Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A háttérhatalomról másként

1,725 views

Published on

Bizonyítékaim szerint a háttérhatalom a 2010-ben véget érő teljes Halak kort uralta, és a jelek szerint a Vízöntő korszakot is uralni szándékozik… Miért is tenné másként??? Mindent elkövet, hogy a Halak örökségét lerombolja, és az Istenhit esélytelen legyen fennmaradni, és nemes Istentudássá fejlődjön - Elvégre a Vízöntő kor a tudás korszaka kell legyen, Isten törvénye szerint!!! A háttérkormány sokkal inkább pártolja a globalizált, fogyasztói istentelenséget!!! Ismerjük hát meg a kilétüket, és a megvilágosodásunk révén az erős fényben a sötéthez szokott, rejtőzködő erő egyszerűen kiég (akár a negatív film, ha fény éri...)

Published in: Spiritual, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A háttérhatalomról másként

 1. 1. Bevezetı „A Vízöntı Istenember” címő könyvem második kötetébıl kiragadtam a Negyedik fejezetet, amelyben a titkos háttérhatalmi rend általam bizonyíthatónak vélt összefüggéseit tárgyalom. Pénzisten Globális Papjainak is nevezhetjük ıket. E helyen az ötödik oldalon kezdem a róluk szóló részt. Elıbb azonban kérem, tanulmányozza át ezt az ábrát, (alulról fölfelé értelmezve) és megismeri az egyén tudatának fejlıdési útját. A Vízöntıben minden egyén számára kitárulkozik eme Isteni megvilágosodás útja. Ezen elvet érdemes tudni ugyanis a háttérhatalom épp ez által osztja meg az egyének és a nemzetek közösségeit! *** A következı oldal az ezotéria alapfelismerése révén születhetett: „ami kicsiben, azonképpen nagyban is”. Az emberiség tudati fejlıdését a továbbiakban precízen elhatárolható Precessziós* világhónapokra osztva mutatom be. Bizonyítékaim szerint a háttérhatalom a 2010- ben véget érı teljes Halak kort uralta, és a Vízöntıt is uralni akarja… (A Precessziós rendszerezés szintén alulról fölfelé értelmezendı.) * 1. dia: A korszakváltás tény! A korszakos1paradigma (viszonyítási minta) változása küszöbön áll: a dogmatikus hit 2160 éves Halak korát 2010-tıl felváltja a Vízöntı Istentudás kora – asztrológiai-tudományos tény! (Precesszió) http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-1-rsz-a-korszakvlts-tny-2555342
 2. 2. Az Ikrek óta megszerzett tudást, a szabad szellem vizein szétsugározza a világban: MÁR TUDOM ISTENT! Amit évezredeken át dogmatikusan hinnünk kellett, most végre tudhatjuk is – a Vízöntıben Istent nem hinni fogjuk, hanem tudni. A Vízöntıkor Istenembere bensıjében felismeri a Lélek Isteni eredetét, ezzel eléri, hogy elsıdlegesen önmagában tisztelje Istent, majd minden teremtményben hasonlóképpen tisztelni fogja! A Spirituális Egó teremtı tettestársa Istennek. Vízöntı – 2010 - 4170 – Tudás Elindítja a hiszek folyamatát. Tudatalatti állapotba süllyedünk, megtalálni a szavak, a tettek vélt eredetét Halak – Kr.e. 150 - Kr.u. 2010 – Hit Tudom, létezem, és erıs vagyok. Az életet mozgásba hozó alkotóerı. Hısies harc és önzı háborúk. Kos – Kr.e. 2310 - 150 – A létezés tudatossága Felébreszti a nıben az anyát. Erıs a mag és a gyökér szerepe. Kötıdés a termıföldhöz. Biztos anyagi javak. Bika – Kr.e. 4470 – 2310 – Termékenység Intellektuális jegy. A felfedezés iránti vágy jellemzi. Erısödik a kapcsolatteremtés, érintkezés. Ikrek – Kr.e. 6630 – 4470 – Gondolkodás Erısödik a család és az otthon szerepe. Bizonytalan tudata most kezd kifejlıdni. Az érzékei, érzelmei egyre sokrétőbb tapasztalatokkal gazdagítják. Rák – Kr.e. 8790 – 6630 – Érzelmek Győjtögetés, vadászat. Ösztönös élet, kreatív hajlam. Egyszerő mővészi sziklarajzok, eredeti kıeszközök. Oroszlán – Kr.e. 10950 – 8790 – Ösztön 2
 3. 3. Lelkem sugallatai folyamatosak. Az iménti szöveg utólag került a könyvbe, midın a kézirat elkészülte után egy elıadásra készülve megalkottam azt. Az emberiség történetének szemléltetı összefoglalására törekedtem, a Precessziós Világhónapok tükrében. Azonos logikai elrendezést követtem, ahogyan ebben a Lépésben, korábban is megtettem, vagyis, kezdtem az Oroszlán-korszakkal, és európai, modern írásunk szerint, a lap tetejérıl haladtam az idıben, persze lefelé. Ráhelyezve a Vízöntı egyén fejlıdésének kettıs Y ábráját, rádöbbentem, a szöveg máris értelmezhetetlenné vált. Az ábra fejlıdési útja alulról halad fölfelé. Minden spirituális beidegzıdésünk ezt tartja egyértelmőnek. (A ránk erıltetett írás-irány sérti az Isteni fejlıdési utat!) Megfordítottam tehát a szövegirányt alulról - fölfelé. És a csoda megnyilvánult: az egyéni Istenné válás útja az