Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #538

144,707 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #538

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1994 wlidan, #538 25 Tebervali, 2019 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 îëãëî òáúïîëãëî òáúïîëãëî òáúïîëãëî òáúïîëãëî òáúï „èïêæëíïäæìò„èïêæëíïäæìò„èïêæëíïäæìò„èïêæëíïäæìò„èïêæëíïäæìò ìïáïîàâåäë“ìïáïîàâåäë“ìïáïîàâåäë“ìïáïîàâåäë“ìïáïîàâåäë“ åâîëðïøò ìïóêåàåìëæåâîëðïøò ìïóêåàåìëæåâîëðïøò ìïóêåàåìëæåâîëðïøò ìïóêåàåìëæåâîëðïøò ìïóêåàåìëæ ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ìüïîüïðåþò òìåâìüïîüïðåþò òìåâìüïîüïðåþò òìåâìüïîüïðåþò òìåâìüïîüïðåþò òìåâ ìïõåäèùòôë ìóþìòæòòììïõåäèùòôë ìóþìòæòòììïõåäèùòôë ìóþìòæòòììïõåäèùòôë ìóþìòæòòììïõåäèùòôë ìóþìòæòòì òèåæïæ î÷åþòïí - æïèùñåþòòèåæïæ î÷åþòïí - æïèùñåþòòèåæïæ î÷åþòïí - æïèùñåþòòèåæïæ î÷åþòïí - æïèùñåþòòèåæïæ î÷åþòïí - æïèùñåþò þòçíåìòì æïôòíïíìåþòìþòçíåìòì æïôòíïíìåþòìþòçíåìòì æïôòíïíìåþòìþòçíåìòì æïôòíïíìåþòìþòçíåìòì æïôòíïíìåþòì ãïèþåæïëþï ïîïâòì ¸ñëôíòìãïèþåæïëþï ïîïâòì ¸ñëôíòìãïèþåæïëþï ïîïâòì ¸ñëôíòìãïèþåæïëþï ïîïâòì ¸ñëôíòìãïèþåæïëþï ïîïâòì ¸ñëôíòì ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 ãâ.2ãâ.2ãâ.2ãâ.2ãâ.2 áâåñíòì ùïîèïüåþòìáâåñíòì ùïîèïüåþòìáâåñíòì ùïîèïüåþòìáâåñíòì ùïîèïüåþòìáâåñíòì ùïîèïüåþòì ôëîèóäï ïæïèòïíóîôëîèóäï ïæïèòïíóîôëîèóäï ïæïèòïíóîôëîèóäï ïæïèòïíóîôëîèóäï ïæïèòïíóî îåìóîìøòïîåìóîìøòïîåìóîìøòïîåìóîìøòïîåìóîìøòï “ìïáïîàâåäëì“ìïáïîàâåäëì“ìïáïîàâåäëì“ìïáïîàâåäëì“ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêï ìùëîòåêëíëèòêï ìùëîòåêëíëèòêï ìùëîòåêëíëèòêï ìùëîòåêëíëèòêï ìùëîò èòèïîàóäåþòàèòèïîàóäåþòàèòèïîàóäåþòàèòèïîàóäåþòàèòèïîàóäåþòà âòàïîæåþï”âòàïîæåþï”âòàïîæåþï”âòàïîæåþï”âòàïîæåþï” ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 Fitch-èï ìïáïîàâåäëìFitch-èï ìïáïîàâåäëìFitch-èï ìïáïîàâåäëìFitch-èï ìïáïîàâåäëìFitch-èï ìïáïîàâåäëì ìóâåîåíóäò îåòüòíãòìóâåîåíóäò îåòüòíãòìóâåîåíóäò îåòüòíãòìóâåîåíóäò îåòüòíãòìóâåîåíóäò îåòüòíãò ãïóçïîæïãïóçïîæïãïóçïîæïãïóçïîæïãïóçïîæï èòäòïîæåîòì ï÷îæòäò ùñíåàøò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò óñïòèë àïèïøòãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõò ìïàïèïøë þòçíåìòì ðëäòüòêóîò âåîæòáüò - îåãóäïúòåþì ðïîäïèåíüòì àïâèöæëèïîå þäëêïâì ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 øå÷åîåþóäòøå÷åîåþóäòøå÷åîåþóäòøå÷åîåþóäòøå÷åîåþóäò òíôîïìüîóáüóîóäòòíôîïìüîóáüóîóäòòíôîïìüîóáüóîóäòòíôîïìüîóáüóîóäòòíôîïìüîóáüóîóäò ãïíâòàïîåþòì áîëíòêïãïíâòàïîåþòì áîëíòêïãïíâòàïîåþòì áîëíòêïãïíâòàïîåþòì áîëíòêïãïíâòàïîåþòì áîëíòêï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 „ìïðåíìòë îåôëîèïì„ìïðåíìòë îåôëîèïì„ìïðåíìòë îåôëîèïì„ìïðåíìòë îåôëîèïì„ìïðåíìòë îåôëîèïì áâåñïíï èëóèçïæåþåäòáâåñïíï èëóèçïæåþåäòáâåñïíï èëóèçïæåþåäòáâåñïíï èëóèçïæåþåäòáâåñïíï èëóèçïæåþåäò øåõâæï“øåõâæï“øåõâæï“øåõâæï“øåõâæï“ ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 “þòüêëòíòì éòîåþóäåþï“þòüêëòíòì éòîåþóäåþï“þòüêëòíòì éòîåþóäåþï“þòüêëòíòì éòîåþóäåþï“þòüêëòíòì éòîåþóäåþï 1 èòäòëí æëäïîì1 èòäòëí æëäïîì1 èòäòëí æëäïîì1 èòäòëí æëäïîì1 èòäòëí æëäïîì èòïéùåâì”èòïéùåâì”èòïéùåâì”èòïéùåâì”èòïéùåâì” ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ãïóèöëþåìåþóäòãïóèöëþåìåþóäòãïóèöëþåìåþóäòãïóèöëþåìåþóäòãïóèöëþåìåþóäò ìüïüòìüòêòì èòóõåæïâïæ,ìüïüòìüòêòì èòóõåæïâïæ,ìüïüòìüòêòì èòóõåæïâïæ,ìüïüòìüòêòì èòóõåæïâïæ,ìüïüòìüòêòì èòóõåæïâïæ, óèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíåóèóøåâîëþòì æëíå òçîæåþïòçîæåþïòçîæåþïòçîæåþïòçîæåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 åèòãîïíüåþèïåèòãîïíüåþèïåèòãîïíüåþèïåèòãîïíüåþèïåèòãîïíüåþèï ìïáïîàâåäëøò þëäë 7ìïáïîàâåäëøò þëäë 7ìïáïîàâåäëøò þëäë 7ìïáïîàâåäëøò þëäë 7ìïáïîàâåäëøò þëäë 7 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5 èòäòïîæò ïøø æëäïîòèòäòïîæò ïøø æëäïîòèòäòïîæò ïøø æëäïîòèòäòïîæò ïøø æëäïîòèòäòïîæò ïøø æëäïîò ãïæèëîòúõåìãïæèëîòúõåìãïæèëîòúõåìãïæèëîòúõåìãïæèëîòúõåì ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 îïèæåíïæ åôåáüòïíòïîïèæåíïæ åôåáüòïíòïîïèæåíïæ åôåáüòïíòïîïèæåíïæ åôåáüòïíòïîïèæåíïæ åôåáüòïíòï ðîëãîïèï „ïùïîèëåðîëãîïèï „ïùïîèëåðîëãîïèï „ïùïîèëåðîëãîïèï „ïùïîèëåðîëãîïèï „ïùïîèëå ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“
  2. 2. 2 www.BFM.ge #538 Tebervali åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 “èåãëþîåþë, àòþòìåäåþë, ÷åèò æï “àò- þòìò” ãóíæòì ãóäøåèïüêòâîåþë! óðòîâåäåìñëâäòìï,èòíæïèïæäëþïãï- æïãòõïæëà 27 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ãïùåó- äò èåãëþîëþòìàâòì, àïíïæãëèòìàâòì æï åîàïæ ãïêåàåþóäò ìïáèååþòìàâòì. úõëâîåþïøò æãåþï åüïðåþò, îëúï èíòø- âíåäëâïí ãïæïùñâåüòäåþåþì òéåþ, èåú þåâîöåî èáëíòï ïìåàò, ïõäïú ïè øåèàõâå- âïìàïí èïáâì ìïáèå. ïéïî ãïíâèåëîæåþò, àó îëãëîò øåüå- âòì áâåø òèñëôåþï ÷âåíò öãóôò, þïíêò. øå- æåãïæ, ÷âåíèï ìïåîàïøëîòìë ïáúòëíåîåþ- èï åîà àâåøò 200 èòäòëíò æëäïîòì çïîï- äò èòòéåì, øåìïþïèòìïæ, ÷âåíèï áâåñïíïèïú ìåîòëçóäïæ òçïîïäï. ñëâåäãâïîò ãïèë- ûòåþòìï æï ìïìïèïîàäëì ãïæïùñâåüòäåþòì ãïîåøå èëãâïñåíåì ìåîòëçóäò îåðóüïúò- óäò çòïíò ôóäòì ãïàåàîåþòì ïþìóîæóä ìïêòàõàïí âòàëèæï êïâøòîøò, îëèäòì ïîïîìåþëþï ìïåîàïøëîòìë æëíåçåï æïè- üêòúåþóäò. ìïèùóõïîëæ, ïîú åîà ìïõåäèùòôë èë- õåäåì ïî ãïèëóàáâïèì ìóîâòäò, ðîåèòå- îòì æï èòìò èòíòìüîåþòì ÷ïàâäòà, øåãâõ- âåæîëæíåíæïðòîïæïææïòíüåîåìåþóäòñ- âíåí ïè èåüïæ èíòøâíåäëâïíò ìïáèòà, îë- ãëîú ÷âåíò ãóíæòìàâòì, òìå ÷âåíò áâåñ- ìïîåòüòíãë êëèðïíòï Fitch -èï ìïáïîà- âåäëì ìóâåîåíóäò ìïêîåæòüë îåòüòíãò åîàò íòøíóäòà, „BB-“ -æïí „BB“-èæåãïï- óèöëþåìï, õëäë ðåîìðåáüòâï ìüïþòäó- îïæ øåïôïìï. “ìïîåòüòíãë êëèðïíòï Fòüú¸ -òì èòåî îåòüòíãòì ãïóèöëþåìåþï ùïîèëïæãåíì èíòøâíåäëâïí ðëçòüòóî ôïáüëîì, êòæåâ óôîë ïûäòåîåþì ìïáïîàâåäëì èòèïîà ìï- åîàïøëîòìëòíìüòüóüåþòìæïòíâåìüëîå- þòì íæëþïì æïðëçòüòóîïæ ïòìïõåþï áâåñ- íòì þòçíåì ãïîåèëçå. ìïèòíòìüîëì òíôëî- èïúòòà, óôîë ïæîå, 2017 ùäòì ìåáüåèþåî- øò Moody’s-èï ìïáïîàâåäëì ìóâåîåíóäò ìïêîåæòüë îåòüòíãò Ba3-æïí Ba2-èæå ãïï- óèöëþåìï”, – ïúõïæåþåí åêëíëèòêòì ìïèò- íòìüîëøò. ìïîåòüòíãë êëèðïíòòì øåôïìåþòà, îåò- üòíãòìãïóèöëþåìåþïãïíðòîëþåþóäòï2018 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ìüïþòäóîò èïêîëåêë- íëèòêóîò ãïîåèëì øåíïî÷óíåþòà æï ìïãï- îåë øëêåþòìïæèò èæãîïæëþòì çîæòà. ïí- ãïîòøøò ïéíòøíóäòï, îëè îåãòëíøò ïîìå- þóäò øëêåþòì èòóõåæïâïæ, áâåñíòì åêëíë- èòêïèïéïäò üåèðòà ãïòçïîæï, ãïúâäòàèï