Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B&F #563

17,148 views

Published on

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები” #563

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B&F #563

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #563 28 noemberi, 2019 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 þòçíåìïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì - ìïáïîàâåäëøò èòùåþòì 80% ìïõåäèùòôëì åêóàâíòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì. èòùòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþåþøòåêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì. èòùòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþåþøòåêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì. èòùòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþåþøòåêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì. èòùòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþåþøòåêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì. èòùòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþåþøò ÷ïîàâòì ðîëúåìì, ìõâï æïíïî÷åí ôïáüëîåþàïí åîàïæ, æïóîåãòìüîòîåþäëþòì ìïêòàõòú÷ïîàâòì ðîëúåìì, ìõâï æïíïî÷åí ôïáüëîåþàïí åîàïæ, æïóîåãòìüîòîåþäëþòì ìïêòàõòú÷ïîàâòì ðîëúåìì, ìõâï æïíïî÷åí ôïáüëîåþàïí åîàïæ, æïóîåãòìüîòîåþäëþòì ìïêòàõòú÷ïîàâòì ðîëúåìì, ìõâï æïíïî÷åí ôïáüëîåþàïí åîàïæ, æïóîåãòìüîòîåþäëþòì ìïêòàõòú÷ïîàâòì ðîëúåìì, ìõâï æïíïî÷åí ôïáüëîåþàïí åîàïæ, æïóîåãòìüîòîåþäëþòì ìïêòàõòú ïîàóäåþì. ïè ðîëþäåèòì ãïèë, ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþì óîàóäæåþïà îïòèå åêëíëèòêóîòïîàóäåþì. ïè ðîëþäåèòì ãïèë, ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþì óîàóäæåþïà îïòèå åêëíëèòêóîòïîàóäåþì. ïè ðîëþäåèòì ãïèë, ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþì óîàóäæåþïà îïòèå åêëíëèòêóîòïîàóäåþì. ïè ðîëþäåèòì ãïèë, ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþì óîàóäæåþïà îïòèå åêëíëèòêóîòïîàóäåþì. ïè ðîëþäåèòì ãïèë, ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþì óîàóäæåþïà îïòèå åêëíëèòêóîò ïáüòâëþòì ãïíõëîúòåäåþï èïìçå.ïáüòâëþòì ãïíõëîúòåäåþï èïìçå.ïáüòâëþòì ãïíõëîúòåäåþï èïìçå.ïáüòâëþòì ãïíõëîúòåäåþï èïìçå.ïáüòâëþòì ãïíõëîúòåäåþï èïìçå. ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãïíïàäåþòìãïíïàäåþòìãïíïàäåþòìãïíïàäåþòìãïíïàäåþòì ìåáüëîøòìåáüëîøòìåáüëîøòìåáüëîøòìåáüëîøò óàïíïìùëîëþòìóàïíïìùëîëþòìóàïíïìùëîëþòìóàïíïìùëîëþòìóàïíïìùëîëþòì èï÷âåíåþåäòèï÷âåíåþåäòèï÷âåíåþåäòèï÷âåíåþåäòèï÷âåíåþåäò æîëàïæîëàïæîëàïæîëàïæîëàï ãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøò ãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 îóìåà–îóìåà–îóìåà–îóìåà–îóìåà– ìïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëì ìïïâòïúòëìïïâòïúòëìïïâòïúòëìïïâòïúòëìïïâòïúòë èòèëìâäï,èòèëìâäï,èòèëìâäï,èòèëìâäï,èòèëìâäï, øåìïûäëï, ïéæãåìøåìïûäëï, ïéæãåìøåìïûäëï, ïéæãåìøåìïûäëï, ïéæãåìøåìïûäëï, ïéæãåì – îï øåæåãåþò– îï øåæåãåþò– îï øåæåãåþò– îï øåæåãåþò– îï øåæåãåþò èëóüïíï üóîòìüóäèëóüïíï üóîòìüóäèëóüïíï üóîòìüóäèëóüïíï üóîòìüóäèëóüïíï üóîòìüóä òíæóìüîòïìòíæóìüîòïìòíæóìüîòïìòíæóìüîòïìòíæóìüîòïì æïùåìåþóäèïæïùåìåþóäèïæïùåìåþóäèïæïùåìåþóäèïæïùåìåþóäèï ïâòïåèþïîãëèïâòïåèþïîãëèïâòïåèþïîãëèïâòïåèþïîãëèïâòïåèþïîãëè ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 þïíêåþàïíþïíêåþàïíþïíêåþàïíþïíêåþàïíþïíêåþàïí ïôòäòîåþóäòïôòäòîåþóäòïôòäòîåþóäòïôòäòîåþóäòïôòäòîåþóäò ìïæïçéâåâëìïæïçéâåâëìïæïçéâåâëìïæïçéâåâëìïæïçéâåâë êëèðïíòåþò þïçïîìêëèðïíòåþò þïçïîìêëèðïíòåþò þïçïîìêëèðïíòåþò þïçïîìêëèðïíòåþò þïçïîì „ñäïðïâåí“„ñäïðïâåí“„ñäïðïâåí“„ñäïðïâåí“„ñäïðïâåí“ ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 „íåíìêîï ¸åìòì“„íåíìêîï ¸åìòì“„íåíìêîï ¸åìòì“„íåíìêîï ¸åìòì“„íåíìêîï ¸åìòì“ èøåíåþåäòèøåíåþåäòèøåíåþåäòèøåíåþåäòèøåíåþåäò êëíüîïáüëîòìêëíüîïáüëîòìêëíüîïáüëîòìêëíüîïáüëîòìêëíüîïáüëîòì ãïèëìïâäåíïæãïèëìïâäåíïæãïèëìïâäåíïæãïèëìïâäåíïæãïèëìïâäåíïæ üåíæåîòì èåëîåüåíæåîòì èåëîåüåíæåîòì èåëîåüåíæåîòì èåëîåüåíæåîòì èåëîå åüïðò æïòùñëåüïðò æïòùñëåüïðò æïòùñëåüïðò æïòùñëåüïðò æïòùñë “èëèïâïä ùåäì“èëèïâïä ùåäì“èëèïâïä ùåäì“èëèïâïä ùåäì“èëèïâïä ùåäì åêëíëèòêóîò çîæòìåêëíëèòêóîò çîæòìåêëíëèòêóîò çîæòìåêëíëèòêóîò çîæòìåêëíëèòêóîò çîæòì èòíòèóèèòíòèóèèòíòèóèèòíòèóèèòíòèóè õóàðîëúåíüòïíò ïíõóàðîëúåíüòïíò ïíõóàðîëúåíüòïíò ïíõóàðîëúåíüòïíò ïíõóàðîëúåíüòïíò ïí óôîë èïéïäò ìïþïçëóôîë èïéïäò ìïþïçëóôîë èïéïäò ìïþïçëóôîë èïéïäò ìïþïçëóôîë èïéïäò ìïþïçë ìúåíïîò ãâåáíåþï”ìúåíïîò ãâåáíåþï”ìúåíïîò ãâåáíåþï”ìúåíïîò ãâåáíåþï”ìúåíïîò ãâåáíåþï” ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 èòüïúåþóäò, æïêïîãóäò æï 1 äïîïæ ãïæïúåèóäò ìïõåäèùòôë áëíåþï, ðîòâïüòçïúòòì ðîëþäåèï æï åîà èñòæâåäçå èëîãåþóäò ïóáúòëíåþò ïÿïîïøò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ïíïêäòòìïíïêäòòìïíïêäòòìïíïêäòòìïíïêäòòì åêëíëèòêóîò çëíòàåêëíëèòêóîò çëíòàåêëíëèòêóîò çëíòàåêëíëèòêóîò çëíòàåêëíëèòêóîò çëíòà òïðëíåäåþòòïðëíåäåþòòïðëíåäåþòòïðëíåäåþòòïðëíåäåþò òíüåîåìæåþòïíòíüåîåìæåþòïíòíüåîåìæåþòïíòíüåîåìæåþòïíòíüåîåìæåþòïí ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10
  2. 2. 2 www.BFM.ge #563 noemberi 28.11.2019 Nota Bene saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 èëáïäïáååþìëíäïòíïçïîüóäàïèïøåþ- øòøåìïûäëï,õåäïõïäòîåãòìüîïúòïæïìÿòî- æåà. ïèòì øåìïõåþ, „äïüïîòåþòì, ïçïîüóäò æï èëèãåþòïíò àïèïøëþåþòì èëùñëþòì øåìï- õåþ“ êïíëíøò øåìïüïíò úâäòäåþåþòì ðïêåü- øòï ïéíòøíóäò, îëèåäòú ðïîäïèåíüøò óê- âå òíòúòîåþóäòï. êïíëíðîëåáüòì ïâüëîò ðïîäïèåíüòì ùåâîò äåâïí ãëãò÷ïòøâòäòï. îëãëîú êïíëíðîëåáüòì ãïíèïîüåþòà þïîïàøòï ïéíòøíóäò, ïèòì èòçïíò èìãïâìò üòðòì àïèïøåþøò ïîïìîóäùäëâïíàï ÷ïî- àóäëþòì æïúâï æï ãïèëîòúõâïï. „ïîïìîóäùäëâïí ðòîàï àïèïøøò ÷ïî- àóäëþòìãïíæïìïúïâïæ,ìòìüåèóî-åäåáü- îëíóäò ôëîèòà ëîãïíòçåþóä àïèïøåþøò ãïóáèæåì ñâåäï ïáïèæå îåãòìüîòîåþóäò èëèõèïîåþäòì ïíãïîòøò æï ìïâïäæåþóäë ãïõæåì èïàò õåäïõïäò îåãòìüîïúòï, øåìï- þïèòìò òæåíüòôòêïúòòì øåèæåã,“-âêòàõó- äëþà ðîëåáüòì ãïíèïîüåþòà þïîïàøò. ëíäïòí ïçïîüóä àïèïøåþøò øåìïûäëï, õåäïõïäò îåãòìüîïúòï æïãÿòîæåà „áïîàâåäò èåçéâïóîåþòì æïìïáèåþï ìõâïæïìõâï áâåñíåþòì æîëøòì áâåø èúóîïâ ãåèåþçå ÷âåíò èàïâïîò òíüåîåìò æï ðîòí- úòðóäò ìïêòàõòï, îëèåäçåú ìïåîàïøëîò- ìë ìïçéâïë ëîãïíòçïúòòì ïìïèþäåòì ôïî- ãäåþøò ãïèïîàóä øåõâåæîåþçå âïèïõâò- äåþà ñóîïæéåþïì“ – ïèòì øåìïõåþ åêëíë- èòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüî- èï íïàòï àóîíïâïè ìïåîàïøëîòìë ìïçéâïë ëîãïíòçïúòòì(IMO)ïìïèþäåïçåìòüñâòàãï- èëìâäòì øåèæåã ãïíïúõïæï. ïìïèþäåòì ôïîãäåþøò åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüîò 10-èæå ìõâïæïìõâïáâåñíòìüîïíìðëîüòìèòíòìüîì øåõâæï, ïìåâå æïãåãèòäòï øåõâåæîï IMO-ì ãåíåîïäóî æòîåáüëîàïí êòüïê äòèàïí. „ãïèëúæòä,èïéïäòêâïäòôòêïúòòìèáë- íå èåçéâïóîåþçå ãäëþïäóîïæ æòæò ìïÿò- îëåþïï, õëäë ìïáïîàâåäë ïîòì áâåñïíï, îëèäòì èïèïúò, êëíêóîåíüóíïîòïíò, ðîë- ôåìòëíïäò èåçéâïóîåþò èìëôäòëì èïìø- üïþòà åîà-åîàò ñâåäïçå èëàõëâíïæíò ïîòïí. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, øåõâåæîåþçå êòæåâ åîàõåä ãïâïèïõâòäåà ñóîïæéåþï ïèïçå æï ãâòíæï, êëíêîåüóä áâåñíåþàïí êëíêîåüóä øåàïíõèåþåþì èòâïéùòëà“, – ïéíòøíï íïàòï àóîíïâïè. åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì áïîàâåä èåçéâïóîåþì 4000-èæå ãåèçå æïìïáèåþòì ìïøóïäåþï èòåúåèïà ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 2020 ùäòæïí èòêîëïâüëþóìåþòì ÷ïíïúâäåþï æïòùñåþï èåîòïèòêîëïâüëþóìåþòìðïîêòì÷ïíïú- âäåþïì ãåãèïâì. êïõï êïäïûåè âòúå-èåîì ëîò êâòîòì âïæï èòìúï, îëè øåìïþïèòì êëè- ðïíòïìàïí åîàïæ ùïîèëïæãòíëì êëíêîå- üóäò ãåãèï, îëè 2020 ùäòæïí æïòùñëì èòê- îëïâüëþóìåþòì ÷ïíïúâäåþï. êïõï êïäïûåè, æéåì àþòäòìòì èàïâîë- þòì ìõæëèòì æïùñåþïèæå ãïíïúõïæï, îëè ïáïèæå èòêîëïâüëþóìåþàïí æïêïâøòîåþòà ðëçòúòï ïî æïóôòáìòîåþòï, îïæãïí êëèðï- íòï„ìòìüîïì“êâäåâòìøåæåãåþìåäëæï.èò- ìòâå àáèòà, êâäåâïè ï÷âåíï, îëè èòêîëïâ- üëþóìåþòì îëäò èíòøâíåäëâïíòï. „ïáïèæå ÷âåíò ðëçòúòï èòêîëïâüëþó- ìåþàïí æïêïâøòîåþòà ïî æïãâåôòáìòîåþòï æï ïèòì èòçåçìïú ãåüñâòà: òúòà, îëè êëè- ðïíòï „ìòìüîï“ ïõëîúòåäåþæï ìïçëãïæë- åþîòâòüîïíìðëîüòìîåôëîèòìïíïäòçìæï ÷âåíàâòì ãïîêâåóäò ðåîòëæò ìïåîàëæ óúíëþò òñë èòêîëïâüëþóìåþì åáíåþëæï àóïîïïæãòäòìïçëãïæëåþîòâòüîïíìðëî- üòìøåèïæãåíäëþïøò.îëãëîúòúòà,êâäå- âï÷ïþïîåþóäòï,ïíïäòçòúãïêåàåþóäòï.áï- äïáòì îåäòåôòì àïâòìåþóîåþåþòæïí, áó- ÷åþòì èëúóäëþòæïí æï ãïèüïîòïíëþòæïí ãïèëèæòíïîå, ñâåäï áó÷ïçå øåóûäåþåäòï òè ïâüëþóìåþòì ãïæïïæãòäåþï, îëèåäòú øåèëãâñïâì 8, 10 æï 12- èåüîòïíò ïâüëþó- ìåþò æï ìïèëèïâäëæ âãåãèïâà óôîë æòæò, 18 æï 24- èåüîòïíò ïâüëþóìåþòì øåèëñâï- íïì. êâäåâïè ãâò÷âåíï, îëè èòêîëïâüëþó- ìåþòì îëäò æï ïîìåþëþï èíòøâíåäëâïíòï. ìïçëãïæëåþïì óíæï ãïâóçïîæëà üîïíì- ðëîüçå õåäèòìïùâæëèëþï æï èòêîëïâüë- þóìåþòì îëäò øòæïìïóþíë æëíåçå èíòøâ- íåäëâïíòï. êâäåâï ãâï÷âåíåþì, îëè èòêîëïâüëþó- ìåþò ïóúòäåþåäòï, øåìïûäëï, ïîï òè îïë- æåíëþòà, îïú òñë àïâæïðòîâåäïæ, èïãîïè òíüåãîòîåþï èåüîëìàïí, ïâüëþóìåþàïí èíòøâíåäëâïíòï. ïá æéåì ãâïáâì èåëîå ðîëþäåèï - ïè ïâüëþóìåþòì èæãëèïîåëþï, îëèåäòú êîòüòêïì âåî óûäåþì. ïî óíæï ãâåùñòíëì, îëæåìïú ìïçëãïæëåþï ãïèëà- áâïèì óêèïñëôòäåþïì ïè ðîëþäåèïìàïí æïêïâøòîåþòà. þëäë ðåîòëæøò, îïú ñâò- àåäò ïâüëþóìåþòì ÷ïíïúâäåþï æïâòùñåà, ûïäòïí æïòêäë èòêîëïâüëþóìåþøò èãçïâ- îåþòì îïëæåíëþïè. îï àáèï óíæï, ñâåäïì ïáâì ìóîâòäò ãïíïõäåþóäò, èëùåìîòãåþó- äò ïâüëþóìåþòà òèãçïâîëì“,- ãïíïúõïæï êïäïûåè. îëãëîúêïäïûåïúõïæåþì,èòìàâòì,îë- ãëîú èåîòìàâòì èòóéåþåäòï èòêîëïâüë- ïèïìàïí, ðîëåáüòì èòõåæâòà, êïíëíòì ïèëáèåæåþòìâïæïæãïíìïçéâîóäòï2020ùäòì 1-äò ìåáüåèþåîò, îïæãïí ïéíòøíóäò âïæï ìîóäïæìïêèïîòìòïþòçíåìëðåîïüëîåþòìà- âòì, îïàï èïà æîëóäïæ èëïõæòíëí úâäò- äåþåþàïí àïâòïíàò ìïáèòïíëþòì èòìïæïãåþï. úíëþòìàâòì, ìïáïîàâåäëøò 2018 ùåäì ñâåäïçå æòæò þîóíâòì èáëíå 10 êëèðïíòò- æïí 5 ìïàïèïøë þòçíåìò òñë. åì èï÷âåíåþåäò êòæåâ åîàõåä èåüñâåäåþì, îëè ìïáïîà- âåäëøòïçïîüóäòàïèïøåþòåîà-åîàòñâå- äïçå èëèãåþòïíò þòçíåìòï æï èòìò þîóíâï ñëâåäùäòóîïæ îåêëîæóäïæ èïüóäëþì. èïà øëîòì, 2018 ùåäì ìïàïèïøë (ïçïîüó- äò)þòçíåìòìþîóíâï128%-òàãïòçïîæï.àó 2017ùåäììåáüëîòìþîóíâï6,050èäîæäï- îò òñë, 2018 ùåäì ïè èï÷âåíåþåäèï 13,806 èäîæ äïîò øåïæãòíï. ïçòòì ãïíâòàïîåþòì þïíêèï øëîïðïíò-ïîãâåàïì èëíïêâåàòì èøå- íåþäëþòìàâòì 255.1 èäí åâîë ãïèëñë þóìåþòì ïè èæãëèïîåëþïøò õòäâï áïäïáøò. „ìïøòíåä èæãëèïîåëþïøòï ãïèëíïþëä- áâòì àâïäìïçîòìòà, çëãì ìïåîàëæ ûòîò ïáâì ãïâïîæíòäò. èå ïî âïðòîåþ îïèëæåíò- èå ùåäò âåäëæëà, îëæòì èëõæåþï ÷ïíïú- âäåþï. èòíæïæïâïâïäëâòúå-èåîì,òîïêäòõèï- äïûåì,îëèóèëêäåìâïæïøò,èïáìòèóè2êâò- îïøò êëèðïíòïìàïí, îëèåäàïíïú öåî êò- æåâ ùòíï õåäòìóôäåþòì æîëì ãïôëîèæï õåäøåêîóäåþï, àó ïî âúæåþò 2030 ùäïè- æå, èÿòæîë êëèóíòêïúòòà æïòùñåà èëäï- ðïîïêåþï, îëè æïâòùñëà èòêîëïâüëþóìå- þòì ÷ïíïúâäåþòì ðîëúåìò“,-ïéíòøíï êïäï- ûåè. ïèïìàïí, æåæïáïäïáòì èåîèï ñâòàåäò ïâüëþóìåþòì ÷ïíïúâäåþïìï æï èåüîëì îå- ïþòäòüïúòïçåúòìïóþîï. „æïâòùñåà èåüîëì âïãëíåþòì èëæåî- íòçïúòï, âïãëíåþòì æïèïüåþï, ìïæãóîåþòì îåïþòäòüïúòï,îëèåäòúãïÿòïíóîæï,àóè- úï ñâåäïôåîò ãïêåàæåþï õïîòìõòïíïæ æï ìïèóøïëåþì èòâòñâïíà þëäëèæå. æïâòùñåà ïâüëþóìåþòì ÷ïíïúâäåþòì ðîëãîïèï, âãóäòìõèëþ ñâòàåäò ïâüëþó- ìåþòì ÷ïíïúâäåþïì, îëèåäòú æéåì ìåîòë- çóä ðîëþäåèïì ùïîèëïæãåíì áïäïáòìà- âòì. æòìêëèôëîüóäòï èãçïâîëþï æï åêë- äëãòóîò èòèïîàóäåþòà æòæ ðîëþäåèïì ùïîèëïæãåíì. åì ðîëúåìò ùïîèïüåþòà èòè- æòíïîåëþì æï 2020 ùäòì æïìïùñòìøò âôòá- îëþà, îëè èàäòïíïæ ÷ïâïíïúâäåþà ïîìå- þóä ñâòàåäò ïâüëþóìåþòì ðïîêì æï æïèï- üåþòàãâòíæï100åîàåóäòïâüëþóìòìøåì- ñòæâï. âïüïîåþà ðëäòüòêïì, îëè ìïçëãï- æëåþïè èåüïæ èëòõèïîëì ìïçëãïæëåþîòâò üîïíìðëîüò æï íïêäåþïæ - êåîûë ïâüë- èëþòäåþò“,-ïéíòøíï êïäïûåè. øëîïðïíò-ïîãâåàïì èëíïêâåàòì èøåíåþäëþòìàâòì ïçòòì ãïíâòàïîåþòì þïíêèï 255.1 èäí åâîë ãïèëñë ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì òíôëîèïúòòà, áâåñíòìåîà-åîàòèàïâïîòìïâïÿîëæïìïü- îïíìðëîüë êâïíûòì - ïéèëìïâäåà-æïìïâ- äåàòì÷áïîëìíóäòïâüëèïãòìüîïäòìøåè- æãëèò ãïíâòàïîåþòì èòçíòà, ïçòòì ãïíâò- àïîåþòìþïíêòãïíïãîûëþìøåéïâïàòïíòôò- íïíìóîò îåìóîìòì ãïèëñëôïì. „æéåì, ôòíïíìàï èòíòìüîèï, òâïíå èïÿï- âïîòïíèï æï ìïáïîàâåäëøò ïçòòì ãïíâòàï- îåþòì þïíêòì èóæèòâò ùïîèëèïæãåíäëþòì æòîåáüëîèï, øåòí îëçåíüïäèï õåäò èëï- ùåîåì øåàïíõèåþïì 255.1 èäí åâîëì ëæå- íëþòì ôòíïíìóîò îåìóîìòì ãïèëñëôòì àï- ëþïçå. ïéíòøíóäò àïíõï èòòèïîàåþï øëîï- ðïíìï æï ïîãâåàïì øëîòì, æïïõäëåþòà, 14.7-êòäëèåüîòïíò ëîèõîòâò, 4-çëäòïíò ãçòì èøåíåþäëþïìï æï ïéíòøíóä ïâüëèï- ãòìüîïäçå ìïãçïë óìïôîàõëåþòì ãïóè- öëþåìåþòì éëíòìûòåþåþçå. ðîëåáüòì ôïî- ãäåþøò ïøåíæåþï 14 õòæò æï 12 ãâòîïþò. ïõïäò ìïãçïë òíôîïìüîóáüóîï õåäì øåóùñëþì ïéíòøíóä ïâüëèïãòìüîïäçå üîïíìðëîüòì åôåáüóî æï óìïôîàõë ãï- æïïæãòäåþïì. ïèïìàïí, æïæåþòàïæ ïòìïõå- þï ìïáïîàâåäëì, îëãëîú ìïüîïíçòüë áâåñíòì ôóíáúòòì ãïûäòåîåþïçåú”,-ïúõï- æåþåí óùñåþïøò. ðîëåáüì ìïïâüëèëþòäë ãçåþòì æåðïî- üïèåíüòì èåøâåëþòà ìïáïîàâåäëì îåãòë- íóäòãïíâòàïîåþòìïæïòíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîë ãïíïõëîúòåäåþì. ðîëåáüòì æïìîóäåþï 2025 ùäòì òâíòìøò òãåãèåþï. èòíòìüîòì ãïíúõïæåþòà, ïìïèþäåòì ôïîã- äåþøò õåäò èëåùåîï þîïçòäòïìàïí èåèë- îïíæóèì, îïú áïîàâåä èåçéâïóîåþì 900- èæå ãåèçå æïìïáèåþòì øåìïûäåþäëþïì èòì- úåèì. èòìòâå àáèòà, ïìåâå õåäò èëåùåîï èå- èëîïíæóèì ãåîèïíòòì ìïçéâïë óùñåþïì- àïí, îïú áïîàâåä èåçéâïóîåþì 3000-çå èåü ãåèçå æïìïáèåþòì øåìïûäåþäëþïì ïû- äåâì. „æïìïáèåþï, èïà øëîòì èåçéâïóîåþòì, ÷âåíò èàïâîëþòì ñâåäïçå æòæò ðîòëîòüå- üòï“, – æïìûòíï íïàòï àóîíïâïè. áëþóäåàøò íïõåâïîèòäòïîæòïíò “èùâïíå áïäïáòì” ãïíïøåíòïíåþòì îåãóäòîåþòì ãåãèï æïèüêòúæï ïÿïîïøò óðîåúåæåíüë èïìøüïþòì åâîë- ðóäòòíâåìüòúòïõëîúòåäæåþï.áëþóäåàòì èóíòúòðïäòüåüòììïêîåþóäëèèùâïíåáïäï- áòì èóäüòôóíáúòóîò êëèðäåáìòì ãïíïøå- íòïíåþòì îåãóäòîåþòì ãåãèòì ðîëåáüò æï- ïèüêòúï. ãïíïøåíòïíåþòì ãåãèòì àïíïõèïæ êëèðäåáòìòì üåîòüëîòòì 70%-ì îåêîåïúò- óäòçëíïæïòêïâåþì.êëèðïíòï,,ãîòíîåçëî- üò“ ðòîâåäò âòäòì ìïèøåíåþäë ìïèóøïëå- þòìæïùñåþïìóïõäëåìðåîòëæøòãåãèïâì.ïé- íòøíóäò âòäï øëóîóèòìï æï êëèðïíòòì ïæ- ãòäëþîòâò ëôòìòì ôóíáúòåþì øåïìîóäåþì. ùåäìâå òãåãèåþï êëèðäåáìòì øòæï ãçòì æï êëèóíòêïúòåþòì ìïèóøïëåþòì æïùñåþïú. ïÿïîòì òìüëîòïøò åì ðîëåáüò ñâåäïçå èïìøüïþóîò æï óðîåúåæåíüëï æï ìîóäïæ ôòíïíìæåþï åâîëðóäò êïðòüïäòà. óèìõâò- äåìò òíâåìüòúòï ïÿïîòì ëàõìåçëíòïí êó- îëîüïæãïæïáúåâïìóçîóíâåäñëôì.ðîë- åáüòì èøåíåþäëþòìïì æï øåèæãëè ëðåîò- îåþòìïì 500 ïæïèòïíò æïìïáèæåþï. “èùâïíå áïäïáòì“ ðîëåáüøò ãïàâïäòì- ùòíåþóäòï ãëäôòì èëåæïíò, ìïôåõþóîàë èëåæíåþò, ìï÷ëãþóîàë êëîüåþò, ìïúóîïë ïóçåþò, îåêîåïúòóäò çëíåþò. ïìåâå ïøåí- æåþï 250 íëèîòïíò èïéïäò êäïìòì ìïìüóè- îë æï åîà-åîàò ñâåäïçå æòæò ìðï-úåíü- îò åâîëðïøò. ðîëåáüøò ïìåâå ãïàâïäòìùò- íåþóäòï ìïâïÿîë úåíüîò, ðïîêòîåþï 500 ïâüëèëþòäòìàâòìæïâåîüèôîåíòìæïìïö- æëèòïæãòäò.ìïìüóèîëìïæïãïèïöïíìïéå- þåäòúåíüîòìèïîàâïãïíõëîúòåäæåþïìï- åîàïøëîòìë þîåíæòì èòåî. “ãîòí îåçëî- üòì” èøåíåþäëþòìïì ãïèëñåíåþóäò òáíåþï åíåîãë åôåáüóîò æï åêëäëãòóîïæ ìóô- àï ìïèøåíåþäë èïìïäåþò. üåîòüëîòï ïéÿóîâòäò òáíåþï òìåàò àïíïèåæîëâåüåáíëäëãòåþòà,îëãëîòúïï åäåáüîëèëþòäåþòì æïìïèóõüò ìïæãóîå- þò æï èçòì åíåîãòòì ðïíåäåþò. óùñâåü ùñïäèëèïîïãåþïçå áóàïòìò åüïðëþîòâïæ, ùäòì þëäëæïí ãïæïâï áóàïòìòì ùñïäèëèïîïãåþòì ìòìüåèòì èøåíåþäëþòì èåëîå ôïçï æïìîóäåþòì åüïðçåï. øåìîóäåþóä ìïèóøïëåþì îåãòë- íóäòãïíâòàïîåþòìïæïòíôîïìüîóáüóîòì èòíòìüîòì èëïæãòäå, òäòï þåãòïøâòäò, ãï- åîàòïíåþóäò ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòòì æòîåáüëîàïí, åêïüåîòíå ãïäæïâïìàïí æï òèåîåàøò ìïõåäèùòôë îùèóíåþóäàïí, çâòïæ øïäïèþåîòûåìàïí åîàïæ ãïåúíë. ïõïäò ëþòåáüò åáìðäóïüïúòïøò ùäòì þëäëì øåâï æï áïäïáò óùñâåü ùñïäèëèï- îïãåþïçå åüïðëþîòâïæ ãïæïâï. ðòîâåä åüïðçå, æïèïüåþòà 45 000 ïæïèòïíò 24 ìïï- àòïíò ùñïäèëèïîïãåþòà æåêåèþåîøò òáíå- þï óçîóíâåäñëôòäò. òïíâïîøò óùñâåüò ùñïäèëèïîïãåþòà èëìïõäåëþòì 65%, àå- þåîâïäøò 85 %, õëäë èïîüøò áïäïáòì 100 % òìïîãåþäåþì. ðîëåáüòì ôïîãäåþøò ïøåíæï îåçåîâó- ïîåþò - ãëæëãïíçå 2 , õëäë èóõîïíøò 1 æï 3 ìïüóèþò ìïæãóîò. èëåùñë 18 êè ùñäòì èïãòìüîïäóîò èòäìïæåíò æï øòæï ãïèïíï- ùòäåþåäò áìåäò (200 êè). àïâæïðòîâåä ðîëåáüì êëîðóìåþòì øò- æï áìåäåþòìï æï îïèæåíòèå æïìïõäåþòì ùñïäèëèïîïãåþòì áìåäòì îåïþòäòüïúòï æïåèïüï, îòì ãïèëú ìïèóøïëåþòì èëúóäë- þï ãïòçïîæï æï ãïæïòùòï èøåíåþäëþòì æïì- îóäåþòì âïæïè. èóíòúòðïäòüåüòìï æï èë- ìïõäåëþòì àõëâíòì ãïàâïäòìùòíåþòà æï ðîëåáüøò øåüïíòäò úâäòäåþåþòì ìïôóû- âåäçå.
  3. 3. 3www.BFM.genoemberi 563# 28.11.2019 èàïâïîò ìïõåäèùòôëïóæòüòììïèìïõóîèïïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì, áïäïá þïàóèòì èóíòúòðïäòüåüòìïæïïâüëíëèòóîòîåìðóþ- äòêòìüåîòüëîòïçåïîìåþóäòìïõåäèùòôë áëíåþòìèïîàâòìïæïãïíêïîãâòìøåìïþïèòìë- þòì ïóæòüò ÷ïïüïîï. ãàïâïçëþà ïÿïîòì ïâ- üëíëèòóî îåìðóþäòêïøò ïóæòüòì øåæåãïæ ãïèëâäåíòäìõâïæïìõâïèíòøâíåäëâïíòæïî- éâåâï-íïêäëâïíåþåþì. èòüïúåþóäò ìïõåäèùòôë èòùòì íïêâåàåþò ïÿïîïøò ïóæòüòì ðåîòëæøò èëðëâåþóäò òíôëî- èïúòòì æï ÷ïüïîåþóäò æïàâïäòåîåþòì øå- æåãïæïéèë÷íæï,îëè12øåèàõâåâïøòïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì æï áïäïá þïàó- èòì èóíòúòðïäòüåüòì êóàâíòäò ïîïìïìëô- äë-ìïèåóîíåë æïíòøíóäåþòì èòùòì íïêâå- àåþò àâòàíåþóîïæ æïêïâåþóäò ïáâà ôòçò- êóî àó òóîòæòóä ðòîåþì. ìïèòíòìüîëìïæïáïäïáþïàóèòìèóíòúò- ðïäòüåüòìøåìïþïèòìòðïìóõòìèãåþåäòðòîå- þòì ãïíèïîüåþòà, ïîïèïîàäçëèòåîò ãïèë- ñåíåþòì ôïáüåþò èïààâòì úíëþòäòï æï èòè- æòíïîåëþì èóøïëþï ìïèïîàäåþîòâò îåïãò- îåþòì ôëîèåþòì øåî÷åâòìï æï ãïèëñåíåþòì àâïäìïçîòìòà, àóèúï ïóæòüòì ðåîòëæøò èëðëâåþóäò òíôëîèïúòòìï æï æëêóèåíüï- úòòìïíïäòçòììïôóûâåäçåøåòûäåþïæïâïì- êâíïà, îëè ïè èòèïîàóäåþòà ãïùåóäò ìïá- èòïíëþï,ûòîòàïæïæ,áëíåþòìóêïíëíëæìïî- ãåþäëþòì ôïáüåþòì æïæïìüóîåþòì æï ìïèò- íòìüîëì æï èåîòòì ìüîóáüóîóä åîàåó- äåþìøëîòìðïìóõòìèãåþäëþòìãïæïíïùòäå- þòàøåèëòôïîãäåþï.ïóæòüòìðåîòëæøòçå- èëà ïéíòøíóäò áëíåþòì óíåþïîàâëæ ãïèë- ñåíåþï ãîûåäæåþëæï æï îòã øåèàõâåâåþøò, ïóáúòëíòì ãïèëúõïæåþòìïì, âåî èëõåîõæï áëíåþòìãïèëàïâòìóôäåþï.øåæåãïæ,ïóáúò- ëíåþò ïî øåæãï, îïú øåìïûäëï ìïþòóöåüë ìïõìîåþòìèëþòäòçåþòìøåèïôåîõåþåäãïîå- èëåþïì ùïîèëïæãåíæåì. ìïìåìõë âïäæåþóäåþòà æïüâòîàóäò æï æïêïîãóäò ìïõåäèùòôë áëíåþï ïóæòüòì ðåîòëæøò èëðëâåþóäò èüêòúå- þóäåþåþòìøåæåãïæòîêâåâï,îëèðîòâïüòçï- úòòì õåäøåêîóäåþòà ãïàâïäòìùòíåþóäò âïäæåþóäåþòì øåóìîóäåþäëþòì ðòîëþåþ- øò, âåî õåîõæåþï áëíåþåþòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì ìïêóàîåþïøò æïþîóíåþï. óèå- üåìøåèàõâåâåþøò,ðîòâïüòçåþóäòáëíåþïæï- òüâòîàïòðëàåêòàæïæïñïæïéæï.èñòæâåäå- þòì èòåî ìïìåìõë âïäæåþóäåþåþòì øåóìîó- äåþäëþòìøåæåãïæ,ìïõåäèùòôëáëíåþïìïê- îåæòüë æïùåìåþóäåþòì êóàâíòäåþï ãïõæï. ïóæòüòì øåæåãïæ òîêâåâï, îëè ìïèòíòì- üîëìïæïèåîòïøò,áëíåþòìèïîàäçëèòåîãï- èëñåíåþïìàïí æïêïâøòîåþòà ïîìåþóäò øò- æïêëíüîëäòììòìüåèïâåîóçîóíâåäñëôì áëíåþòì àâòàíåþóîïæ ãïèëñåíåþòì ôïáüå- þòìæîëóäãïèëâäåíïìæïìïàïíïæëîåïãò- îåþïì, îïú óïîñëôòàïæ ïòìïõåþï ìïþòóöå- üëìïõìîåþòìèëþòäòçåþòìøåæåãåþçå.ïèïì- àïíïâå,2008-2012ùäåþøòãïôëîèåþóäòíïì- ñòæëþòì õåäøåêîóäåþåþòà ãïàâïäòìùòíå- þóäò âïäæåþóäåþåþòì øåóìîóäåþäëþòì ðòîëþåþøò, èñòæâåäåþòì èòåî, ìïèòíòìüîëì àïíõèëþòà áëíåþï æïòüâòîàï òðëàåêòà æï æïñïæïéæï,îïèïú546,480äïîòìéòîåþóäå- þòìáëíåþïçåïâüëíëèòóîòîåìðóþäòêòììï- êóàîåþòìóôäåþòìæïêïîãâïãïíïðòîëþï.