emberiségre is rávetíthetı! – semmilyen manipulálásra nem volt szükség, hogy az üzenete elıtőnjék. Lássuk: Az elsı 5000 évben az ember érzelmi ösztönlényként tökéletes Isteni harmóniában élt. (mai természeti népek!) Az Y szárának kettéválása precízen jelzi az ember tudatának nyílását. Az Ikrek kibontja a felfedezés iránti vágyat, a Jin és a Jang megismerésének kétpólusú útját. A Bika termékenysége fokozza az anyagiasságot, amit a Kos a maximális mértékig felerısít. A Kos az emberiség legellentmondásosabb idıszaka volt. Önzı háborúk pusztítása egy idıben rombolta a teremtı alkotó erıt. A korszak fordulópontján a létezés kezd tudatosulni. Az ∧ felsı szárának kezdeti szakaszán, az ember Isten felé fordul. Dogmák által gátolt Istenkeresésének eredménye a gyarlóság Halak-béli felerısödése. 2010-tıl kialakuló ~ 700 éves háromszögben a dogmatikus HIT teljesen háttérbe kell vonuljon, az embernek pedig önnön Lelki bensıjében kell megélni az Intelligens Erı tudását. 3
 4. 4. Triangulum Háromszázan lesznek egyetértı akarattal, Hogy a végén eljöjjön közös csapásuk… Az évben, amikor az egy szem uralkodni fog…, …igen nyugtalanító viszály lesz. – Nostradamus, 1555 „Az új világot csak azokkal az elvekkel lehet vezetni, amelyekkel megteremtették” – Szentgyörgyi Albert, 1975 Megélt spirituális tapasztalataim, az Isteni egységbıl fakadó bölcsességem, Lelkem és Istenember-társaim segítenek a feltárt titkok ösvényén járni és imádni a létezést 4
 5. 5. „A Víízönttı Isttenember” cíímő „A V zön ı Is enember” c mő könyv Negyediik ffejjezette:: könyv Negyed k e eze e Pénzisten Globális Papjai A misztikus Triangulum Értelmezzük a misztikus Triangulumot, az egyenlı szárú háromszöget, érdekes következtetésekre juthatunk. A lefelé irányuló háromszöget, kinevezhetjük Jinnek, hiszen kifejezi a Jin egyik tulajdonságát, a fejlıdı energia irányát mutatja – felülrıl lefelé. Az ellentétes irányra utaló jel, értelemszerően Jang jelentéső lesz. A két háromszöget egymásra csúsztatva kialakul a zsidók ısi szimbóluma. Az ábrán utalok ugyan a Dávid csillag és a Tai Chi párhuzamára, hiszen a hagyomány így értelmezi, mégis, szerintem az azonosság mesterkélt és nem is találó, sıt, még ellentmondásos is. A két háromszög az irányt fejezi ki, de az energia növekedését helytelenül jelzi. Egyenként értelmezve úgy tőnik, mintha az energia egy pont felé törekedne, a csillagban viszont elvész a ciklikusságuk. Talán sokkal mélyebb, kódolt üzenetet rejtenek a háromszögek!? 5
 6. 6. A jel értelme teljesen más lesz, ha a két háromszöget egymás fölé helyezzük, és Isteni iránytőként elemezzük: Az elızı fejezet végén feltártam a kettıs Y útját. Helyezzük rá a két triangulumot, és máris értelme lesz az alsó és a felsı pontoknak: Porból lettünk porrá leszünk – egy porszem, egy pont, ahonnan jövünk, lentrıl, az Isteni egy-bıl, és föl, az Isteni egy-be tartunk. Legalábbis ez kell legyen a helyes uticél. Az alsó pontból, az anyagi sík Isteni tökéletességébıl kibontakozom, megélem a lét teremtı kettısségét, majd Isteni tapasztalataimmal vissza indulok a felsı pontba, a spirituális Isteni egységbe. Vetítsük ezt az értelmezést a csonka piramisra: szemmel tartani és, elvágni az Isteni egységbe vezetı utat, megtartani az egyént a polaritás kételyében. Az Istenkeresésünk kontrollja, a vigyázó szem a Jang háromszöget csonkítja meg – figyelemre méltó, hogy a szimbólumon nincs Jin jelleg. Akár Osho, İK is a polaritás Jang szélsıségével manipulálnak minket, és mielıtt elérhetnénk az Isteni megvilágosodást, elveszik mindenünket, az utat pedig elvágják. De kik ezek az İK? 6
 7. 7. Pénzisten Globális Papjainak nevezem ıket, s hogy kik lehetnek a titkos rend tagjai, hamarosan feltárom. Az imént elemzett jel ott áll a pénzükön. Már meg is találtuk ıket? Ilyen egyszerő lenne? A zöldhasú egydollároson virít ez a jelkép, leleplezve a nagy Amerika világuralmi törekvéseit. Ennyi! (?) Novus ordo seclorum – Új világi rend vár ránk, a latin szöveg szerint, – Annuit Cœptis, Isten Helyesli szándékaikat, vagy Jóvá hagyja kötelezettségeiket. Igen fontos az 1776- os évszám – (VDCCLXXVI). Szerintem leginkább ez igazolja a szimbólum abszolút figyelemelterelı szerepét. Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának éve 1776. Milyen szép is lenne, csakhogy, egy furcsa véletlenszerő egybeesés azonnal eltereli az érdeklıdıt, és az éppen ez évben megalakult titkos Illuminátusok társaságára irányítja a figyelmét. Mindenek tetejébe még az is kideríthetı, hogy Adam Weishaupt, aki Ingolstadt városában alapította a rendet, kikeresztelkedett zsidó volt. Minden egyértelmő! Szemén a kódolt szürke hályoggal, a keresı felkiált: végre tisztán látok: Astor; Bundy; Collins; Du Pont; Freeman; Kennedy; Li; Onassis; Rockefeller; Russel; Rothschild; Van Duyn; Meroving. – még a 13 Illuminátus családot is beveszi, akik az egész világ pénzügyi, gazdasági életét irányítják. Megvannak!!! – Ugyan már! Adott egy 2160 éves ezoterikus rend, akik az egész történelmet precízen irányítják, és ilyen egyszerően meg lehet fejteni a kilétüket??? Ne akarjuk ezt hinni!!! 7
