Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres kontaktpersoner BoB 20130211

4,029 views

Published on

Presentation från kontaktpersonsmötet i "Bedömning & Betyg". Stockholms utbildningsförvaltning.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pres kontaktpersoner BoB 20130211

 1. 1. KontaktpersonsmöteBedömning & Betyg2013 02 11bedomning@stockholm.sehttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/
 2. 2. Idag IUP – vad händer? Nationella prov – Np vs betygsättning – NO Nytt från Skolverket Utbf – Omrättning nationella prov i Sv – Workshops: Uppgitfskonstruktion och bedömning i NO – Dylan Wiliam
 3. 3.  ”Kunskapsuppföljningen är central för skolan, men de senaste åren har informationen till föräldrarna förbättrats på flera andra sätt. Det är idag fler nationella prov, fler steg i betygsskalan och betyg ges från och med årskurs 6. Regeringen föreslår därför att skollagens krav på skriftlig information förändras. – I årskurserna 6-9 där eleverna får betyg varje termin avskaffas kravet på IUP helt. – I årskurserna 1-5 blir IUP kvar, men ska lämnas minst en gång per läsår istället för minst en gång per termin. Regeringens utredare, Thomas Persson, arbetar med en bred översyn av lärarnas administrativa börda. Han kommer under våren att föreslå exakt hur förslagen om förändringar av skollagens krav på IUP ska utformas. Regeringen har för avsikt att lägga en proposition till riksdagen i höst så att ändringarna kan träda i kraft under läsåret 2013/14. ” http://regeringen.se/sb/d/16843/a/208665
 4. 4.  Hur ser ni att det påverkar arbetet på er skola? Försvinner inte: – Planering – Bedömning – Återkoppling – Dokumentation
 5. 5. NP - syftenSyftet med de nationella proven är i huvudsak att: stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivåDe nationella proven kan också bidra till: att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna en ökad måluppfyllelse för eleverna
 6. 6. NP i SvenskaSammanvägning till betyg Sammanvägning till NP-betyg F E C A F E C ALäsa LäsaSkriva F Skriva DTala Tala
 7. 7. ”Skolverket har därför sett det somen kompromiss att eleven kan fåprovbetyget E även om betygetnågot delprov är F. Observeraalltså att dessa principer förprovbetyg inte ska förväxlas medprinciperna för slutbetyg i ämnet.”
 8. 8. Analytisk matrisHolistisk matris
 9. 9. NP NO åk 6
 10. 10. NP NO åk 9
 11. 11. Terminsbetyg (eller slutbetyg)
 12. 12. http://www.vf.se/asikter/insandare/betygssystemet-i-skolan-ar-orattvist
 13. 13. Från Skolverket Bedömningsstöd – Matematik åk 9 – Matematik åk 6 – Musik åk 9 – Reviderat stöd i Sv/SvA
 14. 14. SI: Kunskapsbedömning i åk 1-3Rapport
 15. 15. Dylan Wiliam 21-22 maj 21 maj halvdagsföreläsning (Lärarnas hus) – Skolledare + 2-4 lärare – Fm åk 1-6 – Em åk 7-9 + Gy 22 maj workshop (Globala) – Heldag – Inbjudna först – Kostnad ca 800 kr Dylan resurser – Embedded formative assessment – Artikel http://www.measuredprogress.org/documents/10157/1 5653/InsideBlackBox.pdf – http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/ta g/dylan-wiliam/
 16. 16. Uppgiftskonstruktion och bedömning i NOInformationsmöte 7 mars 15-16.30Anmälan Formulera frågor som utforskar sådant som är kritiskt för utvecklingen av förståelse. Analysera tillsammans Utpröva med elever Utpröva med elever Analysera tillsammans Hur förändra undervisningen? Nya frågor som behöver formuleras?
 17. 17. Två möjligheter att söka FoU-medel Ämnesdidaktiskt nätverk Forskningsprojekt• Behöver stöd med utformning, • Har stöd inom genomförande och utvärdering skolan/universitet med• Koordineras av utformning, genomförande och liccar/forskarutbildade lärare i utvärdering staden • FoU-enheten kan även bistå• Vetenskaplig ledning: Inger med vetenskapligt stöd Eriksson och Ingrid Carlgren • Rektor som ansöker• Fredag em frilagd • Mall• Rektor som ansöker• Mall
 18. 18. FoU-medel Ansöka om max 90.000 kronor per termin (skolan bör bidra med lika mycket som man ansöker om) Medlen kan användas för vikarier och/eller resurser Minst två lärare per skola Ansökningarna bedöms utifrån: – forskningsfrågans relevans, – uppläggningen av projektet och – förutsättningarna att genomföra det Ansökan 1 mars (höst?)
 19. 19. Digital återkopplingTill elev Till lärare Skärminspelning  Voto.se – Jing  Socrative – ScreenR  Mentimeter Word (granska)  Smart/ActivBoard Google docs  Turning point Youtube – Annoteringar Jing
 20. 20. Det är viktigt att eleverna upplever attbedömningarna ända fram till att slutbetyg sättsär till för att stödja deras kunskapsutveckling.TACK FÖR IDAG!NÄSTA MÖTE 27/3 & 13/5BEDÖMNING & BETYGPERNILLA, ELISABETH & ERIKABEDOMNING@STOCKHOLM.SEHTTP://PEDAGOGSTOCKHOLMBLOGG.SE/LARANDEBEDOMNING

×