Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B&F 551

8,678 views

Published on

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები” #551

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B&F 551

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #551 17 oqtomberi, 2019 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 êëîóôúòóäò ìáåèï òíôîïìüîóáüóîóä ðîëåáüåþøò - ãïñòæóäò üåíæåîåþò æï øóï ãçïçå èòüëâåþóäò æïóìîóäåþåäò ìïãçïë ðîëåáüåþò ùñïîë, îëèåäòú óøóïäëæ ïîòì æïêïâøòîåþóäò ìïãçïë ìïèøåíåþäë þòçíåìàïí, òèùñïîë, îëèåäòú óøóïäëæ ïîòì æïêïâøòîåþóäò ìïãçïë ìïèøåíåþäë þòçíåìàïí, òèùñïîë, îëèåäòú óøóïäëæ ïîòì æïêïâøòîåþóäò ìïãçïë ìïèøåíåþäë þòçíåìàïí, òèùñïîë, îëèåäòú óøóïäëæ ïîòì æïêïâøòîåþóäò ìïãçïë ìïèøåíåþäë þòçíåìàïí, òèùñïîë, îëèåäòú óøóïäëæ ïîòì æïêïâøòîåþóäò ìïãçïë ìïèøåíåþäë þòçíåìàïí, òè ðîïáüòêòì øåìïõåþ ãâòñâåþï, îëèåäòú ïè ìôåîëøòï æïèêâòæîåþóäò – ìïáèå, ûòîòàïæïæ,ðîïáüòêòì øåìïõåþ ãâòñâåþï, îëèåäòú ïè ìôåîëøòï æïèêâòæîåþóäò – ìïáèå, ûòîòàïæïæ,ðîïáüòêòì øåìïõåþ ãâòñâåþï, îëèåäòú ïè ìôåîëøòï æïèêâòæîåþóäò – ìïáèå, ûòîòàïæïæ,ðîïáüòêòì øåìïõåþ ãâòñâåþï, îëèåäòú ïè ìôåîëøòï æïèêâòæîåþóäò – ìïáèå, ûòîòàïæïæ,ðîïáüòêòì øåìïõåþ ãâòñâåþï, îëèåäòú ïè ìôåîëøòï æïèêâòæîåþóäò – ìïáèå, ûòîòàïæïæ, øòæï èëùñëþòì ãçåþì óêïâøòîæåþï, îëèåäøòú áïîàóäò êëèðïíòåþò èëíïùòäåëþåí.øòæï èëùñëþòì ãçåþì óêïâøòîæåþï, îëèåäøòú áïîàóäò êëèðïíòåþò èëíïùòäåëþåí.øòæï èëùñëþòì ãçåþì óêïâøòîæåþï, îëèåäøòú áïîàóäò êëèðïíòåþò èëíïùòäåëþåí.øòæï èëùñëþòì ãçåþì óêïâøòîæåþï, îëèåäøòú áïîàóäò êëèðïíòåþò èëíïùòäåëþåí.øòæï èëùñëþòì ãçåþì óêïâøòîæåþï, îëèåäøòú áïîàóäò êëèðïíòåþò èëíïùòäåëþåí. ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 äïæë ðïðïâï:äïæë ðïðïâï:äïæë ðïðïâï:äïæë ðïðïâï:äïæë ðïðïâï: „÷âåí æéåì ãâïáâì„÷âåí æéåì ãâïáâì„÷âåí æéåì ãâïáâì„÷âåí æéåì ãâïáâì„÷âåí æéåì ãâïáâì ãïæïî÷åíïçåãïæïî÷åíïçåãïæïî÷åíïçåãïæïî÷åíïçåãïæïî÷åíïçå ëîòåíüòîåþóäòëîòåíüòîåþóäòëîòåíüòîåþóäòëîòåíüòîåþóäòëîòåíüòîåþóäò åêëíëèòêï“åêëíëèòêï“åêëíëèòêï“åêëíëèòêï“åêëíëèòêï“ èòêîëìïôòíïíìëèòêîëìïôòíïíìëèòêîëìïôòíïíìëèòêîëìïôòíïíìëèòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòìëîãïíòçïúòåþòìëîãïíòçïúòåþòìëîãïíòçïúòåþòìëîãïíòçïúòåþòì þïçîòæïí,þïçîòæïí,þïçîòæïí,þïçîòæïí,þïçîòæïí, ûòîòàïæïæ ëíäïòíûòîòàïæïæ ëíäïòíûòîòàïæïæ ëíäïòíûòîòàïæïæ ëíäïòíûòîòàïæïæ ëíäïòí ìåìõòì ãïèúåèòìåìõòì ãïèúåèòìåìõòì ãïèúåèòìåìõòì ãïèúåèòìåìõòì ãïèúåèò êëèðïíòåþò áîåþòïíêëèðïíòåþò áîåþòïíêëèðïíòåþò áîåþòïíêëèðïíòåþò áîåþòïíêëèðïíòåþò áîåþòïí ìüïüòìüòêòììüïüòìüòêòììüïüòìüòêòììüïüòìüòêòììüïüòìüòêòì ìïèìïõóîòìïèìïõóîòìïèìïõóîòìïèìïõóîòìïèìïõóîò ìïçëãïæëåþïììïçëãïæëåþïììïçëãïæëåþïììïçëãïæëåþïììïçëãïæëåþïì àâïäåþøò íïúïîìàâïäåþøò íïúïîìàâïäåþøò íïúïîìàâïäåþøò íïúïîìàâïäåþøò íïúïîì ïñîòìïñîòìïñîòìïñîòìïñîòì àóîáåàòìàóîáåàòìàóîáåàòìàóîáåàòìàóîáåàòì åêëíëèòêïåêëíëèòêïåêëíëèòêïåêëíëèòêïåêëíëèòêï ìïíáúòåþòàìïíáúòåþòàìïíáúòåþòàìïíáúòåþòàìïíáúòåþòà òüâòîàåþï - îëãëîòüâòîàåþï - îëãëîòüâòîàåþï - îëãëîòüâòîàåþï - îëãëîòüâòîàåþï - îëãëî ïòìïõåþïïòìïõåþïïòìïõåþïïòìïõåþïïòìïõåþï ìïáïîàâåäëçåìïáïîàâåäëçåìïáïîàâåäëçåìïáïîàâåäëçåìïáïîàâåäëçå èåçëþåäò áâåñíòìèåçëþåäò áâåñíòìèåçëþåäò áâåñíòìèåçëþåäò áâåñíòìèåçëþåäò áâåñíòì êîòçòìòêîòçòìòêîòçòìòêîòçòìòêîòçòìò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ìïëêóðïúòë õïçàïíìïëêóðïúòë õïçàïíìïëêóðïúòë õïçàïíìïëêóðïúòë õïçàïíìïëêóðïúòë õïçàïí èæåþïîå ìëôäåþøòèæåþïîå ìëôäåþøòèæåþïîå ìëôäåþøòèæåþïîå ìëôäåþøòèæåþïîå ìëôäåþøò ïõïäò ìïùïîèëåþòìïõïäò ìïùïîèëåþòìïõïäò ìïùïîèëåþòìïõïäò ìïùïîèëåþòìïõïäò ìïùïîèëåþòì ãïõìíòì èòçíòà,ãïõìíòì èòçíòà,ãïõìíòì èòçíòà,ãïõìíòì èòçíòà,ãïõìíòì èòçíòà, ãîïíüåþòìãîïíüåþòìãîïíüåþòìãîïíüåþòìãîïíüåþòì ðîëãîïèï æïòùñëðîëãîïèï æïòùñëðîëãîïèï æïòùñëðîëãîïèï æïòùñëðîëãîïèï æïòùñë ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 „äòþåîàò þïíêòì“ ìïðåíìòë ìåìõåþòì áìåäøò ãïÿåæòäò 400 000–èæå ðåíìòëíåîò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò „êóì íïþòöåþòà“ âòàïîæåþï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 èëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîòèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîòèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîòèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîòèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòï
  2. 2. 2 www.BFM.ge #551 oqtomberi 17.10.2019 Nota Bene saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 îï àáèï óíæï, õåäøåêîóäåþòì ïî øåùñ- âåüòì ãïæïùñâåüòäåþï èòìïìïäèåþåäòï, èïãîïè ïõäï ìïÿòîëï, îëè ëîòâå èõïîå æï èïà øëîòì, èàïâîëþïú åîàëþäòâò ûïäòì- õèåâòà æïâìõæåà èëäïðïîïêåþòì èïãòæòì ãïîøåèë æï ãïæïâÿîïà ñâåäï òì ïîìåþóäò ìïêòàõò, îëèåäòú ãïæïìïÿîåäòï ðîëåá- üòì ùïîèïüåþòà ãïíõëîúòåäåþòìàâòì, - ïèòì øåìïõåþ „ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëí- ìëîúòóèòì“ ãåíåîïäóîèï æòîåáüëîèï äåâïí ïõâäåæòïíèï ýóîíïäòìüåþì ãï- íóúõïæï, îëæåìïú ãïèëåõèïóîï òíôîïìü- îóáüóîòììïèòíòìüîëìãïæïùñâåüòäåþïì, îëèäòì àïíïõèïæ ìïèòíòìüîë „ïíïêäòòì êëíìëîúòóèàïí“ õåäøåêîóäåþòì øåùñâå- üïçå óïîì ïèþëþì æï âïäæåþóäåþåþòì øå- ìïìîóäåþäïæ âïæïì ùäòì þëäëèæå ïû- äåâì. „îï àáèï óíæï, ãïæïùñâåüòäåþï õåä- øåêîóäåþòì ïî øåùñâåüïìàïí æïêïâøòîå- þòà èòìïìïäèåþåäòï æï ÷âåí ïèïì èòâåìïä- èåþòà. ÷âåí, ÷âåíò ðëçòúòï æï çëãïæïæ, êëèðïíòòìïæïðîëåáüòììüïüóìòãóøòí,ûï- äòïí èêïôòëæ æïâïôòáìòîåà. ÷âåí öåîöå- îëþòà âòíïî÷óíåþà ïè ðëçòúòïì æï âàâäòà, îëè êëíêîåüóäò æïþîêëäåþå- þòï ðîëåáüòì èòèæòíïîåëþòì ðîëúåìøò, îëèåäòú åîàëþäòâò ûïäåþòà ïîòì ãïæï- ìïäïõòæïãïæïìïùñâåüò.