Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B&F 561

12,641 views

Published on

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები” #561

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B&F 561

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #561 21 noemberi, 2019 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 èåæòêïèåíüåþòì þïçïîò - ïæïèòïíòì ìòúëúõäåçå ãïèïâïäò èëóùåìîòãåþåäò þòçíåììïáèòïíëþï ùäåþòï óêâå ìïáïîàâåäëøò èåæòêïèåíüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì ìïêòàõò æéòì ùåìîòãøòùäåþòï óêâå ìïáïîàâåäëøò èåæòêïèåíüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì ìïêòàõò æéòì ùåìîòãøòùäåþòï óêâå ìïáïîàâåäëøò èåæòêïèåíüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì ìïêòàõò æéòì ùåìîòãøòùäåþòï óêâå ìïáïîàâåäëøò èåæòêïèåíüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì ìïêòàõò æéòì ùåìîòãøòùäåþòï óêâå ìïáïîàâåäëøò èåæòêïèåíüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì ìïêòàõò æéòì ùåìîòãøò æãïì. èûòèå ìëúòïäóîò ôëíòì ðïîïäåäóîïæ, îëèäòæïíïú ìïáïîàâåäë óêâå ìïèòæãïì. èûòèå ìëúòïäóîò ôëíòì ðïîïäåäóîïæ, îëèäòæïíïú ìïáïîàâåäë óêâå ìïèòæãïì. èûòèå ìëúòïäóîò ôëíòì ðïîïäåäóîïæ, îëèäòæïíïú ìïáïîàâåäë óêâå ìïèòæãïì. èûòèå ìëúòïäóîò ôëíòì ðïîïäåäóîïæ, îëèäòæïíïú ìïáïîàâåäë óêâå ìïèòæãïì. èûòèå ìëúòïäóîò ôëíòì ðïîïäåäóîïæ, îëèäòæïíïú ìïáïîàâåäë óêâå ìïèò ïàùäåóäòï úæòäëþì ãïèëìâäïì, èåæòêïèåíüåþòì æï öïíæïúâòì ìåîâòìòì ôïìåþòú êîòüòêïìïàùäåóäòï úæòäëþì ãïèëìâäïì, èåæòêïèåíüåþòì æï öïíæïúâòì ìåîâòìòì ôïìåþòú êîòüòêïìïàùäåóäòï úæòäëþì ãïèëìâäïì, èåæòêïèåíüåþòì æï öïíæïúâòì ìåîâòìòì ôïìåþòú êîòüòêïìïàùäåóäòï úæòäëþì ãïèëìâäïì, èåæòêïèåíüåþòì æï öïíæïúâòì ìåîâòìòì ôïìåþòú êîòüòêïìïàùäåóäòï úæòäëþì ãïèëìâäïì, èåæòêïèåíüåþòì æï öïíæïúâòì ìåîâòìòì ôïìåþòú êîòüòêïì âåî óûäåþì.âåî óûäåþì.âåî óûäåþì.âåî óûäåþì.âåî óûäåþì. ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ðëäòüòêóîïæðëäòüòêóîïæðëäòüòêóîïæðëäòüòêóîïæðëäòüòêóîïæ ïîïìüïþòäóîòïîïìüïþòäóîòïîïìüïþòäóîòïîïìüïþòäóîòïîïìüïþòäóîò ôëíò æïôëíò æïôëíò æïôëíò æïôëíò æï ìïðîëüåìüëìïðîëüåìüëìïðîëüåìüëìïðîëüåìüëìïðîëüåìüë ïáúòåþòïáúòåþòïáúòåþòïáúòåþòïáúòåþò áâåñíòìáâåñíòìáâåñíòìáâåñíòìáâåñíòì ìïòíâåìüòúòëìïòíâåìüòúòëìïòíâåìüòúòëìïòíâåìüòúòëìïòíâåìüòúòë èòèçòæâåäëþïìèòèçòæâåäëþïìèòèçòæâåäëþïìèòèçòæâåäëþïìèòèçòæâåäëþïì ïíãîåâìïíãîåâìïíãîåâìïíãîåâìïíãîåâì ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ìïáïîàâåäëì ðîåçòæåíüòì ïõæåíòäò ëúíåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 îåòüòíãåþøòîåòüòíãåþøòîåòüòíãåþøòîåòüòíãåþøòîåòüòíãåþøò æïèïäóäòæïèïäóäòæïèïäóäòæïèïäóäòæïèïäóäò åêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîò ðîëþäåèåþòðîëþäåèåþòðîëþäåèåþòðîëþäåèåþòðîëþäåèåþò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ïõïäò îåçòæåíúòòìàâòì àïíïèåæîëâå æï ïíüòêâïîóäò ïâåöòì øåìïûåíïæ 2,1 èòäòëíò äïîò æïòõïîöï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ìïðîëüåìüëìïðîëüåìüëìïðîëüåìüëìïðîëüåìüëìïðîëüåìüë ïáúòåþòì æïïáúòåþòì æïïáúòåþòì æïïáúòåþòì æïïáúòåþòì æï ðëäòüòêóîòðëäòüòêóîòðëäòüòêóîòðëäòüòêóîòðëäòüòêóîò àïèïøåþòì ãïèë,àïèïøåþòì ãïèë,àïèïøåþòì ãïèë,àïèïøåþòì ãïèë,àïèïøåþòì ãïèë, òìåâ äïîòòìåâ äïîòòìåâ äïîòòìåâ äïîòòìåâ äïîò ò÷ïãîåþïò÷ïãîåþïò÷ïãîåþïò÷ïãîåþïò÷ïãîåþï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 óèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíå òìüëîòóäòìüëîòóäòìüëîòóäòìüëîòóäòìüëîòóä èòíòèóèçåï -èòíòèóèçåï -èòíòèóèçåï -èòíòèóèçåï -èòíòèóèçåï - úòôîåþì èòéèïúòôîåþì èòéèïúòôîåþì èòéèïúòôîåþì èòéèïúòôîåþì èòéèï ïîìåþóäòïîìåþóäòïîìåþóäòïîìåþóäòïîìåþóäò îåïäëþïîåïäëþïîåïäëþïîåïäëþïîåïäëþï ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò áïàèòì ùïîèëåþïáïàèòì ùïîèëåþïáïàèòì ùïîèëåþïáïàèòì ùïîèëåþïáïàèòì ùïîèëåþï èúòîæåþï, òèðëîüòèúòîæåþï, òèðëîüòèúòîæåþï, òèðëîüòèúòîæåþï, òèðëîüòèúòîæåþï, òèðëîüò êò òçîæåþï -êò òçîæåþï -êò òçîæåþï -êò òçîæåþï -êò òçîæåþï - èòçåçåþò, îòìèòçåçåþò, îòìèòçåçåþò, îòìèòçåçåþò, îòìèòçåçåþò, îòì ãïèëú æïîãò âåîãïèëú æïîãò âåîãïèëú æïîãò âåîãïèëú æïîãò âåîãïèëú æïîãò âåî âòàïîæåþïâòàïîæåþïâòàïîæåþïâòàïîæåþïâòàïîæåþï “ïçïîüóäò“ïçïîüóäò“ïçïîüóäò“ïçïîüóäò“ïçïîüóäò èåüïìüïçåþò” óíæïèåüïìüïçåþò” óíæïèåüïìüïçåþò” óíæïèåüïìüïçåþò” óíæïèåüïìüïçåþò” óíæï èëòêâåàëì!èëòêâåàëì!èëòêâåàëì!èëòêâåàëì!èëòêâåàëì! ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5
  2. 2. 2 www.BFM.ge #561 noemberi 21.11.2019 Nota Bene saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 åîëâíóäò þïíêò óíæï æïóþîóíæåì îå- ïäëþïì, – ãïíóúõïæï ýóîíïäòìüåþì ìï- ôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüåüòì àïâèöæë- èïîåè, òîïêäò êëâçïíïûåè. èòìò àáèòà, åîëâíóäèï þïíêèï óíæï ãï- èëòñåíëì èòì õåäà ïîìåþóäò ñâåäï òíìü- îóèåíüò, îëè òíôäïúòï èòçíëþîòâ èï÷âå- íåþåäì æïóþîóíæåì. „ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï æï òíôäïúòï ïîòìåîàòìïêòàõò,îëèåäòúìïáïîàâåäëì èëìïõäåëþïì ïùóõåþì. åîëâíóäèï þïíêèï óíæï ãïèëòñåíëì èòì õåäà ïîìåþóäò ñâå- äï òíìüîóèåíüò, îëè òíôäïúòï æïóþîóí- æåì èòçíëþîòâ èï÷âåíåþåäì. èïí ïïèëáèå- æï òíìüîóèåíüåþò, èïãîïè ìïèùóõïîëæ, æïãâòïíåþòà. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ÷âåíò ïèëúïíïï, åîëâíóä þïíêì èëâóùëæëà æéåâïíæåä æéåìïú, îëè òíìüîóèåíüåþò ãïèëñåíåþóäò òñëì æîëóäïæ, èïà øëîòì, èëíåüïîóäò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàò, ïìå- âåìïðîëúåíüëãïíïêâåàòæåðëçòüåþçåæï ìõâï ñâåäï èòì õåäà ïîìåþóäò òíìüîó- èåíüò, îïàï òíôäïúòï òáíåì æïàîãóíâò- äò, äïîòì êóîìò æï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï „åîëâíóäò þïíêò îåïäëþïì óíæï æïóþîóíæåì“ èëìïäëæíåäòï, îëè îåôòíïíìòîåþòì ãïíïêâåàòìçîæïãïãîûåäæåþïòáïèæå,âòæ- îå ðîëãíëçò æïãâïíïõåþì, îëè ãïúâäòàò êóîìòæïí òíôäïúòïçå èëèæòíïîå çåùëäï ãïíåòüîïäæï,- ïèòì øåìïõåþ ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï, êëþï ãâå- íåüïûåè ðïîäïèåíüòì ìïôòíïíìë-ìïþòóöå- üë êëèòüåüòì ìõæëèïçå åîëâíóäò þïíêòì 2020-2022 ùäåþòì ôóäïæ-ìïêîåæòüë æï ìïâïäóüë ðëäòüòêòì ûòîòàïæ èòèïîàó- äåþåþçå ìïóþîòìïì ãïíïúõïæï. êëþï ãâåíåüïûåè ãïèëìâäòìïì èïêîëå- êëíëèòêóîãïîåèëçå,òíôäïúòïìïæïðîëã- íëçåþçå òìïóþîï. èòìò àáèòà, 2020-2022 ùäòìàâòì òíôäïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíå- þåäò 3 ðîëúåíüòà ãïíòìïçéâîï. ãâåíåüï- ûòìãïíúõïæåþòà,ëáüëèþåîøòùäòóîèïòí- ôäïúòïè 6.9% øåïæãòíï. åîëâíóäò þïíêòì èòèæòíïîå ìïþïçë èïêîëåêëíëèòêóîò ðîëãíëçòì èòõåæâòà, èëêäåâïæòïí ðåîò- ëæøò èàäòïíò ùäòóîò òíôäïúòï èòçíëþ- îòâ 3%-çå èïéäï øåíïî÷óíæåþï, øåèæãëè èòçíëþîòâ èï÷âåíåþåäì æîëåþòà ÷ïèëìú- æåþïæï,2020ùäòìèå-4êâïîüïäøò,èïìáâå- èëæïí æïóïõäëâæåþï. „òíôäïúòòì æòíïèòêïì ûòîòàïæïæ ëîò ôïáüëîò ãïíìïçéâîïâì - ùòíï ðåîòëæåþøò íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìòì ãïóôïìóîåþï æï ìóìüò åîàëþäòâò èëàõëâíï. ðòîâåäò èïàãïíò, èëêäåâïæòïí ðåîòëæøò, òíôäïúòïçå èòèïîàóäåþòà ïõ- æåíì çåùëäïì, õëäë èåëîå èïàãïíò êò, ðò- îòáòà, òíôäïúòïçå æïéèïâïä ùíåõì ï÷åíì. ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæøò, ãïúâäòàò êóî- ìòæïí èëèæòíïîå çåùëäï ãïèêïúîåþóäò èëíåüïîóäò ðëäòüòêòà ãïíåòüîïäæåþï æï,åêëíëèòêóîòïáüòâëþòìåüïðëþîòâòãï- óèöëþåìåþòìêâïäæïêâïä,òíôäïúòòìèòç- íëþîòâ èï÷âåíåþåäàïí æïïõäëåþïì óç- îóíâåäñëôì. íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïú- “îåôòíïíìòîåþòì ãïíïêâåàòì çîæï ãïãîûåäæåþï òáïèæå, âòæîå ðîëãíëçò æïãâïíïõåþì, îëè ãïúâäòàò êóîìòæïí òíôäïúòïçå èëèæòíïîå çåùëäï ãïíåòüîïäæï” ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 ìïìïêäïëåþøò ðòîóüñâòì æïêâäï ãïûâòîæï ìüïüòìüòêòìåîëâíóäòìïèìïõóîòìèë- íïúåèåþòà, 2019 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò ìï- áïîàâåäëøò 98 åîàåóäò úõëâåäàï æï ôîòíâåäàï ìïìïêäïë ôóíáúòëíòîåþæï. èïàãïí 23.5 ðîëúåíüò - áâåèë áïîàäøò, 15.3 ðîëúåíüò - êïõåàøò, 12.2 ðîëúåíüò - òèåîåàøò, 12.2 ðîëúåíüò - øòæï áïîàäøò, 10.2 ðîëúåíüò - ìïèåãîåäë-çåèë ìâïíåàøò èæåþïîåëþì, õëäë æïíïî÷åíò 26.5 ðîëúåí- üò ìõâï îåãòëíåþøòï ãïíàïâìåþóäò. „ãïèëêâäåâòì øåæåãåþòì èòõåæâòà, 2019 ùäòì èå-3 êâïîüäòì ãïíèïâäëþïøò ìï- ìïêäïëåþøò æïêäóäòï 135 ïàïìò ìóäò ðò- îóüñâò, èïà øëîòì 28.1 ðîëúåíüò èìõâòä- ôåõï, õëäë 71.9 ðîëúåíüò-ùâîòäôåõï (úõâïîò, àõï, éëîò æï ìõâï). ãïîæï ïèòìï, ìïïíãïîòøë ðåîòëæòì ãïíèïâäëþïøò ìïìïê- äïëåþøò æïêäóäò ôîòíâåäòì îïëæåíëþï 2 714.0 ïàïìò åîàåóäòà ãïíòìïçéâîï. ìï- ìïêäïëåþòì èòåî 2019 ùäòì èå-3 êâïîüäòì ãïíèïâäëþïøò10090.0üëíïõëîúòòáíïùïî- èëåþóäò (òãóäòìõèåþï æïêäóäò ùëíï, ôîòíâåäòì õëîúòì ÷ïàâäòà), ìïòæïíïú òñëì øåíïî÷óíåþóäò áâåñïíïøò. åîëâíó- äò þïíêòì èïíæïüò ïîòì òíôäïúòï æï òíô- äïúòï óíæï òñëì æïàîãóíâòäò“, – ïéíòø- íï êëâçïíïûåè. ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüëêëèòüåüòììõæë- èïçå æéåì åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüò êëþï ãâåíåüïûå èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ûòîòàïæò èòèïîàóäåþåþòì æïæãåíòäåþòì ðîëåáüì ùïîïæãåíì. ìüïüòìüòêòìåîëâíóäòìïèìïõóîòìèë- íïúåèåþòà, àó 2019 ùäòì ìïè êâïîüïäøò áâåñïíïøò ôîòíâåäòì îïëæåíëþï 9,148 èäí-ìøåïæãåíæï,2018ùäòìïíïäëãòóîðå- îòëæøò - 9,498 èäí òñë, õëäë 2017 ùäòì 9 àâåøò - 9,988 èäí. ìïèïãòåîëæ, èçïîæòï òèðëîüòì èï÷âå- íåþåäò. êåîûëæ, 2019 ùäòì ëáüëèþåîøò áâåñïíïøò 6, 422 èäí æëäïîòì áïàèòì òè- ðëîüò ãïíõëîúòåäæï, îïú 11,6 %-òà èå- üòï ãïìóäò ùäòì ïíïäëãòóîò ðåîòëæòì èï÷âåíåþåäçå. 2018 ùäòì ëáüëèþåîøò 5,672 èäí äïîòì ðîëæóáüò øåèëâòæï. îïú øååõåþï èàäòïíò ùäòì èï÷âåíå- þåäì, 2016 ùåäì áâåñïíïøò 58, 363 èäí ïøø æëäïîòì áïàèòì òèðëîüò ãïíõëîúòåäæï, 2017 ùåäì- 61,742 èäí ïøø æëäïîòì, 2018 ùåäì - 62,235 èäí ïøø æëäïîòì, õëäë 2019 ùäòì òïíâïî-ëáüëèþåîøò - 53,244 èäí ïøø æëäïîòì. êòàõâïçå,îïïîòìèòçåçò,îòìãïèëúøò- æïùïîèëåþï èúòîæåþï, òèðëîüò êò òçîæå- þï, èùïîèëåþäåþò ïèþëþåí, îëè ìïãïæïìï- õïæë êëæåáìøò ïîìåþóäò ÷ïíïùåîò, îëè- äòì èòõåæâòàïú ìëôäòì èåóîíåëþòì ñâå- äïðîëæóáüòæéã-ìãïíàïâòìóôïäòï,ãïî- æï áïàèòìï æï êâåîúõòìï. èóõîïíòì áïàèòì - „ãïíàòïæò“ õåäèûé- âïíåäò èïèóêï íëçïûå - „ïèòì èòçåçòï, ìïãï- æïìïõïæë êïíëíò, ìïæïú øïâòà àåàîçå ùå- îòï, îëè ìëôäòì èåóîíåëþòì ñâåäï ðîë- æóáüò ãïàïâòìóôäåþóäòï æéã-ì ãïæïìï- õïæòìãïí, ãïîæï áïàèòìï æï êâåîúõòìï. ïè ðîëæóáüåþèï îï æïïøïâï, æéåèæå âåî ãï- âòãåà. ìùëîåæ åì ÷ïíïùåîòï òì èàïâïîò æï- èïþîêëäåþåäò, îòì ãïèëú æïîãò âåî âò- ìïáïîàâåäëøò áïàèòì ùïîèëåþï èúòîæåþï, òèðëîüò êò òçîæåþï - èòçåçåþò, îòì ãïèëú æïîãò âåî âòàïîæåþï 35.7 ðîëúåíüò èëæòì èìõâòäôåõï îáëìïíò ðòîóüñâòì õëîúçå, 39.4 ðîëúåíüò - ôîòí- âåäòì, 17.9 ðîëúåíüò - éëîòì, 6.8 ðîëúåí- üò - úõâîòìï æï àõòì õëîúçå, õëäë æï- íïî÷åíì óèíòøâíåäë ùòäò óêïâòï,“-ïéíòø- íóäòï „ìïáìüïüòì“ òíôëîèïúòïøò. ïèïìàïí,ëôòúòäóîòèëíïúåèåþòà,èëè- ìïõóîåþïãïåùòï10.4ïàïìðòîì,ìïòæïíïú39.1 ðîëúåíüò øòíïèåóîíåëþåþòì (ëöïõóîò èå- óîíåëþåþò)ìïõòàòñâíåíùïîèëæãåíòäíò.ìï- ìïêäïëåþøòæïìïáèåþóäàïìïøóïäëàâòóî- èï îïëæåíëþïè 889 êïúò øåïæãòíï. „ìïáìüïüòì“ úíëþòà, åîàåóäò ðò- îóüñâòì æïêâäïçå èëèìïõóîåþòì ìïøóï- äë ôïìò øåïæãåíì: èìõâòäôåõï îáëìïíò ðò- îóüñâòì æïêâäòì ìïôïìóîò - 24.9 äïîò, úõâîòì ïí àõòì - 10.7 äïîò, õëäë éëîòì - 22.8 äïîò. èïøòí îëúï èòèæòíïîå ùäòì èå-2 êâïîüïäøò åîàåóäò ðòîóüñâòì æïêâäï- çå èëèìïõóîåþòì ìïøóïäë ôïìò èìõâòäôå- õï îáëìïíò ðòîóüñâòì øåèàõâåâïøò - 23.9 äïîò, úõâîòì ïí àõòì æïêâäòì ìïôïìóîò - 8.4, õëäë éëîòì - 21.7 äïîò òñë. àïîæåþï, òèðëîüò êò èóæèòâïæ èçïîæòï“. æéã-ìãïîæï,èåôîòíâåäåëþòìãïíâòàï- îåþòì øåèïôåîõåþäïæ ìïõåäæåþï òèðëî- üòîåþóä èïîúâäåóäçå æïèëêòæåþóäå- þï æï äïîòì ãïóôïìóîåþïú. îëãëîú èåô- îòíâåäåëþòì ãïíâòàïîåþòì ïìëúòïúòòì àïâèöæëèïîå çóîï ó÷óèþåãïøâòäò ïè- þëþì, õëîþïäò æï ìòèòíæò òìåâ îóìåàòæïí æï óêîïòíòæïí øåèëæòì, äïîòì ãïóôïìó- îåþòì ôëíçå êò, ðîëþäåèåþèï øåóáúåâïæò õïìïòàò èòòéë. „ñâåäï íëîèïäóîò áâåñïíï ìëôäòì èå- óîíåëþòì ãïíâòàïîåþïì õåäì óùñëþì, ÷âåí ðòîòáòà, ñâåäïôåîì âïêåàåþà, îëè õåäò øåâóøïäëà. ÷âåíì ãïîæï ñâåäãïí ìëôäòì èåóîíåëþòìðîëæóáüåþòìùïîèëåþïæïèïà øëîòì, èåôîòíâåäåëþï ïîòì ùïõïäòìåþó- äò. ïäþïà, ïõäï òèðëîüò ûòîòàïæïæ, ãïç- îæòäòï àóîáåàòæïí, ìïæïú ùïõïäòìåþó- äòïîëãëîúåáìðëîüò,òìåçëãïæïæ,ìëô- äòì èåóîíåëþï æï îïú èàïâïîòï, èïîúâ- äåóäòì ùïîèëåþï, îëèåäòú ÷âåíì æïîãøò ôïìùïîèëáèíïì æï êëèôëîüì ãïíìïçéâ- îïâì.