Betyg gymnasieskolan powerpoint

3,736 views

Published on

Ett informationsmaterial om betygsättning riktat till lärare i gymnasieskolan. Här beskrivs kortfattat vad som gäller för betygsättning utifrån skolförfattningar och Skolverkets skrivelser. Materialet är framtaget av medarbetare i Stockholm stads utbildningsförvaltnings satsning ”Bedömning & betyg”. Kontakt: bedomning@stockholm.se

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,804
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Betyg gymnasieskolan powerpoint

 1. 1. BETYGGYMNASIESKOLAN
 2. 2. Vad är detta?• En presentation om betygsättning riktat till lärare igymnasieskolan.• Här beskrivs kortfattat vad som gäller för betygsättning utifrånskolförfattningar och Skolverkets skrivelser.• Materialet är framtaget av medarbetare i Stockholm stadsutbildningsförvaltnings satsning ”Bedömning & betyg”.• Kontakt: bedomning@stockholm.se
 3. 3. VAD GÄLLER VIDBETYGSÄTTNING?
 4. 4. Vad gäller vid betygsättning A-C-E?För att få betyget E, C eller A krävs att elevens kunskapermotsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.
 5. 5. Vad gäller för betygen B och D?För t.ex. betyget D ska E vara uppfyllt helt och C till övervägande del.Vid bedömningen av ”tillövervägande del” gör läraren enhelhetsbedömning av de kunskapereleven visar jämfört medöverliggande kunskapskrav.Läraren bör vid ”bedömningen omeleven ska få betygen D respektiveB utgå från ämnesplanens syfteoch kursens centrala innehåll för attidentifiera och analysera vilka delarav det överliggandekunskapskravet som elevenskunskaper motsvarar”3.
 6. 6. Vad gäller för betyget F och - ?- (streck)”Om det saknas underlag förbedömning av en elevs kunskaper iett ämne på grund av elevensfrånvaro, ska betyg inte sättas iämnet.”2F (ej godkänt resultat)Om en elevs resultat ej uppfyller hela E (ellerhögre).
 7. 7. UndantagsbestämmelserKan man bortse från delar av kunskapskraven?”Om det finns särskilda skäl får det vidbetygssättningen bortses från enstakadelar av kunskapskraven. Med särskildaskäl avses funktionsnedsättning ellerandra liknande personliga förhållandensom inte är av tillfällig natur och somutgör ett direkt hinder för att eleven skakunna nå ett visst kunskapskrav.”2”Det är den betygssättande läraren sommåste ta ställning om en elev har enfunktionsnedsättning som gör detomöjligt för eleven att nå enstaka delarav kunskapskraven. Det finns … ingakrav på att eleven ska varadiagnostiserad av någon specialist elleratt eleven överhuvudtaget ska ha endiagnos, för att bestämmelserna skakunna användas.”3Lärare bör även ”samråda med rektornoch andra berörda lärare inför beslut omatt, vid särskilda skäl, bortse frånenstaka delar av kunskapskraven för enelev”.5”Det bör också nämnas att tillfälligasvårigheter som orsakas av t.ex. socialaomständigheter, familjeförhållanden ellerav att eleven kommer från ett annat landinte omfattas av de härbestämmelserna.”3
 8. 8. Skillnaden mellan kunskapskravenbeskrivs med värdeordE C AEleven redogör förinnebörden av begrepp, modeller,teorier och arbetsmetoder från vartoch ett av kursens olika områden.Eleven använder dessaför att söka svar på frågorsamt för att beskriva ochbiologiska sambandpå olika nivåer, från molekylnivå tillekosystemnivå. Utifrånexempel redogör elevenför hur biologinsmodeller och teorier utvecklas.Eleven värderar också modellersoch teoriers giltighet ochbegränsningar medomdömen.Eleven redogör förinnebörden av begrepp, modeller,teorier och arbetsmetoder från vartoch ett av kursens olika områden.Eleven använder dessaför att söka svar påfrågor samt för att beskriva ochbiologiska sambandpå olika nivåer, från molekylnivå tillekosystemnivå. Utifrånexempel redogör elevenför hur biologins modeller ochteorier utvecklas. Eleven värderarockså modellers och teoriersgiltighet och begränsningar medomdömen.Eleven redogörför innebörden avbegrepp, modeller, teorier ocharbetsmetoder från vart och ett avkursens olika områden. Elevenanvänder dessaför att söka svar på frågor samtför attbiologiskasamband på olika nivåer, frånmolekylnivå till ekosystemnivå.Utifrån exempel redogörelevenför hur biologins modeller ochteorier utvecklas. Eleven värderarockså modellers och teoriersgiltighet och begränsningar medomdömen.