îïàáèïóíæï,àâò- àëí ïî øåùñâåüòì ãïæïùñâåüòäåþï èòìï- ìïäèåþåäòï, èïãîïè ïõäï, ìïÿòîëï, îëè ëîòâå èõïîå æï èïà øëîòì, èàïâîëþïú, åî- àëþäòâò ûïäòìõèåâòà æïâìõæåà èëäïðï- îïêåþòì èïãòæòì ãïîøåèë æï ãïæïâÿîïà „ïíïêäòòì êëíìëîúòóèò“ òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîëì ãïæïùñâåüòäåþïì èòåìïäèåþï æï èàïâîëþïì èëäïðïîïêåþåþòì èïãòæïìàïí òùâåâì ìïáïîàâåäëì îåãòëíóäò ãïíâòàïîå- þòìï æï òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîë ïíïêäòòìðîëåáüàïíæïêïâøòîåþòàãïíúõï- æåþïì ïâîúåäåþì. îëãëîú ãïíúõïæåþïøòï íïàáâïèò, „èò- óõåæïâïæ òèòìï, îëè êëíìëîúòóèèï êïðò- üïäòìøåâìåþòìâïäæåþóäåþïíïùòäëþîòâ, õëäë þïíêåþàïí èòéùåóäò øåàïíõèåþòì ùïîèëæãåíòì âïäæåþóäåþï ìïåîàëæ âåî øåïìîóäï, îïú ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïì ïíòÿåþì óôäåþïì æïóñëâíåþäòâ èëøïäëì õåäøåêîóäåþï, ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï òàâïäòìùòíåþì ïíïêäòòì ðëîüòì èøåíåþ- äëþòì ðîëåáüòì èíòøâíåäëþïì æï ïè åüïð- çå óïîì ïèþëþì õåäøåêîóäåþòì èëøäòì óôäåþòì ãïèëñåíåþïçå“. „ìïáïîàâåäëì îåãòëíóäò ãïíâòàïîå- þòìïæïòíôîïìüîóáüóîòììïèòíòìüîëñë- âåäàâòì òàâïäòìùòíåþæï æï òàâïäòìùò- íåþì ïíïêäòòì éîèïùñäëâïíò ðëîüòì ðîë- åáüòì èòèïîà ïîìåþóä èïéïä ìïöïîë òí- üåîåìì æï æîëóäïæ ïùâæòì ìïçëãïæëå- þïì ëþòåáüóî òíôëîèïúòïì ðîëåáüòì èòè- æòíïîåëþòì øåìïõåþ. âòíïòæïí ãóøòí, 15 ëáüëèþåîì, óøåæå- ãëæ ïèëòùóîï „ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëíìëîúòóèòìàâòì“ ðëîüòì èøåíåþäëþòì àïëþïçå ìïòíâåìüòúòë õåäøåêîóäåþòì èëîòãò æï åîà-åîàò þëäë úâäòäåþòà ãïíìïçéâîóäòêëíìëîúòóèòìøóïäåæóîò âïäæåþóäåþåþòì øåìîóäåþòì âïæï, ãâìóîì ìïçëãïæëåþïì ãïâïúíëà ìïáïîà- âåäëì èàïâîëþòì, îëãëîú ìïòíâåìüòúòë õåäøåêîóäåþòì åîà-åîàò èõïîòì èòåî èò- éåþóäò ãïæïùñâåüòäåþï. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êëíìëîúòóèèï êïðòüïäòì øåâìåþòì âïäæåþóäåþï íïùò- äëþîòâ,õëäëþïíêåþàïíèòéùåóäòøåàïí- õèåþòì ùïîèëæãåíòì âïäæåþóäåþï ìïåî- àëæ âåî øåïìîóäï, îïú ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïì ïíòÿåþì óôäåþïì æïóñëâíåþ- äòâ èëøïäëì õåäøåêîóäåþï, ìïáïîàâå- äëì èàïâîëþï òàâïäòìùòíåþì ïíïêäòòì ðëîüòì èøåíåþäëþòì ðîëåáüòì èíòøâíå- äëþïì æï ïè åüïðçå óïîì ïèþëþì õåäøåê- îóäåþòì èëøäòì óôäåþòì ãïèëñåíåþïçå. ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï ïûäåâì êëí- òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîë „ïíïêäòòì êëíìëîúòóèàïí“ õåäøåêîóäåþòì øåùñâåüïçå óïîì ïèþëþì æï âïäæåþóäåþåþòì øåìïìîóäåþäïæ âïæïì ùäòì þëäëèæå ïûäåâì ìëîúòóèì ìïøóïäåþïì þëäëèæå ãïèëòñå- íëì èòì õåäà ïîìåþóäò îåìóîìò æï ôò- íïíìóîò âïäæåþóäåþåþòì øåìîóäåþòìà- âòì æïùåìåþóä ìïþëäëë âïæïèæå ïíó 2019 ùäòì þëäëèæå, èëòçòæëì îëãëîú ìïêó- àïîò êïðòüïäò, òìå èòïéùòëì ìïåîàïøëîò- ìë þïíêåþòæïí ùåîòäëþòà øåàïíõèåþïì ðëîüòì èøåíåþäëþòì ðîëåáüòì æïìïìîó- äåþäïæ. ïáâå øåãïõìåíåþà, îëè ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìï æï „ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëíìëîúòóèì“ øëîòì ãïôëîèåþóäò ìïòí- âåìüòúòë õåäøåêîóäåþòà ãïàâïäòìùòíå- þóäò ðîïáüòêóäïæ ñâåäï âïäæåþóäåþòì øåìîóäåþòì âïæï 2017 ùäòæïí æéåèæå ìï- áïîàâåäëì èàïâîëþïè ïíïêäòòì ãïíâòàï- îåþòì êëíìëîúòóèì îïèæåíöåîèå ãïæïó- âïæï. ïíïêäòòì ðëîüòì ðòîâåäò ôïçòì èøå- íåþäëþòìàâòì ìïÿòîë æïôòíïíìåþòì èëûò- åþòì âïæï 2017 ùäòì 15 ïãâòìüëæïí ïîïåî- àõåä, õëäë þëäë, èå-12 úâäòäåþòà 2019 ùäòì 31 æåêåèþîïèæå ãïæïâïææï. èòèæòíïîåùäòìþëäëèæåïíïêäòòìãïí- âòàïîåþòì êëíìëîúòóèì æïôòíïíìåþòì íï- ùòäøò øåìïìîóäåþåäò î÷åþï øåèæåãò âïä- æåþóäåþåþò: - øåàïíõèåþï ðëüåíúòóî òíâåìüëîåþ- àïí 120 èòäòëíò ïøø æëäïîòì ëæåíëþòì êëíìëîúòóèòì ìïêóàïîò êïðòüïäòì øåâìå- þòì àïëþïçå; - ìïåîàïøëîòìë þïíêåþàïí 400 èòäòë- íò ïøø æëäïîòì ëæåíëþòà ìåìõòì ãïèëñë- ôòì àïëþïçå øåàïíõèåþòì èòéùåâï æï õåä- øåêîóäåþòì ãïôëîèåþï; - âïäæåþóäåþåþòì øåìîóäåþòì óç- îóíâåäñëôòì 20 èòäòëíò æëäïîòì ëæå- íëþòì ìïþïíêë ãïîïíüòòì ùïîæãåíï; - ðòîâåäò ôïçòì üåîèòíïäòì ëðåîï- üëîàïí æï ðòîâåäò ôïçòì ìïèøåíåþäë ìï- èóøïëåþòì êëíüîïáüëîàïí õåäøåêîóäå- þòì ãïôëîèåþï. òèåæì âòüëâåþà, îëè ðîëåáüòì èòèïîà ìïáïîàâåäëì èàïâîëþòì èëîòãò èõïîæï- ÿåîï øåæåãòïíò òáíåþï æï êëíìëîúòóèò ïè- öåîïæ øåûäåþì ìïêóàïîò ìïõåäøåêîóäå- þë âïäæåþóäåþåþòì öåîëâíïæ øåìîóäå- þïì“, - íïàáâïèòï ãïíúõïæåþïøò. ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 ñâåäï òì ïîìåþóäò ìïêòàõò, îëèåäòú ãï- æïìïÿîåäòïðîëåáüòìùïîèïüåþòàãïíõëî- úòåäåþòìàâòì. âòèåæëâíåþà, îëè åì ãïæïùñâåüòäåþï ïìåâå òáíåþï ãïãîûåäåþóäò èïàò ðïîüíò- ëîóäò æïèëêòæåþóäåþòà. ÷âåí èçïæ âïîà, îëè æïâìõæåà èëäïðïîïêåþòì èïãò- æïìàïí æï êòæåâ åîàõåä âòìïóþîëà òè ìï- êòàõåþçå, îëèåäòú ïîòì ãïæïìïÿîåäò“, - ãïíïúõïæï ïõâäåæòïíèï. ïèïìàïí, èòìò àáèòà, òíâåìüëîåþàïí æïêïâøòîåþòà êëíêîåüóäò íïþòöåþòï ãï- æïìïæãèåäò. „ãóøòí ïîïåîàò ôïáüò æïâïôòáìòîåà, îïú èëõæï þëäë åáâìò êâòîòì èïíûòäçå, ÷âåí âòíïî÷óíåþà ïè ðëçòúòïì. òíâåìüë- îåþàïí èòèïîàåþòà íïþòöåþòï ãïìïêåàåþå- äò, àóíæïú ùåîòäò ãïìïãçïâíò, øåõâåæîïï ÷ïìïüïîåþåäò. ïìåâå âôòáîëþ, æïóñëâíåþ- äòâøåõâåæîïï÷ïìïüïîåþåäòìïåîàïøëîò- ìë ìïôòíïíìë òíìüòüóüåþàïí æï òì ìï- êòàõåþò, îëèäåþòú ïáïèæåú òñë, åì ñâå- äïôåîò èëäïðïîïêåþòì èïãòæòì ãïîøåèë åîàëþäòâò ûïäåþòà ïîòì ãïæïìïùñâåüò“, - ãïíïúõïæï äåâïí ïõâäåæòïíèï. êëèðïíòï „¸òæîëæòïãíëìüòêïè“ ýòí- âïä¸åìòì ïæîåóäò øåüñëþòíåþòì ðîëåá- üçå èóøïëþï æïïìîóäï æï ìïüåìüë îå- ýòèøòú ùïîèïüåþòà ãïóøâï. øåæåãïæ, ðë- üåíúòóîò ìïôîàõòì ïéèë÷åíòì øåèàõâå- âïøò, ìðåúòïäòçåþóäò ðîëãîïèï ýòíâïä- ¸åìòì êïøõäòì èòèæåþïîåæ èúõëâîåþ èë- áïäïáååþì ìòîåíåþòì èåøâåëþòà ùòíïìùïî ãïïôîàõòäåþì. ðîëåáüçåèóøïëþïêëèðïíòòæîëæò- ïãíëìüòêïè“ 2018 ùäòì æïìïùñòìøò òüïäò- åä ðïîüíòëîåþàïí „CAE” æï „FIELD“-àïí åîàïæ æïòùñë. îëãëîú êëèðïíòï „¸òæîëæòïãíëìüò- êòì“ æòîåáüëîò òîïêäò ãïãóï ïúõïæåþì, ìòîåíåþò 5 ìõâïæïìõâï äëêïúòïçåï ãïíàïâ- ìåþóäò. ìðåúòïäòçåþóäò ðîëãîïèï ìåí- ìëîåþòæïí òíôëîèïúòïì òéåþì æï ïïíïäò- çåþì.ìüïíæïîüóäòèëíïúåèåþòìúâäòäå- þòì æïôòáìòîåþòì øåèàõâåâïøò êò ðîëãîï- èï ïâüëèïüóîïæ îàïâì ìòîåíåþì. „öëîöòïí óëàåî åíæ ôïóåîòì“ æïêâå- àòà êëèðïíòï „¸òæîëæòïãíëìüòêïè“ ãïíï- àïâìï ïîïãâòìõåâøò, êåîûëæ, ýòíâïä¸åìò- ìï æï þëæëîíï ¸åìòì èëíïêâåàçå ìòîåíå- þòì ìòìüåèï, îëèåäòú æïêïâøòîåþóäòï ïèïâå êëèðïíòòì èòåî æïñåíåþóäò ìåíìë- îåþòì ìòìüåèïìàïí. ìðåúòïäòçåþóäò ðîëãîïèï ïõëîúòåäåþì ýòíâïäçå ïîìåþó- äò ñâåäï ìåíìëîòì òíôëîèïúòòì êëíü- êëèðïíòï „¸òæîëæòïãíëìüòêïè“ ýòíâïä¸åìòì ïæîåóäò øåüñëþòíåþòì ðîëåáüçå èóøïëþï æïïìîóäï æï ìïüåìüë îåýòèøò ãïóøâï îëäìï æï øåìùïâäïì. ïèïâæîëóäïæ, ìòì- üåèïì ïáâì òèòì øåìïûäåþäëþï, îëè ìèì- òìï æï èåòäòì ìïõòà ãïïâîúåäëì òíôëî- èïúòï ñâåäï ìïÿòîë æåðïîüïèåíüìï àó ìïèàïâîëþë ìüîóáüóîïøò, îïàï øåìïþï- èòìò ìüîóáüóîåþò èëìïõäåëþòì èåüò óìïôîàõëåþòìàâòì òíôëîèòîåþóäíò òñ- âíåí“ , - ãïíïúõïæï òîïêäò ãïãóïè. ýòíâïä¸åìòì ïæîåóäò ãïôîàõòäåþòì ìòìüåèòì èíòøâíåäëþïçå ìïóþîëþì ðîëåá- üòì òíýòíåîò çóîïþ ãëîöëäïûåú. „êëèðïíòï „¸òæîëæòïãíëìüòêï“ ãåã- èïâì, îëè èìãïâìò ðîëåáüåþò ìõâï ëþòåá- üåþçåú ãïíïõëîúòåäëì, îïú ûïäòïí èíòø- âíåäëâïíòï, çëãïæïæ, áâåñíòìï æï èòìò åíåîãåüòêòì ãïíâòàïîåþòìàâòì“, - ïéíòø- íï çóîïþ ãëîöëäïûåè. îïú øååõåþï „¸òæîëæòïãíëìüòêïì“, òì ùïèñâïíò áïîàóäò ìïòíýòíîë æï ìïêëí- ìóäüïúòë êëèðïíòïï, îëèåäòú 2006 ùåäì åíåîãåüòêòìïæïåíåîãåüòêóäòìüîóáüó- îåþòì ìïèåúíòåîë-êâäåâòàò òíìüòüóüòì ìïôóûâåäçåæïïîìæï.