 8. 8. A témában elıkerült tiszta, érthetı dokumentumok, sajtótermékek, pláne az Interneten tömegével kutatható információ a megtévesztésünket szolgálja. Az ezoterikus kételkedésem elfogadhatóbb eredménnyel kecsegtet: Kik İK? „De kik vagytok Ti, kik ellenünk vétkeztetek? Kik vagytok, kik Isten ellen is szót emeltek? Kik vagytok, kik az ısi átkoktól sem féltek? Kikre ujjal mutatnak porba taposott népek…” Andonis Theodokopoulos, kortárs költı 2002-ben, egy évvel a New York-i álmerényletek után megírtam Globális összeesküvés címő könyvemet. Hogy az elkészült mővet nem vittem kiadóhoz, hanem megelégedtem saját, digitális megjelentetésével, annak egy oka lehetett: még nem volt idıszerő, hogy mindent megtudjak a háttérerı kilétérıl. Itt, a Negyedik fejezetben azt a meg nem jelent könyvet szeretném helyre tenni, és lényegre törı üzenetét közölni. Akkor így fogalmaztam: Az esszénusok minden bizonnyal nemcsak a rómaiak elıl szándékozták elrejteni szent írásaikat (a Qumráni tekercsek). Ugyanúgy félthették a zsidó fıpapoktól és az akkor már aktív világ-összeesküvıktıl egyaránt, akikrıl talán tudtak is. Azt sem zárom ki, hogy ezt a jelentéktelen kis embercsoportot tudatosan csalták kelepcébe. Mi is lett a (rómaiak elleni) harcokhoz való csatlakozásuk eredménye? Bőnbakként kellett semmivé foszlaniuk. Nem túl kegyes vég egy ilyen bölcs közösségnek. – Istenem, hogy nem vettem észre, hát éppen ık a háttérerı!!! Dehogy tüntek el, épphogy akkor kezdtek megerısödni. A „Globális összeesküvés” címő könyvemben nagy hangsúlyt kapott Nostradamus. Korábban sehogyan sem 8
 9. 9. tudtam ezoterikus figyelmem gyújtópontjába helyezni a nagy pestisdoktort – a próféta-jelenséget nem tekintettem hitelesnek. Amikor 2001-ben a média azzal érvelt, hogy lám, Nostradamus még ezt a merényletet is megjósolta, úgy éreztem, foglalkoznom kell a kérdéssel. Végül olyan horderejő felismerések születtek, hogy 2003-ban kiemeltem a Nostradamus-témát, és egy önálló könyvvel tisztelegtem születésének 500. évfordulóján: „Nostradamus – a háttérhatalom poétája”, a mő címe. Vele is részletesen foglalkozom a továbbiakban. Azt szeretném, ha ezen a helyen teljesen összeállna a kép. A Nostradamus könyvben már jelentıs lépésekkel közelebb kerültem a háttérerı valószinüsíthetı igazságához: Egy olyan népcsoport lehetett, akiket a Római Birodalom megsemmisülésre kárhoztatott. Az ı érdekükben állhatott egy évszázados bosszú-terv alkotása, egy felszín alatti bomlasztó tevékenység megszervezése, ami lehetséges, hogy kezdetben csupán a birodalom megdöntésére, s elégtétel vételre irányult. Ez a nép lehetett az etruszk. Nekik tulajdonítható a rómaiak legtöbb vívmánya, például a híres vízvezetékek (aquaeductus), de a latin ábécé is tılük ered. Róma alapítása után az etruszkok eltüntek a süllyesztıben. De közelebb is keresgélhetünk, a keresztény vallás létrejöttéhez közelebb. Krisztus elıtt 150 évvel alakult az esszénusok mozgalma. Tılük eredeztethetı a titokzatos qumráni tekercsek. Ezt a tökéletes harmóniában mőködı közösséget a rómaiak Krisztus után 70-ben törölték el. – Dehogy törölték el! Valóban. A tökéletes harmóniában mőködı esszénus rend minden szempontból megfelel a kihívásnak, amit a világkorszakon át tartó háttérkormányzás jelent. Mik ezek a szempontok? „Az új világot csak azokkal az elvekkel lehet vezetni, amelyekkel megteremtették” – 9
