI ; Florile dalbe. –
2010. – 16 dec. – P. 15.
338. Cucereanu, Radion. O carte din aurul minții / Radion Cucereanu
// Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. X-XI.
339. Dolgan, Mihai. Artă a spiritului de observație conjugată cu arta
înțelepciunii / Mihai Dolgan // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. –
Chișinău, 2010. – P. IV-VIII.
340. Gheorghiță, Eugen. ...Doar înțelepții / Eugen Gheorghiță // Dior-
diev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XIII.
341. Gheorghiță, Eugen. Înțelept ca un proverb / Eugen Gheorghiță //
Literatura și arta. – 2010. – 20 mai – P. 5.
342. Nazar, Valeriu. Diordiev, Ion  : [biogr.] / Valeriu Nazar //
Dicționarul scriitorilor români din Basarabia  : 1812-2010. –
Chișinău, 2010. – P. 211-212.
343. Palladi, Tudor. Pâinea simbolică și arcadică a cuvintelor / Tudor
Palladi // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P.
XXI-XXVII.
50 	 ION DIORDIEV
344. Soltan, Ion. Un volum plin de lumină / Ion Soltan // Diordiev
Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. VIII-IX ; Literatura
și arta. – 2010. – 12 aug. – P. 5.
345. Ungureanu, Larisa. „Pomul lui Goriță” trezește întrebări... : [des-
pre spectacolul cu același titlu, montat de Teatrul de Păpuși „Li-
curici”, după piesa lui Ion Diordiev] / Larisa Ungureanu // Florile
dalbe. – 2010. – 6 mai. – P. 4.
346. Ungureanu, Larisa. Pomul bunelor speranțe : [cronică a spectaco-
lului „Pomul lui Goriță” de Ion Diordiev, jucat la Teatrul de Păpuși
„Licurici”] / Larisa Ungureanu // Făclia. – 2010. – 20 iun. – P. 14.
2011-2012
347. Păun, Gheorghe. Prietenii mei transnistreni : [Petru Soltan, Nico-
lae Țurcanu, Ion Diordiev] / Gheorghe Păun // Literatura și arta.
– 2011. – 13 oct. – P. 7.
348. Păun, Gheorghe. Un scriitor transnistrean : Ion Diordiev // Păun
Gheorghe. Cărți și autori. – Geamăna, 2012. – P. 95-99.
349. Rusu, Tudor. Ion Diordiev – sfătos prieten al pedagogilor : [des-
pre volumul Culegând frumoasele povețe, Chișinău, 2012] / Tudor
Rusu // Făclia. – 2012. – 20 oct. – P. 11.
2013
350. Grosu, Igor. Ion Diordiev și frumoasele lui povețe / Igor Grosu //
Literatura și arta. – 2013. – 14 mar. – P. 5.
351. Iordăchescu, Iulia. Ion Diordiev : [notă biogr.] / Iulia Iordăches-
cu, Maria Balan // Iordăchescu Iulia. Lectură particulară : Auxiliar
didactic pentru elevi și profesori de limba și literatura română din
școala cu instruire în limba rusă. Cl. V-VII. – Chișinău, 2013. – P.
29-30.
352. Morăraș, Mihai. Un harnic sfătuitor de utile povețe / Mihai
Morăraș // Literatura și arta. – 2013. – 18 apr. – P. 4.
2015
353. Băieșu, Nicolae. Scriitorul Ion Diordiev inspirat din folclor : [80
ani de la nașterea lui Ion Diordiev] / Nicolae Băieșu // Realități
culturale. – 2015. – Nr. 5. – P. 19.
BIOBIBLIOGRAFIE	51
354. Buga, Ion. Opinii : [omagiu adus de scriitori lui Ion Diordiev la
împlinirea vârstei de 80 de ani] / Ion Buga // Literatura și arta. –
2015. – 14 mai. – P. 5.
355. Buga, Ion. Un vrednic scriitor român transnistrean – Ion Diordi-
ev : [omagiu adus lui Ion Diordiev la împlinirea vârstei de 80 de
ani] / Ion Buga // Literatura și arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5
356. Cucereavîi, Mihai. Decanul de la Chipăruș  : [80 de ani de la
nașterea epigramistului Ion Diordiev] / Mihai Cucereavîi // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 28 mai. – P. 8.
357. Denis, Boris. La aniversare, Ion Diordiev – 80 / Boris Denis, An-
drei Botnaru, Vladimir Gligor // Moldova Suverană. – 2015. – 20
mai. – P. 4.
358. Diordiev, Ion  : [notă biogr.] // Calendar național – 2015. –
Chișinău, 2015. – P. 195 – Bibliogr. : P. 195 –196.
359. Palladi, Tudor. Cheia de aur a epigramei : [despre Ion Diordiev,
poet, umorist, prozator, dramaturg – 80 ani de la naștere] / Tudor
Palladi // Făclia. – 2015. – 20 mai. – P. 11.
360. Бородаев, Вячеслав. Славный юбилей Иона Диордиева /
Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. – 2015. – 22 мая. – С. 16.
Resurse electronice
361. Bețivu, Valeria. Distinsul scriitor Ion Diordiev – un prieten al co-
piilor. – Acces Internet: http://bibliotecastefancelmare.blogspot.
com/2015/03/distinsul-scriitor-ion-diordiev-un.html. – Accesat:
20.05.2015.
362. Ciobanu, Liuba. Ion Diordiev și frumoasele sale poveți : [întâlni-
re cu scriitorul Ion Diordiev la biblioteca Ovidius]. – Acces Inter-
net: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2013/06/ion-diordiev-
si-frumoasele-sale-poveti.html. – Accesat: 11.05.2015.
363. Ciobanu, Liuba. Scriitorul Ion Diordiev la Biblioteca Ovidius. –
Acces Internet: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2013/03/
scriitorul-ion-diordiev-la-biblioteca.html. – Accesat: 07.07.2015.
364. Ciobanu, Liuba. Lecturile verii 2013 : [scriitorul Ion Diordiev în
dialog cu copiii de la grădinița nr. 53, la Biblioteca Ovidius]. –
Acces Internet: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2013/07/
lecturile-verii-2013_7653.html. – Accesat: 07.07.2015.
52 	 ION DIORDIEV
365. Cucereavii, Mihail. Ion Diordiev: „Pâinea mea caldă” : [lansarea
cărții Pâinea mea caldă la Uniunea Scriitorilor]. – Acces Internet:
http://mihaicucereavii.blogspot.com/2010/05/ion-diordiev-pai-
nea-mea-calda.html. – Accesat: 16.05.2015.
366. Cucereavii, Mihai. Scriitorul Ion Diordiev la 80 de ani. – Acces
Internet: http://mihaicucereavii.blogspot.com/2015/05/scriito-
rul-ion-diordiev-la-80-de-ani.html. – Accesat: 07.07.2015.
367. Cucereavii, Mihai. Scut și spadă : [epigramă dedicată lui Ion Di-
ordiev la 70 de ani]. – Acces Internet: http://www.poezie.ro/index.
php/poetry/122729/Scut_și_Spadă. – Accesat: 20.05.2015.
368. Donțu, Tatiana. Întâlnire cu scriitorul Ion Diordiev la bibliote-
ca Transilvania. – Acces Internet: http://wwwbibliocity.blogspot.
com/2012/04/intalnire-cu-scriitorul-ion-diordiev-la.html. – Ac-
cesat: 20.05.2015.
369. Gangura, Rodica. Copii printre copii  : [întâlnirea scriitorului
Ion Diordiev cu elevii de la Liceul Tehnologic]. – Acces Internet:
http://bibcreanga.blog.com/2012/06/09/copii-printre-copii. – Ac-
cesat: 20.05.
2015
370. Ion Diordiev: Biografie. – Acces Internet: http://www.profe-
so.ru/scriitori-biografii/253-ion-diordiev-biografie. – Accesat:
21.05.2015.
371. Lascu, Elena. Scriitorul Ion Diordiev la Filiala Ovidius. – Acces
Internet: http://wwwbibliocity.blogspot.com/2013/04/scriitorul-
ion-diordiev-la-filiala.html. – Accesat: 07.07.2015.
372. Moldovanu, Anastasia. Lansarea cărții Din culisele vieții de Ion
Diordiev. – Acces Internet: https://biblioart.wordpress.com/tag/
ion-diordiev/. – Accesat: 20.05.2015.
373. Păun, Gheorghe. Cărți și autori – Un scriitor transnistrean. – Ac-
ces Internet: http://www.argesexpres.ro/_old/arhivat/article_de-
tail.php?idarticle=29375. – Accesat: 20.05.2015.
374. Roibu, Nicolae. Scriitorul Ion Diordiev a fost omagiat la cea
de-a 80-a aniversare. – Acces Internet: http://www.moldpres.md/
news/2015/05/21/15003417. – Accesat: 07.07.2015.
BIOBIBLIOGRAFIE	53
DEDICAȚII, OPINII
Dedicații
Strofe pe-apucate
Pentru bunul român transnistrean Ion Diordiev,
la împlinirea celor 60 de primăveri
Primăvara-i luminoasă
Cu satira și umorul.
Din vorbirea ta domoală
Soarbe zâmbet cititorul.
Ai prieteni de tot felul:
Cu gând alb sau gând ca norul,
Dar amicul cel mai sincer
Îți rămâne cititorul.
Tu îl faci să râdă singur
Fie seara, dimineața...
Omu-nseninat pe-o clipă
Uită de amar în viață.
Precum harnica albină,
Aduni râsul strop cu strop
Și-l împarți egal la lume
Ca un izvoraș non-stop.
Gânduri vii, naționale,
Semănata-i an de an
În simțiri basarabene
Tu, român transnistrean.
Cei care te înconjoară,
Verbul știu să-ți prețuiască:
54 	 ION DIORDIEV
,,Așchiile”-ți pe-apucate
Cresc sub steaua românească.
Azi îți admirăm, Ioane,
Osteneala de furnică.
Și-ți dorim ca niciodată
Să nu-ți scape din peniță
Vreun cutare-cutărică.
Gheorghe BLĂNARU, 20 mai 1995
Scut și sabie
Lui Ion Diordiev
Ai harul de a scrie scurt,
Știi să pui punctul pe ,,i’’
Cuvântul îți este scut,
Sabie pentru a lovi.
Mihai CUCEREAVII, 20 mai 2005
Lui badea Ion Diordiev la aniversarea a 7 decenii
Trece vremea, precum timpul,
Tot ce-i dulce, e ca ghimpul,
Ce-s prieteni, nu-s tovarăși,
Ce-am avut, pierdut-am iarăși,
Ce-i lumesc, divin nu este,
Ce-i real, nu e poveste,
Ce dorim, nu se-mplinește,
Ce-i străin, ne cucerește,
Sănătatea nu se vinde,
Iar la minte se mai prinde.
Să trăiești și să fii tare,
La mai mulți și la mai mare.
Efim BIVOL, 20 mai 2005
BIOBIBLIOGRAFIE	55
Dedicație aniversară lui Ion Diordiev
de la contransnistreanul său
De la Așchii pe-apucate
Pân la Pâinea mea caldă
A-ncăput o viață, frate,
Ca o rodnică livadă.
Vin s-o guste și s-o vadă
Moldovenii de departe,
De la Bug pân-la Siret,
Bucuroși c-avură parte
De un propriu om cu carte,
De un propriu înțelept.
Mai adună, mai adună
Și mai seamănă, mai ară,
Ca să-ți faci și tu cunună
În Transnistria străbună-
O cunună literară.
Boris MARIAN, 20 mai 2010
Lui Ion Diordiev la apariția
volumului Pâinea mea caldă
Fug ochii mei, prin litere se scaldă,
Citesc volumul Pâinea mea caldă.
Așa-i gustoasă pâinea din cuptor
Că-mi vine să-l mănânc și pe-autor.
Titus ȘTIRBU, 20 mai 2010
Dedicație
Bade Ioane, fii doar așa:
Tânăr și tare ca un arcuș
Să ne mai scrii aș.. fra... epigra...
Toate cu made în Chipăruș.
Bade Ioane, dacă mai vrei,
56 	 ION DIORDIEV
Fii sănătos, mai bogat, mai suprem
Și chiar te rugăm și un premiu să iei,
Cu noi ca să-l bei, căci doar oameni suntem.
Efim BIVOL (Revista Chipăruș, Nr 5, 1995)
Lui Ion Diordiev
A scris fraze-n timpuri grele,
Și mai bune, și mai rele:
Azi primit în Uniune,
Scrie fraze bune.
Petru CĂRARE (Revista Chipăruș, Nr 5, 1995)
Ion Diordiev și frumoasele lui povețe
Am avut frumoasa ocazie să ajung tocmai în Elveția, chiar la Ge-
neva a fost să ajung. În bagajele mele, printre multe lucruri, se aflau și
câteva exemplare de carte bună pentru semenii noștri din diasporă,
însetați de cuvântul duios de acasă. Era cartea lui Ion Diordiev, Pâinea
mea caldă. În avion, am citit-o. Și mi-am dat bine seama: cât de ușor
e s-o citești, dar, Doamne, cât de greu e s-o scrii! Vreau să remarc un
simplu lucru: această carte e răscitită acolo.
Și iată că a mai apărut un volum de același autor, Culegând frumo-
asele povețe, cu un tiraj nu prea mare, dar cu pretenții la și mai mari.
„Catrenele”, „Distihurile”, „Gândurile” înșirate pe paginile acestei cărți
sunt marea avuție a distinsului scriitor, adunată cu migală o viață. Sunt
mândru că am fost colegi de breaslă la faimoasa revistă de satiră și
umor Chipăruș, pe timpurile ei înfloritoare. Și pot afirma un lucru
clar și atunci, evident și acum: Ion Diordiev este un om care muncește
mult la cuvânt. Într-un fel, este un cioplitor neostenit al vorbei scri-
se. Or, osârdia lui ne bucură prin pilduitoare cărți, precum Zigzaguri,
Amărăciunile dulcelui, Recreația veselă și multe altele.
Reflecțiile, aforismele, gândurile lui Ion Diordiev sunt seva unui
copac crenguros, care se numește o viață de scriitor. Iar această viață,
cum se știe, are și urcușuri, și rătăciri, și deziluzii, dar neapărat alte
urcușuri, iar aici e momentul să îi urez lui Ion Diordiev noi realizări
BIOBIBLIOGRAFIE	57
și o frumoasă împlinire sufletească. Pentru că ceea ce face – o face
spre bine.
Igor GROSU
P.S. Exemplific cele scrise cu două sfătuitoare catrene:
Greutățile vieții cu lacrimi de necaz udate
Ca ciupercile după ploaie tot mai multe apar
Cu roua frunții gânditoare zi de zi spălate,
Văzându-se biruite se retrag, dispar.
Bate fierul cât e cald, altfel te răcești
Și în răceala burnițoasă noi puteri n-ai să găsești,
Să pui în colierul vieții un nou bob de smarald
...Ai lăsat pe mâine fierul, gândul ce-a fost cald.
Lui Ion Diordiev
De-ai ajunge pân-la Kiev,
N-ai găsi un alt Diordiev
Cu-n umor mai îndrăzneț
Și-n aforisme - săltăreț.
Lidia HLIB
Constatare
Lui Ion Diordiev la 80 de ani
Cine-i jubiliarul oare?
Un scriitor de valoare,
Care scrie pentru toți,
Bucurându-i pe netoți.
Mihail CUCEREAVII,
20 mai 2015
58 	 ION DIORDIEV
Opinii
Ion Diordiev este cel mai mare poet umoristic din scumpa mea
Transnistrie.
Anatol CODRU, cineast, scriitor
***
Ion Diordiev e un veteran al culturii aforismului la noi, în spațiul
basarabean, adăugând la experiența de viață, experiența de scriere afo-
ristică, ajutat de o istețime de sorginte populară, atât de binevenită în
acest caz, de umor suculent și de un spirit de observație – mușcător,
neiertător – dar și marcat de bonomie crengiană în sens, ce-i vizează
pe cei din jur, dar și pe propriul eu, care, școlind pe alții, se școlește și
pe sine.
Acad. Mihai CIMPOI
***
Unele din aforismele lui Ion Diordiev au devenit proverbe, la fel
cum unele proverbe multiseculare la care scriitorul le adaugă un cu-
vânt, o virgulă, devin aforisme la zi.
El rezumă cărțile nescrise într-o frază. Știe să stoarcă esențe din
mulțimea de cuvinte. Zâmbetul lui îl vezi de departe, mai înainte de a
apărea posesorul lui la colț de stradă, calitate proprie doar oamenilor
care emană multă bunătate și omenie.
Acad. Nicolae DABIJA
***
Scriitorul Ion Diordiev a trăit și trăiește artistic din cugetări scurte
și sentențioase pline de aluzii esopice, din așchii de gânduri cu subtexte
umoristice, ironice și satirice, din constatări de adevăruri înțelepte.
Acad. Mihail DOLGAN
***
Configurația catrenică a creatorului este una pe măsura vocației ali-
mentate de problemele vitale și socioumane, psihologice și rapsodice,
pe care scrisul distinsului umorist nu le-a ignorat nicicând. Apreciată
BIOBIBLIOGRAFIE	59
la justa sa valoare etico-civică și estetică, creația diordieveană accede
prin catrene la un nivel ideatic mult jinduit de orice autor ironic. De la
epigramă la aforism, de la cantilenă la catren, poezia lui Ion Diordiev a
parcurs o cale a căutărilor fructuoase, dezvăluindu-și deplin dragostea
față de arta literară care monumentalizează (eternizează nu numai li-
rismul, dar și metaforismul, ludicul și ironicul, epigramaticul și socra-
ticul, esopicul și cripticul, realismul și misticismul, nu în ultimul rând,
care îl apropie mai pe departe, metafizic așadar, de cunoașterea de sine
și de Dumnezeu).
Tudor PALLADI, poet, critic literar
***
Pâinea mea caldă, o carte înțeleaptă, moralizatoare, creștină aș
putea spune, cu umor blând și jocuri de cuvinte ingenioase niciodată
gratuite, gravă cel mai adesea, vorbind despre tot ceea ce un aproa-
pe-octogenar cu mare experiență de viață simte nevoia să ne învețe,
de la iubire la educație, de la ecologie la legi și fărădelegi, trecând prin
adevăr și minciună, dreptate și nedreptate și câte altele, totul spus ca la
gura sobei, sfătos – moldovenește, sentimental, cu o vizibilă dragoste
pentru oameni, pentru cititor.
Gheorghe PĂUN,
membru al Academiei Române și al Academiei Europene
***
Pâinea mea caldă e un volum plin de lumină, e o carte ce va fi
actuală pentru toate timpurile, deoarece evidențiază cu măiestrie veșn-
icele probleme și metehne ale oamenilor. Nuvela din prefața volumului
e o adevărată dramă clasică a autorului: m-a făcut să-mi dea lacrimile.
În acest volum nu dai de niciun aforism care ar fi trivial, care n-ar avea
mai multe semnificații. După părerea mea, acest volum e o comoară a
înțelepciunii, asta cu atât mai mult, cu cât autorul, fiind din Transni-
stria, unde școlile erau simpliste, doar genele ereditare ale populației
românești, extrem de vechi, își manifestă inteligența. Autorul volumu-
lui e un filosof înăscut, cu erudiție multă și experiență de viață grea.
Acad. Petru SOLTAN
60 	 ION DIORDIEV
***
De la Ion Diordiev am învățat cum să concentrezi într-un mini-
mum de cuvinte un maximum de idei, curajul de a lupta pentru cultură
și a spera că victoria e dincolo de imposibil.
Aurelian SILVESTRU, prozator, poet, publicist, psiholog
***
Ion Diordiev a studiat la școala folcloristică românească din partea
stângă a Nistrului, continuând apoi cu succes și în partea dreaptă a
râului durerii noastre. De aici pecetea gândirii și exprimării populare
în tot ce izvorăște pana sa. E un neobosit slujitor al literaturii satiri-
co-umoristice, în primul rând al aforismului, care ia înfățișarea așchiei
pe apucate, a constatării, a seminței de vorbă sau –
de ce nu? – a boabei de înțelepciune. Aforismele lui Ion Diordiev,
descendente din folclorul autentic românesc, se disting prin laconism,
vocabular moldovenesc neaoș, ascuțime a observației etice, printr-o fi-
rească și permanentă tentă moralizatoare, dar și paradoxală. În textele
sale, paradoxul e o culme a firescului, o continuare a acestuia, întâlni-
rea ambelor elemente constitutive, în ipostaze de amnar și cremene,
străluminând întregul fond ideatic al enunțului satirico-umoristic.
Ion CIOCANU,
critic literar, poet, prozator, publicist,
dr. hab. în filologie
***
Un bob de grâu, nimerind în sol fertil, adună, din acel pământ, sevă,
crește și devine spic. Încă în anii studenției Ion Diordiev a cules mult
folclor național, acumulând din tezaurul folcloric înțelepciune bob cu
bob, înțelegând necesitatea profunzimii gândului spus clar și simplu,
ca mai târziu să îmbrățișeze ca gen literar și cugetarea concisă. Iar azi,
dăruindu-ne deja Pâinea mea caldă – un mare braț de spice grele de
lumină, o carte a înțelepciunii, care te ajută să-ți vezi viața proprie, dar
BIOBIBLIOGRAFIE	61
și lumea cu alți ochi, să-ți vezi mai clar lumina propriului suflet, dar și
a cerului, pentru a-ți crea o viață frumoasă și fericită...
Nicolae BĂIEȘU,
dr. hab. în filologie, folclorist
***
Am afirmat-o în mod oral, acum am ocazia s-o afirm în scris, chiar
dacă unii vor strâmba din nas: Ion Diordiev a fost acela care prin ‘60-
’70 a menținut nestinsă flacăra aforismului românesc în Moldova din
partea stângă a Prutului. N-a fost ușor. În primul rând pentru că Ion
Diordiev s-a născut și a copilărit în Transnistria, unde alfabetul latin
și abecedarul în limba română erau împușcate la un loc cu cei care le
popularizau... În al doilea rând, pentru că la Chișinău, pe la începutul
activității literare a lui Ion Diordiev, nu știa nimeni de existența unui
aforism românesc sau a celui universal tradus în românește. De aici,
aforismul de proveniență mai folclorică a lui Ion Diordiev... Iar calita-
tea cea mai distinctă a aforismului său e că e mult. Altă calitate e că din
acest mult poți să alegi și fraze de bună calitate.
Efim TARLAPAN, poet, satiric, memorialist și traducător
62 	 ION DIORDIEV
INDEXURI AUXILIARE
Index de nume
Balan, Maria 66, 67, 68, 351
Băieșu, Nicolae 331, 353
Belâi, Liviu 327
Bendas, Mihai 332
Berg, Dragu 326
Bețivu, Valeria 361
Bivol, Efim 311, 322
Boguță, B. (263)
Botnaru, Andrei 357
Buga, Ion 333, 354, 355
Cărare, Petru (138)
Cimpoi, Mihai 314, 318, 334
Ciobanu, Liuba 362-364
Ciobanu, Nicolae 335
Ciocanu, Aurel 312
Ciocanu, Ion 320, 336, 337
Ciubuc, Vasile 17
Corbu, George 56
Cucereanu, Radion 338
Cucereavîi, Mihai 356, 365-367
Cuzuioc, Ion 53
Denis, Boris (206), (298), 357
Dolgan, Mihail 317, 339
Donțu, Tatiana 368
Drăgan, Grigore (296)
Gangura, Rodica 369
Gheorghiță, Eugen 340, 341
Gherlac, M. (269)
Gligor, Vladimir 357
Grosu, Igor 350
Iordăchescu, Iulia 66, 67, 68, 351
Ladaniuc, Victor 329
Lascu, Elena 371
Lesnea, Sanda (138)
Lică, Valerian 56, 61, 62, 65
Moldovanu, Anastasia 372
Morăraș, Mihai 352
Nazar, Valeriu 342
Palladi, Tudor 343, 359
Păun, Gheorghe 347, 348, 373
Prohin, Victor 316, 324
Râpeanu, Elis 58
Roibu, Nicolae 374
Rusu, Tudor 349
Soltan, Ion 344
Soltan, Petru (347)
Stici, Ion (304)
Știrbu, Titus (295)
Șveț, Maria 321
BIOBIBLIOGRAFIE	63
Tarlapan, Efim (45), 47, 57, 59, 60,
(294), 315, 323
Tuz, I. (264)
Țopa, Tudor 329
Țurcanu, Nicolae (297), (299),
303, (347)
Ulici, Laurențiu 313
Ungureanu, Larisa 330, 345, 346
Vasilache, Vasile 325
Zarafu, George 56
Zbârciog, Vlad 328
Бородаев, Вячеслав 360
Бунелик, Л. 258
Герлак, М. (272)
Кожухарь, М. (277)
Index de ediții periodice
„a” Mic 295
Alunelul 156, 175, 180, 198, 222, 234, 244, 246
Basarabia 152, 163, 167, 310
Chipăruș 72, 74, 82
Chișinău. Gazeta de seară 106, 107, 108, 268
Cultura 70, 71, 75, 79, 255, 257, 260, 276
Curierul agricol 237
Dor de Basarabia 326
Dreptul 194
Făclia 166, 196, 197, 201, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 220, 221, 224,
225, 227, 229, 231, 300, 301, 302, 319, 330, 332, 346, 349, 359
Femeia Moldovei 69, 84
Florile dalbe 160, 168, 172, 179, 182, 186, 187, 191, 195, 199, 200, 203,
212, 214, 233, 235, 236, 242, 243, 245, 249, 250, 252, 324, 336, 337,
345
Glasul Națiunii 297
Învățământul public 116, 279, 283, 288, 289, 290
Literatura și arta 104, 105, 106, 109, 112, 118, 119, 121, 123, 126, 138,
149, 153, 154, 155, 157, 165, 169, 171, 174, 185, 202, 204, 206, 215,
217, 218, 223, 226, 228, 230, 232, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 282,
325, 333, 334, 341, 344, 347, 350, 352, 354, 355, 356
Moldova : Ser. nouă 299
Moldova literară: Supl. la ziar. Moldova Suverană 170, 177, 312
Moldova socialistă 110, 111, 114, 117, 127, 132, 134, 148, 253, 278,
280, 281
64 	 ION DIORDIEV
Moldova Suverană 150, 158, 184, 188, 189, 193, 294, 296, 316, 357
Moldoveanca 238
Național 190, 192
Nistru 76, 81, 83, 87, 89, 91, 97, 128
Phoenix 205
Post Scriptum 315
Pro Farmacia 207, 219, 327
Realități culturale 353
Săptămîna 298
Scânteea leninistă 131
Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă 80, 92, 99, 101, 113, 129, 130,
139, 142
Tânărul leninist 141
Tinerimea Moldovei 73, 74, 88, 90, 95, 115, 120, 124, 133, 137, 254,
263, 264, 273, 275
Tribuna 265, 266, 269
Viața satului 78, 94, 96, 98, 100, 125, 140, 147, 159, 161, 162, 164, 173,
178, 181, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 311
Алунел 151, 176, 183
В мире книг 85
Звездочка 122, 135, 136, 143, 146
Книжная торговля 274
Книжное обозрение 277
Кодры 77
Молодежь Молдавии 102
Неделя 103
Рабочая газета 86
Советская Молдавия 93, 293
Трибуна 270, 271, 272
Эксперт новостей 360
Юный ленинец 144, 145
BIOBIBLIOGRAFIE	65
Împreună cu colegii de facultate
(5.VI.2009)
În așteptarea inspirației...
Cu colegii de facultate la aniversarea a
70-a (2005)
Ascultând cu mare atenție
frumosul cântec interpretat
de Igor Grosu
La aniversarea de 70 de ani.
În prezența acad. M. Cimpoi,
Petru Soltan înmânează
Calendarul național
FILE DE ALBUM
66 	 ION DIORDIEV
Întâlniri cu cititorii la Filiala „Târgoviște”
La un popas de odihnă în drum
spre orizont care mereu se
îndepărtează, îndemnându-ne astfel
să nu ne oprim din mers (1970)
De atâtea ori am fost cu gânduri la
frumoasa și darnica natură, anii ‘70
Ion Diordiev - Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești

More Related Content

What's hot

Ecaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romania
Ecaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romaniaEcaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romania
Ecaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romania
taralunga
 
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicativeIolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
stipcovicimaria
 
Povesti terapeutice
Povesti terapeuticePovesti terapeutice
Povesti terapeutice
Kezdi Anca
 
41015428 povesti-terapeutice
41015428 povesti-terapeutice41015428 povesti-terapeutice
41015428 povesti-terapeutice
Cornelia Popovici
 

What's hot (18)

Ecaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romania
Ecaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romaniaEcaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romania
Ecaterina Tzaralunga.Viata in jurul Mediteranei si proiectul romania
 
Intertext 3 4-2014
Intertext 3 4-2014Intertext 3 4-2014
Intertext 3 4-2014
 
Intertext 2016 1.2
Intertext 2016 1.2Intertext 2016 1.2
Intertext 2016 1.2
 
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecariVlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecari
 
Teoria literaturii-pdf
Teoria literaturii-pdfTeoria literaturii-pdf
Teoria literaturii-pdf
 
Andrei cozmovici psihologie gen - necunoscut(a)
Andrei cozmovici psihologie gen - necunoscut(a)Andrei cozmovici psihologie gen - necunoscut(a)
Andrei cozmovici psihologie gen - necunoscut(a)
 
Intertext 34 2015
Intertext 34 2015Intertext 34 2015
Intertext 34 2015
 
Intertext 1 2-2012
Intertext 1 2-2012Intertext 1 2-2012
Intertext 1 2-2012
 
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicativeIolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
 
Bibliopolis 2018, nr. 2
Bibliopolis 2018, nr. 2Bibliopolis 2018, nr. 2
Bibliopolis 2018, nr. 2
 
9 l suh_2017
9 l suh_20179 l suh_2017
9 l suh_2017
 
Vlad Pohila Elogiu lecturii
Vlad Pohila Elogiu lecturiiVlad Pohila Elogiu lecturii
Vlad Pohila Elogiu lecturii
 
Fisa2verb
Fisa2verbFisa2verb
Fisa2verb
 
Sandu, dumitru sociologia tranzitiei - v.0.9
Sandu, dumitru  sociologia tranzitiei - v.0.9Sandu, dumitru  sociologia tranzitiei - v.0.9
Sandu, dumitru sociologia tranzitiei - v.0.9
 
Povesti terapeutice
Povesti terapeuticePovesti terapeutice
Povesti terapeutice
 
41015428 povesti-terapeutice
41015428 povesti-terapeutice41015428 povesti-terapeutice
41015428 povesti-terapeutice
 
Intertext 3 4-2007
Intertext 3 4-2007Intertext 3 4-2007
Intertext 3 4-2007
 
Intertext 3 4-2010
Intertext 3 4-2010Intertext 3 4-2010
Intertext 3 4-2010
 

Similar to Ion Diordiev - Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești

Etnocitica -rezumat
Etnocitica -rezumatEtnocitica -rezumat
Etnocitica -rezumat
Matei Luca
 
Ist cult rom moderne
Ist cult rom moderneIst cult rom moderne
Ist cult rom moderne
Sima Sorin
 
Borangic c. razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...
Borangic c.  razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...Borangic c.  razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...
Borangic c. razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...
Mamusa Dada
 

Similar to Ion Diordiev - Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești (20)

6_mdl_f_2023.pdf
6_mdl_f_2023.pdf6_mdl_f_2023.pdf
6_mdl_f_2023.pdf
 
Literatura 9-klas-fetesku-2017
Literatura 9-klas-fetesku-2017Literatura 9-klas-fetesku-2017
Literatura 9-klas-fetesku-2017
 
Revista biblio polis 2020_2
Revista biblio polis 2020_2Revista biblio polis 2020_2
Revista biblio polis 2020_2
 
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
 
Nicolae Osmochescu. Biobibliografie
Nicolae Osmochescu. BiobibliografieNicolae Osmochescu. Biobibliografie
Nicolae Osmochescu. Biobibliografie
 
Bibliopolis 2018, nr. 1
Bibliopolis 2018, nr. 1Bibliopolis 2018, nr. 1
Bibliopolis 2018, nr. 1
 
Bibliopolis 2018, nr. 4
Bibliopolis 2018, nr. 4Bibliopolis 2018, nr. 4
Bibliopolis 2018, nr. 4
 
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
 
Comunicare limba romana cls ii
Comunicare limba romana cls iiComunicare limba romana cls ii
Comunicare limba romana cls ii
 
Bibliopolis 2018, nr. 3
Bibliopolis 2018, nr. 3Bibliopolis 2018, nr. 3
Bibliopolis 2018, nr. 3
 
Intertext 1 2-2008
Intertext 1 2-2008Intertext 1 2-2008
Intertext 1 2-2008
 
Etnocitica -rezumat
Etnocitica -rezumatEtnocitica -rezumat
Etnocitica -rezumat
 
Ist cult rom moderne
Ist cult rom moderneIst cult rom moderne
Ist cult rom moderne
 
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
 
Drabant, andras bazele desenului
Drabant, andras  bazele desenuluiDrabant, andras  bazele desenului
Drabant, andras bazele desenului
 
Ninela Caranfil Barbatii din viata mea
Ninela Caranfil Barbatii din viata meaNinela Caranfil Barbatii din viata mea
Ninela Caranfil Barbatii din viata mea
 
Lenuş lungu (coord.) - Ziditori în abstract (antologie)
Lenuş lungu (coord.) - Ziditori în abstract (antologie)Lenuş lungu (coord.) - Ziditori în abstract (antologie)
Lenuş lungu (coord.) - Ziditori în abstract (antologie)
 
Borangic c. razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...
Borangic c.  razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...Borangic c.  razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...
Borangic c. razboinici nord-dunareni in armuri de zale (sec. ii a. chr.-sec...
 
Intertext 2016 3.4_remade (1)
Intertext 2016 3.4_remade (1)Intertext 2016 3.4_remade (1)
Intertext 2016 3.4_remade (1)
 
Dramaturgia națională în contexul postmodernismului
Dramaturgia națională în contexul postmodernismuluiDramaturgia națională în contexul postmodernismului
Dramaturgia națională în contexul postmodernismului
 

More from Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"

More from Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu" (17)

Chisinau - carte de vizită
Chisinau - carte de vizităChisinau - carte de vizită
Chisinau - carte de vizită
 
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
 
Manual de identitate
Manual de identitateManual de identitate
Manual de identitate
 
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
 
Descrierea bibliografica a cartii
Descrierea bibliografica a cartiiDescrierea bibliografica a cartii
Descrierea bibliografica a cartii
 
Gheorghe Budeanu. Un strigăt pe Nistru
Gheorghe Budeanu. Un strigăt pe NistruGheorghe Budeanu. Un strigăt pe Nistru
Gheorghe Budeanu. Un strigăt pe Nistru
 
Manualul operational ABRM
Manualul operational ABRMManualul operational ABRM
Manualul operational ABRM
 
Valeriu Rata Vibratii ecologice
Valeriu Rata Vibratii ecologiceValeriu Rata Vibratii ecologice
Valeriu Rata Vibratii ecologice
 
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare ziValeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
 
Iulian Filip Imi place sa fiu
Iulian Filip Imi place sa fiuIulian Filip Imi place sa fiu
Iulian Filip Imi place sa fiu
 
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multeIulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
 
Natalia Goian Prelucrarea informatiei
Natalia Goian Prelucrarea informatieiNatalia Goian Prelucrarea informatiei
Natalia Goian Prelucrarea informatiei
 
Connect plus
Connect plusConnect plus
Connect plus
 
Zilele Chisinaului 6-13 octombrie 2019
Zilele Chisinaului 6-13 octombrie 2019Zilele Chisinaului 6-13 octombrie 2019
Zilele Chisinaului 6-13 octombrie 2019
 
SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE: dedicat zilelor europene ale patrim...
SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE: dedicat zilelor europene ale patrim...SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE: dedicat zilelor europene ale patrim...
SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE: dedicat zilelor europene ale patrim...
 
