Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Betyg åk 6 - PowerPoint till Informationsmaterialet

6,728 views

Published on

Ett informationsmaterial om betygsättning, främst riktat till lärare i årskurs 6, men är även tillämpligt för åk 7-9. Här beskrivs kortfattat vad som gäller för betygsättning utifrån skolförfattningar och Skolverkets skrivelser. Materialet är framtaget av medarbetare i Stockholm stads utbildningsförvaltnings satsning ”Bedömning & betyg”.

 • Be the first to comment

Betyg åk 6 - PowerPoint till Informationsmaterialet

 1. 1. BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9)
 2. 2. Vad är detta?• En presentation om betygsättning, främst riktat till lärare i årskurs 6, men är även tillämpligt för åk 7-9.• Här beskrivs kortfattat vad som gäller för betygsättning utifrån skolförfattningar och Skolverkets skrivelser.• Materialet är framtaget av medarbetare i Stockholm stads utbildningsförvaltnings satsning ”Bedömning & betyg”.• Kontakt: bedomning@stockholm.se
 3. 3. VAD GÄLLER VIDBETYGSÄTTNING?
 4. 4. Vad gäller vid betygsättning A-C-E? För att få betyget E, C eller A krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.
 5. 5. Vad gäller för betygen B och D?För t.ex. betyget D ska E vara uppfyllt helt och C till övervägande del.”Vid bedömningen av ”tillövervägande del” gör läraren enhelhetsbedömning av dekunskaper eleven visar jämförtmed överliggande kunskapskrav.I jämförelsen identifierar lärarenvilka delar av kunskapskravensom eleven uppfyller ochbedömer med stöd i kursplanenssyfte och centrala innehåll omelevens kunskaper uppfyllerkravet på ”till övervägande del.”1
 6. 6. Vad gäller för betyget F och - ?F (ej godkänt resultat) Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 slutet av årskurs 6 slutet av årskurs 6 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågorOm en elevs resultat ej uppfyller som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta genom att ställa frågor och framföra och bemöta genom att ställa frågor och framföra och bemöta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen åsikter på ett sätt som för samtalen och åsikter på ett sätt som för samtalen och och diskussionerna framåt. och diskussionerna framåt. diskussionerna framåt. diskussionerna framåt och fördjupar ellerhela E (eller högre). Eleven kan söka naturvetenskaplig information och breddar dem. använder då olika källor och för enkla resonemang Eleven kan söka naturvetenskaplig information och Eleven kan söka naturvetenskaplig information och om informationens och källornas användbarhet. använder då olika källor och för utvecklade använder då olika källor och för välutvecklade Eleven kan använda informationen i diskussioner resonemang om informationens och källornas resonemang om informationens och källornas och för att skapa texter och andra framställningar användbarhet. Eleven kan använda informationen i användbarhet. Eleven kan använda informationen i med viss anpassning till sammanhanget. diskussioner och för att skapa texter och andra diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till framställningar med god anpassning till sammanhanget. sammanhanget. Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även undersökningar utifrån givna planeringar och även undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och formulera enkla frågeställningar och planeringar formulera enkla frågeställningar och planeringar planeringar som det går att arbeta systematiskt som det efter någon bearbetning går att arbeta som det går att arbeta systematiskt utifrån. I utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan kan jämföra sina och andras resultat och för då Eleven kan jämföra sina och andras resultat och jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och för då utvecklade resonemang om likheter och välutvecklade resonemang om likheter och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag skillnader och vad de kan bero på samt ger skillnader och vad de kan bero på samt ger som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör förslag som efter någon bearbetning kan förslag som kan förbättra undersökningen. eleven enkla dokumentationer av sina förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven Dessutom gör eleven välutvecklade undersökningar i text och bild. utvecklade dokumentationer av sina dokumentationer av sina undersökningar i text och undersökningar i text och bild. bild- (streck) Eleven har grundläggande kunskaper om Eleven har goda kunskaper om