 10. 10. nyilatkozta Szent-Györgyi Albert 1975-ben. – Ha tényleg létezett egy ókori ezoterikus társaság, akik a világ háttérirányítását tervezték, nyilvánvalóan tisztában voltak a világ teremtésének törvényeivel. Az esszénus fıpapok minden bizonnyal tudták a teremtı Isteni Rendezıelvet. Szinte a lehetetlenre vállalkozunk, ha meg akarjuk ismerni ıket, hiszen egy titkosan mőködı világkormány mindent elkövet, hogy a ráutaló összes információ rejtve maradjon. Ami tehát hozzáférhetı, az szemfényvesztés! Egyfajta biztosnak mondható képet kizárásos alapon építhetünk fel. Ugyanakkor használható bizonyíték lehet a megalakulásuk körülményeinek és okainak feltárása. Továbbá igazolnunk kell a mőködésüket a jelenben és a folytonosságot a teljes Halak korban. Erre a módszereik szisztematikussága lesz a legalkalmasabb. Ha így kiderül, hogy tényleg vannak, továbbá megvan, hogy kik ık, a fennmaradt leletek és ismeretek alapján a torzítás ellenére – vagy talán éppen ez által – már az is felderíthetı, hogy milyenek voltak, milyenek ma, és mi várható tılük. Nézzük, kik nem lehetnek biztosan, kizárásos alapon: Szabadkımővesség, Illuminátusok, Rózsakeresztesek, az ember misztikum iránti vágyát, a történelmi közösség vonzását, az elveszett erkölcs óhajtását testesítik meg, nem többet. Egyesek befolyásos pénzemberek, jelentıs gazdasági hatalommal a kezükben. Mellékes. Világos tény persze, hogy mi, mindannyian végrehajtói vagyunk a háttérhatalom közvetett rendelkezéseinek – a tehetıs réteg természetesen elsıdleges szereppel van felruházva. Túlzott figyelmet egyik titkos társaság sem érdemel. Ne feledkezzünk meg a figyelemelterelés csúcsáról sem: terjed a rémisztés, miszerint az emberiség háttér- irányítását földönkívüli, gonosz civilizációk végzik. Ez a gondolatmenet Darwin ember-majom rokonításához mérhetı badarság, aminek az alapjait Erich von Däniken, 10
 11. 11. UFO- és idegenistenség-kutató fektette le. Szerinte földönkívüliek közvetett teremtményei vagyunk, akik az égbıl, tüzes szekereken alászállva ısapáinkba oltották a civilizációt. UFO-k marionett-bábjai vagyunk. Megdöbbentı, hová fejlıdött ez a sci-fi teória: láthatatlan dimenziókban itt nyüzsög számtalan idegen lény őrhajója, és tudatalatti befolyást gyakorol primitív hüllıagyunkra. Nevét elhallgatva, idézek egy megszállott kutatótól, aki már minden lehetséges anyagot feltárt a témában, és egy idıben mindent elkövetett, hogy erre a helyes útra engem is rátérítsen: – „Börtönbolygón csücsülsz, ahol a szabad akaratod illúzió csupán, mivel csak igen szők körben mőködik. Rácstól-rácsig. A szuppresszív (erıszakos, megszüntetı) erı, amely ezt létrehozta, földönkívüli eredető és a cionista zsidó mozgalom (!) az ı földi helytartója. A földönkívüliek humanoid kinézető szuperintelligens hüllık. Pénz, hatalom, hírnév a mozgatórugójuk. Náluk a szeretet a gyengeség jele és megvetik.” – Azért Däniken erre soha nem vetemedett volna: a földönkívülieket és a szélsıséges cionista mozgalmat összemosni?! Hihetetlen! Ez már nem ragozható tovább! Szabadkımővesség titkos társaságai és a földönkívüli csoportok, mint háttérhatalom – no ezeken az utakon biztos mellékvágányra tévedünk. Némi magyarázat még azért szükséges ezen utak elvetéséhez. Ne essünk abba a hibába, hogy csak azért mert badarságnak tőnik, elvetjük. Számos titkosnak mondott rend és páholy létezik, de egyik sem elég régóta, hogy megfeleljen a teljes Halak kor lefedésére. És egyik sem olyan titkos, mint ahogyan ezt híresztelik róluk. Ismerek egy Svédországi házaspárt, akik a Rózsakeresztes rend méltóságteljes tagjai. İszinte nyíltsággal beszéltek a társaság belsı dolgairól. Azt a lehetıséget is határozottan kizárom, hogy a 11
 12. 12. háttérirányítás már több Világhónap óta fennáll. Perdöntı érvelés fogja alátámasztani, hogy a háttér világkormány létrejötte szinte törvényszerően esett egybe a Halakkor kezdetével. A bizonyításra hamarosan sor kerül, de még térjünk vissza az UFO kérdésre. A Kilencedik lépésben, a 141. oldalon már kifejtettem, mit gondolok a földönkívüli civilizációkról. Itt újra elolvashat egy bekezdést, a 141. oldalról, talán most másként fog hangzani, midın már egyértelmő, hogyan kellene viszonyulnunk a teremtett világhoz: a természet rendjébe veszélyes, sıt tilos beavatkozni. Ez szabály. Egy civilizáció, amely képes legyızni az elképesztı, akár több ezer fényév távolságot, oly tökéletes egyensúlyban lehet a természettel (Istennel), hogy a beavatkozás tilalmának megszegése fel sem merül. A félelmeink alaptalanok. Remélem, egyszer még a közeledésükre is méltóak leszünk! * Marad tehát az elsı számú jelöltem, az esszénus rend. Miért éppen az esszénus rend? Vajon a korai keresztények miért választották a halat titkos jelképüknek? A válasz egyszerőnek tőnhet: tudták, hogy üldözött egyházuk megalakulása igen közel esett az új Halak világkorszak kezdetéhez. Ám, nézzük csak, ma ugyan ki foglalkozik azzal, hogy a Vízöntıkor kezdıdik: sem a tudomány, sem a keresztény egyházak – az új idıvel csak a New Age (új kor) ezoterikusai törıdnek. Ez 2000 évvel ezelıtt ugyanígy volt. A keresztény egyház az asztrológiát mindig Sátáni praktikának vélte, és elvetette. Nem így az esszénusok. İk tudták, mikorra idızítsék rendjük megalakulását, pont az új kor, a Halak kezdetére, Kr.e.150-re. A görög csillagász, Hipparkhosz ekkor fedezi fel a Precesszió jelenségét. Az esszénus fıpapok 12