êóîìèïøåòíïî÷óíïìüïþòäóîëþïæïåîëâ- íóäèï þïíêèï øåûäë îåçåîâåþòì øåâìåþï. ïèïìàïí,èòèçòæâåäòìïòíâåìüòúòëæïþòç- íåì ãïîåèë èèïîàâåäëþòì õïîòìõòì ãïóè- öëþåìåþïìàïíåîàïæùïîèëïæãåíìîåòüòí- ãòì ãïóèöëþåìåþòì èíòøâíåäëâïí õåäøåè- ùñëþ ôïáüëîì. ìïèòíòìüîëìãïíúõïæåþòà,ìïîåòüòíãë êëèðïíòòì ïíãïîòøòì èòõåæâòà, îåòüòíãòì ãïóèöëþåìåþòì ãïíèïðòîëþåþåä ûòîòàïæ ðëçòüòóî ôïáüëîåþì ùïîèëïæãåíì: áâåñ- „àò þò ìò“ þïíêòì ìïáèåìàïí æïêïâøòîå- þòà, åîëâíóäèï þïíêèï ãïíúõïæåþï ãïïâî- úåäï. ìåþ-òì ãïíúõïæåþïøò ïéíòøíóäòï, îëè úåíüîïäóîò þïíêò èòåìïäèåþï „àò þò ìò“ þïíêòì ìïèåàâïäñóîåë ìïþÿëì ãïíúõï- æåþïì ìïèïîàäåþîòâò æïâòì øåùñâåüïìàïí æïêïâøòîåþòà.ïéíòøíóäòæïæåþòàïæïòìï- õåþï þïíêòì ãïèÿâòîâïäëþïçå æï ãïçîæòì íæëþïì òíâåìüëîàï èõîòæïí, îïú, ìïþë- äëë öïèøò, ðëçòüòóî ãïâäåíïì òáëíòåþì îëãëîú þïíêòì, ïìåâå áâåñíòì ìïôòíïíìë ìåáüëîòì ãïíâòàïîåþïçå. åîëâíóäò þïíêò õïçãïìèòà ïéíòøíïâì, îëè àòþòìò þïíêò áâåñïíïøò æï îåãòëíøò åîà-åîàò ùïèñâïíò ôòíïíìóîò ëîãïíòçï- úòïïæïæïêëèðäåáüåþóäòïèïéïäòêâïäò- ôòêïúòòìèáëíåïéèïìîóäåþåäòèåíåöèåí- üòàï æï ìïèåàâïäñóîåë ìïþÿëì æïèëóêò- æåþåäò ùåâîåþòà. àòþòìò þïíêò ûäòåîò æï èæãîïæò ìïêîåæòüë òíìüòüóüòï æï ìîó- ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêï ìùëîò èòèïî- àóäåþòà âòàïîæåþï, – ïèòì øåìïõåþ ìåî- àïøëîòìë ìïâïäóüë ôëíæòì èòìòòì õåäè- ûéâïíåäèï, èåîìåæåì âåîï-èïîüòíèï ðïî- äïèåíüøò, ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüå- üòì àïâèöæëèïîåìàïí, òîïêäò êëâçïíï- ûåìàïí øåõâåæîòì øåèæåã ãïíïúõïæï. „ãïíâòõòäåà ìïáïîàâåäëøò èòèæòíïîå åêëíëèòêóîòæïôòíïíìóîòèëâäåíåþò,ïìå- âå ûïäòìõèåâï, îëèåäòú èòèïîàóäòï áâå- ñïíïøò îåôëîèåþòì ãïíõëîúòåäåþïçå. ìï- áïîàâåäëì åêëíëèòêï ìùëîò èòèïîàóäå- þòà âòàïîæåþï. èòèæòíïîå øåõâåæîåþòìïì ãïíâòõòäïâàòèðîëãîåìì,îëèåäìïúìïáïî- àâåäë ïéùåâì ìïâïäóüë ôëíæàïí ðîëã- îïèòìôïîãäåþøò”,–ïéíòøíïèïîüòíèï. àþòäòìòìüîïæòúòóäòìïâòçòüëþïîï- àò – èåüåõòì ìïìüóèîë,îïèæåíòèåùäòï- íò ìïîåèëíüë ìïèóøïëåþòì øåèæåã, êâäïâ òáúåâï æåæïáïäïáòì ìüóèîåþòì åîà-åîà ìïñâïîåä ïæãòäïæ. 1 èïîüì „Marriott“-òì ìïåîàïøëîòìë áìåäòì ùåâîò „Sheraton Hotels & Resorts“- ò,èïìøüïþóîòîåêëíìüîóáúòòìøåèæåã,ìï- çåòèëæ ãïòõìíåþï – ïèòåîòæïí èïì „øåîï- Fitch-èï ìïáïîàâåäëì ìóâåîåíóäò îåòüòíãò ãïóçïîæï íòì ìïãïîåë èëùñâäïæëþï åüïðëþîòâïæ èúòîæåþï æï ïéíòøíóäò üåíæåíúòï èëèï- âïäøòú ãïãîûåäæåþï. 2018 ùäòì ìïøóïäë åêëíëèòêóîèï çîæïè 4.8% øåïæãòíï, îïú ãïíðòîëþåþóäò òñë êåîûë òíâåìüòúòåþòìï æï ìïãïîåë èëàõëâíòì çîæòà. ôòìêïäóîò ðëäòüòêï àïâìåþïæòï èøð- àïí èòèïîàåþòà ìïõåäèùòôë âïäòì øåèúò- îåþòì ðëäòüòêïìàïí. ìïîåòüòíãë êëèðïíòï õïçì óìâïèì, îëè ðòîæïðòîòóúõëóîòòíâåìüòúòåþòìîóäïæ æïïôòíïíìåþì èòèæòíïîå ïíãïîòøòì æåôò- úòüì, ïìåâå èëìïäëæíåäòï ðòîæïðòîò óúõëóîòòíâåìüòúòåþòìãïöïíìïéåþï2019- 2020 ùäåþøò àïâòìóôïäò âïÿîëþòì õåä- øåêîóäåþåþòì, üîïíìðëîüòì ìåáüëîøò èìõâòäò òíâåìüòúòåþòì æï ïíïêäòòì ðëî- üòì ãïíâòàïîåþòì øåæåãïæ. îåòüòíãòì ãïóèöëþåìåþïì õåäì óùñëþìèòèçòæâåäòþòçíåìãïîåèëæïèèïî- àâåäëþòì õïîòìõò. ìïáïîàâåäë òêïâåþì èå-6 ïæãòäì èìëôäòëøò þòçíåìòì êåàåþòì ìòèïîüòâòì èòõåæâòà. ìïþïíêë ìåáüëîøò ïîìåþóäò èæãëèï- îåëþï ïìåâå ðëçòüòóîòï, îïìïú õåäì óùñëþì ìïþïíêë ìåáüëîøò äòêâòæëþòì, ïá- üòâåþòì õïîòìõòì æï èëèãåþòïíëþòì èïéï- äò èï÷âåíåþäåþò. îåòüòíãòììåíìòüòóîëþòìïíïäòçòìèò- õåæâòà, ìïãïîåë èëùñâäïæëþòì øåèæãëèò øåèúòîåþï, ôòìêïäóîò êëíìëäòæïúòï æï åêëíëèòêóîò çîæòì èïéïäò æëíå èïêîëå- êëíëèòêóîò ìüïþòäóîëþòì øåíïî÷óíåþòì ðïîïäåäóîïæ ðëçòüòóî ãïâäåíïì èëïõ- æåíì îåòüòíãòì øåèæãëè øåôïìåþïçå. 