ïè- îòãïæ,ïÿïîòìïâüëíëèòóîòîåìðóþäòêòììï- êóàîåþïøò ïîìåþóäò áëíåþòì ðòîæïðòîò ôëîèòàãïíêïîãâòìïì,ïîõæåþëæïøåèìñòæ- âåäòêëèðïíòòììïôòíïíìëèæãëèïîåëþòìøåì- ùïâäï æï ìïõåäøåêîóäåþë âïäæåþóäåþå- þòì ìïàïíïæë èëíòüëîòíãò, îïú øåìïûäëï ïâüëíëèòóîòîåìðóþäòêòìáëíåþòìïîïèïî- àäçëèòåîò ãïíêïîãâòì îòìêåþì øåòúïâæåì. ïîïìùëîò ðîòâïüòçåþòì øåæåãïæ æïêïîãóäò 5.5 èòäòëíò äïîò ÷ïüïîåþóäòïóæòüëîóäòðîëúåæóîå- þòìøåæåãïæãïèëâäòíæï,îëèçëãòåîàøåè- àõâåâïøò, áëíåþòì ìïùñòìò ìïðîòâïüòçåþë àïíõòì ãïíìïçéâîòìïì ïî ïîòì ãïàâïäòìùò- èòüïúåþóäò, æïêïîãóäò æï 1 äïîïæ ãïæïúåèóäò ìïõåäèùòôë áëíåþï, ðîòâïüòçïúòòì ðîëþäåèï æï åîà èñòæâåäçå èëîãåþóäò ïóáúòëíåþò ïÿïîïøò íåþóäòóûîïâòáëíåþòììïþïçîëéòîåþóäå- þï,åîàòæïòèïâåáëíåþòììõâïæïìõâïðåîòë- æòì øåôïìåþåþò óîàòåîàãïèëèîòúõïâòï, îòì øåæåãïæ øåìïûäëï ïæãòäò ¸áëíæåì áë- íåþòììïþïçîëéòîåþóäåþïçåæïþïäòôïìòà ãïíêïîãâòì øåèàõâåâåþì. ïìåâå, ïóæòüòì ðåîòëæøò æïôòáìòîæï øåèàõâåâåþò, îëúï ìïèòíòìüîëì ùïîæãòíå- þòì ìïôóûâåäçå, åáìðåîüòì èòåî æïæãåíò- äò,áëíåþòììïùñòìòìïðîòâïüòçåþëéòîåþó- äåþï, ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì èàïâîëþòì øåìïþïèòìò þîûïíåþåþòà øåèúò- îåþóäòï. ìõâïæïìõâï øåèàâõâåâïøò, åáðåî- üòì èòåî øåôïìåþóäò áëíåþòì éòîåþóäåþï, ñëâåäãâïîò ïîãóèåíüåþòì ãïîåøå, öïèøò øåèúòîåþóäòï 4,913,055 äïîòà. ïóáúòëíå- þòôïáüëþîòâïæóêëíêóîåíüëãïîåèëøòùï- îòèïîàï, îòì øåæåãïæ ïéíòøíóäò áëíåþòì ðîòâïüòçåþï, ìïþïçîë ôïìàïí èòèïîàåþòà, öïèøò 2,890,055 äïîòà íïêäåþò àïíõòà ãïí- õëîúòåäæï. óíæï ïéòíòøíëì òìòú, îëè èë- ðëâåþóäòòíôëîèïúòòìøåìïþïèòìïæ,ãïèïî- öâåþóäòêëèðïíòåþòìèòåîõåäøåêîóäåþòà ãïàâïäòìùòíåþóäò âïäæåþóäåþåþò âåî ìîóäæåþï ïí/æï áëíåþï æïüâòîàóäòï òðë- àåêòà,îïúìïùñòìòìïðîòâïüòçåþëéòîåþó- äåþòì øåèúòîåþïìàïí æïêïâøòîåþòà èòéå- þóäò ãïæïùñâåüòäåþòì ïîïåôåáüóîëþïçå èòóàòàåþì æï ìïòíâåìüòúòë ðîëåáüåþòì ùïîèïüåþòà ãïíõëîúòåäåþòì îòìêåþì øåò- úïâì. ïèïìàïíïâå, ôòáìòîæåþï ìïêòàõòìïæèò ïîïåîàãâïîëâïíò èòæãëèòì øåèàõâåâï. îëãëîú ïóæòüòì æïìêâíòæïí òîêâåâï, ìïèòíòìüîëìï æï èåîòïøò ïî ïîòì óçîóí- âåäñëôòäò áëíåþòì ìïùñòìò ìïðîòâïüòçå- þë/ìïîãåþäëþòì éòîåþóäåþòì çóìüò ãïí- ìïçéâîï, îïú áëíåþòì ïîïìîóäñëôòä øå- ôïìåþåþìï æï ìïþïçîë éòîåþóäåþòì ãïóà- âïäòìùòíåþäëþïøòãïèëòõïüåþï.ãïîæïïèò- ìï, åáìðåîüòì èòåî æïæãåíòäò, ïÿïîòì ïâ- üëíëèòóîò îåìðóþäòêòì áëíåþòì ìïùñòìò ìïðîòâïüòçåþëéòîåþóäåþòìóìïôóûâäëæ øåèúòîåþòìï æï ïóáúòëíçå êëíêóîåíúòòì øåìïûäëøåçéóæâòìøåæåãïæ,ïÿïîòìïâüë- íëèòóîò îåìðóþäòêòìï æï áïäïá þïàóèòì èóíòúòðïäòüåüòìáëíåþòìðîòâïüòçåþï,ìï- þïçîë ôïìàïí èòèïîàåþòà, öïèøò ìïâïîïó- æëæ 5,579,722 äïîòà íïêäåþò àïíõòà ãïí- õëîúòåäæï.ïèïìàïíïâå,ìïùñòìòìïðîòâïüò- çåþë éòîåþóäåþòì øåèúòîåþòì ìïêòàõàïí èòèïîàåþòà, ïæãòäò ïáâì ïîïåîàãâïîëâïí èòæãëèïì, îïú øåìïûäëï ïÿïîòì ïâüëíëèò- óîò îåìðóþäòêòì áëíåþòì ïîïèïîàäçëèò- åîò ãïíêïîãâòì îòìêåþì øåòúïâæåì. óêëíêóîåíüë æï èñòæâåäçå èëîãåþóäò ïóáúòëíåþò 2017-2018ùäåþøò,ìïèòíòìüîëìæïèåîò- òì èòåî, áëíåþòì ðîòâïüòçåþïìàïí æïêïâøò- îåþòà, ãïèëúõïæåþóäòï 332 ïóáúòëíò, îë- èåäàïãïí 81, ìïåîàë îïëæåíëþòì 24,3% ïî øåæãï, õëäë ? 175-øò, ìïåîàë îïëæåíëþòì 52,7%-øò, áëíåþï óêëíêóîåíüë ãïîåèëøò åîàòþòöòàãïíòêïîãï. ïóáúòëíòì øåæåãåþòì øåìïþïèòìïæ, 50,622,376 äïîòì ìïùñòìò ìïðîòâïüòçåþë éò- îåþóäåþòì áëíåþï 92,546,557 äïîïæ, 82,8%- òìôïìíïèïüòàãïòñòæï,õëäëìïùñòìòìïîãåþ- äëþòììïôïìóîò79,9%-òàãïòçïîæïæïãïæï- ìïõæåäèïìïòöïîëãïæïìïõïæèï5,160,078äï- îò øåïæãòíï. ïéìïíòøíïâòï, îëè 2017-2018 ùäåþøò ðîòâïüòçåþóäò áëíåþòì ìïùñòìò éò- îåþóäåþï, êëíêóîåíüóä ãïîåèëøò ÷ïüïîå- þóäò ïóáúòëíåþòì øåèàõâåâåþøò, ìïùñòì ìïð- îòâïüòçåþë éòîåþóäåþïìàïí èòèïîàåþòà 132,7-ðîëúåíüòïíòôïìíïèïüòàãïíòêïîãï.øå- ìïþïèòìïæ, øåòûäåþï âòâïîïóæëà, îëè ñâå- äïïóáúòëíòìêëíêóîåíüóäãïîåèëøò÷ïüï- îåþòì øåèàõâåâïøò øåìïûäëï þòóöåüì æïèï- üåþòà 25,251,712 äïîòì øåèëìïâïäò èòåéë. ïóæòüòìðåîòëæøò,ùïîèëæãåíòäòæëêóèåí- üïúòòì øåèëùèåþòà ãïòîêâï, îëè îòã øåèàõ- âåâåþøò, ïóáúòëíòì ðòîëþåþò, áëíåþòì øåûå- íòì êëíêîåüóäò èìóîâåäòì èòåî ùïîèëæ- ãåíòäòðòîëþåþòìïíïäëãòóîòï,õëäëáïäïá þïàóèòìèóíòúòðïäòüåüòìáëíåþòìðîòâïüò- çåþòìïì, îòã øåèàõâåâåþøò æïùåìåþóäòï øåçéóæâï, êåîûëæ: èòàòàåþóäòï, îëè áë- íåþòìðîòâïüòçåþïãïíõëîúòåäæåþïæïîåãòì- üîòîåþóäòêëíôòãóîïúòòà,ïìåâåèòùòìãï- ñëôòìïì øåèúòîåþóä ôïîàçå, èøåíåþäëþòì óôäåþòìãïîåøå.èøåíåþäëþïøåìïûäåþåäòï, èõëäëæïóáúòëíçåøåûåíòäòèòùòìíïêâåàòì èëèòöíïâå èòùòì íïêâåààïí ãïåîàòïíåþòì øåèàõâåâïøò. ïéíòøíóäò øåçéóæâåþòì ãïèë, ïóáúòëíåþò óêëíêóîåíüë ãïîåèëøò èòèæò- íïîåëþæïæïøåæåãïæ,þòóöåüèïæïêïîãïèå- üò øåèëìïâäòì èòéåþòì øåìïûäåþäëþï. êóîëîü „ãëæåîûòçå“ 27 èòäòëíòì ìïòíâåìüòúòë ðîëåáüåþò øåôåîõåþóäòï ìïõåäøåêîóäåþë âïäæåþóäåþïàï øåì- îóäåþòì èæãëèïîåëþòì øåèëùèåþòì èòçíòà, ïóæòüòìöãóôèïæïïàâïäòåîïêóîëîü„ãë- æåîûòçå“èòèæòíïîåòíôîïìüîóáüóîóäòìï- èóøïëåþò. ìïèòíòìüîëì èòåî ùïîèëæãåíòäò òíôëîèïúòòì øåìïþïèòìïæ, 2016-2018 ùäåþøò êóîëîüãëæåîûòìãïíâòàïîåþòìèòçíòà,ãïí- õëîúòåäæï ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì ìï- êóàîåþïøò ïîìåþóäò 90,880 êâ.è ïîïìïìëô- äë ìïèåóîíåë æïíòøíóäåþòì èòùòì íïêâåàò- ìï æï 300 êâ.è øåíëþï-íïãåþëþòì ðòîæïðòîò èòñòæâòì ôëîèòà ðîòâïüòçåþï. ìïåîàë èë- íïúåèåþòìèòõåæâòà,ðîòâïüòçåþòììïôïìóî- èï 1,022,028 äïîò øåïæãòíï. ÷ïüïîåþóäò ìï- èóøïëåþòì æïàâïäòåîåþòì øåæåãïæ ïéèë÷í- æï,îëèãïôëîèåþóäò19õåäøåêîóäåþòæïí, 2019 ùäòì 31 èïòìòì èæãëèïîåëþòà, 7 øåèàõ- âåâïøò, õåäøåêîóäåþòì ðòîëþåþò ïî ìîóä- æåþï,îïú27,300,000äïîòììïòíâåìüòúòëéò- îåþóäåþòì ðîëåáüåþòì øåôåîõåþïì ãïíïðò- îëþåþì. ïìåâå, ïéíòøíóäò õåäøåêîóäåþåþò- æïí 3 øåèàõâåâïøò, âïäæåþóäåþåþòì øåìîó- äåþïìàïí æïêïâøòîåþòà, ïóæòüëîóäò æïì- êâíåþòïîïîòìùïîèëæãåíòäò,õëäëåîàøåè- àõâåâïøòùïîèëæãåíòäòïóæòüëîóäòæïìê- âíï ïî ïìïõïâì îåïäóî èæãëèïîåëþïì. ïóæòüòìæïìêâíòìèòõåæâòàìïèòíòìüîë- ìïæïáïäïáþïàóèòìèåîòïøòïîìåþóäòøòæï êëíüîëäòì ìòìüåèï âåî óçîóíâåäñëôì õåäøåêîóäåþòì ðòîëþåþòì øåìîóäåþòì ìï- àïíïæë èëíòüëîòíãì, îïú ìïõåäøåêîóäå- þëâïäæåþóäåþåþòìøåìîóäåþïçåïîïæîë- óäòæïïîïìïàïíïæëêëíüîëäòìæïùåìåþò- ìï æï õåäøåêîóäåþòì øåìîóäåþòì èòèæòíï- îåëþòìøåìïõåþïóæòüëîóäæïìêâíåþøòôòá- üòóîòèëíïúåèåþòìæïôòáìòîåþïøòãïèëòõï- üåþï. ïèïìàïíïâå, æïèëóêòæåþåäò ïóæòüë- îåþòì ÷ïîàóäëþï õåäøåêîóäåþòà ãïàâï- äòìùòíåþóä òè âïäæåþóäåþïàï øåìîóäå- þòì èëíòüëîòíãøò, îëèåäòú ìðåúòïäóî úëæíïì ïî èëòàõëâì, øåìïûäëï ìïèòíòìü- îëì øåìïþïèòìò ðòîåþòì èòåî ðïìóõòìèãåþ- äëþòìàïâòæïíïúòäåþïìïæïêåîûëìóþòåá- üòì òíüåîåìåþòì ãïàâïäòìùòíåþòà ãïíõëî- úòåäåþóä ïîïèïîàäçëèòåî áèåæåþåþçå èòïíòøíåþæåì. óìïìñòæäëæ æï 1 äïîïæ ãïæïúåèóäò áëíåþï ìïèòíòìüîëìèòåîùïîèëæãåíòäòòíôëî- èïúòòìøåìïþïèòìïæ,2017-2018ùäåþøò61øåè- àõâåâïøò ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì áëíåþòì ãïíêïîãâï ãïíõëîúòåäæï ðòîæïðò- îò ãïíêïîãâòì ôëîèòà. èïà øëîòì, íïìñòæë- þòì õåäøåêîóäåþï ãïôëîèæï 26 øåèàõâåâï- øò, õëäë ìïîãåþäëþòì (òöïîòì) õåäøåêîó- äåþï ? 35 øåèàõâåâïøò. ìïåîàë èëíïúåèåþòì øåìïþïèòìïæ,æïèëóêòæåþåäòïóæòüëîòìèò- åîøåôïìåþóäò11,022,761äïîòìéòîåþóäå- þòì áëíåþï ãïìõâòìæï 9,288,873 äïîïæ. ïèïì- àïíïâå, 6 øåèàõâåâïøò ìïðîòâïüòçïúòë/ìïî- ãåþäëþòììïôïìóîïæ1äïîòãïíòìïçéâîï,õë- äë 6 øåèàõâåâïøò áëíåþï ìïîãåþäëþïøò ãï- æïúåèóäòïóìïìñòæäëóçóôîóáüòìùåìòà. ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì áëíåþòì ðòîæïðòîòôëîèòàðîòâïüòçåþïçîæòìüåí- æåíúòòàõïìòïàæåþï.2018ùäïèæåòçîæåþë- æïïìåâåíïìñòæëþòìõåäøåêîóäåþåþòàãïà- âïäòìùòíåþóäò òíâåìüòúòåþòì èëúóäëþïú, àóèúï 2018 ùåäì, ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà, òíâåìüòúòòì èëúóäëþï 85%-òà øåèúòîæï. ðòîæïðòîò ãïíêïîãâòì ôëîèòì ãïèëñåíåþòì ïîãóèåíüåþòæïôïáüëþîòâïæãïíõëîúòåäå- þóäò òíâåìüòúòåþòì øåìïõåþ òíôëîèïúòï ìï- èòíòìüîëèâåîùïîèëïæãòíï. ïóæòüòìðåîòëæøòïÿïîòìïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòìáëíåþïñâåäïøåèàõâåâïøòãïì- õâòìåþóäòï êëíêóîåíüóäò øåî÷åâòì ãïîå- øå, ðòîæïðòîò èòñòæâòì ôëîèòà. 2017-2018 ùäåþøòðòîæïðòîòèòñòæâòìôëîèòàãïôëî- èåþóäò íïìñòæëþòì õåäøåêîóäåþåþòæïí 14 øåèàõâåâïøò, ïíó ìïåîàë îïëæåíëþòì 53,8 ðîëúåíüøò, õåäøåêîóäåþåþòì ðòîëþåþò ïî ìîóäæåþï, îïú ðòîæïðòîò èòñòæâòì æîëì òíâåìüëîòì ôòíïíìóîò øåìïûäåþäëþåþòì ïîïìïàïíïæë øåìùïâäòì øåæåãòï æï ïî øåå- ìïþïèåþï„ïÿïîòìïâüëíëèòóîòîåìðóþäòêòì áëíåþòìèïîàâòìïæïãïíêïîãâòìøåìïõåþ“ïÿï- îòìïâüëíëèòóîòîåìðóþäòêòìêïíëíòàãïí- ìïçéâîóä èòçíåþì. òöïîòà ãïúåèóäò áëíåþòæïí èòóéåþåäò àïíõåþò ìïèòíòìüîëì æï èåîòòì èòåî ùïîèëæãå- íòäò òíôëîèïúòåþòà, ïóæòüòì ðåîòëæøò èëáèåæåþæï áëíåþòì òöïîòà ãïúåèòì øåìï- õåþ ãïôëîèåþóäò 211 õåäøåêîóäåþï. ïé- íòøíóäò õåäøåêîóäåþåþòì øåìïþïèòìïæ, ãïíìïçéâîóäòìïòöïîëãïæïìïõïæòìàïíõå- þò èåòöïîååþàïí ïî ïîòì ïéîòúõóäò èëàõëâíåþøò.ïèïìàïíïâå,÷ïüïîåþóäòïóæò- üëîóäò ðîëúåæóîåþòì øåæåãïæ ãïòîêâï, îëè2018ùäòì31æåêåèþîòìèæãëèïîåëþòà, èåîòòììïêóàîåþïøòïîìåþóäòáëíåþòìòöï- îòà ãïúåèòì øåìïõåþ ãïôëîèåþóäò õåäøåê- îóäåþåþòì øåìïþïèòìïæ, ãïæïóõæåäèï ìïò- öïîë ãïæïìïõïæèï 1,183,079 äïîò øåïæãòíï, õëäëðòîãïìïèüåõäëììïõòàæïîòúõâïìåá- âåèæåþïîåþï792,249äïîò.ùïîèëæãåíòäòòí- ôëîèïúòòì øåìïþïèòìïæ, 5 øåèàõâåâïøò, 571,811 äïîòì ìïòöïîë ãïæïìïõïæòì ãïæïõ- æòì èëàõëâíòà øåìïþïèòìò ìïìïî÷åäë ãïí- úõïæåþåþò øåüïíòäòï þïàóèòì ìïáïäïáë ìï- ìïèïîàäëøò, àóèúï ïóæòüòì ðåîòëæøò ãï- æïùñâåüòäåþåþò ïéíòøíóä ìïáèååþàïí æï- êïâøòîåþòà èòéåþóäò ïî ïîòì. ïìåâå,ïóæòüòìðåîòëæøò,ãïôëîèåþóäò ìïòöïîë õåäøåêîóäåþåþòì ïíïäòçòà æïæ- ãåíòäòï,îëèîòãøåèàõâåâåþøòòöïîòìõåä- øåêîóäåþòìâïæòìãïìâäòìøåèæåã,ïîôëî- èæåþëæïòöïîòàãïúåèóäòáëíåþòìèòéåþï- ÷ïþïîåþòì ïáüò æï øåìïþïèòìïæ, âåî æãòíæå- þï èëòöïîòì èòåî âïäæåþóäåþòì øåìîóäå- þòì èæãëèïîåëþï. ãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíò
  4. 4. 4 www.BFM.ge #563 noemberi 28.11.2019 Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòì ôïîàëþòì þïçïîò èíòøâíåäëâïí úâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôòìå- þòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óûîï- âòáëíåþòìþïçïîì êòæåâ15,000êâïæîïüóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòóõåæï- âïæòèòìï,îëèïèòà,ìõâïîïèæåíòèåèìõâòä- ðîëåáüàïíåîàïæ,öïèóîïæ,Aêäïìòìþòç- íåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òç- îæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþ- àïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíò ìïëôò- ìå ôëíæòì èëúóäëþï èïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers International - òì êâäåâï- øò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòïæïèëòúïâìîëãëîúìïúõëâîåþåä, òìåìïëôòìå,ãïìïîàëþ,êëèåîúòóäæïìïì- üóèîë ôóáúòåþì. ëôòìúåíüîòïêèïñëôòäåþì ìïåîàïøë- îòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõï- ìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.Aêäïìòìþòçíåìúåíüîòìïèäëêïúòïçå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäåþåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìïíòøíï- âòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæãåíìòì- üëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïèçòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì- üóîòìüóäçëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; – àïíïèåæîëâå òíôîïìüîóáüóîï, üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîò ãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; –àïíïèåæîëâåàþòäòìòìäåíæèïîêøå- íëþï; –þòçíåì-úåíüîòìàâòìãïèëñëôòäò300 ïæãòäòïíòïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îò èïìïäï èïéïäò úåúõäãïèûäåëþòì èï÷âå- íåþäòà, îëèåäòú ãïèëòñåíåþï åáìüåîòåî - òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
  5. 5. 5www.BFM.genoemberi 563# 28.11.2019 sic! “èëèïâïä ùåäì åêëíëèòêóîò çîæòì èòíòèóè õóàðîëúåíüòïíò ïí óôîë èïéïäò ìïþïçë ìúåíïîò ãâåáíåþï” „àòþòìò þïíêòì“ ùòíïìùïîò ðîëãíë- çòà, ùåäì ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêï æï- ïõäëåþòà 4.7 ðîëúåíüòà, èëèïâïä ùåäì êò, æïïõäëåþòà õóàò ðîëúåíüòà ãïòçîæåþï, – ïèòì øåìïõåþ „àòþòìò þïí- êòì“ èàïâïîèï åêëíëèòìüèï, ëàïî íïæï- îïòïè ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò ïîõòì ãï- æïúåèï „þòçíåìðïîüíòëîøò“ ãïíïúõïæï. èòìòâå òíôëîèïúòòà, åêëíëèòêóîò çîæï æïãåãèòä ðïîïèåüîåþøòï, ìïãï- îåë ôïáüëîåþò êò, îïèïú ãïìóä ùåäì åêëíëèòêóî çîæïçå óïîñëôòàò ãïâäå- íï èëïõæòíï, ãïóèöëþåìåþóäò. íïæïîïòïì òíôëîèïúòòà, èòèæòíïîå ùäòì èåìïèå êâïîüïäò ìïêèïëæ ùïîèï- üåþóäò ãïèëæãï æï ìïåîàë öïèøò, ùåäì åêëíëèòêï æïïõäëåþòà 4.7 ðîëúåíüòà ãïòçîæåþï. îïú øååõåþï èëèïâïä ùåäì, çîæï ðòîâåä ëî êâïîüïäøò 2019 ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà íïê- äåþò òáíåþï, àóèúï 2020 ùäòì èåëîå íï- õåâïîøò èæãëèïîåëþï ãïóèöëþåìæåþï æï ìïþëäëë öïèøò, çîæï ìóä èúòîå õóà ðîëúåíüì èòïéùåâì. „èàäòïíëþïøò, ùåäì, ÷âåíò ïçîòà, åêëíëèòêòì çîæï æïïõäëåþòà 4.7 ðîë- úåíüò ïí øåòûäåþï, úëüï èåüòï íïâï- îïóæåâò. èëèïâïä ùåäì ìïþïçë ìúå- íïîòà óíæï øåèúòîæåì – ùåäò ùåäçå øåôïîæåþòà, èëèïâïäò ùäòì ðòîâåäò æï èåëîå êâïîüïäò øåæïîåþòà æïþï- äò òáíåþï, àóèúï 2020 ùäòì èåëîå íï- åêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò èò- ùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòï- íåþì. èòùòì åêëíëèòêóî ïáüò- âëþåþøò ÷ïîàâòì ðîëúåìì, ìõâï æïíïî÷åí ôïáüëîåþàïí åî- àïæ, æïóîåãòìüîòîåþäëþòì ìïêòàõòú ïîàóäåþì. ïè ðîëþ- äåèòì ãïèë, ìïáïîàâåäëì èë- áïäïáååþì óîàóäæåþïà îïòèå åêëíëèòêóîò ïáüòâëþòì ãïí- õëîúòåäåþï èïìçå. èïîàïäòï, èàïâîëþïè èòùòì îåãòìüîïúòòì îåôëîèï øåòèó- øïâï, îëèåäòú 2016 ùäòì ðòî- âåäò ïãâòìüëæïí æïòùñë æï èò- ìò æïìîóäåþòì àïîòéïæ 2020 ùäòì ðòîâåäò òïíâïîòï æïìï- õåäåþóäò, àóèúï, ðîëúåìò ìïêèïëæ ãïùåäòäòï æîëøò æï øåæåãïæ, èïìçå îïòèå ìïõòì þòç- íåììïáèòïíëþòì ãïíõëîúòåäå- þòì æïùñåþòì üåèðåþòú æïþï- äòï. ïéíòøíóäò îåôëîèòì ôïî- ãäåþøò, 2019 ùäòì ëáüëèþîòì àâòì èëíïúåèåþòà, 726 932 ùïî- èïüåþóäïæ æïìîóäåþóäò ìï- îåãòìüîïúòë ãïíïúõïæòï. ñâå- äïçå èåüò, 38 715 èòùòì ìïîå- ãòìüîïúòë ãïíïúõïæòì æïêèï- ñëôòäåþòà ìï÷õåîå äòæå- îëþì. èåëîå ïæãòäçå çåìüï- ôëíòï 36 300 ãïíïúõïæòà, õë- äë èåìïèå-èåëàõå ïæãòäåþçå ÿòïàóîï æï ãëîòï, øåìïþïèòìïæ 33 567 æï 32 863 ãïíïúõïæòì æïêèïñëôòäåþòà. èïîàïäòï, èòùòì ãïìõâòìå- þòì àåèï ìðåúòôòêóîò ìïêòàõòï æï èìëôäòëì ìõâïæïìõâï áâåñ- íåþò øåìïþïèòìò êïíëíèæåþäë- þòì èòéåþòì øåæåãïæ úæòäë- þåí ãïèëîòúõëí àïíèæåâò ìðå- êóäïúòóîò ðîëúåìåþò, àóèúï