Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cartografierea sistemelor privind Revoluția Datelor în Moldova

249 views

Published on

Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare. Cercetare.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cartografierea sistemelor privind Revoluția Datelor în Moldova

 1. 1. www.idsi.md Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare. Cercetare.
 2. 2. www.idsi.md Cartografierea sistemelor privind Revolu ia Datelor în Moldovaț 2016
 3. 3. www.idsi.md De la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă FĂRĂ SĂRĂCIE ZERO FOAME SĂNĂTATE I STAREȘ DE BINE EDUCA IEȚ DE CALITATE EGALITATE DE GEN APĂ CURATĂ I IGIENĂȘ ENERGIE ACCESIBILĂ I CURATĂȘ MUNCĂ DECENTĂ I CRE TEREȘ Ș ECONOMICĂ INDUSTRIE, INOVA IE ŞIȚ INFRASTRUCTURĂ INEGALI TĂŢI REDUSE ORA E IȘ Ș COMUNIT Ă IȚ DURABIL E CONSUM IȘ PRODUCŢI E RESPONSA BILE ACŢIUNE ASUPRA CLIMEI VIA AȚ SUB APĂ VIA AȚ PE PĂMÂN T PACE, JUSTI IEȚ IȘ INSTITU IȚ I PUTERNIC E PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE 2000 - 2015 2016 -........... - 20302000 - 2015 2016 -........... - 2030
 4. 4. www.idsi.md Obiectivele vor stimula ac iuni înț următorii 15 de ani, în 5 domenii de importan ă critică:ț •Oameni, •Planetă, •Prosperitate, •Pace iș •Parteneriate Elementele pe care se bazează ODD
 5. 5. www.idsi.md Ce presupune Revoluția Datelor? 5 Analiză i luarea deciziilor în dezvoltarea durabilă a societă ii iș ț ș globului, prin utilizarea surselor de date existente i atragerea altorș surse de date i prin promovarea accesului liber la acesteaș
 6. 6. www.idsi.md
 7. 7. www.idsi.md
 8. 8. www.idsi.md Ecosistemul de date - func ionare pentru luareaț deciziilor pe baze informate - interac iunea actorilor implica i în procesulț ț decizional (administra ia, societate civilă iț ș mediul academic, sectorul privat/mediul antreprenorial, alături de organiza iileț partenere interna ionale) siț - resursele necesare deciziei (institu ii, cadruț legal, politici de date, resurse umane, infrastructură i TIC, resurse financiare),ș - folosind produc ia de date i informa iiț ș ț (colectare, procesare, acces i schimb de dateș -diseminare, analiză i utilizarea datelor);ș pentru - monitorizarea i evaluarea indicatorilorș ob inu i în implementarea planurilor de ac iuniț ț ț ale documentelor strategice, - printr-un proces transparent i în parteneriatș cu societatea civilă, pentru ajustarea obiectivelor strategice na ionale prinț raportarea la intele ODDț . 8 Ecosistemul de date Sursa: Elaborat de autori
 9. 9. www.idsi.md Harta indicatorilor ODD DREPTURI GUVERNAN ĂȚ Suport abil Echit abil Viab il DURA BIL - indicatorii ODD în dependen ăț de profilul acestora în contextul conceptului de durabilitate au fost convenţional divizaţi în trei domenii mari: economie, social i mediuș - indicatori care caracterizează anumite drepturi fundamentale ale persoanei şi respectiv nu puteau fi atribuiţi exclusiv doar unui domeniu. Astfel, a fost conven ional creat al patruleaț domeniu drepturi iș guvernan ăț Sursa: Adaptare a autorilor după Conceptul Dezvoltării Durabile, MTI, Adams, Eric; Connor, Jerome; Ochsendorf, John, Fall 2009 Cartografierea ODD din perspectiva elementelor conceptului Dezvoltare Durabilă
 10. 10. www.idsi.md Gruparea ODD-lor pe domenii şi indicatori 211indicatoridin230 OBIECTIVE DEZVOLTARE DURABILĂ Social Econmie Mediu & Energie Drepturi și Guvernanță 1 Fără sărăcie 2 Zero foame 3 Sănătate și stare de bine 4 Educație de calitate 5 Egalitate de gen 6 Apă curată și igienă 7 Energie accesibilă și curată 8 Muncă decentă și creștere economică 9 Industrie, inovație şi infrastructură 10 Inegalităţi reduse 11 Orașe și comunități durabile 12 Consum și producţie responsabile 13 Acţiune asupra climei 14 Viața sub apă 15 Viața pe pământ 16 Pace, justiție și instituții puternice 17 Parteneriate pentru obiective