òìèëèõèïîåþåäììï- èëáïäïáë æï ãïîåèëìæïúâòàò òíýòíåîòòì ìôåîëøò ìõâïæïìõâï üòðòì èëèìïõóîåþïì ìàïâïçëþì, èïà øëîòì ùòíïìùïî øåèëùèå- þïì, æåüïäóîò æòçïòíòì øåáèíïì, æïãåãè- âïìïæïèøåíåþäëþòìçåæïèõåæâåäëþïìïæ- ãòäëþîòâ æï óúõëåä ðïîüíòëîåþàïí àï- íïèøîëèäëþòà. 2019 ùäòì òïíâïî-ìåáüåèþåîøò ìïáïî- àâåäëøò ìïáëíäòà ìïãïîåë ìïâïÿîë þîóíâïè(ïîïæåêäïîòîåþóäòâïÿîëþòìãï- îåøå)9193.7èäíïøøæëäïîòøåïæãòíï,îïú ùòíïùäòìøåìïþïèòìòðåîòëæòìèï÷âåíåþåä- çå 0.5 ðîëúåíüòà èåüòï. ïèòì øåìïõåþ òí- ôëîèïúòïì,ìüïüòìüòêòìåîëâíóäòìïèìï- õóîò ïâîúåäåþì. òïíâïî-ìåáüåèþåîøò åáìðëîüò 11.1%-òà ãïòçïîæï, õëäë òèðëîüò 3.3%-òà øåèúòîæï „ìïáìüïüòì“ úíëþòà, åáìðëîüò 2 719.2 èäí ïøø æëäïîò òñë (11.1 ðîëúåíüòà èå- üò), õëäë òèðëîüò 6 474.5 èäí ïøø æëäï- îò (3.3 ðîëúåíüòà íïêäåþò). óïîñëôòàèï ìïâïÿîë þïäïíìèï êò 2019 ùäòì òïíâïî-ìåáüåèþåîøò 3 755.3 èäí ïøø æëäïîò æï ìïãïîåë ìïâïÿîë þîóíâòì 40.8 ðîëúåíüò øåïæãòíï. ìòîòòì ÷îæòäëåàòà àóîáåàòì èòåî ùïîèëåþóäò ìïëèïîò ëðåîïúòï àóîáåàòì åêëíëèòêïì ûâòîò óöæåþï. ïèòì øåìïõåþ ïèåîòêòì âïÿîëþòì èòíòì- üîèï óòäþëî îëìèï ãïíïúõïæï. âïøòíãüëíøò êëíôåîåíúòïçå ìòüñâòà ãïèëìâäòìïì èïí ìïçëãïæëåþïì æëíïäæ üîïèðòì ãïíêïîãóäåþï øåïõìåíï, îëèåäòú àóîáåàòæïí òèðëîüòîåþóä îêòíïçå ìï- þïýë üïîòôòì 50%-èæå ãïçîæïì òàâïäòì- ùòíåþì, ïìåâå àóîáåààïí ìïâïÿîë ìï- êòàõåþøò èëäïðïîïêåþåþòì øåùñâåüïì, îë- èåäòú ãïèëùâåóäòï ïíêïîïì áèåæåþåþòà ìòîòïøò. „àó åì áèåæåþåþò ãïãîûåäæåþï àóî- ïøø-òì âïÿîëþòì èòíòìüîò ãïíèïîüïâì àó îï øåæåãò åáíåþï àóîáåàòì åêëíëèòêïçå ëèì áåàòìåêëíëèòêòìàâòìòìæòææïíïõïîöåþì èëòüïíì. àóîáåàì èëóùåâì ëèòì ãïèë óïîò àáâïì ðëüåíúòóî òíâåìüòúòåþçå, îëèäåþòú ïî ÷ïæåþåí ëèòì èùïîèëåþåä áâåñïíïøò ôóäì. ïèïâæîëóäïæ ìïâïÿîë øåàïíõèåþï àóîáåàòì èøð-ì 4%-òïí çîæïì ãïèëòùâåâæï æï æïèïüåþòà 150 ïàïì ìïèó- øïë ïæãòäì øåáèíòæï“, - ãïíïúõïæï èïí. øåãïõìåíåþà, îëè àóîáåàèï ÷îæòäë- åà ìòîòïøò ìïèõåæîë ëðåîïúòï 9 ëáüëè- þåîì æïòùñë. ïíêïîï ïèüêòúåþì, îëè ëðå- îïúòòì èòçïíò àóîáåàòì ìïçéâîåþàïí „óìïôîàõëåþòì çëíòì“ èëùñëþïï. ïíêïîïì ïè ãïæïùñåâüòäåþïì ïøø, åâîëêïâøòîò æï îóìåàò åùòíïïéèæåãåþòïí. 2019 ùäòì 1 òïíâîòæïí ìïðåíìòë ìáåèï- øò 900 668 óíòêïäóîò èëíïùòäåï , ìïöïîë ìåáüëîòæïí ïîòì 726 295, ìïöïîë ìåáüë- îòæïí êò – 210 247 . ìáåèï 161 756–èï ïæïèòïíèï æïüëâï. êåîûë ìåáüëîòæïí 119 651 èï, ìïöïîëæïí – 42 105. ìïðåíìòë ìáåèïøò 58 300 êëèðï- íòïï ÷ïîàóäò, – ìïðåíìòë ìïïãåíüëì õåä- èûéâïíåäèï äåâïí ìóîãóäïûåè ðïîäïèåí- üòìöïíæïúâòìêëèòüåüìïíãïîòøò÷ïïþïîï. ìïðåíìòë ìïïãåíüëì òíâåìüëîò öåî èõëäëæ ìïþïíêë ìåáüëîòï ôëíæøò ïêóèóäòîåþóäòï 400 èäí-çå èåüò, èïà øëîòì 8.6 èäí æïîòúõóäò ìïî- ãåþåäò. ôóäòë öåî èõëäëæ ìïþïíêë ïí- ãïîòøåþçåï. èïäå ìïõïçòíë ëþäòãïúòåþøò ãïíàïâìæåþï. ìáåèïøò èëíïùòäåàï ãïùåâîòïíåþòìï æï ìáåèòæïí ãïìâäòì èëíïúåèåþòì ïíïäòçòì øåæåãïææãòíæåþï,îëèþëäëëîòàâòìèë- íïúåèåþòà, ìáåèòæïí ãïìâäïçå èëèïîàâò- ïíëþï 10-öåî øåèúòîæï.
  3. 3. 3www.BFM.geoqtomberi 551# 17.10.2019 èàïâïîò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò „êóì íïþòöåþòà“ âòàïîæåþï ìïáïîàâåäëøò ìïæïçéâåâë ìåáüë- îò èóæèòâïæ åîà–åîà ñâåäïçå ðåîì- ðåáüòóä èòèïîàóäåþïæ òàâäåþï. áïî- àâåäò àó óúõëåäò åáìðåîüåþò õøòîïæ èòóàòàåþåí òèïçå, îëè ìïæïçéâåâë ìåá- üëîì ãïíâòàïîåþòì ìïêèïëæ æòæò îå- ìóîìò ãïï÷íòï, àóèúï ôïáüòï, îëè æéåèæå åì þòçíåìò ìïêèïëæ íåäò üåè- ðòà âòàïîæåþï. ïîìåþóä îåïäëþïì ãï- íïðòîëþåþì òìòú, îëè, åîàò èõîòâ ìï- áïîàâåäëì èëìïõäåëþïì ìïêèïëæ æï- þïäò ìïæïçéâåâë êóäüóîï ãïï÷íòï, õëäë èåëîå èõîòâ, áâåñïíïøò ôïáüëþ- îòâïæ ïî ïîìåþëþì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþò. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè õåäòìóôäå- þòì ùïîèëèïæãåíäåþòì èõîòæïí èóæèò- âïæ òìèëæï ìïóþïîò ïâüëèôäëþåä- àïàâòì èåìïèå ðòîåþòì ùòíïøå ùïîèëáè- íòäò ðïìóõòìèãåþäëþòì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâòì ïèëáèåæåþòì øåìïõåþ, æéåè- æå åì êïíëíðîëåáüò ¸ïåîøòï ãïèëêòæó- äò æï ïîïâòí òúòì îëæòì ïèëáèåææåþï òãò. ïè æîëì êò, ìïáïîàâåäëøò îåãòì- üîòîåþóäò ïâüëèëþòäåþòì èõëäëæ 7%–òï æéåòìïàâòì æïçéâåóäò. ãïîêâåóäò èòèïîàóäåþåþòà, ìïâïä- æåþóäë æïçéâåâåþòì ïîìåþëþï, îëè ïóúòäåþåäòï ïèïì èëùèëþì ìïñëâåäàïë öïíæïúâòì ðîëãîïèïú, îëèäòì ïèëáèå- æåþòì øåèæåãïú, èëìïõäåëþòì æòæò íï- ùòäò èòõâæï æïçéâåâòì ïóúòäåþäëþòì èíòøâíåäëþïì æï øåæåãïæ, ìïæïçéâåë ìåáüëîì èëçòæóäò ðîåèòòì ñâåäïçå æò- æò íïùòäò ìùëîåæ ìïèåæòúòíë (öïíèî- àåäëþòì) æïçéâåâòæïí ïáâì èòéåþóäò. àóèúï, òìòú óíæï ïéòíòøíëì, îëè ìïáïî- àâåäëì èëìïõäåëþòì èõëäëæ 16% ìïî- ãåþäëþì ìïèåæòúòíë æïçéâåâòà. ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò ìïæïçéâåâë ìåáüëîòì èòåî èëçòæóäò ðîåèòï èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì 8,15%-òï, ãïíâòàïîåþïæ áâåñíåþøò êò 2,71%. îïú øååõåþï ìïáïîàâå- äëì, ïè èòèïîàóäåþòà ìïêèïëæ èûòèå ìó- îïàòï.êåîûëæ,2018ùåäììïæïçéâåâëêëè- ðïíòåþòì èëçòæóäò ìïåîàë ðîåèòï, îëèå- äòú ïîòì 542 èòäòëíò äïîò, èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì 1,32%-òï. ïíó ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì þëäë îòãåþøò âæãïâïîà. ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò îòúõâåþøò èòóõåæïâïæ ïîïìïõïîþòåäë èæãëèï- îåëþòìï, ìïæïçéâåâë ìåáüëîò íåäï, èïãîïè èïòíú âòàïîæåþï. àó ãïæïâõå- æïâà 2019 ùäòì 6 àâòì èëíïúåèåþì æï- âòíïõïâà, îëè èëçòæóäèï ìïæïçéâå- âë ðîåèòïè ðòîæïðòîò æïçéâåâòì ìïá- èòïíëþòæïí øåïæãòíï 345 èòäòëíò äï- îò, îïú 50 èòäòëíò äïîòà èåüòï ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîå- þòà, 2018 ùäòì ðòîâåä åáâì àâåøò ìï- æïçéâåâë ìåáüëîì 295 èòäòëíò äïîòì ðîåèòï ¸áëíæï èëçòæóäò. îïú øååõåþï èëãåþïì, 2019 ùäòì ðòî- âåä åáâì àâåøò èïí 19 èòäòëíò äïîò øå- ïæãòíï, îïú 3 èòäòëíòà èåüòï ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà. ïá- üòâåþò 699 èòäòëíòæïí ãïçîæòäòï 952 èòäòëíïèæå, õëäë êïðòüïäò 180 èòäò- ëíòæïí 231 èòäòëíïèæåï ãïçîæòäò. ìïæïçéâåâë ìåáüëîøò æëèòíïíüó- îò ðëçòúòï þïçîòì 42%-òïíò ùòäòà ìï- èåæòúòíë æïçéâåâïì óÿòîïâì, îëèå- äòú 145 èòäòëí äïîì ïÿïîþåþì. èïì èëìæåâì ìïüîïíìðëîüë ìïøóïäåþïàï æïçéâåâï 57 èòäòëíò äïîòà æï áëíå- þòì æïçéâåâï 46 èòäòëíò äïîòà. öïèøò ïè ìïèò ìåãèåíüòì ùòäò èàäòïí ìïæïçé- âåâë ìåáüëîøò 71%-ì øåïæãåíì. ìïòíüåîåìëï òìòú, îëè 2019 ùäòì 6 àâåøò èàäòïíïæ ìïæïçéâåâë ìåáüëîòì ãïèëèóøïâåþóäèï ðîåèòïè 267 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï èïøòí, îëúï êëèðïíòå- þòì ùòíïøå æïèæãïîò çïîïäò 312 èòäò- ëíò äïîò òñë. îïú øååõåþï èëáèåæò ðëäòìåþòì îïë- æåíëþïì ìïèåæòúòíë æï ìïõèåäåàë ìïü- îïíìðëîüë ìïøóïäåþïàï æïçéâåâòì ìï- õåëþåþøòèïí580,570øåïæãòíï,îïúìóäîï- éïú 26 232 ðëäòìòà èåüòï ùòíï ùäòì ïíï- äëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà. îëãëîú çåèëà ïéâíòøíåà, þëäë èëíïúåèåþòà ìï- áïîàâåäëì èëìïõäåëþòì 16% ìïîãåþ- äëþì ìïèåæòúòíë æïçéâåâòà, õëäë ìï- áïîàâåäëøò îåãòìüîòîåþóäò ïâüëèë- þòäåþòì èõëäëæ 7%–òï æïçéâåóäò. ìïæïçéâåâë þïçîòì ùòäò êëèðïíòåþòì èòõåæâòà áïîàóäìïæïçéâåâëþòçíåìøòëðåîò- îåþì 17 êëèðïíòï. 16 èïàãïíò ôäëþì ìò- úëúõäòì æï ïîïìòúëúõäòì æïçéâåâòì äòúåíçòïì, õëäë åîàò èïàãïíò èõëäëæ ïîïìòúëúõäòì æïçéâåâòì äòúåíçòïì. ìïæïçéâåâë þïçîòì äòæåîåþò ïîò- ïí „òèåæò L“ – èëçòæóäò ìïæïçéâåâë ðîåèòï 58 èòäòëíò äïîò, „öòðòïò“ – 56 èòäòëíò äïîò æï „ïäæïãò“ – 51 èòäò- èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì þïçîòæïí, ûòîòàïæïæ ëíäïòí ìåìõòì ãïèúåèò êëèðïíòåþò áîåþòïí 2019ùäòì1òïíâîòæïíåîëâ- íóäò þïíêòì èòåî ïèëáèåæå- þóäèï ìïþïíêë îåãóäïúòåþèï ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ûòîåóäò úâäòäåþåþò ãïèëòùâòï. îåãó- äïúòåþèï èíòøâíåäëâïíò ãïâ- äåíï èëïõæòíï èòêîëìïôòíïí- ìë ëîãïíòçïúòåþòì æï ëíäï- òíìåìõåþòì þïçïîçå, âòíïòæïí øåèëìïâäòì æïæïìüóîåþòì ãï- îåøå ïòêîûïäï ìåìõåþòì ãïúå- èï æï ïìåâå, ãïúåèóäò ìåìõòì ðîëúåíüçå æïùåìæï çåæï çéâïîò. øåìïþïèòìïæ, ïéíòøíó- äò ëîãïíòçïúòåþò âåéïî ïõåîõåþæíåí êïþïäóîò ðòîë- þåþòà èïéïäðîëúåíüòïíò ìåì- õåþòì ãïúåèïì. îåãóäïúòåþòì ïèëáèåæåþòæïí èïäåâå, èòêîë- ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì íï- ùòäò æïòõóîï æï èàåäò ùäòì ãïíèïâäëþïøò èóæèòâïæ âîúåäæåþï òíôëîèïúòï ìõâï- æïìõâï èòìëì æïõóîâòì øåìïõåþ. ìïòíüåîåìëï, îï èæãëèïîåë- þïï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíò- çïúòåþòì þïçïîçå îï þåæò åäòà áâåñïíïøò èëáèåæ èòìëåþì æï îïè ãïèëòùâòï èïàò æòæò íï- ùòäòì æïõóîâï. þïçïîçå æïèêâòæîåþóä ìïèïîàäòïí àïèïøòì ùåìåþì ëíäïòí ìåìõåþèï âåî ãïóûäåì þï - 2018 ùåäì ãïúåèóäò ìåìõå- þòì èàäòïíò èëúóäëþï 1,277,691,349 øåïæãåíæï. àóè- úï, ïáâå òìòú óíæï ïéòíòøíëì, îëè àóêò 2018 ùåäì ãïúåèóäò òñë 185 èòäòëíòì ëíäïòí ìåì- õò, 2019 ùåäì èòìèï îïëæåíë- þïè 65 èòäòëíò øåïæãòíï. ïíó, øåèúòîåþóäò èëúóäëþòì 197 èòäòëíòæïí 120 èòäòëíò ìùë- îåæ ëíäïòí ìåìõåþçå èëæòì. õëäë 87 èòäòëíòà øåèúòîæï ìïèëèõèïîåþäëìåìõåþòìèëúó- äëþï. àóèúï, òìòú ïéìïíòøíï- âòï, îëè 8 èòäòëíòà ïîòì ãïç- îæòäò òóîòæòóä ðòîåþçå ãï- úåèóäò ìåìõåþòì èëúóäëþï, 23 èòäòëíòà ãïòçïîæï âïÿîëþòì æï èëèìïõóîåþòì æïêîåæòüåþï. ïíó, èòìëåþèï óôîë îåïäóîò ìåáüëîåþòì æïêîåæòüåþï æï- òùñåì.ïìåâå, 346èòäòëíòàïîòì øåèúòîåþóäòï èòìëåþòì èòåî íïìåìõåþò àïíõåþòì èëúóäëþï. 28 èòäòëíòïíò çïîïäòì ùòíïøå èæãïîò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþò ïéìïíòøíïâòï,îëè2019ùäòì èåëîå êâïîüäòì èëíïúåèåþòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúò- åþòì çïîïäèï æïïõäëåþòà 28 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï, èïøòí îëúï ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðå- àóêò åîëâíóäò þïíêòì èòåî ãïèëáâåñíåþóä èëíïúåèåþì ÷ïâõåæïâà æïâòíïõïâà, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúò- åþòì þïçïîì ûòîòàïæïæ òì êëè- ðïíòåþò üëâåþåí, îëèäåþòú èï- íïèæå ëíäïòí ìåìõåþòì ãïúåèòà òñâíåí æïêïâåþóäò. ïáâå òìòú ïéìïíòøíïâòï, îëè õøòî øåèàõ- âåâïøò þïçîòæïí ãïìóä ëî ïí èåü êëèðïíòïì åîàò æï òãòâå èôäëþåäò ¸ñïâæï, îïú êòæåâ åîàõåä úõïæñëôì òèïì, îëè ëíäïòí ìåìõåþèï þïçïîçå æïè- êâòæîåþóä ìïèïîàäòïí àïèï- øòì ùåìåþì ïäéë âåî ïóéåì. 2019 ùäòì èå-2 êâïîüäòì èëíïúåèåþòà ìïáïîàâåäëøò 56 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï ôóíáúòëíòîåþì æï ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæï- îåþòà èïàò îïëæåíëþï 14-òàïï øåèúòîåþóäò. àóèúï, àóêò äòêâòæïúòïøò ïîìåþóäò èòê- îëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì ÷ïèëíïàâïäì ÷ïâõåæïâà æïâò- íïõïâà îëè 4 èïàãïíì åîàò æï òãòâå èôäëþåäò ¸ñïâì, åìåíòï - „ìëäâï“, „þþ êîåæòüò“, „þòç- íåì ìüïîüïð êîåæòüò“ æï „êîå- æòü ìåîâòìò“. ïìåâå, åîàò èôäëþåäò ¸ñïâì äòêâòæïúòï- øò èñëô „êïâêïìóìêîåæòüì“ æï øðì „äïçïîåì“. ïéìïíòøíïâòï, îëè çåèëïéíòøíóäò æï þïçîò- æïí ãïìóäò ëîãïíòçïúòåþò óèåüåìùòäïæ ìùëîåæ ëíäïòí- ìåìõåþòì ãïúåèòà òñâíåí æïêï- âåþóäò æï òìòíò îåïäóîïæ èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúò- åþòì ôóíáúòïì ïîú ïîïìæîëì ïìîóäåþæíåí. ïìåâå,èòóõåæïâïæòèòìï,îëè 1 ùåäòùïæøò þïçîòæïí 14 ëî- ãïíòçïúòï ãïâòæï æï þïçïîçå æïî÷åíòä èòìëåþìïú ãïîêâåó- äò ðîëþäåèåþò øååáèíïà, èòê- îëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþøò æïìïáèåþóäàï îïëæåíëþï 816 ïæïèòïíòà ïîòì øåèúòîåþóäò, õëäë ôòäòïäåþòìï æï ìåîâòì- úåíüîåþòì îïëæåíëþï 41-òà. åîëâíóäò þïíêòì èòåî ãïèëá- âåñíåþóäò, 2019ùäòìèå-2êâïî- üäòì èëíïúåèåþòà èòêîëìïôò- íïíìëåþøò ìóä æïìïáèåþóäòï 4175 ïæïèòïíò, õëäë ôòäòïäå- þòìïæïìåîâòìúåíüîåþòìöïèó- îò îïëæåíëþï 392 øåïæãåíì. èòìëåþòì ãïúåèóäò ìåìõåþòì èëúóäëþï 197 èòäòëíòà øåèúòîæï, ìïòæïíïú 120 èäí ëíäïòí ìåìõåþçå èëæòì 2019 ùäòì èåëîå êâïîüäòì èëíïúåèåþòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþì ìóä ãïúåèóäò ïáâà 1,080,548,268 èëúóäë- þòì ìåìõò, îïú ùòíï ùäòì èï÷âå- íåþåäì 197 èòäòëíòà ÷ïèëî÷å- îòëæøò èòìëåþòì èëãåþï 17 èò- äòëíò äïîò òñë. åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò 44 èòäòëíòàïï øåèúòîåþóäò èàäòïíò ìïðîë- úåíüë øåèëìïâïäò, îïú ûòîò- àïæïæ ôòçòêóî ðòîåþçå ãïúå- èóäò ìåìõåþòæïí æï ëíäïòí ìåìõåþòæïí øåèúòîåþóäèï ìïð- îëúåíüë