Jurnalul participantului (3 iunie-25 august 2019)
Jurnalul participantului (3 iunie-25 august 2019)Jurnalul participantului (3 iunie-25 august 2019)
Jurnalul participantului (3 iunie-25 august 2019)
 
Masterclass: Instrumente antiplagiat
Masterclass: Instrumente antiplagiatMasterclass: Instrumente antiplagiat
Masterclass: Instrumente antiplagiat
 

Ion Diordiev - Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești

 • 1.
 • 2.
 • 3. Filiala „Târgoviște“ Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev Biobibliografie Chișinău 2015
 • 4. Ediție îngrijită de dr. Mariana Harjevschi Alcătuitor: Violeta Moraru Redactare bibliografică: Irina Tutun Lector: Ghenadie Nicu Copertă: Ion Vârlan Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
 • 5. CUPRINS CĂTRE CITITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 STUDII INTRODUCTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mihail DOLGAN. Artă a spiritului de observație conjugată cu arta înțelepciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tudor PALLADI. Pâinea simbolică și arcadică a cuvintelor . . . . . . . . . . . . . . 12 Mihai ROMÂNESCU. Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ION DIORDIEV (REPERE BIOGRAFICE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 OPERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ediții aparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 În volume de autor, antologii și culegeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 În publicații periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Publicistică, articole critice, dedicații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Resurse electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 REFERINȚE CRITICO-LITERARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Repere critice, interviuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Resurse electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 DEDICAȚII, OPINII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 INDEXURI AUXILIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Index de nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Index de ediții periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 File de album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 • 6.
 • 7. Motto: „Când n-oi mai fi printre voi, amicii mei, n-are rost Să alegeți epitete la vorba «el a fost...». Spuneți-mi azi, cât sunt, o vorbă de încurajare, Să-mi dea noi puteri, să mai cresc măcar o floare” Ion Diordiev
 • 8.
 • 9. BIOBIBLIOGRAFIE 9 CĂTRE CITITOR Prezenta biobibliografie este elaborată cu prilejul aniversării a 80-a a scriitorului, umoristului, ziaristului, epigramistului Ion Dior- diev și reflectă diversitatea creației sale pe parcursul a șase decenii de activitate. La alcătuirea biobibliografiei au fost consultate Cronica Presei RSSM (1960-1998), Cronica presei (1991-2014), Cărțile Moldovei So- vietice (1976-1990), Calendarul Național, cataloagele și fișierele Bibli- otecii Municipale B.P. Hasdeu, ale Bibliotecii Naționale a RM, inclusiv diferite bibliografii și biobibliografii editate de aceste biblioteci, pre- cum și arhiva personală a scriitorului. Activitatea scriitorului Ion Diordiev este reflectată în următoare- le capitole: Studii introductive, semnate de acad. Mihai Dolgan, Tudor Palladi, Mihai Românescu, Date biografice, Opera literară și Referințe critico-literare. Capitolul Opera literară este divizat în compartimentele: Ediții aparte, În volume de autor, antologii și culegeri, În publicații periodice, Publicistică, articole critice, dedicații și Resurse electronice. Capitolul Referințe critico-literare conține Repere critice, Resurse electronice, Dedicații și Opinii. Lucrarea se încheie cu File de album. Limitele cronologice ale biobibliografiei se încadrează între anii 1962-2015 și includ 374 surse. Pentru a facilita utilizarea lucrării, au fost întocmite următoarele indexuri auxiliare: Index de nume și Index de ediții periodice. Materialul a fost dispus în ordine cronologică. În cadrul anului, descrierile sunt ordonate alfabetic. Lucrările apărute în alte limbi sunt plasate la sfârșitul fiecărui an, după sursele în limba română.
 • 10. 10 ION DIORDIEV Materialele publicate cu caractere chirilice, până la 1989, sunt transliterate în grafie latină. Descrierile bibliografice au fost efectuate conform STAS-ului De- scrierea bibliografică a documentelor 7.1.-2003. Prescurtările cuvintelor s-au făcut conform STAS-ului 7.11-2004 (ISO 832:1994) Prescurtările cuvintelor și expresiilor în limbile străine europene. Lucrarea reflectă amplu creația și activitatea lui Ion Diordiev și este destinată criticilor literari, studenților, elevilor, bibliotecarilor, tuturor celor interesați de personalitatea și creația sa.
 • 11. BIOBIBLIOGRAFIE 11 STUDII INTRODUCTIVE Artă a spiritului de observație conjugată cu arta înțelepciunii Scriitorul Ion Diordiev o viață întreagă a trăit și trăiește artistic din cugetări scurte și sentențioase, din „așchii” de gânduri pline de aluzii ezopice, din „ziceri” cu subtexte umoristice sau satirice, din constatări de adevăruri și înțelepciuni. Specie literară neglijată sau chiar contes- tată pe vremuri, considerată „neserioasă”, cugetarea aforistică și-a croit cu mari dificultăți drumul spre azi, în momentul de față ajungând să devină una dintre formele literare cele mai „gustate”. Consecvent cu sine și cu modalități și tehnici artistice investigaționale, mereu atras de răsturnări de perspectivă și de gânduri, autorul a reușit să propună cititorului prin Pâinea mea caldă (2010) o sinteză a tot ce a scris el mai bun și mai rezistent în domeniu. Cum însă specia se prezintă ca una dintre cele mai grele și mai „pretențioase”, reclamând și vocație, și pu- tere de pătrundere filosofică a lucrurilor, și putere de expresie, și putere de generalizare a adevărurilor umane valabile pentru toate timpurile, e și de așteptat ca pe scriitor să-l însoțească nu numai izbânzi depline, ci și parțiale, iar uneori – vădit scunde. Scopul principal al cugetărilor sentențioase este de a oferi cititori- lor – în baza sintetizării unor bogate și dramatice experiențe de viață proprii – o artă specifică de a trăi cu rost și vrednic, înțelept și frumos. Oriunde și din orice, autorul de aforisme trebuie să caute și să „ex- tragă” adevăruri substanțiale saturate de sensuri ontologice și etico- morale cu valoare general-umană. Pe calea observației penetrante, a analogiei și metaforei, a simbolului și parabolei sunt intuite și revelate o mulțime de principii generale referitoare la cele mai diverse laturi
 • 12. 12 ION DIORDIEV ale vieții și activității omului, ale realității și lumii înconjurătoare, ale naturii și universului. Mark Twain susținea că legea de fier a aforismului este „un mini- mum de cuvinte și un maximum de sens”, iar Lucian Blaga mărturi- sea: „Un aforism e un simplu grăunte de metal nobil, dar poate avea greutatea unei lumi”, „Un aforism trebuie să fie ceva canonic, încheiat cu Biblia”, „Orice aforism trebuie să fie astfel formulat, încât să spună mai mult decât spune”. Intuitiv, Ion Diordiev pare a cunoaște aceste lu- cruri, chiar dacă în multe cazuri cugetările lui sentențioase sunt destul de întinse, de dezvoltate și de moralizator formulate. De felul: „Res- pectând legea necesității de a munci, îți poți îndestula cu siguranță și celelalte necesități, individuale și sociale”. Sau: „De ce să-l invinuim pe Dumnezeu de războaiele care aduc atâtea tragedii, când se știe precis că și înarmările, și războaiele le fac și le provoacă anumiți oameni”, sau „Simțind pulsul vremii, mai ușor suporți loviturile ei. Doar cunoscând realitatea, poți avea valori adevărate” etc. Nu salvează situația nici pla- sarea cugetării respective la rubrica „Umoristice”. Caracteristice pentru autor sunt zicerile și formulările lui originale, singulare, unde se află, cum se zice, „acasă” (la propriu și la figurat). Exemplificăm: „Cine cade din al nouălea cer în al șaptelea, nu simte durerea căderii”; „Călcându- ți pe conștiință, ți-o murdărești”; „E ușor să fii înger, când trăiești în rai”; „Viermele care nu se teme de chimicale e cel al invidiei”; „Ca să ai remușcări de cuget, mai întâi trebuie să cugeți”; „Ca lumea să vadă că adevărul umblă cu capul spart, minciuna l-a îmbrobodit”; „Umărul se pune în văzul tuturor, piciorul – pe ascuns”; „Pierzând încrederea într-un om, o poți găsi la alt om. Dar pierzând încrederea în sine, nu o mai găsești la nimeni”; „Din punctul de vedere al cârtiței, prea multă lumină strică”; „S-a înădușit cu fumul înfumurării sale”; „Unii, după ce le deschizi ochii, n-au ochi să te vadă”; „Unde-i deșteptătorul care ne-ar trezi conștiința națională?” ș.a. Desigur, nu toate aforismele lui Ion Diordiev – scrise aparte, pre- surate în diverse culegeri, strecurate în numeroasele-i satirice, asupra vieții – sunt aforisme propriu-zise, cum consideră anumiți critici sau poeți, unele sunt maxime, altele sunt, pur și simplu, sentințe, altele îm- bracă haina proverbuluisau a zicătorii(deseori întoarse pe dos sau cro- ite în stil modern), altele se prezintă ca niște înlănțuiri de raționamente
 • 13. BIOBIBLIOGRAFIE 13 sau ca niște constatări de adevăruri paradoxale. În Dicționar de maxi- me comentat (1967), Tudor Vianu face niște delimitări tranșante între aforism, maximă, sentințe și apoftegme: maxima se ocupă doar cu formularea regulilor de viață; în sentință – accentul cade pe concizia și limpezimea formulării, care se întipărește ușor în minte și circulă ca un proverb; apoftegmele sunt legate de o împrejurare istorică, sunt spusele unui om ilustru într-o împrejurare însemnată, care au devenit atât de generalizatoare, încât ele pun în umbra uitării și autorul, și momentul cu ocazia căruia au fost rostite; aforismele au toate calitățile lingvistice și stilistice ale tuturor celorlalte specii, ele revizuiesc un loc comun, o părere înrădăcinată. Toate, însă, zice Tudor Vianu sunt niște „manifes- tări ale treziei”, sunt înzestrate „cu puterea de a trezi și de a îmbogăți mintea omului și de a orienta conduita lui”. Homer le numea „cuvinte înaripate”. Însuși autorul volumului Pâinea mea caldă (un titlu foarte sugestiv și foarte adecvat) nu-și specifică reflecțiile sale, meditațiile și cugetările – mai concise și mai desfășurate – drept aforisme sau numai aforisme. Prin urmare, ar fi cu cale să le considerăm și noi așijderea. O tehnică de mare eficiență literară și estetică, pe care o aplică Ion Diordiev la întocmirea propriilor cugetări sentențioase, este explorarea frecventă, creatoare și ingenioasă a proverbelor și zicătorilor românești, a întregului arsenal frazeologic al limbii noastre, atât de înalt apreciat de Mihai Eminescu. Anume aici, sub pana lui Ion Diordiev, paremiolo- gia națională capătă cele mai neașteptate scăpărări de sensuri, cele mai surprinzătoare răsturnări de optici, cele mai moderne și modernizate „citiri” pe nou ale străvechilor noastre proverbe, cu înțelepciunea lor netrecătoare și cu partea lor de estetic anterior constituit. Notificăm: „Când adevărul tace, minciuna e achitată cu aur”; „Cine nu se poa- te lua în mâini, mereu va fi în mâinile propriilor slăbiciuni”; „De apa pe care o bați în piuă nici pustiul n-are nevoie”; „Umblă cu inima în vârful degetelor”. „E cu inima în călcâie”; „Dacă nu știi ce vrei de la viață, viața nu știe ce să-ți dea”; „Nu vrea să fie la înălțime, de frică să nu cadă”; „La balul mascat, și omul cu două fețe tot o mască își pune” ș.a. Nu vom spune adevărul până la capăt, dacă nu vom observa că pe alocuri puterea de metaforizare a autorului lasă mult de dorit. Cu astfel de metafore artificioase, contrafăcute chiar, ca „fructele posibilităților” (p. 51), „calul promisiunilor” (p. 29), „țărmul realizărilor speranțelor”
 • 14. 14 ION DIORDIEV (p.70), „nourii minciunilor” (p. 84), „ceața nereușitei” ș.a., nu poți con- tribui la plasticizarea unor adevăruri abstracte demne de un aforism frumos. Supărătoare sunt și clișeele de gând și expresie de tipul: „Vre- mea le pune pe toate la locul lor, dar, spre marele nostru regret, adesea cu întârziere”. „Toate vin la vremea lor. Păcat că nu întotdeauna avem vreme și timp să așteptăm”. Ei și? – vom zice noi, cititorii. Lucruri ar- hicunoscute... Firește, nu acestea dau măsura originalității creatoare a cugetărilor sentențioase ale lui Ion Diordiev, ci acele, multe la număr, plăsmuite pe parcursul a vreo cinci decenii la rând, care conjugă cu măiestrie spiritul acut al observației cu arta înțelepciunii populare... Acad. Mihai DOLGAN Pâinea mea caldă, Chișinău, 2010 Pâinea simbolică și arcadică a cuvintelor De loc din Transnistria trecută prin atâtea drame socioumane in- terminabile, biografia de creație a scriitorului se împlinește vrând-ne- vrând cu cea de destin a meleagului (marcată de mutațiile evolutiv- involuntare ale vremurilor, sub povara cărora autorul și-a dus onest și manifest crucea la propriu și la figurat) ca un fiu aievea al vetrei stră- bune și al neamului. De la înălțimea cuvântului inspirat, gândul sau ideea vehiculate cu bună știință poartă, pentru scrisul lui Ion Diordiev, pecetea proprii- lor trăiri sufletești și a conștiinței de sine nestrămutate în temeritatea cunoașterii personale și de lume, de adevăr, în fond, din orice racursiu polemic (alias aforistic...): „Pierzând încrederea într-un om, poți găsi în alt om, dar pierzând încrederea în sine, nu o mai găsești la nimeni”. O epigramă sau o povestioară, o schiță umoristică sau o maximă iondiordieveană sunt finalmente invitații la lectură și la meditație, de- oarece numai astfel vom putea aprecia la justa valoare etico-civică efor- tul autorului de a ne oferi în urma activității sale pâinea caldă (citește: plină de suflet...) a „cuvintelor” ce l-au iluminat și înobilat prin fiorul lor divin și creștin, emblematic și arcadic, simbolic și imnic. Tărâmul laic și mirific, esopic și ludic al lirismului l-a orientat deloc întâmplă- tor pe autor spre explorarea sentințelor aforistice care, într-un fel, i-au
 • 15. BIOBIBLIOGRAFIE 15 dezvăluit din interior vocația ironică de acasă, pe care o ilustrează de- plin și fără excese comizerative. Pe de-a-ntregul solidare cu universul proverbelor și zicătorilor po- pulare, aforismele lui Ion Diordiev, alături de cele ale altor autori de aici și de acum, de la noi, din oricare generație, își au decorul și forul lor interior, sociouman, fiorul lăuntric ce le alimentează trezia ludică și ironia esopică de a râde printre lacrimi și de a plânge fără cuvinte atunci când respiră aerul matinal al aspirației gnostice, telurice în fond, păstrându-și echilibrul nondeconcertant și nondelirant. Formele ex- presiv-incisive și nonimpulsive ale aforismelor Domniei Sale atestă un mânuitor sigur al cuvântului, care știe nu numai prețul de cost al pâinii propriu-zise, dar și pe cel intraductibil al zicerii mucalite și oțelite de inspirația bunului-simț al măsluirii de sine și de adevăr. Tudor PALLADI Pâinea mea caldă, Chișinău, 2010 Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești (Creionări la portretul lui Ion Diordiev) Dacă e să-l cred pe Ion Diordiev, apoi el s-a născut la 20 mai 1935, în satul Nezavertailovca, raionul Slobozia, adică în Transnistria. Iar dacă e s-o cred pe o colegă de Universitate a dlui Diordiev, apoi s-a născut cam prin 1950, nu mai devreme. Așa și eu l-am știut și îl știu de mai mulți ani – veșnic tânăr, binevoitor și glumeț cu oricine, fie el un țăran simplu sau ministru. Absolvind Facultatea de Istorie și Fi- lologie a Universității de Stat din Chișinău, în 1962 (adică la vârsta cam de 12 ani, conform calculelor mele), Ion Diordiev a fost imediat „închiriat” de Ministerul Culturii al republicii în calitate de metodist superior. Vreo șapte ani mai târziu, redactorul-șef al revistei Chipăruș, inițial familiarizându-se cu un șir de lucrări umoristice și satirice ale lui Ion, l-a „răpit” de la Ministerul Culturii, înjugându-l la carul revis- tei date. Anume aici, la Chipăruș, tânărul scriitor și-a consolidat aripile, și-a ascuțit pana mai bine și și-a luat zborul spre Parnas. A ajuns acolo sau nu a ajuns – nu știu exact. Însă pot spune cu siguranță că, sub sem-