 11. 11. www.idsi.md Disponibilitate indicatori i distribu ieș ț Tabel 1 Disponibilitatea indicatorilor pe domenii Sursa: Cercetarea BNS, CIVICUS MDC i IDSI, 2016ș Tabel 2 - Distribu ia pe categorii de producători i de inători de date a indicatorilor ODDț ș ț Sursa: Cercetarea BNS, CIVICUS MDC i IDSI, 2016ș Domeniu/ Categorie/ Indicatori Producători de date De inători dateț Monitorizare i Evaluareș Social 46 55 56 Economic 27 29 28 Mediu i Energieș 8 34 33 Drepturi iș Guvernan ăț 10 32 31 Total 91 150 148
 12. 12. www.idsi.md Priorită ile na ionale - privire de ansamblu (1)ț ț Strategiile sectoriale emise în perioada 2012-2015 (n.b. - 25 strategii sectoriale) acoperă domeniile esen iale ale societă iiț ț (educa ia,ț sănătatea, munca i protec ia socială, justi ia, administra ia,ș ț ț ț agricultura, economia, mediul înconjurător, energia, afacerile interne, apărarea) răspund unor inte ale ODD aplicabile i fezabile pentru Moldovaț ș Guvernul prin documentele strategice recent adoptate: acordă aten ieț publicării datelor i informa iilor, consolidează produc iaș ț ț statistică, simplifică procesele de raportare financiară i statisticăș încurajează participarea i implicarea cetă enilor i a societă ii civile laș ț ș ț monitorizare. pune accent pe infrastructura TIC, con inut digital i servicii bogate în informa ii de performan ăț ș ț ț
 13. 13. www.idsi.md Priorită ile na ionale - privire de ansamblu (2)ț ț impune interoperabilitatea sistemelor i datelorș atît în sectorul public, cît i cel privatș (Programul privind Cadrul de Interoperabilitate, Platforma Mcloud) iș include următoarele componente de calitatea datelor, acurate eaț acestora, disponibilitate (format necorespunzător, lipsa metadatelor i notelor metodologice, lipsa sursei),ș completitudine, relevan ă i actualitate.ț ș oferă servicii publice electronice pentru cetă eni i sectorul privatț ș (e- licen iere, e-raportare, semnătura mobilă, precum i plata on-line pentruț ș serviciile publice) solicită transparen a informa ieiț ț pune în eviden ă existen a unui cadruț ț legal func ional i actualizat, precum i a unor bune practici înț ș ș implementarea de solu ii informatice care contribuie la sus inerea cu dateț ț statistice a deciziilor din domeniul drepturilor i libertă ilor i bunaș ț ș guvernan ăț Institu iile publice suntț angajate mai activ cu cetă eniiț prin intermediul re elelor de social media, prin intermediul portaluluiț www.particip.gov.md
 14. 14. www.idsi.md Scopul producerii/utilizării datelor 14 Scopul produceri sau utilizării datelor Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC şi IDSI, 2016 56 71 73 56 63 31 55 46 55 20 54 20 0% 20% 40% 60% 80% Informarea publicului larg Elaborarea de politici, cadru strategic Monitorizare, evaluare, analiză de impact Cercetări de piaţă Elaborarea de produse/rapoarte analitice La solicitare contra plată producator utilizator - datele constituie un bun public, iar informarea publicului larg cu date nu este o prioritate a producătorilor şi utilizatorilor de date -> crearea unor constrîngeri în accesarea datelor de către cetăţeni şi mass-media - deschiderea datelor şi extinderea ariei de accesare a datelor pe diferite platforme on- line - producătorii de date nu sunt gata să colecteze şi să producă date în baza surselor alternative de date, - factorii de decizie la rîndul lor nu sunt pregătiţi pentru a prelua date şi a elabora decizii bazîndu- se pe surse de date alternative