÷âåíàïíõëîþïäòæïìòèòíæòòìåâîó- ìåàòæïí æï óêîïòíòæïí øåèëæòì, õëäë ìï- òíêóþïúòë êâåîúõò, îïú ôïìùïîèëáèíïøò ïìåâå èíòøâíåäëâïíòï - àóîáåàòæïí. ðîå- èòáìòìï æï âòüïèòíåþòì ïæãòäçå ùïîèëåþï- çåïéïîèïáâììïóþïîò.ïèïìåèïüåþïòì,îëè äïîò âåîïôîòà ãïâï÷åîåà æï âåîú âåùå- âòà... ïèòì ãïèë âåîú ùïîèëåþïì âãåãèïâà. ãïòçïîæï îåôòíïíìòîåþòì ðîëúåíüòú, åì èïøòí, îëæåìïú þïíêòì ãïîåøå âåîúåîàò ùïîèëåþï âåî ïîìåþëþì. ïè ðòîëþåþøò îë- ãëî øåòûäåþï ÷âåí âòñëà êëíêóîåíüóíï- îòïíåþò?! åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîëì òíôëîèïúòòà, 10 àâåøò ùòïéòì åîëâíóäò ìïïãåíüëì èòåî ãïúåèóäò äòúåíçòåþòì ôïîãäåþøò, 2290 ìïèóøïë ïæãòäò øåòáèíåþï 10 àâåøò ùòïéòì åîëâíóäò ìïïãåíüëì èòåî ãïúåèóäò äòúåíçòåþòì ôïîãäåþøò, 2290 ìïèóøïë ïæãòäò øåòáèíåþï, - ïèòì øå- ìïõåþ åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîå- þòì ìïèòíòìüîëæïí òóùñåþòïí. ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì ìïèòíòìüîëì ùòïéòì åîëâ- íóä ìïïãåíüëì èòèæòíïîå ùäòì 10 àâòì èëíïúåèåþòà, ìïìïîãåþäë ùòïéòìåóäòì èëðëâåþòìäòúåíçòòìãïúåèòìèòçíòà,ïóá- úòëíò ãïèëúõïæåþóäò ïáâì 459 ëþòåáüçå. 2019 ùäòì íëåèþîòì èæãëèïîåëþòà, ãïúå- èóäò äòúåíçòåþòì îïëæåíëþïè 401 øåïæ- ãòíï. „ïóáúòëíòì ôïìòìï æï èëìïêîåþäòì ìï- õòà, íëåèþîòì àâòì èæãëèïîåëþòà, ììòð ùòïéòì åîëâíóäò ìïïãåíüëæïí þòóöåüøò øåâòæï 52 282 809 äïîò. îïú øååõåþï ãïúå- èóäò äòúåíçòåþòì ìïòíâåìüòúòë èëúó- äëþïì, 10 àâòì èëíïúåèåþòà åì àïíõï 69 450 000 äïîòï. ïèïâå ðåîòëæòì èëíïúåèå- þòà, èíòøâíåäëâïíò çîæï ôòáìòîæåþï åáì- ðëîüòì èï÷âåíåþåäøòú - ùòïéòì ìïìïáëí- äëðîëæóáüåþòìùòäòãïçîæòäòïìðòäåí- ûòìï æï èòíåîïäóîò/ãïçòïíò ùñäåþòì íï- ùòäøò. ïéìïíòøíïâòï æïìïáèåþòì èï÷âåíåþå- äòú - 2019 ùäòì òïíâîòæïí æéåèæå ãïúå- èóäò äòúåíçòåþòì ôïîãäåþøò ãïíìïõëî- úòåäåþåäò ðîëåáüåþòà øåòáèíï æïèïüå- þòà 2 290 ìïèóøïë ïæãòäò”,-ïúõïæåþåí óùñåþïøò. âäòàò êóîìòì ãïóôïìóîåþòæïí èëèæòíï- îå òíôäïúòóîò ùíåõòì øåìïèúòîåþäïæ, åîëâíóäèï þïíêèï èëíåüïîóäò ðëäòüò- êòì ãïèêïúîåþï æïòùñë æï ìåáüåèþåîìï æï ëáüëèþåîøòìïðîëúåíüëãïíïêâåàåþòåüï- ðëþîòâïæ 8.5%-èæå ãïòçïîæï. æéåâïíæåä òíôëîèïúòïçå æïñîæíëþòà, èëìïäëæíå- äòï, îëè ðëäòüòêòì ãïíïêâåàòì çîæï ãïã- îûåäæåþï èïíïè, ìïíïè ðîëãíëçò æïãâïíï- õåþì, îëè ãïúâäòàò êóîìòæïí òíôäïúòï- çå èëèæòíïîå çåùëäï ãïíåòüîïäæï, õë- äë øåèæãëè êò åüïðëþîòâïæ æïòùñåþì øåè- úòîåþïì æï ëîùäòïíò ðåîòëæòì øåèæåã íå- òüîïäóî æëíåì æïóþîóíæåþï, îëèåäòú, ïîìåþóäò øåôïìåþòà, 6%-òì ôïîãäåþøòï“, - ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. úíëþòìàâòì, åîëâíóäò þïíêòì øåìïõåþ ëîãïíóäò êïíëíòì øåìïþïèòìïæ, åîëâíó- äòþïíêòìïáïîàâåäëìðïîäïèåíüìùïîóæ- ãåíì èëèïâïäò ìïèò ùäòì ôóäïæ-ìïêîåæò- üë æï ìïâïäóüë ðëäòüòêòì ûòîòàïæò èò- èïîàóäåþåþòì ðîëåáüì, îëèåäøòú ïìïõó- äòï òíôäïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþåäò, èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì òì ûòîòàïæò òíì- üîóèåíüåþò, îëèäåþìïú åîëâíóäò þïíêò ãïèëòñåíåþìèòçíëþîòâòòíôäïúòòìèòìïé- ùåâïæ æï øåìïûäë îòìêåþòì èòèëõòäâï. ìïáïîàâåäëøò øåèëìóäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì èëúóäëþï ëáüëèþåîøò 11.5%-òà ãïòçïîæï ìïáïîàâåäëìåîëâíóäòþïíêòìòíôëî- èïúòòà, 2019 ùäòì ëáüëèþåîøò áâåñïíïøò øåèëìóäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì èëúóäë- þïè 153.2 èäí ïøø æëäïîò (454.3 èäí äïîò) øåïæãòíï, îïú 11.5 ðîëúåíüòà èåüòï 2018 ùäòì ëáüëèþîòì èï÷âåíåþåäçå. ìïáïîàâåäëøò ãïæèëîòúõâåþò ñâåäï óèìõâòäåìò ðïîüíòëîò áâåñíòæïí òçîæå- þï. ãïèëíïêäòìò èõëäëæ îóìåàòï, îëèå- äòú, êäåþòì èòóõåæïâïæ, ðòîâåä ïæãòäì òíïî÷óíåþì. êåîûëæ,îóìåàòæïíëáüëèþåîøò37.9èò- äòëíòæëäïîòøåèëâòæï,îïúãïìóäòùäòì ëáüëèþåîçå 4.5 ðîëúåíüòà íïêäåþòï. èå- ëîåïæãòäçåòüïäòïï,ìïòæïíïúìïáïîàâå- äëøò 21 èäí æëäïîò øåèëâòæï (çîæï 24.6 ðîëúåíüò), èåìïèåçå ìïþåîûíåàò – 15.95 èäí æëäïîò (çîæï 3.94 ðîëúåíüò). ôóäïæò ãçïâíòäåþò ãïíìïêóàîåþòà èçïîæòï ñïçïõåàòæïí – 3.23 èäí æëäïîò, çîæï 123 ðîëúåíüò; ñòîãòçåàòæïí – 2.3 èäí æëäïîò, çîæï 90.7 ðîëúåíüò æï ìëè- õåàòæïí – 1.32 èäí æëäïîò, çîæï 89.56 ðîëúåíüò.
  3. 3. 3www.BFM.genoemberi 561# 21.11.2019 èàïâïîò èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ìïáïîàâåäë ìï- ðïîäïèåíüë èèïîàâåäëþòì èëæåäçå ìïê- èïëæ æòæò õíòì ùòí ãïæïâòæï æï ðîåçòæåí- üòì ôóíáúòåþòú èíòøâíåäëâíïæ øåòçéó- æï, îëãëîú ÷ïíì, æéåèæå áâåñíòì ðîåçò- æåíüëþï, èïòíú ìïëúíåþë îåçòæåíúòïøò, ãïíìïêóàîåþóä ôóôóíåþïøò úõëâîåþïì ãóäòìõèëþì. öåî òñë æï ìïïêïøâòäèï íï- õåâïî èòäòïîæçå èåüò æïõïîöï ïâäïþîòì îåçòæåíúòòì ïøåíåþïøò æï êåàòäèëùñëþï- øò, øåèæåã èïîãâåäïøâòäèï óïîò ãïíïúõï- æï ïàëíåäòì îåçòæåíúòïçå, îëèäòì ïøå- íåþïú 28 èòäòëíò æïöæï æï ùòíïèëîþåæòì èìãïâìïæ èïíïú ïâäïþîòì îåçòæåíúòïøò ãï- ïãîûåäï úõëâîåþï. ïõäï êò ìïäëèå çóîï- þòøâòäèï ãïæïùñâòüï ïàëíåäçå ìïëúíåþë ìïõäò èëåùñë æï îåçòæåíúòòì êåàòä- èëùñëþòìàâòì ïíüòêâïîóäò æï àïíïèåæ- îëâå ïâåöòì, ìïíïàò ìïøóïäåþåþòì æï òí- üåîòåîòì ìõâïæïìõâï ïáìåìóïîòì øåìñòæ- âòìàâòì ìïîåçåîâë ôëíæòæïí 2 800 000 äïîò ãïèëïñëôòíï. èïîàïäòï, ïè àïíõòæïí èõëäëæ 2 174 783 äïîò æïòõïîöï, àóèúï åìåú èõëäëæ òèòüëè, îëè åîëâíóäò èó- çåóèòì ìïèóøïë öãóôèï 11 ïíüòêâïîóä íòâàçå æïïìêâíï, îëè øåèëàïâïçåþóäò ôï- ìò ïéåèïüåþëæï èòì îåïäóî éòîåþóäåþïì. èïîàïäòï, ìïäëèå çóîïþòøâòäèï ðîå- çòæåíüïæ ïî÷åâòì øåèæåã ãïíïúõïæï, îëè òãò ïî ïðòîåþæï ïâäïþîòì îåçòæåíúòïøò úõëâîåþïì æï óôîë èëêîûïäåþóä ïàë- íåäòì îåçòæåíúòïøò ãïæïâòæëæï, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, æîëàï ãïíèïâäëþïøò ðîå- çòæåíüòì ìêïèèï èïìçåú èëïõæòíï ãïâäåíï æï ãïæïùñâòüï îïèæåíòèå èòäòëíò èòìà- âòì ìïëúíåþë íòâàåþçå æïåõïîöï. ìïáïî- àâåäëì ðîåçòæåíüò ãïíìïêóàîåþòà ïí- üòêâïîóäò íòâàåþòì æòæò èëñâïîóäò ïé- èë÷íæï æï èïí 1 199 558 äïîò ïíüòêâïîóäò ïâåöòì æï òíüåîòåîòì ïáìåìóïîåþòì øåìï- ûåíïæ æïõïîöï. ãïíìïêóàîåþòà àâïäøòìï- úåèòï îóìåàòì ìïòèðåîïüëîë áïîõïíïøò æïèçïæåþóäò XIX ìïóêóíòì ÿïéò, îëèäòì éòîåþóäåþïú 59 000 ïøø æëäïîì øåïæ- ãåíì, ïìåâå ðïâäå ðòîâåäòì ðåîòëæòì (1754-1801) „þòóîëì ìåêîåüåîò“ - ìïùñòìò éòîåþóäåþòà 18 100 ïøø æëäïîò. îëãëîú ÷ïíì, ÷âåíì „ñâåäïçå åâîëðåä ðîåçòæåíüì“ – îëãëîú òãò ìïêóàïî àïâì óùëæåþì îóìóäò ïíüòêâïîóäò ïâåöò ãïí- ìïêóàîåþòà ¸ñâïîåþòï, ïäþïà ïè íòâàå- þòì øåûåíï æòæò õíòì ëúíåþïæïú ¸áëíæï áúåóäò æï îëæòì, àó ïîï áâåñíòì ðîåçò- æåíüëþòì æîëì, þòóöåüòì õïîöçå óíæï èëåõæòíï èïàò øåûåíï. ïìåâå, ïéìïíòøíï- âòï, îëè ðîåçòæåíüòì ïæèòíòìüîïúòòì ãïí- ðîåçòæåíüòì ïõæåíòäò ëúíåþï – ïõïäò îåçòæåíúòòìàâòì àïíïèåæîëâå æï ïíüòêâïîóäò ïâåöòì øåìïûåíïæ 2,1 èòäòëíò äïîò æïòõïîöï èïîüåþòà ïíüòêâïîóäò íòâàåþòì øåìñòæ- âï åèìïõóîåþëæï ÷âåíò ìïçëãïæëåþòìïà- âòì æï èëèïâïäò àïëþåþòìàâòì êóäüóîó- äò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþïì æï åì èï- øòí, îëæåìïú øåìñòæóä íòâàåþì øëîòì ïî- úåîàò ïî ïîòì áïîàóäò ùïîèëèïâäëþòì „àïâòìóôäåþòì ãïíâòàïîåþòì òíìüò- üóüèï“ (IDFI) øåòìùïâäï ïéíòøíóäò ìïêòàõò æï øåìïþïèòìò òíôëîèïúòïú ãïèëïáâåñíï. ìï- áïîàâåäëì ìïõåäèùòôë þòóöåüòì ôïîã- äåþøò øåáèíòäò ìïîåçåîâë ôëíæåþò ãïóà- âïäòìùòíåþåäò õïîöåþòì æïìïôïîïæ ãïèë- òñåíåþï. øåìïþïèòìïæ, IDFI–øò ïúõïæåþåí, îëè ãïóãåþïîòï ìïáïîàâåäëì ðîåçòæåí- üòì îåçòæåíúòòì êåàòäèëùñëþòìïàâòì àïíõòì ìïîåçåîâë ôëíæòæïí ãïèëñëôï, èò- ìò øòíïïîìòæïí ãïèëèæòíïîå, ï÷åíì êòàõâåþì îïèæåíïæ øååìïþïèåþï åì ãïæïùñâåüòäåþï ìïîåçåîâë ôëíæòì ãïíêïîãâòì ðîòíúòðåþì. êåîûëæ, ðîåçòæåíüòì îåçòæåíúòòì êåàòä- èëùñëþï, ùïîèëïæãåíì òè üòðòì õïîöåþì, îëèäòì ãïàâïäòìùòíåþïú øåìïûäåþåäòï þòóöåüòì æïãåãèâòì ðîëúåìøò æï íïêäåþïæ ïîòì ãïíðòîëþåþóäò ôëîì-èïýëîóäò ïí ãï- óàâïäòìùòíåþåäò ìòüóïúòòæïí. ïíüòêâïîòïüòì øåûåíïçå æïõïîöóäò 1,199,558 äïîò IDFI–ì êâäåâòì èòõåæâòà øåìïûåíò íòâ- àåþòì ïâàåíüóîëþòì, ìòûâåäòìï æï ôïìå- þòì æïæãåíòì èòçíòà ðîåçòæåíüòì ïæèòíòì- üîïúòï èòçïíøåùëíòäïæ èòò÷íåâæï ììòð - äåâïí ìïèõïîïóäòì ìïõåäëþòì ìïìïèïîà- äë åáìðåîüòçòì åîëâíóäò þòóîëìï æï åîëâíóäò èóçåóèòì èòåî øåìïþïèòìò åáì- ðåîüòçòì ÷ïüïîåþïì. àóèúï, îëãëîú IDFI- ìàâòì èëùëæåþóäò æëêóèåíüïúòòà òîê- âåâï, ìïþëäëëæ ïéíòøíóäò íòâàåþòì øåì- ùïâäïøò èëíïùòäåëþæï èõëäëæ åîëâíó- äò èóçåóèòì 3 àïíïèøîëèåäò. åîëâíóäò èóçåóèòì ìïèóøïë öãóôèï ìóä øåòìùïâ- äï 62 ïíüòêâïîóäò íòâàò, ìïòæïíïú 51-çå øåìïûäåþäïæ èòò÷íòï íòâàòì øåûåíï øåèë- àïâïçåþóä ôïìïæ, õëäë 11 øåèàõâåâïøò æïïìêâíï, îëè øåèëàïâïçåþóäò ôïìò ïéå- èïüåþëæï èòì îåïäóî éòîåþóäåþïì. êëèòìòòì àïíõèëþòà ìóä øåìñòæóäòï 47 ëáèòì èòõåæâòà øåôïìåþóäò ïíüòêâïîó- äò íòâàåþò, èïà øëîòì: 10 ãïîíòüóîò/ìï- èåóäò, 7 þóäò/þòóîë èïîêåüîò, 7 ÿïéò, 5 èïãòæï, 3 þóõîòì ìïïàò, 3 ìïîêå, 3 øïíæïäò, 2 õïäò÷ï æï ìõâï; ïàëíåäòì îåçòæåíúòòì- àâòì øåìñòæóä ïíüòêâïîóä íòâàåþì øë- îòì ñâåäïçå ûâòîïæéòîåþóäòï îóìåàòì ìïòèðåîïüëîë áïîõïíïøò æïèçïæåþóäò XIX ìïóêóíòì ÿïéò - 59 000 ïøø æëäïîò. ëàõ èëèïâïäò àïëþòìàâòì êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþïçå èçîóíâåäèëèïâïäò àïëþòìàâòì êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþïçå èçîóíâåäèëèïâïäò àïëþòìàâòì êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþïçå èçîóíâåäèëèïâïäò àïëþòìàâòì êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþïçå èçîóíâåäèëèïâïäò àïëþòìàâòì êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþïçå èçîóíâåä ðîåçòæåíüì, ïîúåîàò áïîàóäò ùïîèëèïâäëþòì íòâàò ïî øåóûåíòïðîåçòæåíüì, ïîúåîàò áïîàóäò ùïîèëèïâäëþòì íòâàò ïî øåóûåíòïðîåçòæåíüì, ïîúåîàò áïîàóäò ùïîèëèïâäëþòì íòâàò ïî øåóûåíòïðîåçòæåíüì, ïîúåîàò áïîàóäò ùïîèëèïâäëþòì íòâàò ïî øåóûåíòïðîåçòæåíüì, ïîúåîàò áïîàóäò ùïîèëèïâäëþòì íòâàò ïî øåóûåíòï ïíüòêâïîóä ÿïéøò - öïèøò 133 410 ïøø æë- äïîò/391 112 äïîò æïòõïîöï; ïíüòêâïîóä ïâåöì (ãïîíòüóîåþò, þó- äò, èïãòæï) øëîòì ñâåäïçå ûâòîïæéòîåþó- äòï îóìóäò - ðïâäå ðòîâåäòì ðåîòëæòì (1754-1801) „þòóîëì ìåêîåüåîò“ - ìïùñòìò éòîåþóäåþòà 18 100 ïøø æëäïîò; øåûåíòä ïíüòêâïîóä íòâàåþì øëîòì, âõæåþòà ìõâï- æïìõâï ûâòîïæéòîåþóä òíüåîòåîòì ïáìå- ìóïîåþì. èïãïäòàïæ, 8 500 ïøø æëäïîïæ øåìñòæóäòï øâòæò òîïíóäò ôåîùåîóäò üòäë, 4 310 ïøø æëäïîïæ - òîïíóäò èïè- äòì ôòãóîåþòì ùñâòäò, 3 ùñâòäò øïíæïäò - àòàëåóäòì ôïìò 3000 æïí 8000 ïøø æë- äïîïèæå, 3 þóõîòì ìïïàò - àòàëåóäòì ôïìò 7000 æïí 18 000 ïøø æëäïîïèæå, øóï ïçòóîò ëîò õïäò÷ï - àòàëåóäòì ìïùñòìò ôïìò 5000 æïí 7000 ïøø æëäïîïèæå æï ìõâï; øåìñòæóä ïíüòêâïîóä íòâàåþì øëîòì ïîúåîàò ïî ïîòì áïîàóäò ùïîèëèïâäë- þòì. 25 åîàåóäçå èòàòàåþóäòï åâîëðó- äò ùïîèëèïâäëþï, 11 åîàåóäò - ôîïíãó- äò, 6 åîàåóäò - îóìóäò, 3 åîàåóäò òîï- íóäò, õëäë 2 åîàåóäò - øóï ïçòóîò; óüåíæåîëæ æïõïîöóäò 720 225 äïîò IDFI-ì êâäåâòì èòõåæâòà àïíïèæåîëâå ïâåöòì, ìïíïàò ìïøóïäåþåþòì æï ôïîæåþòì øåìñòæâïçå, 7 êëèðïíòïìàïí, üåíæåîòì ãï- îåøå, öïèøò 720 225 äïîòì éòîåþóäåþòì õåäøåêîóäåþåþò ãïôëîèæï. êëèðïíòåþòì èòåî ðîåçòæåíüòì ïæèòíòìüîïúòòìàâòì óúõëóî âïäóüïøò èòùëæåþóäò òíâëòìå- þòì øåìïþïèòìïæ, ïéíòøíóäò ìïáëíäòì óæò- æåìò íïùòäòì øåìñòæâï ìïçéâïîãïîåà ãïí- õëîúòåäæï. öïèøò øåìñòæóäòï 111 åîàå- óäò ìõâïæïìõâï üòðòì àïíïèåæîëâå ïâåöò (1 þòþäòëàåêòì êåæåäò, 2 üïõüò, 13 èïãò- æï, 60 ìêïèò/ìïâïîûåäò, 22 êëíìëäò, 5 üóè- þë/æåìïë, 8 ðåæåìüïäò). àïíïèåæîëâå ïâåöì øëîòì ñâåäïçå ûâò- îïæéòîåþóäòï 13 000 åâîëì æï 10 300 åâ- îëì éòîåþóäåþòì üïõüåþò. ðîåçòæåíüòì îåçòæåíúòòìàâòì øåìñòæóäòï 120 åîàåó- äò àïíïèåæîëâå ìïíïàò ìïøóïäåþï. øåìñò- æóäò 17 àïíïèåæîëâå ÿïéòæïí àòàëåóäòì ôïìò 1900-æïí 6 000 äïîïèæå èåîñåëþì. IDFI èòò÷íåâì îëè, ðîåçòæåíüòì îåçò- æåíúòòìïàâòì ïíüòêâïîóäò íòâàåþòì øåì- ñòæâòì ðîëúåìòì (èïãïäòàïæ, åîëâíóäò èóçåóèòì èòåî âòçóïäóîò æïàâïäòåîå- þòà 2 æéåøò æïìîóäåþóäò ïíüòêâïîóäò íòâàåþòì óæòæåìò íïùòäòì øåìùïâäòì ðîë- úåìò) æï úïäêåóäò íòâàåþòì ôïìò (èïãï- äòàïæ, 59 000 ïøø æëäïîïæ øåìñòæóäò ÿï- éò, 13 800 ïøø æëäïîïæ øåìñòæóäò ìïèåó- äò èïãòæòà æï ï.