 13. 13. számára – akik nagyon is jártasak voltak az asztrológia tudományában – hirtelen értelmezhetıvé vált az éppen véget érı Kos korszak, együtt a korábbi nagy világkorszakokkal, továbbá tudatosult egyfajta jövıkép. A Kos korra jellemzı létezés tudatosulás, az esszénusok felismerései révén beteljesülhetett – ismerték a jövıt! Helyesen látták, hogy a Kos korszakot meg kell reformálni. (S a reformokat helyes, ha valaki irányítja!) Az elkövetkezı 2160 éves világkorszak gyökeresen újat kívánt. Tudták, hogy Róma hódításait meg kell fékezni. A Halak korszak jellemzésének ismeretében nyilvánvaló volt, hogy kizárólag a hit erejével sikerülhet a terveiket végrehajtani, alkalmazva a múlt tudatosulását. A titkos rend megalakulása szinte törvényszerőnek mondható, és az idı megválasztása is rendkívül precíz. Minden a legjobb idıminıségben történt. De még mindig nem világos, miért éppen az esszénus rend volt a legalkalmasabb egy világkor megtervezésére, és a jelen pillanatig fenntartott hatalom gyakorlására. Több kis nép is szóba jöhetett, akiknek bölcs vezetıi, sanyargatottságuk, vagy totális megsemmisülésük okán bosszút forralhattak Róma ellen. Az etruszkok sokáig ott álltak a látóteremben, de egy kérdés nem stimmelt velük kapcsoltban: tudomásom szerint semmi bajuk nem volt a zsidókkal. Márpedig a háttérhatalomnak, úgy tőnik, van! A továbbiakban feltárok minden információt, ami errıl a titokzatos közösségrıl fennmaradt. Szalai András: „Az esszénusok és a kereszténység” címő tanulmánya jelentıs támpontot nyújt az ısi rend megismerésében. Egyelıre úgy tekintsünk rájuk, mint esszénusokra, akikrıl, jelentıs tevékenységük miatt, a történelem megemlékezik. – A látszat szerint semmi nem utal háttérhatalmi szerepükre... 13
 14. 14. A Fény Fiai 1947-ben Jordánia sivatagi barlangjaiban, Qumrán mellett, beduin pásztorok megtalálták a Holt tengeri tekercseket. A bırtekercsek, a temérdek bırfoszlány, valamint az írott cserépmaradványok egy ókori könyvtár töredékei, amelyeket joggal tarthatunk az esszénus rend felbecsülhetetlen értékő hagyatékának. A lelet a figyelem középpontjába helyezte ezt a Kr.u. 70-ben megsemmisült zsidó papi szektát. A tekercsekbıl a közösség életének apró részleteit is megismerhettük, továbbá feltárulkoztak a kereszténység gyökerei is. (…) Ide késıbb visszatérek, hisz a keresztény-esszénus összemosás számtalan tévútra terelte az óvatlan hívıket – ami egyáltalán nem véletlen. Továbbra is maradjunk az esszénusokkal kapcsolatos ismeretek tárgyilagos feltárásánál. A Holt tengeri leletek fellelése elıtt alig tudtunk valamit róluk. Három forrás említi e különös szektát: Plinius (Kr.u. 23-79) római író felszínesen hivatkozik rájuk; Philón (Kr.e. 20 - Kr.u. 40) alexandriai zsidó filozófus és Josephus Flavius (Kr.u. 37- 100) zsidó történetíró már részletesebben beszéltek a Qumráni közösségrıl. Fontos, hogy az esszénus kifejezés (görög: esszenoi, latin: esseni) csak a külsı forrásokban szerepel, a Holt tengeri tekercsekben a közösség másként nevezi magát: a Fény Fiai (!); kiválasztottak; szentek; szegények; az Igazi Törvény teljesítıi; Cádók fiai. Mindenek elıtt nézzük, miért vonultak ki a pusztába. A qumráni szövegekben számos hivatkozást találunk az Igaz Tanító és a Gonosz Pap közötti konfliktusról. Az egyik téves keresztény értelmezés innen ered: az igaz tanítót Jézussal azonosították, a gonosz papot pedig Pállal. Az ısi iratok viszont jóval Krisztus elıttrıl valók, 100~200 évvel korábbiak, így semmiképpen nem szólhatnak Jézusról. A történet precízen beazonosítható. 14