 15. 15. www.idsi.md Resurse umane şi capacităţi institu ionaleț Proiectul Strategiei de Dezvoltare al Sistemul Statistic Naţional (SSN) identifică nevoia unui corp solid de profesionişti atra i şi menţinu i în SSNș ț i cu o diversitate de specializăriș în: statistică, economie, matematică, sociologie, tehnologia informaţiei, administraţie publică şi management, precum i deș vorbitori de limbi de circulaţie internaţională (în special engleza). se constată insuficien ă de cadre statistice, mai ales înț localită ile ruraleț instruirile insuficiente; fluctua ia cadrelor; pregătirea slabă,ț motivarea redusă a personalului (inclusiv financiară) management al resurselor umane deficitar, procese de management al resurselor umane greoaie. resurse umane există, acestea nu sunt suficient de calificate 15
 16. 16. www.idsi.md Infrastructura i TICș Tranzi ia spre unț ecosistem digital nou => noi provocări din domeniul securită ii cibernetice, a confiden ialită ii datelor i măsurării TIC,ț ț ț ș Conectivitatea i capacită ile de procesare a datelor se bazează peș ț infrastructura TIC, dezvoltarea i utilizarea căreia în Republica Moldovaș este neuniformă, iar decalajul digital între mediul urban i ruralș rămâne o problemă actuală. Conform datelor recente, în clasamentele interna ionale privind dezvoltareaț societă ii informa ionale, Republica Moldova ocupă următoarele pozi ii:ț ț ț Indicele de Dezvoltare TIC (pozi a 61 din 166)ț Indicele de Dezvoltare al e-Guvernării al Organizaţiei Naţiunilor Unite (pozi a 66 din 193)ț Indicele pregătirii de reţea (pozi a 68 din 143)ț Indicele global al securităţii cibernetice (pozi a 16 din 29).ț Measuring the Information Society Report 2014 / Geneva: International Telecommunication Union, 2014. 250 p, United Nations E-Government Survey 2014. E- Government for the Future We Want, UN, New York 2014 https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf, The Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth / Ed.by S. Dutta et al. Geneva: World Economic Forum, INSEAD, 2015. 357 p., Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles. April 2015 / International Telecommunication Union Geneva: ITU, 2015. 515 p. 16
 17. 17. www.idsi.md Frecven a de actualizare dateț informa ia de cele mai dese ori este actualizată zilnic (37%), lunar sauț trimestrial (31%). Însă, sunt institu ii care actualizează informa ia mai rarț ț decât o dată pe an (17%), fapt ce poate submina transparen a acestora iț ș eventual nivelul de informare i influen ă a cetă enilor asupra deciziilorș ț ț aferente activită iiț cetă enii folosesc în aceea i propor ie internetul i aplica iile web cuț ș ț ș ț solicitările pe suport de hârtie, trebuie să determine i un proces deș promovare i educare în utilizarea datelor de către ace tia (statisticalș ș literacy) Diseminarea datelor, frecven a de actualizareț Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC i IDSI, 2016ș 37% 19% 11% 16% 17% zilnic lunar trimestrial anual mai rar
 18. 18. www.idsi.md Instrumente acces date Nivelul de utilizare al unor instrumente interactive pentru vizualizarea i analiza datelorș on-line (baze de date, calculatoare electronice etc.) este foarte redus i doar jumătate dinș producătorii/de inătorii de date oferă acesteț instrumente utilizatorilor. Diseminarea datelor statistice rămâne a fi preponderent prin metode tradi ionale (pagina WEB, solicităriț oficiale, publica ii, rapoarte, comunicate etc.), faptț ce impune anumite restric ii de timp în ob inereaț ț datelor, precum i efectuarea unor calculeș adi ionale la necesitate.