Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BF 549

8,612 views

Published on

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები”

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BF 549

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #549 10 oqtomberi, 2019 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 îòàò éåþïâåí ðóîì ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò ðóîòì õïîòìõàïí æïêïâøòîåþòà êòàõâåþò èóæèòâïæ ïîìåþëþì, îïìïúìïáïîàâåäëøò ðóîòì õïîòìõàïí æïêïâøòîåþòà êòàõâåþò èóæèòâïæ ïîìåþëþì, îïìïúìïáïîàâåäëøò ðóîòì õïîòìõàïí æïêïâøòîåþòà êòàõâåþò èóæèòâïæ ïîìåþëþì, îïìïúìïáïîàâåäëøò ðóîòì õïîòìõàïí æïêïâøòîåþòà êòàõâåþò èóæèòâïæ ïîìåþëþì, îïìïúìïáïîàâåäëøò ðóîòì õïîòìõàïí æïêïâøòîåþòà êòàõâåþò èóæèòâïæ ïîìåþëþì, îïìïú ëþòåáüóîò èòçåçåþòú ïáâì, àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè áâåñïíïøò ðóîòì õïîòìõòì êëíüîëäò,ëþòåáüóîò èòçåçåþòú ïáâì, àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè áâåñïíïøò ðóîòì õïîòìõòì êëíüîëäò,ëþòåáüóîò èòçåçåþòú ïáâì, àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè áâåñïíïøò ðóîòì õïîòìõòì êëíüîëäò,ëþòåáüóîò èòçåçåþòú ïáâì, àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè áâåñïíïøò ðóîòì õïîòìõòì êëíüîëäò,ëþòåáüóîò èòçåçåþòú ïáâì, àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè áâåñïíïøò ðóîòì õïîòìõòì êëíüîëäò, ðîïáüòêóäïæ ïîïâòì åâïäåþï. ïè èòèïîàóäåþòà èàïâïîò æï óêâå üîïæòúòïæ áúåóäò êòàõâïï,ðîïáüòêóäïæ ïîïâòì åâïäåþï. ïè èòèïîàóäåþòà èàïâïîò æï óêâå üîïæòúòïæ áúåóäò êòàõâïï,ðîïáüòêóäïæ ïîïâòì åâïäåþï. ïè èòèïîàóäåþòà èàïâïîò æï óêâå üîïæòúòïæ áúåóäò êòàõâïï,ðîïáüòêóäïæ ïîïâòì åâïäåþï. ïè èòèïîàóäåþòà èàïâïîò æï óêâå üîïæòúòïæ áúåóäò êòàõâïï,ðîïáüòêóäïæ ïîïâòì åâïäåþï. ïè èòèïîàóäåþòà èàïâïîò æï óêâå üîïæòúòïæ áúåóäò êòàõâïï, òéåþåþï àó ïîï ðóîò ìïáïîàâåäëøò. ìïáèå åõåþï ÿâïâòì æï åãîåà ùëæåþóä øïâ ðóîì, îëèåäòúòéåþåþï àó ïîï ðóîò ìïáïîàâåäëøò. ìïáèå åõåþï ÿâïâòì æï åãîåà ùëæåþóä øïâ ðóîì, îëèåäòúòéåþåþï àó ïîï ðóîò ìïáïîàâåäëøò. ìïáèå åõåþï ÿâïâòì æï åãîåà ùëæåþóä øïâ ðóîì, îëèåäòúòéåþåþï àó ïîï ðóîò ìïáïîàâåäëøò. ìïáèå åõåþï ÿâïâòì æï åãîåà ùëæåþóä øïâ ðóîì, îëèåäòúòéåþåþï àó ïîï ðóîò ìïáïîàâåäëøò. ìïáèå åõåþï ÿâïâòì æï åãîåà ùëæåþóä øïâ ðóîì, îëèåäòú îëãëîú ùåìò ÿâïâòì, îóõò ôáâòäòìãïí óíæï èçïææåþëæåì.îëãëîú ùåìò ÿâïâòì, îóõò ôáâòäòìãïí óíæï èçïææåþëæåì.îëãëîú ùåìò ÿâïâòì, îóõò ôáâòäòìãïí óíæï èçïææåþëæåì.îëãëîú ùåìò ÿâïâòì, îóõò ôáâòäòìãïí óíæï èçïææåþëæåì.îëãëîú ùåìò ÿâïâòì, îóõò ôáâòäòìãïí óíæï èçïææåþëæåì. ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 æòæò ðëüåíúòïäò æïæòæò ðëüåíúòïäò æïæòæò ðëüåíúòïäò æïæòæò ðëüåíúòïäò æïæòæò ðëüåíúòïäò æï æïþïäòæïþïäòæïþïäòæïþïäòæïþïäò ðîëæóáüòóäëþï –ðîëæóáüòóäëþï –ðîëæóáüòóäëþï –ðîëæóáüòóäëþï –ðîëæóáüòóäëþï – îïüëè âåî âòàïîæåþïîïüëè âåî âòàïîæåþïîïüëè âåî âòàïîæåþïîïüëè âåî âòàïîæåþïîïüëè âåî âòàïîæåþï ìëôäòì èåóîíåëþïìëôäòì èåóîíåëþïìëôäòì èåóîíåëþïìëôäòì èåóîíåëþïìëôäòì èåóîíåëþï ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ðòîâåäïæò åôåáüòðòîâåäïæò åôåáüòðòîâåäïæò åôåáüòðòîâåäïæò åôåáüòðòîâåäïæò åôåáüò àó äòúåíçòîåþòìàó äòúåíçòîåþòìàó äòúåíçòîåþòìàó äòúåíçòîåþòìàó äòúåíçòîåþòì øåæåãïæøåæåãïæøåæåãïæøåæåãïæøåæåãïæ ãïûâòîåþóäòãïûâòîåþóäòãïûâòîåþóäòãïûâòîåþóäòãïûâòîåþóäò üïáìåþòüïáìåþòüïáìåþòüïáìåþòüïáìåþò æåæïáïäïáøòæåæïáïäïáøòæåæïáïäïáøòæåæïáïäïáøòæåæïáïäïáøò ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 „þäóèþåîãòì“„þäóèþåîãòì“„þäóèþåîãòì“„þäóèþåîãòì“„þäóèþåîãòì“ ìòìüåèïøò âïäóüòììòìüåèïøò âïäóüòììòìüåèïøò âïäóüòììòìüåèïøò âïäóüòììòìüåèïøò âïäóüòì êóîìòì æïæãåíòìêóîìòì æïæãåíòìêóîìòì æïæãåíòìêóîìòì æïæãåíòìêóîìòì æïæãåíòì ðîëúåìòðîëúåìòðîëúåìòðîëúåìòðîëúåìò ãïóèÿâòîâïäåïãïóèÿâòîâïäåïãïóèÿâòîâïäåïãïóèÿâòîâïäåïãïóèÿâòîâïäåï âïäåþòì õïôïíãòâïäåþòì õïôïíãòâïäåþòì õïôïíãòâïäåþòì õïôïíãòâïäåþòì õïôïíãò ìïáïîàâåäëìàâòììïáïîàâåäëìàâòììïáïîàâåäëìàâòììïáïîàâåäëìàâòììïáïîàâåäëìàâòì – 2020 ùåäì– 2020 ùåäì– 2020 ùåäì– 2020 ùåäì– 2020 ùåäì ìïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëì àòàëåóäàòàëåóäàòàëåóäàòàëåóäàòàëåóä èëáïäïáåì 6000èëáïäïáåì 6000èëáïäïáåì 6000èëáïäïáåì 6000èëáïäïáåì 6000 äïîò âïäò åáíåþïäïîò âïäò åáíåþïäïîò âïäò åáíåþïäïîò âïäò åáíåþïäïîò âïäò åáíåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãïó÷òíïîåþóäòãïó÷òíïîåþóäòãïó÷òíïîåþóäòãïó÷òíïîåþóäòãïó÷òíïîåþóäò åêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîò ïüïøååþò -ïüïøååþò -ïüïøååþò -ïüïøååþò -ïüïøååþò - îïüëè ÷ïâïîæïîïüëè ÷ïâïîæïîïüëè ÷ïâïîæïîïüëè ÷ïâïîæïîïüëè ÷ïâïîæï èàïâîëþòìèàïâîëþòìèàïâîëþòìèàïâîëþòìèàïâîëþòì òíòúòïüòâïòíòúòïüòâïòíòúòïüòâïòíòúòïüòâïòíòúòïüòâï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 „äòþåîàò þïíêòì“ ìïðåíìòë ìåìõåþòì áìåäøò ãïÿåæòäò 400 000–èæå ðåíìòëíåîò „äòþåîàò þïíêòì“ ìïðåíìòë ìåìõåþòì äïþòîòíàøò ãïÿåæòäò 400 000–èæå ðåíìòëíåîò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #549 oqtomberi 10.10.2019 Nota Bene saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 ôòíïíìòìüò åôîåè óîóèïøâòäò Bitfury- ì ïõïä èòéùåâåþçå ìïóþîëþì.èòìò àáèòà, êäïóì øâïþòì èìëôäòë åêëíëèòêóîèï ôë- îóèèï Bòüôóîñ ðòëíåî üåáíëäëãòóî êëèðïíòïæ ïéòïîï. ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà ãïíïúõïæò öåî êòæåâ, 1 àâòì ùòí ãïêåàæï. åôîåèóîóèïøâòäèïñóîïæéåþïãïïèïõ- âòäï òè ôïáüçå, îëè ïéíòøíóäò ôëîóèò ãïèëî÷åóäïæ æòæò ãïâäåíòì èáëíåï æï òì èìëôäòë åêëíëèòêòì ãïíâòàïîåþïì èíòøâ- íåäëâïí òèðóäìì ïûäåâì. „Bitfury-ì ïéòïîåþïú ãïíìïêóàîåþòà èíòøâíåäëâïíòï òèòì ãïàâïäòìùòíåþòà, îëè ïá ùñæåþï èìëôäòë þïçîòìï æï èìëô- äòë ðëäòüòêóîò åêëíëèòêòì ìïèëèïâäë ðåîìðåáüòâåþò”, – ïúõïæåþì ôòíïíìòìüò. WEF (èìëôäòë åêëíëèòêóîò ôëîóèò) ñëâåäùäòóîïæòïíâïîøòøâåòúïîòòìáïäïá æïâëìøò üïîæåþï. ïéìïíòøíïâòï, îëè êëèðïíòï Bòüôóîñ Fëîþåì-òì îåòüòíãåþøòú ãõâæåþï æï 2019 åôîåè óîóèïøâòäò - WEF-èï Bitfury wamyvan, ðòëíåî üåáíëäëãòóî êëèðïíòïæ ïéòïîï àþòäòìøò ISUZU-ì èïîêòì 8-èåüîòïíò, æòçåäòì ûîïâçå èëèóøïâå, åóîë 6 åèòìòòì ìüïíæïîüòì ïâüëþóìåþò øåèëâòæï. æåæï- áïäïáòìèåîèïêïõïêïäïûåèïâüëþóìåþòåâ- îëðòì èëåæïíçå ùïîïæãòíï. ïèòì øåìïõåþ „êëèåîìïíüì“àþòäòìòìèåîòòæïíïúíëþåì. „øåâòûòíåà 220 åîàåóäò ISUZU-ì èïî- êòì ïâüëþóìò. 60 åîàåóäò óêâå àþòäòì- øòï æï òìòíò, õâïäòæïí æåæïáïäïáòì èëìïõ- äåëþïì èëåèìïõóîåþòïí. èòíæï âòìïîãåþäë øåèàõâåâòà æï ûï- äòïí æòæò èïæäëþï ãïæïâóõïæë ÷âåíì ìüóèîåþì àóîáåàòæïí: „ïíïæëäó öãó- ôòì“ êëîðëîïúòòì ðîåçòæåíüì æï ãåíåîï- äóî æòîåáüëîì, ïìåâå “ISUZU“ ¸ëäæòí- ãòìæòîåáüëîì.ûïäòïíæòæòèïæäëþïèòí- æï âóàõîï èïà èõïîæïÿåîòìàâòì, îëè ïìå æîëóäïæ øåûäåì ïâüëþóìåþòì ùïîèëåþï æï èëùëæåþï. ïìåâå èòíæï ãòàõîïà, îëè ïè ùäòì þëäëèæå ñâåäï ÷âåí èòåî øåìñòæó- äò ïâüëþóìò òáíåþï æåæïáïäïáøò æï èëåè- ìïõóîåþï àþòäòìåäåþì. ïìåâå, èòíæï èòâå- ìïäèë àóîáåàòì åä÷ì æï èïæäëþï ãïæï- âóõïæë, èõïîæïÿåîòìàâòì, àïíïæãëèòìà- âòì“, - ãïíïúõïæï êïõï êïäïûåè. æåæïáïäïáòì èåîèï ìïüîïíìðëîüë ðë- äòüòêòì èòèïîàóäåþòà æïãåãèòä éëíòì- ûòåþåþçå òìïóþîï. „ñâåäïçåèàïâïîòïîòììïçëãïæëåþîò- âò üîïíìðëîüòì èëùåìîòãåþï æï ïâüëþó- ìåþòì ðïîêòì ÷ïíïúâäåþï. àáâåí òúòà, îëè ñâòàåäò ïâüëþóìåþò, îëèäåþòú æéåì àþòäòìì åèìïõóîåþï, ïîòì óèûòèåì èæãë- èïîåëþïøò, èïà ñâåäïíïòîò îåìóîìò ïèë- ùóîóäò ïáâà, ¸ïåîòì æïþòíûóîåþòì àâïä- ìïçîòìòà ùïîèëïæãåíåí ìåîòëçóä ðîëþ- äåèïì æï ïèïâå æîëì, ïè ïâüëþóìåþòà ãï- æïïæãòäåþïæòìêëèôëîüòï. ÷âåíò ïèëúïíïï, îïú øåòûäåþï ìùîïôïæ ÷ïâïíïúâäëàñâòàåäò ïâüëþóìåþòì ðïîêò, ïìåàò, ïõïäò, àïíïèåæîëâå, åâîëðóäò üò- ðòì ïâüëþóìåþòà, ïìåâå, ûïäòïí èíòøâíå- äëâïíòï èåüîëøò ãïíìïõëîúòåäåþåäò ìï- îåïþòäòüïúòëìïèóøïëåþò.