Kontaktpersoner BoB 2011 12 05

2,107 views

Published on

Presentation från kontaktpersonsmöte Bedömning & Betyg 5 dec 2011""

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,014
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontaktpersoner BoB 2011 12 05

 1. 1. KontaktpersonsmöteBedömning & Betyg2011 12 05bedomning@stockholm.sehttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/
 2. 2. Idag Tove Mejer Nya Elementar Planeringar Åtgärdsprogram Nya och gamla satsningar
 3. 3. ”Tove Mejer från Nya Elementar berättar om hur de arbetar med Lgr11utifrån en ny organisation”
 4. 4. Bakgrund Nya Elementar VT-11 – Nyckelpersoner → implementeringsgrupp – Mål – Tidplan • Del 1 och del 2 • Kursplanerna – Stödmaterial
 5. 5. Behovsinventering Planering av Bedömning och undervisning betygsättning Vad blir svårt när vi ska tillämpa Lgr11? Dokumentation och Genomförande av dokumentationsformer undervisning
 6. 6. Ämnesutvecklare Leda diskussioner om hur lärarna i respektive ämne kan skapa inspirerande och varierande undervisningssituationer som utvecklar elevernas lärande. Leda arbetet med att skapa en bank med elevexempel, som illustrerar de olika kunskapskraven. Se till att de skriftliga omdömena i ämnet formuleras så att de stödjer elevernas kunskapsutveckling. Analysera resultat från betyg och nationella prov och tillsammans med ämnesgruppen ev. utveckla åtgärder som behöver vidtas. Inventera ämnesgruppens fortbildningsbehov och initiera aktiviteter som utvecklar kompetensen inom hela gruppen. Leda och fördela arbetet av gemensamma arbetsuppgifter så som beställningar och institutionsvård.
 7. 7. Lärandets mysterium
 8. 8. Metoder Ämnesutvecklar Ämneskonferen Ämnesutvecklar -möte s - möte Vi väljer en Ämnesgrupperna ÄmnesutvecklarnaFråga Samtal Svar relevant fråga och resonerar om redogör för försöker förstå frågan och för ämnesgruppernas den. fram olika diskussioner. tänkbara svar.
 9. 9. Ämnesutveckla r- möte Ämnes- Ämnes- konferens konferensÄmnesutvecklar- Ämnesutvecklar- möte möte Ämnes- konferens
 10. 10. Svårigheter Behov av att prata om det praktiska Olika ämnesgrupper - olika behov TidsbristPlaner Stötta ämnesutvecklarna att fördela arbetet Utgå från Allmänna rådens rubriker (planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning, dokumentation)
 11. 11. Frågor
 12. 12. ALLMÄNNA RÅDENPLANERING
 13. 13. Ska vi göra planeringar? JA Måste de kallas LPP(Lokal pedagogisk planering)? NEJ
 14. 14. Lgr 11Läraren ska – tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 15. 15. Lärare bör vid planeringen av undervisningen: tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt utgå från elevgruppens som möjligt i förhållande till identifiera vilka delar av intressen, erfarenheter kunskapskraven, kunskapskraven som och föreställningar kring bedömningen ska utgå det som undervisningen från i det aktuella ska behandla så att arbetsområdet och eleverna får ett reellt avgöra hur eleverna ska inflytande över få visa sina kunskaper, undervisningen, samt skapa förutsättningar för att följa och stödja utgå från erfarenheter elevernas från tidigare kunskapsutveckling och utvärderingar av den kontinuerligt ge egna undervisningen, återkoppling på deras arbete, välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del, AR
 16. 16. Vad i planeringen bör kommuniceras medelev och vårdnadshavare?(Utdrag ur det allmänna rådet)Lärare bör: Dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att – kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska genomföras Använda sig av …former för dokumentation … som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygsättning med elev och vårdnadshavare (AR)
 17. 17. AR: KommentarerDå”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla samt hur undervisningen kommer att utformas.”Nu”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla och vad bedömningen kommer att inriktas mot samt hur undervisningen kommer att utformas.”
 18. 18. Genomförande Lärare bör i sin ledning av undervisningen – se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som ska ske i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper (AR)
 19. 19. Huvudmannen Huvudmannen bör – Se till att skolorna kontinuerligt arbetar för att bedömningen och betygsättningen ska vara likvärdig mellan skolorna (AR)
 20. 20. FRÅGOR/FUNDERINGAR OMALLMÄNNA RÅDEN?
 21. 21. BETYGSÄTTNING
 22. 22.  Hur ska man göra med terminsbetygen, är det meningen att vi på skolan ska göra egna kunskapskrav för årskurs 7 och 8? Hur ska man tänka kring kunskapsnivån i årskurs 7 och 8? Kan en elev nå ett betyg A redan i årskurs 7 i grundskolan? Varför finns det inga kunskapskrav för varje årskurs i grundskolan? Om en förmåga helt saknas på C kan man ändå få detta betyg? Hur ska man tolka begreppen i kunskapskraven?
 23. 23. BETYGSINFLATION
 24. 24. Hindra betygsinflation Skolverket och Skolinspektionen får i uppdrag att: – Ta fram tydliga riktlinjer för hanteringen och förberedelse av de nationella proven. – Ta fram tydliga riktlinjer för genomförandet av proven, till exempel för hur tekniska hjälpmedel får användas. – Skolinspektionen ska omrätta cirka 30 000 nationella prov per år. – Skolinspektionen måste även när det gäller t ex uppsatser kunna säkerställa en likvärdig bedömning. – Tillsynen förstärks och Skolinspektionen ska ingripa vid stora avvikelser • mellan skolans egen rättning och omrättningen samt • mellan provresultat och betyg.
 25. 25. ÅTGÄRDSPROGRAM
 26. 26. Åtgärdsprogram Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Skyldighet att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas
 27. 27. Vad innebär detta? Det finns ingen definition av begreppet ”behov av särskilt stöd”. Det kan finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd. Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.
 28. 28. Rektorn har det samlade och övergripande ansvaret för denpedagogiska situationen kring en elev. Rektorn ansvarar för attelevens behov skyndsamt utreds och att det fattas beslut omåtgärdsprogram om eleven är i behov av särskilt stöd. Visarutredningen att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn besluta attett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Rektorn kan överlåta sinbeslutanderätt till någon annan (delegering), exempelvis till en lärare.Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges enskilt, i en särskildundervisningsgrupp eller genom avvikelser från timplanen(anpassad studiegång) får beslutet inte delegeras. Ett sådantbeslut anses som särskilt ingripande och ska därför fattas avrektorn. Ett sådant beslut kan också överklagas.
 29. 29. Slutsats Rektorn är ansvarig för arbetet med särskilt stöd (och definierar därför vad som är att ses som särskilt stöd) Använd: Mer om… Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd www.skolverket.se
 30. 30. NYA OCH GAMLASATSNINGAR
 31. 31. IUP - processen
 32. 32. Centrala satsningarHT 2011 Matriser för varje ämne – syfte/långsiktiga mål/centralt innehåll/kunskapskrav Utveckla Stockholm Skolwebb – Lpp och skriftliga omdömen Kompetensutveckling – fritidshemmets personal och förskoleklass Seminarieserie – bedömning av kunskap för lärande och undervisning– Astrid Pettersson Skolledarens roll i arbetet med Lgr11– Torbjörn Hortlund Learning/lesson studies Information till skolorVT 2012 Seminariedagar för lärare i de praktiskt-estetiska ämnena
 33. 33. 4000 kronor/skola till inköp 50 :-80 :-
 34. 34. Kommande satsningar från Skolverket Kommentarmaterial till värdeord i kunskapskraven – elevexempel Kommentarer om språk i alla ämnen FilmerBetyg i åk 6Hösten 2011 Konferenser för rektorer och lärareHösten 2012 Konferenser för lärare 600 platser
 35. 35. VAD SKA VI SATSA PÅ?… OCH HUR?

×