 • 16. 16 ION DIORDIEV nătura lui Ion Diordiev, a văzut lumina zilei, adică a tiparului, prima lui carte Zigzaguri (1976). Ulterior, au urmat cărțile Soarele și mama, Hopuri, Recreația veselă, Amărăciunile dulcelui. În plus, Ion Diordiev este autorul a peste 30 de culegeri colecti- ve de satiră și umor, editate când la Moscova, când la Tallin, când la Chișinău, dar și în diferite orașe ale României. Prin 1993, Chipăruș-ul a murit, scriitorul continuându-și activitatea la ziarul Feroviarul Mol- dovei, publicându-și aforismele, miniaturile umoristice și șvichiurile satirice în presa periodică: Literatura și Arta, Săptămâna, Universul Sănătății, Moldova Suverană. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al Uniunii Epigramiștilor din România. Deci nu pot spune ferm că Ion Diordiev a ajuns la Parnas, dar... acesta nu e ex- clus. Mai ales, dacă ținem cont de opiniile unor personalități marcan- te din Moldova, colegi de breaslă, cum se zice, de-ai protagonistului nostru: Efim Tarlapan: „Am afirmat-o în mod oral, acum am ocazia s-o afirm și în scris: Ion Diordiev a fost acela care, prin anii ’60-’70 ai seco- lului trecut, a menținut nestinsă flacăra aforismului din partea stângă a Prutului. N-a fost ușor, în primul rând, pentru că Ion Diordiev s-a năs- cut în Transnistria, unde alfabetul latin și abecedarul în limba română erau împușcate la un loc cu cei care le popularizau... În al doilea rând, pentru că, la Chișinău, pe la începutul activității literare a lui Diordiev, nu știa nimeni de existența unui aforism românesc sau a celui universal tradus în românește...”. Mihai Cimpoi: „Formele ultrascurte ale genului (aforismul, schița, miniatura) sunt cultivate cu știința paradoxului și spontaneitate de Ion Diordiev”. Mihai Dolgan: „De mai mulți ani la rând Ion Diordiev își pune semnătura fie sub câte un mănunchi de ziceri aforistice, fie sub unele momente sau schițe umoristice, cu țintă ironică, pe care le publică în ziarele și revistele noastre. Ceea ce îl caracterizează în primul rând pe autorul acestor aforisme și schițe este spiritul de observație și capacita- tea de sintetizare a unor adevăruri general-umane pe baza experienței – în cazul maximelor, și înclinația spre „extragerea” unor poante sur- prinzătoare din cele mai banale situații – în cazul schițelor și momen- telor mai reușite”.
 • 17. BIOBIBLIOGRAFIE 17 Ion Ciocanu: „Un cuvânt aparte se cere spus despre schițele sati- rice și umoristice ale lui Ion Diordiev... Efectul schițelor este salutabil: sunt încurajabile unele trăsături ale felului de a scrie a autorului. Am în vedere simplitatea, claritatea expunerii temei, o anumită sprinteneală a dialogului, căutările în ceea ce privește construcția poantei finale ș.a. De notat că lucrările lui Ion Diordiev au plăcut și rușilor, și ucraineni- lor, și armenilor, și tătarilor, și francezilor, și englezilor și multor altora, în limbile cărora au fost editate. Cu atât mai mult ne-au plăcut și ne plac nouă, românilor”. Mihai ROMÂNESCU Universul sănătății, 2003, Nr 7/8
 • 18. 18 ION DIORDIEV ION DIORDIEV (Repere biografice) Poet umorist, prozator și dramaturg. S-a născut la 20 mai 1935 la Nezavertailovca, Slobozia. A absolvit școala medie din satul natal, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filologie, specialitatea Limba și literatura română (1962). A activat în calitate de bibliotecar la Camera Națională a Cărții, metodist superior la Cabine- tul metodic al Ministerului Culturii din Moldova. A fost șef de secție la revista de satiră și umor Chipăruș și redactor- șef adjunct la ziarul Feroviarul Moldovei. Publică din 1958. A predat cursul special Teoria și practica genurilor de satiră și umor în presă pentru studenții de la secția de ziaristică din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. Debutează editorial în 1976 cu volumul de schițe și miniaturi umoristice Zigzaguri, după care au urmat volumele : Amărăciunea dulcelui, Hopuri, Pâinea mea caldă, Culegând frumoasele povețe, Din culisele vieții etc. Publică povestiri, schițe umoristice, momente, miniaturi, epigrame, catrene satirice, ma- xime, așchii pe apucate, aforisme și alte specii ale satirei și umorului în ziare și reviste editate la Chișinău, Moscova, Tallin, în alte capitale din fosta URSS și în diferite orașe ale României. Este prezent cu schițe umoristice, povestiri, epigrame, aforisme în peste 40 de culegeri de sa- tiră și umor, editate în Republica Moldova, România, Federația Rusă, Estonia și alte țări. A publicat miniaturi vesele și pentru copii: Recreația veselă (1989), Cine sunt?, Ghiciți, vă rog... (2007), Ghicitori în culori, Ghicește mai întâi, să vezi, ce și cum să colorezi, Ghici cu ce călătorim, Grădina cu legume, ghicește-le pe nume (2007), Sportul în culori, desene și poezii despre profesii și meserii, Floricele pentru nepoțele, Colorăm culorile, Un
 • 19. BIOBIBLIOGRAFIE 19 pește cu picioare (2009), Orice floare, mică, mare își alege o culoare, Toți copacii au un nume, însă ei nu știu a-l spune (2011), Cine are aripioare, Spune-mi câte păsări știi (2012), La bunelul în livadă (2013), piesa Po- mul lui Goriță, pusă în scenă la Teatrul republican de Păpuși Licurici. Este apreciat de Mihai Cimpoi ca un veteran al culturii aforismului, în spațiul basarabean. Și în prezent participă la festivaluri de satiră și umor, la cele ale epigramiștilor din Moldova și de dincolo de Prut. A menținut, în anii 60-70, nestinsă flacăra aforismului în Moldova din partea stângă a Prutului. A semnat prefața la volumul Din vinerea patimilor de Nicolae Țurcanu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Membru al Uni- unii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Epigramiștilor din România. Ocupă locul întâi la Festivalul Republican de Satiră și Umor (2001, 2003, 2008). Diplomă de mențiune pentru contribuția acordată în or- ganizarea cenaclului literar La Târgoviște (2010) - Anul promovării imaginii Bibliotecii publice în comunitate. Diplomă de mențiune la Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XIV-a (2010). Mai mulți ani la rând este laureat al săptămânalului Literatura și arta pentru satiră și umor (2013). Diplomă de excelență la Festivalul Național de Epigrame și Fabulă Donici, cuib de-înțelepciune, ediția a X-a (2014). Calendar Național-2015, Chișinău, 2015
 • 20. 20 ION DIORDIEV OPERA Ediții aparte 1976 1. Zigzaguri  : [maxime și schițe umoristice] / Ion Diordiev. – Chișinău : Cartea Moldovei, 1976. – 80 p. 1978 2. Soarele și mama  : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Literatura artistică, 1978. – 41 p. : fot. 1982-1983 3. Amărăciunile dulcelui : [schițe umoristice, aforisme despre da- una beției] / Ion Diordiev. – Chișinău : Cartea Moldovei, 1982. – 96 p. 4. Hopuri : [schițe vesele, momente și reflecții] / Ion Diordiev. – Chișinău : Literatura artistică, 1983. – 88 p. : fot. 1989 5. Recreația veselă  : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Literatura artistică, 1989. – 48 p. : fot. 2006-2007 6. Desene și poezii despre profesii și meserii / Ion Diordiev. – Chișinău : Universul, 2006. – 14 p. : il.
 • 21. BIOBIBLIOGRAFIE 21 7. Cine sunt? Ghiciți, vă rog... / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2007. – 16 p. : il. 8. Ghicitori în culori / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2007. – 16 p. : il. 9. Grădina de legume, ghicește-le pe nume / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2007. – 16 p. : il. 2009 10. Colorăm culorile  : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2009. – 6 p. : il. 11. Desene și poezii despre profesii și meserii / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2009. – 16 p. : il. 12. Floricele pentru nepoțele : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2009. – 16 p. : il. 13. Sportul în culori: [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2009. – 16 p. : il. 14. Un pește cu picioare : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2009. – 42 p. : il. 2010 15. Ghicește mai întâi, să vezi, ce și cum să colorezi / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2010. – 16 p. : il. 16. Ghici, cu ce călătorim / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2010. – 16 p. : il. 17. Pâinea mea caldă : [aforisme] / Ion Diordiev ; red. : Vasile Ciubuc. – Ed. jubiliară. – Chișinău : Balacron, 2010. – 164 p. : fot. 2011 18. Orice floare, mică, mare, își alege o culoare : [poezii pentru co- pii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2011. – 16 p. : il. 19. Toți copacii au și nume, însă ei nu știu a-l spune : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Serebia, 2011. – 16 p. : il. 2012 20. Cine are aripioare?  : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2012. – 16 p. : il.
 • 22. 22 ION DIORDIEV 21. Culegând frumoasele povețe...  : [catrene] / Ion Diordiev. – Chișinău : Lumina, 2012. – 80 p. 22. Spune-mi, câte păsări știi? : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2012. – 16 p. : il. 2013 23. Din culisele vieții : [catrene] / Ion Diordiev. – Chișinău : Bala- cron, 2013. – 124 p. 24. La bunelul în livadă  : [poezii pentru copii] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2013. – 16 p. : il. 2014 25. Oceanul paharului : (Proza vieții lui Bahus) : [schițe, epigrame, catrene, distihuri, cugetări despre viciul beției] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2014. – 128 p. 2015 26. În oglinda vieții îi vedem pe alții : [catrene] / Ion Diordiev. – Chișinău : Balacron, 2015. – 196 p. 27. 501 catrene / Ion Diordiev. – Chișinău : Ideal, 2015. – 121 p. În volume de autor, antologii și culegeri 1972-1973 28. Aforisme / Ion Diordiev // Pagini de satiră și umor moldovenesc. – Chișinău, 1972. – P. 217-218. 29. Așchii : [maxime, momente, schițe] / Ion Diordiev // Dintre sute de catarge ´73. – Chișinău, 1973. – P. 58-62. 30. Perekonnas [Familia]; Veiniklaasi Taga [Un pahar de vin] : [po- vestiri] / Ivan Diordijev // Paradiisi Väravas. – Tallinn, 1973. – P. 16-17. – În limba estonă. 31. И давно  ; Мой бывший приятель  : [сатир. проза] / Иван Диордиев // Балки в колеса. – Кишинев, 1973. – C. 160-161. – În limba rusă.
 • 23. BIOBIBLIOGRAFIE 23 1975 32. Și demult? ; La un pahar de vin ; Prietenii și rinichii ; Motivul ; Multe răspunsuri – același gând : [foiletoane, umoresce și minia- turi] / Ion Diordiev // Logica de trei pahare. – Chișinău, 1975. – P. 66-71. 33. Timpul ; De bună voie ; Când ai pe cineva alături ; Anii zboară ; Un premiu refuzat ; Cititorul ; Fetița tatei ; Lingvistul ; Aforisme / Ion Diordiev // Dintre sute de catarge‚ ´75 : [schițe umoristice]. – Chișinău, 1975. – P. 28-45. 1982-1983 34. Aforisme / Ion Diordiev // Mere acre : Pagini de satiră și umor moldovenesc. – Chișinău, 1982. – P. 167-168. 35. Când ai pe cineva alături ; Lingvistul ; Fetița tatei : [povestiri] / Ion Diordiev // Pară mălăiață. – Chișinău, 1983. – P. 218-220. 36. Genurile satirice : [critică literară] / Ion Diordiev // Genurile pre- sei sovietice. – Chișinău, 1983. – P. 311-255. 1988 37. Ajutorul părintesc  ; Bucuroși de oaspeți?  ; Pedeapsa  ; Econo- mie ; Așteptarea ; Munții de aur ; Pe scenă și în viață ; Mâinile ; Competiție ; Florile ; Câinele supărat ; Eficiența criticii ; Separare ; Amenda ; Din partea locului ; Spaima ; S-a mai găsit unul ; Sfâr-r- r-r-r : [schițe instantanee] / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise : pagini de satiră și umor. – Chișinău, 1988. – P. 243-257. 38. Maxime / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise : pagini de satiră și umor. – Chișinău, 1988. – P. 280-288. 39. Motivul ; Îndemnul ; Apologia îndopatului ; Doar e a mea : [sce- nete] / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise : pagini de satiră și umor. – Chișinău, 1988. – P. 258-268. 40. Rezultat ; Artă ; În lumea științei ; Prețul vremii ; Din carnetul de notițe al poetului X. ; Gospodarul ; Întârziere ; Prezență ; Poftă bună ; Dovadă ; Îngrijorare ; Ultimul cuvânt al modei ; Nedume- rire ; Tovarăș de drum ; Colaborare ; Hărnicie ; Prima în lume ; Dărnicie ; Deviza începătorului ; Autocritică ; Responsabilitate ; Precauție ; Mască ; Creație ; Nedumerire ; Din lumea muzicii ;
 • 24. 24 ION DIORDIEV Pățitul priceput ; Schimb de experiență ; Regret ; Taină ; Notițe ; Întrebare ; Gânduri ; Repetare ; Zgârie-brânză ; Înălțime ; Compli- ment ; Măiestrie ; Activitate ; Hoție : [momente] / Ion Diordiev // Cu ferestrele deschise : pagini de satiră și umor. – Chișinău, 1988. – P. 269-279. 1990 41. Deplângând trecutul ; Scară ; Deosebire ; Neputință ; Binevoito- rul ; Motiv de ceartă ; Între scriitori ; Destin ; Concluzia pățitului ; Timp și părere ; Epitaf pe mormântul unuia ; Deosebire ; Famili- ală ; Influență ; Ia aminte ; Propria părere ; Modele : [satire] / Ion Diordiev // Filaret al cincilea. – Chișinău, 1990. – P. 41-42. 42. Maxime / Ion Diordiev // Cuiul succesului. – Chișinău, 1990. – P. 39-40. 43. Maxime / Ion Diordiev // Filaret al cincilea. – Chișinău, 1990. – P. 38-40. 44. Rugă ; Nedumerire ; Noapte bună, somn ușor ; Activitate în stil bi- rocratic ; Pedeapsa ; Birocratul restructurat ; Binele și răul ; Since- ritatea față de prieten ; Bună înțelegere ; Ca și în vechime ; Gând și loc ; Apă bătută în piuă ; Iluzii pierdute ; Bârna din ochiul altuia ; Jurământul unei fetișcane care se mărită cu un bătrân putred... de bogat ; Dialog între tată și fiu ; Un prisăcar ; Părerea de rău a unu- ia ; Un afemeiat în restaurant ; Anunț ; Rugă ; Cu gând trist la cei rămași ; Regretul unui flăcău tomnatic ; Regretul sincer al unuia ; Bumerang ; Principialitate ; Sfat ; Lupul ; În legătură cu reducerea aparatului birocratic : [satire] / Ion Diordiev // Cuiul succesului. – Chișinău, 1990. – P. 35-37. 45. Unui agronom ; Unui poet ; Unui șef sever ; Unui datornic ; Unui tânăr chefliu ; Unor revizori ; Unor soți ; La apariția volumului Cu ferestrele deschise ; Unui autor de epigrame ; La apariția cărții Termometru de Efim Tarlapan ; Unui scaun de la birou ; Autorului unui roman despre speculanți : [epigrame] / Ion Diordiev // Fila- ret al cincelea. – Chișinău, 1990. – P. 37-38. 46. Unui fudul ; La librărie ; Unui cu proptele ; Soției ; Unui sfătuitor ; Unui student ; Unui tânăr pedagog ; Unui leneș ; Unui lacom ; Unui viitor fotbalist ; Unui autor de epigrame ; Unui egoist lacom :