biologiska Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska biologiska sammanhang och visar det genom att sammanhang och visar det genom att förklara och sammanhang och visar det genom att förklara och ge exempel på och beskriva dessa med viss visa på enkla samband inom dessa med relativt visa på enkla samband inom dessa och något användning av biologins begrepp. Eleven kan god användning av biologins begrepp. Eleven gemensamt drag med god användning av också beskriva och ge exempel på människors kan också förklara och visa på samband mellan biologins begrepp. Eleven kan också förklara och”Om det saknas underlag för beroende av och påverkan på naturen och gör då människors beroende av och påverkan på naturen, visa på mönster hos människors beroende av och kopplingar till organismers liv och ekologiska och gör då kopplingar till organismers liv och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till samband. ekologiska samband. organismers liv och ekologiska samband.bedömning av en elevs kunskaperi ett ämne på grund av elevensfrånvaro, ska betyg inte sättas iämnet.”2
 7. 7. Undantagsbestämmelser Kan man bortse från delar av kunskapskraven? ”Om det finns särskilda skäl får det vid ”Det är den betygssättande läraren som betygssättningen enligt 19 och 20 §§ måste ta ställning om en elev har en bortses från enstaka delar av de funktionsnedsättning som gör det omöjligtkunskapskrav som eleven ska ha uppnått i för eleven att nå enstaka delar avslutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl kunskapskraven. Det finns … inga krav på avses funktionsnedsättning eller andra att eleven ska vara diagnostiserad avliknande personliga förhållanden som inte någon specialist eller att elevenär av tillfällig natur och som utgör ett direkt överhuvudtaget ska ha en diagnos, för atthinder för att eleven ska kunna nå ett visst bestämmelserna ska kunna användas.”3 kunskapskrav.”2 ”Det bör också nämnas att tillfälliga Lärare bör även ”samråda med rektorn svårigheter som orsakas av t.ex. socialaoch andra berörda lärare inför beslut om omständigheter, familjeförhållanden eller att…bortse från enstaka delar av av att eleven kommer från ett annat land kunskapskraven för en elev”4 inte omfattas av de här bestämmelserna. ”3
 8. 8. Skillnaden mellan kunskapskraven beskrivs med värdeordKunskapskrav för betyget E i slutet av Kunskapskrav för betyget C i slutet av Kunskapskrav för betyget A i slutet avårskurs 6 årskurs 6 årskurs 6Eleven kan samtala om och diskutera enkla Eleven kan samtala om och diskutera enkla Eleven kan samtala om och diskutera enklafrågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologiskhållbarhet genom att ställa frågor och framföra hållbarhet genom att ställa frågor och framföra hållbarhet genom att ställa frågor och framföraoch bemöta åsikter på ett sätt som till viss och bemöta åsikter på ett sätt som för och bemöta åsikter på ett sätt som fördel för samtalen och diskussionerna samtalen och diskussionerna framåt. samtalen och diskussionerna framåt ochframåt. fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig Eleven kan söka naturvetenskapligEleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och information och använder då olika källor ochinformation och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om för välutvecklade resonemang omför enkla resonemang om informationens och informationens och källornas användbarhet. informationens och källornas användbarhet.källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i Eleven kan använda informationen iEleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och diskussioner och för att skapa texter ochdiskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god andra framställningar med god anpassningandra framställningar med viss anpassning anpassning till sammanhanget. till sammanhanget.till sammanhanget.
 9. 9. Hur kan den kvalitativa skillnaden mellan kunskapskravens värdeord förstås?• Kommentarmaterial till kursplanerna• Kommentarmaterial till kunskapskraven• Nationella prov• Bedömningsstöd
 10. 10. TerminsbetygVid bedömningen ska elevens kunskaper • I årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i åk 9 förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och åk 8 • Efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid åk 7 betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.”2Det innebär att kraven för exempelvis ettE i åk 8 är lägre än kraven för betyget E i Krav för A Krav för A Krav för Aåk 9. • Lärare behöver därför regelbundet diskutera och analysera hur de bedömer elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. 4