 15. 15. Röviden tekintsük át Palesztina viharos történetének két évszázadát. Nagy Sándor hódításainak idején, de a halálát követı Ptolemaioszok uralkodása alatt is jellemzı a zsidóság életének és egyIstenhitének háborítatlansága. Ez a nyugalmas helyzet Kr.e. a második század elején változik meg, amikor az egyiptomi Ptolemaioszok rovására terjeszkedı szíriai Szeleukida dinasztia zsarnoki uralma alá kerül a palesztinai terület is. Súlyos adókat vetettek ki, és súlyosan megsértették az ısi zsidó vallási szokásokat, a templom kincseit elrabolták. A zsidóság fokozódó ellenállása és elkeseredettsége saját fıpapjaik, az arisztokráciája visszaélései miatt is nıtt. A gazdag papság, a földbirtokosok, a kereskedık érdeke egybeesett a hódítók érdekeivel. A Szeleukidák ıket is bevonták a nagy haszonnal járó külkereskedelembe. (globalizáció?) A helyzet IV. Antiochosz Epiphánész hatalomra kerülésével mérgesedett el Kr.e. 176-tól. Tiltotta a zsidó Istentiszteletet, a jeruzsálemi templomban Zeusz szobrot állíttatott fel, és szerte az országban pogány oltárokat. A zsidók szent könyveit elégettette, és halállal büntette a szokásaikat, a körülmetélést, de a szombat megtartását is. Az évtizedes elnyomástól hevítve, két nemesi család, a Makkabeusok és a Hasmóneusok vezetésével A zsidók megindítják szabadságharcukat. Kr. e. 152-ben Palesztina elnyeri függetlenségét, amikor is a Makkabeus herceg, Jonatán kinevezi magát fıpapnak. Ez a hívı zsidóság körében nemtetszést váltja ki, a hagyományok szerint ugyanis a fıpapnak a Cádók papi családból kellett volna jönnie. – Az esszénus rend megalapítói e dinasztia fiai. Ismét a misztikus 150-es évszám, aminek történései a titkos rend megalakulásának világos okokat szolgáltattak, hiszen 152-ben a változás nem hozott harmonikus, igazi felszabadulást. Jonatán Makkabeus lehetett a Gonosz Fıpap, aki ellen a Cádók Igaz Tanítója fellépet. 15
 16. 16. A jeruzsálemi szentély fıpapkirálya kivégeztette az Igaz Tanítót. Egyesek arra következtetnek, hogy a szekta tagjai várták a Tanító feltámadását és visszatérését, de erre nincs hitelt érdemlı bizonyítékunk. A Makkabeus uralom után a Hasmóneus dinasztia ragadta meg a hatalmat, amivel a helyzet tovább romlott. A papi fejedelmek hódító-térítı politikába kezdtek. De a zsidó vallás nem térítı. A szomszédos népek (edomiták, szamaritánusok) erıszakos zsidó hitre térítése nem is volt ıszinte hitterjesztés, a háttérben a zsákmányszerzés és minél több rabszolga elejtése húzódott meg. A világi és a papi hatalmasságok erıszakos önkénye tömeges népi felkelést eredményezett, és számos kisebb szekta létrejöttét. Ezekben a lázadó hitközösségekben a vallásos zsidók kiélhették törvénytelen tiltakozásukat. Kr.e. 63-ban a rómaiak vetnek véget a Hasmóneusok uralmának. Ekkor a helytartó Pompeius Palesztinát Szíria provinciához csatolta. A zsidók életében kezdetét vette a minden eddiginél kegyetlenebb megaláztatottság. Kr.e. 37-ben Antonius a Róma-barát Heródest tette a zsidók királyává, akit a nép nem fogadott el. Származása miatt nem tartották igazi zsidónak. Rendelkezéseivel Heródes lépten, nyomon megsértette a zsidóság vallásos érzületét. Az Esszénusok Heródes alatt juthattak a felismerésre, hogy a szemtıl-szemben vállalt ellenszegülés semmilyen eredményre nem vezet. Emlékezhettek a megalakulásuk évében kivégzett Igaz Tanító kudarcára, aki éppen a nyílt szembenállás áldozata lett. Az események sora alapos okot szolgáltatott a közösség háttérbe vonulásának. Most vizsgáljuk meg a rendet. Josephus Flavius szerint a közösség rendkívül különös és semmihez sem hasonlítható az életmódjuk, a szokásaik, és a szabályaik. Az esszénusok rendjét papok alapították, az illegitim hasmóneusi papsággal és templomi kultusszal szemben. 16
 17. 17. A rendkívül összetartó közösséget zsidó férfi papok alkották, szigorúan szervezett kommunában, a nıtlenség fogadalmát betartva éltek. Kivonultak a pusztába. Nem térítettek a nép körében, csak a saját aszkéta életükre alkalmasnak vélt zsidó férfiakat szólították meg. A rendhez való csatlakozásnak szigorú feltételei voltak: egy próbaév, kétéves tanulás, engedelmességi fogadalom, szakítás a családdal, a vagyon átruházása a közösségre, saját naptárra való átállás és a cölibátus vállalása. Naponta kétszer vettek bemerülı rituális fürdıt. Az elkülönülés elve szerint a kívülállókkal, de a saját tagjaikkal szemben is szigorú érintkezési szabályokat követtek. A szabályzat a nıket megbízhatatlannak, sıt veszélyesnek tartotta. A nıkkel tilos volt beszélgetni. Az esszénusok alapvetı vallási tanítása a világosság - sötétség dualizmusa. A Fény Fiainak tartották magukat, mindenki más eleve, születetésénél fogva a Sötétség Fia volt. Ezt gondolták a többi zsidóról is. A Sötétség Fiait horoszkópjuk és kinézetük alapján is felismerni vélték. A pogányokra, de még a kívülálló zsidóra is átkot mondtak. Az esszénusok csak saját magukat tekintették Isten kiválasztott harcosainak (Izraelnek), a többi zsidót nem. Úgy vélték, az ı Istenükkel kötnek új szövetséget, ha fogadalmuk szerint követik az Írásokat. Az Igaz Tanítót nem tartották messiásnak, de azt tartották, hogy ı az egyetlen, aki ismeri a Tóra értelmét. Életüket az Igaz Tanító kinyilatkoztatásainak és az Írások tanulmányozásának szentelték, instruktorok vezetésével. Rengeteg iratot másoltak, könyvtárnyi irodalmuk volt. Az Ószövetség mellett az apokrif (rejtett, ezoterikus) iratokat is szentírásnak tekintették. Ezek alapján sajátos angyalkultuszt alakítottak ki. Hittek az emberi Lélek elızetes létezésében, a Lélek halhatatlanságában, s hogy a halállal visszatér Istenhez. 17