 9. 9. Hur kan den kvalitativa skillnadenmellan kunskapskravens värdeordförstås?• Gymnasieboken 2011• Kommentarmaterial till kunskapskraven• Nationella prov• Bedömningsstöd
 10. 10. Progressionen mellan kurserProgressionen mellan kurser i ett ämne kanuttryckas dels i det centrala innehållet, dels ikunskapskraven. Grundprincipen iämnesplanerna för gymnasieskolan är attdet centrala innehållet främst uttryckerprogressionen mellan kurser. Det innebär attkunskapskraven kan vara identiska mellanolika kurser i ett ämne.Det innebär att kraven för exempelvis ett A iKurs 1 är lägre än kraven för betyget A iKurs 2.Kurs 1Kurs 2Kurs 3Krav för A Krav för A Krav för A
 11. 11. Är betyget ett medelvärde?NEJ och NJADet är elevens kunskaper vidbetygstillfället som betyget avser.Eleven kan dock inte uppvisa alla sinakunskaper precis då och läraren bördärför fortlöpande dokumentera dessa.Därigenom får läraren ett underlag för attkunna beakta kunskaper som eleven visattidigare.Att eleven glömt ett visst innehåll som lästes i början av kursenbehöver inte betyda att eleven försämrat den förmåga som uttrycks ikunskapskraven.9
 12. 12. Vem sätter betyg?Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betygska sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med enlärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade lärarenunder förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annatfall ska betyget beslutas av rektorn.2En lärare som ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1juli 2011 ska under tiden för anställningen få besluta om betyg fram tills utgången av juni 2015.Lärare och förskollärare som blivit anställda efter den 1 juli 2011 ska från och med 1 december2013 vara legitimerade för att få bedriva undervisning och sätta betyg. Du måste också från ochmed i december 2013 vara legitimerad för att kunna bli anställd utan tidsbegränsning.1 (Någralärargrupper är undantagna bestämmelsen).
 13. 13. Likvärdig bedömningLärare bör tillsammans med andra lärare regelbundetanalysera och diskutera hur olika elevprestationer bedöms iförhållande till kunskapskraven. 5Rektor bör skapa förutsättningar för lärarnas arbete medlikvärdig bedömning och betygssättning. 5Huvudmannen bör se till att skolorna fortlöpande arbetar föratt bedömningen och betygssättningen ska vara likvärdigmed andra skolor. 5
 14. 14. Information om skälen för betyget”Den som har beslutat betygetska på begäran upplysa elevenoch elevens vårdnadshavare omskälen för betyget.”2
 15. 15. Får man ändra ett betyg?”Rättelse av skrivfel och liknande förbiseende19 § Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknandeförbiseende får rättas av rektorn. Innan rättelse görs ska rektorn ge eleven och elevensvårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Vid rättelse ska ett nyttskriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras.Ändring av uppenbart oriktiga betyg20 § Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigtpå grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessaändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära attbetyget sänks.Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om1. den som har fattat det ursprungliga beslutet inte längre är anställd av huvudmannen eller är förhindrad pågrund av något annat liknande skäl,2. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller några av dem inte längre är anställda avhuvudmannen eller är förhindrade på grund av något annat liknande skäl, eller3. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa inte kan enas.”2
 16. 16. UNDERLAG FÖR BETYG
 17. 17. En elev ska få tillfälle att visa sinakunskaper på olika sätt.Läraren bör ”använda sig av ändamålsenliga och varieradebedömningsformer”. 5Vad som ska utgöra underlag för bedömning och betygssättningska vara väl känt för eleverna i början av ett arbetsområde.9Underlag för betyg