ț Circa 60 la sută din producătorii/de inătorii de date nuț dispun de servicii electronice pentru diseminarea datelor Conducătorii institu iilor într-o măsură mai redusăț promovează utilizarea de hărţi, inclusiv animate (60%), infografice (72%), fapt ce derivă din capacită ile limitate ale producătorilor i utilizatorilorț ș de date pentru crearea acestora, dar mai frecvent se recurge la utilizarea de baze de date online pentru accesarea datelor de interes (95%) 18 Figura 1. Utilizarea instrumentelor de vizualizare a datelor Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC i IDSI, 2016ș 60% 72% 95% 32% 21% 7% 14% 14% 5% 0 20 40 60 80 100 Hărţi, inclusiv animate Infografice Baze de date on-line Da Nu Nu stiu Instrumentele utilizate de cetă eni pentru accesarea datelorț Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC i IDSI, 2016ș 41% 50% 61% 70% 78% 91% 91% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Servicii electronice Instrumente interactive on-line (baze de date, calculatoare electronice etc.) Seminare, ateliere de lucru Comunicate de presă Publicaţii, rapoarte Pagina web Solicitări oficiale (hârtie, email)
 19. 19. www.idsi.md
 20. 20. www.idsi.md
 21. 21. www.idsi.md
 22. 22. www.idsi.md Recomandări pentru o “Revolu ie a Datelor” de succes înț Moldova sarcina de monitorizare să fie con tientizată i asumatăș ș pe deplin de către autorii de politici publice, dar nu eronat atribuită statisticienilor. pentru a reu i o revolu ie a datelor, Moldovaș ț trebuie, să utilizeze eficient infrastructura TIC existentă în domeniul statisticii să exploreze mai intens metode inovative de producere a datelor (Big Data inclusiv sms-uri, date în timp real, analiză semantică a media socială, etc.) pe toată structura ecosistemului de date metodele i solu iile inovativeș ț trebuie introduse in statistica oficială, la nivelul BNS i a de inătorilor de date administrativeș ț solu ionareaț cerin elor de date i va oferi o cre tere a eficien ei în utilizareaț ș ș ț resurselor ecosistemului ac iuni pentru implicarea partenerilor relevan i înț ț consolidarea procesului de guvernare prin parteneriate 22
 23. 23. www.idsi.md Evenimente tiin ifice organizate în RM - 2016ș ț aferente Dezvoltării Durabile Conferinţa Ştiinţifică Na ională cu participareț internaţională „Mediul şi Dezvoltarea Durabilă”, edi ia a III-aț , 6-8 octombrie 2016 Conferinta Stiintifica cu participare Internationala ,,Problemele Ecologice si Geografice in Contextul Dezvoltarii Durabile a Republicii Moldova: Realizari si Perspective, 14-15 septembrie 2016 P.S. IDSI a asigurat transmsiunea online a acestor evenimente http://idsi.md/idsi_tv
 24. 24. www.idsi.md
 25. 25. www.idsi.md
 26. 26. www.idsi.md Ac iona i acum !!!ț ț Pentru a vă asigura că bibliotecile sunt incluse în planurile de dezvoltare na ionaleț ale ării pentru ODDț Includerea bibliotecilor i a accesului laș informa ii în planurile na ionale i regionaleț ț ș de dezvoltare vor contribui la atingerea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030
 27. 27. www.idsi.md Acces i oportunită i pentru to i: Cumș ț ț Bibliotecile contribuie la Agenda ONU 2030 În sus inerea acestuiț obiectiv, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a publicat o bro ură cuș recomandări pentru factorii de decizie care demonstrează contribu ia bibliotecilorț la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
 28. 28. www.idsi.md Bibliotecile susţin ODD Bibliotecile i accesul la informa ie contribuie la ob inerea unorș ț ț rezultate mai bune pentru ODD prin: • Promovarea alfabetizării universale, inclusiv a alfabetizării informa ionale i media, alfabetizare i competen e digitale;ț ș ș ț • Eliminarea diferenţelor de acces la informa ie i acordareaț ș suportului guvernelor, societăţii civile i mediul de afaceri pentru aș în elege mai bine nevoile de informare locale;ț • Asigurarea unei reţele pentru furnizarea programelor i serviciilorș guvernamentale; • Dezvoltarea incluziunii digitale prin accesul la TIC datorită personalului care ajută utilizatorii să-şi dezvolte noi competen eț digitale; • Îndeplinirea unui rol central în comunitatea de cercetare iș academică; • Prezervarea i oferirea accesului la cultura i patrimoniulș ș mondial.