 18. 18. A Qumránban fellelt írásokban semmi nyoma annak, hogy az esszénus kommuna és a késıbb megalakult keresztény közösségek bármilyen kapcsolatban álltak volna egymással, vagy, hogy az esszénus rend használta volna a keresztény evangéliumokat s az apostoli írásokat. Jézust és a tanítványait egyszerően nem is említik. Átalakulás háttérhatalommá A látszat szerint az esszénusok és a háttérhatalom között semmi összefüggés nem lehet. Nézetem szerint a máig tartó ködösítés Kr.e. 31-ben kezdıdhetett, amikor állítólag egy földrengés elpusztította a közösség központi épületét. Késıbb újjáépítették ugyan a templomot, de az aszkétikus életmódot már nem állították vissza teljes egészében. Feladták a vagyonközösséget, megszegték a nıtlenségi fogadalmat, közeledtek a templomkultusz felé. El kellene hinnünk, hogy egy titkos rend, ami Kr.e. 150-tıl 120 éven keresztül szigorú önmegtartóztatásban tevékenykedik, egy váratlan földrengés hatására hirtelen feladja Isteni elhivatottságát??? Ne legyünk ilyen naivak! Nézetem szerint a szekta Kr.e. 31-ben határozta el, hogy eltőnik a színrıl. 300 fı kivált a közösségbıl és teljes ködbe burkolózott. A többiek gondoskodtak arról, hogy egy bizonyos torzkép maradjon fenn az eredeti közösségrıl is. Persze manapság még egy fokkal rá is játszanak, az alaptalan keresztény kapcsoltok túlhangsúlyozásával. Íme: – az esszénusok számos településen közösséget alkottak, és gyógyítottak; – keresztelı János Qumrán környékén az esszénusoknál nevelkedett, ott is prédikált; – Jézus maga is esszénus mester volt, ı az Igaz Tanító; – az esszénusok régi Atlantiszi lelkek, innen a királyangyalok imádata; – Atlantisziakhoz hasonlóan a nehézségi erıt is legyızték... 18
 19. 19. Aki mindezt elhiszi, azzal bármit meg lehet etetni! Például Magyarországon 2001-ben létrejött egy új keresztény közösség: Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház. (Éppen 2001-ben, a ködösítés világévében?) Tiszteletbeli egyházfı F. E. Eckard Strohm. Tömeges esszénusmester képzés folyik és Atlantiszi angyalkurzus. Térjünk vissza az eredeti mederbe, mielıtt túl nagy kerülıt tennénk, az idıt Eckard Strohm Atlantiszára fecsérelve. Minket most nem a mai Fény Gyermekei, az állítólagos esszénus-utódok érdekelnek, akik a mennybe egy szeretettel manipuláló Atyaistent ültetnek, a Földre egy teremtı Anyaistent, az Isteni szeretetmő zavarását pedig Sátánnak tulajdonítják. A tévútra terelı valamikori esszénus közösséget, Kr.u. 70-ben csakugyan feláldozták, miután a kereszténység alapjait lefektették. A valódi zsidó fıpapi esszénus rend a Fény Fiai közössége. Nézetem szerint, nem is biztos, hogy két esszénus rendrıl kellene beszélnünk. A Kr.e. 31-es év változásai (a földrengés) után tevékenykedık már igen távol álltak az eredettıl, a szigorú önmegtartóztatásban élı zsidó férfi (!) fıpapok rendjétıl. Tehát a Fény Fiai zsidó férfiak voltak. Erre az alapra hogy épülhet Fény Gyermekei Keresztény Egyház, amely főt-fát esszénus mesterré avat, aki az Atya szeretetével átitatva szemléli a világegyetemet? A Fény Fiai nem követhették el a kereszténység alaptévedést, az Isteni energia végletes elemeire bontását! Értelmezzük a Fény Fiai kifejezést, most a polaritás tükrében. Fiai, gyermekei – most nem ez a lényeg, a Fény szülöttei legyenek a központi kérdés. A Tizedik lépésben jelent meg a Jin és a Jang létrehozójaként a teremtı harmadik erı fogalma. A 172. oldalon kifejtettem a Napból eredı fény és a Föld ritmusából adódó törvényszerőséget: a fény szabad áradása megszüli a Jang minıséget, a világosságot, az 19