 • 25. BIOBIBLIOGRAFIE 25 [epigrame] / Ion Diordiev // Cuiul succesului. – Chișinău, 1990. – P. 38. 1992-1993 47. Unui șef sever ; Mie însumi... uneori : [epigrame] / Ion Diordiev // Unei, unui, unor... / sel. de Efim Tarlapan. – Chișinău, 1992. – P. 22. 48. Scara ; Unui șef sever ; Unor revizori : [epigrame] / Ion Diordiev // Satiricon eterna epigramă : Antologia epigramei românești ac- tuale. – Cluj-Napoca, 1993. – P. 101. 49. Unui șef sever ; Scara ; Unor maturi ; Mie însumi... uneori : [epi- grame] / Ion Diordiev // Buturuga mică. – Chișinău, 1993. – P. 168-169. 1997 50. La moment ; Diferență ; Sfat : [epigrame] / Ion Diordiev // Surâsul epigramei : Antologie. – Cluj-Napoca, 1997. – P. 46. 1999 51. Maxime / Ion Diordiev // Constelația Post-Scriptum : Satiră și umor de pe ambele maluri de Prut. – Chișinău, 1999. – P. 84-85. 52. Mie însumi, uneori ; Principialitate ; Rugă : [epigrame] / Ion Di- ordiev // Constelația Post-Scriptum : Satiră și umor de pe ambele maluri de Prut. – Chișinău, 1999. – P. 86. 2000-2002 53. Mie însumi, uneori : [epigramă] / Ion Diordiev // Cuzuioc Ion. În audiență cu floreta. – Chișinău, 2000. – P. 57. 54. Catrene / Ion Diordiev // Iubire de metaforă. – Chișinău, 2001. – Vol. 1. – P. 177-178. 55. Masca matematicii : [epigramă] / Ion Diordiev // Top E : Culegere de epigrame. – Ploiești, 2002. – P. 174. 56. Scară ; Unui șef sever : [epigrame] / Ion Diordiev // Corbu Geor- ge. Epigramiști români contemporani / George Corbu, Valerian Lică, George Zarafu. – Ploiești, 2002. – P. 90.
 • 26. 26 ION DIORDIEV 2005 57. Aforisme / Ion Diordiev // Tarlapan Efim. O antologie cronologi- că a aforismului românesc de pretutindeni. – Cluj-Napoca, 2005. – P. 145-146. 58. Unui poet care se laudă că are vizitatori mulți când vine toamna ; Rugă în noaptea de Revelion ; Epitaf unui bețiv ; Unui tânăr che- fliu ; Principialitate ; Recitind VIN și APĂ de PĂSTOREL ; Un fost amator de pahar ; Zicere cu paharul în mână ; Inscripție pe pahar ; Logică ; Necaz ; Meditație în drum spre centrul ; Rugămintea celui sprijinit de gard ; Inscripție pe ușa cramei : [epigrame] / Ion Di- ordiev // Șprițuri cu sughițuri : Culegere de epigrame / alcăt. : Elis Râpeanu. – Ploiești, 2005. – P. 56-57. 59. Unui șef sever ; Trepte ; Mie însumi, uneori : [epigrame] / Ion Diordiev // Tarlapan Efim. Epigrama daco-romană contempora- nă. – [S.l.], 2005. – P. 86 ; Marea antologie a epigramei românești. – Chișinău, 2005. – P. 278. 2007 60. Trepte...  : [epigramă] / Ion Diordiev // Tarlapan Efim. Câte-o poantă de căciulă : Antologie. – Zalău, 2007. – P. 70. 2009-2010 61. Oceanul invizibil ; Imbecilii uniți ; A fost, este și va fi : [epigrame] / Ion Diordiev // Universul prostiei : Culegere de epigrame / sel. de Lică Valerian. – Brăila, 2009. – P. 54. 62. Dragoste din portmoneu ; Nemulțumirea bătrânului îndrăgos- tit ; Constatare întârziată : [epigrame] / Ion Diordiev // Bătrânețe, haine grele  : Antologie de epigrame / sel. de Lică Valerian. – București, 2010. – P. 49. 2011 63. Dialog contrar ; La medic ; Nouă înșine : [epigrame] / Ion Dior- diev // 101 epigramiști români : Antologie. – București, 2011. – P. 49. 64. Gladiola ; Narcisul ; Trandafirul : [versuri] / Ion Diordiev // Car- tea poeziei - 2011. – Chișinău, 2011. – P. 15.
 • 27. BIOBIBLIOGRAFIE 27 65. Inscripție pe piatra funerară a unui fost mincinos ; Lecție ; Soartă vitregă : [epigrame] / Ion Diordiev // Adevărul și minciuna : An- tologie / sel. de Lică Valerian. – București, 2011. – P. 48-49. 2013 66. Dorința ; Avionul ; Ploaia ; Jocul culorilor ; Gladiola ; Fluturele ; Gladiola : [poezii] / Iulia Iordăchescu, Maria Balan // Româna – Distractiv: Auxiliar didactic pentru învățători și profesori (cl. I- VII). – Chișinău, 2013. – P. 23, 30, 47, 49, 52, 64 . 67. Un „R” amar  : [povestire] / Ion Diordiev // Iordăchescu Iulia. Lectură particulară: Auxiliar didactic pentru elevi și profesorii de limba și literatura română din școala cu instruire în limba rusă. Cl. V-VII / Iulia Iordăchescu, Maria Balan. – Chișinău, 2013. – P. 29-30. 68. Un semn de mulțimire : [povestire] / Ion Diordiev // Iordăchescu Iulia. Lectură particulară: Auxiliar didactic pentru elevi și profe- sorii de limba și literatura română din școala cu instruire în limba rusă. Cl. V-VII / Iulia Iordăchescu, Maria Balan. – Chișinău, 2013. – P. 60-61. În publicații periodice 1962 69. Prietenul : [versuri] / Ion Diordiev // Femeia Moldovei. – 1962. – Nr 10. – P. 11. 1965 70. Din ale copiilor : [povestioare umoristice] / Ion Diordiev // Cul- tura. – 1965. – 28 noiem. 71. Printre altele : [aforisme] / Ion Diordiev // Cultura. – 1965. – 17 iul. – P. 14. 72. Un revizor  ; Dialog  : [catrene umoristice] / Ion Diordiev // Chipăruș. – 1965. – Nr 14. – P. 5.
 • 28. 28 ION DIORDIEV 1966 73. Câte puțin despre mult : [versuri] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1966. – 15 iun. 74. În vremea examenelor  : [schiță umoristică] / Ion Diordiev // Chipăruș. – 1966. – Nr 11. – P. 5 ; Tinerimea Moldovei. – 1966. – 27 noiem. 75. Printre altele : [zicători] / Ion Diordiev // Cultura. – 1966. – 1 ian. – P. 7. 1968-1969 76. Frânturi de gând : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1968. – Nr 2. – P. 157-158. 77. [Крылатые] Фразы / Ион Диордиев // Кодры. – 1969. – № 7. – С. 150. 1971 78. După ploaie ; Frunza și vântul ; Crenguța : [versuri] / Ion Diordi- ev // Viața satului. – 1971. – 24 iul. 79. În glumă ; Somnul nopții ; Prima zi ; Clopoțelul; Mai ușor să fie : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev // Cultura. – 1971. – 11 sept. – P. 9. 80. Minge pentru toți : [poezie] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1971. – Nr 6. – P. 2. 81. Niște alte vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1971. – Nr 6. – P. 158. 82. Operația Pantalonii  : [schiță umoristică] / Ion Diordiev // Chipăruș. – 1971. – Nr 6. – P. 4-5. 1972 83. Căldură ; Razele ; Hărnicie ; Pază ; Oglinzile ; Nourii : [miniaturi pentru copii] / Ion Diordiev // Nistru. – 1972. – Nr 9. – P. 150. 84. Cei mai frumoși... : [povestire] / Ion Diordiev // Femeia Moldo- vei. – 1972. – Nr 3. – P. 7. 85. Гугуцэ путешествует / Ион Диордиев // В мире книг. – 1972. – № 9. – С. 38.
 • 29. BIOBIBLIOGRAFIE 29 86. По немногу о многом : [фразы] / Ион Диордиев // Рабочая газета. – 1972. – 18 июня. 1973 87. Vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1973. – Nr 1. – P. 157-158. 1975-1976 88. Cărăruia de altă dată : [povestire] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 27 iul. – P. 3. 89. Lingvistul ; Cititorul : [schițe] / Ion Diordiev // Nistru. – 1975. – Nr 12. – P. 147-149. 90. Reîntoarcerea în tinerețe... : [povestire] / Ion Diordiev // Tineri- mea Moldovei. – 1975. – 2 apr. – P. 3. 91. Vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1975. – Nr 1. – P. 158. 92. Frica ; De ce? ; Soarele ; Soarele și mama : [miniaturi] / Ion Dior- diev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1976. – Nr 5. – P. 4-5. 93. Календарь : [рассказ] / Ион Диордиев // Советская Молдавия. – 1976. – 1 янв. 1978 94. Motănașul hâtru ; Cine să mă „supere” ; Frica veveriței : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1978. – 21 ian. 95. Pază ; Eu spăl săpunul ; Soarele și mama : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 31 mar. 96. Veghe ; Cucoșul grijuliu ; Luna galbenă : [miniaturi pentru copii] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1978. – 19 aug. 97. Vorbe însăilate : [aforisme] / Ion Diordiev // Nistru. – 1978. – Nr 4. – P. 160. 1980 98. Fașă ; Aici ; Mâinile lui ; Primele griji ; Bunii noștri buni ; Dorința : [miniaturi] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1980. – 31 mai.
 • 30. 30 ION DIORDIEV 99. Tot satul : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. : Scân- teia leninistă. – 1980. – Nr 10. – P. 15. 1981 100. Concluzie neîntemeiată ; Ipocrizie ; Bumerang ; Nu-i săptămâna ; Lipsă ; Miniaturi : [povestiri pentru copii] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1981. – 11 iul. 101. Plapuma nărăvașă : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1981. – Nr 6. – P. 14. 102. Так сердце велело / Ион Диордиев // Молодежь Молдавии. – 1981. – 1 дек. 103. Экзамен : [рассказ] / Ион Диордиев // Неделя. – 1981. – № 17. – С. 22. 1982-1983 104. Amintiri plăcute : [scenetă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1982. – 7 ian. – P. 8. 105. Grif roșu și albastru : [povestire] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1982. – 15 iul. – P. 5. 106. Semințe de pelin tămăduitor : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1983. – 10 febr. – P. 8 ; Chișinău. Gazeta de seară. – 1983. – 9 apr. 1984-1985 107. Monologul unui schilod ; Arma și puterea ei ; Glontele : [versuri] / Ion Diordiev // Chișinău. Gazeta de seară. – 1984. – 14 ian. 108. Catrene : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Chișinău. Gazeta de seară. – 1985. – 5 iul. 109. În librărie : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1985. – 31 oct. – P. 8. 110. Păhărelul, bată-l vina ; Unui agronom : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1985. – 15 iun. 111. Unui fudul ; Unuia ; Unui palavragiu : [epigrame] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1985. – 14 apr.
 • 31. BIOBIBLIOGRAFIE 31 1986 112. Câinele : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1986. – 7 oct. – P. 8. 113. Expoziția ; Toți tac ; Creangă ; Încearcă s-o găsești : [povestiri] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1986. – Nr 9. – P. 8-9. 114. Întârziere ; Moment ; Dorințe după plăcere : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1986. – 1 ian. 115. Logodnă modernă : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Mol- dovei. – 1986. – 15 dec. 116. Tot de-ale fumatului ; Grijă părintească : [epigrame] / Ion Diordi- ev // Învățământul public. – 1986. – 15 noiem. – P. 2. 117. Unui cu proptele : [epigramă] / Ion Diordiev // Moldova socialis- tă. – 1986. – 12 febr. 118. Unui poet precaut : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1986. – 14 mai. – P. 8. 119. Unui șef sever ; Catren : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Litera- tura și arta. – 1986. – 24 apr. – P. 8. 120. Unui zgârcit : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1986. – 23 mai. 121. Ziceri : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1986. – 19 iun. – P. 8. 122. Выставка ; Все молчат  ; Ветка  ; Попробуй сначала найти  : [рассказы] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1986. – № 9. – С. 8-9. 1987 123. Actuală : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1987. – 3 sept. – P. 8. 124. Așa-i la nuntă : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1987. – 20 noiem. 125. Bucurie comună ; Băiat mare ; Bătaie de cap ; Vina sandalelor : [miniaturi pentru copii] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1987. – 14 noiem. 126. Catren : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1987. – 9 iul. – P. 8.
 • 32. 32 ION DIORDIEV 127. Cu pacea distrugând războiul : [versuri] / Ion Diordiev // Moldo- va socialistă. – 1987. – 13 sept. 128. Din fuga condeiului / Ion Diordiev // Nistru. – 1987. – Nr 1. – P. 156. 129. Picioarele peștelui : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1987. – Nr 10. – P. 7. 130. Porunca mamei : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1987. – Nr 8. – P. 12. 131. Povețe în catrene : [versuri] / Ion Diordiev // Scânteea leninistă. – 1987. – Nr 6. – P. 27. 132. Unui bețiv : [epigramă] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1987. – 17 ian. 133. Unui poet : [epigramă] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1987. – 14 sept. 134. Unuia cu proptele ; Unui fost amator de pahar : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1987. – 17 ian. 135. Мамина просьба: [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1987. – № 8. – С. 2. 136. Рыба с ножками : [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1987. – № 10. – С. 7. 1988 137. În capul unui tânăr : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 1 ian. 138. Sandei Lesnea la apariția cărții Desaga cu ciulini ; Lui Petru Căra- re la apariția romanului Penița și bărdița : [epigrame] / Ion Dior- diev // Literatura și arta. – 1988. – 20 oct. – P. 8. 1989 139. Cearta : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1989. – Nr 1. – P. 7. 140. Eu sunt hoț? ; Monolog / Ion Diordiev // Viața satului. – 1989. – 7 ian. 141. Revelație : [povestire] / Ion Diordiev // Tânărul leninist. – 1989. – 17 febr. – P. 8.
 • 33. BIOBIBLIOGRAFIE 33 142. Ține nasul sus : [povestire] / Ion Diordiev // Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă. – 1989. – Nr 5. – P. 13. 143. Не вешай носа  : [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1989. – № 5. – С. 13. 144. Открытие : [рассказ] / Ион Диордиев // Юный ленинец. – 1989. – 17 февр. – C.8. 145. Сны в новогоднюю ночь : [рассказ] / Ион Диордиев // Юный ленинец. – 1989. – 29 дек. – C. 8. 146. Ссора : [рассказ] / Ион Диордиев // Звездочка. – 1989. – № 3. – С. 7. 1990 147. Ei, și dacă?... : [schiță umoristică] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1990. – 21 noiem. – P. 8. 148. Ruga boierului ; Sinceritate față de prieteni : [epigrame] / Ion Di- ordiev // Moldova socialistă. – 1990. – 21 apr. 149. Unui poet ; Unor revizori ; Refren : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1990. – 11 oct. – P. 8. 1991 150. Catrene : [versuri] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1991. – 21 oct. – P. 8. 151. Заботливый внук ; За руки : [рассказы] / Ион Диордиев // Алунел. – 1991. – № 5/6. – С. 15. 1992 152. Aforisme / Ion Diordev // Basarabia. – 1992. – Nr 5. – P. 204. 153. Cioara și vulpea ; Microfabulă : [epigrame] / Ion Diordiev // Lite- ratura și arta. – 1992. – 20 febr. – P. 8. 154. Comerț modern : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1992. – 20 febr. – P. 8. 155. Constatare ; Concluzie contemporană ; Creație : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1992. – 3 dec. – P. 8. 156. Grijă ; De mână : [proză] / Ion Diordiev // Alunelul. – 1992. – Nr 5/6. – P. 15.
 • 34. 34 ION DIORDIEV 157. În loc de hăitură ; Extaz din hăituri : [parodii] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1992. – 1 ian. – P. 8. 158. Microfabulă / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1992. – 6 aug. 159. Respect ; Cimilitură modernă ; Din trecut ; Parlamentară : [epi- grame] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1992. – 1 apr. – P. 8. 160. Un plan descoperit : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 1992. – 10 ian. – P. 8. 1993 161. Catren ; Epitaf pe mormântul unui bârfitor ; Nota bene : [satirica- le] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1993. – 16 ian. – P. 8. 162. Gospodarii ; Contemporană ; Zicere ; Provincială : [epigrame] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1993. – 27 febr. – P. 8. 163. Maxime / Ion Diordiev // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 191-193. 164. Testament ; Epitaf pe mormântul bețivului ; Zicere cu paharul în mână ; Rugă către mâini : [epigrame] / Ion Diordiev // Viața satu- lui. – 1993. – 27 febr. – P. 8. 165. Unor revizori : [epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1993. – 21 oct. – P. 8. 166. Unui tânăr chefliu ; Perdea ; Concluzie ; Unor soți : [epigrame] / Ion Diordiev // Făclia. – 1993. – 25 iun. – P. 8. 1994 167. Căsnicie ; Unui șef sever ; Scara ; Mie însumi... uneori : [epigra- me] / Ion Diordiev // Basarabia. – 1994. – Nr 11/12. – P. 264. 168. Pasul zilelor ; Pomul ; Temelie : [versuri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 1994. – 30 dec. – P. 8. 169. Soartă vitregă / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1994. – 3 febr. – P. 4. 1995 170. Băiat de mai multe vârste ; Cu gândul la alții ; Acul ascultător : [schițe umoristice] / Ion Diordiev // Moldova literară: Supl. la ziar. Moldova Suverană. – 1995. – 12 iul. – P. 2. 171. Distihuri ; Scrisoare deschisă către deputații noștri : [umorescă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1995. – 2 febr. – P. 8.
