Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medioteket mars 2013

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medioteket mars 2013

 1. 1. Skola 2011 Bedömning Vad händer i Skolstockholm? Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se @frkpernillahttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning http://www.slideshare.net/BLoPP/
 2. 2. MEDIOTEKET Vart ska ni? Hur kommer ni dit? Vad är nästa steg? Var befinner ni er iförhållande till målet?
 3. 3. m.voto.se/Med
 4. 4. Nya reformer
 5. 5. Lgr 11: Samlad läroplan med kursplaner
 6. 6. Fler beslut än i dag skakunna överklagas, bland annat beslut om åtgärdsprogram.
 7. 7. Ny betygsskala och betyg från åk 6
 8. 8. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 9. 9. Alla elever har rätt att utvecklasså långt som möjligt utifrån sinaegna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
 10. 10. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 11. 11. Lgr 11: Läroplanens uppbyggnad 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Kunskaper 3. Kursplaner Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg
 12. 12. Lgr 11: Kursplanens uppbyggnad Motiv för ämnet i skolan Syfte Anger vad undervisningen ska syfta till Centralt innehåll Anger vad undervisningen ska behandla Kunskapskrav Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg
 13. 13. Fokus på
 14. 14. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka … information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornastrovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Ämne?
 15. 15. FILM 13
 16. 16. MEDIE 100
 17. 17. DIGITAL 42
 18. 18. BIBLIOTEK 3
 19. 19. SPRÅK 657
 20. 20. http://www.pedagogstockholm.se/Reformer/Lgr11/Lgr11/Lgr11-Samlade-kursplaner-pdf/ http://www.pedagogstockholm.se/Reformer/Lgr11/Lgr11/Lgr11-Samlade-kursplaner-pdf/
 21. 21. Vad ska eleven kunna? Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper?Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk ochekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter påett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan sökanaturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utveckladeresonemang om informationens och källornas användbarhet. /…/Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemangom likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efternågon bearbetning kan förbättra undersökningen. /…/Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende avoch påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv ochekologiska samband. K-krav åk 6 C
 22. 22. E C A Analys Analys AnalysFörståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta
 23. 23. E C A Analys Analys AnalysFörståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta
 24. 24. Varför fokus påBEDÖMNING
 25. 25. TYDLIGGÖRA MÅL/KVALITET 0.40 0.50 0.15 0.750 Hattie, 2012
 26. 26. FEEDBACK 0.40 0.15 0.750 Hattie, 2012
 27. 27. FORMATIV UNDERVISNING 0.40 0.150 0.90 Hattie, 2012
 28. 28. KONSEKVENSER AV bedömning (Pettersson, 2005)
 29. 29. SUMMATIVBetyg /betygsbedömningKort sammanfattande omdömeFORMATIVDen kontinuerliga pedagogiskabedömningen som:1) synliggör och stöttar elevers lärande och2) påverkar undervisningens inriktning
 30. 30. Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, elevereller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits.
 31. 31. Det är viktigt att eleverna upplever attbedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling.
 32. 32. Tydliggöra mål och kvaliteter Aktivera eleven Skapa som ägare av aktiviteter som sin egen synliggör lärprocess lärandet Aktivera Återkoppling eleverna som som för5 lärresurser för lärandet varandra framåt NYCKELSTRATEGIER FÖR EN FORMATIV UNDERVISNING
 33. 33. #1 Tydliggöra mål och kvaliteter
 34. 34. Bild: Tommy Lucassi, http://pedagogstockholmblogg.se/provfrimatematik/
 35. 35. Skapa aktivitetersom synliggörlärandet#2
 36. 36. Från klassiker… • Beskriv formeln för fotosyntes. • Vad är formeln för cellandning? • Beskriv kolets kretslopp. …till Big QFörklara hur en kolatom i ett äpple kan hamna i en banan. Använd begreppen: fotosyntes, cellandning och förbränning.
 37. 37. Beskriv formeln för fotosyntes. Förklara hur en kolatom i ett äppleVad är formeln för cellandning? kan hamna i en banan. AnvändBeskriv kolets kretslopp. begreppen: fotosyntes, cellandning och förbränning.Eleven har grundläggande kunskaper Eleven har mycket goda kunskaper om …om…biologiska sammanhang (enbart kretslopp?) biologiska sammanhang och visar det genom attoch visar det genom att ge exempel och beskriva förklara och visa på samband inom dessa ochdessa med viss användning av biologins begrepp, något generellt drag med god användning avmodeller och teorier. biologins begrepp, modeller och teorier.Eleven … ger exempel på kretslopp. (E åk 9) Eleven … beskriver komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. (A åk 9)
 38. 38. Vad kan lämpliga autentiska motiverandebedömningsformer vara? Så jag kan se så mycket som möjligt av elevens kunnande (=hög validitet)?
 39. 39. #3 Återkoppling som för lärandet framåt
 40. 40. FILMAD feedback http://pedagogstockholm.se/film
 41. 41. FEEDBACKEN från ELEVERNA VIKTIG… www.pedagogstockholm.se/film
 42. 42. Vad ärPÅ GÅNG
 43. 43. flippatKLASSRUM
 44. 44. kollegialt LÄRANDE
 45. 45. GENREPedagogik
 46. 46. PRIOA´la McKinsey
 47. 47. KARRIÄR förstelärare lektor
 48. 48. FORSKNING I och om skolan
 49. 49. Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se @frkpernillahttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/

×