ñâåäï àïíõèæåþï òèòì àïëþïçå, îëè èòùï óíæï ÷ïåîàëì åêëíë- èòêóî ïáüòâëþïøò. óíæï òàáâïì òìòú, îëè ìï- áïîàâåäëøò èòùòì óèåüåìëþï ìïõåäèùòôëì åêóàâíòì. úíëþò- þòçíåìïáüòâëþïøò èòùåþòì ÷ïîàâòì ðîëúåìò òãâòïíåþì - ìïáïîàâåäëøò èòùåþòì 80% ìïõåäèùòôëì åêóàâíòì äòï, îëè êåîûë ìåáüëîò îå- ìóîìåþòì óôîë óêåà èèïîàâå- äòï, âòæîå ìïõåäèùòôë ìåáüë- îò, èïãîïè ãïèëèæòíïîå òáò- æïí, îëè èòùòì ãïìõâòìåþï ìðå- úòôòêóîò ìïêòàõòï, ìïõåäèùò- ôëì èïîàåþì æïõâåùòäò ìïêï- íëíèæåþäë þïçòì øåáèíï, îë- èåäòú èòùòì ìïêòàõçå ìðåêó- äïúòóî ðîëúåìåþì ãïèë- îòúõïâì æï èòì èòåî èòéåþóäò êïíëíèæåþäëþï òáíåþï èïìüò- èóäòîåþåäò èïìçåæ òíâåìüò- úòåþòì ãïíìïõëîòúåäåþäïæ. àóèúï, èìãïâìò üòðòì ìïêïíëí- èæåþäë þïçòì øåáèíï òãâòïíåþì. øåæåãïæ, òãâòïíåþì êåîûë ìåá- üëîòì øåìâäï ïè òíæóìüîòï- øò, òíâåìüòúòåþòì èëçòæâï, ïõïäò ìïùïîèëåþòìï æï áïîõíå- þòì ïøåíåþï, ìïèóøïë ïæãòäåþòì øåáèíï æï ìõâï. ìïòíüåîåìëï, àó îï ùòäì ôäëþì ìïáïîàâåäëøò ïîìå- þóä èòùåþçå ìïõåäèùòôë. ïèòì æïìïæãåíïæ ìïÿòîëï ìïáìüï- üòì èëíïúåèåþì ãïâåúíëà. ìïáïîàâåäëì ìüïüòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîòì èëíïúå- èåþòà, áâåñïíïøò èòùòì ìïåîàë ôïîàëþò 7 628.4 ïàïìò ¸åáüï- îòï, ìïòæïíïú êåîûë ìïêóàîå- þïøòï 948 ïàïìò ¸åáüïîò. áâåñïíïøò ïîïìïìëôäë ìï- èåóîíåë èòùòì ôïîàëþò 4 602.6 ïàïì ¸åáüïîì øåïæãåíì. ïáåæïí êåîûë ìïêóàîåþïøòï ôïîàòì 181.6 ïàïìò ¸åáüïîò. ìïìëôäë- ìïèåóîíåë ìïâïîãóäåþòì ôïî- àëþò êò 3085.8 ïàïìò ¸åáüïîòï, ìïòæïíïú êåîûë ìïêóàîåþïøòï 767.3 ïàïìò ¸åáüïîò. ìïáìüïüòì èëíïúåèåþòà, ìï- áïîàâåäëøò þïîòì çëíï áâåñ- íòì üåîòüëîòòì èõëäëæ 46%- ì èëòúïâì. ïá èòùòì îåìóîìåþò õïìòïàæåþï ìïìëôäë-ìïèåóî- íåë ïàâòìåþòì èïéïäò æëíòà æï ìïâïîãóäåþòì èïéïäò þó- íåþîòâò íïñëôòåîåþòà. ìïáïîàâåäëøò èòùòì îå- ìóîìåþòì üåîòüëîòóäò ãïíï- ùòäåþï, ìõâï þóíåþîòâò êëèðë- íåíüåþòì èìãïâìïæ, âåîüòêï- äóîò çëíïäëþòì êïíëíì åáâåè- æåþïîåþï: I çëíï (çéâòì æëíòæïí 250 è-èæå) – óðòîïüåìïæ ãïâîúå- äåþóäòï æïìïâäåà ìïáïîàâå- äëì ìóþüîëðòêóäò êóäüó- îåþò. II çëíï (250-500è) – èåþïéå- ëþï-èåþëìüíåëþòì, èåâåíïõåë- þòì, òíüåíìòóîò èåèòíæâîåëþòì (ûòîòàïæïæ ìòèòíæò) ãïâîúå- äåþòì ïîåïäò. III çëíï (500-1 000è) – ÿïî- þëþì àïâàïâòïíò êóäüóîåþò, þóíåþîòâò ìïêâåþò ìïâïîãóäå- þò, èåúõëâåäåëþï IV çëíï (1 000-1 500è) – ìï- àòþ-ìïûëâîåþò; èåèòíæâîåëþï ìóìüïæïï ãïíâòàïîåþóäò. V çëíï (1 500-2 000è) – ûò- îòàïæïæ ìïàòþ-ìïûëâîåþò. VI çëíï (2 000 è-òì çåèëà) – èòùïàèëáèåæåþï ïî ïîìåþëþì. ãïèëñåíåþòì àâïäìïçîòìòà ìï- áïîàâåäëì üåîòüëîòï øåòû- äåþï æïòñëì ìïè íïùòäïæ: 1. ìï- èòùïàèëáèåæë üåîòüëîòï – 15.8%; 2. þóíåþîòâ-ìïèåóîíåë ôïîàëþò (üñå, þó÷áíïîò, ìï- àòþ-ìïûëâîåþò) – 70.6%; 3. ìëôäòì èåóîíåëþïøò ãï- èëóñåíåþåäò èòùï – 13.6%. èò- ùòì ìïâïîãóäåþò ãïèóæèåþóä úâäòäåþïì ãïíòúæòì. ìïâïîãó- äåþòì ìüîóáüóîïì æï èïàò õï- õåâïîøò èíòøâíåäëâïí ãïóèöëþåìåþïì âåäëæåþòà. àïíïú, åì òè æïøâåþòì ðò- îëþåþøò, îëè îóìåààïí ôîåíåþò ïî ïéæãåþï æï èìõâòäò òíôîïìüîóáüó- îóäò ðîëåáüåþò ïáüòóî ôïçïøò ïî ãïæïâï. 2020 ùäòì èåëîå íïõåâïîøò çîæï æï÷áïîæåþï, îïìïú ¸áâòï ãîûåä- âïæòïíò çîæòì üåèðì æïóïõäëâæåþï æï ÷âåíò âïîïóæòà, èòíòèóè õóàðîë- úåíüòïíò ïí óôîë èïéïäò ìïþïçë ìúåíïîò ãâåáíåþï“, – ãïíïúõïæï íïæï- îïòïè. èòìò ãïíèïîüåþòà, ùåäì ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà, ìåìõåþòì çîæï íïêäåþòï æï èëèïâïä ùåäì åì üåèðò ìïâïîïóæëæ øå- íïî÷óíæåþï ïí øåèúòîæåþï. îïú øååõåþï ìïãïîåë ôïáüëîåþì, îïú åêëíëèòêòì çîæïçå èíòøâíåäëâïí ãïâäåíïì ïõæåíì, èëèïâïä ùåäì ìïãï- îåë ôïáüëîåþò ñâåäï èòèïîàóäåþòà ãïóèöëþåìæåþï, üóîòçèòì ìåáüëîçå îóìåàòæïí øåèúòîåþóäò íïêïæåþòì ãïâäåíï ãïòâäòì æï ðòîæïðòîò óúõë- óîò òíâåìüòúòåþòì êäåþïú òìåàò èêâåà- îò ïî òáíåþï, îëãëîú ùåäì. àóèúï, „àòþòìò þïíêòì“ èàïâîò åêë- íëèòìüò âïîïóæëþì, îëè îïæãïí èëèï- âïäò ùåäò ìïïî÷åâíë ùåäòï, þòçíåìòìï æï èëèõèïîåþäåþòì ãïíùñëþïøò øåìïû- äëï, ãïîêâåóäò ðåìòèòçèò æï äëæòíòì îåýòèøò ãïæïìâäï æïôòáìòîæåì. îïú øååõåþï òíôäïúòïì, íïæïîòï âï- îïóæëþì, îëè òíôäïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþäòìøåíïî÷óíåþòìèòçíòà,åîëâ- íóäò þïíêì èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì êóîìòì êòæåâ óôîë ãïèêïúîåþï èëó- ùåâì, ãïíìïêóàîåþòà òè øåèàõâåâïøò, àó áâåñïíïøò ðëäòüòêóîò ìüïþòäóîëþï ãïóïîåìæï. „òíôäïúòï ùåäì æïïõäëåþòà 7-8 ðîëúåíüò òáíåþï. èàïâîò ïè øåèàõâåâï- øò òì ïîòì, îëè èëèïâïä ùåäì òíôäï- úòï àïâòì ìïèòçíå èï÷âåíåþåäì îëè æï- óþîóíæåì æï ÷ïèëìúæåì êòæåú, ïîìå- þóäò êóîìòà åì îàóäïæ èòéùåâïæò òá- íåþï. ïèòüëè, ãïèñïîåþï ïóúòäåþåäò òáíåþï. àó ðëäòüòêóîò èæãåíåäò æï ìï- èëèõèïîåþäë æï þòçíåìãïíùñëþåþò ãï- óïîåìæï, ÷âåí âôòáîëþà, îëè èëíåüï- îóäò ðëäòüòêï êòæåâ óôîë ãïèêïúî- æåþï“, – ãïíóúõïæï ëàïî íïæïîïòïè „þòçíåìðïîüíòëîì“. íïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîò îòìõòì üîïíìôëîèïúòïì ãïíï- ðòîëþåþì ïõïäò èòùåþòì ïàâòìå- þï, ïáüòóîò èåäòëîïúòóäò éëíòìûòåþåþò æï ìõâï. ïèïìàïí, åîëçòóäò ðîëúåìåþò, èòùòì æïèäïøåþï ïí æïÿïëþåþï, æïü- þëîâï æï ìõâï ïîïõåäìïñîåäò ðòîëþåþòòùâåâåíìïâïîãóäåþòì ôïîàëþòìøåèúòîåþïìïæïèòùòì ôëíæòì õïîòìõëþîòâò øåèïæ- ãåíäëþòì ãïóïîåìåþïì. ïèîò- ãïæ, èòùòì îåìóîìåþò ãïíòúæòì ãïíóùñâåüåä îïëæåíëþîòâ æï àâòìåþîòâ úâäòäåþåþì. ìïáìüïüòì êâäåâï èòùòì îå- ìóîìåþòì øåìïõåþ 2018 ùäòì èë- íïúåèåþì åñîæíëþï. îëãëîú âõåæïâà, èòùåþòì óèîïâäåìëþï ìïõåäèùòôëì þï- äïíìçåï. òìòú óíæï òàáâï, îëè èõëäëæ îåãòìüîïúòï æï èòùå- þòì êåîûë ìïêóàîåþïøò ãïæïì- âäï âåî óçîóíâåäñëôì ìåîò- ëçóäò ûâîåþòì æïùñåþïì èòùòì åêëíëèòêóî ïáüòâëþïøò óôîë ïáüòóîïæ ÷ïîàâòì èòèïîàó- äåþòà, àó ïî òáíåþï ìïõåäèùò- ôëì èõîòæïí ãïèïîàóäò ìïêï- íëíèæåþäë þïçï æï êåîûë ìåá- üëîòì æïòíüåîåìåþï ïè ìôå- îëøò òíâåìüòúòåþòì èëìïçò- æïæ, îïæãïí òãòâå ìëôäòì èå- óîíåëþòì èòèïîàóäåþòà òí- âåìüòúòòì ÷ïæåþòì èïãïäòàçå îëè âàáâïà, ìïêèïëæ îòìêòï- íòï òíâåìüëîàïàâòì, èë- òàõëâì ìðåúòôòêóî úëæíïì, êâïäòôòêïúòïì æï àïíïèåæîë- âå èìëôäòëì êëíòóáüóîòì ãïàâïäòìùòíåþòà, óêâå üåáíò- êï-æïíïæãïîåþòì áëíïìïú. àóèúï, ìïîåãòìüîïúòë ðîë- úåìåþòìï æï ãïèïîàóäò, èïì- üòèóäòîåþåäò êïíëíèæåþäë- þòì øåáèíï ìïùñòìò åüïðòï, îïú ïóúòäåþäïæ ìïÿòîëåþì èëã- âïîåþïì øåèæãëèò ðîëúåìåþòì ãïíìïâòàïîåþäïæ. ìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäò
  6. 6. 6 www.BFM.ge #563 noemberi 28.11.2019 åêëíëè-òáìò þïíêåþàïí ïôòäòîåþóäò ìïæïçéâåâë êëèðïíòåþò þïçïîì „ñäïðïâåí“ 2019ùäòìèëíïúåèåþòàìïáïîàâåäëøò17ìï- æïçéâåâëêëèðïíòïïîåãòìüîòîåþóäò.èïàãïí 16êëèðïíòï,æïçéâåâòììîóäìðåáüîìèëòúïâì. ïíó, ôäëþåí îëãëîú ìòúëúõäòì æïçéâåâòì, òìå ìõâï üòðòì æïçéâåâòì äòúåíçòïì. èõëäëæ åîàò êëèðïíòï ïîòì ëîòåíüòîåþóäò íïõåâïî ìðåáüîçå æï òì èëèõèïîåþåäì èõëäëæ ïîïìò- úëúõäòìæïçéâåâïììàïâïçëþì. àóèúï, ìïãóäòìõèëï òì ôïáüò, îëè þïçïî- çåùòäåþòìèòõåæâòà,àóèëçòæóäòðîåèòåþòì ëæåíëþòà,þïçîòìûòîòàïæòùòäòèõëäëæîïè- æåíòèåêëèðïíòïçåíïùòäæåþï. ïìåèïãïäòàïæ:þïçïîò5èìõâòäêëèðïíòïçå íïùòäæåþïæïðòîâåäòõóàåóäòïìåãïèëòñóîå- þï. ìïåîàë þïçîòì 40%-ì êëèðïíòï „ïäæïãò“ ôäëþì,èïì16%-òà„àòþòìòæïçéâåâï“èë¸ñâå- þï,èåìïèåïæãòäìêëèðïíòï„öòðòïò“òêïâåþì14%- òà,èåëàõåæïèåõóàåïæãòäåþìêò6.45-5.94%-íò ùòäåþòà„òîïë“æï„óíòìëíò“,òíïùòäåþåí. ìåáüëîòììðåúòôòêòæïíãïèëèæòíïîå,þïçîòì ãïæïíïùòäåþïãïíìõâïâåþóäòïìïæïçéâåëðîë- æóáüåþòì èòõåæâòàïú æï àó ìïåîàë ìóîïàøò êëèðïíòï„ïäæïãò“æëèòíòîåþæï,èïãïäòàïæìï- èåæòúòíëæïçéâåâòìèòèïîàóäåþïøòòìõóàåóä- øòúïîãâõâæåþï.öïíèîàåäëþòìæïçéâåâòìèòèïî- àóäåþòà êò äòæåîò êëèðïíòåþòì õóàåóäò ïìå ãïèëòñóîåþï: ðòîâåäïæãòäì34%-òà„òèåæòL“- òòêïâåþì,24%-òàèåëîåïæãòäçåï„öòðòïò“,èå- ìïèåïæãòäì14%-òà„ïîæò“òêïâåþì,õëäëþëäë ðëçòúòåþçå6-6%-òà,„òîïë“æï„ðìð“ïîòïí. èúòîåæòà ãïíìõâïâåþóäò ìòüóïúòïï ìïü- îïíìðëîüëìïøóïäåþåþòìæïçéâåâòìïì,àóèúï äòæåîàï õóàåóäò ïîú ïè èòèïîàóäåþïøòï, èíòøâíåäëâíïæãïíìõâïâåþóäò.îëãëîúçëãï- æïæ þïçîòì ãïæïíïùòäåþòì øåèàõâåâïøò, ïè èò- èïîàóäåþïçåú þïçïîì ëîò èàïâïîò èëíïùòäå ¸ñïâì.ðòîâåäïæãòäçå26%-òà„àòþòìòæïçé- âåâï“òêïâåþì,èïìèëìæåâì„ïäæïãò“æï„öòðòïò“ 20–17%-òà.þëäëïæãòäåþìêòïáïú5-5%-òà „òîïë“æï„ïîæò“òíïùòäåþåí. çåèëàèëñâïíòäòìüïüòìüòêïúíïùòäëþîòâ ðïìóõììúåèìþëäëïàùäåóäòìêòàõâïì,àóîï- üëèâåîâòàïîæåþïìïæïçéâåâëìåáüëîò,àóèúï èëæòàóôîëæåüïäóîïæ÷ïâøïäëàðîëúåìåþò. èïãïäòàïæ,ìåáüëîèïãïìóäòùäòì9àâåøò 417èäíðîåèòïèëòçòæï,èòèæòíïîåùåäìòìèõë- äëæ64èäíãïòçïîæïæï481èäíèúòîåæòàãï- æïïÿïîþï. ùèòíæï èëãåþï êò àòàáèòì åîàò ðîë- úåíüòàïîòìøåèúòîåþóäò,ãïìóäòùäòìïíïäë- ãòóîðåîòëæàïíøåæïîåþòà. àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè þïçïîçå, ûòîò- àïæïæ,ïæãòäëþîòâòêëèðïíòåþòëðåîòîåþåíæï ìïåîàïøëîòìëèëàïèïøååþòúèíòøâíåäëâïíòùï- ãåþòà üëâåþåí þïçïîì, îëãëîòú òñë, èïãïäò- àïæ,„êëðåíþóîòì“áåòìò.èàïâïîêòàõâïæî÷åþï àóêëíêîåüóäïæîïïôåîõåþììïæïçéâåâëìåá- üëîòìãïíâòàïîåþïì. ìïáèåêòãïúòäåþòàèïîüòâïæïï,âòæîååìåî- àòøåõåæâòà÷ïíì,èïãïäòàïæøåâõåæëàçåèëà íïõìåíåþ„êëðåíþóîòì“áåòìì.êëèðïíòïîëèåäèïú èíòøâíåäëâïíò çïîïäòì ãïèë ãïæïùñâòüï þïç- îòìæïüëâåþï,„àòþòìò“þïíêèïøåòûòíï,òèòìèò- óõåæïâïæ, îëè àïâïæ êëèåîúòóäò þïíêåþòì èõîòæïí ïîïåîàãçòì ãâìèåíòï èëìïçîåþï, òèòì àïëþïçå, îëè þïíêåþò ïîïðîëôòäóî ïáüòâåþì ïîôäëþåí. úõïæòï,íåþòìèòåîþïçïîçå,òìåàòïõïäòèë- àïèïøòìøåèëìâäï,îëèåäìïúçóîãìáâåñíòìèë- ùòíïâåêëèåîúòóäòþïíêòóèïãîåþì,õåäìïñîå- äòïîïîòì,þïçîòììõâïèëíïùòäååþòìàâòì,îïæ- ãïíïúòìòíòóêâåïîïàïíïþïîðòîëþåþøòïîòïíïè èëàïèïøåìàïí.àóèúï„àòþòìò“æïçéâåâòìóðò- îïüåìëþåþò,ìõâïìïæïçéâåëêëèðïíòåþàïí,èõë- äëæ ïèòà ïî øåèëòôïîãäåþï æï êëèðïíòï õøò- îïæèòìõåäàïîìåþóäþåîêåüåþì,þëîëüïæïú òñåíåþì. èïãïäòàïæ, àó ìåìõòì ïéåþï „àò þò ìò þïíê- øò“ ãïæïùñâòüåà æï ìåìõòú óíæï æïïçéâòëà, àáâåíïèòìãïêåàåþïþïíêòìøâòäëþòäêëèðïíòï- øò „àò þò ìò æïçéâåâïøò“ èëãòùåâà. èïãîïè, àó àáâåíìõâïìïæïçéâåâëóêåàåìðòîëþåþìãàïâï- çëþà,ïìåàøåèàõâåâïøòúïîãåûäåâïàìõâïïä- üåîíïüòâòìïî÷åâòììïøóïäåþï.ùòíïïéèæåãøåè- àõâåâïøòàáâåíìåìõçåúóïîìãåüñâòïí. àóèúï,ïîïðîëôòäóîòïáüòâåþòìïæïçéâåë ìåáüëîøòèõëäëæ„àòþòìò“þïíêìïîãïï÷íòïæï ïèòàèëùòíïâå„ìïáïîàâåäëìþïíêòï“,îëèåäòú ìïæïçéâåëþïçïîçåêëèðïíòï„ïäæïãì“ôäëþì. èóøïëþòìðîòíúòðåþòæïóðòîïüåìëþåþò,ìõâï êëèðïíòåþàïí øåæïîåþòà, “ïäæïãìïú” òãòâå ïáâì,îïú„àòþòìòæïçéâåâòì“æïïîúïèøåèàõ- âåâïøò ïéòïîåþì, îïòèå êïâøòîì „ìïáïîàâåäëì þïíêò“,ìïæïçéâåâëìåáüëîàïíæïêëèðïíòï„ïä- æïãàïí“. ïîìåþóäìòüóïúòïøòóêâåãïìïãåþòï,àóîï- üëè ïîòïí þïçîòì äòæåîåþò þïíêåþàïí ïôòäò- îåþóäòìïæïçéâåëêëèðïíòåþò,îëãëîúåìçå- èëàèëñâïíòäìüïüòìüòêïøòúêïîãïæ÷ïíì. êòæåâåîàòðîëþäåèï,îëèåäòúèíòøâíåäë- âïí ùòäïæ ïôåîõåþì èàäòïíïæ ìïæïçéâåë ìåá- üëîòì ãïíâòàïîåþïì, ïîòì èåìïèå ðòîòì ìïâïä- æåþóäëæïçéâåâòìïèëáèåæåþï.ïéíòøíóäîåãó- äïúòïì áâåñïíïì åâîëêïâøòîàïí ïìëúòîåþòì õåäøåêîóäåþïïâïäæåþóäåþìæïêïíëíðîëåá- üòúèçïæïîòì,àóèúïêïíëíèæåþäåþèïêïíëíð- îëåáüòìêïíëíïæáúåâï,öåîïúâåîèëïõåîõåì. àâïäìï÷òíëåþòìàâòìøåãâòûäòïóõåøïæèò- èëâòõòäëà,àóîïîïëæåíëþòìàïíõåþìêïîãïâì ìïæïçéâåë ìåáüëîò, ïè êïíëíòì ãïÿòïíóîåþòì ãïèë.ïèòìàâòìêòãïèëâòñåíëàòììïðòäëüåèë- íïúåèåþò, îëèåäòú êïíëíðîëåáüòì ðòîâåä âï- îòïíüøò ãïíòõòäåþëæï. êåîûëæ, àó ãïâòàâï- äòìùòíåþà,îëèáâåñíòìïâüëðïîêò1.5èäíïâüë- èëþòäì ïÿïîþåþì æï èïàãïí èõëäëæ 7%-ò ìïî- ãåþäëþìæïçéâåâòà.ãïèëæòì,îëèþïçïîçå1.4 èäíïâüëèëþòäçåèåüòæïçéâåâòìãïîåøåãïæï- ïæãòäæåþï. àó ïè îòúõâì ãïâïèîïâäåþà 10-15 äïîçå, îëèåäòú èåìïèå ðòîòì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâòììïâïîïóæëüïîòôïæóíæïãïíòìïçé- âîëììåáüëîò,óõåøòãïàâäåþòààâåøò150èäí äïîìêïîãïâì. ïìåà îåïäëþïøò ãïìïãåþòï, àó îïüëè âåî âòàïîæåþïìïæïçéâåâëìåáüëîò,àóèúïãïóãå- þïîòïîïüëèÿòïíóîæåþïóêâå2ùåäçåèåüòï,ïé- íòøíóäòêïíëíòìèòéåþï,îëæåìïúïèòìàâòìñâå- äïùòíïðòîëþïèçïæïïæïìåáüëîòúèíòøâíåäë- âïíàïíõåþìêïîãïâì. ðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòï øåóèúòîæïà àó „øåòèúòîåì“ èëãåþï ìïæïçéâåâë êëèðïíòåþèï èòèæòíïîåùäòì9àâåøòìïæïçéâåë ìåáüëîòì ùèòíæï èëãåþï èúòîåæòà øåèúòîæï.êåîûëæ,2019ùäòì9àâòìèë- íïúåèåþòà,ìåáüëîòìùèòíæïèëãåþïè 33.7èäíäïîòøåïæãòíï,îïúùòíïùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà 0.9%-òàíïêäåþòï.àóèúïãïçîæòäòï ìåáüëîòìèòåîèëçòæóäòðîåèòï,îë- èåäòúãïìóäòùäòìïíïäëãòóîèï÷âå- íåþåäì64èäíæëäïîòàïéåèïüåþï. ÷íæåþï êòàõâï, àó îïè ãïíïðòîë- þï ìåáüëîòì èëãåþòì øåèúòîåþï, îë- æåìïúèëçòæóäòðîåèòïãïçîæòäòï, ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà æï ïèòì ôëí- çåèëíïúåèåþòùèòíæïèëãåþïøòú,ðë- çòüòóîòóíæïòñëì. ïèòìèàïâïîòèòçåçòêòîïèæåíòèåï, æïâòùñëàðòîâåäòà,îëèåäòúêëèðï- íòï „óíòìëìíì“ óêïâøòîæåþï. àó ìüï- üòìüòêóîèëíïúåèåþìóôîëæåüïäó- îïæ÷ïâøäòàæïâòíïõïâà,îëèìåáüë- îòìèòåîæïîåãóäòîåþóäò,èàäòïíò çïîïäòìæòæòùòäò,èõëäëæåîàêëè- ðïíòïçå,êëèðïíòï„óíòìëíçå“èëæòì. êåîûëæêëèðïíòïèèòèæòíïîåùäòì 9àâåøò195èäíäïîòìçïîïäòæïïîå- ãóäòîï,èïøòíîëæåìïúãïìóäòùäòì 9àâåøòåìîòúõâò30èäíïîïéåèïüå- þëæï. åì èïøòí îëæåìïú èòèæòíïîå ùåäì êëèðïíòòì èëçòæóäèï ðîåèòïè ìóä26èäíäïîòøåïæãòíï.øåæïîåþòì- àâòì, èïãïäòàïæ æïèæãïîò çïîïäå- þòìèòõåæâòà,èåëîåïæãòäìêëèðïíòï „öò ðò ïò“ òêïâåþì, èïãîïè êëèðïíòòì æïîåãóäòîåþóäòçïîïäò45èäíïî ïéåèïüåþï.îïúàòàáèòì4.5öåî÷ïèë- óâïîæåþï, êëèðïíòï „óíòìëíòì“ èòåî æïîåãóäòîåþóä çïîïäì. ïá ÷íæåþï èåëîåêòàõâï,îïüëèãïâòæïèòèæòíï- îåùåäìêëèðïíòï„óíòìëíò“ïìåàêë- äëìïäóîçïîïäçå?! ìïáèå òìïï, îëè êëèðïíòï ìïõåäè- ùòôë üåíæåîøò òñë øåìóäò, îëèäò- àïú àþòäòìòì èåîòòì èòåî øåèëñâï- íòä,ïõïäïâüëþóìåþìïçéâåâæï.èëã- âòïíåþòàêëèðïíòïèüåíæåîòìðòîëþå- þò úïäèõîòâïæ ãïùñâòüï æï ïâüëþó- ìåþòìæïçéâåâïçåóïîòàáâï.