øåèëìïâïäèï ãïíïðò- îëþï. ïìåâå 321 èòäòëíòàïï øåè- úòîåþóäò èòìëåþòì èàäòïíò ïáüòâåþò æï èïí ùäòì ðòîâåä ëî êâïîüïäøò 1 èòäòïîæ 334 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï, àóè- úï àïâòì èõîòâ 369 èòäòëíòàïï øåèúòîåþóäòï èàäòïíò âïä- æåþóäåþåþòú. îëãëîú âõåæïâà, èòêîëìï- ôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþì ðòî- âåä åüïðçå ìïêèïëæ ãïóÿòî- æïà ïõïäò îåãóäïúòåþçå øå- ãóåþï, ãïíìïêóàîåþòà êò åì åõåþïà òìåà èòìëåþì, îëèäå- þòú ëíäïòíìåìõåþòì ãïúåèïçå òñâíåí ëîòåíüòîåþóäíò. àóè- úï, óíæï âåäëæëà, îëè æîë- àï ãïíèïâäëþïøò òì èòìëåþò, îëèäåþòú ìïèïîàäòïí àïèï- øòì ùåìåþì ïäéëì ïóéåþåí þï- çïîçå æïî÷åþòïí æï óôîë öïíìïé ãïîåèëøò ãïïãîûåäå- þåí ìïêóàïî ìïáèòïíëþïì. ãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíò ëíò äïîò. ïéìïíòøíïâòï, îëè åì ìïèò êëèðïíòï èàäòïíò ìïæïçéâåâë ìåáüë- îòì 47% ïêëíüîëäåþì. èïà èëìæåâà „àòþòìò æïçéâåâï“ 39 èòäòëíò äïîòì èëçòæóäò ìïæïçéâåâë ðîåèòòà æï „ïî- æò“ 29 èòäòëíò äïîòà. îïú øååõåþï êëèðïíòåþòì ùòäì ìï- æïçéâåâë ìåáüëîåþòì èòõåæâòà, 2019 ùäòì 6 àâòì ãïíèïâäëþïøò ìïèåæòúòíë (öïíèîàåäëþòì) æïçéâåâòì ìïõåëþïøò èëçòæóäèï ðîåèòïè 145 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï. þïçîòì äòæåîòï „òèåæò L” 36%–òïíò ùòäòà æï 52 èòäòëíòïíò ðîå- èòòà, èïì èëìæåâì „öòðòïò“ 22%–òà æï 31 èòäòëíò äïîòà, õëäë èåìïèå ïæãòä- çåï„ïîæò“,îëèåäòúþïçîòì13%ôäëþì æï 19 èòäòëíò äïîòì ìïæïçéâåâë ðîå- èòòì èëçòæâï øåûäë. æïïõäëåþòà, 9 èò- äòëíò èëòçòæåì „òîïëè“ æï „ðìð æïçé- âåâïè“, õëäë þïçîòì æïî÷åíòäò 17% æï 25 èòäòëíò äïîò ãïæïíïùòäåþóäòï æï- íïî÷åí ìïæïçéâåâë êëèðïíòåþçå. ïìåâå, 2019 ùäòì 6 àâòì ãïíèïâäëþï- øò ìïõèåäåàë ìïüîïíìðëîüë ìïøóïäå- þïàï æïçéâåâòì ìïõåëþïøò èëçòæóäèï ðîåèòïè 57 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï. þïç- îòì äòæåîòï „àòþòìò æïçéâåâï“ 14 èò- äòëíò äïîòì ðîåèòòà, èïì èëìæåâì „ïä- æïãò“ 11 èòäòëíò äïîòà æï „öòðòïò“ 9 èòäòëíòì ìïæïçéâåâë ðîåèòòà. 3 èòäò- ëíò èëòçòæï „ïäôïè“, õëäë 2 èòäòëíò „òîïëè“, õëäë èàäòïíò þïçîòì 29% 16 èòäòëíò äïîò, ãïæïíïùòäåþóäòï þï- çïîçå èëáèåæ æïíïî÷åí êëèðïíòåþçå. îëãëîú âõåæïâà, áïîàóäò ìïæïçé- âåâë þòçíåìò ìïêèïëæ íåäò üåèðåþòà âò- àïîæåþï. ùäòæïí–ùäïèæå êëèðïíòåþì øåèëìïâäòì èúòîåæò çîæï ïáâà æï òìò- íò îåïäóîïæ ãïíâòàïîåþïì âåî ïõåîõå- þåí. ïìåà âòàïîåþïøò êò èíòøâíåäëâïíòï ìïõåäèùòôëì îëäò æï ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþòì ïîìåþëþï, îïàï ìïçëãïæë- åþïøò ãïòçïîæëì æïçéâåâòì êóäüóîï, õëäë àïâïæ ìïæïçéâåâë ìåáüëîò óô- îë ûäòåîò æï èîïâïäôåîëâïíò ãïõæåì. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå èëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòïèëçòæóäò ðîåèòòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëì ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïíâòàïîåþïæò áâåñíåþòì îòãøò åîà-åîàò ïóüìïòæåîòï
  4. 4. 4 www.BFM.ge #551 oqtomberi 17.10.2019
  5. 5. 5www.BFM.geoqtomberi 551# 17.10.2019 êëèðåüåíüóîò ïçîò åêëíëèòêïøò ïîìåþóä ïáüóïäóîåêëíëèòêïøò ïîìåþóä ïáüóïäóîåêëíëèòêïøò ïîìåþóä ïáüóïäóîåêëíëèòêïøò ïîìåþóä ïáüóïäóîåêëíëèòêïøò ïîìåþóä ïáüóïäóî æï ðîëþäåèïüóî ìïêòàõåþçå „þïí-æï ðîëþäåèïüóî ìïêòàõåþçå „þïí-æï ðîëþäåèïüóî ìïêòàõåþçå „þïí-æï ðîëþäåèïüóî ìïêòàõåþçå „þïí-æï ðîëþäåèïüóî ìïêòàõåþçå „þïí- êåþò æï ôòíïíìåþò“ ïêïæåèòêëì äï-êåþò æï ôòíïíìåþò“ ïêïæåèòêëì äï-êåþò æï ôòíïíìåþò“ ïêïæåèòêëì äï-êåþò æï ôòíïíìåþò“ ïêïæåèòêëì äï-êåþò æï ôòíïíìåþò“ ïêïæåèòêëì äï- æë ðïðïâïì åìïóþîï:æë ðïðïâïì åìïóþîï:æë ðïðïâïì åìïóþîï:æë ðïðïâïì åìïóþîï:æë ðïðïâïì åìïóþîï: - 2019 ùåäì áâåñíòì èàäòïíò øò-- 2019 ùåäì áâåñíòì èàäòïíò øò-- 2019 ùåäì áâåñíòì èàäòïíò øò-- 2019 ùåäì áâåñíòì èàäòïíò øò-- 2019 ùåäì áâåñíòì èàäòïíò øò- æï ðîëæóáüò 4.5%-òà óíæï ãïòçïî-æï ðîëæóáüò 4.5%-òà óíæï ãïòçïî-æï ðîëæóáüò 4.5%-òà óíæï ãïòçïî-æï ðîëæóáüò 4.5%-òà óíæï ãïòçïî-æï ðîëæóáüò 4.5%-òà óíæï ãïòçïî- æëì. èëèïâïäò ùäåþòì çîæòì ðîëã-æëì. èëèïâïäò ùäåþòì çîæòì ðîëã-æëì. èëèïâïäò ùäåþòì çîæòì ðîëã-æëì. èëèïâïäò ùäåþòì çîæòì ðîëã-æëì. èëèïâïäò ùäåþòì çîæòì ðîëã- íëçåþòú ïî ïîòì øàïèþåÿæïâò, ìïøó-íëçåþòú ïî ïîòì øàïèþåÿæïâò, ìïøó-íëçåþòú ïî ïîòì øàïèþåÿæïâò, ìïøó-íëçåþòú ïî ïîòì øàïèþåÿæïâò, ìïøó-íëçåþòú ïî ïîòì øàïèþåÿæïâò, ìïøó- ïäëæ 5.5%-òì ôïîãäåþøò âòçîæå-ïäëæ 5.5%-òì ôïîãäåþøò âòçîæå-ïäëæ 5.5%-òì ôïîãäåþøò âòçîæå-ïäëæ 5.5%-òì ôïîãäåþøò âòçîæå-ïäëæ 5.5%-òì ôïîãäåþøò âòçîæå- þòà. îïèæåíïæ ïîòì ìïêèïîòìò åìþòà. îïèæåíïæ ïîòì ìïêèïîòìò åìþòà. îïèæåíïæ ïîòì ìïêèïîòìò åìþòà. îïèæåíïæ ïîòì ìïêèïîòìò åìþòà. îïèæåíïæ ïîòì ìïêèïîòìò åì çîæï òèòìàâòì, îëè îòãòàèï èëáï-çîæï òèòìàâòì, îëè îòãòàèï èëáï-çîæï òèòìàâòì, îëè îòãòàèï èëáï-çîæï òèòìàâòì, îëè îòãòàèï èëáï-çîæï òèòìàâòì, îëè îòãòàèï èëáï- äïáåè òì ìïêóàïî öòþåçå òãîûíëì?äïáåè òì ìïêóàïî öòþåçå òãîûíëì?äïáåè òì ìïêóàïî öòþåçå òãîûíëì?äïáåè òì ìïêóàïî öòþåçå òãîûíëì?äïáåè òì ìïêóàïî öòþåçå òãîûíëì? - ðòîâåä îòãøò èòíæï âòìïîãåþäë øåè- àõâåâòà æï ãàõëâëà, îëè æïâïíåþëà àï- âò üåîèòí „èàäòïí øòæï ðîëæóáüì“, îë- èåäòú ïîòì îóìóäò çåãïâäåíòà æï îó- ìóäòæïí ðòîæïðòî íïàïîãèíò, àïíïú ìò- íïèæâòäåøò óíæï òñëì „øòãï“ æï ïîï „øò- æï“. èå æï ÷åèò èåãëþïîò ïêïæåèòêëìò ïâ- àïíæòä ìòäïãïûå øåâàïíõèæòà, îëè ïè üåîèòíòììùëîôëîèóäòîåþïìæïâïèêâòæ- îåþæòà, îëèåäòú òíãäòìóîòæïí òàïîãè- íåþïîëãëîú„èàäòïíòìïèïèóäëðîëæóá- üò“, øåèëêäåþòà GDP. óíæï ïéòíòøíëì, îëè æéåì èìëôäòëøò åêëíëèòìüåþò þëäëèæå ïî åíæëþòïí ïè èï÷âåíåþåäì æï àâäòïí, îëè òì ëþòåáüó- îïæ ïî ïìïõïâì åêëíëèòêòì èæãëèïîåëþïì. ïè àåèïçå þåâîò êâäåâï ÷ïüïîæï, åîà- åîàì ãïèëâïî÷åâ, îëèäòì ïâüëîòú ïîòì åêëíëèòêïøò íëþåäòì ðîåèòòì äïóîåïüò öëçåô ìüòãäòúò. èïì èë¸ñïâì ûïäòïí èïî- üòâò èïãïäòàåþò. ùïîèëòæãòíåà èëõæï ïâ- üëìïãçïë øåèàõâåâï, æïçòïíæï òíôîïìü- îóáüóîï,ïâüëèëþòäòæïèïìøòèñëôòïæï- èòïíòú. ìïèòâå øåèàõâåâïøò ïéæãåíòì ðîë- úåìò æïêïâøòîåþóäòï èàäòïíò ìïèïèóäë ðîëæóáüòì çîæïìàïí, îïú íïàåäò èïãï- äòàòï òèòìï, îëè øåìïûäëï GDP-ì çîæï òìåàèï ôïáüëîåþèï ãïíïðòîëþëì, îïú êïâ- øòîøò ïî ïîòì ïæïèòïíåþòì êåàòäæéåëþòì çîæïìàïí. ïõäï æïâóþîóíæåà ÷âåíì êëí- êîåüóä øåèàõâåâïì. àáâåí àó íïõïâà ÷âå- íò èàäòïíò ìïèïèóäë ðîëæóáüòì ìüîóá- üóîïì,ãïíìïêóàîåþóäòüåèðåþòàòçîæå- þï ôòíïíìóîò ìåáüëîò, ïíó