åìðîëúåìòóê- âå æïùñåþóäò ãâïáâì æï ãâòíæï, îëè èàäò- ïíæ ãïíâïïõäëà èåüîëìïæãóîåþò,øåâòûò- íëà ïõïäò øåèïæãåíäëþåþòæï òè ûâåäò øå- èïæãåíäëþåþòìîåïþòäòüïúòï÷ïâïüïîëà, àþòäòìøò ISUZU-ì èïîêòì 8-èåüîòïíò ïâüëþóìåþò øåèëâòæï îëèåäòú ïèïì åáâåèæåþïîåþï. ãïîæïïèòìï,æïâòùñåàûïäòïíèíòøíåäë- âïíò îåôëîèòì ãïíõëîúòåäåþï üïáìåþòì æï ðïîêòîåþòì èòèïîàóäåþòà. åì ñâåäïôåîò ìïåîàë öïèøòèëãâúåèì òèòì øåìïûäåþäë- þïì, îëè üîïíìðëîüò áïäïáøò òñëì èëùåì- îòãåþóäò æï èå ðòîëþï æïâæå, îëè ÷âåíò ìïçëãïæëåþîòâò üîïíìðëîüò àïâòìò òíô- îïìüîóáüóîòà: ãçåþòà,ïâüëþóìòì çëäå- þòà, àâòàëí ïâüëþóìåþòà, åâîëðïøò åîà- åîàòìïóêåàåìëòáíåþï.÷âåíïèïìøåâûäåþà. îïüëè âïèþëþ èå ïèïì ïìå õèïèïéäï æï àïâïùåóäò?! - òèòüëè, îëè çóîãì óêïí èòæãïì ãóíæò ïæïèòïíåþòì, îëèäåþòú ñë- âåäæéòóî îåýòèøò èóøïëþåí ÷åèàïí åî- àïæ æï èòíæï ûïäòïí æòæò èïæäëþï ãïæï- âóõïæë èïàøîëèòìï æï àïâæïæåþòìàâòì. ïìåâå èòíæïèïæäëþï âóàõîï úåíüîïäóî õåäòìóôäåþïì èõïîæïÿåîòìàâòì. îëèïîï èõïîæïÿåîï, øåóûäåþåäò òáíåþëæï ïè îå- ôëîèòì ùïèëùñåþï æï ãïíõëîúòåäåþï“, - ïéíòøíï êïõï êïäïûåè. ðîåçåíüïúòïì àþòäòìòì âòúå-èåîò, èå- îòì èëïæãòäååþò, àþòäòìòì ìïêîåþóäëì ùåâîåþò,àþòäòìòì ìïüîïíìðëîüë êëèðï- íòòì ùïîèëèïæãåíäåþò, ïìåâå, ìüóèîåþò: „öò-àò ãîóð“-òìï æï ISUZU-ì èùïîèëåþåäò àóîáóäò êëèðïíòï Aíïæëäó Gîëóð-òìð- îåçòæåíüò üóí÷ïò ëçòä¸ïíò, ãåíåîïäó- îò æòîåáüëîò ¸óîøòà çëîäó æïAíïæëäó ISUZU-ì ãåíåîïäóîò æòîåá- üëîò àóãîóä ïîòêïíò åìùîåþëæíåí. 220 åîàåóäò ISUZU-ì èïîêòì ïâüëþó- ìò,îëèåäòú 53 èãçïâîçåï ãïàâäòäò, ïáâì 21 æïìïöæëèò ïæãòäò æï ìîóäïæ ïæïðüò- îåþóäòï øøè ðòîåþòìàâòì, èóíòúòðïäóîò ïâüëðïîêòì ãïíïõäåþòì èòçíòà, àþòäòìòì ìïüîïíìðëîüë êëèðïíòïè øåòìñòæï. ïâüëþóìøò ãïíàïâìåþóäòï îëãëîú ùò- ôòèëæåèò,îëèåäòúóçîóíâåäñëôìèàäò- ïíò ïâüëþóìòì ùòôò-ì ìòãíïäòà æïôïîâïì, ïìåâå àïíïèåæîëâå ìüïíæïîüòì, òíüåãîò- îåþóäò ãïàþëþòì, êëíæòúòîåþòìï æï âåí- üòäïúòòì ìïòíôëîèïúòë õèëâïíò ìòìüåèå- þò.ïâüëþóìòììïäëíøòæïèëíüïýåþóäòïïí- üòâïíæïäóîòâòæåëèëíòüëîòíãòììòìüåèï æïóìþæïèüåíåþò.ðîëåáüòìèàäòïíòéòîå- þóäåþï 64 790 000 äïîì øåïæãåíì. àòþòìò êïðòüïäèï üóîòçèòì ìåáüëîòì øåìïõåþ êâäåâï ÷ïïüïîï. êâäåâòì ðîåçåí- üïúòï7ëáüëèþåîìàþòäòìòìòìüëîòòìèó- çåóèøò, “áïîâïìäïøò” ãïòèïîàï æï èïì àò- þòìò þïíêòì ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò, þïí- êòì èåíåöèåíüòì æï àòþòìò êïðòüïäòì ùïî- èëèïæãåíäåþò óûéâåþëæíåí. àòþòìòêïðòüïäòìêâäåâïüóîòçèòìòí- æóìüîòòì þëäë ùäåþòì üåíæåíúòåþì ïé- ùåîì æï èòì ôïîãäåþøò ìõâïæïìõâï êäïìòì ìïìüóèîëåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò ãïèëò- êòàõíåí àþòäòììï æï îåãòëíåþøò. æëêó- èåíüøò ãïïíïäòçåþóäòï ìïåîàïøëîòìë üóîòçèàïíæïêïâøòîåþóäòìüïüòìüòêóîò òíôëîèïúòïæïèëñâïíòäòïìõâïæïìõâïáâåñ- íòì èïãïäòàåþò. àòþòìò êïðòüïäòì êâäåâòì èòõåæâòà, èëèæåâíëùäåþøòìïáïîàâåäëøòèëìïäëæ- íåäòï üóîòçèòì ìåáüëîòì, ïìåâå âòçòüë- îåþòìèõïîöâåäëþòàóíïòîòïíëþòìçîæï. æëêóèåíüòì èòõåæâòà, ùäåâïíæåäò çïôõóäò áâåñíòìàâòì èíòøâíåäëâïíò ãï- ãïìóäò ùäòì èïíûòäçå, üóîòçèòì ìåáüëîøò àòþòìòì êëíüîòþóúòïè 800 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 ùåäìïúèìëôäòëìùïèñâïíòþäëá÷åòí-üåá- íëäëãòóî 50 êëèðïíòïì øëîòì ïîòì æïìï- õåäåþóäò. 2018 ùåäì ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà ìïøóï- äë õåäôïìò 69 äïîòà ãïòçïîæï æï 1 068.3 äïîò øåïæãòíï. ìïáïîàâåäëì ìüïüòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîòì èëíïúåèåþòà, 2018 ùåäì ìïáïîàâåäëøò æïáòîïâåþòà æïìïáèå- þóäàïìïøóïäëàâòóîòíëèòíïäóîòõåäôï- ìò ãïìóä ùåäàïí øåæïîåþòà 6.9 ðîëúåíüòà, 999.1äïîòæïí1068.3äïîïèæåãïòçïîæï. 2018 ùåäì ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà õåä- ôïìåþòì çîæï ñâåäï ìåáüëîøò øåòíòøíåþë- æï. ìïáèòïíëþåþòì ìïõååþòì èòõåæâòà øåæï- îåþòà èïéïäò õåäôïìò æïôòáìòîæï øåèæåã æïîãåþøò:ìïôòíïíìëæïìïæïçéâåâëìïáèòï- íëþï – 2 236 äïîò (ùäòóîò çîæï – 11.3 ðîëúåíüò); ðîëôåìòóäò, ìïèåúíòåîë æï „ìïáìüïüòì“ òíôëîèïúòòà, 2018 ùåäì ìïøóïäë õåäôïìèï 1 068.3 äïîò øåïæãòíï üåáíòêóîòìïáèòïíëþåþò–1712.2äïîò(ùäò- óîòçîæï–7.4ðîëúåíüò);èøåíåþäëþï–1 552 äïîò (ùäòóîò çîæï – 5.9 ðîëúåíüò). ïèïìàïí, 2018 ùåäì æïáòîïâåþòà æïìïá- èåþóäàï ìïøóïäë àâòóîò õåäôïìò þòç- íåì (ìïèåùïîèåë) ìåáüëîøò 8 ðîëúåíüòà ãïòçïîæï æï 1 101.3 äïîò øåïæãòíï. ïîïìï- èåùïîèåë æï ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ìïøóï- äë àâòóîò õåäôïìò ãïìóä ùåäàïí øåæï- îåþòàãïçîæòäòï4.7ðîëúåíüòàæï1008.1 äïîì øåïæãåíì. ìïáèòïíëþòì ìïõååþòì èò- õåæâòà øåæïîåþòà èïéïäò õåäôïìò ïáâà ìïôòíïíìë æï ìïæïçéâåâë ìïáèòïíëþåþòì, ïìåâå ìïõåäèùòôë èèïîàâåäëþòìï æï àïâ- æïúâòì ìôåîëåþøò æïìïáèåþóäåþì. èëùâåâï òñë, àóèúï ïîìåþóä èëíïúåèåþ- çå æïñîæíëþòà, ùäòì þëäëèæå êâäïâ èë- ìïäëæíåäòï üóîòìüåþòìîïëæåíëþòì5%- òïíò çîæï. þëäë ðåîòëæòì çîæòì èï÷âå- íåþäòà, ìïáïîàâåäë óìùîåþì åâîëðòì òìåà üóîòìüóä áâåñíåþì, îëãëîåþòúïï: ìïþåîûíåàò, õëîâïüòï, èïäüï æï êâòðîë- ìò. àó ìïáïîàâåäëì òìåâ ïè üóîòìüóä áâåñíåþì øåâïæïîåþà, øåòûäåþï òàáâïì, îëè ëîöåî èåüò üóîòìüòì èòéåþòì ðë- üåíúòïäò ãâïáâì. êâäåâï ãâò÷âåíåþì, îëè èíòøâíåäëâï- íòï ãïòçïîæëì üóîòìüåþòìàâòì æïìïî÷å- íò ïæãòäåþòì îïëæåíëþï. æëêóèåíüòì èò- õåæâòà,ìïáïîàâåäëøòåîàìóäâòçòüëî- çå ãïíàïâìåþòì îïëæåíëþï èçïîæòï, àóè- úï öåî êòæåâ åîà-åîàò ñâåäïçå æïþïäò èï÷âåíåþåäòï åâîëðïøò. ãïìóäò ùäòì èïíûòäçå, üóîòçèòì ìåá- üëîøòàòþòìòìêëíüîòþóúòïè800èòäòëíò äïîòøåïæãòíï,ìïòæïíïú300èòäòëíòîåãò- ëíåþøò üóîòçèòì ãïíâòàïîåþïì èëõèïîæï. ïèåîòêòì ðîåçòæåíüò æëíïäæ üîïèðò àóîáåàì åêëíëèòêòì ãïíïæãóîåþòàï æï ÷ïèëøäòà åèóáîåþï, àóêò ïíêïîï æïøâå- þóä çéâïîì ãïæïïþòöåþì. ïèòì øåìïõåþ àåàîò ìïõäòì äòæåîèï „üâòüåîòì“ ðòîïæ ãâåîæçå æïùåîï. „îëãëîú èå åîàõåä óêâå ãïíâïúõïæå æï ïõäï êòæåâ ãïâòèåëîåþ, îëè àóîáåàò àó òìåà îïèåì ãïïêåàåþì, îëèåäòú ãïæïâï „àóîáåàò àó ãïæïâï ñâåäïíïòî ìïçéâîåþì, èàäòïíïæ ãïâïíïæãóîåþ æï ÷ïèëâøäò èòì åêëíëèòêïì“ ñâåäïíïòî ìïçéâîåþì, èàäòïíïæ ãïâïíïæ- ãóîåþ æï ÷ïèëâøäò àóîáåàòì åêëíëèòêïì, îïú åîàõåä óêâå ãïâïêåàå. ïøø-èï ãïúòäå- þòà èåüò ãïïêåàï, âòæîå ïèïì âòíèå åäëæå- þëæï, èïà øëîòì 100 %-òà æïïèïîúõï „òì- äïèóîò ìïõåäèùòôëì“ õïäòôïüò. ïõäï, æîëï, îåãòëíøò ìõâåþèï, âòìïú æòæò øåìïû- äåþäëþåþò ãïï÷íòï, æïòúâïí ìïêóàïîò üå- îòüîëîòåþò“, – ùåîì æëíïäæ üîïèðò. åäþïáòûòì æïéèïîàòì üåîòüëîòïçå, êåîûëæ, ìïíïðòîëì áó÷òì N2 -øò æï èòì èòè- æåþïîåæ, øðì „úåíüî ðäïçï“ èîïâïäôóí- áúòóîò êëèðäåáìòì èøåíåþäëþïì ãåãèïâì. ãïíïøåíòïíåþòìîåãóäòîåþòìãåãèòìãåãèï- îåþòàò æïâïäåþòì øåìïàïíõèåþäïæ êëèðï- íòïè èåîòïì óêâå èòèïîàï. „êëèðäåáìøò ãïíàïâìæåþï ìïìüóèîë, ìïëôòìå,ìïúõëâîåþåäò,êëèåîúòóäòôóí- áúòòì èáëíå ôïîàåþò øåìïþïèòìò ïâüë - ìï- ðïîêòíãå ìòìüåèòà, òíôîïìüîóáüóîóäò åäåèåíüåþòàï æï ìïîåêîåïúòë ìòâîúòà. ìïðîëåáüë ùòíïæïæåþòà øåèëàïâïçå- þóäòïìïçëãïæëåþîòâ-ìïáèòïíòçëíï1.üå- îòüëîòïçåøåìâäïõëîúòåäæåþïîëãëîú ìïôåõèïâäë, ïìåâå ìïüîïíìðëîüë íïêïæå- þòìïàâòì. öïâïõòøâòäòì áó÷òì èõîòæïí øå- íëþåþò ãïíàïâìåþóäòï îåäòåôòì ãïàâï- äòìùòíåþòà æï èïàò ãïþïîòüåþò ùïîèëïæ- ãåíì 3 -5 ìïîàóäòïí æïíïùåâîåþóä íïãå- îòìò ïøåíåþï òãåãèåþï åäþïáòûòì æïéèïîàçå þëþåþì, îïú òìüëîòóä êëíüåáìüàïí ìò- ïõäëâòà ïîòì ãïíðòîëþåþóäò. ìïíïðòîëì èõîòæïí îåäòåôòì èêâåàîò âïîæíòì ãïèë, øåíëþåþò, îëèäåþòú åìïçéâîåþï öïâïõòø- âòäòì áó÷ïì, ùïîèëæãåíåí 8 -9 ìïîàóäòïí èëúóäëþåþì, îëèåäàï íïõåâïîòú ðîïá- üòêóäïæ èòþöåíòäòï ôåîæëþì æï úïäèõ- îòâò ëîòåíüïúòòà ïîòì èëúåèóäò øòæï åçëì íïùòäøò. æëèòíïíü èëúóäëþïì ùïî- èëïæãåíì 18 ìïîàóäòïíò íïãåþëþï, îëèå- äòú ìïíïðòîëì èõîòæïí ãïíàïâìåþóäòï íïêâåàòì óêòæóîåì ÷îæòäë -ïéèëìïâäå- àòà,“-ïéíòøíóäòï ãïíïúõïæøò. úíëþòìàâòì, øðì „úåíüî ðäïçï“ „ìòäá îëóæöãóôàïí“æïêïâøòîåþóäòêëèðïíòïï. „úåíüî ðäïçïì“ 100%-òïíò ùòäòì èôäë- þåäò - øðì „åìïîöò îòïä òìàåòàòï“, îëè- äòì 100%-òïíò ùòäòú èïäüïçå îåãòìüîò- îåþóä „êëèëæëí ¸ëäæòíã äòèòüåæì“ åêóàâíòì.