2019 ùäòì ïøø-òì þòóöåüøò ìïáïîàâå- äëìàâòì ãïíêóàâíòäò ìïþòóöåüë ïìòãíå- þåþò ãïçîæòäòï. ïéìïíòøíïâòï, îëè êëíìë- äòæòîåþóäòïìòãíåþåþòìïáüòèíòøâíåäë- âïí ÷ïíïùåîåþì øåòúïâì ìïáïîàâåäëì îå- ãòëíåþòì æåëêóðïúòòìï æï ïîïéòïîåþòì ãïíèüêòúåþòì àâïäìïçîòìòà. üåáìüòì àïíïõèïæ, õìåíåþóäò êïíëíòà ãïèëñëôòäò æïôòíïíìåþòà âåî òìïîãåþ- äåþì âåîú åîàò áâåñíòì úåíüîïäóîò èàïâîëþï, àó ïøø-òì ìïõåäèùòôë èæòâïíò æïïæãåíìæïïìòãíåþåþòìêëèòüåüìùïîóæ- ãåíìïíãïîòøìòèòìàïëþïçå,îëèïéíòøíóä- èï áâåñïíïè ïéòïîï îóìåàòì èòåî ëêóðò- îåþóäò ïôõïçåàòìï æï úõòíâïäòì îåãòë- íòì/ìïèõîåà ëìåàòì æïèëóêòæåþäëþï, ïí èïààïí æïïèñïîï æòðäëèïüòóîò óîàòåî- àëþåþò. ïãîåàâå õìåíåþóäò êïíëíòà ãï- èëñëôòäò îïòèå æïôòíïíìåþï ïî øåòûäåþï ãïèëñåíåþóä òáíïì îóìåàòì èòåî ïôõïçå- àòìïæïúõòíâïäòìîåãòëíòì/ìïèõîåàëìå- àòì ëêóðïúòòì èõïîæïìïÿåîïæ. êïíëíðîëåáüò èëóùëæåþì ïøø-òì õïçò- íòì æåðïîüïèåíüì, øåìïþïèòìò òíìüîóáúòï èòìúåììïåîàïøëîòìëìïôòíïíìëòíìüòüó- üåþòìïøø-òìïéèïìîóäåþåäæòîåáüëîåþì, îïàï èïà èõïîò ïî æïóÿòîëí íåþòìèòåîò òè ðîëãîïèòì æïôòíïíìåþïì (ìåìõòì, êîå- æòüòìï æï ãïîïíüòòì ÷ïàâäòà), îëèåäòú èòâæòâïî þïíêòæïí, ìïæïú ÷åèò úõëâîåþòì 27 ùåäò ãïâïüïîå, þïíêòæïí, îëèåäòú 500 æëäïîòæïí îåãòëíòì óèìõâòäåì èëàïèïøåæ âïáúòå ÷åèì ãóíæàïí åîàïæ íòìàâòì, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè îïèëæåíò- èå èïàãïíì ðòîïæïæ èòâùåîå æï øåìïþïèòìò æëêóèåíüåþòú ãïæïâóãçïâíå ãïìïúíëþïæ, ðïìóõò ïîïâòìãïí èëìóäï. ìïèïãòåîëæ èë- âòìèòíå èïàò þåâîò êëèåíüïîò ìïöïîë ìòâ- îúåøò. èå èòâõâæò, îëè èòçïíò ÷åèò æòìêîåæò- üïúòïï, òèïìïú èòâõâæò, îëè ïá, ÷âåíàïí, ùïîèïüåþïì åþîûâòïí, èòâõâæò, îëè êëèðï- íòòì çîæïì ìïáïîàâåäëøò äòèòüò óíæï ¸áëíæåì æïùåìåþóäò. ÷åèçå ïìåàò àïâæïìõèï ðòîæïðòî ïòìï- õåþï ÷âåíò þïíêòì îåðóüïúòïçå. þïíêò êò ïî øåòûäåþï õïíãîûäòâ ìïìïèïîàäë æïâïøò òñëì àïâòì îåãóäïüëîàïí, èòà óèåüåì àó åì óêïíïìêíåäò ïîïï àïâòìóôïäò àï- âòì ãïæïùñâåüòäåþåþøò, èòóõåæïâïæ èòìò êïíëíòà èòíòÿåþóäò èïéïäò õïîòìõòì æï- èëóêòæåþäëþòìï. äëíæëíøò þïíêòì ìïèåàâïäñóîåë ìïþ- ÿëè èòòéë ãïæïùâåüòäåþï åîëâíóä þïíê- àïí ìïèïîàäåþîòâò æïâòì øåùñâåüïìàïí æïêïâøòîåþòà,èõëäëææïèõëäëæþïíêòì, èòìò ïáúòëíåîåþòì æï æåðëçòüïîåþòì òí- üåîåìåþòæïí ãïèëèæòíïîå. øåìïþïèòìïæ, èå èòâòéå ãïæïùñâåüòäå- þï ùïâòæå þïíêòæïí, ìïæïú ÷åèò úõëâîåþòì 27 ùåäò ãïâïüïîå, þïíêòæïí, îëèåäòú 500 æëäïîòæïí îåãòëíòì óèìõâòäåì èëàïèï- øåæ âïáúòå ÷åèì ãóíæàïí åîàïæ. òèåæòï, åì ãïæïùñâåüòäåþï æïæåþòàïæ òèëáèåæåþì þïíêòì èëèïâïä ìüïþòäóî æï èøâòæ ãïîåèëøò ãïíâòàïîåþïçå, èå êò èàåä ÷åèì åíåîãòïì ÷âåíò áâåñíòìàâòì óèíòøâ- íåäëâïíåì – ïíïêäòòì ðîëåáüòì ãïíõëî- úòåäåþïì èòâóûéâíò. òèåæòï, æïèúïäæåþï ìïáèòì þëäëèæå èòñâïíï. ìïèøïþïàì, îëãëîú æïâðòîæò ðïîäï- èåíüì æï ìïçëãïæëåþïì, âòáíåþò êëèòüå- üòì èëìèåíïçå, îïàï èøâòæïæ ãïíâòõòäë æï ãïâïúíë ìïáèòì æåüïäåþò ðïîäïèåíüï- îåþì æï ìïçëãïæëåþïì. ïèïâå æîëì æïèëóêòæåþäïæ ãïâïãîûå- äåþ ÷åèò óôäåþåþòì ìïèïîàäåþîòâ æïú- âïì ìïìïèïîàäë ùåìòà, îëãëîú