ôòíïíìóî ìåá- üëîøò îïú èåüò ìåìõò òáíåþï ãïúåèóäò, èòà èåüïæ ãïòçîæåþï åêëíëèòêï, àïí õøòî øåèàõâåâïøò âåîú ïþîóíåþåí óêïí ïè ìåì- õåþì óìïõìîëþòì ãïèë. øåìïþïèòìïæ, GDP ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌGDP ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌGDP ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌGDP ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌGDP ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌ ØÅÌÏÔÏÌÅÞÄÏÆ ÌÏÊÈÏËÆØÅÌÏÔÏÌÅÞÄÏÆ ÌÏÊÈÏËÆØÅÌÏÔÏÌÅÞÄÏÆ ÌÏÊÈÏËÆØÅÌÏÔÏÌÅÞÄÏÆ ÌÏÊÈÏËÆØÅÌÏÔÏÌÅÞÄÏÆ ÌÏÊÈÏËÆ ÌÓÌÜÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒÏ,ÌÓÌÜÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒÏ,ÌÓÌÜÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒÏ,ÌÓÌÜÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒÏ,ÌÓÌÜÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒÏ, ÀÓÈÚÏ ÒÌÒÚ ÓÍÆÏ ÒÀÁÂÏÌ,ÀÓÈÚÏ ÒÌÒÚ ÓÍÆÏ ÒÀÁÂÏÌ,ÀÓÈÚÏ ÒÌÒÚ ÓÍÆÏ ÒÀÁÂÏÌ,ÀÓÈÚÏ ÒÌÒÚ ÓÍÆÏ ÒÀÁÂÏÌ,ÀÓÈÚÏ ÒÌÒÚ ÓÍÆÏ ÒÀÁÂÏÌ, ÎËÈ ÈÏÌÇÅ ÓÔÎËÎËÈ ÈÏÌÇÅ ÓÔÎËÎËÈ ÈÏÌÇÅ ÓÔÎËÎËÈ ÈÏÌÇÅ ÓÔÎËÎËÈ ÈÏÌÇÅ ÓÔÎË ÃÏÍÇËÃÏÆÅÞÓÄÒÃÏÍÇËÃÏÆÅÞÓÄÒÃÏÍÇËÃÏÆÅÞÓÄÒÃÏÍÇËÃÏÆÅÞÓÄÒÃÏÍÇËÃÏÆÅÞÓÄÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒ ÖÅÎÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒ ÖÅÎÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒ ÖÅÎÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒ ÖÅÎÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÒ ÖÅÎ ØÅÁÈÍÒÄÒ ÏÎ ÏÎÒÌ ÆÏØÅÁÈÍÒÄÒ ÏÎ ÏÎÒÌ ÆÏØÅÁÈÍÒÄÒ ÏÎ ÏÎÒÌ ÆÏØÅÁÈÍÒÄÒ ÏÎ ÏÎÒÌ ÆÏØÅÁÈÍÒÄÒ ÏÎ ÏÎÒÌ ÆÏ ÏÈÒÜËÈ ×ÂÅÍ ÒÛÓÄÅÞÓÄÒÏÈÒÜËÈ ×ÂÅÍ ÒÛÓÄÅÞÓÄÒÏÈÒÜËÈ ×ÂÅÍ ÒÛÓÄÅÞÓÄÒÏÈÒÜËÈ ×ÂÅÍ ÒÛÓÄÅÞÓÄÒÏÈÒÜËÈ ×ÂÅÍ ÒÛÓÄÅÞÓÄÒ ÂÏÎÀ ÏÈÒÀ ÃÏÂÇËÈËÀ.ÂÏÎÀ ÏÈÒÀ ÃÏÂÇËÈËÀ.ÂÏÎÀ ÏÈÒÀ ÃÏÂÇËÈËÀ.ÂÏÎÀ ÏÈÒÀ ÃÏÂÇËÈËÀ.ÂÏÎÀ ÏÈÒÀ ÃÏÂÇËÈËÀ. êòàõâïçå, àó îïüëè âåî ãîûíëþì èë- ìïõäåëþïåêëíëèòêóîçîæïììïêóàïîàïâ- çå, ðïìóõò ïîòì èïîüòâò - òèòüëè, îëè ÷âåí ïî ãâïáâì òíêäóçòóîò çîæï, ÷âåíò åêëíë- èòêòì îåïäóîò ìåáüëîåþò ãïíóâòàïîåþå- äòï, òìåàò èíòøâíåäëâïíò æïîãåþò îëãë- îòúïï èïãïäòàïæ ìëôäòì èåóîíåëþï æï èîåùâåäëþï, þåâîïæ óôîë èúòîå üåèðå- þòà òçîæåþï, âòæîå ìïôòíïíìë ìåáüëîò, ïí ìïìüóèîëåþò æï îåìüëîíåþò, øåìïþïèòìïæ èëìïõäåëþï âåî ãîûíëþì ìïêóàïî àïâçå èàäòïíò ìïèïèóäë ðîëæóáüòì çîæïì. - ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè îï éë-- ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè îï éë-- ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè îï éë-- ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè îï éë-- ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè îï éë- íòìûòåþåþì óíæï èòèïîàëì, õåäëâíó-íòìûòåþåþì óíæï èòèïîàëì, õåäëâíó-íòìûòåþåþì óíæï èòèïîàëì, õåäëâíó-íòìûòåþåþì óíæï èòèïîàëì, õåäëâíó-íòìûòåþåþì óíæï èòèïîàëì, õåäëâíó- îò ÷ïîåâåþòà ãïçïîæëì, èïãïäòàïæ,îò ÷ïîåâåþòà ãïçïîæëì, èïãïäòàïæ,îò ÷ïîåâåþòà ãïçïîæëì, èïãïäòàïæ,îò ÷ïîåâåþòà ãïçïîæëì, èïãïäòàïæ,îò ÷ïîåâåþòà ãïçïîæëì, èïãïäòàïæ, ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåáüëîò?ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåáüëîò?ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåáüëîò?ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåáüëîò?ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåáüëîò? - ÷âåíò øîëèòìóíïîòïíò èëìïõäåëþòì 48% úõëâîëþì ìëôäïæ, õëäë ìëôäòì èå- óîíåëþòì õâåæîòàò ùòäò èàäòïí ìïèïèó- äëðîëæóáüøòïîòì8%,åìíòøíïâìêîòçòìì. àïíïú åì 8% òè ôëíçå, îëè ïþìëäóüóîïæ ãïíóâòàïîåþåäòïèîåùâåäëþï,îïúïîòìêï- üïìüîëôï. ïèòüëè, èàïâîëþòæïí óíæï èë- æòëæåìðîëïáüòóäòðëäòüòêï.èïãïäòàïæ, ÏÂÒÉËÀ “ÌÏÐÏÎÜÍÒËÎËÏÂÒÉËÀ “ÌÏÐÏÎÜÍÒËÎËÏÂÒÉËÀ “ÌÏÐÏÎÜÍÒËÎËÏÂÒÉËÀ “ÌÏÐÏÎÜÍÒËÎËÏÂÒÉËÀ “ÌÏÐÏÎÜÍÒËÎË ÔËÍÆÒ”, ÎËÈÅÄÌÏÚÔËÍÆÒ”, ÎËÈÅÄÌÏÚÔËÍÆÒ”, ÎËÈÅÄÌÏÚÔËÍÆÒ”, ÎËÈÅÄÌÏÚÔËÍÆÒ”, ÎËÈÅÄÌÏÚ ÀÏÂÒÆÏÍ ¨ÁËÍÆÏ ÞÅÂÎÒÀÏÂÒÆÏÍ ¨ÁËÍÆÏ ÞÅÂÎÒÀÏÂÒÆÏÍ ¨ÁËÍÆÏ ÞÅÂÎÒÀÏÂÒÆÏÍ ¨ÁËÍÆÏ ÞÅÂÎÒÀÏÂÒÆÏÍ ¨ÁËÍÆÏ ÞÅÂÎÒ ÌÏÅßÂË ÐÎËÅÁÜÒ, ÈÏÀÌÏÅßÂË ÐÎËÅÁÜÒ, ÈÏÀÌÏÅßÂË ÐÎËÅÁÜÒ, ÈÏÀÌÏÅßÂË ÐÎËÅÁÜÒ, ÈÏÀÌÏÅßÂË ÐÎËÅÁÜÒ, ÈÏÀ ØËÎÒÌ ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÒ,ØËÎÒÌ ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÒ,ØËÎÒÌ ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÒ,ØËÎÒÌ ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÒ,ØËÎÒÌ ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÒ, ÈÅÉËÎÅËÞÒÌ ÔÅÎÈÏ,ÈÅÉËÎÅËÞÒÌ ÔÅÎÈÏ,ÈÅÉËÎÅËÞÒÌ ÔÅÎÈÏ,ÈÅÉËÎÅËÞÒÌ ÔÅÎÈÏ,ÈÅÉËÎÅËÞÒÌ ÔÅÎÈÏ, ÎÏÌÏÚ ÊÅÎÛË ÞÒÇÍÅÌÒÚÎÏÌÏÚ ÊÅÎÛË ÞÒÇÍÅÌÒÚÎÏÌÏÚ ÊÅÎÛË ÞÒÇÍÅÌÒÚÎÏÌÏÚ ÊÅÎÛË ÞÒÇÍÅÌÒÚÎÏÌÏÚ ÊÅÎÛË ÞÒÇÍÅÌÒÚ ÃÏÏÊÅÀÅÞÆÏ,ÃÏÏÊÅÀÅÞÆÏ,ÃÏÏÊÅÀÅÞÆÏ,ÃÏÏÊÅÀÅÞÆÏ,ÃÏÏÊÅÀÅÞÆÏ, „÷âåí æéåì ãâïáâì ãïæïî÷åíïçå ëîòåíüòîåþóäò åêëíëèòêï“ îïìïÿòîëòñëìïðïîüíòëîëôëíæò,èïã- îïèþëäëðåîòëæøòèïíìïãîûíëþäïæãïïóè- öëþåìï èóøïëþï æï ìïòíüåîåìë ðîëåáüåþì æïóÿòîï èõïîò. èïãïäòàïæ, àþòäòìòì øåèë- ãïîåíøòïõïäòìïïâòïúòëáïîõíòìïøåíåþï,îë- èåäòú ìïôîåíò ïðïîïüåþòì æåüïäåþì æïïè- çïæåþì,ïòåìóêâåìùëîòæïèòìïìïäèåþåäòï. ìïåîàëæ èå âàâäò, îëè ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìãïíâòàïîåþïøåìïûäåþåäòïèõë- äëæ åîàïæåîàò èëæåäòì ìïôóûâåäçå æï ïè èëæåäì ¸áâòï úëæíïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêï.íåþòìèòåîòìõâïèëæåäòáâåñíòì- àâòì ïîòì æïèéóðâåäò. ÷âåí ãâïáâì þóíåþ- îòâò îåìóîìåþò, èïãîïè ïîï òèæåíò, îëè èï- àò åáìðäóïüïúòòà âòñëà èæòæîåþò ïí àâòàêèïîò. øåìïþïèòìïæ ùòíï ðäïíçå ãïèë- æòì òíüåäåáüóïäóîò îåìóîìòì ãïèëñåíå- þï. õøòîïæ èëèñïâì õëäèå „ìêïòðòì“ èïãïäò- àò, îëèäòì ìïèøëþäë ïîòì åìüëíåàò, àó åìüëíåàèï èëïõåîõï ìêïòðòì øåáèíï, îïüëè ïî øåòûäåþï, îëè ïìåàòâå òíüåäåáüóïäó- îò ðîëæóáüò òáèíåþëæåì ìïáïîàâåäëøòú? ûïäòïí êïîãòï îëè èïãïäòàïæ éâòíòì åáì- ðëîüò òçîæåþï, àóèúï åì ïî ïîòì áâåñíòì ãïíâòàïîåþòìðåîìðåáüòâï,þëäëþëäëîïè- æåíò éâòíë øåòûäåþï æïâïèçïæëà ìïáïîà- âåäëøò, îïèæåíò ñóîûåíò øåòûäåþï èëâòñ- âïíëà? æïèïüåþóäò éòîåþóäåþï éâòíëøò ïîòì èúòîå, îïú, øåìïþïèòìïæ, èúòîå øåèë- ìïâïäì òûäåâï, õëäë òíüåäåáüóïäóî ðîëæóáüì,îëèåäìïúúëæíïçåæïôóûíåþó- äò åêëíëèòêï èëãâúåèì, ûïäòïí èïéïäò æï- èïüåþóäò éòîåþóäåþï ïõïìòïàåþì æï ìùë- îåæ ïìåàò ðîëæóáüåþòì åáìðëîüòà áâåñï- íïæïæãåþïãïíâòàïîåþòìãçïçå. - àáâåí ðîïáüòêóäïæ ãïíïàäåþòì- àáâåí ðîïáüòêóäïæ ãïíïàäåþòì- àáâåí ðîïáüòêóäïæ ãïíïàäåþòì- àáâåí ðîïáüòêóäïæ ãïíïàäåþòì- àáâåí ðîïáüòêóäïæ ãïíïàäåþòì ìòìüåèòì îåôëîèòîåþòì ìïÿòîëåþïçåìòìüåèòì îåôëîèòîåþòì ìïÿòîëåþïçåìòìüåèòì îåôëîèòîåþòì ìïÿòîëåþïçåìòìüåèòì îåôëîèòîåþòì ìïÿòîëåþïçåìòìüåèòì îåôëîèòîåþòì ìïÿòîëåþïçå èòóàòàåà. ïè êóàõòà îëãëî ïôïìåþàèòóàòàåà. ïè êóàõòà îëãëî ïôïìåþàèòóàòàåà. ïè êóàõòà îëãëî ïôïìåþàèòóàòàåà. ïè êóàõòà îëãëî ïôïìåþàèòóàòàåà. ïè êóàõòà îëãëî ïôïìåþà ðîëúåìåþòì èòèæòíïîåëþïì, èëãåõìå-ðîëúåìåþòì èòèæòíïîåëþïì, èëãåõìå-ðîëúåìåþòì èòèæòíïîåëþïì, èëãåõìå-ðîëúåìåþòì èòèæòíïîåëþïì, èëãåõìå-ðîëúåìåþòì èòèæòíïîåëþïì, èëãåõìå- íåþïà ìïêèïëæ èíòøâíåäëâíïæ òçîæå-íåþïà ìïêèïëæ èíòøâíåäëâíïæ òçîæå-íåþïà ìïêèïëæ èíòøâíåäëâíïæ òçîæå-íåþïà ìïêèïëæ èíòøâíåäëâíïæ òçîæå-íåþïà ìïêèïëæ èíòøâíåäëâíïæ òçîæå- þï ãïíïàäåþòì ìåáüëîòì æïôòíïíìåþï,þï ãïíïàäåþòì ìåáüëîòì æïôòíïíìåþï,þï ãïíïàäåþòì ìåáüëîòì æïôòíïíìåþï,þï ãïíïàäåþòì ìåáüëîòì æïôòíïíìåþï,þï ãïíïàäåþòì ìåáüëîòì æïôòíïíìåþï, îïèæåí õïíøò ãâåáíåþï øåæåãò?