  3. 3. 3www.BFM.geoqtomberi 549# 10.10.2019 èàïâïîò „äòþåîàò þïíêò“ áïîàóä ìïþïíêë ìåá- üëîøòèåìïèåñâåäïçåèìõâòäòþïíêòï.2019 ùäòì èåëîå êâïîüäòì èæãëèïîåëþòà, èò- ìò ïáüòâåþò æïïõäëåþòà 2 èòäòïîæ äïîì øåïæãåíì. îïú øååõåþï þïíêòì ùèòíæï èëãå- þïì, ùäòì ðòîâåä ëî êâïîüïäøò 5 èòäòë- íò øåïæãòíï. ïéìïíòøíïâòï, îëè þïíêòì ûò- îòàïæ øåèëìïâïäì 132 èòäòëí äïîì ìïð- îëúåíüë øåèëìïâäåþò ùïîèëïæãåíì, ìïò- æïíïú 103 èòäòëíò ôòçòêóî ðòîåþçå ãïúå- èóäò ìåìõåþòæïí èòéåþóäò øåèëìïâïäòï. ìïêèïëæ èïéïäòï öïîòèåþòæïí æï ìïóîïâå- þòæïí èòéåþóäò øåèëìïâïäò, îëèåäèïú èòèæòíïîå ùäòì òïíâïî–òâíòìøò 5 èòäòë- íò äïîò øåïæãòíï. åìçëãïæòìüïüòìüòêóîòòíôëîèïúòïï æï åîàò øåõåæâòà áïîàóäò êëèåîúòóäò þïíêòìàâòì æïèïõïìòïàåþåäò èëíïúåèåþòú êò ïîòì, àóèúï ïá ïéìïíòøíïâòï åîàò èíòø- âíåäëâïíò ôïáüëîò – ,,äòþåîàò þïíêò“ åîàïæåîàò þïíêòï, îëèåäòú áâåñíòì ñâå- äï ðåíìòëíåîì åáìêäóçòóîïæ åèìïõóîå- þï æï ãïîæï òèòìï, îëè ðåíìòåþì ãïìúåèì, ìïðåíìòë ìåìõåþìïú ìàïâïçëþì êïþïäóîò ðòîëþåþòà ðåíìòëíåîåþì. ïéìïíòøíïâòï, îëè þïíêòì ûòîòàïæ êäò- åíüåþì ìùëîåæ ðåíìòëíåîåþò ùïîèëïæãå- íåí, òìòíò ìõâï þïíêøò ìåìõòì ïéåþïì îë- ãëîú ùåìò, ïìïêòì ãïèë âåî ïõåîõåþåí æï î÷åþïà åîàïæåîàò ãçï – æïàïíõèæíåí ,,äòþåîàò“ þïíêòì êïþïäóî ðòîëþåþì. øå- ìïþïèòìïæ, ,,äòþåîàò þïíêòì“ èòåî ãïúåèó- äò ìåìõåþòì ûòîòàïæò íïùòäòú ìùëîåæ ðåíìòëíåîåþçå èëæòì. ïèïâæîëóäïæ, çå- èëõìåíåþóäò ìïðîëúåíüë øåèëìïâäåþòì æòæò íïùòäò, ìïâïîïóæëæ, ìùëîåæ ðåíìò- ëíåîåþòììåìõåþòæïíïîòìèòéåþóäòæïöï- îòèï ìïóîïâåþòì ìïõòà ãïæïõæòäò 5 èòäò- ëíòú ìùëîåæ ïéíòøíóäò ìåìõåþòæïí ïáâì þïíêì èòéåþóäò. 400 000 ðåíìòëíåîì „äòþåîàò þïíêòì“ ìïðåíìòë ìåìõò ïáâì ãïèëüïíòäò ìïõïäõë æïèúâåäòì ïðïîïüèï õïíæïç- èóäàï ìïåîàïøëîòìë æéåì ìïòíüåîåìë ìüïüòìüòêóîò èëíïúåèåþò ãïèëïáâåñíï. ìï- õïäõë æïèúâåäòì òíôëîèïúòòà, 2019 ùåäì ìïðåíìòëïìïêì(60ùåäò)881762-èïïæïèòïíèï èòïéùòï,îïúìïáïîàâåäëìèàåäòèëìïõäå- ëþòì23%-òï.èïàãïíðåíìòïì 86%òéåþì-756 479ïæïèòïíò,þåíåôòúòïîàï16%òéåþììïïî- ìåþë øåèùåëþïì - 71 312 ïæïèòïíò, èïîüëõå- äïðåíìòëíåîàïîòúõâòêò-17757øåïæãåíì. ïìåâå, ëèþóæìèåíòì úíëþòà, ðåíìòë- íåîàï íïõåâïîçå èåüì ìåìõò „äòþåîàò þïí- êøò“ ïáâì ïéåþóäò æï ðåíìòòì íïùòäò ñë- âåäàâòóîïæ óêïâæåþï. ïéìïíòøíïâòï, îëè ïáïèæå èìãïâìò òíôëîèïúòï ïî ïîìåþëþæï, âòíïòæïí àïâïæ „äòþåîàò þïíêò“ ìïðåíìòë ìåìõåþòì øåìïõåþ òíôëîèïúòïì èóæèòâïæ èïäïâì. „þïíêåþò æï ôòíïíìåþèïú“ ïîïåî- àõåäèòèïîàïþïíêòìùïîèëèïæãåíäåþìøå- êòàõâåþòà, àóèúï èïàãïí ðïìóõåþò ïè øå- êòàõâåþçå âåîïìæîëì âåî èòâòéåà. „äòþåîàò þïíêòì“ ìïðåíìòë äïþòîòíàøò áìåäøò ãïÿåæòäò 400 000–èæå ðåíìòëíåîò 30–35%–ïíò ìåìõò ðåíìòëíåîàïàâòì „äòþåîàòþïíêòì“èòåîãïúåèóäòìïðåí- ìòë ìåìõåþòì çóìüò ìïðîëúåíüë ãïíïêâå- àòìæïæãåíïøåóûäåþåäòï,îïæãïí,îëãëîú ïéâíòøíåà þïíêò èïáìòèïäóîïæ úæòäëþì ïî ãïïìïöïîëëì òíôëîèïúòï. àóèúï, èëâï- õåîõåà æï îïèæåíòèå ðåíìòëíåîòì õåäøåê- îóäåþïì ãïâåúïíòà, îëèäòì èòõåæâòàïú æãòíæåþï,îëèìïðåíìòëìåìõåþòììïðîëúåí- üë ãïíïêâåàò, æïïõäëåþòà 35% øåïæãåíì. îëãëîú ïéèë÷íæï, ðåíìòëíåîì 2500 äïîòïíò ìåìõò 4 ùäòì âïæòà ¸áëíæï ïéå- þóäò, îëèäòì èëèìïõóîåþïçåú ñëâåäà- âòóîïæ ðåíìòòì íïõåâïîì, ïíó 90 äïîì òõ- æòæï. ïíó, èïì ìåìõòì âïæòì æïìîóäåþòì øåèæãëè, 2500 äïîòïí ìåìõøò 4320 äïîòì ãïæïõæï óùåâì. àóêò åîëâíóäò þïíêòì êïäêóäïüëîçå åôåáüóî ìïðîëúåíüë ãï- íïêâåàì ãïèëâàâäòà, æïâòíïõïâà, îëè ïè êëíêîåüóä øåèàõâåâïøò, ,,äòþåîàò þïíê- èï“ ìïðåíìòë ìåìõò 34.47%–òïòíò åôåáüó- îòìïðîëúåíüëãïíïêâåàòàãïìúï,îïúìïê- èïëæèïéïäòèï÷âåíåþåäòïæïæïïõäëåþòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì èòåî ãï- úåèóäò ìåìõòì ðîëúåíüòì üëäòï. ãïîæï ïèòìï,ïáâåóíæïãïâòàâïäòìùòíëàïíõòìãï- íïéæåþòì ìïêëèòìòë, îëèåäçåú ïìåâå æï- ùåìåþóäòï ãïîêâåóäò ðîëúåíüò „äòþåî- àò þïíêòì“ èòåî æï îïú åôåáüóî ìïðîë- úåíüë ãïíïêâåàì êòæåâ óôîë ãïçîæòì. îëãëîú ïè êëíêîåüóäò èïãïäòàòæïí ÷ïíì „äòþåîàò þïíêò“, ûòîòàïæïæ, ðåíìòë- íåîåþòì ûïîúâïçåï ãïæïìóäò æï ìùëîåæ èïà õïîöçå ïõåîõåþì èïéïäò èëãåþòì èò- éåþïì. ïäþïà, ïáåæïí ãïèëèæòíïîåëþì òì ôïáüòú, îëè þïíêò ïî ïìïöïîëåþì òíôëî- èïúòïì àó îïèæåíò ðåíìòëíåîò ìïîãåþ- äëþì ìïðåíìòë ìåìõòà æï îï ðòîëþåþòà õæåþï ðåíìòòì ùòíïìùïî ïéåþï. ãïîêâåóäò ðåîòëæò, þïíêò ìïðåíìòë ìåìõåþì 100%– òïíò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàòà ãïìúåèæï æéåìïîìåþóäòèæãëèïîåëþïãïúòäåþòà êïîãòï,òèïìàïíøåæïîåþòàîïúìïðåíìòëìåì- õåþòì èòèïîàóäåþòà ùïîìóäøò õæåþëæï, îëãëîú ÷ïíì îïèæåíòèå ùäòì ùòí „äòþåîàò þïíêò“ïîú100%–òïíòìïðåíìòëìåìõåþòìãï- úåèïì åîòæåþëæï. ïéíòøíóä òíôëîèïúòï æïìüóîæåþïåîëâíóäòþïíêòìðîåçòæåíüòì êëþïãâåíåüïûòìãïíúõïæåþòæïíïú,îëèåäòú èïí ïõïäò ìïþïíêë îåãóäïúòåþòì ïèëáèåæå- þòìïìãïïêåàï.îåãóäïúòåþòìèòõåæâòàìåì- õçå èïáìòèïäóîò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàò 50%-èæå øåïèúòîï, îïèïú ïéíòøíóäò ìåìõå- þòìãïòïôåþïúãïèëòùâòï. èïøòí ãâåíåüïûåè æåðóüïüåþì èëóùë- æï, àâïäñóîò åæåâíåþòíïà, àó îëãëî èúòîæåþëæï ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò ìï- ðåíìòë ìåìõåþçå æï ïéíòøíï, îëè ìïèò ùäòì ùòí ìïðåíìòë ìåìõåþòì íëèòíïäóîò ìïðîë- úåíüë ãïíïêâåàò 100%–çåú êò ïæòëæï. „äòþåîàò þïíêòì“ èòåî ãïúåèóä ìïðåí- ìòë ìåìõåþàïí æïêïâøòîåþòà ãåüñâòà, îëè òè íïþòöåþòì øåæåãïæ, îëèåäòú ÷âåí ãïí- âïõëîúòåäåà, ìïãîûíëþäïæ øåèúòîæï ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò. æïïõäëåþòà ìï- èò ùäòì ùòí, îëúï ïè àïíïèæåþëþïçå æï- âòùñå èóøïëþï, íëèòíïäóîò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàò æïïõäëåþòà 100%-çå ïæòëæï, æéåì ïîòì øåèúòîåþóäò æï ïèïâå æîëì þïíêì ïáâì ãåãèï, îëè ìïðîëúåíüë ãïíïêâ- åàò ñëâåäàâòóîïæ øåïèúòîëì. ãàõëâà êòæåú, îëè èòïæåâíëà àâïäñóîò îëãëî èúòîæåþï ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò ìïðåí- ìòë ìåìõåþçå“, – ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüï- ûåè. ãâåíåüïûòì èìãïâìïæ, ìåìõçå êïþïäóîò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòì ïîìåþëþïì, „îï- æòë àïâòìóôäåþïìàïí“ ìïóþîòìïì, ïæïì- üóîåþìäòþåîàòþïíêòìñëôòäòæòîåáüë- îò ãòëîãò êïäïíæïîòøâòäò. èòìò ãïíúõï- æåþòà èïéïäò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàòì èò- çåçò òì ïîòì, îëè þïíêò ìïðåíìòë èëèìï- õóîåþòìïàâòììïõåäèùòôëìãïíïîïíïòîæï- ôòíïíìåþïì ïî òéåþì: „ðåíìòåþòì æïîòãåþï æåæïáïäïáòæïí æïùñåþóäò, óøãóäòà æïèàïâîåþóäò, þïí- êòì õïîöòï. òèòìïàâòì, îëè þïíêì ïè õïîöòì êëèðåíìòîåþï èëåõæòíï, èòèïîàï ñâåäïçå èïîüòâ ãçïì – åì õïîöò ãïèëïîàâï ðåíìò- ëíåîåþì. ìùëîåæ ïèòüëè, ãïìóä ùäåþøò, ìïðåíìòë ìåìõòì ùäòóîò ìïðîëúåíüë ãï- íïêâåàò 100%-èæåú êò ïæòëæï. 