 20. 20. akadályoztatás eredménye pedig a Jin sötétség. Jin és Jang, plusz a harmadik forráserı – ez a Tai Chi Isteni energiarendszerének valódi Szentháromsága. Az Életfából Oszd meg, és uralkodj! elv Tehát a Fény Fiai / Gyermekei csakis egyet jelenthet: birtokában vannak a Jin és a Jang tudásának, és ismerik a pólusokat teremtı harmadik erıt is. E tudással átvehették a harmadik erı szerepét, létrehozva a szembe helyezkedı politikai, gazdasági, nemzeti (Jin / Jang) érdekeket – ez az oszd meg és uralkodj! elv…– İk tökélyre fejlesztették. Az Életfája szépen modellezi, hol és mikor tudnak belenyúlni a folyamatba. Lenn és fenn (Földön és Mennyben, ha így tetszik) egyaránt a tökéletes Tai Chi energiák állnak a rendelkezésünkre. A Nagy Egybıl jövünk, megtapasztalni a Kettısséget, majd visszatérünk a Nagy Egybe. A gyermeki tudat kinyílásakor, az ÉGI EGY (I →Y ) kettéválásakor tudnak beavatkozni, és mindent el is követnek, hogy az egyén megmaradjon ebben a skizofrén, tudathasadásos elmezavarban. Szigorú elv, tudom, de szerintem az a vallásfilozófia, amelyik az Életfa elvet nem tartja tiszteletben, az magát a Teremtés Rendezıelvét hazudtolja meg! A Tizennegyedik lépésben részletesen kifejtettem az Isteni Rendezıelvet: egy forrásenergia (a harmadik erı) által Isten megteremti a Jint és a Jangot. A tökéletes harmónia összetevıinek elválasztása az Egó illúziója csupán, ami magában hordja a visszaélés lehetıségét: az eredmény, az Oszd meg, és uralkodj! elv világhódítása. 20
 21. 21. Vágjuk derékba az Élet fáját és azonnal világos lesz, hogyan manipulálják a híveket az egyházak, a szavazókat a politikusok, és az emberiséget a globalizáló háttérerı. Az ábra nem véletlenül lett fekete fehér, hisz a világ színgazdagsága a fıbőnök egyike, szerintük. Ugyanakkor a Jin és a Jang így válik el Istenigazából, és ilyen kontrasztossá téve ıket, el lehet hitetni, hogy semmi közük egymáshoz. Az Y közepén az Agyat is kettévágtam, ezzel utalok az EGÓ kiforratlanságára. Persze az egyénnek rettentıen nehéz a dolga, ha a tudatát szándékosan tartják sötétségben, és az egységes szemlélet kialakulását lépten-nyomon akadályozzák. Az Isteni Rendezıelv szerves része a biológiai ismeret is, tudniillik az agy féltekéinek megosztottsága Jin és Jang jellegő. A tudatba a fizikai lét dualizmusát Isten eleve bekódolta, hogy megérthessük a polaritást. Bizony, ugyanezen az úton érthetjük meg az egységet is. Amikor az Y csücskén a lehetı legmesszebb kerül a Jin a Jangtól, a mély tudatosulás révén akkor érthetjük csak meg igazán, mennyire elválaszthatatlanul összetartoznak egymással. Mester, én már mindent megtapasztaltam, és tudok szeretni, méltó vagyok rá, hogy beavass! – Fiam, loptál-e már? – Én? Soha! – Akkor menj, és lopj! (Zen tanítás) Igen, a Jin és Jang együtt a tökéletes út, szem elıtt tartva a Nem ártani! elvet – majd visszatérés Istenhez. 21
 22. 22. Az Isteni tudatosulás alapjaiban akadályoztatott: a keresztény hitelvek szerint mi nem választhatunk utat: születésünkkel eleve az eredendı bőn útjára léptünk, csak a szeretet Istenének (Jang) útját követve juthatunk el az örök életbe, a Sátáni kísértéseinknek ellenállva – kódolt káosz és harc. A kereszténység teljes megosztottságban viaskodik önmagával szemben is. Évszázadait öngyilkos vallásháborúk keserítették. Az erıszakos térítésnek ısi kultúrák estek áldozatul; akik máig fennmaradtak, szerte a világban, kihalásra ítélve nyomorognak. A szeretet vallása, a kereszténység az ember Isten elleni fıbenjáró bőntette. – Kódolt bukását a következı lépésben vázolom. A politika szerint igenis választanunk kell egy utat, méghozzá kettı közül. Jobb és bal irány létezik, és mily csodás, hogy a szabad választás jogának már az ókori görög városállamok óta neve is van: demokrácia – kódolt káosz és harc. Amúgy a görög városállamok folytonos csatározás közepette mővelték az állítólagos néphatalmat. A baloldalon a munkásosztály és a szociális érzékenység. Szélsısége a kommunizmus – az összes hőbéri, elnyomó rendszernél többet ártott a munkás-paraszt rétegnek. A jobb oldalon a polgári tulajdonosi nemzetérdekek. Szélsısége a nemzeti szocializmus – Hitler demonstrálta, hová fajulhat mások Isteni jogainak bemocskolása. Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy az Y két politikai útját a globalizáció majd egyesíti a tömegek jólétéért. A globalizáció a két út negatívumait kamatoztatja egy szők kör gazdagodása érdekében, az egyén és a tömeg ellen: a szociális érzékenység eltünt; a termelı kiszolgáltatott; a nemzeti jelleg pedig beoldódik a globális egyformaságba. Jézustól napjainkig a megosztás dominál, és ebben a harcos, versengı dualizmusban nincs visszakanyarodás Istenhez. Az Y egyre nyitottabb, és ezzel mind jobban távolodunk egymástól, a bensı Istentıl pedig végképp! . . . 22 „A Vízöntı Istenember” címő könyv két kötete innen letölthetı: http://adamobooks.info/ezoterika.html

×