îïèæåí õïíøò ãâåáíåþï øåæåãò?îïèæåí õïíøò ãâåáíåþï øåæåãò?îïèæåí õïíøò ãâåáíåþï øåæåãò?îïèæåí õïíøò ãâåáíåþï øåæåãò? - àó ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìòì- üåèï ïî ãïîæïòáèíï, âåî øåâáèíòà úëæíïçå æïôóûíåþóä åêëíëèòêïì. ïèþëþåí, îëè ãï- íïàäåþïøò îåôëîèï óíæï æïâòùñëà ìêë- äïèæåäò ãïíïàäåþòà, îïú ïîòì æïèéóðâå- äò, òèòüëè, îëè àó ìêëäïèæåäò ãïíïàäå- þòæïí æïòùñåþ, ìïíïè þëäëøò ãïõâïä æïêïî- ãïâ îïèæåíòèå ïàåóä ùåäòùïæì. ÷âåí óíæï æïâòùñëàðòîòáòà,ïíóèåúíòåîåþòà.îëãë- îòèåúíòåîåþïúãâÿòîæåþï,òèòìòøåìïþïèòìò óíòâåîìòüåüåþò óíæï øåâáíïà, øåìïþïèòìò ðîëôåìòóäò ãïíïàäåþòà, øåìïþïèòìò ìêë- äåþòà æï æïâïäà þëäë îãëäïèæå. þåâîò ðîëþäåèï ïîìåþëþì. èïãïäòàïæ, óíòâåîìòüåüåþòì æïôòíïíìåþï. øåòûäåþï æëáüëîïíüò àïâòìòà òõæòæåì ìùïâäòì ìï- ôïìóîì? åì æïíïøïóäòï åîòì æï ïõïäãïçî- æëþòì ùòíïøå. àó ÷âåí ãâñïâì íòÿòåîò ïõïä- ãïçîæï æëáüëîïíüò, òì ïî óíæï òõæòæåì ìùïâäòì ìïôïìóîì, åì ïîòì òì ìïçëãïæëåþ- îòâò æëâäïàò, îëèåäìïú ìÿòîæåþï ìóþìò- æòîåþï.ïîøåòûäåþïæëáüëîïíüòàïíèóøï- ëþæåì æï àïí ìùïâäëþæåì, ïî ãïèëóâï èïì õïîòìõòïíò æòìåîüïúòï. ïóúòäåþåäòï ïã- îåàâåøåòáèíïìðëì-æëáüëîïíüóîòììòìüå- èï, ïíó ìïíïè òì îïèå ìïèìïõóîì íïõïâì, óíò- âåîìòüåüèï èïì õåäò óíæï øåóùñëì, îëè ãï- ïãîûåäëì êâäåâòàò ìïáèòïíëþï. îï àáèï óíæï, èòìïõåæòï èåúíòåîåþï, îëèåäòú æéåì ïîòì ûïäçåæ îàóä èæãë- èïîåëþïøò. æéåì èåúíòåîòì øîëèï ïîòì ïîïðîåìüòýóäò. ïèòüëè ïõïäãïçîæåþò, âòíú ùïîèïüåþòà òúïâåí æòìåîüïúòåþì, àòàáèòì ïî î÷åþòïí èåúíòåîåþïøò, îïüëè óíæïæïî÷íåí?õåäôïìòèòçåîóäòï,ëöïõì âåî øåòíïõïâåí, êïîòåîóäò ùòíìâäòì øå- ìïûäåþäëþï ïîïï. ÌÙËÎÅÆ ÏÈÒÜËÈÌÙËÎÅÆ ÏÈÒÜËÈÌÙËÎÅÆ ÏÈÒÜËÈÌÙËÎÅÆ ÏÈÒÜËÈÌÙËÎÅÆ ÏÈÒÜËÈ ØÅÌÏÚÂÄÅÄÒÏØÅÌÏÚÂÄÅÄÒÏØÅÌÏÚÂÄÅÄÒÏØÅÌÏÚÂÄÅÄÒÏØÅÌÏÚÂÄÅÄÒÏ ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌ ÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÌÒÌÜÅÈÏ,ÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÌÒÌÜÅÈÏ,ÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÌÒÌÜÅÈÏ,ÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÌÒÌÜÅÈÏ,ÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÌÒÌÜÅÈÏ, ÐÎÅÌÜÒÝÓÄÒ ÓÍÆÏÐÎÅÌÜÒÝÓÄÒ ÓÍÆÏÐÎÅÌÜÒÝÓÄÒ ÓÍÆÏÐÎÅÌÜÒÝÓÄÒ ÓÍÆÏÐÎÅÌÜÒÝÓÄÒ ÓÍÆÏ ÃÏÂÕÏÆËÀ ÈÅÚÍÒÅÎÒÌÃÏÂÕÏÆËÀ ÈÅÚÍÒÅÎÒÌÃÏÂÕÏÆËÀ ÈÅÚÍÒÅÎÒÌÃÏÂÕÏÆËÀ ÈÅÚÍÒÅÎÒÌÃÏÂÕÏÆËÀ ÈÅÚÍÒÅÎÒÌ ÐÎËÔÅÌÒÏ, ÀÓÈÚÏ ÏÈÒÌÐÎËÔÅÌÒÏ, ÀÓÈÚÏ ÏÈÒÌÐÎËÔÅÌÒÏ, ÀÓÈÚÏ ÏÈÒÌÐÎËÔÅÌÒÏ, ÀÓÈÚÏ ÏÈÒÌÐÎËÔÅÌÒÏ, ÀÓÈÚÏ ÏÈÒÌ ÈÒÉÙÅÂÏ ÈÕËÄËÆÈÒÉÙÅÂÏ ÈÕËÄËÆÈÒÉÙÅÂÏ ÈÕËÄËÆÈÒÉÙÅÂÏ ÈÕËÄËÆÈÒÉÙÅÂÏ ÈÕËÄËÆ ÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÇÎÆÒÀ ÂÅÎÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÇÎÆÒÀ ÂÅÎÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÇÎÆÒÀ ÂÅÎÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÇÎÆÒÀ ÂÅÎÆÏÔÒÍÏÍÌÅÞÒÌ ÇÎÆÒÀ ÂÅÎ ÈËÕÆÅÞÏ,ÈËÕÆÅÞÏ,ÈËÕÆÅÞÏ,ÈËÕÆÅÞÏ,ÈËÕÆÅÞÏ, ïîïèåæ ìïèóøïë ïæãòäò óíæï øåòúâï- äëì. ùïîèëòæãòíåà îë ôòçòêëìì èòåúòà èåüòõåäôïìòæïïîèòìúåàäïþëîïüëîòï, þòëäëãì ãïóçïîæå õåäôïìò æï ïî èòìúå âòâïîòóèò, ìïæïú úõëâåäåþçå æïêâòîâåþï óíæï ÷ïïüïîëì. ïèòüëè,àó÷âåíãâòíæïúëæíïçåæïôóû- íåþóäò åêëíëèòêòì èøåíåþäëþï, óíæï æï- âòùñëà èåúíòåîåþòà. ìïíïè ÷âåí öåî êòæåâ âïîìåþëþà ûâåäò àïëþòì ùïîèëèïæãåíäå- þò, êòæåâ øåãâòûäòï úëæíï ãïæïâúåà ïõïä- ãïçîæåþì, èåîå æòæò ùñâåüï òáíåþï, îïìïú ïàåóäëþòà ùäåþò æïìÿòîæåþï. åì ïî ïîòì ìïðïüîóäë ðëäòúòï, 6 àâòïí êóîìåþì îë ãïïüïîåþ,ôëîèïì÷ïïúâïèæïóêâåðëäòúò- åäòï, èåúíòåîòì ãïçîæïì ìÿòîæåþï ïàåó- äëþòà ùäåþò. òèòì ãïèë, îëè ÷âåí èúòîå áâåñïíï âïîà, øåìïûäëï ñâåäï æïîãòìàâòì ìïêèïîòìòîåìóîìåþòïîòñëì,èïãîïè,ïóúò- äåþåäòï, îëè èåúíòåîåþòì ñâåäï æïîãøò ãâñïâæåì èêâäåâïîò, îëèåäòú ÷ïîàóäò òáíåþï ìïåîàïøëîòìë ðîëåáüåþøò. æéåì óêâåãäëþïäòçïúòòìïæïàïíïèåæîëâåüåá- íëäëãòåþòìãïíâòàïîåþòìôëíçå,àïâòìóô- äïæïîòìøåìïûäåþåäò,îëèáïîàâåäòèåú- íòåîòìþïçïòñëìàïâòìáâåñïíïøòæïùâæëèï ¸áëíæåì æòæ ìòìüåèïìàïí. èå èòâåìïäèåþò èïìùïâäåþäåþòìàâòì õåäôïìåþòì èïüåþïì, èïãîïè àó èïìùïâäåþäåþòì èïìùïâäåþäåþ- çå ïî âòôòáîåà, èïìùïâäåþåäò ïéïî ãâå- ñëäåþï. õëäë, åì óêïíïìêíåäò àó èåúíòå- îåþïøò ïî òñë ÷ïîàóäò, òì âåî ãïòãåþì îï õæåþï ìïåîàïøëîòìë ìïèåúíòåîë ìòìüåèï- øò æï, øåìïþïèòìïæ, ïîïôåîò åáíåþï èëìïñë- äò èïìùïâäåþäåþòìàâòì. èòâåìïäèåþò áóàïòìòì åäåáüîëèëþò- äåþòì áïîõíòì èøåíåþäëþïì, ìïæïú èïéï- äò êâïäòôòêïúòòì òíýòíîåþèï óíæï òèóøï- ëí, ìïøóïäë æëíòì èïíæ âåî òèóøïâåþì. åì êò óêâå ïòìïõåþï îëãëîú ðîëôåìòóä, òìå ìïòíýòíîë ãïíïàäåþïçå. ãïîæï ïèòìï, èå, êïüåãëîòóäïæ ùòíïïéèæåãò âïî ìêëäïøò ãïèëìïøâåþòãïèëúæåþòîëèãïóáèæï.ðîïá- üòêóäïæ, ïõïäãïçîæëþïè àïâò æïïíåþï ìùïâäïì æï ìùïâäëþåí èõëäëæ òè ìïãíåþì, „ãïèëìïâïäò úëæíïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêòì èøåíåþäëþïï“„ãïèëìïâïäò úëæíïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêòì èøåíåþäëþïï“„ãïèëìïâïäò úëæíïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêòì èøåíåþäëþïï“„ãïèëìïâïäò úëæíïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêòì èøåíåþäëþïï“„ãïèëìïâïäò úëæíïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêòì èøåíåþäëþïï“ îïú ìÿîæåþïà óèïéäåìøò ÷ïìïþïîåþäïæ, åì êò æòæò øåúæëèïï, çëãïæò ãïíïàäåþï óãóäåþåäñëôòäòï. ïíó èòâïæåáòà ðîòí- úòðóä ìïêòàõì, ÷âåíò ãïíâòàïîåþòì ãïìï- éåþò æåâì ïîï åêëíëèòêïøò, ïîïèåæ ãïíïà- äåþïìï æï èåúíòåîåþïøò. - üóîòçèòì ìåáüëîòì ìüòèóäòîå-- üóîòçèòì ìåáüëîòì ìüòèóäòîå-- üóîòçèòì ìåáüëîòì ìüòèóäòîå-- üóîòçèòì ìåáüëîòì ìüòèóäòîå-- üóîòçèòì ìåáüëîòì ìüòèóäòîå- þïçå îïì ôòáîëþà?