ø. ) ìïåÿâëì õæòì ðîåçò- æåíüòì ïæèòíòìüîïúòòì ðëçòúòïì ïíüòêâï- îóäò íòâàåþòì øåìñòæâòà ãïîêâåóäò åêë- íëèòòì ãïêåàåþïìàïí æïêïâøòîåþòà. ïìåâå, åÿâáâåø ïñåíåþì ìïáïîàâåäëì õåäòìóô- äåþòì ãïíúõïæåþåþì, ìïþòóöåüë ìïõìîå- þòì æïçëãâòì èëüòâòà ðîåçòæåíüòì îåçò- æåíúòòì ïæãòäèæåþïîåëþòì ìïÿòîë úâäò- äåþïìàïí æïêïâøòîåþòà. ïèïìàïí, ìïþòóöåüë ìïõìîåþòà ðîåçò- æåíüòì îåçòæåíúòòì èïéïä ôïìòïíò ïíüòê- âïîóäò íòâàåþòà êåàòäèëùñëþï, âåî ÷ï- òàâäåþï ìïçëãïæëåþòìïàâòì æï èëèïâïäò àïëþåþòìàâòì êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì øåíïî÷óíåþòì ëðüòèïäóî ãïæïùñâåüòäå- þïæ æï ðîåçòæåíüòì ïæèòíòìüîïúòòì øå- ìïüñâòì ìïáèòïíëþïæ. òíìüòüóüò èòò÷íåâì îëè, ïèãâïîò éëíòìûòåþåþòìïàâòì ìïõåäè- ùòôë þòóöåüòæïí ìïõìîåþò óíæï ãïèëåñëì òè ìïõåäèùòôë òíìüòüóüåþì (èïãïäòàïæ åîëâíóä èóçåóèò) îëèåäàï óøóïäë êëè- ðåüåíúòïï êóäüóîóä èåèêâòæîåëþïçå çîóíâï æï ìïèóçåóèë åáìðëíïüåþòì ãïæïî- ÷åíï-õåäèòìïùâæëèëþòì óçîóíâåäñëôï. IDFI èëóùëæåþì ìïõåäèùòôë ïóæòüòì ìïè- ìïõóîì, æåüïäóîïæ øåòìùïâäëì ìïîåçåîâë ôëíæòæïí ðîåçòæåíüòì îåçòæåíúòòì êåàòä- èëùñëþòìàâòì ãïèëñëôòäò àïíõåþòì ãïíêïî- ãâòì èòçíëþîòëþï æï õïîöàåôåáüóîëþï. ãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíò ìïðîëüåìüë ïáúòåþòì æï ðëäòüòêóîò àïèïøåþòì ãïèë, òìåâ äïîò ò÷ïãîåþï èòèæòíïîå êâòîïì äïîèï ãïó- ôïìóîåþï ãïíïïõäï æï òì êòæåâ åî- àõåä ãïæïìúæï 2.97 -òïí íòøíóäì. àóèúï, äïîòì ãïóôïìóîåþï ïõïäò ïîïâòìàâòìïï, òìåâå îëãëîú, èòè- æòíïîå êâòîïì ãïèïîàóäò ìïðîë- üåìüë ïáúòåþò æï èéåäâïîåþï ïéïî óêâòîì ïîïâòì. àóèúï, ìïòí- üåîåìëï, àó îïèæåíïæ ïáâì ïè ëî ôïáüëîì êïâøòîò åîàèïíåààïí. óôîë êëíêîåüóäïæ ìïòíüå- îåìëï, àó îïèæåíïæ èëáèåæåþì åîëâíóäò âïäóüòì êóîìçå áâåñ- íòì øòãíòà, àòàáèòì ðåîèïíåíüó- äïæ èòèæòíïîå ïáúòåþò æï ðëäò- üòêóîò ïîïìüïþòäóîëþï. ïèòì ãï- ìïãåþïæ êò èïêîëåêëíëèòêóîò ðï- îïèåüîåþòì ãïîæï, åîàïæ ãïæï- âïâäëà àâïäò, òè ìïðîëüåìüë ïáúòåþòì üïäéåþìï æï èéåäâïîå- þïì, îëèåäòú þëäë ðåîòëæòì èïíûòäçå ãïèëòïîï áâåñïíïè. þëäë 2 ùäòïí èëíïêâåàì àó ãïæïâõåæïâà, ðòîâåäò èïìøüïþó- îò ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãïìóäò ùäòì èïòìòì æïìùñòìøò ãïòèïîàï. èï- øòí ïõïäãïçîæåþòì íïùòäò éïèòì êäóþåþøò ðëäòúòòì ïíüòíïîêëüò- êóä îåòæåþì ïðîëüåìüåþæï. ðîë- üåìüò îïèæåíòèå æéåì ãïãîûåä- æï æï èõëäëæ èïì øåèæåã èòùñíïî- æï, îïú èïøòíæåäèï øòíïãïí ìïáèå- àï èòíòìüîèï, ïõïäãïçîæåþì ìïöï- îëæ èëóþëæòøï ðëäòúòòì, ìïêèï- ëæ êïíëíòåîò èëáèåæåþåþòì ãïèë. àóèúï, îïèæåíòèå æéòïíò æï- ûïþóäëþï ìïâìåþòà ìïêèïîòìò ïé- èë÷íæï òèòìàâòì, îïàï åîëâíó- äò âïäóüï ìïøóïäëæ 4 ðóíáüòà æïúåèóäòñë. êåîûëæ, àó 2018 ùäòì èïòìòì æïìïùñòìøò (ïíó èïíïè ìïíïè ãïèëìâäåþò æïòùñåþëæï) åîàò æëäïîòì øåûåíï 2.45 äïîïæ òñë øåìïûäåþäò èïòìòì þëäëì, åîàò æëäïîòì éòîåþóäåþï 2.49 äïîì ïÿïîþåþæï. ðîëüåìüòì èåëîå üïäéïè áâå- ñïíïì, èòèæòíïîå ùäòì æïìïùñòìøò ãïæïóïîï. êåîûëæ, îóìò æåðóüïüå- þòì âòçòüòàï æï ðïîäïèåíüòì àïâ- èöæëèïîòì ìêïèøò èëêïäïàåþòà, ïéøôëàåþóäò ìïçëãïæëåþï áó÷ï- øò ãïèëâòæï æï èàïâîëþïì, îïèæå- íòèå èëàõëâíï ùïóñåíï. ïè øåèàõ- âåâïøòú ðîëüåìüòì ûòîòàïæèï èóõ- üèï, òìåâ îïèæåíòèå æéåì ãïìüïíï æï ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè ðîë- üåìüòì ãïíåòüîïäåþï, ðïîäïèåí- üòì àïâèöæëèïîòì ãïæïñåíåþòà æï úîó æïðòîåþòà øåûäë, îëèåäòú èëãâòïíåþòà ðîëüåìüòì èåìïèå üïäéïì ãïèëòùâåâì, àóèúï ïèïçå øåèæåã âòìïóþîëà. ïéíòøíóäò ãïèëìâäåþò, òèòà òñë ãïèëî÷åóäò, îëè òì ìïãïîåë øëêåþøò ãïæïòçïîæï æï ðòîæïðòîò æïîüñèï èëïõæòíï áâåñíòì åêëíë- èòêïçå. êåîûëæ, îóìëôëþòïøò æï- æïíïøïóäåþòà, îóìåàòì ôåæåîï- úòïè îòãò ìïíáúòåþò æïóùåìï ìïáïî- àâåäëì. îëèåäòú èëãâòïíåþòà ôòìêïäóî íïùòäøò, èíòøâíåäëâïíò ìüîåìò ïéèë÷íæï ÷âåíò áâåñíòì åêëíëèòêòìàâòì æï ìïøóïäëæ 300 èäí æëäïîòì æïíïêäòìò ãïèëòùâòï. àóèúï, ïè èïêîëåêëíëèòêóîò ôïáüëîåþòì ãïíâòàïîåþïèæå, èõëäëæ ãïèëìâäåþèïú èíòøâíå- äëâïíò æïîüñèï èòïñåíï åîëâ- íóä âïäóüïì æï àó èòèæòíïîå ùäòì òâíòìòì æïìïùñòìøò åîàò æë- äïîò 2.72 äïîò éòîæï, òâíòìòì þëäëì èòì øåìïûåíïæ óêâå 2.86 äïîò òñë ìïÿòîë. ìïðîëüåìüë ïáúòåþòì èåìïèå üïäéï ãïìóä êâòîïì æïòùñë æï èòè- æòíïîå êâòîïì, ïáúòòì ûïäòì ãïèë- ñåíåþòà æïøäòà æïìîóäæï. êåî- ûëæ, îëãëîú çåèëà âïõìåíåà, ðîëüåìüò èàïâîëþòì æïðòîåþïè ãï- èëòùâòï, îëèåäòú 2020 ùäòì ïî÷åâ- íåþòì ðîëðëîúòóäò ìòìüåèòà ÷ï- üïîåþïì ãóäòìõèëþæï. ðïîäïèåí- üòì èòåî ìïêïíëíèæåþäë òíòúòïüò- âòì ÷ïãæåþòì øåèæåã êò ìëúòïäóî áìåäøò æïùñåþóäò ìïçëãïæëåþòì ðîëüåìüò áó÷åþøò ãïãîûåäæï. îë- ãëîú çåèëà íïõìåíåþ øåèàõâåâåþ- øò, ïèöåîïæïú ðîëüåìüòì ûòîò- àïæèï üïäéïè ìóä îïèæåíòèå æéå ãïìüïíï, èïãîïè èïòíú èëïõåîõï äï- îòì êòæåâ óôîë æïìóìüåþï æï àó ãïìóä êâòîïì åîàò æëäïîò 2.95 òâïÿîåþëæï, èòèæòíïîå êâòîïøò äï- îò 2 ðóíáüòà æïåúï æï æéåì åîàò æëäïîòì éòîåþóäåþï, bloomberg -òì ðäïüôëîèïçå 2.97 ïÿïîþåþì. ïá- âå ãïìïàâïäòìùòíåþåäòï òì ãïîåèë- åþï, îëè äïîòì êóîìòì ìüïþòäòçï- úòòì èòçíòà, åîëâíóäò þïíêòì èõîò- æïí ïîïåîàò íïþòöò ãïæïòæãï. êåî- ûëæ, ãïèêïúîæï èëíåüïîóäò ðëäò- üòêï, øåòúâïäï êëèåîúòóäò þïíêå- þòìàâòì èëçòæóä ìïõìîåþçå ìïîå- çåîâë íëîèåþò æï ï.ø. åì ñâåäï íï- þòöò èòèïîàóäò òñë åîëâíóäò âï- äóüòì ãïèñïîåþòì êóàõòà, àóèúï èëúåèóäò íïþòöåþòì åôåáüòì èïá- ìòèïäóîïæ ïèëáèåæåþï, ìùëîåæ èëúåèóäò ïáúòåþòì æï æåìüïþòäò- çïúòòì èúæåäëþòì ãïèë, þóíåþîò- âòï, âåî èëõåîõæï. îëãëîú çåèëà èëñâïíòäò ìüïüòìüòêï ï÷âåíåþì äïîò ìïêèïëæ ìåíìòüòóîïæ îåïãò- îåþì áâåñïíïøò èòèæòíïîå ðîëúå- ìåþçå. ïáâå ìïãóäòìõèëï òì îòãò èïê- îëåêëíëèòêóîò ðïîïèåüîåþò, îëèåäòú èíòøâíåäëâíïæ ïîòïí ãïóïîåìåþóäíò æï îëèåäíòú óçîóíâåäñëôåí áâåñïíïøò óúõëóîò âïäóüòì øåèëæòíåþïì . ïõäï êò óþîïäëæ èøîïä îòúõ- âåþì ãïæïâïâäëà àâïäò: èïãïäòàïæ, ìüïüòìüòêòì ìïè- ìïõóîòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëøò ãïíõëîúòåäåþó- äò ðòîæïðòîò óúõëóîò òíâåìüò- úòåþòì (FDI) èëúóäëþïè, 2019 ùäòì èåëîå êâïîüïäøò 187.0 èäí ïøø æëäïîò øåïæãòíï, îïú 2018 ùäòì èåëîå êâïîüäòì æïçóìüå- þóä èëíïúåèåþçå 53.7 ðîëúåí- üòà íïêäåþòï. àòàáèòì 300 èäí æïïêäæï åêëíëèòêïì üóîòçèòæï- íïú, îëèåäòú èíòøâíåäëâïí ùò- äïæ, çåèëà íïõìåíåþ ìïíáúòåþì óêïâøòîæåþï. ðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòï
  4. 4. 4 www.BFM.ge #561 noemberi 21.11.2019 þïîïàòì èôäëþåäåþò ãïõæåþòïí îë- ãëîú èïàò óêâå ïîìåþóäò, ïìåâå ïõïäò èëèõèïîåþåäåþò. þïîïàò Go club èòì èôäëþåäåþì (êäóþòì ùåâîåþì) ìïøóïäåþïì èòìúåèì æïïãîëâëí þëíóì áóäåþò „ãëó üóîòì“ ìåîâòìåþòàìïîãåþäëþòìïì.êäóþòìùåâ- îåþò æïãîëâòä áóäåþì ìïìóîâåä èë- èåíüøò ãïæïúäòïí „ãëó üóîòì“ íåþòì- èòåî èëèìïõóîåþïøò. „ãëó üóîòì“ æòîåáüëîò íòíë ùòê- äïóîò ïéíòøíïâì, îëè ïè þïîïàì óïõäë- üóîòìüóäèï êëèðïíòï „ãëó üóîèï“ áïîàóä üóîòìüóä þïçïîçå ðòîâåäò æïãîëâåþòàò, äëòïäóîò þïîïàò GO CLUB ãïèëóøâï ôòíêï þïíêøò ìåìõåþòì ðëîüòîåþòì ïáúòï æïòùñë. “ïõïäò ùåäò ïõäëâæåþï, ìõâïæïìõâï ãïàâïäòìùòíåþóäò àó ãïóàâïäòìùòíå- þåäò õïîöåþòì ðåîòëæò òùñåþï, ïîïæï èòèæòíïîå ôòíïíìóîò âïäæåþóäåþåþò ïî ãâïûäåâì ìïøóïäåþïì, îëè þåâîò ìõâïæïìõâï ìïòíüåîåìë ìïïõïäùäë øå- àïâïçåþï ãïíâòõòäëà. ïè ñâåäïôåîòì èëãâïîåþòì èïîüòâ ãçïì âàïâïçëþà èëèõèïîåþäåþì ôòíêï þïíêò – èòèæòíï- îå ìïôòíïíìë âïäæåþóäåþåþòì ãïæï- ôòíêï þïíêøò ìåìõåþòì ðëîüòîåþòì ïáúòï – „÷âåíàïí óôîë òïôòï“ æïòùñë ôïîâïì, óôîë íïêäåþ ìïðîëúåíüë ãï- íïêâåàì, 3 àâå „ìïìåìõë âïäæåþóäåþå- þòìãïí æïìâåíåþïì“ – ìåìõòì ãïæïõæï ãïæïâïææåþï 2020 ùäòì àåþåîâäïèæå. æòïõ, ôòíêï þïíêøò ìåìõåþò óôîë òïôòï, ïìåâå ïéìïíòøíïâòï, îëè 40000 äïîïèæå ìåìõòì ïéåþòìïì àïâæåþò ïî èëòàõëâå- þï.” ìåìõòì ãïíïúõïæòì øåìïâìåþïæ åùâò- åà ôòíêï þïíêòì âåþ ãâåîæì www.FINCA.ge, ôòäòïäåþì, ïí æïãâòêïâ- øòîæòà *4949. åì èëèïâïäøò æïåèïüåþï þåâîò ìïòíüå- îåìë ìåîâòìò, îòì øåèæåãïú èïàò èëèõ- èïîåþäåþò øåûäåþåí êòæåâ óôîë èåüò þåíåôòüåþòà ìïîãåþäëþïì. „ïìå îëè, ÷âåíò ïõïäò „Go Club” – òì ùåâîåþì ùòí óïèîïâòìïòíüåîåìë ìòïõäååäëæåþïà“, – ïéíòøíïâì ùòêäïóîò. úíëþòìïàâòì, „ãëó üóîò“ óêâå 7 ùå- äòï ùïîèïüåþòà ðëçòúòëíòîåþì þï- çïîçå æï èãçïâîåþì èóæèòâïæ ïíåþòâ- îåþì ìõâïæïìõâï ìïõòì ùïèïõïäòìåþåäò àó ìïþëíóìå ðîëãîïèåþòà. Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâò áëíåþòì ìåîâòìåþòì ãäëþï- äóîèï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìï- áïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñíï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæîëâå ìïëôòìå ôëí- æò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòì ôïîàëþòì þïçïîò èíòøâíåäëâïí úâäòäåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâòìóôïäò ìïëôòìå ïæãòäåþò ìõâïæïì- õâï þòçíåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æòæò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäï- ìòì ëôòìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîë- åáüò, îëèäòì ãïõìíïú 2018 ùäòì þëäëì òãåãèåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïë- ôòìåóûîïâòáëíåþòìþïçïîì êòæåâ15,000 êâïæîïüóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ,Aêäïìòìþòçíåìúåíüîòìôïî- àëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèë- ìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæï- îåþòà, àþòäòìòì èàäòïíò ìïëôòìå ôëíæòì èëúóäëþï èïòíú æïþïäò î÷å- þï, - íïàáâïèòï Colliers International - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëô- äòëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12 000-çå èåüò ãïèëúæòäò ðîë- ôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëèðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîåþåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåî- àïøëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïèçòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîë- åáüåþóäò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íï- ãåþëþåþòìàâòì.A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòì ïè äëêïúòïçå ãïíàïâìåþï êò ìùë- îåæ ïè èòèïîàóäåþåþòì þóíåþîòâò ãïí- âòàïîåþïï.ïìåâå ïéìïíòøíïâòï, îëè ÿïâ- ÿïâïûòì ãïèçòîò ùïîèëïæãåíì òìüëîò- óäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïèçòîòì ãïã- îûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì- üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; – àïíïèåæîëâå òíôîïìüîóáüóîï, üåäåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèå- þò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîï- ýóäò ôïíöîåþòà, ãïèëî÷åóä ïîáòüåá- üóîòìï æï ëðüòèïäóîò ãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæ- èïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôò- äò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïíàïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóè- îë Pulmann, îëèäòì æòçïòíò, ïáìòìòì æòçïòíåîåþàïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíë- þòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåî- èï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòìüåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþó- äòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëè- ðëçòüóîò èïìïäï èïéïäò úåúõäãïèû- äåëþòì èï÷âåíåþäòà, îëèåäòú ãïèëò- ñåíåþï åáìüåîòåî - òíüåîòåîòì èëìï- ðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõóîïâïæ æï ìïó- êåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
  5. 5. 5www.BFM.genoemberi 561# 21.11.2019 sic! åêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì îïëæåíëþòì êäåþï ãîûåäæåþïåêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì îïëæåíëþòì êäåþï ãîûåäæåþïåêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì îïëæåíëþòì êäåþï ãîûåäæåþïåêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì îïëæåíëþòì êäåþï ãîûåäæåþïåêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì îïëæåíëþòì êäåþï ãîûåäæåþï óèóøåâîëþòì æëíå òìüëîòóä èòíòèóèçåï - úòôîåþì èòéèï ïîìåþóäò îåïäëþï ìüïüòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîòì òí- ôëîèïúòòà,2019ùäòìIIIêâïîüïäøòìïáïî- àâåäëøò óèóøåâîëþòì æëíå ùòíï ùäòì øå- ìïþïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà 1.1 ðîëúåí- üóäò ðóíáüòà øåèúòîæï æï 11.1 ðîëúåí- üòøåïæãòíï.