2017 ùåäì, îëæåìïú „äòþåîàò þïíêøò“ ïõïäò èèïîà- âåäëþï èëâòæï, ìïðåíìòë ìåìõåþòì ìïðîë- úåíüë ãïíïêâåàò 64%-ì øåïæãåíæï. æéåì, îëæåìïúþïíêòãïòçïîæïæïãïíâòàïîæï,øå- ìïûäåþåäò ãïõæï, îëè ìïðîëúåíüë ãïíïê- âåàèï íåä-íåäï æïùåâï æïòùñë æï æéåòì èëíïúåèåþòà, æïïõäëåþòà 31%-òï“. åîà äïîïæ èåæòêïèåíüåþòì ðîëãîïèòà þòóöåüò ôïîèïúåâüóä êëèðïíòåþì ïìóþìòæòîåþì ìïáïîàâåäëì ìïñëâåäàïë öïíæïúâïøò ðîëþäåèåþò ìïêèïëæ èîïâäïæïï, àóèúï åîà-åîàò ñâå- äïçå îàóäò ãïèëùâåâï èåæòêï- èåíüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì ìï- êòàõòï.õåäòìóôäåþïúæòäëþìïè ðîëþäåèïì ìõâïæïìõâï ãïæïùñâå- üïèëóûåþíëì,îòìàâòìïúìóäïõ- äïõïíì øåòèóøïâï ðîëãîïèï, îëè- äòì èòõåæâòàïú, èëáïäïáååþò 35 æïìïõåäåþòì èåæòêïèåíüì 1 äï- îïæ øåòûåíåí. õëäë òèòìàâòì, îëè ïæïèòïíåþèï 1 äïîïæ øåûäëí èåæòêïèåíüåþòì øåûåíï, ìïÿòîëï ôëîèï 100 æï îåúåðüò ùïîïæãò- íëíìëúòïäóîòèëèìïõóîåþòììï- ïãåíüëì ôòäòïäøò æï ðîëãîïèòì þåíåôòúòïîïææïîåãòìüîòîæíåí. ïîìåþëþì îïèæåíòèå èíòøâíå- äëâïíò ãïîåèëåþï, îïú ïè ðîëã- îïèòì îåïäòçåþòì ðîëúåìøò ñó- îïæéåþïì òðñîëþì. êåîûëæ, åî- àò èõîòâ ìïõåäèùòôë úæòäëþì, îëè èåæòêïèåíüåþçå õåäèòìïùâ- æëèëþï ãïçïîæëì, îïú èòèæòíï- îå åüïðçå öïíæïúâòì ìòìüåèòì ïáòäåâìòì áóìäòï, ìõâïæïìõâï ãï- èëêâäåâåþòà æïæïìüóîåþóäòï, îëè ðåíìòëíåîòì ðåíìòòì 70-80% ìùëîåæ èåæòêïèåíüåþòì øåìñòæ- âïøò òõïîöåþï. ïè øåèàõâåâïøò èàïâîëþïè èòèïîàï ðòîæïðòîò ìóþìòæòòì èåáïíòçèì, îïìïú íïê- äëâïíåþåþò ãïï÷íòï. ìõâïæïìõâï ãïèëêâäåâåþòà æï- æïìüóîåþóäòï,îëèáïîàóäôïî- èïúåâüóäìåáüëîøòèåæòêïèåíüåþ- çå ôïìíïèïüò ìïãïíãïøëæ èïéïäòï. èïãïäòàïæ,„ïõïäãïçîæïôòíïíìòì- üàïæïþòçíåìèåíàïïìëúòïúòòì“èò- åîìõâïæïìõâïðåîòëæøòãïíõëîúò- åäåþóäò èåæòêïèåíüåþòì þïçîòì êâäåâåþòì àïíïõèïæ, úïäêåóä èå- æòêïèåíüåþçåôïìíïèïüò1000%-ìïú ïÿïîþåþæï. èàäòïíëþïøò êò ôïîèï- úåâüóäò êëèðïíòåþò þïçïîçå, ûò- îòàïæïæ,ïîïîåïäóîïæãïþåîòäò ôïìåþòà ëðåîòîåþåí. ïéíòøíóäò òèïçå èåüñâåäåþì, îëèèàïâîëþïè1äïîïæãïæïìïúå- èòèåæòêïèåíüåþòìðîëãîïèòìôïî- ãäåþøòðòîæïðòîþòóöåüòæïíæïï- ìóþìòæòîï ôïîèïúåâüóäò êëèðï- íòåþò, îëèäåþòú òìåæïú ìïìïàþó- îå ðòîëþåþøò òèñëôåþòïí. åìå òãò îï ãïèëæòì, ôïîèïúåâüóäèï êëè- ðïíòåþèï êòæåâ åîàõåä òìïîãåþ- äåì èëìïõäåëþòì ãïÿòîâåþóäò ôåíòìõïîöçåæïðòîæïðòîþòóöå- üòæïí èòòéåì üêþòäò äóêèï. ïè ðîëãîïèòìàâòì 2020 ùäòì þòóöåüòì ðîëåáüøò 10 èòäòëíò äïîòïãïàâïäòìùòíåþóäò,îïúåî- àò øåõåæâòà øåòûäåþï ôïîèïúåâ- üóäò êëèðïíòåþòìàâòì ïî òñëì èòèçòæâåäòîòúõâò,àóèúïòìóïç- îëæãïôäïíãóäòïòèàâïäìïçîò- ìòà,îëèèòìòèëúâïèúòîåèïìøüï- þòìïï, èúòîå îïëæåíëþïï èåæòêï- èåíüåþòì, õëäë ìïõåäèùòôëì æï- èëêòæåþóäåþï ïè ðîëþäåèòì èë- ìïãâïîåþäïæïîïìùëîòï.þóíåþîò- âòï, òþïæåþï êòàõâï ìõâï ãçïìàïí æïêïâøòîåþòà.ðòîâåäîòãøòìïÿò- îëï ìïàïíïæëæ òáíåì ãïèëêâäåó- äò þïçïîò æï æïæãòíæåì ìïøóïäë ôïìíïèïüòþïçïîçåïîìåþóäèåæò- êïèåíüåþçå, øåèæåã óêâå ìïõåäè- ùòôëèóíæïãïèëòñåíëìèòìòæòìê- îåúòóäòóôäåþïèëìòäåþïæïäë- ãòêóîòçåæïÿåîòæïïùåìëìôïìíï- èïüçå.åìèåáïíòçèòìïêèïëæïðîë- þòîåþóäòï åâîëðòì æï æïìïâäå- àòì ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò, ãï- èëíïêäòìì øååîàåþóäò øüïüåþò ùïîèëïæãåíì, ìïæïú êëíêóîåíúò- òìõïîòìõòìïêèïëæèïéïäæëíåçåï æï ôïìåþìïú øåìïþïèòìïæ þïçïîò ïîåãóäòîåþì èëàõëâíï èòùëæå- þòì ìïôóûâåäçå. àó ðòîæïðòî ÷ïîåâïì ïî ãïíï- õëîúòåäåþì èàïâîëþï ôïîèïúåâ- üóäòêëèðïíòåþòììïáèòïíëþïøò,èï- øòí êëíêóîåíúòòì ãïçîæïì óíæï øåóùñëì õåäò æï þïçïîçå ïõïä- ïõïäò èëàïèïøååþò øåèëòñâïíëì. óïõäëåìòùïîìóäòãïèëúæòäåþò- æïíãïèëèæòíïîå,ïèãâïîèïèòæãë- èïèïú ïî ãïïèïîàäï, îëæåìïú ìï- ðïîüíòëîëôëíæòìèìõâòäòôòíïí- ìóîòèõïîæïÿåîòàþïçïîçåïõïäò èëàïèïøå - „¸óèïíòàò öëîöòï“ øå- èëâòæï,îïìïúþóíåþîòâòèëäëæò- íòèë¸ñâï,îëèèåæòêïèåíüåþçåôï- ìåþò æïòùåâæï, îïú úïäìïõïæ ïî ãïíõëîúòåäæï, èïì øåèæåã èåæò- êïèåíüåþòì ôïìåþò èêâåàîïæ ãïç- îæòäòï. åì èïãïäòàò íïàåäò æï- æïìüóîåþïï òèòìï, îëè ìïáïîàâå- äëøò ôïîèïúåâüóä ìåáüëîøò êëíêóîåíúòòì ãï÷åíòà ôïìåþòì øåèúòîåþï àòàáèòì øåóûäåþåäò ðîëúåìòï,îòìàâòìïúìïÿòîëïðòî- æïðòîò ÷ïîåâåþò æï ãïîêâåóäò ìï- åîàë àïèïøòì ùåìåþòì øåèóøïâåþï. ìõâï øåèàõâåâïøò ïèãâïîò ðîëãîï- èåþòà, îëãëîòú 1 äïîïæ èåæòêï- èåíüåþòì èòñòæâïï, èàïâîëþï èõë- äëæ ôïîèïúåâüóäò êëèðïíòåþòì èëãåþòìèïæïìçîæòì,õëäëèëìïõ- äåëþòì èëùñâäïæò ôåíòìàâòì æï- íïõïîöåþòì øåèúòîåþòì àâïäìïç- îòìòàïîïôåîòòúâäåþï. øëàï êëîòíàåäòøëàï êëîòíàåäòøëàï êëîòíàåäòøëàï êëîòíàåäòøëàï êëîòíàåäò åîà þïíêçå èòöïÿâóäò ðåíìòëíåîåþò æï æïèïüåþòà ïõïäò ìåìõò „äòþåîàòìãïí“ ðåíìòëíåîåþòìàâòì ñâåäïçå úóæò òì ïîòì, îëè èïà „äòþåîàò þïíêòì“ ãïîæï ìõâï ïäüåîíïüòâï ïî ãïï÷íòïà æï øåìïþïèòìïæ óùåâà æïàïíõèæíåí òè êïþïäóî ðòîëþåþì îïìïúþïíêòìàïâïçëþà.ìåìõòìïéåþòìæîëì, õøòî øåèàõâåâïøò èïà îïèæåíòèå àâòì ãïí- èïâäëþïøò, ìîóäïæ óùåâà ìïêóàïî ðåíìò- ïçåóïîòìàáèïæïàïâòìãïìïüïíïæïîïíïòîò àïíõåþò ïî ¸ñëôíòà. ïè ìòüóïúòòà êò ñâå- äïçåèåüïæ,þóíåþîòâòï,þïíêòìïîãåþäëþì. èïà ãïîïíüòîåþóäïæ òúòïí, îëè ñëâåäà- âòóîïæìåìõòìàïíõòìãïæïõæïïâüëèïüóîïæ èëõæåþï÷ïîòúõóäòðåíìòòììïôóûâåäçåæï øåìïþïèòìïæ, ìóä óôîë èåüò ðåíìòëíåîòì ÷ïàîåâïì úæòäëþåí ïè ìáåèïøò. ìóä ïõäïõïíì „äòþåîàò þïíêèï“ ðåíìò- ëíåîåþòìàâòì êòæåâ åîàò ïõïäò ðîëæóá- üò øåìàïâïçï ðåíìòëíåîåþì – ãîûåäâï- æòïíò ìïðåíìòë ìåìõò. ìåìõò ãïòúåèï 18 àâòìâïæòàìåìõòìèòíòèïäóîòëæåíëþïøå- ïæãåíì 600 äïîì æï èòìò èòéåþòæïí ñëâåä ìïè àâåøò øåóçéóæïâò îïëæåíëþòà øåìïû- äåþåäòï æïèïüåþòàò ìåìõòì èòéåþï. ìåì- õòì æïôïîâï õæåþï øåèæåãíïòîïæ: àïâæï- ðòîâåäò ïí æïèïüåþòàò àïíõòì èòéåþòæïí ìïèò àâòì ãïíèïâäëþïøò ìåìõò òôïîåþï ðåí- ìòòì ìîóäò ëæåíëþòà, øåèæãëè àâååþøò êò æïî÷åíòäò æïìïôïîò àïíõï íïùòäæåþï àïíïþîïæ èòíòèóè 15 àâåçå. ïíó îëãëîú âõåæïâà ïè ìåìõòì ïéåþòì øåèàõâåâïøòú ðåíìòëíåîò 3 àâòì ãïíèïâäë- þïøò ðåíìòòì ãïîåøå î÷åþï. ãïîæï ïèòìï, ãï- èëæòì, îëè èïãïäòàïæ, àóêò ðåíìòëíåîèï 1000äïîòãïèëòüïíï,èïíìïèàâåøòóíæïæï- ôïîëì 600 äïîò æï øåèæåã 15 àâå óíæï òõï- æëì æïî÷åíòäò 400 äïîò, îïú ìîóäòïæ ãï- óãëíïîò ðòîëþïï æï úõïæñëôì, îëè þïíêò ðåíìòëíåîåþòì ûïîúâïçåï ëîòåíüòîåþóäò. ãïèëìïâïäò, îëèåäòú ìïõåäèùòôëè ïóúòäåþäïæ óíæï ãïèëòñåíëì ïéìïíòøíïâòï,îëè2019ùåäìòùóîåþïìï- õåäèùòôëì èõîòæïí „äòþåîàò þïíêàïí“ ìï- ðåíìòë èëèìïõóîåþòìàâòì ãïôëîèåþóäò õåäøåêîóäåþòì âïæï. øåìïþïèòìïæ, ìïõåä- èùòôë ìüîóáüóîåþòì ùïîèëèïæãåíäåþèï ïóúòäåþäïæ óíæï ãïòïçîëí ïîìåþóäò ðîëþäåèòì ìòèùâïâå æï èïáìòèïäóîïæ òç- îóíëì òèïçå, îëè ìõâï þïíêåþòú ÷ïåîàëí ìïðåíìòë èëèìïõóîåþïøò. àëîåè, ìõâïãâï- îïæ, àóêò êâäïâ „äòþåîàò þïíêì“ æïî÷ï ðåíìòåþòì ãïúåèïçå åáìêäóçòóîò óôäåþï, ïîìåþóäò îåïäëþï êâäïâ èûòèå æïî÷åþï. òìåæïú èûòèå ìëúòïäóî èæãëèïîåëþïøò èñëô ðåíìòëíåîåþì èëóùåâà, îëè ìïêóàï- îò èúòîå ðåíìòòì þëäë êïðòêåþòú êïþïäó- îò ðòîëþåþòà ïéåþóä ìåìõøò ãïæïòõïæëí. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #549 oqtomberi 10.10.2019 „èåòæïí öãóôò“ áïîàóäò éâòíòì èóçåóèì áèíòì ìïáïîàâåäë éâòíòì êóäüóîòì óû- âåäåìò êåîïï, îïìïú îâïïàïìùäòïíò ìïéâòíå êóäüóîòì óùñâåüò üîïæòúòï úõïæñëôì. èìëôäòë îóêïçå ìïáïîàâå- äë ïéòíòøíåþï, îëãëîú éâòíòì ìïèøëþ- äë. ïè ôïáüòì èìëôäòë èíòøâíåäëþòæïí ãïèëèæòíïîå, êëèðïíòï „èåòæïí öãóôòì“ òíòúòïüòâòà, ûâåäò àþòäòìòì òìüëîò- óä óþïíøò áïîàóäò éâòíòì èóçåóèò òá- èíåþï, – ìòâîúå ìïæïú ùïîèëæãåíòäò òáíåþï éâòíòì æï èïìàïí æïêïâøòîåþó- äò òìüëîòóäò, îåäòãòóîò, èòàëäë- ãòóîò àó ñëôòàò åáìðëíïüåþò. èóçåó- èòì ìüóèîåþò æåüïäóîïæ øåûäåþåí áïîàóäò éâòíòì óûâåäåìò òìüëîòòì ãïúíëþïì. „áïîàóäò éâòíòì èóçåóèò“ òáíåþï ðòîâåäò ìïèóçåóèë ìòâîúå ìïáïîàâå- äëøò, îëèåäòú êëíêîåüóäïæ æï èõë- äëæ éâòíëì æïåàèëþï æï ùïîèëï÷åíì áïîàóäò éâòíòì èîïâïäìïóêóíëâïí òì- üëîòïì. „èåòæïí öãóôòì“ ïèëúïíïï èíïõâåä- èï èëêäå æîëøò ìîóäïæ ïéòáâïì îâï ïàïìò ùäòì ùòíïà æïùñåþóäò òì úòêäò, îëèåäèïú àïíïèåæîëâå áïîàóä îåï- äëþïèæå èëïéùòï æï ùïîèïüåþòà ãïíïã- îûëþì ïîìåþëþïì. áïîàóäò éâòíòì èóçåóèò ãïíàïâì- æåþï ûâåä àþòäòìøò, òìüëîòóäò áïî- âïìäåþòì øåíëþïøò. êåîûëæ êò èüêâîòì áâåæï æëíåçå ïîìåþóä èòùòìáâåøï àï- éëâïí ìòâîúåøò, îëèåäòú ïè æîëèæå õåäøåóõåþåä òìüëîòóä èëíïðëâïîì ùïîèëïæãåíì æï úëüïì àó åáíåþï æïà- âïäòåîåþóäò. éâòíòì èóçåóèòì åîà- åîàò æïîþïçò XV-XVI ìïóêóíòì ãïæïî- ÷åíòäò íïùòäòï. „áïîàóäò éâòíòì èóçåóèò“ îïèæå- íòèå æïîþïçïæ æïòñëôï. åì òáíåþï ìï- æåãóìüïúòë, ìïêëíôåîåíúòë, èòàë- äëãòòì, òíüåîïáüòóäò, éâòíòì åáìðë- íïüåþòì æï àþòäòìòì æïîþïçåþò. „áïîàóäò éâòíòì èóçåóèòì“ ðîëåá- üò „èåòæïí öãóôòì“ èëîòãò ìïòíüåîå- ìë òíòúòïüòâïï, îëèåäòú õåäì øå- óùñëþì áïîàóäò êóäüóîòì ðëðóäï- îòçïúòïì æï ìïåîàïøëîòìë àó øòæï üóîòçèì óôîë èòèçòæâåäìï æï ìïòí- üåîåìëì ãïõæòì.
  5. 5. 5www.BFM.geoqtomberi 549# 10.10.2019 åêëíëè-òáìò ìïãïîåë âïäò óêâå æòæò ìïôîàõåì óáèíòì áâåñïíïì. òãò ïîïàó ïî åèìïõó- îåþï áâåñíòì åêëíëèòêïì æï þòçíåìì, ïîïèåæ ðòîòáòà, óêïí ìùåâì èïì. åîëâíóäò þïíêòì òíôëîèïúòòà, ìï- áïîàâåäëì èàäòïíèï ìïãïîåë âïäèï, 2019ùäòì30òâíòìòìèæãëèïîåëþòà,18.2 èäîæ ïøø æëäïîò øåïæãòíï, îïú þëäë ëàõò êâïîüäòì èøð-ì 113.2 ðîëúåíüòï. 2019 ùäòì èåëîå êâïîüïäøò ìïáïî- àâåäëì èàäòïíò ìïãïîåë âïäò 385.3 èäí ïøø æëäïîòà ãïòçïîæï. ïáåæïí, ëðåîïúòóäò úâäòäåþåþòì ãïèë 421.7 èäí ïøø æëäïîòà, ôïìòì úâäòäåþåþòì ãïèë - 24.3 èäí ïøø æëäïîòà æï ìõâï úâäòäåþåþòì ãïèë - 8.8 èäí ïøø æëäï- îòà ãïòçïîæï. òèïâæîëóäïæ, ìïêóî- ìë úâäòäåþåþòì ãïèë âïäò 69.5 èäí ïøø æëäïîòà øåèúòîæï. åîëâíóäò þïíêòì èëíïúåèåþòà, ìï- õåäèùòôë ìïãïîåë âïäèï øåïæãòíï 7.5 èäîæ ïøø æëäïîò, îïú èøð-ì 46.9 ðîë- úåíüòï, ïáåæïí ìïèàïâîëþë ìåáüëîòì âïäòï 5.4 èäîæ ïøø æëäïîò, åîëâíó- äò þïíêòì âïäæåþóäåþåþò - 415.5 èäí ïøø æëäïîò, õëäë ìïõåäèùòôë ìïùïî- èëåþòì ëþäòãïúòåþò æï ìåìõåþò, øåìï- þïèòìïæ, 826.4 èäí ïøø æëäïîò. ìïþïíêë ìåáüëîòì ìïãïîåë âïäò 4.4 èäîæ ïøø æëäïîçå ôòáìòîæåþï. ìõâï ìåáüëîåþòì ìïãïîåë âïäò - 4.7 èäîæ ïøø æëäïîò æï êëèðïíòïàïøëîòìë âïä- èï - 3.3 èäîæ ïøø æëäïîò. ìïãïîåë âïäò èêâåàîïæ òçîæåþï èëèïâïäò ùäòì þòóöåüòì ðîëåáüòì èò- õåæâòàïú. 2020 ùäòì þòóöåüòì ðîëåá- üòà áâåñíòì ìïãïîåë âïäò òìüëîòóä èïáìòèóèçå òáíåþï. ãïòìïæ ìïõåäèùòôë âïäòì çéâîóäò èëúóäëþï 22 681 700 000 äïîòì ëæåíëþòà ãïíòìïçéâîåþï. åêëíëèòêóîò àïâòìóôäåþòì ïáüòà ãïíìïçéâîóäòï, îëè ìïõåäèùòôë âï- äòì èëúóäëþïè áâåñíòì èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì 60%-ì ïî óíæï ãïæïïÿïî- þëì, àóèúï èìëôäòëøò óïèîïâò áâåñ- íòì èïãïäòàòï, îëèåäàï ìïõåäèùòôë âïäòì èëúóäëþï èøð-ì èíòøâíåäëâíïæ ïéåèïüåþï, èïãïäòàïæ ïèåîòêï, òïðëíòï, âïäåþòì õïôïíãò ìïáïîàâåäëìàâòì – 2020 ùåäì ìïáïîàâåäëì àòàëåóä èëáïäïáåì 6000 äïîò âïäò åáíåþï òüïäòï, ðëîüóãïäòï, ìïþåîûíåàò æï ï.ø. àóèúï, îëúï áâåñïíï ãïæïèõæåäó- íïîòïíòï æï èòìò åêëíëèòêï ãïíâòàïîå- þóäò, èòìàâòì ìïãïîåë æï ìïøòíïë âïä- æåþóäåþòì çîæï ðîëþäåèïì ïî ùïîèë- ïæãåíì, âòíïòæïí èìãïâì áâåñíåþøò óêâå æïûäåóäòï òìåàò ìïõåäèùòôëåþîòâò ðîëþäåèåþò, îëãëîòúïï êëîóôúòï, þòóîëêîïüòï, êëèðåüåíúòï ìïöïîë ìüîóáüóîåþøò æï ïèïìàïí, èïéïä æë- íåçåï êëîðëîïúòóäò êóäüóîï. õïçãïìïìèåäòï, îëè ìïãïîåë âïäòì íòøíóäïæ èëèïâïäò ùäòì þòóöåüøò 45% ïîòì æïôòáìòîåþóäò. îïú øååõåþï ãïí- âäòä ùäåþì ïìå ãïèëòñóîåþï - ìïáïîà- âåäëì ìïõåäèùòôë âïäèï 2018 ùåäì èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì 44.6% øåïæ- ãòíï. ìïáïîàâåäëì ìïõåäèùòôë âïäòì ìïøóïäëìòæòæå2004ùäòæïí2017ùäïè- æå èøð-ì 36 ðîëúåíüòï, 2017 ùäòì èï÷âå- íåþåäò -44.6 % ïîòì þëäë ïà ùåäòùïæ- øò ñâåäïçå èïéïäò, õëäë ñâåäïçå æï- þïäò èï÷âåíåþåäò 2007 ùåäì òñë -èøð-òì 21.55 ðîëúåíüò. åâîëêïâøòîòì áâåñíå- þòì ìïõåäèùòôë âïäòì ìïøóïäë èï÷âå- íåþåäò 2017 ùåäì áâåñíòì èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì 81.60 ðîëúåíüòà ãïíòìïçé- âîï. 2002 ùäòæïí 2017 ùäïèæå ìïõåäè- ùòôë âïäòì ìòæòæåè èøð-ìàïí èòèïîàå- þïøò, ìïøóïäëæ 72.31% øåïæãòíï, ñâåäï- çå èïéïäò íòøíóäçå 2014 ùåäì òñë- 86,50 %, õëäë ñâåäïçå æïþïä íòøíóä- çå 57.5 %, 2007 ùåäì. åâîëêïâøòîòì áâåñ- íåþòæïí ìïõåäèùòôë âïäòì èøð-ìàïí àï- íïôïîæëþòì ñâåäïçå èïéïäò èï÷âåíå- þåäò þëäë ùäåþøò òüïäòïì(131.8%), ìï- þåîûíåàì(178.6%) æï åìðïíåàì(98.3%) ¸áëíæïà, îïú 2007-2008 ùäåþøò ãäëþï- äóîò øëêåþòìïì, ïè áâåñíåþøò åêëíëèò- êóîò êîòçòìòì åîà-åîàò èàïâïîò èïð- îëâëúòîåþåäò èòçåçò ãïõæï. ìïõåäèùòôëâïäòøåæãåþïìïãïîåëæï ìïøòíïë âïäòìãïí. ìïãïîåë âïäòì íïøàò, 13,789 èòäòëíò äïîòï, èàäòïíò ìïõåäè- ùòôë âïäòì 79%. ïéíòøíóäò ìïêîåæòüë îåìóîìòì æòæò íïùòäò èòéåþóäòï èîï- âïäèõîòâò æï ëîèõîòâò æëíëîåþòìãïí æï ðïîüíòëîåþòìãïí áâåñíòìïàâòì ðîòë- îòüåüóäò òíôîïìüîóáüóîóäò ðîëåá- üåþòì æïìïôòíïíìåþäïæ. ìïõåäèùòôë ìï- ãïîåë âïäòì ðëîüôåäò øåéïâïàòïíòï æï, ûòîòàïæïæ, øåæãåþï ãîûåäâïæòïíò ìåìõåþòìãïí – ðëîüôåäòì ìïøóïäë øå- ùëíòäò ìïêëíüîïáüë âïæòïíëþï øåïæ- ãåíì 