 29. 29. www.idsi.md Bibliotecile contribuie la progresul în punerea în aplicare a Agendei 2030 Având în vedere că Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt obiective universale, se presupune că fiecare stat va dezvolta i va implementaș strategii na ionale pentru a le atinge, va monitorizaț i va raporta cu privire la progresele înregistrate.ș Odată cu dezvoltarea acestor planuri în fiecare ară,ț comunitatea bibliotecară este pregătită să arate că bibliotecile pot fi un partener eficient în punerea în aplicare a direc iilor prioritare de dezvoltare.ț
 30. 30. www.idsi.md Bibliotecile i punerea în aplicare aș Agendei ONU 2030 IFLA a lansat un set de instrumente care va ajuta activitatea de advocacy privind politica factorilor de decizie la nivel na ional i regional pentru a se asigura că bibliotecile iț ș ș accesul la informa ie sunt incluse ca parte a planurilorț na ionale i regionale de dezvoltare, care vor contribui laț ș realizarea la nivel mondial a Agendei 2030. Toolkit: Libraries and the UN post-2015 development agenda How libraries contribute to sustainable development & the SDGs
 31. 31. Cum bibliotecile pot contribui la punerea în aplicare a Agendei 2030? Obiectiv 1. FĂRĂ SĂRĂCIE Asigurarea în bibliotecă a accesului liber la servicii, resurse i tehnologii pentruș to i.ț Obiectiv 2. ZERO FOAME Promovarea cuno tin elorș ț despre păstrarea ecosistemelor, adaptarea la schimbările de climă, îmbunătă irea calită ii iț ț ș protec iei solului.ț
 32. 32. Obiectiv 3. SĂNĂTATE ŞI STARE BINE Asigurarea i promovareaș informa iei despre sănătate;ț desfă urarea campaniilor deș informare anti consum de droguri, anti fumat, anti alcool etc. Obiectiv 4. EDUCAŢIE DE CALITATE Implicarea în promovarea alfabetizării, în educa iaț pentru dezvoltarea durabilă; sus inerea învă ării de-aț ț lungul întregii vie iț
 33. 33. Obiectiv 5. EGALITATE DE GEN Promovarea egalită ii de gen;ț implicarea în educa ia non-ț violen ă; contribuirea laț dezvoltarea liderismului printre femei i fete; formarea laș femei i fete a abilită ilor deș ț utilizare a TIC. Obiectiv 6. APĂ CURATĂ ŞI IGIENĂ Implicarea în educa ia sanitară;ț promovarea cuno tin elorș ț despre reducerea poluării apei, ini ierea ac iunilor în comunitateț ț pentru îmbunătă ireaț managementului sanitar etc.