þïçå îïì ôòáîëþà?þïçå îïì ôòáîëþà?þïçå îïì ôòáîëþà?þïçå îïì ôòáîëþà? üóîòçèò ïîòì ãïæïî÷åíòì åêëíëèòêï. àáâåí èëãåõìåíåþïà, îëè ÷âåíì ìïãïîåë ìïâïÿîë þïäïíìøò òèðëîüò ìïèöåî ïéåèï- üåþï åáìðëîüì, ïè åáìðëîüøòú äëèòì ùò- äò èëæòì èìóþóáò ïâüëèëþòäåþòì îååáì- ðëîüçå. ÷âåíì ìïèëèõèïîåþäë êïäïàïøò 80% ïîòì òèðëîüóäò ìïáëíåäò, üóîòìüò îëè ÷ïèëâï, èïìïú õëè òãòâå êïäïàïì âïõ- âåæîåþà, ïíó òìåâ òèðëîüò óíæï ãïâçïî- æëà. üóîòìüò îëè øåæòì ìïìüóèîëøò, àòàáèòì ñâåäï íòâàò àó ìïêâåþò èòì òîãâ- äòâ òèðëîüòîåþóäòï. õëäë ÐÒÎËÞÒÀÏÆÐÒÎËÞÒÀÏÆÐÒÎËÞÒÀÏÆÐÒÎËÞÒÀÏÆÐÒÎËÞÒÀÏÆ ÌÏÕÏßÏÐÓÎÅÅÞÒÀÌÏÕÏßÏÐÓÎÅÅÞÒÀÌÏÕÏßÏÐÓÎÅÅÞÒÀÌÏÕÏßÏÐÓÎÅÅÞÒÀÌÏÕÏßÏÐÓÎÅÅÞÒÀ ÃÏÈÆÒÆÎÅÞÓÄÒ ÊÏÚÒ ÈÅÃÏÈÆÒÆÎÅÞÓÄÒ ÊÏÚÒ ÈÅÃÏÈÆÒÆÎÅÞÓÄÒ ÊÏÚÒ ÈÅÃÏÈÆÒÆÎÅÞÓÄÒ ÊÏÚÒ ÈÅÃÏÈÆÒÆÎÅÞÓÄÒ ÊÏÚÒ ÈÅ ÏÎ ÈÒÍÏÕÏÂÌ, ÒÌ ÈÕËÄËÆÏÎ ÈÒÍÏÕÏÂÌ, ÒÌ ÈÕËÄËÆÏÎ ÈÒÍÏÕÏÂÌ, ÒÌ ÈÕËÄËÆÏÎ ÈÒÍÏÕÏÂÌ, ÒÌ ÈÕËÄËÆÏÎ ÈÒÍÏÕÏÂÌ, ÒÌ ÈÕËÄËÆ ÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÏÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÏÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÏÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÏÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÏ ËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒ, ÏÍÓ ×ÂÅÍËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒ, ÏÍÓ ×ÂÅÍËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒ, ÏÍÓ ×ÂÅÍËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒ, ÏÍÓ ×ÂÅÍËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒ, ÏÍÓ ×ÂÅÍ ÆÉÅÌ ÃÂÏÁÂÌÆÉÅÌ ÃÂÏÁÂÌÆÉÅÌ ÃÂÏÁÂÌÆÉÅÌ ÃÂÏÁÂÌÆÉÅÌ ÃÂÏÁÂÌ ÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅÃÏÆÏÎ×ÅÍÏÇÅ ËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒËÎÒÅÍÜÒÎÅÞÓÄÒ ÅÊËÍËÈÒÊÏ.ÅÊËÍËÈÒÊÏ.ÅÊËÍËÈÒÊÏ.ÅÊËÍËÈÒÊÏ.ÅÊËÍËÈÒÊÏ. õøòîïæ þåâîì ¸ãëíòï, îëè èå ìïìüòêò ùòíïïéèæåãò âïî üóîòçèòì, ïîï âïî þïüë- íë ùòíïïéèæåãò æï èëãòñâïíà, èïãïäòàïæ, êïîãüóîòìüóäáâåñíåþì-øâåòúïîòï,òüï- äòï, ìïôîïíãåàò, ãåîèïíòï, æòæò þîòüïíå- àò àó ïøø ñâåäï üóîòìüóäò áâåñíåþòï, èïãîïè òìòíò ïî ïîòïí èõëäëæ üóîòìüó- äò áâåñíåþò, èïíæ îëè üóîòìüåþò ÷ïæòïí æï èëàõëâíïì áèíòïí, òì èëàõëâíï èóøï- ëþìïæãòäëþîòâòèòùëæåþòìçîæïçå.÷âåí- àïí îë üóîòìüò ÷ïèëæòì æï æïèïüåþòà èëàõëâíïì áèíòì, òì èóøïëþì àóîáåàòì åêëíëèòêïçå, ïí ÷òíåàòì åêëíëèòêïçå. ïèò- üëè ÷âåíàïí üóîòçèò åêëíëèòêïì êò ïî ïí- âòàïîåþì, òèðëîüì óùñëþì õåäì. ìùëîåæ ïèòüëè åì ïîòì ãïæïî÷åíòì åêëíëèòêï. - ïøø àóîáåàòì óîàòåîàëþï ìïê-ïøø àóîáåàòì óîàòåîàëþï ìïê-ïøø àóîáåàòì óîàòåîàëþï ìïê-ïøø àóîáåàòì óîàòåîàëþï ìïê-ïøø àóîáåàòì óîàòåîàëþï ìïê- èïëæ æïûïþóä ôïçïøò øåâòæï. ïøø-èïèïëæ æïûïþóä ôïçïøò øåâòæï. ïøø-èïèïëæ æïûïþóä ôïçïøò øåâòæï. ïøø-èïèïëæ æïûïþóä ôïçïøò øåâòæï. ïøø-èïèïëæ æïûïþóä ôïçïøò øåâòæï. ïøø-èï óêâå æïóþäëêï ìïþïíêë ïíãïîòøåþòóêâå æïóþäëêï ìïþïíêë ïíãïîòøåþòóêâå æïóþäëêï ìïþïíêë ïíãïîòøåþòóêâå æïóþäëêï ìïþïíêë ïíãïîòøåþòóêâå æïóþäëêï ìïþïíêë ïíãïîòøåþò æï óûîïâò áëíåþï àóîáåàòì èïéïä-æï óûîïâò áëíåþï àóîáåàòì èïéïä-æï óûîïâò áëíåþï àóîáåàòì èïéïä-æï óûîïâò áëíåþï àóîáåàòì èïéïä-æï óûîïâò áëíåþï àóîáåàòì èïéïä- ÷òíëìíåþì æï îïèæåíòèå ìïèòíòìü-÷òíëìíåþì æï îïèæåíòèå ìïèòíòìü-÷òíëìíåþì æï îïèæåíòèå ìïèòíòìü-÷òíëìíåþì æï îïèæåíòèå ìïèòíòìü-÷òíëìíåþì æï îïèæåíòèå ìïèòíòìü- îëìàïí ãïùñâòüï ñâåäï ìïõòì óîàò-îëìàïí ãïùñâòüï ñâåäï ìïõòì óîàò-îëìàïí ãïùñâòüï ñâåäï ìïõòì óîàò-îëìàïí ãïùñâòüï ñâåäï ìïõòì óîàò-îëìàïí ãïùñâòüï ñâåäï ìïõòì óîàò- åîàëþï. îëãëî ôòáîëþà, îïèæåíïæåîàëþï. îëãëî ôòáîëþà, îïèæåíïæåîàëþï. îëãëî ôòáîëþà, îïèæåíïæåîàëþï. îëãëî ôòáîëþà, îïèæåíïæåîàëþï. îëãëî ôòáîëþà, îïèæåíïæ èùâïâåæ øåòûäåþï ïòìïõëì àóîáåàòìèùâïâåæ øåòûäåþï ïòìïõëì àóîáåàòìèùâïâåæ øåòûäåþï ïòìïõëì àóîáåàòìèùâïâåæ øåòûäåþï ïòìïõëì àóîáåàòìèùâïâåæ øåòûäåþï ïòìïõëì àóîáåàòì êîòçòìò ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïçåêîòçòìò ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïçåêîòçòìò ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïçåêîòçòìò ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïçåêîòçòìò ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïçå æï îï øåòûäåþï ãïïêåàëì èàïâîëþïèæï îï øåòûäåþï ãïïêåàëì èàïâîëþïèæï îï øåòûäåþï ãïïêåàëì èàïâîëþïèæï îï øåòûäåþï ãïïêåàëì èàïâîëþïèæï îï øåòûäåþï ãïïêåàëì èàïâîëþïè èëìïäëæíåäò íåãïüòóîò åôåáüåþòìèëìïäëæíåäò íåãïüòóîò åôåáüåþòìèëìïäëæíåäò íåãïüòóîò åôåáüåþòìèëìïäëæíåäò íåãïüòóîò åôåáüåþòìèëìïäëæíåäò íåãïüòóîò åôåáüåþòì ãïìïíåòüîïäåþäïæ?ãïìïíåòüîïäåþäïæ?ãïìïíåòüîïäåþäïæ?ãïìïíåòüîïäåþäïæ?ãïìïíåòüîïäåþäïæ? - úõïæòï, àóîáåàòì åêëíëèòêïøò ïîìå- þóäòêîòçòìòðòîæïðòîïòìïõåþï÷âåíìåêë- íëèòêïçåú. ðòîâåä îòãøò åì ãïâäåíïì òáë- íòåþì åîëâíóä âïäóüïçå, þåâîì øåòûäå- þïïîèëìùëíìîëúïïèïçåìïóþîëþåíèàïâ- îëþòì ùåâîåþò, èïãîïè åì íïèæâòäïæ ïìåï æï ×ÂÅÍ ÎËÈ ÃÂÑÏÂÆÅÌ ÓÔÎË×ÂÅÍ ÎËÈ ÃÂÑÏÂÆÅÌ ÓÔÎË×ÂÅÍ ÎËÈ ÃÂÑÏÂÆÅÌ ÓÔÎË×ÂÅÍ ÎËÈ ÃÂÑÏÂÆÅÌ ÓÔÎË×ÂÅÍ ÎËÈ ÃÂÑÏÂÆÅÌ ÓÔÎË ÃËÍÒÅÎÒ ÚÅÍÜÎÏÄÓÎÒÃËÍÒÅÎÒ ÚÅÍÜÎÏÄÓÎÒÃËÍÒÅÎÒ ÚÅÍÜÎÏÄÓÎÒÃËÍÒÅÎÒ ÚÅÍÜÎÏÄÓÎÒÃËÍÒÅÎÒ ÚÅÍÜÎÏÄÓÎÒ ÞÏÍÊÒÌ ÕÅÄÈÛÉÂÏÍÅÄËÞÏ,ÞÏÍÊÒÌ ÕÅÄÈÛÉÂÏÍÅÄËÞÏ,ÞÏÍÊÒÌ ÕÅÄÈÛÉÂÏÍÅÄËÞÏ,ÞÏÍÊÒÌ ÕÅÄÈÛÉÂÏÍÅÄËÞÏ,ÞÏÍÊÒÌ ÕÅÄÈÛÉÂÏÍÅÄËÞÏ, ÅÌ ÎÒÌÊÒ ØÅÒÛÄÅÞÏÅÌ ÎÒÌÊÒ ØÅÒÛÄÅÞÏÅÌ ÎÒÌÊÒ ØÅÒÛÄÅÞÏÅÌ ÎÒÌÊÒ ØÅÒÛÄÅÞÏÅÌ ÎÒÌÊÒ ØÅÒÛÄÅÞÏ ØÅÎÞÒÄÅÞÓÄÒÑË.ØÅÎÞÒÄÅÞÓÄÒÑË.ØÅÎÞÒÄÅÞÓÄÒÑË.ØÅÎÞÒÄÅÞÓÄÒÑË.ØÅÎÞÒÄÅÞÓÄÒÑË. îï àáèï óíæï, ïî ïîòì ãïèëîòúõóäò, îëè àóîáåàòì åêëíëèòêïøò ùïâòæåì òíô- äïúòóîò ðîëúåìåþò, èïíïèæåú, àâòàëí àóîáåàòì èàïâîëþòì èòåî æïøâåþóäò øåúæëèåþòì ãïèë òíôäïúòï òñë ìïêèïëæ èüêòâíåóäò æï ìïãîûíëþò. øåìïþïèòìïæ, òèòì ãïèë îëè ÷âåíò íëèåî ðòîâåäò ìïâïÿ- îë ðïîüíòëîòï, þåâîèï ôïáüëîèï øåìïû- äëï íåãïüòóîïæ òèëáèåæëì ÷âåíì åêëíë- èòêïçå,îïìïúèõëäëæûäòåîòåêëíëèòêòà óíæï æïâóðòîòìðòîæåà, ìõâï ãïèëìïâïäò ïî ïîìåþëþì. ïâüïîêòóäò ìòìüåèòìêåí ìâäï òáíåþï øåúæëèï, èúòîå çëèòì åêëíë- èòêï âïîà æï ïèïì âåî øåâûäåþà, îï àáèï óíæï éòï åêëíëèòêòì ðîòíúòðò ïîòì ìùëîò ãçï. ÷âåí èïáìòèïäóîïæ óíæï ãïíâïâòàï- îëà ìïåáìðëîüë ðëüåíúòïäò æï ïãîåà- âå óíæï èëâïõæòíëà ìïãïîåë þïçîåþòì æò- âåîìòôòúòîåþï. åìïóþîï øëàï ãóäþïíòåìïóþîï øëàï ãóäþïíòåìïóþîï øëàï ãóäþïíòåìïóþîï øëàï ãóäþïíòåìïóþîï øëàï ãóäþïíò

×