22 ùåäì. ìïøóïäë øåùëíòäò âïæòï- íëþï æïôïîâïèæå øåïæãåíì æïïõäëåþòà 8.8 ùåäì, õëäë ìïõåäèùòôë ìïãïîåë âï- äòì ìïøóïäë øåùëíòäò ìïðîëúåíüë ãï- íïêâåàò øåïæãåíì 2.27%-ì. èîïâïäèõîòâò êîåæòüëîåþòìãïí ñâåäïçå èåüò âïäæåþóäåþï ìïáïîàâå- äëì ïáâì èìëôäòë þïíêòì èòèïîà – 5,1 èòäòïîæò äïîò, ïçòòì ãïíâòàïîåþòì þïíêò – 3,2 èòäòïîæò äïîò æï åâîëðòì ìüïüòìüòêòì åîëâíóäèï ìïèìïõóîèï òíôäïúòòì ãïíïõäåþóäò èï÷âåíåþåäò ãïèëïáâåñíï, îïèïú ìïãïíãïøë ìóîïàò ï÷âåíï. æëêóèåíüòì èòõåæâòà, 2019 ùäòì ìåáüåèþåîøò ìïáïîàâåäëøò ôïìåþòì ìï- åîàë æëíå 6.4%-òà ãïòçïîæï. ïìåàò òí- ôäïúòïú áâåñïíïøò èõëäëæ 2017 ùåäì òñë. åêëíëèòìüåþò âòàïîåþòì ãïóïîåìå- þïì ðîëãíëçòîåþåí, åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüò êò ìïãïíãïøëì âåîïôåîì õå- æïâìæïæïþåöòàåþòàòîùèóíåþï,îëèòí- ôäïúòïì øåïèúòîåþì. ôïìåþòì çîæïçå ñâåäïçå æòæò ãïâ- äåíï ìóîìïàòìï æï óïäêë¸ëäë ìïìèå- äåþòì ãïûâòîåþïè ãïèëòùâòï. úïäêåó- äò ìïìïáëíäë öãóôåþòì èòõåæâòà ôï- ìåþòì èïüåþï ïìåàòï: ìóîìïàò æï óïäêë¸ëäë ìïìèåäåþòì öãóôøò ôïìò ãïòçïîæï 11.7 ðîëúåíüòà, îïú ùäòóî òíôäïúòïçå 3.49 ðîëúåí- üóäò ðóíáüòà ïòìïõï. ãïûâòîåþóäòï àåâçåóäò (16.1 ðîëúåíüò), îûå, ñâåäò æï êâåîúõò (14.6 ðîëúåíüò), øïáïîò, öå- èò æï ìõâï üêþòäåóäò (13.2 ðîëúåíüò), õëîúò æï õëîúòì ðîëæóáüåþò (12.6 ðîëúåíüò), ðóîò æï ðóîðîëæóáüåþò (10.8 ðîëúåíüò), þëìüíåóäò æï þïé÷åó- äò (10.1 ðîëúåíüò), èòíåîïäóîò æï ùñï- îëì ùñïäò, óïäêë¸ëäë ìïìèåäåþò æï íïüóîïäóîò ùâåíåþò (7.6 ðîëúåíüò), ïìåâå çåàò æï úõòèò (3.0 ðîëúåíüò); ïäêë¸ëäóîò ìïìèåäåþòìï æï àïè- þïáëì öãóôøò ôïìåþò ãïçîæòäòï 14.6 ðîëúåíüòà, îïú 0.97 ðîëúåíüóäò ðóí- áüòà ïòìïõï ùäòóîò òíôäïúòòì èàäò- ïí èï÷âåíåþåäçå. üîïìðëîüòì èõîòâ æïôòáìòîæï ôïìåþòì 3.9-ðîëúåíüòïíò èïüåþï, îïèïú 0.47 ðîëúåíüóäò ðóíá- åîëâíóä þïíêì, æïãâòïíåþóäò íïþòöåþòì ãïèë, òíôäïúòï ãïåáúï üòà èëïõæòíï ãïâäåíï òíôäïúòòì èàäòïí èï÷âåíåþåäçå. ìïêèïëæ ãïûâòîæï æïìâåíåþï, ãïî- àëþï æï êóäüóîï. ïá ôïìåþò ãïçîæò- äòï 6.9 ðîëúåíüòà, øåìïþïèòìïæ, öãó- ôòì ùòäèï ùäòóî òíæåáìøò 0.39 ðîëúåí- üóäò ðóíáüò øåïæãòíï. öïíèîàåäëþòì æïúâòì ìåáüëîøò ôïìòì èïüåþïè 4.0 ðîëúåíüò øåïæãòíï, îïú 0.32 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà ïòìïõï èàäòïíò òíæåáìòì çîæïøò. åîëâíóäò þïíêò, îëèäòì êòìåîçåï áâåñïíïøò ïîïíëîèïäóîïæ ãïçîæòäò ôïìåþò, ïõäï ìõâïãâïî íëüïçå ãïæï- åùñë. àó ïáïèæå òíôäïúòïì èõëäëæ ïê- âòîæåþëæï, ïõäï üñïâøò ûâîåþï, îëè êóîìò æï ôïìåþò îëãëîèå áâåèëà æïì- ùòëì. ìåþ-òì ðîåçòæåíüò êëþï ãâåíåüï- ûå ïèþëþì, îëè ðïíòêòì ìïôóûâåäò ïî ïîòì æï àïíèòèæåâîóäïæ òñåíåþåí ñâå- äï þåîêåüì, îëèåäèïú òíôäïúòïçå çå- ùëäï óíæï øåïèúòîëì. „çïôõóäøò îóìåàòì èõîòæïí ïâòï- ìïíáúòåþòì æïùåìåþïè ãïï÷òíï èëäëæò- íò, îëèåäòú èúóîïâò ãïúâäòàò êóî- ìòì îåýòèòì æîëì ûïäòïí èíòøâíåäëâïí îëäì ïìîóäåþì. ïèïì øåèæåã üóîòìüó- äò øåèëìïâäåþòì ôïáüëþîòâò øåèúòîå- þïú èë¸ñâï: òâäòìøò - 13 ðîëúåíüòà, ïã- âòìüëøò – 11 ðîëúåíüòà. ïãâòìüëì þëäëì ùäòóî èï÷âåíåþåäì àó ïâòéåþà, (øåèëìïâäåþòì) çîæï íóäò ðîëúåíüòï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè âòçòüëîåþòì îï- ëæåíëþï òçîæåþëæï. îëæåìïú åì æï- âòíïõåà, ûïäòïí úõïæïæ âàáâòà, îëè åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìòì ïìåàèï ãï- óôïìóîåþïè, îëèåäèïú þóíåþîòâò üîåíæòæïí ãïæïóõâòï, øåòûäåþï òíô- äïúòïçå ãïâäåíï òáëíòëì. ñëôòäï ðå- îòëæò, îëæåìïú êóîìòì ãïóôïìóîåþïì òíôäïúòòìàâòì ðîëþäåèåþò ïî øåóáè- íòï, èïãîïè ïõäï, îëãëîú ãïíâïúõïæåà, ïèïì ïæãòäò ïáâì æï åì óêâå áèíòì ðîëþ- äåèïì“, – ãïíïúõïæï ãâåíåüïûåè. àóèúï òãò èòò÷íåâì, îëè ðïíòêòì ìï- ôóûâåäò ïî ïîìåþëþì, îïæãïí åîëâíóä þïíêò ìïêèïîòì þåîêåüåþì ôäëþì òèòì- àâòì, îëè òíôäïúòï èïîàëì, òãò ïè þåî- êåüåþì òñåíåþì æï, øåìïþïèòìïæ, òíôäï- úòï ïóúòäåþäïæ øåèúòîæåþï. „÷âåí âòñåíåþà ñâåäï òè þåîêåüì, îë- èåäòú åîëâíóä þïíêì ïáâì. ãïèëâòñåíåà îåôòíïìòîåþòì ãïíïêâåàò æï ëîöåî ãïâçïîæåà 0.5 ðîëúåíüòà, þëäë ìõæë- èï îòããïîåøå òñë. ëîöåî ãïâñòæåà ìï- âïäóüë îåçåîâåþò æï ëîò æéòì ùòí 5 ðîëúåíüòà øåâïèúòîåà óúõëóî âïäó- üïçåîåçåîâåþòìèëàõëâíï.÷âåíàïíèòè- æåâîóäïæ âòñåíåþà ñâåäï òè ìïøóïäå- þïì, îëèåäèïú óíæï øåïèúòîëì íëèòíï- äóîò åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìòì ãïó- ôïìóîåþòæïí òíôäïúòïçå çåùëäòì ðò- îëþåþò æï òíôäïúòï ïóúòäåþäïæ øåè- úòîæåþï“, – ãïíèïîüï ãâåíåüïûåè. ïîïõïäòï òì ãïîåèëåþï, îëè áâåñïíï- øòôïìåþòììüïþòäóîëþòìàâïäìïçîòìòà ðïìóõòìèãåþåäò ëîãïíë åîëâíóäò þïí- êòï. ìùëîåæ ìåþ-òì ìùëîò æï àïíèòèæåþ- îóäò ðëäòüòêï óíæï òñëì òèòì ãïîïí- üò, îëè ôïìåþòì ìïåîàë æëíå ïî ãïòçî- æåþï.àóèúï,æïãâòïíåþóäòíïþòöåþòìãï- èë,åîëâíóäþïíêìèëáèåæåþïôïáüòóîïæ ôëîìèïýëîóä ìòüóïúòïøò óùåâì. êåîûëæ, åîà àâåøò èëíåüïîóäò ðë- äòüòêòì ãïíïêâåàò ëîöåî ãïòçïîæï – ðòîâåäïæ èòèæòíïîå ùäòì 4 ìåáüåèþåîì 0,5 ðîëúåíüòà 7 ðîëúåíüïèæå, õëäë èåëîåæ æéåì, ïìåâå 0,5 ðîëúåíüòà 7,5 ðîëúåíüïèæå. ãåãèòì èòõåæâòà èëíåüï- îóäò ðëäòüòêòì ìõæëèï 23 ëáüëèþåîì óíæï ÷ïüïîåþóäòñë, àóèúï åì ïîòì ðòîâåäò øåèàõâåâï, îëæåìïú åîëâíóä- èï þïíêèï îòããïîåøå ìõæëèòì ÷ïüïîåþòì ãïæïùñâåüòäåþï èòòéë. ãïîæï ïèòìï, ìïáïîàâåäëì åîëâ- íóäèï þïíêèï óúõëóî âïäóüïøò èëçò- æóä ìïõìîåþçå ìïîåçåîâë èëàõëâíòì 30%-æïí 25%-èæå øåèúòîåþòì ãïæïùñâå- üòäåþï èòòéë. åì íòøíïâì òèïì, îëè êë- èåîúòóä þïíêåþì, æïïõäëåþà, 700 èò- äòëíò æëäïîò ãïèëóàïâòìóôäåþæï, îëèåäòú øåòûäåþï þïçïîì èòïùëæëí æï ïè ãïæïùñâåüòäåþòà æëäïîçå èëàõëâíï ãïîêâåóäùòäïæ æïïþïäïí- ìëí. ïè íïþòöòà åîëâíóäò þïíêò úæò- äëþì äïîòì íëèòíïäóîò ãïúâäòàò êóîìò æïïìüïþòäóîëì. èàïâïîò êîòüòêï, îïú åîëâíóäò þïíêòì èòèïîà ïîìåþëþì, óêïâøòîæåþï æîëøò ãïùåäòä ãïæïùñâåüòäåþåþì. êåîûëæ, äïîòì åôåáüóîèï ãïâäòàèï êóîìèï ãïóôïìóîåþï èïîüòæïí æïòùñë. ïéíòøíóäò íòøíïâì, îëè åì ðòîæïðòî æïïîüñïèæï òèðëîüòì ôïìåþì. øåìïþï- èòìïæ, åîëâíóä þïíêì óíæï ¸áëíëæï èïìøüïþóîò õåæâòì åäåèåíüïîóäò óíï- îò æï áèåæòàò íïþòöåþò óíæï ãïæïåæ- ãï. àóèúï, îëãëîú ïéòíòøíï, ìåþ-èï æï- ïãâòïíï. ïèòüëèïú, ïõäï “æïôïúóîæ- íåí” æï úåúõäòì ÷ïìïáîëþïæ ñâåäï- ôåîì ïêåàåþåí. îïú þóíåþîòâòï áèíòì ïîïìüïþòäóîëþòì ãïíúæïì. íïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîò ìïòíâåìüòúòë þïíêò – 1,59 èòäòïîæò äïîò. ëîèõîòâò êîåæòüëîåþòìãïí áâå- ñïíïì ñâåäïçå èåüò âïäò ãåîèïíòòì èò- èïîà ïáâì – 1,008 èòäòïîæò äïîò, øåè- æåã èëæòì ìïôîïíãåàò – 653 ïàïìò äï- îòà æï òïðëíòï 590 ïàïìò äïîòà. ìïøòíïë âïäòæïí ñâåäïçå èåüïæ ÿïîþëþì ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì èòåî ãïèëøâåþóäò ìïõïçòíë ëþäòãïúòåþò, îëèåäàï åèòìòòì øåæåãïæ 2,767 èòäòë- íò äïîòì âïäæåþóäåþï ùïîèëåáèíï èàïâîëþïì. ìïõïçòíë ëþäòãïúòåþòì ûò- îòàïæò øåèìñòæâåäåþò êëèåîúòóäò þïíêåþò ïîòïí, òìåâå îëãëîú ìïõïçòíë âïäæåþóäåþåþòì, îïú òèïì íòøíïâì, îëè èàïâîëþòì ìïøòíïë âïäò ûòîòàïæïæ þïíêåþòì ùòíïøå ïîìåþóäò âïäæåþóäå- þåþòï. åêëíëèòêòì æëáüëîò òëìåþ ïî÷âï- ûåú ãïçîæòä ìïãïîåë æï ìïøòíïë âïäì ãïèëåõèïóîï. ìïãïîåë âïäòì ïéåþï ìï- áïîàâåäëì èûòèå üâòîàïæ ïùâåþï, ïèò- üëè õåäòìóôäåþïøò èëìóäèï ûïäïè èòì èòåî ïéåþóäò ìïãïîåë âïäòì èëúóäë- þï èàäòïíïæ óíæï æïôïîëì. „ìïáïîàâåäë ïî ïîòì ãïèëíïêäòìò òè áâåñíåþòì ÷ïèëíïàâïäøò, îëèäåþòú ìïõåäèùòôë âïäì òéåþåí. þóíåþîòâòï, ïéíòøíóäò âïäò èëìïõäåëþïì èûòèå üâòîàïæ ïùâåþï. øåìïþïèòìïæ, áâåñíòì ìïàïâåøò èñëô õåäòìóôäåþïì èòì èòåî ïéåþóäò âïäòì æïôïîâòì âïäæåþóäå- þï óíæï ãïï÷íæåì. õåäòìóôäåþïì ïéå- þóäò âïäòì ãïîæï, èïìçå æïîòúõóäò ðîëúåíüåþòì ãïæïõæïú óùåâì, îïú æï- èïüåþòàò üâòîàòï. ìïáïîàâåäëì âïäçå ìïóþîòìïì óí- æï ãïèëâñëà ëîò èëèåíüò. òì, îïú ìï- õåäèùòôëì ïáâì ïéåþóäò, åîëâíóä þïíêàïí åîàïæ æï èåîå - ìïáïîàâåäëì þòçíåìüîóáüóîåþòìï æï êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ïéåþóäò âïäò. àó ïè àï- íïôïîæëþïì ïâòéåþà, èàåäò áâåñíòì âïäøò ìïõåäèùòôëì ùòäò, æïïõäëåþòà, 41%-òï, æïíïî÷åíò êåîûë ìüîóáüóîåþ- çå èëæòì“, - ãïíïúõïæï òëìåþ ïî÷âïûåè. äòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûå
  6. 6. 6 www.BFM.ge #549 oqtomberi 10.10.2019 ðîëþ(æò)äåèï ìïáïîàâåäëøò ðóîòì õïîòìõàïí æï- êïâøòîåþòàêòàõâåþòèóæèòâïæïîìåþëþì, îïìïú ëþòåáüóîò èòçåçåþòú ïáâì, àó ãï- âòàâïäòìùòíåþà,îëèáâåñïíïøòðóîòìõï- îòìõòì êëíüîëäò, ðîïáüòêóäïæ ïîïâòì åâïäåþï. ïè èòèïîàóäåþòà èàïâïîò æï óêâå üîïæòúòïæ áúåóäò êòàõâïï, òéå- þåþï àó ïîï ðóîò ìïáïîàâåäëøò. ìïáèå åõåþïÿâïâòìæïåãîåàùëæåþóäøïâðóîì, îëèåäòú îëãëîú ùåìò ÿâïâòì, îóõò ôáâòäòìãïí óíæï èçïææåþëæåì. àóèúï, ùòìáâòäêëèþòíïüåþòì óèîïâ- äåìëþï èìãïâìò üòðòì ôáâòäì ïí ìïåî- àëæ ïî ïùïîèëåþì ïí èõëäëæ æïêâå- àòì øåèàõâåâïøò. ïîìåþóä ãïîåèëåþåþì åèïüåþï, ðåîòëæóäïæ òíüåîíåü ìòâî- úåìï æï èåæòïìïøóïäåþåþøò ãïâîúåäå- þóäò ôëüë, àó âòæåë èïìïäï, ìïæïú íïàäïæ ÷ïíì ðóîçå ìïéåþïâòì êâïäò. ïìåàò òñë, èïãïäòàïæ, êëèðïíòï „äòüâóîò ìïúõëþòì“ øåèàõâåâïú, îëæå- ìïú ìëúòïäóî áìåäåþøò, „äòüâóîò ìïúõëþòì“ øïâ-àåàîò ðóîò ãïèë÷íæï. úõïæòï, ôïáüì æòæò ãïèëõèïóîåþï èë¸- ñâï æï èëèõèïîåþåäì êòæåâ óôîë ãïóé- îèïâï åÿâò òèòì àïëþïçå, îëè ïæãòäëþ- îòâ þïçïîçå ðóîòì øåéåþâòì ðîïáüòêï êïîãïæ ïîòì ïðîëþòîåþóäò. àïâïæ êëè- ðïíòï êò, òèõïíïæ ïéíòøíóäò ôïáüòì ïõì- íïì îïèæåíòèå âåîìòòà úæòäëþæï. ðòîâåäïæò âåîìòòà, îëèåäòú êëè- ðïíòòì ïæèòíòìüîïúòïè ìïêóàïî „ôå- ìòìôóá“ ãâåîæçå ãïïâîúåäï, ôïáüì èï- àò ðîëæóáüòì ôïäìòôòúòîåþòà õìíò- æï. êåîûëæ, èëèõèïîåþåäì, îëèåäèïú êëèðïíòï „äòüâóîò ìïúõëþòì“, ëôòúò- ïäóî ãâåîæçå, èïàòâå ùïîèëåþòì øïâ- àåàîò ðóîòì ôëüë ïüâòîàï ïæèòíòì- üîïúòïè, ïìåàò ðïìóõò ãïìúï. „àó êò åì ðóîò àáâåí øåòûòíåà, ãàõëâà, èëãâòüïíëà, ãâï÷âåíëà æï åî- àïæ ùïîâïæãòíëà åáìðåîüòçïçå àó îïèæåíïæ ÷âåíò ðîëæóáüòï. øåãòûäò- ïà àïâïæïú ùïòéëà æï ÷ïóüïîëà åáì- ìïáïîàâåäëì, îëãëîú ìëôäòì èåóîíåëþòì ðîëæóá- úòòì èùïîèëåþåäò áâåñíòì ðë- üåíúòïäçå èóæèòâïæ èòèæòíï- îåëþì ìïóþïîò. ìïáïîàâåäëì ñâåäï õåäòìóôïäò èóæèòâïæ ïèïõâòäåþæï ñóîïæéåþïì ïè ìåáüëîçå æï ïúõïæåþæï, îëè ìëôäòìèåóîíåëþòìãïíìïâòàï- îåþäïæ ïîïôåîì æïòøóîåþæï. èóæèòâïæ õæåþëæï æï æéåìïú õæåþïìëôäòìèåóîíåëþòììõâï- æïìõâï èòèïîàóäåþòì ìóþìòæò- îåþï þòóöåüòæïí, àóèúï âåîï- íïòî õåäøåìïõåþ øåæåãåþïèæå æéåèæå âåî èòâòæï ÷âåíò áâåñï- íï. ãïòõìíï åâîëêïâøòîòì þïçï- îòú, ïîïåîàò ðîëåáüòï æïíåî- ãòäò ìëôäòì èåóîíåëþòì ãïí- ìïâòàïîåþäïæ, àóèúï ìëôäòì èåóîíåëþï êâäïâ ÷âåíò áâåñíòì ïáòäåâìòì áóìäïæ î÷åþï. êâäåâòàèï úåíüîèï PMCG , ìïêóàïî êâäåâïøò ìëôäòì èå- óîíåëþòì ïíïäòçò ãïïêåàï, ìï- æïú òè èàïâïî ðîëþäåèåþçå ãïïèïõâòäï ñóîïæéåþï, îïú æéåì ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåá- üëîøò ïîìåþëþì. êâäåâòìèòõåæâòà,2018ùäòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëì ìëôäòì èåóîíåëþòì ìåáüëîøò èóøïëþì æïìïáèåþóäàï 43.1%, èïøòí îëæåìïú ìëôäòì èåóî- íåëþòì ìåáüëîòì ùòäò èàäòïí øòæïðîëæóáüøò7.7%-òï.ïéíòø- íóäò íòøíïâì ìåáüëîòì æïþïä ðîëæóáüòóäëþïì æï îïú èàï- âïîòï, ìëôäïæ èúõëâîåþò ïæï- èòïíåþòì æïþïä øåèëìïâäåþì. ïéìïíòøíïâòï, îëè þëäë ùäåþ- îòàò éåþïâåí ðóîì ìïáïîàâåäëøò ðåîüòçï æï æïîùèóíæåà, îëè ÷âåíò þîåíæòì ôïäìòôòêïúòïì ïáâì ïæãòäò. óêâå ïîï åîàõåä èëõæï èìãïâìò ôïä- ìòôòúòîåþóäò ðîëæóáüòì ÷âåíì ðîë- æóáüïæ ãïìïéåþï. ãïîùèóíåþà, ÷âåí âï- ùïîèëåþà, ïþìëäóüóîïæ, öïíìïéò òí- ãîåæòåíüåþòìãïí æïèçïæåþóä ðóîåþì“. ïéíòøíóäò âåîìòï èïäåâå øåúâïäï, àïâïæ êëèðïíòïè æï ôïáüì ïèöåîïæ óê- âå ùïîèëåþòì ðîëúåìøò æïøâåþóäò øåú- æëèòà õìíòæï. „ùïîèëåþòì ðîëúåìøò, ïæïèòïíóîò ôïáüëîòà ãïèëùâåóäèï øåèàõâåâïè, å.ù úëèòì ìïÿîåä æïíïæãïîøò, àåàîò æï îóõòúëèòìåîàèïíåààïíøåîåâïèæïèçï ðîëæóáüøò ëîôåîëâïíò øòãàïâìòì ùïî- èëáèíïè, èëèõèïîåþåäøò ïçîàï ìõâïæïì- õâïëþï ãïèëòùâòï. ÷âåí âïùïîèëåþà îë- ãëîú àåàî, òìå øïâ ðóîì. þëäë ðåîò- ëæøò êëèðïíòïøò èëõæï ãïæïòïîïéåþï æï ãïèëèæòíïîå òáòæïí, îëè ûïäòïí ìùîïô üåèðøò õæåþï ðóîòì úõëþï æï èòùëæåþï èïéïçòåþòìàâòì, èëõæï øåèàõâåâï, îëúï àåàîò úëèòì ãóíæï îóõ úëèì øååîòï. ùïîèëåþòìðîëúåìøòïæïèòïíóîòîåìóî- ìòï ÷ïîàóäò æï ìïèùóõïîëæ, óøåúæë- èë ïîïâòíïï. þîïäæåþï êò ðóîòì øåéåþ- âïìàïí æïêïâøòîåþòà ìîóäòïæ óìïôóû- âäëï“, - ïìåàò òñë êëèðïíòòì óêâå èåëîå ãïíèïîüåþï, øïâ-àåàî ðóîçå. îïú øååõåþï îóõò ôáâòäòì ùïîèëå- þïì, îëèåäìïú îëãëîú çåèëà âïõìå- íåà áïîàóäò ùòìáâòäêëèþòíïüåþò, àòàáèòì ïî ïùïîèëåþåí, êëèðïíòåþò ïè ãïîåèëåþïìïú àïâòì ïõìíïì óûåþíòïí. èïãïäòàïæ, îëãëîú „äòüâóîò ìïúõëþòì“ æïèôóûíåþåäèï, ïîóíïì èåø- êïóìêïìèï åîà-åîà ðîåìêëíôåîåíúòï- çå ãïíïúõïæï, êëèðïíòï àïâïæ ïõëîúò- åäåþì îóõò ôáâòäòì òèðëîüì ìïáïîà- âåäëøò. øåìïþïèòìïæ, èïì ïî ïáâì ïè ðîë- æóáüòì æåôòúòüò æï ïî ïîòì æïèëêò- æåþóäò áïîàóä ùòìáâòäêëèþòíïüåþçå. ïéíòøíóäò àåëîòòì ãïæïèëùèåþï, àòàáèòì øóûäåþåäòï òè èïîüòâò èòçå- çòà, îëè ïîúåîàò ìïõåäèùòôë ëîãï- íë, àó ììòð-ò ïî ïùïîèëåþì æåüïäóî îïíýòîåþïì, àó îï üòðòìï àó øåôåîò- øò ìëôäïæ èúõëâîåþò ïæïèòï- íåþòì îåïäóîò øåèëìïâïäò ïî òúâäåþï. îåïäóî øåèëìïâäåþ- àïí åîàïæ, ìåáüëîòì æïþïäò ðîëæóáüòóäëþï æï çîæòì æï- þïä üåèðåþò ãïíïðòîëþåþì òèï- ìïú, îëè ìëôäïæ èúõëâîåþò èëìïõäåëþï (áâåñíòì èàäòïíò èëìïõäåëþòì 42%) óôîë éïîò- þòï, âòæîå áïäïáïæ èúõëâîåþò. êåîûëæ, 2018 ùåäì áïäïáïæ ìò- éïîòþòì ïþìëäóüóî çéâïîì èòéèï úõëâîëþæï èëìïõäåëþòì 18.0%, èïøòí îëúï ìëôäïæ åì èï÷âåíåþåäò23,1%-ìøåïæãåíæï. PMCG-òìèëíïúåèåþòà,óïî- ñëôòàò üåíæåíúòï ôòáìòîæå- þï òè ôëíçå, îëæåìïú ìïõåäè- ùòôëì èòåî ìëôäòì èåóîíåë- þòì èòèïîàóäåþòà ãïùåóäò õïîöåþò 2010 ùäòæïí èëñëäå- þóäò ìïãîûíëþäïæïï ãïçîæò- äò. èïàòâå òíôëîèïúòòà, õïî- öåþèï ðòêì 2016 ùåäì èòïéùòï æï 330,3 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï. „óïîñëôòàò üåíæåíúòï ôòáìòîæåþï òè ôëíçå, îëæå- ìïú ìïõåäèùòôëì èòåî ìëôäòì èåóîíåëþòì èòèïîàóäåþòà ãï- ùåóäò õïîöåþò 2010 ùäòæïí èëñëäåþóäò ìïãîûíëþäïæ ïîòì ãïçîæòäò. õïîöåþèï ðòêì 2016 ùåäì èòïéùòï æï 330,3 èò- äòëíò äïîò øåïæãòíï. 