 34. 34. Obiectiv 7. ENERGIE ACCESIBILĂ ŞI CURATĂ Oferirea accesului la informa ia despre surseleț alternative, ecologice de energie; educa ia în vedereaț utilizării eficiente a energiei. Obiectiv 8. MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ Asigurarea accesului la informa ia despre dezvoltareaț tehnologică i inova ii;ș ț dezvoltarea creativită ii;ț promovarea legisla iei munciiț alfabetizarea financiară
 35. 35. Obiectiv 9. INDUSTRIE, INOVAŢIE ŞI INFRASTRUCTURĂ Asigurarea accesului la informa ia despre folosireaț eficientă a resurselor, despre tehnologiile eco; sprijinirea cercetării tiin ifice, aș ț inova iei; oferirea accesului laț TIC, Internet. Obiectiv 11. ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE Sus inerea eforturilor de aț proteja i salvgarda patrimoniulș cultural i natural; participareaș i mobilizarea comunită ii de aș ț participa la elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă a localită ii etc.ț
 36. 36. Obiectiv 11. ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE Sus inerea eforturilor de aț proteja i salvgarda patrimoniulș cultural i natural; participarea iș ș mobilizarea comunită ii de aț participa la elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă a localită ii etc.ț Obiectiv 12. CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE Promovarea folosirii eficiente a resurselor naturale; asigurarea accesului la informa ia despre dezvoltareaț durabilă i stilul de via ă înș ț armonie cu natura.
 37. 37. Obiectiv 13. ACŢIUNE ASUPRA CLIMEI Implicarea în educa ia,ț informarea popula iei iț ș cre terea capacită ii acesteiaș ț de a atenua impactul schimbărilor climatice, de a se adapta, de a preveni aceste schimbări. Obiectiv 14. VIAŢA SUB APĂ Informarea popula iei despreț pericolele poluării apelor mărilor i oceanelor; sus inereaș ț cercetărilor tiin ifice asupraș ț impactului acidificării oceanelor, protejării biodiversită ii maritime.ț
 38. 38. Obiectiv 15. VIAŢA PE PĂMÂNT Ini ierea în comunitate aț ac iunilor de prevenire aț braconajului i vandalismuluiș care afectează biodiversitatea; informarea despre pericolele degradării solului etc. Obiectiv 16. PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII PUTERNICE Alfabetizarea juridică; informarea popula iei despre importan aț ț eliminării corup iei, spoririiț transparen ei decizionale; formareaț la membrii comunită ii a spirituluiț participativ; promovarea drepturilor i libertă ilor oamenilor.ș ț
 39. 39. Obiectiv 17. PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE Asigurarea cooperării regionale i interna ionale în accesul laș ț tiin ă, tehnologie, inova ie;ș ț ț promovarea politicilor statului în domeniul dezvoltării durabile.
 40. 40. www.idsi.md Perspective de colaborare dintre IDSI i bibliotecileș din RM pe dimensiunea Dezvoltare Durabilă IDSI a corelat clasificatorul CZU cu Obiectivele de Dezvoltare Durabila – solicitam validarea corectitudinii de către ABRM, exper i în biblioteconomieț Consolidarea con inutuluiț care ar contribui la atingenrea ODD (clasificare) Corelarea clasificatoarelor utilizate în biblioteconomie cu ODD – pentru a putea mai u or identifica con inut utilizândș ț diverse instrumente informatice Amplasarea banerului Instrumentului Bibliometric Na ionalț pe paginile web ale bibliotecilor – în IBN va fi implementat un mecanism de afi are a con inutului peș ț ODD, nu doar CZU
 41. 41. www.idsi.md Consolidarea con inutului digital na ional pentruț ț atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă Corelarea cu ODD a: • tezelor de masterat • tezelor de doctorat • Programelor/proiectelor de cercetare • Proiectelor de inovare i transfer tehnologicș • Rezultatelor tiin ifice i inova ionaleș ț ș ț • Tematicilor conferin elor tiin ifice etc.ț ș ț
 42. 42. www.idsi.md Idei de ini iative pentru Biblioteci pentru a contribui laț atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă Organizarea, în colaboare alte păr i interesate aț unor expozitii de carte periodice tematice corelate cu ODD Diseminarea bunelor practici, cazuri de succes pentru impulsionarea atingerii ODD Informarea popula ieiț despre importanta ODD Evenimente de popularizare a ODD etc. Colec ii tematice (ODD) în Depozitele institu ionaleț ț
 43. 43. www.idsi.md Vă multumim! Email: idsi@asm.md Tel: (+373-22) 28 98 39

×