êåîûë ðò- îò ìïáïîàâåäëøò æï óúõëåàøò“, – íïàá- âïèòï õïçïîïûòì ãïíúõïæåþïøò. åîëâíóäò þïíêò, àïâòì óôäåþïèëìòäåþòì ôïîãäåþøò, ïãîûåäåþì èòì èòåî èòéåþóäò ãïæïùñâåüòäåþåþòì øåìîóäåþòì èëíòüëîòíãì äïæ ïêèïñëôòäåþì åîëâíóäò þïíêòì èò- åî æïùåìåþóä åêëíëèòêóî íëîèïüòâåþìï æï äòèòüåþì. ïèïìàïí,åîëâíóäòþïíêòïéíòøíïâì,îëè ïè øåèàõâåâïøò, èòìò ìïçåæïèõåæâåäë ñó- îïæéåþòììïãïíìùïîèëïæãåíæïòíüåîåìàï êëíôäòáüòì îòìêåþò æï ïìåâå, òíüåîåìàï êëíôäòáüòìèïîåãóäòîåþåäòêïíëíèæåþ- äëþòìæïîéâåâòìôïáüåþò,îëèäåþòú2007- 2008 ùäåþòì üîïíçïáúòåþì óêïâøòîæåþï. àþòäòìì „øåîïüëí èåüåõò“ óþîóíæåþï üëí ãîïíæ àþòäòìò èåüåõò ðïäïìò“ åùë- æåþï æï óôîë èïéïäò, ãîïíæ êïüåãëîòòì ìïìüóèîëåþì øëîòì òêïâåþì ïæãòäì. ãîïíæêïüåãëîòòììïìüóèîëåþòêò ïéò- ïîåþóäïì èëòðëâåþåí èòèçòæâåäò ïæãòä- èæåþïîåëþòà, ãïèëî÷åóäò æòçïòíòà, ìï- èïãïäòàë ìïèçïîåóäëàò, èïéïäò æëíòì èëèìïõóîåþòàï æï ìüóèîåþòìàâòì ãïçòï- îåþóäò ìïóêåàåìë ãïèëúæòäåþòà. ïøø-ì þòóöåüøò ìïáïîàâåäëìàâòì æïõèïîåþòì èëúóäëþï ãïòçïîæï ïîéâåâì ìïáïîàâåäëì ìóâåîåíòüåüìï æï üåîòüëîòóä èàäòïíëþïì. ïéìïíòøíïâòï, îëè ïøø-òì êëíãîåìì èå- ìïèå ùåäòï øåïáâì ïéíòøíóäò ÷ïíïùåîò ïøø- òì ìïêïíëíèæåþäë ïáüøò, îïú ïøø-òì èòåî ìïáïîàâåäëìïæèò æòæ ñóîïæéåþïìï æï èüêòúå èõïîæïÿåîïçå èòïíòøíåþì. ïèïì ãïîæï, õïçãïìïìèåäòï, îëè ïáüò “îóìåàòìçåãïâäåíòìùòíïïéèæåãþîûëäòì ôëíæòì” ôïîãäåþøò, òàâïäòìùòíåþì ïîï- íïêäåþ 275 èäí ïøø æëäïîòì ãïèëñëôïì åâîëðòìï æï åâîïçòòì áâåñíåþòì, èïà øë- îòì, ìïáïîàâåäëìàâòì, ìïèïîàïäæïèúï- âòæïóìïôîàõëåþòìûïäåþòìøåìïûäåþäë- þåþòì ãïíâòàïîåþòìï æï óìïôîàõëåþòì ìôåîëøò ïøø-ìï æï íïüë-ìàïí àïíïèøîëè- äëþòì ãïûäòåîåþòì èòçíòà. îïú øååõåþï ìïáïîàâåäëìàâòì ãïèë- ñëôòä æïôòíïíìåþïì, ïøø-òì þòóöåüòì ìï- õåäèùòôë, ìïãïîåë ëðåîïúòåþòìï æï èïì- àïí æïêïâøòîåþóäò ðîëãîïèåþò (FY19 SFOPs) òàâïäòìùòíåþì ìïáïîàâåäëìàâòì ãïçîæòä æïõèïîåþïì æï øåïæãåíì 127, 025,000 èäí æëäïîì. ïéìïíòøíïâòï, îëè åì àïíõï22èäí.ïøøæëäïîòàïéåèïüåþï2018 ôòìêïäóîòùäòàãïàâïäòìùòíåþóäæïôò- íïíìåþïì“, – íïàáâïèòï òíôëîèïúòïøò, îë- èåäìïú ìïáïîàâåäëì ìïãïîåë ìïáèåàï ìï- èòíòìüîë ïâîúåäåþì. èåîìåæåì âåîï-èïîüòíò – ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêï ìùëîò èòèïîàóäåþòà âòàïîæåþï ìïåîàïøëîòìë ìïâïäóüë ôëíæòì èò- ìòï àþòäòìøò øåõâåæîåþì èëèæåâíë êâò- îïøò æïïìîóäåþì.
  3. 3. 3www.BFM.geTebervali 538# èàïâïîò âòí ïîòì èïîàïäò îòìò èëùèåú ÷âåí þëäë æîëì ãïâõæòà, ïõì- íï–ãïíèïîüåþïì ìïÿòîëåþì. àó ÷âåí, èëáïäïáå- åþèï, ìïçëãïæëåþïè èòèæòíïîå ðîëúåìì çóìüò øåôïìåþï ïî èòâåúòà, æïçïîïäæåþï àòàëåóäò ÷âåíãïíò æï îïú èàïâïîòï, æïçïîïäæåþï áâåñï- íï. îåþóìì „àòþòìò þïíêàïí“ æïêïâøòîåþòà èïî- üòâò ïèëíïõìíò ïáâì. âòéïúïì ïî èëìùëíì þïíêò îëãëîú òíìüòüóüò, âòéïúòìàâòì òì þëîëüå- þïï, èòà óèåüåì òèòì ãïàâïäòìùòíåþòà, îëè ÷âåí, áïîàâåäåþì ïî ãâòñâïîì èæòæîåþò. ìòèæòæîå ãâòñâïîì, èæòæîåþò ïîï. ïìåàò æïèëêòæåþóäå- þïåàíëôìòáòêòììòéîèòìåóäøîååþøòèòæòì.þë- äëìæïþëäëì,áïîàóäòôëäêäëîòìøåæåâîòì èàïâïîò îåôîåíòï „÷ïâóõüåà èóõîïí–þïüëí- ìï, àïâì æïâïíãîòëà þïíòï“. èïãîïè êïîãïæ óí- æï ãïâïúíëþòåîëà, îëè øåûäåþóäàï ôåíï, þòç- íåìèåíåþò ïîòïí áâåäèëáèåæåþò, ìïèóøïë ïæãò- äåþòì øåèáèíåäåþò, õëäë åîëâíóäò êïðòüïäòì ãïîåøå ÷âåíò æïèëóêòæåþäëþï ôòáúòïï. ÷âåí ïî ãâòñâïîì èæòæîåþò, îïæãïí ñâåäï èïàãïíò êïíë- íòåîïæ îëæòï ãïèæòæîåþóäò. àóèúï ïî óíæï æïãâïâòùñæåì, îëè ñâåäï æîëìï æï áâåñïíïøò þòçíåìò êåàæåþï òìå, îëãëîú êåàæåþï æï ãïè- æòæîåþóäàï åáìðîëðîòïúòï ïõïäò, êòæåâ óô- îëæòæòóþåæóîåþòììïàïâåæøåòûäåþïòáúåì.