 18. 18. Betyg på enskilda uppgifter?I gymnasieskolan sätts betyg när en kurs avslutas. Kunskapskraven äravsedda att användas för bedömning och betygssättning vid just dessatillfällen. Hur lärare använder betygsbeteckningar vid andra tillfällen änvid betygssättning, till exempel för enskilda prov och redovisningar, ärinte reglerat. En förutsättning för att använda betygsbeteckningar ellerbetygsliknande omdömen är att uppgiften ska vara tillräckligt omfattandeför att på ett relevant sätt kunna knytas till kunskapskraven. 9
 19. 19. Hur avgörande är de nationella provensom underlag för betyget?Lärare måste alltid hantera provresultatet med omdöme när debedömer enskilda elevers prestationer och sätter betyg. Iblandpresterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre. Detvanligaste är ändå att provresultaten stämmer rätt väl överens medlärarens tidigare egna bedömning. Om elevens resultat avviker, måsteläraren avgöra om det är den tidigare bedömningen som är mestkorrekt eller om det finns anledning att ändra bedömningen. Lärarenkan både höja och sänka betyget. Det är alltså fel att ”nationella provbara kan höja inte sänka betyget”. 10
 20. 20. PLANERA OCH DOKUMENTERA
 21. 21. Bedömning och betygsättningbörjar i planeringen…Vad ska läras?Tydliggöra vilka delar avämnets syfte (inkl. målen)som undervisningen inomett arbetsområde skainriktas mot.5Vad bedöms ochhur visar elevernasitt lärande?Identifiera vilka delar avkunskapskraven sombedömningen ska utgåfrån i det aktuellaarbetsområdet ochavgöra hur eleverna skafå visa sina kunskaper.5UndervisningAvgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlasså att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt sommöjligt i förhållande till kunskapskraven.5
 22. 22. SamstämmighetSe till att Mål-Undervisning-Bedömning hänger ihop
 23. 23. Dokumentation av elevens lärande Läraren behöver dokumentera sin planering som stöd försåväl genomförande som uppföljning av undervisningen.Planeringen är också ett stöd för uppföljningen avelevernas kunskaper och lärande. Det är viktigt attplaneringen är känd för eleverna. För att kunna stödja elevernas fortsattakunskapsutveckling och lärande och för att kunnaredovisa skälen för ett betyg är det viktigt att lärarendokumenterar elevernas kunskaper på ett sakligt ochtydligt sätt. Rektor bör skapa förutsättningar för och stödja lärarna iarbetet med att utveckla effektiva rutiner och former fördokumentation, samt samordna formerna fördokumentation och information införutvecklingssamtalen. 5
 24. 24. Har du koll påbedömningsbegreppen?Samstämmighet(alignment)Progression Likvärdig bedömning Allsidig bedömningInter- ochintrabedömarreliabilitetFormell/informellbedömningFormativ/summativbedömningValiditetAutentisk bedömningAnalytisk/holistiskbedömningBedömningsaspekt
 25. 25. Källor1. Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.2. Skollagen (2010:800).3. Skolverket (2011). Gymnasieskola 2011.4. Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter5. Skolverket (2012). Bedömning och betygsättning i gymnasieskolan.6. Skolverket (2012). Betygsskalan och betygen B och D – en handledning.7. Skolverkets hemsida (2012-07-30). Undantagsbestämmelsen. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/undantagsbestammelsen-1.1736198. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Underlag för betyg. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/underlag-for-betyg-1.1743109. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Betygsättning. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/betygssattning-1.173341#listAnchor1.17386710. Skolverkets hemsida (2012-06-28). Bedömning av prov. http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/2.5601/bedomning-av-prov-1.144390#listAnchor1.6480111. Skolverkets hemsida (2013-04-09). Bedömningsstöd i gymnasieämnen. http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/gymnasial-utbildning12. Skolverkets hemsida (2013-04-14). Sök program och ämnesplaner. http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplanerBilder3D bilder: CC by 姒儿喵喵. (2011-06-20). http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/sets/72157622354789320/3D figures wallpapers. (2011-06-20). http://funatoz.com/wallpapers/3D_FiguresMed reservation för ev. förändringar. Materialet kan komma att uppdateras.

×