 11. 11. Är betyget ett medelvärde?NEJ och NJADet är elevens kunskaper vid betygstillfället som betyget avser. Eleven kan dock inte uppvisa alla sina kunskaper precis då ochläraren bör därför fortlöpande dokumentera dessa. Därigenomfår läraren ett underlag för att kunna beakta kunskaper someleven visat tidigare.Att eleven glömt ett visst innehåll som lästes för ett år sedanbehöver inte betyda att eleven försämrat den förmåga somuttrycks i kunskapskraven.8
 12. 12. Baseras betyget på vad eleven visatunder den senaste terminen?NEJ”När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, skabetygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper someleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen.”2Det vill säga inte bara vad eleven uppvisat under terminen, utan att ta hänsyn till alltman vet om elevens kunnande, men även ta hänsyn till progressionen.Läraren bortser från de delar av kunskapskraven som inte berörts iundervisningen.Har man t.ex. ej berört ”fornnordisk och samisk religion” (Re, åk 6) kan man bortsefrån detta vid terminsbetyget ht åk 6 (men ej i betyget vt åk 6).
 13. 13. Kan man få ett A på höstterminen i åk 6?JAHela betygsskalan ska beaktas vid varje betygstillfälle ochhögsta betyg ska vara möjligt att få redan vid det förstaterminsbetyget.5Det är alltså inte möjligt att i förväg fastslå t.ex. att ”denna termin kan manendast få högst betyget C”.
 14. 14. Om man inte har undervisning i ett ämneen termin måste man sätta ett betygändå?JAOm ett ämne inte läses under en termin (eller läsår) ska det betyg someleven fick den närmast föregående terminen föras in i terminsbetyget.Om ämnet inte läses i årskurs 6 blir situationen svårare.Eleven har ju inget betyg sedan tidigare, men terminsbetyget ska innehålla uppgifter omdet senaste beslutet om elevens betyg i varje ämne. Det är inte specifik reglerat hur skolanska hantera denna situation. Det är dock viktigt att det finns dokumentation, t.ex. i form avskriftliga omdömen, från den lärare som undervisat i ämnet tidigare.8
 15. 15. Vem sätter betyg?”Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunktdå betyg ska sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattastillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutasav den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa idet ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.”2En lärare som ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog föreden 1 juli 2011 ska under tiden för anställningen få besluta om betyg fram tills utgången avjuni 2015. Lärare och förskollärare som blivit anställda efter den 1 juli 2011 ska från och med1 december 2013 vara legitimerade för att få bedriva undervisning och sätta betyg. Dumåste också från och med i december 2013 vara legitimerad för att kunna bli anställdutan tidsbegränsning.6 (Några lärargrupper är undantagna bestämmelsen).
 16. 16. Får man sätta blockbetyg? JA! Om undervisningen i NO-ämnen och SO-ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram t.o.m. slutet av årskurs 6, får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas.2 * NEJ! Sammanfattande betyg får inte sättas i årskurs 7-9. * Dock ska omdömen skrivas i varje enskilt ämne
 17. 17. Information om skälen för betyget”Den som har beslutat betygetska på begäran upplysaeleven och elevensvårdnadshavare om skälen förbetyget.”2
 18. 18. Får man ändra ett betyg?”Rättelse av skrivfel och liknande förbiseende19 § Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel ellerliknande förbiseende får rättas av rektorn. Innan rättelse görs ska rektorn ge elevenoch elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Vidrättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen ommöjligt förstöras.Ändring av uppenbart oriktiga betyg20 § Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbartoriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skadenne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådanändring får inte innebära att betyget sänks.Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om 1. den som har fattat det ursprungliga beslutet inte längre är anställd av huvudmannen eller är förhindrad på grund av något annat liknande skäl, 2. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller några av dem inte längre är anställda av huvudmannen eller är förhindrade på grund av något annat liknande skäl, eller 3. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa inte kan enas.”2