ìï- çëãïæëåþòì íïùòäì ïî óñâïîì þòçíåìèåíåþò òèò- üëèïú, îëè ïæîå àó ãâòïí ñâåäï òìòíò ûïäïóô- äåþòì õåäøò ÷ïìïãæåþïæ òùñåþåí èëûîïëþïì, àó ÷ïìïãæåþïæ ïîï èàäòïíò õåäòìóôäåþòì, ìïõå- äòìóôäë ûïäïóôäåþòì üëîüòæïí èìóñå íïÿ- îòì æïàîåâïì úæòäëþåí. åìåú àòàáèòì ïáìòë- èïï. ïìåï ìïáïîàâåäëøòú. ÷âåí ãâñâïíïí èóäüòèòäòëíåîåþò æï åì óôîë êïîãòï, âòæîå úóæò ÷âåí ãâñïâì èòäòïîæåîò áâåñíòì ôïáüëþîò- âò èèïîàâåäò, èòäòïîæòïíò áâåäèëáèåæåþòà æï ãïêåàåþóäòæòæòìïáèååþòà,îëèåäàïøëîòììï- ïêïøâòäòì ïâüëîòüïîóäò îåýòèòìãïí áâåñíòì ãïàïâòìóôäåþï ãïèëòî÷åâï. ÷âåí ãâñïâì ùïîèï- üåþóäò þòçíåìáåòìòì ïâüëîò èïèóêï õïçïîïûå, îëèåäèïú ùïîèïüåþóäò þòçíåììüîóáüóîï ôïáüëþîòâïæ íóäòæïí øåáèíï æï æéåì „àòþòìò þïíêò“ èàåä îåãòëíøò ãïèëî÷åóäò þòçíåììü- îóáüóîïï, 7 000 æïìïáèåþóäòà æï ãïèïîàóäïæ ôóíáúòëíòîåþïæò èåíåöèåíüòà, îëèäòì ïáúò- åþòú äëíæëíòì ìïôëíæë þòîýòì ðîåèòóè äòì- àïèïç ìëèõòøâòäò – åì ìïõåäò ïäþïà ûïäò- ïí úëüï ïæïèòïíì àó åóþíåþï îïèåì. ïîïæï, òãò åîà–åîàò ñâåäïçå èæòæïîò áïîàâåäòï æï ìõâïæïìõâï ùñïîëåþòì èòõåæâòà èòìò áëíåþï 1 èò- äòïîæ æëäïîìïú êò øåïæãåíì. àóèúï, òãò èóæ- èòâïæ ÷îæòäøò æãëèïì ïèöëþòíåþì æï áïîàóä àóîóìóäìïòíôëîèïúòëùñïîëåþøòèòìøåìïõåþ ìïêèïëæ èùòîò òíôëîèïúòï òûåþíåþï. ìëèõòøâò- äòì ìïõåäò þëäë ðåîòëæøò îïèæåíöåîèå ãïý- éåîæï áïîàóä èåæòïøò, îòìò åîà–åîàò èòçå- çòú ùñíåàøò èøåíåþïîå ìïìïõäåï. øàïèþåÿæïâò ìïìïõäå ùñíåàøò ìïõäì, îëèåäòú îåïäóîïæ ìïìïõäåì óôîë ¸ãïâì, ìïèøåíåþäë êëèðïíòï „ïíïãò“ ïøåíåþì. ìï- ìïõäòììïåîàëôïîàò,ðîëåáüòìèòõåæâòà,1850 êâïæîïüóäò èåüîò òáíåþï. àóèúï, ëîìïîàó- äòïíò âòäï, æïïõäëåþòà, 10 ïàïì êâïæîïüóä èåüîçå òáíåþï ãïíàïâìåþóäò. ðîëåáüòì èòõåæ- âòàèøåíåþäëþï2019ùäòìèïîüøòóíæïæïìîóä- æåì, àóèúï òáâå ïéíòøíóäòï, îëè ïè åüïðçå èòè- æòíïîåëþì èëíëäòàóîò îêòíïþåüëíòì èçòæò êïîêïìòì èëùñëþòì ìïèóøïëåþò. øåìïþïèòìïæ, èë- ìïäëæíåäòï,îëèæïìîóäåþòìàïîòéòãïæïâïæ- æï. àóèúï, ïèòì øåìïõåþ, çóìüò òíôëîèïúòòì èë- ûòåþï øåóûäåþåäòï, îïæãïí ìïèøåíåþäë êëèðï- íòï „ïíïãøò“ ïúõïæåþåí, îëè òíôëîèïúòï ãïìïò- æóèäëåþóäòï æï ñâåäï ãïæïùñâåüòäåþï æïèê- âåàçåï æïèëêòæåþóäò. èøåíåþïîå ìïçïôõóäë îåçòæåíúòï æïþï ùñíåàøò, ñëôòäò ìïèàïâîëþë ïãïîïêåþòì üåîò- üëîòïçåèæåþïîåëþì.îëãëîúúíëþòäòï,àïèïç ìëèõòøâòäèï 8 226 êâ.è. ïîïìïìëôäë-ìïèåóîíåë æïíòøíóäåþòì èòùòì íïêâåàò æï èïìçå ãïíàïâìå- þóäò îïèæåíòèå øåíëþï-íïãåþëþï ðòîæïðòîò èò- ñòæâòìôëîèòà 4288320äïîïæøåòûòíï. ùñíåàøò àïèïç ìëèõòøâòäò öïèøò 5 íïêâåàì ôäëþì, îëè- äåþòú åîàòïíïæ 29 958 è2 ôïîàëþòì üåîëüë- îòïì áèíòì. ðîëåáüòì ïâüëîò ïäåáìïíæî äåëíëâòï. åì óêïíïìêíåäò ãïõäïâà óêîïòíóäò êëèðïíòï “äå- ëíëâ ïîáòüåáüìòì” ùïîèëèïæãåíåäò. ìïìïõäå ëîìïîàóäòïíòï, èïîàêóàõï ôëîèòà æï îïèæå- íòèå øåìïìâäåäò ïáâì. èàïâïîò øåìïìâäåäò ìïè- õîåà ôïìïæòì èõîòæïí ïáâì, ïìåâå, ëîò üåáíòêó- îò øåìïìâäåäò ïéèëìïâäåàò èõîòæïí: åîàò – úëêëäòì ìïîàóäòì æëíåçå – èëèìïõóîå ðåî- ìëíïäòìàâòì; èåëîå – ðòîâåäò ìïîàóäòì æë- íåçå – ìïõäòì èúõëâîåþäåþòìàâòì. øåíëþïì êò- æåâ åîàò ãïìïìâäåäò ïóçòì øåíëþòæïí