 • 35. BIOBIBLIOGRAFIE 35 172. Grijă ; Culinărie ; Vârstă neclară ; Lecție ; Papagalul ; Conform proverbului ; Modă : [povestiri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 1995. – 19 mai. – P. 8. 173. Laudă unui demnitar ; Concluzie ; Contraproverbială ; Căinarea unui zgârcit ; Mereu actuală ; Poetul în familie : [satiricale] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1995. – 20 mai. – P. 8. 174. Nedumerire ; Sărăcie bogată ; Întrebare ; Catren : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 1995. – 2 febr. – P. 8. 1996 175. De ce? ; În șoaptă ; Moș Ene : [povestioare] / Ion Diordiev // Alu- nelul. – 1996. – Nr 5. – P. 4-5. 176. Что не поделили  ; Шепотом  ; Мош Ене  : [рассказ] / Ион Диордиев // Алунел. – 1996. – № 5. – C. 4-5. 1997 177. Dacă nu-ți merge ; Aș vrea să greșesc ; Pacea care aduce cearta ; Colaborarea ; Măști la moment ; Părere : [miniaturi umoristice] / Ion Diordiev // Moldova literară: Supl. la ziar. Moldova Suverană. – 1997. – 25 iun. 178. Distihuri triste : [versuri] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1997. – 11 oct. – P. 11. 179. Inscripții în ajun de Anul Nou : [versuri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 1997. – 1 ian. – P. 3. 180. Împăcare : [povestire] / Ion Diordiev // Alunelul. – 1997. – Nr 3. – P. 9. 181. Mie însumi... uneori / Ion Diordiev // Viața satului. – 1997. – 19 apr. – P. 12-13. 182. Povețe strânse de pe drumul vieții : [versuri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 1997. – 3 apr. – P. 8. 183. Как помирились мальчики  : [рассказ] / Ион Диордиев // Алунел. – 1997. – № 3. – C. 9. 1998 184. Distihuri : [versuri] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1998. – 4 iun.
 • 36. 36 ION DIORDIEV 2000 185. Așchii pe apucate : [maxime] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2000. – 25 mai. – P. 8. 186. Călătorind pe drumul vieții, am cules niște povețe... : [maxime] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2000. – 18 mai. – P. 8. 187. Pedeapsa ; Cearta ; Învoire ; Cei 7 purcei ; O păcălitură ; Răs- punsul unui țăran ; Tare greu de trăit : [snoave] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2000. – 30 mar. – P. 8. 188. Veșnicie ; Condiție ; Transfigurare ; Unuia care se crede om de spirit : [epigrame] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 2000. – 1 apr. – P. 6. 2001 189. Condiție ; În ospătăria Realitatea din Moldova ; Autorul romanu- lui Banii ; Unuia ; Masca matematicii : [epigrame] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 2001. – 28 mar. – P. 8. 190. Dialog ; Catren ; Condiție ; Rezultatul bunătății ; Sfat unui demni- tar ; Vina noastră ; Muțenie : [epigrame] / Ion Diordiev // Național. – 2001. – 1 febr. – P. 8. 191. Distihuiri și catrene... apriliene / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2001. – 29 mar. – P. 8. 192. Fărâmături : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Național. – 2001. – 21 febr. – P. 12. 193. Motiv de ceartă  ; Necaz  ; Meditație în drum spre punctul de recepționare a sticlelor ; Medic priceput : [epigrame] / Ion Diordi- ev // Moldova Suverană. – 2001. – 16 aug. – P. 6. 2002 194. Distihuri ; Inscripții pe... : [versuri] / Ion Diordiev // Dreptul. – 2002. – 21 noiem. – P. 12. 195. Fețe-fețe și povețe : [epigrame] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2002. – 13 iun. – P. 16. 2003 196. Așchii pe apucate : [epigrame] / Ion Diordiev // Făclia. – 2003. – 21 iun. – P. 7.
 • 37. BIOBIBLIOGRAFIE 37 197. Catrene / Ion Diordiev // Făclia. – 2003. – 18 oct. – P. 8. 198. Picioarele peștelui : [proză] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2003. – Nr 1. – P. 9. 2004 199. Nedumerire : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2004. – 12 febr. – P. 8. 2005 200. Aforisme / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2005. – 27 oct. – P. 8. 201. Consecvență ; Dialog constructiv ; Moștenitorul ; Unuia ; Con- statare ; Testamentul unui chefliu : [epigrame] / Ion Diordiev // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5. 202. Catrene ; Satiricale ; Inscripții : [epigrame] / Ion Diordiev // Lite- ratura și arta. – 2005. – 19 mai – P. 6. Cuprins: Matematică ; De-ale apei ; Sinceritate ; La Medic ; Con- cursuri ; Motiv ; Unuia care ușor iese din o încurcătură ; Testament ; Unor revizori ; Unuia care se mândrește că are limuzină ; În restau- rant ; Nemulțumirea bătrânului îndrăgostit ; Metamorfoză ; Observații de viață ; Condiție ; Științifică ; Regretul unui poet care scria versuri ; ...Pe piatra funerară a unui leneș ; ...Pe piatra funerară a unui rău-voi- tor ; ...Pe piatra funerară a unui democrat ; ...Pe piatra funerară a unui autor de scrisori anonime ; ...Pe piatra funerară a unui ocupant. 203. Taine ; Constatare ; În lumea cărților : [epigrame] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2005. – 24 febr. – P. 8. 2006 204. Așchii pe apucate : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2006. – 1 iun. – P. 8 ; 29 iun. – P. 8. 205. Demnitate ținută în frâu : [cugetări] / Ion Diordiev // Phoenix. – 2006. – 28 dec. – P. 7. 206. Omagiu : [versuri dedicate lui Boris Denis, jurist și ziarist] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2006. – 24 aug. – P. 8.
 • 38. 38 ION DIORDIEV 2007-2008 207. Catrene ; Matematică ; Condiție : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Pro Farmacia. – 2007. – Mai-Iun. (Nr 5/6) – P. 15. 208. Cu gândul la copii ; Ca în familie ; N-a atins nivelul ; Ereditate ; Elevul-avocat ; Student contemporan : [satiricale] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 8 noiem. – P. 16. 209. Diferență  ; Dragoste părintească  ; Dragoste contemporană  ; Condiție ; Competiție : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 8. 210. Fulgi de nea : [miniaturi în proză] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 26 dec. – P. 8. Cuprins: Haine ; Pasul zilelor ; Pomul ; Asemănare și deosebire ; Întâlnire și despărțire ; La sfârșit de an ; Temelie ; Spune-mi, vreme! ; Trepte ; Cale. 211. Ruga feciorului ; Critica de jos ; Educație în familie ; Bucurie re- ciprocă ; Scop atins ; Fantezie creatoare ruptă de realitate ; Ne- dumerire : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 14 iun. – P. 13. 212. Unui vânător fricos ; Record ; Epitaf unui vânător ; Pescărească : [epigrame] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2008. – 27 mar. – P. 8. 2009 213. Blestem : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2009. – 21 noiem. – P. 5. 214. Călătorind pe drumul vieții, am cules niște povețe : [maxime] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2009. – 9 apr. – P. 8. 215. Proverbială  : [epigramă în cadrul Festivalului Internațional de Epigramă] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2009. – 22 oct. – P. 11. 216. Regret motivat ; Sinceritatea fiului matur ; Motiv : [versuri satiri- ce] / Ion Diordiev // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 5. 217. Rugă lui Dumnezeu pentru alegători ; Sfat alegătorului : [epigra- me] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2009. – 2 apr. – P. 8.
 • 39. BIOBIBLIOGRAFIE 39 2010 218. Așchii lingvistice : [maxime despre limbă] / Ion Diordiev // Lite- ratura și arta. – 2010. – 30 sept. – P. 8. 219. Cât nu beau... ; Urgență ; Coerentă ; Amic fidel : [epigrame] / Ion Diordiev // Pro Farmacia. – 2010. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 16. 220. Educație ; Grija feciorului ; Zgârcenie ; Durerea unui copil : [epi- grame] / Ion Diordiev // Făclia. – 2010. – 11 sept. – P. 14. 221. Filosofia vieții : [aforisme] / Ion Diordiev // Făclia. – 2010. – 15 mai. – P. 6 ; 30 oct. – P. 16. 222. Învățăminte : [povestire] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2010. – Nr 11 – P. 2. 223. Unui poet care se laudă că are vizitatori mulți când vine toam- na ; Din crama lui Bahus; Recitind Vin și apă de Păstorel ; Unui tânăr chefliu ; Zicere cu paharul în mână ; Meditație în drum spre centrul de colectare a sticlelor goale ; Inscripție pe ușa cramei ; Singularul și pluralul ; Testament ; Rugămintea celui sprijinit de gard ; Alegere : [epigrame] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2010. – 20 mai. – P. 5. 2011 224. Catrene / Ion Diordiev // Făclia. – 2011. – 25 iun. – P. 7 ; 10 dec. – P. 15. 225. Catrene cu fulgi de nea / Ion Diordiev // Făclia. – 2011. – 28 dec. – P. 8. 2012 226. Așchii de primăvară / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2012. – 29 mar. – P. 8. 227. Catrene / Ion Diordiev // Făclia. – 2012. – 24 mar. – P. 12. 228. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2012. – 30 aug. – P. 12. 2013 229. Catrene cu fulgi de nea / Ion Diordiev // Făclia. – 2013. – 27 dec. – P. 2.
 • 40. 40 ION DIORDIEV 230. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2013. – 10 oct. – P. 5 ; 26 dec. – P. 8. 231. Din albumul familiei : [versuri] / Ion Diordiev // Făclia. – 2013. – 26 oct. – P. 14. 232. Dreptatea e la fundul mării... ; Este scară de suit... : [catrene sa- tirice] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2013. – 13 iun. – P. 8. 233. Măști și mască : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2013. – 28 noiem. – P. 8. 234. Soarele : [versuri] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 7. 2014 235. Bobocul : [schiță umoristică] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 25 sept. – P. 8. 236. Ca să fie observată : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 23 oct. – P. 8. 237. Catren de Ion Diordiev / Ion Diordiev // Curierul agricol. – 2014. – 28 febr. ; 21 mar. ; 9 mai ; 13 iun. ; 25 aug. – P. 4. 238. Catrene / Ion Diordiev // Moldoveanca. – 2014. – Noiem.-Dec. – P. 16. 239. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2014. – 6 mar. ; 27 mar. – P. 8. 240. Dedicație lui Efim Tarlapan la 70 de ani : [versuri] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2014. – 17 iul. – P. 8. 241. Electorale : [catrene] / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2014. – 2 oct. – P. 8. 242. Mare pacoste : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 27 febr. – P. 8. 243. Piuneze : [aforisme] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 27 mar. – P. 8. 244. Toți tac ; Creangă ; Încearcă să-l găsești ; În șoaptă : [proze scurte] / Ion Diordiev // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – 18 dec. – P. 4-5. 245. Trădătorul : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2014. – 18 dec. – P. 8.
 • 41. BIOBIBLIOGRAFIE 41 2015 246. Bujorul ; Lupte ; Fotbal ; Păpușica : [poezii] / Ion Diordiev // Alu- nelul. – 2015. – Nr 4. – P. 14-15. 247. Catrene / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5. 248. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura și arta. – 2015. – 5 mar. – P. 8 ; 30 apr. – P. 8. 249. Cel mai, cel mai băiat : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 26 febr. – P. 8. 250. Motiv serios : [schiță] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 29 ian. – P. 8. 251. Obiceiuri familiale; Prevedere : [epigrame] / Ion Diordiev // Lite- ratura și arta. – 2015. – 5 mar. – P. 8. 252. Pentru muncă și răsplată ; Papagalul somnoros ; Nasul purcelu- lui : [schițe] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 8. Publicistică, articole critice, dedicații 1964-1965 253. Căutările continuă / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1964. – 18 dec. – (Noilor tradiții – dreptul de încetățenire). 254. Comitetul [comsomolist] a adoptat o hotărâre : [s. Coșnița, r-nul Dubăsari] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 6 iun. 1966 255. Conținutul – politic, forma – artistică : [recomandări metodice pentru cluburi și biblioteci] / Ion Diordiev // Cultura. – 1966. – 10 dec. – P. 8-9. 256. Frumoasă-i nunta moldovenească : [tradiții populare: recoman- dări metodice] / Ion Diordiev. – Chișinău : Lumina, 1966. – 8 p. 257. Revelionul : [recomandări metodice pentru cluburi] / Ion Diordi- ev // Cultura. – 1966. – 24 dec. – P. 12. 258. Ленин в литературе и искусстве : (метод. разработка к темат. вечеру) / сост. : И. Диордиев, Л. Бунелик. – Кишинев : [Б. и.], 1966. – 15 с.
 • 42. 42 ION DIORDIEV 259. Наглядная агитация – одна из форм культурно-массовой работы : [метод. материал в помощь клубному работнику] / сост. : И. Диордиев. – Кишинев : [Б. и.], 1966. – 16 с. 1967 260. Muzeul Cuboltei : [muzeu istoric] / Ion Diordiev // Cultura. – 1967. – 29 iul. – P. 13. 261. Да скроется тьма! : [метод. разработка] / сост. : И. Диордиев. – Кишинев : [Б. и.], 1967. – 15 с. 262. Клубы по интересам : [метод. советы] / сост. : И. Диордиев. – Кишинев : [Б. и.], 1967. – 24 с. 1968 263. Voință  : [schiță despre B. Boguță, conducător artistic al formației din Ialoveni] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1968. – 11 dec. 1969 264. Dreptul la stimă : [I. Tuz din s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari, candi- dat în deputați ai consiliului raional Dubăsari] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1969. – 14 mar. 265. Leniniana de la cluburi : [r-nul Anenii Noi] / Ion Diordiev // Tri- buna. – 1969. – Nr 10. – P. 18-19. 266. Mari schimbări în satul Doroțcaia : [colhozul Kirov, r-nul Dubă- sari] / Ion Diordiev // Tribuna. – 1969. – Nr 24. – P. 14-15. 267. Melodii îndrăgite de Ilici : [recomandări metodice pentru lu- crătorii din cluburi] / Ion Diordiev. – Chișinău : Lumina, 1969. – 15 p. 268. Meșter faur : [întreprinderea Artă populară din Chișinău] / Ion Diordiev // Chișinău. Gazeta de seară. – 1969. – 8 apr. 269. Urmărindu-și vocația : [despre M. Gherlac, colhozul Kirov, r-nul Dubăsari] / Ion Diordiev // Tribuna. – 1969. – Nr 5. – P. 20-22. 270. Большие перемены в Дороцком / Ион Диордиев // Трибуна. – 1969. – № 24. – С. 14. 271. Да скроется тьма : [сценарий артистического вечера] / Ион Диордиев // Трибуна. – 1969. – № 24. – С. 15.
 • 43. BIOBIBLIOGRAFIE 43 272. По призванию : [о М. Герлак из колхоза им. Кирова Дубоссар. р-на] / Ион Диордиев // Трибуна. – 1969. – № 5. – С. 20-22. 1970-1972 273. Tradiție [de lectură la combinatul de mătăsuri din Bender] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1970. – 18 febr. 274. Попримеруярославцев :[опропагандист.книгевМолдавии] / Ион Диордиев // Книжная торговля. – 1972. – № 14. – С. 51. 1975-1979 275. Preluând frumoasele tradiții [la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 19 oct. – P. 3. 276. Țara mea, mândria mea : [despre educația civică în școlile repu- blicii] / Ion Diordiev // Cultura. – 1976. – 24 iul. – P. 4. 277. [РецензиянакнигуНародныемстители,автор :М.Кожухарь / Ион Диордиев] // Книжное обозрение. – 1979. – 24 окт. 1980 278. Pentru toată viața : [instruirea elevilor la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1980. – 1 noiem. 279. Să trăim, să lucrăm și să luptăm în chip leninist, în chip comu- nist! : [publicistică] / Ion Diordiev // Învățământul public. – 1980. – 19 apr. – P. 2 280. ...Și încă ceva mai mult : [despre organizația de partid de la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1980. – 4 iun. 281. Variind formele de propagandă : [educația ateistă la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Moldova socialistă. – 1980. – 20 sept. 1981-1982 282. Nistrenii de la Soroca : [ansamblul popular de cântece și dansuri, laureat al primului Festival Unional al artiștilor amatori] / Ion Di- ordiev // Literatura și arta. – 1981. – 7 oct. – P. 7.