ïéíòøíóäòèï÷âåíåþåäòòìüë- îòóäïæ æïþïäò èï÷âåíåþåäòï. óèóøåâîëþòì æëíòì øåèúòîåþï, ïäþïà, åîà-åîàò ñâåäïçå êïîãò òíæòêïüëîòï òèòì øåôïìïìåþäïæ àó îëãëî èóøïëþì áâåñíòì åêëíëèòêóîò ãóíæò, îïæãïí ïìåà øåèàõâå- âåþøò óíæï âòâïîïóæëà, îëè òçîæåþï æï- ìïáèåþóäàïîïëæåíëþïæïèåüòïæïèòïíòîå- ïäòçæåþï æïìïáèåþòì þïçîåþçå, àóèúï ïè øåèàõâåâïøò, îåïäóîïæ óèóøåâîëþòì èï÷- âåíåþäòì ïìåàò êäåþï åêëíëèòêóîïæ ïáüò- óîò èëìïõäåëþòì øåèúòîåþïè ãïèëòùâòï. óôîë êëíêîåüóäïæ îëè ãïâïúíëþòå- îëàóèóøåâîëþòìæëíòìêäåþï,ìïáìüïüòì èòåî ãïèëáâåñíåþóä èëíïúåèåþì óíæï øåâ- õåæëà úòôîåþì èòéèï, îòàïú æãòíæåþï, îëè2019ùäòìIIIêâïîüïäøòåêëíëèòêóîïæ ïáüòóîèï èëìïõäåëþïè øîëèòìóíïîòïíò ïìïêòìèëìïõäåëþòì(15ùäòìæïóôîëìòïìï- êòì èëìïõäåëþï) 62.5 ðîëúåíüò øåïæãòíï. êåîûëæ,ùòíïùäòìøåìïþïèòìðåîòëæàïí øåæïîåþòà, øåèúòîåþóäòï îëãëîú èëìïõ- äåëþòì ïáüòóîëþòì æëíå, ïìåâå æïìïáèå- þòì æëíå, øåìïþïèòìïæ 1.8 æï 0.9 ðîëúåíüó- äò ðóíáüòà, ïíó òì èëáïäïáååþòì ìïåîàë îïëæåíëþï, âòíú ìïèìïõóîì åûåþì øåèúòîå- þóäòï çåèëïéíòøíóäò îïëæåíëþòà. ïèïìàïí,ìïáìüïüòìïíãïîòøòìèòõåæâòà, 2018 ùåäàïí øåæïîåþòà 0.6 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà ïîòì øåèúòîåþóäò èïàò îïëæåíë- þï,âòíúæïáòîïâåþòàïîòìæïìïáèåþóäò,îïú êòæåâ åîàõåä ïæïìüóîåþì òèïì, îëè áâåñï- íïøò îïòèå ãïîæïèüåõò åêëíëèòêóîò ûâîåþò ïîèëèõæïîïæïóèóøåâîëþòìæëíòìèìãïâìò øåèúòîåþïåêëíëèòêóîïæïáüòóîòèëìïõäå- ëþòì øåèúòîåþïì óíæï èòâïùåîëà. ïéìïíòøíïâòï,îëè„îòúõâåþòàýëíãîòäå- þòì“èìãïâìòüåíæåíúòï2018ùåäìïúôòáìòî- æåþëæï óèóøåâîëþòì øåèúòîåþòì êëíüåáì- üøò. 2018 ùåäì æïôòáìòîåþóäò óèóøåâîë- þòì æëíòì èï÷âåíåþåäò þëäë 15 ùäòì òìüë- îòóä èòíòèóèò òñë æï òì 12.7 ðîëúåíüò øå- ïæãòíï. àóèúï, åêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èë- ìïõäåëþòìîïëæåíëþï2018ùåäìïúæïéèïâï- äò üîåíæòà ãïèëòî÷åëæï. ïìå èïãïäòàïæ, 2017 ùåäì ìïáïîàâåäëøò åêëíëèòêóîïæ ïá- üòóîò èëìïõäåëþï 1 èòäòëí 983.1 ïàïì ïæï- èòïíìøåïæãåíæï,õëäëàóïèïâåèï÷âåíåþåäì 2018 ùäòì ÿîòäøò ãïæïâõåæïâà, æïâòíïõïâà îëè2018ùåäììïáïîàâåäëøòåêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì îïëæåíëþï øåèúòîå- þóäòïæïòì1èòäòëí994.2ïàïìïæïèòïíìøå- ïæãåíì. ïíó, åêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èëìïõ- äåëþï 2018 ùåäì 2017 ùåäàïí øåæïîåþòà 12 400 ïæïèòïíòà ïîòì øåèúòîåþóäò. óèóøåâîëþòìèåàëæëäëãòòìæïàâäïì- àïí æïêïâøòîåþóäò ðîëúåìò òìåæïú âåî óçîóíâåäñëôì èëáïäïáååþòì æïìïáèåþòì ïéùåîòìîåïäóîìóîïàìæïïèïçå,îëãëîú „þïíêåþò æï ôòíïíìåþì“, ïìåâå ìïåáìðåîüë ùîååþì þåâîöåî ïéóíòøíïâì. àóèúï, åì ìï- åîàïøëîòìë èåàëæëäëãòïï, îëèäòàïú óêâå ùäåþòï òàâäåþï óèóøåâîëþòì æëíå æï ãïîêâåóä ìóîïàì èïòíú òûäåâï. èåàë- æëäëãòòìãïóèïîàïëþïçåôòíïíìàïèòíòì- üîèï,âïíëèïÿïâïîòïíèïúòìïóþîï. „åì èåàëæëäëãòï ïî ïîòì ìîóäñëôò- äò, ïèòüëè ïè øåèàõâåâïøò, ÷âåí âóñóîåþà æòíïèòêïì. óíæï òàáâïì, îëè öåîöåîëþòà, êïîãï õïíò æïãâÿòîæåþï òèòìàâòì, îëè èò- âïéùòëà óèóøåâîëþòì òè æëíåì, îëèåäòú íëîèïäóî,öïíìïéáâåñïíïìóíæï¸áëíæåì. àóèúï, øåèúòîåþòì æòíïèòêòì ïîïéíòøâíï, èãëíòï, îëè ìùëîò ïî òáíåþï æï ïèïøò æï- ìïçîïõì âåîïôåîì âõåæïâ. ÷åèì ìòüñâïøò óèóøåâîëþòì èï÷âåíåþåäò àïâèëùëíåþòì- àâòì ïî èòàáâïèì, ãïâïêåàå èõëäëæ ôïá- üòì êëíìüïüïúòï - îëè æòíïèòêï ïîòì ðë- çòüòóîòæïåìðîëúåìòóíæïæïâï÷áïîëà“, - ãïíïúõïæï ôòíïíìàï èòíòìüîèï. ìïìòõïîóäë æï ìïïèïñë òáíåþï óèóøåâ- îëþòì æëíòì øåèúòîåþï åêëíëèòêóîò ãïí- âòàïîåþòì ìüîïüåãòòì èòõåæâòà õæåþë- æåì ìïáïîàâåäëøò, àóèúï ïèöåîïæ óèó- øåâîëþòìæëíòìøåèúòîåþòìãïèëèùâåâòèò- çåçò áâåñïíïøò åêëíëèòêóîïæ ïáüòóîò èë- ìïõäåëþòì æëíòì øåèúòîåþïï. úõïæòï,ãïèëùâåâïæòæòï.èëìïõäåëþòìôò- íïíìóîò èæãëèïîåëþï êòæåâ óôîë îàóäò. ìïèóøïë ïæãòäåþòì øåáèíï êò ìïìòúëúõäëæ èíòøâíåäëâïíò, àïíïú óèóøåâîëþòì æëíòì øåèúòîåþïïîï„îòúõâåþòàýòíãäòîåþòì”ôïî- ãäåþøò, ïîïèåæ îåïäóîïæ, áèåæòàò æï õåä- øåìïõåþòôïáüëîåþòìãïàâïäòìùòíåþòà. àóèúï, èïíïèæå ìïíïè ìïáìüïüò, èïà èòåî æïïíëíìåþóä óèóøåâîëþòì æïàâäòì ïõïä èåàëäëãòïçå ãïæïâï, îëèåäòú èåüïæ îåï- äóîèæãëèïîåëþïìæïãâïíïõåþìáâåñïíïøòïè èòèïîàóäåþòà ïîìåþóä èæãëèïîåëþïçå, âíïõëà àó îï ìòüóïúòïï æéåì óèóøåâîëþòì àâïäìïçîòìòà îëãëîú áïäïáåþòì, ïìåâå ìëôäåþòìïæïìáåìëþîòâÿîòäøòú. áïäïáòì üòðòì æïìïõäåþåþøò æïìïáèå- þòì æëíå, ùòíï ùäòì øåìïþïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, øåèúòîåþóäòï 0.7 ðîëúåíüó- äò ðóíáüòà, õëäë ìëôäòì üòðòì æïìïõ- äåþåþøò 1.0 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà. ïáüò- óîëþòì æëíå ùòíï ùäòì øåìïþïèòì ðåîòëæ- àïíøåæïîåþòàáïäïáòìüòðòìæïìïõäåþåþ- øòøåèúòîæï2.1ðîëúåíüóäòðóíáüòà,õë- äë ìëôäòì üòðòì æïìïõäåþåþøò – 1.4 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà. ìïáìüïüòìúíëþòà,óèóøåâîëþòìæëíåãï- úòäåþòàæïþïäòïìïìëôäëæïìïõäåþåþøò,ìï- áïäïáë æïìïõäåþåþàïí øåæïîåþòà. 2019 ùäòì èåìïèå êâïîüïäøò ùòíï ùäòì øåìïþïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà óèóøåâîëþòì æëíå ìïáïäïáë æïìïõäåþåþøò 1.7 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà, õëäë ìïìëôäë æïìïõäåþåþøò 0.5 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà ïîòì øåèúòîåþóäò. ïèïìàïí,óèóøåâîëþòìæëíåüîïæòúòó- äïæ èïéïäòï êïúåþøò, áïäåþàïí øåæïîå- þòà. 2019 ùäòì èåìïèå êâïîüïäøò ïéíòøíó- äò èï÷âåíåþåäò êïúåþøò 1.7 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà ïéåèïüåþï áïäåþòì øåìïþïèòì èï÷- âåíåþåäì. îïú øååõåþï óèóøåâîëþòì æë- íåì ìáåìëþîòâ ÿîòäøò, óèóøåâîëþòì æëíå ùòíï ùäòì øåìïþïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà îëãëîú áïäåþøò, òìå êïúåþøò øåèúòîåþó- äòï 1.1 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà. ïáüòóîë- þòì æëíå áïäåþàïí øåæïîåþòà èïéïäòï êï- úåþøò. 2019 ùäòì èåìïèå êâïîüïäøò ïéíòø- íóäò èï÷âåíåþåäò áïäåþøò 54.2 ðîëúåíüì, õëäë êïúåþøò 71.9 ðîëúåíüì øåïæãåíæï. ïìåâå, ùòíï ùäòì øåìïþïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà ïáüòóîëþòì æëíòì èï÷âåíåþå- äò àòàáèòì àïíïþîïæ ïîòì øåèúòîåþóäò îëãëîú áïäåþøò, òìå êïúåþøò øåìïþïèòìïæ, 1.9æï2.0ðîëúåíüóäòðóíáüòà.2019ùäòì èåìïèå êâïîüïäøò îëãëîú áïäåþòì, òìå êïúåþòì æïìïáèåþòì æëíå ùòíï ùäòì øåìï- þïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà 1.0 ðîëúåí- üóäò ðóíáüòà ïîòì øåèúòîåþóäò. þï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûå “ïçïîüóäò èåüïìüïçåþò” óíæï èëòêâåàëì! 