ïáâì, îë- èåäòú óøóïäëæ ïóçòæïí åçëì øòæï üåîïìåþçå ãïìâäòìïàâòìïï ãïàâïäòìùòíåþóäò. ðòîâåäò ìïîàóäò ãïíêóàâíòäòï ãïîàëþòìàâòì – ãïî- æåîëþòì ëàïõò, ùïîèëèïæãåíäëþòàò æïîþïçå- þò, êïþòíåüò, ìïþòäòïîæë, øåèëáèåæåþòà ìüó- èòäòïîæåîòì ï÷îæòäò ùñíåàøò óñïòèë àïèïøò ëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõòëîò èóäüòèòäòëíåîòì öïõò üòíãøòï ãïíàïâìåþóäò, þïíêò, îëèåäòú áâåñíòì ìòìüåèïøåèáèíåäò ìïôòíïíìë òíìüòüóüòï æï èòì ìüïþòäóîëþïì èíòøâíåäëâïíùòäïæ ãïíïðòîë- þåþì. ïõäï áâåñíòì ëîò óèæòæîåìò ïæïèòïíò åîà- èïíåààïíìïèêâæîë–ìïìòúëúõäëæïîòìøåþèó- äò æï åì áâåñíòìàâòì ûïäòïí úóæòï. èòóõåæïâïæ„àòþòìòþïíêòì“ìëäòæóîòïáúò- ëíåîåþòì ûïäòìï æï îåðóüïúòòìï (EBRD, GP Morgan æï ï.ø.) ïè ëèòì ðåîòðåüòåþòì øåæåãïæ þïíêòì ÷ïèëøäï ãïèëîòúõóäò ìóäïú ïî ïîòì. åîàò êâòîïï èòîåêïâì îïòëíòæïí ÷åèò þòûïø- âòäò, èïìùïâäåþåäò æï ðåíìòëíåîò, îëèåäìïú þëäë ùäåþòì ðåíìòï ïáâì íïãîëâåþò „øïâò æéòì- àâòì“ æï èåêòàõåþï îï áíïì, ãïèëòüïíëì ôóäò þïíêòæïí àó ïîï. òì „àòþòìò þïíêòì“ èåïíïþîåï. æï âåîú àïâïæ èå, çëãïæïæ ìïáèåøò ÷ïõåæóäì æï âåîú åêëíëèòìü–ôòíïíìòìüåþì óàáâòïà úïä- ìïõïæ, îëè ÷åèèï ðåíìòëíåîèï þòûïøâòäèï þïíêò- æïí ôóäò ïî ãïèëòüïíëì. èå èïòíú ãïâîòìêå æï âóî÷òå åì ïî ãïïêåàëì. æï òãòâå êòàõâï æïèåîù- èóíåà, þåâîì ïáâì. ìõâï àåèïï íåãïüòâò þïíêåþòì èòèïîà, èïéï- äò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò, “þäóèþåîãçå” ìï- âïäóüë êóîìòì æïæãåíòì èåáïíòêï, ìïåîàïøë- îòìë èïìøüïþòà èëèãåþòïíëþòì èïéïäò æëíå æï ïìå øåèæåã. èëêäåæ, ïè æïðòîòìðòîåþïì óïèîïâò ùòíïðò- îëþï æï ôïáüëîò ãïíìïçéâîïâì æï êòæåâ óôîë èåüò ïìðåáüò ïáâì. èïãîïè èêïôòëæ óíæï òàáâïì – ïè ñâåäïô- îòì ãïàâïäòìùòíåþòà òâïíòøâòäòìï æï õïçïîï- ûòì æïðòîòìðòîåþïøò õïçïîïûå èïîàïäòï. æïðòîòìðòîåþòì ðîëâëúòîåþï ïíïêäòòì ðëîüòì ðîëåáüèï ãïèëòùâòï ÷âåíâåîøåâåõåþòàæïãïèëùâäòäâòàâåîãï- âïïíïäòçåþà ðîëþäåèòì ùòíïòìüëîòïì æï ðåîò- ðåüòåþì. àóèúï, ïíïêäòòì àåèï æïðòîòìðòîåþòì èïðîëâëúòîåþäïæ òáúï. èïèóêï õïçïîïûåè æï ðîåèòåîèï êâòîòêïøâòäèï ïî ãïòàâïäòìùòíåì þòçíåìèåí þòûòíï òâïíòøâòäòì òíüåîåìåþò. ïá ðîëþäåèïéîèïùñäëâïíòðëîüòìðîëåáüàïíèò- èïîàåþïøò ïèåîòêóäò æï ÷òíóîò ôïáüëîåþòì æïþïäïíìåþïú òñë æï îóìåàòì èêâåàîïæ íåãï- üòóîò æïèëêòæåþóäåþïú ïè ðîëåáüòì èòèïîà. ïèïçå îåïáúòïèïú ïî æïïñëâíï æï èøâòæëþòïíò àïíïïîìåþëþòìîåýòèòõïçïîïûåìïæïòâïíòøâòäì øëîòì æïòîéâï. èåîå èëâäåíåþò øåìïþïèòìò äë- ãòêóîò àïíèòèæåâîëþòà ãïíâòàïîæï. àåèï ïè èòèïîàóäåþòà æïõóîóäò ïî ïîòì æï èïì ìïâï- îïóæëæ ìïòíüåîåìë ãïãîûåäåþï åáíåþï. üîïíçïáúòåþò ìïáèåì þóíåþîòâòï ìïèïîàäåþîòâò ïìðåáüòú ïáâì.óæïâëï,ïèàâïäìïçîòìòàèõïîååþìðîåüåí- çòï ïî óíæï ¸áëíæåà. ïîãóèåíüò õïíæïçèóäë- þòì àïëþïçå èïàò ìïèïîàäåþîòâò øåôïìåþòì ïóúòäåþäëþïì âåî ãïïáïîùñäåþì. èëìïçîåþï, îëè þïíêòì êïðòüïäì øåâìåþï åìïÿòîëåþëæï ïè üîïíçïáúòåþòìãïíõëîúòåäåþòìïìæïøâåþóäãï- æïúæëèåþìâåîãïïáïîùñäåþì,àóèúïïèàâïäìïç- îòìòàìõâïþïíêåþøòãïíõëîúòåäåþóäòëðåîïúò- åþòìøåìùïâäïúïóúòäåþåäòï.èïãîïèïáåîëâíó- äò þïíêòì øåìïþïèòìò ôóíáúòòì ãïíõëîúòåäåþòì ïîïìïàïíïæëãïíõëîúòåäåþïúèëæòìùòíïðäïí- çå. ïèïçå ãïúòäåþòà èíòøâíåäëâïíò üîïíçïáúò- åþòì êïíëíòåîåþï æéåèæå þóîóìòàïï èëúóäò. 