ïîïëôò- úòïäóîòòíôëîèïúòòà,ïèòìèàïâïîò èòçåçò, ãïõäæïà òì îëè ïéíòøíóäò üåíæåîòì øåèæåã, êëèðïíòï èíòøâíå- äëâïíçïîïäìãïíòúæòæï. èïîàïäòïåìòíôëîèïúòïïîúåîà èõïîåì ïî æïóæïìüóîåþòï ëôòúòï- äóîïæ, àóèúï ìüïüòìüòêóîò èëíï- úåèåþòúìïêèïîòìçåèåüìïèþëþì. êòæåâ åîàò èòçåçò, àó îïüëè øå- óèúòîæïàìïæïçéâåëêëèðïíòåþìùèòí- æïèëãåþï,àïâïæèïàòæïàâäòìèåàë- æëäëãòïøò óíæï âåûåþëà. êåîûëæ êò èëíïúåèåþòìèòõåæâòà2019ùäòì9àâå- øò,èïîàïäòïøåèúòîåþóäòïìïæïçéâå- âëåþòìùèòíæïèëãåþï,àóèúïèëçòæóä ðîåèòïìàïíåîàïæ,ãïçîæòäòï,òìåàò èòèïîàóäåþåþòîëãëîåþòúïï,êëèðï- íòåþòìïáüòâåþòæïêïðòüïäò. êåîûëæ êò àó 2018 ùäòì 9 àâåøò êëèðïíòåþòìïáüòâåþò712èäíïîïéå- èïüåþëæï,èòèæòíïîåùäòì,òèïâåðåîò- ëæøòåìîòúõâò835èäíäïîìïÿïîþåþ- æï.çîæïôòáìòîæåþïêïðòüïäòìèòèïî- àóäåþòàïúæïàó2018ùåäìêëèðïíò- åþòìêïðòüïäò200èäíïîïéåèïüåþë- æï,èòèæòíïîåùäòìèõëäëæ9àâåøò,ìï- æïçéâåâëåþòì êïðòüïäò 45 èäí - òà ãïçïîæïæï245èäíäïîìãïæïïÿïîþï. ïìåà îåïäëþïøò, íåþòìèòåî ìï- êòàõøò ÷ïõåæóä ïæïèòïíì ó÷íæåþï äëãòêóîò êòàõâï, èïøòí îïüëè øåè- úòîæïêëèðïíòåþòìùèòíæïèëãåþïèï÷- âåíåþäåþøò?! ìïáèå êò òìïï, îëè ãïîæï çåèëà èëñâïíòäò„óíòìëíòì“áåòìòìï,îëèåä- èïú íïèæâòäïæ èëïõæòíï çåãïâäåíï, îï àïíõåþì êïîãïâì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïÿåæòäò êïíëíòì ãïèëîï àïíõåþì êïîãïâì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïÿåæòäò êïíëíòì ãïèëîï àïíõåþì êïîãïâì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïÿåæòäò êïíëíòì ãïèëîï àïíõåþì êïîãïâì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïÿåæòäò êïíëíòì ãïèëîï àïíõåþì êïîãïâì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïÿåæòäò êïíëíòì ãïèë èàäòïíò ìåáüëîòì èï÷âåíåþåäçå, êëèðïíòåþèïãïîêâåóäèëíïúåèàïãï- æïàïèïøåþïìèòèïîàåì. êåîûëæíåþòìèòåîêëèðïíòïìøóû- äòï ìïêóàïîò èëãåþï ãïæïòüïíëì êëèðïíòòì ïáüòâåþøò æï ïèòà ãïçïî- æëìïáüòâåþò,îïúìïþëäëë„ìóîïà- øò“ êëèðïíòïì, ïîï îëãëîú èëãåþïæ, ïîïèåæîëãëîúïáüòâïæ,òìåãïèëó÷- íæåþï. èåüòú ïìå èëãåþòì ãïæïìïõïæ- ìïúïîòõæòì.åììïêèïëæêïîãïæïðîë- þòîåþóäò ðîïáüòêïï æï ìüïüòìüò- êóî èëíïúåèåþì, àó æïâåñîæíëþòà, îëãëîú÷ïíììïæïçéâåëìåáüëîèïú ïè èåàëæì èòèïîàï. ìùëîåæ åì ãïõæï åîàòøåõåæâòà„ïíëèïäòóîò“èëíïúå- èòìèòéåþòìèòçåçòæïîåïäóîïæ,ìó- äïú ïî øåèúòîåþòïà, ìïæïçéâåâë êëèðïíòåþìùèòíæïèëãåþï. ðåüîå äåêòøâòäòðåüîå äåêòøâòäòðåüîå äåêòøâòäòðåüîå äåêòøâòäòðåüîå äåêòøâòäò îóìåà–ìïáïîàâåäëì ìïïâòïúòë èòèëìâäï, øåìïûäëï, ïéæãåì – îï øåæåãåþò èëóüïíï üóîòìüóä òíæóìüîòïì æïùåìåþóäèï ïâòïåèþïîãëè ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìàâòì åîà–åîà èíòøâíåäëâïíèòèïîàóäåþïìüóîòçèòììåáüëîò ùïîèëïæãåíì.ïèàâïäìïçîòìòà,õåäòìóôäåþòì ùïîèëèïæãåíäåþòèóæèòâïæïáüòóîïæèóøïëþåí. øåæåãåþòúìïõåçåï,ùäòæïíùäïèæåüóîòìüåþòì îïëæåíëþï èóæèòâïæ òçîæåþï. èïãïäòàïæ, ãï- ìóäùåäì(2018ùåäò)ìïáïîàâåäëøòóúõëåäòâò- çòüëîåþòì îïëæåíëþï òìüëîòóä èïáìòèóèçå òñë æï 8,7 èòäòëí âòçòüëîçå èåüò øåïæãòíï. óúõëåäòâòçòüëîåþòìøåèëæòíåþåþòìàâïäìïç- îòìòà,åîà–åîàèëùòíïâåðëçòúòïì÷âåíò÷îæò- äëåäò èåçëþåäò - îóìåàò òêïâåþì. êåîûëæ, ïçåîþïòöïíòìøåèæåãîóìòâòçòüëîåþòìîïëæå- íëþï èåëîå ïæãòäçåï 1.4 èäí âòçòüëîòà. ïáâå ïéìïíòøíïâòï,îëèìïøóïäëæîóìåàòæïíøåèëìó- äòüóîòìüòìïáïîàâåäëøò6.3æéå÷åîæåþï.ìï- áïîàâåäëìüóîòçèòì åîëâíóäòïæèòíòìüîïúò- òì ìüïüòìüòêòì èòõåæâòà êò, îóìò üóîòìüò ìï- øóïäëæìïáïîàâåäëøò1.326äïîìõïîöïâì. 2018ùäòìèëíïúåèåþòà,ùòíïùäòìïíïäëãò- óîðåîòëæàïíøåæïîåþòà,îóìòüóîòìüåþòìîï- ëæåíëþï23,8%—òàãïòçïîæï,õëäë2019ùäòì10 àâòìèëíïúåèåþòà6%—òà.ïéíòøíóäòçîæï2019 ùåäìðòîâåäèïæïèåëîåêâïîüïäèïãïíïðòîë- þï, õëäë òâíòìòì úíëþòäò èëâäåíåþòì øåèæåã îóìò üóîòìüåþòì îïëæåíëþï ñëâåäàâòóîïæ èúòîæåþï.ïìåâå,èòèæòíïîåùäòìçïôõóäøòãïí- âòàïîåþóäòðîëúåìåþòì(20-21òâíòìò)ãïèë,îó- ìóäèïèõïîåèìïáïîàâåäëìïâòïåèþïîãëãïèë- óúõïæï.øåìïþïèòìïæ,ïèïíèíòøâíåäëâïíòãïâäå- íïòáëíòïìïáïîàâåäëìüóîòìüóäòíæóìüîò- ïçå æï îóìò üóîòìüåþòì îïëæåíëþï øåïèúòîï. ïéíòøíóäèï, úõïæòï, ãïâäåíï òáëíòï üóîòì- üóäèòéåþóäøåèëìïâäåþçåú.êåîûëæ,ìóäòâ- äòìòæïí ëáüëèþîòì ÷ïàâäòà ìïåîàïøëîòìë èëãçïóîåþòæïíèòéåþóäòøåèëìïâïäò141èòäò- ëíòæëäïîòàøåèúòîæï. èòóõåæïâïææïùåìåþóäòïâòïåèþïîãëìò,îó- ìóäòèõïîåóêâåïäïðïîïêæïïâòïèòèëìâäòìïé- æãåíïìàïíæïêïâøòîåþòà.îóìóäòèåæòòìúíë- þòà, ìïáïîàâåäëìï æï îóìåàì øëîòì ôîåíåþò 2020ùäòìðòîâåäíïõåâïîøòïéæãåþï.ïèòìøåìï- õåþúíëþïì„òçâåìüòï“,ìïêóàïîìïõåäòìóôäë ùñïîëåþçåæïñîæíëþòàïâîúåäåþì. îóìóäòãïèëúåèòìúíëþòà,ìïáïîàâåäëìï æï îóìåàì øëîòì ôîåíåþò èòèæòíïîå ùäòì þë- äëèæåóíæïïéæãåíòäòñë,àóèúïïèïìõåäòìï- áïîàâåäëøòïîìåþóäèïðëäòüòêóîèïâòàïîå- þïèøåóøïäï. „òçâåìüòïìàïí“ ìïóþîòì æîëì ïíëíòèóîèï ìïõåäòìóôäëùñïîëèãïíïúõïæï,îëèôîåíåþòì ïéæãåíòìàâòììïáïîàâåäëøòïîìåþóäòâòàïîå- þïæïìüïþòäóîæï,àóèúïöåîöåîëþòàóìïôî- àõëåþòììïÿòîëíëîèïïîïîòì,îïæãïíìïáïîà- âåäëøòïèæîëèæåèòèæòíïîåëþìæåèëíìüîïúò- åþò. àóèúïïéìïíòøíïâòï,îëèîóìóäòãïèëúåèï ìïêóàïî ìïõåäòìóôäë ùñïîëçå æïñîæíëþòà òóùñåþï,îëèïéíòøíóäìïêòàõàïíæïêïâøòîåþòà îóìåàòìïáïîàâåäëìàïíîïòèåìïõòìèëäïðïîï- êåþåþì ïî ïùïîèëåþì æï ôîåíåþòì ïéæãåíòì ãï- æïùñâåüòäåþïìæïèëóêòæåþäïæèòòéåþì. ïéìïíòøíïâòï,îëèüóîòìüåþòìîïëæåíëþòì øåèúòîåþïçåãïâäåíïìïõæåíìðïîäïèåíüòìèò- åîðîëðëîúòóäòìïïî÷åâíëúâäòäåþòì÷ïãæå- þïìàïíæïêïâøòîåþòàãïèëùâåóäòìïçëãïæëåþ- îòâò ðîëüåìüò, îëèåäòú ðïîäïèåíüòì èòèæå- þïîåüåîòüëîòïçåèòèæòíïîåëþì. îóìàïâåäòìãïèçòîçåèæåþïîåìïìüóèîë- åþòìæïïðïîüïèåíüåþòìèôäëþåäåþòüóîòìüå- þòìíïêäåþëþïìó÷òâòïíæïïúõïæåþåí,îëèóúõë- åäåþòöïâøíåþìïáüòóîïæïóáèåþåí. „èòèæòíïîåïáúòåþòüóîòìüåþòìîïëæåíëþï- çåûïäòïíóïîñëôòàïæïòìïõï,åìäëãòêóîòúïï, îïæãïíñâåäï÷âåíãïíòèìãïâìâòàïîåþïøòèëâå- îòæåþëæòà ïìåà áâåñïíïøò ÷ïìâäïì. ïæîå àó ãïèâäåäòüóîòìüåþòûïäòïíõøòîïæøåèëæòëæ- íåí æï î÷åþëæíåí, ïõäï ìïåîàëæ ïéïî èëæòïí. ãïîæïïèòìï,öïâøíåþòïáüòóîïæóáèæåþïæïèò- çåçïæ ðëäòüòêóî âòàïîåþïì ïìïõåäåþåí. ñâå- äïìàâòìóèàïâîåìòóìïôîàõëåþïï,ïèòüëèïìå- àòòíúòæåíüåþòìøåèæåãüóîòìüòóìïôîàõëæ âåîòáíåþï“,-ïúõïæåþììïìüóèîë„îóìàïâåäòì“ èåíåöåîòàòêëøïèëòïíò. ìïìüóèîë Biblioteka Rustaveli-òì æòîåáüë- îòâïõüïíãèïèïäïûåúüóîòìüåþòìíïêäåþëþïì èòèæòíïîåìïðîëüåìüëïáúòåþìïþîïäåþì. „ûïäòïíúóæòèæãëèïîåëþïï,ìüóèîåþòìï- åîàëæïîãâñïâì.üóîòìüåþòïéïîèëæòïí÷âåí- àïí, èïøòí îëæåìïú ìïìüóèîë üóîòìüóäïæ ñâåäïçå æïüâòîàóä ïæãòäïì ãâïáâì. íëåèþå- îòïîãïèëòî÷åâïþåâîòüóîòìüòà,èïãîïèùåäì îëãëîúêòæïòùñåìïáúòåþò,ìïìüóèîëìïåîàëæ ÷ïêâæï. çëãïæïæ, íåþòìèòåîò þòçíåìòìàâòì ûï- äòïíúóæòïáâåñïíïøòïìåàèæãëèïîåëþòìïîìå- þëþï“, - ãïíïúõïæï âïõüïíã èïèïäïûåè. ïéìïíòøíïâòï,îëèüóîòçèòìåîëâíóäòïæ- èòíòìüîïúòòìõåäèûéâïíåäèï èïîòïèáâîòâòø- âòäèï ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò ïîõòì ãïæïúåèï „þòçíåìðïîüíòëîòì“åàåîøòãïíïúõïæï,îëèáâå- ñïíïçïèàîòìüóîòìüóäòìåçëíòìàâòììîóäò- ïæ èçïæ ïîòì. „÷âåíò èàïâïîò èòçïíòï, òâíòìòì èëâäåíåþò çïèàîòì êóîëîüåþçå ïî ïòìïõëì“- ãïíïúõïæïáâîòâòøâòäèï. ãòëîãò èóîúõâïäïûåãòëîãò èóîúõâïäïûåãòëîãò èóîúõâïäïûåãòëîãò èóîúõâïäïûåãòëîãò èóîúõâïäïûå

×