25 ùäïèæå èëáïäïáååþòìàâòì æï ìïöïîë ìïèìïõóîøò æïìïáèåþóäàïàâòì ïçïîüóäò25 ùäïèæå èëáïäïáååþòìàâòì æï ìïöïîë ìïèìïõóîøò æïìïáèåþóäàïàâòì ïçïîüóäò25 ùäïèæå èëáïäïáååþòìàâòì æï ìïöïîë ìïèìïõóîøò æïìïáèåþóäàïàâòì ïçïîüóäò25 ùäïèæå èëáïäïáååþòìàâòì æï ìïöïîë ìïèìïõóîøò æïìïáèåþóäàïàâòì ïçïîüóäò25 ùäïèæå èëáïäïáååþòìàâòì æï ìïöïîë ìïèìïõóîøò æïìïáèåþóäàïàâòì ïçïîüóäò àïèïøåþøò èëíïùòäåëþï øåìïûäëï ïòêîûïäëìàïèïøåþøò èëíïùòäåëþï øåìïûäëï ïòêîûïäëìàïèïøåþøò èëíïùòäåëþï øåìïûäëï ïòêîûïäëìàïèïøåþøò èëíïùòäåëþï øåìïûäëï ïòêîûïäëìàïèïøåþøò èëíïùòäåëþï øåìïûäëï ïòêîûïäëì ìïöïîë æïùåìåþóäåþåþøò æï- ìïáèåþòì èìóîâåäåþì øåìïûäëï, æïèïüåþòà úíëþòì ùïîæãåíï æïì- ÿòîæåà, îëè ïçïîüóä àïèïøåþ- øò ïî ïîòïí ÷ïîàóäò. ïèòì øåìïõåþ, „äïüïîòåþòì, ïçïîüóäòæïèëèãåþòïíòàïèïøë- þåþòì èëùñëþòì øåìïõåþ“ êïíëíøò øåìïüïíò úâäòäåþåþòì ðïêåüøòï ïéíòøíóäò, îëèåäòú ðïîäïèåí- üøò óêâå òíòúòîåþóäòï. êïíëíð- îëåáüòì ïâüëîò ðïîäïèåíüòì ùåâîò äåâïí ãëãò÷ïòøâòäòï. êåîûëæ,îëãëîúæëêóèåíüøòï ïéíòøíóäò, êïíëíðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâì ìïöïîë æïùåìåþóäåþåþøò æïìïáèåþóä æï æïìïáèåþòì èìóî- âåäðòîàïïçïîüóäòæïèëèãåþòïí àïèïøëþåþøò ÷ïîàâòì ðîåâåíúòïì. „ðîëåáüòìèòõåæâòà,„ìïöïîë ìïèìïõóîòì øåìïõåþ“ ìïáïîàâå- äëì êïíëíòà ãïàâïäòìùòíåþóäò æïìïáèåþóäò ðòîò ïî óíæï òñëì îåãòìüîòîåþóäò èëàïèïøåàï åîàòïí åäåáüîëíóä îååìüîøò, îïú óíæï æïìüóîæåþëæåì øåìï- þïèòìò ìïèìïõóîòì èòåî ãïúåèó- äò æëêóèåíüòà. ùïîèëæãåíòäòêïíëíðîëåáüò ãïâäåíïì èëïõæåíì „ìïöïîë ìïè- ìïõóîòì øåìïõåþ“ ìïáïîàâåäëì êïíëíòà ãïàâïäòìùòíåþóä ìïöï- îë èëìïèìïõóîååþçå, îëèäåþòú ÷ïîàóäíò ïîòïí ïçïîüóä æï èëèãåþòïí àïèïøëþåþøò. êåîûëæ, èïà ïåêîûïäåþïà ïçïîüóäò æï èëèãåþòïí àïèïøëþåþøò ÷ïîàâï. ìïèùóõïîëæ ìïõåäèùòôë ïî ôäëþì ïîïâòàïî úòôîì àó îïè- æåíò ïæïèòïíòï ÷ïîàóäò ïçïî- üóä æï èëèãåþòïí àïèïøëåþåþøò. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ìõâï- æïììõâï ìïöïîë ìïèìïõóîøò ûòî- àïæïæ ûïäëâïí óùñåþåþøò øòæï ãïíïùåìòàïêîûïäóäòïïçïîüóä æï èëèãåþòïí àïèïøëåþåþøò èëíï- ùòäåëþï, òìòíò ìõâï ðòîòì øåáèíò- äò åáïóíàåþòà èïòíú òéåþåí èë- íïùòäåëþïì, îïú ãâïôòáîåþòíåþì øåèæåãì, îëè ìïöïîë èëìïèìïõó- îåàï èíòøâíåäëâïíò íïùòäò ÷ïî- àóäòï ïçïîüóä æï èëèãåþòïí àïèïøëþåþøò. 2018 ùäòì èëíïúå- èåþòà, ìïöïîë ìïèìïõóîøò ìõâï- æïìõâï ôëîèòà èóøïëþì 283 800 ïæïèòïíò. îïú øååõåþï ãïâäåíïì èïà ïåêîûäåþïà ïçïîüóä æï èëèãåþòïí àïèïøëåþåþøò èëíïùò- äåëþòì èòéåþï æï æéåì èëáèåæò ïáóíàåþò òáíåþï ãïóáèåþóäò“, - âêòàõóäëþà ðîëåáüøò. ïìåâå, êïíëíðîëåáüòì àïíïõ- èïæ, ïçïîüóä àïèïøåþøò èëíïùò- äåëþïì âåéïî øåûäåþåí, 25 ùäïè- æå ïìïêòì (18 ùäïèæå óúõë áâåñ- íòì èëáïäïáòì/èëáïäïáåëþòì ïî- èáëíå ðòîò) ðòîåò. „êïíëíðîëåáüòìèòéåþòìûòîò- àïæò èòçïíòï, ìïàïèïøë þòçíåìòì ìôåîëøò ïîìåþóäò ìëúòïäóîò ôëíòì ãïóèöëþåìåþï. êåîûëæ, ñâåäï ìïàïèïøë þòçíåìòì æïùåìå- þóäåþïìåáíåþïâïäæåþóäåþï,ìï- àïèïøëæ æïøâåþïèæå ðòîì èëì- àõëâëìðòîïæëþòìæïèïæïìüóîå- þåäò æëêóèåíüò æï ãïæïïèëùèëì òì æïèëêòæåþóä ðòîàï ìòïøò. ïìåâå, ðîëåáüòì èòçïíòï ôó- äòìãïàåàîåþòìïæïüåîëîòçèòì æïôòíïíìåþòì ùòíïïéèæåã þîûë- äòì ìüîïüåãòòìï æï ìïèëáèåæë ãåãèòà ìïõåäèùòôëì èòåî ïéåþó- äò âïäæåþóäåþåþòì øåìîóäåþï æï FATF æï MONEYVAL-òì îåêë- èåíæïúòåþòìãïàâïäòìùòíåþï,îïú ãïèëõïüóäòïíåþïîàâòìãïúåèïè- æå íåþïîàâòì èôäëþåäò þëäë þåíåôòúòïîò ðòîòì æï èòì õåäà ïîìåþóäò êïðòüïäòì ãïèëêâäå- âòà“, - âêòàõóäëþà ðîëåáüòì ãïíèïîüåþòà þïîïàøò. êïíëíðîëåáüòì àïíïõèïæ, êï- íëíòì ïèëáèåæåþòì âïæïæ 2020 ùäòì 1-äò ìåáüåèþåîòï ãïíìïçé- âîóäò, îïæãïí ïéíòøíóäò âïæï ìîóäïæ ìïêèïîòìòï þòçíåì ëðå- îïüëîåþòìàâòì, îïàï èïà æîë- óäïæ èëïõæòíëí úâäòäåþåþàïí àïâòïíàòìïáèòïíëþòìèòìïæïãåþï. „ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòï“ – ïôþïì âòúåðîåçòæåíüòì ãòëîãò êïðïíï- ûòìãïíúõïæåþòà,ïçïîüóäòàïèï- øåþòì, ãïíìïêóàîåþòà êò ëíäïòí àïèïøåþòì èòèïîàóäåþòà îåãó- äïúòåþòì ïèëáèåæåþï ïóúòäåþå- äòï æï åì ñâåäïôåîò îïú øåòûäå- þï èïäå óíæï èëõæåì. àóèúï, ùòíï ãïèëúæòäåþòæïíãïèëèæòíïîåèò- ï÷íòï, îëè ïéíòøíóäò êïíëíðîë- åáüò øåìïûäëï êòæåâ åîàõåä ÷ï- âïîæåì ðïîäïèåíüòì èòåî. „ôïáüòï, îëè ïçïîüóäò àïèï- øåþòì îåãóäïúòï ïóúòäåþåäòï, ãïíìïêóàîåþòà ëíäïòí àïèïøåþòì èòèïîàóäåþòà, îëèåäòú àïâòì íåþïçåï èòøâåþóäò æï óæòæåì øå- èëìïâäåþìòéåþì.òèòìðïîïäåäó- îïæ, îëè ìïáïîàâåäëì èëìïõäå- ëþòì óæòæåìò íïùòäò ÷ïàîåóäòï ïçïîüóäàïèïøåþøòæïóêïíïìêíåä êïðòêåþì ïãåþåí òá, õåäòìóôäåþòì ùïîèëèïæãåíäåþòïîïíïòîáèåæòà íïþòöåþì ïî æãïèåí ìòüóïúòòì ãï- èëìïìùëîåþäïæ.÷âåíèõëäëææï- ðòîåþåþò ãâåìèòì, îëè îåãóäïúò- åþò ïóúòäåþäïæ ïèëáèåææåþï, àóèúï øåæåãò æéåèæå ïî ãâïáâì. ïéíòøíóäò êïíëíðîëåáüò åî- àõåä óêâå øåüïíòäò òñë ðïîäï- èåíüøò,àóèúïòãòæåðóüïüåþòìãï- æïùñâåüòäåþòà ÷ïâïîæï. òìòú âåî èëõåîõæï,îëè ìïàïèïøëþòçíåìòì îåêäïèï øåçéóæóäòñë æï èå íïê- äåþïæ èïáâì òèòì èëäëæòíò, îëè ïîìåþóäòìïõòàèëõæåþïïèêïíëí- ðîëåáüòì èòéåþï. ôïáüòï, îëè æéåâïíæåäðïîäïèåíüøòàóìïõå- äòìóôäåþëìüîóáüóîåþøò,ïçïî- üóäò àïèïøåþòì øåçéóæâòìàâòì, ðëäòüòêóîòíåþïïîïîìåþëþì. æò- æòôóäòæòæãïâäåíïìïúáèíòì,øå- ìïþïèòìïæ ïî ïîòì ãïèëîòúõóäò ïçïîüóäòàïèïøåþòìäëþòúòèæå- íïæ ûäòåîò òñëì, îëè èòìàâòì ìï- ìóîâåäãïîåèëìáèíòæåìðëäòüò- êóî ùîååþøò. ïìåà ìòüóïúòïøò êò, áâåñïíïæïèòìòèëìïõäåëþïñëâåä- æéòóîïæóôîëæïóôîëèûòèåâò- àïîåþïøò âïîæåþï æï èëáïäïáååþò ïîïèïîüëæòæàïíõåþì,ïîïèåæìï- êóàïî ìòúëúõäåìïú êò ïãåþåí ìï- àïèïøë þòçíåìøò“, – ïúõïæåþì êï- ðïíïûå. úíëþòìàâòì,ìïáïîàâåäë- øò 2018 ùåäì ñâåäïçå æòæò þîóí- âòì èáëíå 10 êëèðïíòòæïí 5 ìïàï- èïøë þòçíåìò òñë. åì èï÷âåíåþåäò êòæåâ åîàõåä èåüñâåäåþì, îëè ìïáïîàâåäëøòïçïîüóäòàïèïøå- þò åîà-åîàò ñâåäïçå èëèãåþòïíò þòçíåìòï æï èòìò þîóíâï ñëâåäù- äòóîïæîåêëîæóäïæèïüóäëþì. èïà øëîòì, 2018 ùåäì ìïàïèïøë (ïçïîüóäò) þòçíåìòì þîóíâï 128%-òà ãïòçïîæï. àó 2017 ùåäì ìåáüëîòì þîóíâï 6,050 èäîæ äï- îò òñë, 2018 ùåäì ïè èï÷âåíåþåä- èï 13,806 èäîæ äïîò øåïæãòíï. åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò

×