 19. 19. UNDERLAG FÖR BETYG
 20. 20. Underlag för betygEn elev ska få tillfälle att visa sinakunskaper på olika sätt.I Skolverkets allmänna råd om planering ochgenomförande av undervisningen talas också om attläraren bör ”använda sig av ändamålsenligabedömningsformer som ger eleverna goda möjligheter attvisa sina kunskaper på olika sätt.”Vad som ska utgöra underlag för bedömning ochbetygssättning ska vara väl känt för eleverna i början avett arbetsområde.7
 21. 21. Betyg på enskilda uppgifter ”En förutsättning för att använda betygsbeteckningar eller betygsliknande omdömen är att uppgiften ska vara tillräckligt omfattande för att på ett relevant sätt kunna knytas till kunskapskraven.”8 Däremot bör lärare ”kontinuerligt ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare”.4
 22. 22. Hur avgörande är de nationella proven somunderlag för betyget?”Det nationella provet är ett prov bland andra när det gäller bedömningen av enenskild elevs prestationer. För läraren är provet ett stöd för en likvärdig bedömning.Om en elev inte når gränsen för Godkänt på det nationella provet beror det på vadläraren i övrigt har som underlag för betygsättning vilken betydelse provet har förden sammanlagda bedömningen av elevens prestationer.Som vid vilket annat provtillfälle som helst kan man ha en dålig dag när det är dagsför det nationella provet. Det är viktigt att läraren har ett så rikt underlag som möjligtför bedömning av en elevs måluppfyllelse. Då kan en enstaka miss på ett provkompenseras av något annat eleven presterat där han eller hon har visatmotsvarande kunskaper. /… /I den mån ändringar förekommer bör de kunna ske både i form av en höjning ellersänkning då betyget sätts. Det är ingen korrekt uppfattning att "nationella prov kanbara höja inte sänka betyget".”9
 23. 23. PLANERA OCH DOKUMENTERA
 24. 24. Bedömning och betygsättning börjar i planeringen… Vad ska läras? Vad bedöms”Tydliggöra vilka delar av och hur visar ämnets syfte (inkl. Undervisning eleverna sitt förmågor) som undervisningen inom ett lärande? ”Se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som skaarbetsområde ska inriktas ske i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att ”Identifiera vilka delar mot och utifrån det avgöra hur det centrala utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper.”4 av kunskapskraven innehållet ska som bedömningen ska kombineras och utgå ifrån och avgöra behandlas.”4 hur eleverna ska få visa sina kunskaper.”4
 25. 25. SamstämmighetSe till att Mål-Undervisning-Bedömning hänger ihop
 26. 26. Dokumentation av elevens lärande Lärare bör ”använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygsättning med elever och vårdnadshavare”.4 ”Rektorn bör skapa förutsättningar för att stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation.”4
 27. 27. Har du koll på bedömningsbegreppen? Samstämmighet Progression Likvärdig bedömning Allsidig bedömning (alignment) Inter- och Formell/informell Formativ/summativ Validitetintrabedömarreliabilitet bedömning bedömning Analytisk/holistisk Autentisk bedömning Bedömningsaspekt bedömning
 28. 28. Källor1. Skolverket (2011). Om betygsättning i grundskolan och motsvarande skolformer.2. Skollagen. (2010:800).3. Skolverkets hemsida (2012-07-30). Undantagsbestämmelsen. http://www.skolverket.se/kursplaner- och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/undantagsbestammelsen-1.1736194. Allmänna råd med kommentarer för planering och genomförande av undervisningen. (2011). Skolverket.5. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Grundskoleutbildning. http://www.skolverket.se/forskola-och- skola/2.1670/2.2728/2.27906. Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.7. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Underlag för betyg. http://www.skolverket.se/kursplaner-och- betyg/fragor-och-svar-om-betyg/underlag-for-betyg-1.1743108. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Betygsättning. http://www.skolverket.se/kursplaner-och- betyg/fragor-och-svar-om-betyg/betygssattning-1.173341#listAnchor1.1738679. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Bedömning av prov. http://www.skolverket.se/prov-och- bedomning/nationella-prov/2.5601/bedomning-av-prov-1.144390#listAnchor1.64801Bilder3D bilder: CC by 姒儿喵喵. (2011-06-20). http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/sets/72157622354789320/3D figures wallpapers. (2011-06-20). http://funatoz.com/wallpapers/3D_Figures Med reservation för ev. förändringar. Materialet kan komma att uppdateras.

×