 • 44. 44 ION DIORDIEV 283. Spirit inventiv, muncă creatoare : [alegeri în organizația de par- tid a Școlii de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Învățământul public. – 1981. – 25 noiem. – P. 2. 284. Acest cuvânt măreț – prietenia : [procesul de învățământ la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1982. – 19 iun. 285. Loc pentru prejudicii nu există : [educația ateistă] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1982. – 10 aug. 1983-1984 286. Preocuparea noastră permanentă : [educația civică la Școala de Comerț Cooperatist din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1983. – 1 dec. 287. Efectele cuvântului viu : [despre educația militar-patriotică a ele- vilor de la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1984. – 15 noiem. 288. Știința pedagogică și școala : [în discuție proiectul CC al PCUS cu privire la reforma școlară] / Ion Diordiev // Învățământul pu- blic. – 1984. – 1 febr. – P. 2. 1985-1991 289. De pe pozițiile principialității : [procesul de învățământ la Școala medie profesională din Soroca] / Ion Diordiev // Învățământul public. – 1985. – 28 sept. – P. 2. 290. Cultivarea spiritului activ  ; Restructurarea – un imperativ al timpului  : [în discuție proiectul cu privire la restructurarea învățământului] / Ion Diordiev // Învățământul public. – 1986. – 21 iun. – P. 8. 291. Marea forță a convingerii : [campania antialcoolică în republică] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1986. – 7 ian. 292. În constelația frăției : [despre educația civică la Școala de Comerț din Soroca] / Ion Diordiev // Viața satului. – 1988. – 16 febr. 293. Найти пути возрождения  : [обсуждение основных положенийпрограммыКомпартииМолдовы]/ИонДиордиев // Советская Молдавия. – 1991. – 17 авг.
 • 45. BIOBIBLIOGRAFIE 45 1994 294. În țintă fără greș : [Efim Tarlapan la 50 de ani] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 1994. – 14 mai. – P. 3. 295. „Nu-mi plac copiii pârâtori” : [interviu cu scriitorul Titus Știrbu] / consemnare : Ion Diordiev // „a” Mic. – 1994. – Nr 6. – P. 2. 2001-2013 296. Un dascăl de o rară îndeletnicire : [Grigore Drăgan, epigramist, la 50 de ani de la naștere] / Ion Diordiev // Moldova Suverană. – 2001. – 3 febr. – P. 8. 297. Soartă vitregă : [despre poetul Nicolae Țurcanu] / Ion Diordiev // Glasul Națiunii. – 2007. – 11 oct. – P. 8-9. 298. Sufletul nu poate avea odihnă până când nu găsește adevărul : [despre avocatul Boris Denis] / Ion Diordiev // Săptămîna. – 2007. – 26 ian. – P. 9. 299. Vânjosul poet : [despre poetul Nicolae Țurcanu] / Ion Diordiev // Moldova : Ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 51-52. 300. Școala trebuie să crească oameni, nu roboți / Ion Diordiev // Fă- clia. – 2008. – 11 oct. – P. 6. 301. Și totuși, cartea : [aspecte ale lecturii] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 22 noiem. – P. 6. 302. Spectacol ; Apel : [despre spectacolul Neamul Kain] / Ion Diordi- ev // Făclia. – 2009. – 21 febr. – P. 4. 303. Un poet cu soartă vitregă : [cuv. introd. la volumul Din vinerea patimilor] / Ion Diordiev // Țurcanu Nicolae. Din vinerea patimi- lor. – Chișinău, 2010. – P. 3-9. 304. Omul durerii : [dedicație ziaristului Ion Stici] / Ion Diordiev // Ion Stici, talent și vrednicie : Biobibliogr. – Chișinău, 2013. – P. 113-115 Resurse electronice 305. [Aforisme din culegerea Pâinea mea caldă] / Ion Diordiev. – Ac- ces Internet: http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Diordiev. – Accesat: 05.11.2014.
 • 46. 46 ION DIORDIEV 306. Citate despre Dumnezeu / Ion Diordiev. – Acces Internet: http:// www.citatecelebre.eu/ro/citate/teme/dumnezeu/ion-diordiev. – Accesat: 20.05.2015. 307. Mie însumi, uneori ; Scară ; Unui șef sever / Ion Diordiev. – Ac- ces Internet: http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Diordiev. – Accesat: 20.05.2015. 308. Pomul lui Goriță : piesă de teatru / aut. I. Diordiev ; Teatrul Li- curici. – Acces Internet: http://licurici.md/repertoire/pomul_lui_ gorita.htm. – Accesat: 29.06.2015. 309. Principialitate  ; Soartă vitregă  ; Inscripție pe piatra funera- ră a unui fost mincinos ; La medic ; Lecție ; Rugă : [epigrame] / Ion Diordiev. – Acces Internet: http://autori.citatepedia.ro/ de.php?p=2&a=Ion+Diordiev. – Accesat: 20.05.2015.
 • 47. BIOBIBLIOGRAFIE 47 REFERINȚE CRITICO-LITERARE Repere critice, interviuri 1993-1998 310. Un medicament întremător, zâmbetul... : [Ion Diordiev – umo- rist] // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 190-191. 311. Bivol, Efim. Un umorist serios : [Ion Diordiev la 60 de ani] / Efim Bivol // Viața satului. – 1995. – 20 mai. – P. 8. 312. Tâta mare! : [dialog cu omagiatul Ion Diordiev] / Ion Diordiev ; consemnare : Aurel Ciocanu // Moldova literară: Supl. la ziar. Mol- dova Suverană. – 1995. – 25 mai. 313. Ulici, Laurențiu. Diordiev, Ion // Ulici Laurențiu. Scriitori români din afara granițelor țării. – București, 1996. – P. 37. 314. Cimpoi, Mihai. Diordiev, Ion // Cimpoi Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Chișinău, 1997. – P. 221. 315. Tarlapan, Efim. Epigramistul Ion Diordiev / Efim Tarlapan // Post Scriptum. – 1998. – 6 ian. – P. 4. 2000-2004 316. „Și timpurile, și circumstanțele le creează, în fond, oamenii...” : [interviu cu Ion Diordiev, scriitor, epigramist] / consemnare : Vic- tor Prohin // Moldova Suverană. – 2000. – 20 mai. – P. 3. 317. Dolgan, Mihail. Diordiev, Ion // Iubire de metaforă. – Chișinău, 2001. – Vol. 1. – P. 175-176. 318. Cimpoi, Mihai. Diordiev, Ion // Cimpoi Mihai. Istoria literaturii române din Basarabia: Compendiu. – Chișinău ; București, 2003. – P. 332. 319. Haz-ring cu... Ion Diordiev : [interviu cu scriitorul] / Ion Dior­ diev // Făclia. – 2003. – 21 iun. – P. 7.
 • 48. 48 ION DIORDIEV 320. Ciocanu, Ion. Diordiev, Ion : [notă biogr.] / Ion Ciocanu // Dic­țio­narul general al Literaturii Române. – București, 2004. – Vol. 2 : C/D. – P. 681. 321. Șveț, Maria. Ion Diordiev, 1935 : [date biogr., bibliogr.,] / Maria Șveț // Calendar Național 2005. – Chișinău, 2004. – P. 140. 2005 322. Bivol, Efim. Colegul, amicul și omul Ion Diordiev : [despre creația poetului] / Efim Bivol // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5. 323. Ion Diordiev // Tarlapan Efim. O antologie cronică a aforismului românesc de pretutindeni. – Cluj-Napoca, 2005. – P. 145-146. 324. Prohin, Victor. Cel mai laconic dintre scriitori / Victor Prohin // Florile dalbe. – 2005. – 19 mai. – P. 8. 325. Vasilache, Vasile. Sfiosul Ion : [poetul și epigramistul Ion Dior­ diev] / Vasile Vasilache // Literatura și arta. – 2005. – 19 mai. – P. 6. 2006-2007 326. Berg, Dragu. Ion Diordiev / Dragu Berg // Dor de Basarabia. – 2006. – Nr 4. – P. 12. 327. Belâi, Liviu. Ion Diordiev – înțeleptul / Liviu Belâi // Pro Farma- cia. – 2007. – Nr 5/6. – P. 15. 328. Zbârciog, Vlad. Diordiev, Ion : [notă biogr.] / Vlad Zbârciog // Dicționarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2006. – Chișinău, 2007. – P. 177. 2009 329. Ion Diordiev : [schiță de portr.] // Localitățile Republicii Mol- dova : Itinerar doc. – publ. il. : [în vol.] / Victor Ladaniuc, Tudor Țopa. – Chișinău, 2009. – Vol. 9. – P. 151. 330. Ungureanu, Larisa. Pomul bunelor speranțe : [cronică a spectaco- lului „Pomul lui Goriță” de Ion Diordiev, jucat la Teatrul de Păpuși „Licurici”] / Larisa Ungureanu // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 14. 2010 331. Băieșu, Nicolae. Izvor de inspirație – tezaurul folcloric / Nicolae Băieșu // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XII-XIII.
 • 49. BIOBIBLIOGRAFIE 49 332. Bendas, Mihai. Pâinea cea caldă a lui Ion Diordiev : [despre car- tea Pâinea mea caldă de Ion Diordiev] / Mihai Bendas // Făclia. – 2010. – 30 oct. – P. 16. 333. Buga, Ion. O carte ca pâinea cea caldă : [despre volumul Pâinea mea caldă, o antologie de aforisme] / Ion Buga // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XVII-XX ; Literatura și arta. – 2010. – 20 mai. – P. 5. 334. Cimpoi, Mihai. Statut regal al aforismului și mușcătorul spirit de observație : [75 de ani de la nașterea epigramistului Ion Diordiev] / Mihai Cimpoi // Literatura și arta. – 2010. – 20 mai. – P. 5 ; Dior- diev Ion. Pâinea mea caldă : [pref.]. – Chișinău, 2010. – P. 3. 335. Ciobanu, Nicolae. O carte cu miros de pâine caldă / Nicolae Cio- banu // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XIV. 336. Ciocanu, Ion. Povestiri vesele, dar nu prea... : [despre cartea Un pește cu picioare de I. Diordiev] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2010. – 4 febr. – P. 7. 337. Ciocanu, Ion. Vocația aforisticului / Ion Ciocanu // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XV-XVI ; Florile dalbe. – 2010. – 16 dec. – P. 15. 338. Cucereanu, Radion. O carte din aurul minții / Radion Cucereanu // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. X-XI. 339. Dolgan, Mihai. Artă a spiritului de observație conjugată cu arta înțelepciunii / Mihai Dolgan // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. IV-VIII. 340. Gheorghiță, Eugen. ...Doar înțelepții / Eugen Gheorghiță // Dior- diev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XIII. 341. Gheorghiță, Eugen. Înțelept ca un proverb / Eugen Gheorghiță // Literatura și arta. – 2010. – 20 mai – P. 5. 342. Nazar, Valeriu. Diordiev, Ion  : [biogr.] / Valeriu Nazar // Dicționarul scriitorilor români din Basarabia  : 1812-2010. – Chișinău, 2010. – P. 211-212. 343. Palladi, Tudor. Pâinea simbolică și arcadică a cuvintelor / Tudor Palladi // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. XXI-XXVII.
 • 50. 50 ION DIORDIEV 344. Soltan, Ion. Un volum plin de lumină / Ion Soltan // Diordiev Ion. Pâinea mea caldă. – Chișinău, 2010. – P. VIII-IX ; Literatura și arta. – 2010. – 12 aug. – P. 5. 345. Ungureanu, Larisa. „Pomul lui Goriță” trezește întrebări... : [des- pre spectacolul cu același titlu, montat de Teatrul de Păpuși „Li- curici”, după piesa lui Ion Diordiev] / Larisa Ungureanu // Florile dalbe. – 2010. – 6 mai. – P. 4. 346. Ungureanu, Larisa. Pomul bunelor speranțe : [cronică a spectaco- lului „Pomul lui Goriță” de Ion Diordiev, jucat la Teatrul de Păpuși „Licurici”] / Larisa Ungureanu // Făclia. – 2010. – 20 iun. – P. 14. 2011-2012 347. Păun, Gheorghe. Prietenii mei transnistreni : [Petru Soltan, Nico- lae Țurcanu, Ion Diordiev] / Gheorghe Păun // Literatura și arta. – 2011. – 13 oct. – P. 7. 348. Păun, Gheorghe. Un scriitor transnistrean : Ion Diordiev // Păun Gheorghe. Cărți și autori. – Geamăna, 2012. – P. 95-99. 349. Rusu, Tudor. Ion Diordiev – sfătos prieten al pedagogilor : [des- pre volumul Culegând frumoasele povețe, Chișinău, 2012] / Tudor Rusu // Făclia. – 2012. – 20 oct. – P. 11. 2013 350. Grosu, Igor. Ion Diordiev și frumoasele lui povețe / Igor Grosu // Literatura și arta. – 2013. – 14 mar. – P. 5. 351. Iordăchescu, Iulia. Ion Diordiev : [notă biogr.] / Iulia Iordăches- cu, Maria Balan // Iordăchescu Iulia. Lectură particulară : Auxiliar didactic pentru elevi și profesori de limba și literatura română din școala cu instruire în limba rusă. Cl. V-VII. – Chișinău, 2013. – P. 29-30. 352. Morăraș, Mihai. Un harnic sfătuitor de utile povețe / Mihai Morăraș // Literatura și arta. – 2013. – 18 apr. – P. 4. 2015 353. Băieșu, Nicolae. Scriitorul Ion Diordiev inspirat din folclor : [80 ani de la nașterea lui Ion Diordiev] / Nicolae Băieșu // Realități culturale. – 2015. – Nr. 5. – P. 19.
 • 51. BIOBIBLIOGRAFIE 51 354. Buga, Ion. Opinii : [omagiu adus de scriitori lui Ion Diordiev la împlinirea vârstei de 80 de ani] / Ion Buga // Literatura și arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5. 355. Buga, Ion. Un vrednic scriitor român transnistrean – Ion Diordi- ev : [omagiu adus lui Ion Diordiev la împlinirea vârstei de 80 de ani] / Ion Buga // Literatura și arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5 356. Cucereavîi, Mihai. Decanul de la Chipăruș  : [80 de ani de la nașterea epigramistului Ion Diordiev] / Mihai Cucereavîi // Lite- ratura și arta. – 2015. – 28 mai. – P. 8. 357. Denis, Boris. La aniversare, Ion Diordiev – 80 / Boris Denis, An- drei Botnaru, Vladimir Gligor // Moldova Suverană. – 2015. – 20 mai. – P. 4. 358. Diordiev, Ion  : [notă biogr.] // Calendar național – 2015. – Chișinău, 2015. – P. 195 – Bibliogr. : P. 195 –196. 359. Palladi, Tudor. Cheia de aur a epigramei : [despre Ion Diordiev, poet, umorist, prozator, dramaturg – 80 ani de la naștere] / Tudor Palladi // Făclia. – 2015. – 20 mai. – P. 11. 360. Бородаев, Вячеслав. Славный юбилей Иона Диордиева / Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. – 2015. – 22 мая. – С. 16. Resurse electronice 361. Bețivu, Valeria. Distinsul scriitor Ion Diordiev – un prieten al co- piilor. – Acces Internet: http://bibliotecastefancelmare.blogspot. com/2015/03/distinsul-scriitor-ion-diordiev-un.html. – Accesat: 20.05.2015. 362. Ciobanu, Liuba. Ion Diordiev și frumoasele sale poveți : [întâlni- re cu scriitorul Ion Diordiev la biblioteca Ovidius]. – Acces Inter- net: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2013/06/ion-diordiev- si-frumoasele-sale-poveti.html. – Accesat: 11.05.2015. 363. Ciobanu, Liuba. Scriitorul Ion Diordiev la Biblioteca Ovidius. – Acces Internet: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2013/03/ scriitorul-ion-diordiev-la-biblioteca.html. – Accesat: 07.07.2015. 364. Ciobanu, Liuba. Lecturile verii 2013 : [scriitorul Ion Diordiev în dialog cu copiii de la grădinița nr. 53, la Biblioteca Ovidius]. – Acces Internet: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2013/07/ lecturile-verii-2013_7653.html. – Accesat: 07.07.2015.
 • 52. 52 ION DIORDIEV 365. Cucereavii, Mihail. Ion Diordiev: „Pâinea mea caldă” : [lansarea cărții Pâinea mea caldă la Uniunea Scriitorilor]. – Acces Internet: http://mihaicucereavii.blogspot.com/2010/05/ion-diordiev-pai- nea-mea-calda.html. – Accesat: 16.05.2015. 366. Cucereavii, Mihai. Scriitorul Ion Diordiev la 80 de ani. – Acces Internet: http://mihaicucereavii.blogspot.com/2015/05/scriito- rul-ion-diordiev-la-80-de-ani.html. – Accesat: 07.07.2015. 367. Cucereavii, Mihai. Scut și spadă : [epigramă dedicată lui Ion Di- ordiev la 70 de ani]. – Acces Internet: http://www.poezie.ro/index. php/poetry/122729/Scut_și_Spadă. – Accesat: 20.05.2015. 368. Donțu, Tatiana. Întâlnire cu scriitorul Ion Diordiev la bibliote- ca Transilvania. – Acces Internet: http://wwwbibliocity.blogspot. com/2012/04/intalnire-cu-scriitorul-ion-diordiev-la.html. – Ac- cesat: 20.05.2015. 369. Gangura, Rodica. Copii printre copii  : [întâlnirea scriitorului Ion Diordiev cu elevii de la Liceul Tehnologic]. – Acces Internet: http://bibcreanga.blog.com/2012/06/09/copii-printre-copii. – Ac- cesat: 20.05. 2015 370. Ion Diordiev: Biografie. – Acces Internet: http://www.profe- so.ru/scriitori-biografii/253-ion-diordiev-biografie. – Accesat: 21.05.2015. 371. Lascu, Elena. Scriitorul Ion Diordiev la Filiala Ovidius. – Acces Internet: http://wwwbibliocity.blogspot.com/2013/04/scriitorul- ion-diordiev-la-filiala.html. – Accesat: 07.07.2015. 372. Moldovanu, Anastasia. Lansarea cărții Din culisele vieții de Ion Diordiev. – Acces Internet: https://biblioart.wordpress.com/tag/ ion-diordiev/. – Accesat: 20.05.2015. 373. Păun, Gheorghe. Cărți și autori – Un scriitor transnistrean. – Ac- ces Internet: http://www.argesexpres.ro/_old/arhivat/article_de- tail.php?idarticle=29375. – Accesat: 20.05.2015. 374. Roibu, Nicolae. Scriitorul Ion Diordiev a fost omagiat la cea de-a 80-a aniversare. – Acces Internet: http://www.moldpres.md/ news/2015/05/21/15003417. – Accesat: 07.07.2015.