2018 ùåäì èëõæï ìëôäòì èåóîíåë- þòì æï ãïîåèëì æïúâòì ìïèòíòì- üîëåþòì ãïåîàòïíåþï. øåæå- ãïæ, 2018 ùäòì æïèüêòúåþóäò ãåãèòì àïíïõèïæ, ãïåîàòïíåþó- äò ìïèòíòìüîëì þòóöåüò øåïæ- ãåíì 274,8 èòäòëí äïîì. õëäë 2019ùäòìãåãèòìèòõåæâòà338.9 èòäòëí äïîì. ìåáüëîòì ìóìü åêëíëèòêóî èï÷âåíåþäåþì æï ìåáüëîøò èùïîèëåþäóîëþòì æïþïä æëíåì îïèæåíòèå ûòîò- àïæò èòçåçò ïáâì. èïà øëîòìïï, ìïìëôäë ìïèåóîíåë èòùåþòì æïíïùåâîåþï æï ìïêóàîåþòì óôäåþïìàïí æïêïâøòîåþóäò ìïêòàõåþò, îïú òùâåâì èòùòì îå- ìóîìòì ïîïåôåáüòïí ãïíêïîã- âïì. ïìåâå, ðîëþäåèóîòï ìëô- äòì èåóîíåëþòì éòîåþóäåþï- àï öïÿâàïí æïêïâøòîåþóäò ìï- êòàõåþò, îëãëîòúïï îãëäåþì øëîòì êïâøòîòì ìòìóìüå, ìï- êëíìóäüïúòë æï ìïåáìüåíúòë èëèìïõóîåþï, ãïíïàäåþï, ìüïí- æïîüåþòì æïúâï æï ï.ø.“, – ïé- íòøíóäòï êâäåâïøò. PMCG-òì òíôëîèïúòòà, úïäêåïéíòøâíòìéòîìòïòíâåìüò- úòåþò, îïú àïíïèåæîëâå üåáíë- äëãòåþòì æïíåîãâòìï æï øåìïþï- èòìïæ ðîëæóáüòóäëþòì çîæòì èíòøâíåäëâïíò ôïáüëîòï. „øåæåãïæ ìåáüëîòì ãïèëù- âåâïæ î÷åþï æïþïäò èùïîèëåþ- äóîëþòì æëíå. êóäüóîåþòì èòõåæâòà ðîëæóáüòóäëþï ìï- áïîàâåäëøò ìïãîûíëþäïæ ÷ï- èëî÷åþï ïîïàó èëùòíïâå áâåñ- íåþòì, ïîïèåæ èìëôäòëì ìïøó- ïäë ðîëæóáüòóäëþïìïú. ïìåâå, ìïáïîàâåäëøò ðîëæóá- üòóäëþï èåçëþåä áâåñíåþàïí øåæïîåþòàïú (ìëèõåàò, ïçåî- þïòöïíò, àóîáåàò) ìïêèïëæ æï- þïäòï, îïú ðîëþäåèåþì øëîòì àòàáèòì ãïèëîòúõïâì ãåëãîï- ôòóä ôïáüëîåþì (úóæò êäò- äëþòì ôáâòäòìï æï õëîþäòì òèðëîüò ãïíõëîúòåäæï áâåñïíïøò. ïõäï îïú øååõåþï üåáíòêóî íïùòäì, çëãïæïæ, ìõâïæïìõâï ìïêâåþøò ìïéåþïâòì æïèïüåþï ïêîûïäóäò ïî ïîòì, àóèúï ïóúòäåþåäòï, èòìò æïèïüåþï èëõæåì òè îïëæåíëþòà îï îïëæåíëþïú üåáíòêóîò îåãäïèåíüòà ïîòì ãïùåîòäò. îïú øåõå- þïðóî-ðîëæóáüåþì,ðóîøòìïéåþïâòìæï- èïüåþïì üåáíòêóîò îåãäïèåíüò, ìïåî- àëæ ïî òàâïäòìùòíåþì. àïâòì èõîòâ, ìïê- âåþ ìïéåþïâåþøòú ïîòì, óôîë íïêäåþ ìï- çòïíë ìïéåþïâåþò æï ðòîòáòà, èïà åîà- èïíåàòìãïí èõëäëæ ôïìò ãïíïìõâïâåþà. èïãïäòàïæ, ôïîàëæ ïîòì ãïâîúå- äåþóäò ìïéåþïâòì ìïõåëþï - êëîåäò, îëèåäòú øïáîòì æïùâòì øåæåãïæ èòò- éåþï æï òì öïíèîàåäëþòìàâòì íïêäå- þïæ ìïçòïíëï, àóèúï òèæåíïæ, îïèæå- íïæïú ïè óêïíïìêíåäòì æïèçïæåþòìàâòì ìïÿòîë íåæäåóäò øïáïîòï, èòìò éòîå- þóäåþï èúòîå ïî ïîòì æï ðîïáüòêóäïæ ðóîøò èòìò ãïèëñåíåþï ôïìòæïí ãïèëè- æòíïîå ïçîì êïîãïâì. ïéìïíòøíïâòï, òì ãïîåèëåþïú, îëè èïîàïäòï åì óêïíïìê- íåäò ïæèòïíòì öïíèîàåäëþòìàâòì íïê- äåþ ìïçòïíëï, àóèúï æòæò æëçòà èò- éåþï èïòíú èíòøâíåäëâïí îòìêåþàïí ïîòì æïêïâøòîåþóäò. ðóîòì øåìïéåþïæ ïìåâå òñåíåþåí øïá- îòì ÿïîõäòì íïî÷åíåþì, îëèåäìïú èó- áò øåôåîòäëþï ïáâì. èòìò èòéåþòà ùïî- èëòáèíåþï êïíúåîëãåíóäò íòâàòåîåþå- þò, îïú ìõâïæïìõâï æïïâïæåþåþòì ãïèëè- ùâåâò èòçåçòï. îëãëîú óêâå âïõìåíåà, òè èòçåçòà, îëè áâåñïíïøò ðóîòì õïîòì- õòì êëíüîëäò ïî èòèæòíïîåëþì, òìéï æïî÷åíòï èõëäëæ òâïîïóæëì, àó îë- èåäò ìïéåþïâòàïï øåéåþòäò ïèï àó òè êëèðïíòòì íïùïîèëåþò ðóîò æï îïèæå- íïæ ïîòì òì ïæïèòïíòìàâòì ìïçòïíë. ðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîò æòæò ðëüåíúòïäò æï æïþïäò ðîëæóáüòóäëþï – îïüëè âåî âòàïîæåþï ìëôäòì èåóîíåëþï ìïáïîàâåäëøò èïüóîò ðòîëþåþò, ìüòáòï æï ï.ø.). øåìïþïèòìïæ, ôïáüòï, îëè ìòüóïúòòì ãïóèöëþåìåþòìïà- âòì áâåñïíïì ïáâì æòæò ðëüåí- úòïäò“,- íïàáâïèòï êâäåâïøò. ïèïâå èëíïúïèåþòì èòõåæâà, æïþïäò èùïîèëåþäóîëþòì åîà-åîàò ãïèëèùâåâò èòçåçòï èòùåþòì ôîïãèåíüïúòï. îë- ãëîú êâäåâåþò ï÷âåíåþì, ôåî- èòì çëèï æïæåþòà êïâøòîøòï øåèëìïâäåþàïí æï ðîëæóáüò- óäëþïìàïí. øåìïþïèòìïæ, ðîë- æóáüòóäëþòì ïèïéäåþï ûíå- äïæ ùïîèëìïæãåíòï ìïáïîàâå- äëøò èòùåþòì ïîìåþóäò ãïíï- ùòäåþòì ðòîëþåþøò. „êåîûëæ, 2014 ùäòì ïéùåîòì èòõåæâòà (ìïáïîàâåäëì ìüï- üòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîò, ìïìëôäëìïèåóîíåë ïéùåîï 2014),ìïõíïâòèòùåþòìèôäëþåäò ëöïõóîò èåóîíåëþåþòì 87% ôäëþì1¸åáüïîçåíïêäåþèòùïì, õëäë 50 ¸åáüïîçå èåüì ôäëþì èåóîíåëþåþòì èõëäëæ 0,1%. ïìåâå, ìïøóïäëæ åîàò èåóîíå- ëþï (ëöïõóîò èåóîíåëþï ïí ìï- ìëôäë ìïèåóîíåë ìïùïîèë) ôäëþì1,37¸åáüïîìïìëôäëìï- èåóîíåë èòùïì, ìïòæïíïú 0,71 ¸åáüïîòèëæòììïõíïâ-ìïàåì,õë- äë 0,4 ¸åáüïîò èîïâïäùäëâïí íïîãïâåþçå. ïéíòøíóäò ìüïüòì- üòêï úïäìïõïæ èòóàòàåþì èòùòì ôîïãèåíüïúòòì èïéïä õïîòìõ- çå“,-ïéíòøíóäòï æëêóèåíüøò. ôîïãèåíüïúòïìàïí åîàïæ, PMSG ìïáïîàâåäëøò ðîëþäå- èóî ìïêòàõïæ ìâïèì ìïõåäèùò- ôë ìïêóàîåþïøò ïîìåþóä ìï- ìëôäë ìïèåóîíåë èòùòì ãïí- êïîãâïì æï êåîûë ðòîåþòì èò- åî èòùòì îåãòìüîïúòòì ìïêòàõ- ìïú. ëîãïíòçïúòòì úíëþòà, ìëôäòì èåóîíåëþòìïàâòì ôóíæïèåíüóî îåìóîìàïí æï- êïâøòîåþòà ôåîõæåþï ìïþïçîë èåáïíòçèåþòì èóøïëþï, îïú òù- âåâì ïéíòøíóäò îåìóîìòì ïîï- åôåáüòïí ãïíêïîãâïì. „øåòûäåþï òàáâïì, îëè ìåá- üëîøò ûòîòàïæ ðîëþäåèïæ î÷åþï òíâåìüòúòåþòì ãïíõëî- úòåäåþï æï èåáïíòçïúòòì ãïç- îæï, àòàáèòì ñâåäï êóäüóîòì æïþïäò ðîëæóáüòóäëþï, èò- ùåþòì ôîïãèåíüïúòòì ìïêòàõò æï èòùòì îåãòìüîïúòïìï æï ãïíêïîãâïìàïí æïêïâøòîåþóäò ðîëþäåèåþò. ïìåâå, óèåüåì øåè- àõâåâïøò ïî ïîìåþëþì èëìïõ- äåëþïøò æïèëêòæåþóäåþï ìëôäòì èåóîíåëþòìïæèò, îë- ãëîú þòçíåì ìïáèòïíëþï. øåæå- ãïæ, ûòîòàïæò ôóíáúòï îïìïú ïéíòøíóäò ìåáüëîò æéåì- æéåëþòà ïìîóäåþì ïîòì å.ù. ìïïîìåþë åêëíëèòêòì (Subsis- tence economy) ôóíáúòï, îïú èíòøâíåäëâíïæ ãïíìõâïâæåþï ìåáüëîòì èòèïîà ïîìåþóäò èëäëæòíåþòìãïí. øåìïþïèòìïæ, ïè ðòîëþåþøò îàóäòï èïìøüï- þòì åêëíëèòòì èòéùåâï æï åôåá- üòïíëþòì/ðîëæóáüòóäëþòì ïèïéäåþï, îïú ïóúòäåþåäòï þïçïîçå êëíêóîåíüóíïîòïíò ðîëæóáúòòì øåàïâïçåþòìà- âòì“,-ïéíòøóäòï êâäåâïøò. åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò

×