 • 53. BIOBIBLIOGRAFIE 53 DEDICAȚII, OPINII Dedicații Strofe pe-apucate Pentru bunul român transnistrean Ion Diordiev, la împlinirea celor 60 de primăveri Primăvara-i luminoasă Cu satira și umorul. Din vorbirea ta domoală Soarbe zâmbet cititorul. Ai prieteni de tot felul: Cu gând alb sau gând ca norul, Dar amicul cel mai sincer Îți rămâne cititorul. Tu îl faci să râdă singur Fie seara, dimineața... Omu-nseninat pe-o clipă Uită de amar în viață. Precum harnica albină, Aduni râsul strop cu strop Și-l împarți egal la lume Ca un izvoraș non-stop. Gânduri vii, naționale, Semănata-i an de an În simțiri basarabene Tu, român transnistrean. Cei care te înconjoară, Verbul știu să-ți prețuiască:
 • 54. 54 ION DIORDIEV ,,Așchiile”-ți pe-apucate Cresc sub steaua românească. Azi îți admirăm, Ioane, Osteneala de furnică. Și-ți dorim ca niciodată Să nu-ți scape din peniță Vreun cutare-cutărică. Gheorghe BLĂNARU, 20 mai 1995 Scut și sabie Lui Ion Diordiev Ai harul de a scrie scurt, Știi să pui punctul pe ,,i’’ Cuvântul îți este scut, Sabie pentru a lovi. Mihai CUCEREAVII, 20 mai 2005 Lui badea Ion Diordiev la aniversarea a 7 decenii Trece vremea, precum timpul, Tot ce-i dulce, e ca ghimpul, Ce-s prieteni, nu-s tovarăși, Ce-am avut, pierdut-am iarăși, Ce-i lumesc, divin nu este, Ce-i real, nu e poveste, Ce dorim, nu se-mplinește, Ce-i străin, ne cucerește, Sănătatea nu se vinde, Iar la minte se mai prinde. Să trăiești și să fii tare, La mai mulți și la mai mare. Efim BIVOL, 20 mai 2005
 • 55. BIOBIBLIOGRAFIE 55 Dedicație aniversară lui Ion Diordiev de la contransnistreanul său De la Așchii pe-apucate Pân la Pâinea mea caldă A-ncăput o viață, frate, Ca o rodnică livadă. Vin s-o guste și s-o vadă Moldovenii de departe, De la Bug pân-la Siret, Bucuroși c-avură parte De un propriu om cu carte, De un propriu înțelept. Mai adună, mai adună Și mai seamănă, mai ară, Ca să-ți faci și tu cunună În Transnistria străbună- O cunună literară. Boris MARIAN, 20 mai 2010 Lui Ion Diordiev la apariția volumului Pâinea mea caldă Fug ochii mei, prin litere se scaldă, Citesc volumul Pâinea mea caldă. Așa-i gustoasă pâinea din cuptor Că-mi vine să-l mănânc și pe-autor. Titus ȘTIRBU, 20 mai 2010 Dedicație Bade Ioane, fii doar așa: Tânăr și tare ca un arcuș Să ne mai scrii aș.. fra... epigra... Toate cu made în Chipăruș. Bade Ioane, dacă mai vrei,
 • 56. 56 ION DIORDIEV Fii sănătos, mai bogat, mai suprem Și chiar te rugăm și un premiu să iei, Cu noi ca să-l bei, căci doar oameni suntem. Efim BIVOL (Revista Chipăruș, Nr 5, 1995) Lui Ion Diordiev A scris fraze-n timpuri grele, Și mai bune, și mai rele: Azi primit în Uniune, Scrie fraze bune. Petru CĂRARE (Revista Chipăruș, Nr 5, 1995) Ion Diordiev și frumoasele lui povețe Am avut frumoasa ocazie să ajung tocmai în Elveția, chiar la Ge- neva a fost să ajung. În bagajele mele, printre multe lucruri, se aflau și câteva exemplare de carte bună pentru semenii noștri din diasporă, însetați de cuvântul duios de acasă. Era cartea lui Ion Diordiev, Pâinea mea caldă. În avion, am citit-o. Și mi-am dat bine seama: cât de ușor e s-o citești, dar, Doamne, cât de greu e s-o scrii! Vreau să remarc un simplu lucru: această carte e răscitită acolo. Și iată că a mai apărut un volum de același autor, Culegând frumo- asele povețe, cu un tiraj nu prea mare, dar cu pretenții la și mai mari. „Catrenele”, „Distihurile”, „Gândurile” înșirate pe paginile acestei cărți sunt marea avuție a distinsului scriitor, adunată cu migală o viață. Sunt mândru că am fost colegi de breaslă la faimoasa revistă de satiră și umor Chipăruș, pe timpurile ei înfloritoare. Și pot afirma un lucru clar și atunci, evident și acum: Ion Diordiev este un om care muncește mult la cuvânt. Într-un fel, este un cioplitor neostenit al vorbei scri- se. Or, osârdia lui ne bucură prin pilduitoare cărți, precum Zigzaguri, Amărăciunile dulcelui, Recreația veselă și multe altele. Reflecțiile, aforismele, gândurile lui Ion Diordiev sunt seva unui copac crenguros, care se numește o viață de scriitor. Iar această viață, cum se știe, are și urcușuri, și rătăciri, și deziluzii, dar neapărat alte urcușuri, iar aici e momentul să îi urez lui Ion Diordiev noi realizări
 • 57. BIOBIBLIOGRAFIE 57 și o frumoasă împlinire sufletească. Pentru că ceea ce face – o face spre bine. Igor GROSU P.S. Exemplific cele scrise cu două sfătuitoare catrene: Greutățile vieții cu lacrimi de necaz udate Ca ciupercile după ploaie tot mai multe apar Cu roua frunții gânditoare zi de zi spălate, Văzându-se biruite se retrag, dispar. Bate fierul cât e cald, altfel te răcești Și în răceala burnițoasă noi puteri n-ai să găsești, Să pui în colierul vieții un nou bob de smarald ...Ai lăsat pe mâine fierul, gândul ce-a fost cald. Lui Ion Diordiev De-ai ajunge pân-la Kiev, N-ai găsi un alt Diordiev Cu-n umor mai îndrăzneț Și-n aforisme - săltăreț. Lidia HLIB Constatare Lui Ion Diordiev la 80 de ani Cine-i jubiliarul oare? Un scriitor de valoare, Care scrie pentru toți, Bucurându-i pe netoți. Mihail CUCEREAVII, 20 mai 2015
 • 58. 58 ION DIORDIEV Opinii Ion Diordiev este cel mai mare poet umoristic din scumpa mea Transnistrie. Anatol CODRU, cineast, scriitor *** Ion Diordiev e un veteran al culturii aforismului la noi, în spațiul basarabean, adăugând la experiența de viață, experiența de scriere afo- ristică, ajutat de o istețime de sorginte populară, atât de binevenită în acest caz, de umor suculent și de un spirit de observație – mușcător, neiertător – dar și marcat de bonomie crengiană în sens, ce-i vizează pe cei din jur, dar și pe propriul eu, care, școlind pe alții, se școlește și pe sine. Acad. Mihai CIMPOI *** Unele din aforismele lui Ion Diordiev au devenit proverbe, la fel cum unele proverbe multiseculare la care scriitorul le adaugă un cu- vânt, o virgulă, devin aforisme la zi. El rezumă cărțile nescrise într-o frază. Știe să stoarcă esențe din mulțimea de cuvinte. Zâmbetul lui îl vezi de departe, mai înainte de a apărea posesorul lui la colț de stradă, calitate proprie doar oamenilor care emană multă bunătate și omenie. Acad. Nicolae DABIJA *** Scriitorul Ion Diordiev a trăit și trăiește artistic din cugetări scurte și sentențioase pline de aluzii esopice, din așchii de gânduri cu subtexte umoristice, ironice și satirice, din constatări de adevăruri înțelepte. Acad. Mihail DOLGAN *** Configurația catrenică a creatorului este una pe măsura vocației ali- mentate de problemele vitale și socioumane, psihologice și rapsodice, pe care scrisul distinsului umorist nu le-a ignorat nicicând. Apreciată
 • 59. BIOBIBLIOGRAFIE 59 la justa sa valoare etico-civică și estetică, creația diordieveană accede prin catrene la un nivel ideatic mult jinduit de orice autor ironic. De la epigramă la aforism, de la cantilenă la catren, poezia lui Ion Diordiev a parcurs o cale a căutărilor fructuoase, dezvăluindu-și deplin dragostea față de arta literară care monumentalizează (eternizează nu numai li- rismul, dar și metaforismul, ludicul și ironicul, epigramaticul și socra- ticul, esopicul și cripticul, realismul și misticismul, nu în ultimul rând, care îl apropie mai pe departe, metafizic așadar, de cunoașterea de sine și de Dumnezeu). Tudor PALLADI, poet, critic literar *** Pâinea mea caldă, o carte înțeleaptă, moralizatoare, creștină aș putea spune, cu umor blând și jocuri de cuvinte ingenioase niciodată gratuite, gravă cel mai adesea, vorbind despre tot ceea ce un aproa- pe-octogenar cu mare experiență de viață simte nevoia să ne învețe, de la iubire la educație, de la ecologie la legi și fărădelegi, trecând prin adevăr și minciună, dreptate și nedreptate și câte altele, totul spus ca la gura sobei, sfătos – moldovenește, sentimental, cu o vizibilă dragoste pentru oameni, pentru cititor. Gheorghe PĂUN, membru al Academiei Române și al Academiei Europene *** Pâinea mea caldă e un volum plin de lumină, e o carte ce va fi actuală pentru toate timpurile, deoarece evidențiază cu măiestrie veșn- icele probleme și metehne ale oamenilor. Nuvela din prefața volumului e o adevărată dramă clasică a autorului: m-a făcut să-mi dea lacrimile. În acest volum nu dai de niciun aforism care ar fi trivial, care n-ar avea mai multe semnificații. După părerea mea, acest volum e o comoară a înțelepciunii, asta cu atât mai mult, cu cât autorul, fiind din Transni- stria, unde școlile erau simpliste, doar genele ereditare ale populației românești, extrem de vechi, își manifestă inteligența. Autorul volumu- lui e un filosof înăscut, cu erudiție multă și experiență de viață grea. Acad. Petru SOLTAN
 • 60. 60 ION DIORDIEV *** De la Ion Diordiev am învățat cum să concentrezi într-un mini- mum de cuvinte un maximum de idei, curajul de a lupta pentru cultură și a spera că victoria e dincolo de imposibil. Aurelian SILVESTRU, prozator, poet, publicist, psiholog *** Ion Diordiev a studiat la școala folcloristică românească din partea stângă a Nistrului, continuând apoi cu succes și în partea dreaptă a râului durerii noastre. De aici pecetea gândirii și exprimării populare în tot ce izvorăște pana sa. E un neobosit slujitor al literaturii satiri- co-umoristice, în primul rând al aforismului, care ia înfățișarea așchiei pe apucate, a constatării, a seminței de vorbă sau – de ce nu? – a boabei de înțelepciune. Aforismele lui Ion Diordiev, descendente din folclorul autentic românesc, se disting prin laconism, vocabular moldovenesc neaoș, ascuțime a observației etice, printr-o fi- rească și permanentă tentă moralizatoare, dar și paradoxală. În textele sale, paradoxul e o culme a firescului, o continuare a acestuia, întâlni- rea ambelor elemente constitutive, în ipostaze de amnar și cremene, străluminând întregul fond ideatic al enunțului satirico-umoristic. Ion CIOCANU, critic literar, poet, prozator, publicist, dr. hab. în filologie *** Un bob de grâu, nimerind în sol fertil, adună, din acel pământ, sevă, crește și devine spic. Încă în anii studenției Ion Diordiev a cules mult folclor național, acumulând din tezaurul folcloric înțelepciune bob cu bob, înțelegând necesitatea profunzimii gândului spus clar și simplu, ca mai târziu să îmbrățișeze ca gen literar și cugetarea concisă. Iar azi, dăruindu-ne deja Pâinea mea caldă – un mare braț de spice grele de lumină, o carte a înțelepciunii, care te ajută să-ți vezi viața proprie, dar
 • 61. BIOBIBLIOGRAFIE 61 și lumea cu alți ochi, să-ți vezi mai clar lumina propriului suflet, dar și a cerului, pentru a-ți crea o viață frumoasă și fericită... Nicolae BĂIEȘU, dr. hab. în filologie, folclorist *** Am afirmat-o în mod oral, acum am ocazia s-o afirm în scris, chiar dacă unii vor strâmba din nas: Ion Diordiev a fost acela care prin ‘60- ’70 a menținut nestinsă flacăra aforismului românesc în Moldova din partea stângă a Prutului. N-a fost ușor. În primul rând pentru că Ion Diordiev s-a născut și a copilărit în Transnistria, unde alfabetul latin și abecedarul în limba română erau împușcate la un loc cu cei care le popularizau... În al doilea rând, pentru că la Chișinău, pe la începutul activității literare a lui Ion Diordiev, nu știa nimeni de existența unui aforism românesc sau a celui universal tradus în românește. De aici, aforismul de proveniență mai folclorică a lui Ion Diordiev... Iar calita- tea cea mai distinctă a aforismului său e că e mult. Altă calitate e că din acest mult poți să alegi și fraze de bună calitate. Efim TARLAPAN, poet, satiric, memorialist și traducător
 • 62. 62 ION DIORDIEV INDEXURI AUXILIARE Index de nume Balan, Maria 66, 67, 68, 351 Băieșu, Nicolae 331, 353 Belâi, Liviu 327 Bendas, Mihai 332 Berg, Dragu 326 Bețivu, Valeria 361 Bivol, Efim 311, 322 Boguță, B. (263) Botnaru, Andrei 357 Buga, Ion 333, 354, 355 Cărare, Petru (138) Cimpoi, Mihai 314, 318, 334 Ciobanu, Liuba 362-364 Ciobanu, Nicolae 335 Ciocanu, Aurel 312 Ciocanu, Ion 320, 336, 337 Ciubuc, Vasile 17 Corbu, George 56 Cucereanu, Radion 338 Cucereavîi, Mihai 356, 365-367 Cuzuioc, Ion 53 Denis, Boris (206), (298), 357 Dolgan, Mihail 317, 339 Donțu, Tatiana 368 Drăgan, Grigore (296) Gangura, Rodica 369 Gheorghiță, Eugen 340, 341 Gherlac, M. (269) Gligor, Vladimir 357 Grosu, Igor 350 Iordăchescu, Iulia 66, 67, 68, 351 Ladaniuc, Victor 329 Lascu, Elena 371 Lesnea, Sanda (138) Lică, Valerian 56, 61, 62, 65 Moldovanu, Anastasia 372 Morăraș, Mihai 352 Nazar, Valeriu 342 Palladi, Tudor 343, 359 Păun, Gheorghe 347, 348, 373 Prohin, Victor 316, 324 Râpeanu, Elis 58 Roibu, Nicolae 374 Rusu, Tudor 349 Soltan, Ion 344 Soltan, Petru (347) Stici, Ion (304) Știrbu, Titus (295) Șveț, Maria 321
 • 63. BIOBIBLIOGRAFIE 63 Tarlapan, Efim (45), 47, 57, 59, 60, (294), 315, 323 Tuz, I. (264) Țopa, Tudor 329 Țurcanu, Nicolae (297), (299), 303, (347) Ulici, Laurențiu 313 Ungureanu, Larisa 330, 345, 346 Vasilache, Vasile 325 Zarafu, George 56 Zbârciog, Vlad 328 Бородаев, Вячеслав 360 Бунелик, Л. 258 Герлак, М. (272) Кожухарь, М. (277) Index de ediții periodice „a” Mic 295 Alunelul 156, 175, 180, 198, 222, 234, 244, 246 Basarabia 152, 163, 167, 310 Chipăruș 72, 74, 82 Chișinău. Gazeta de seară 106, 107, 108, 268 Cultura 70, 71, 75, 79, 255, 257, 260, 276 Curierul agricol 237 Dor de Basarabia 326 Dreptul 194 Făclia 166, 196, 197, 201, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 220, 221, 224, 225, 227, 229, 231, 300, 301, 302, 319, 330, 332, 346, 349, 359 Femeia Moldovei 69, 84 Florile dalbe 160, 168, 172, 179, 182, 186, 187, 191, 195, 199, 200, 203, 212, 214, 233, 235, 236, 242, 243, 245, 249, 250, 252, 324, 336, 337, 345 Glasul Națiunii 297 Învățământul public 116, 279, 283, 288, 289, 290 Literatura și arta 104, 105, 106, 109, 112, 118, 119, 121, 123, 126, 138, 149, 153, 154, 155, 157, 165, 169, 171, 174, 185, 202, 204, 206, 215, 217, 218, 223, 226, 228, 230, 232, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 282, 325, 333, 334, 341, 344, 347, 350, 352, 354, 355, 356 Moldova : Ser. nouă 299 Moldova literară: Supl. la ziar. Moldova Suverană 170, 177, 312 Moldova socialistă 110, 111, 114, 117, 127, 132, 134, 148, 253, 278, 280, 281
 • 64. 64 ION DIORDIEV Moldova Suverană 150, 158, 184, 188, 189, 193, 294, 296, 316, 357 Moldoveanca 238 Național 190, 192 Nistru 76, 81, 83, 87, 89, 91, 97, 128 Phoenix 205 Post Scriptum 315 Pro Farmacia 207, 219, 327 Realități culturale 353 Săptămîna 298 Scânteea leninistă 131 Steluța: Supl. la ziar. Scânteia leninistă 80, 92, 99, 101, 113, 129, 130, 139, 142 Tânărul leninist 141 Tinerimea Moldovei 73, 74, 88, 90, 95, 115, 120, 124, 133, 137, 254, 263, 264, 273, 275 Tribuna 265, 266, 269 Viața satului 78, 94, 96, 98, 100, 125, 140, 147, 159, 161, 162, 164, 173, 178, 181, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 311 Алунел 151, 176, 183 В мире книг 85 Звездочка 122, 135, 136, 143, 146 Книжная торговля 274 Книжное обозрение 277 Кодры 77 Молодежь Молдавии 102 Неделя 103 Рабочая газета 86 Советская Молдавия 93, 293 Трибуна 270, 271, 272 Эксперт новостей 360 Юный ленинец 144, 145
 • 65. BIOBIBLIOGRAFIE 65 Împreună cu colegii de facultate (5.VI.2009) În așteptarea inspirației... Cu colegii de facultate la aniversarea a 70-a (2005) Ascultând cu mare atenție frumosul cântec interpretat de Igor Grosu La aniversarea de 70 de ani. În prezența acad. M. Cimpoi, Petru Soltan înmânează Calendarul național FILE DE ALBUM
 • 66. 66 ION DIORDIEV Întâlniri cu cititorii la Filiala „Târgoviște” La un popas de odihnă în drum spre orizont care mereu se îndepărtează, îndemnându-ne astfel să nu ne oprim din mers (1970) De atâtea ori am fost cu gânduri la frumoasa și darnica natură, anii ‘70