2008ùåäìæïùñåþóäòèìëôäòëìïôòíïíìëêîòçò- ìòìïæïîóìåà–ìïáïîàâåäëìëèòìøåèæåãæïìïâ- äåàòì 5 èòäòïîæòïíò æïõèïîåþï îëãëî òáíï ãï- èëñåíåþóäò, ïèòì àïëþïçå ìïçëãïæëåþïè æéåè- æå ïîïôåîò òúòì. æï æéåâïíæåäò õåäòìóôäåþï ïèìïêòàõòàìïåîàëæïîòíüåîåìæåþï.ïîú÷âåíò ùïèñâïíòþïíêåþòìèåðïüîëíåàïâòíïëþïïìïúíïó- îò.ùäåþòìãïíèïâäëþïøòùïèñâïíòþïíêåþòìèåðïü- îëíåàï íóìõïøò ôòãóîòîåþæï Bank of New York NomyneesLimited-ò,îëèåäìïúBankofNewYork- àïí ïîïôåîò ïáâì ìïåîàë æï ëôøëîøòï àïâòì æîëçå æïîåãòìüîòîåþóäò. íåþòìèòåî öãóôì ïæïèòïíåþòì,îëèåäòúBïíêëôNåùYëîê-òìïáúò- åþòìãïîêâåóäîïëæåíëþïìøåòûåíìøåóûäòïïìå- àò Lüæ æïïîåãòìüîòîëì íåþòìèòåî ëôøëîøò. åîà æîëì òãò „ìïáïîàâåäëì þïíêòì“ ìïêëíüîë- äë ðïêåüòì èôäëþåäòú êò òñë. ÷âåíàïí êëèåî- úòóä þïíêåþìï æï ìïòíâåìüòúòë þïíêåþì øëîòì çéâïîòúùïøäòäòï.èïîàïäòï,ïíïêäòòìðëîüòì ðîëåáüì ïíïêäòòì êëíìëîúòóèò ïõëîúòåäåþì, èïãîïèþïíêàïíèòèïîàåþïøòõëèïîïîòìøåóìïþï- èëþïïîïðîëôòäóîòþòçíåìåþòìôäëþòìàïëþï- çå êïíëíàïí èòèïîàåþïøò, åìåú ãïìïîêâåâòï æï ïèòìàïëþïçåðîëôåìëîèïäïæëðïðïâïè„ðïäòü- îïüâ–òì”åàåîøòòìïóþîï,èïãîïèìïáïîàâåäë- øò õëè åì àåèï æéåèæå ãïæïóùñâåüåäòï ðîïáüò- êóäïææïïèïçå„ìïáïîàâåäëìþïíêòì“èòåîïîïð- îëôòäóîòþòçíåìåþòìôäëþïúúõïæñëôì.ôëî- èïäóîïæþïíêòìãïíãïèëñëôòäòîåïäóîïæòìåâ ïèþïíêòìïáüòâïæî÷åþï.àóèúïåìõëèòìáâåñïíïï, ìïæïúåáìðîåçòæåíüòìïïêïøâòäòæéåèæåïèïñëþì – ìïîïäòûåì 10 èòäòëíò ùïâïîàâò æï òè ôóäòà ïåîëðëîüòìêåíãçïæïâïãåë.ïîïæï,ïîúåì10èò- äòëíò ÷ïíì ìïæèå ëôòúòïäóî æëêóèåíüåþøò æï ïîú èòìò ãïíêïîãâïï ïéíóìõóäò. õïçïîïûòì ôïáüëîò æïæåþòàò ïè òìüëîòïøò òì ïîòì, îëè èùâïâå æïðòîòìðòîåþï ëî þòçíåìèåíì øëîòì êóäóïîåþ- øò ïî ãïæïùñæï. ðîëþäåèï ìïöïîë ìòâîúåøòï ãï- æïüïíòäò æï åì èòì èòèæòíïîåëþïøò ìïçëãïæëå- þòì ÷ïîàóäëþïìï æï êëíüîëäì óçîóíâåä- ñëôì. þòûòíï òâïíòøâòäèï èïîàäïú èëóõìíï ùíå- õò þòçíåìì. æéåì þòçíåìåþì ïî èïîàïâåí „îóõò êïîæòíïäåþò“,ïéïîõæåþïèïìøüïþóîòîåêåüòæï ÷ïùòäåþåþò. àóèúï, „þòçíåìåþòì æïäïãåþï“, îïú òâïíòøâòäòì èèïîàâåäëþòì ïæîòíæåä åüïðçå æïòùñë, ïî øåæãï. þåâîò îïè æïî÷ï èëìïãâïîåþå- äò. èïà øëîòì ïî ïòäïãèï ëäòãëðëäòåþò, îë- èåäàï ïîìåþëþï íïâàëþðîëæóáüåþòì òèðëîüò- ëîåþòìï æï ôïîèïúòòì þòçíåìåþòì èòèïîàóäå- þòà àâïäìï÷òíëï. ðëçòüòâòïèïèþòìòìòúïï,îëèõïçïîïûåìïáïî- àâåäëøòôïáüëîòãïõæï.èïíìùëîïæøåïôïìïøåá- èíòäòèæãëèïîåëþïæïùïâòæïìïèåàâïäñóîåëìïþ- ÿëæïí,îòàïúàïâòìóôïäòèëáèåæåþòìàâòìõåä– ôåõò ãïåõìíï. òì ïî ïðòîåþì ðëäòüòêïøò èëìâäïì, èïãîïèåìöåîöåîëþòà.îëèúïîøåòúâïäëìæïèë- êòæåþóäåþï, àïâòìò èåíåöåîóäò óíïîåþòæïí, ãï- èëúæòäåþòæïíæïðîëãîåìóäòõåæâåþòæïíãïèëè- æòíïîå,óæïëæèëïõæåíìæòæãïâäåíïìðîëúåìåþ- çåèëâäåíïàïãïîêâåóäòèòèïîàóäåþòàãïíâòàï- îåþòì øåèàõâåâïøò. áâåñïíïøò ïõïäò ðëäòüòêóîò êëíôòãóîïúòòì æï ïõïäò ðëäòüòêóîò ûïäåþòì ïîåíïçåãïèëìâäòìæòæòèëäëæòíòï.èëìïõäåëþòì 50–55%âåîúåîàðëäòüòêóîðïîüòïøòâåîõåæïâì àïâòìòòíüåîåìåþòìãïèüïîåþåäì,èïãîïèïõïäòðë- äòüòêóîòûïäòì÷ïèëñïäòþåþòìïæïðëçòúòëíòîå- þòìàâòì ôóäòï ìïÿòîë. àïí ïîúàó úëüï. ïîïæï, èïèóêï õïçïîïûå øåûäåþóäò ïæïèòïíòï. ïõäï èàïâïîòï ïè ëîò ãïâäåíòïíò ôòãóîòì öïõò èïäå æï èøâòæëþòïíïæ, ìïèïîàäòïíëþòìï æï êåàòäãëíòåîåþòì ôïîãäåþøò ãïæïùñæåì æï æïèàïâîæåì, îïæãïí àó òãò ãïãîûåäæï, åì èíòø- âíåäëâíïæ æïïçïîïäåþì áâåñïíïì. þï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûå æòï, ìïèçïîåóäë, ìïëöïõë ìïìüóèîë ëàïõò, üåîïìï ìïóçèòìàâòì. åçëì èõîòæïí ôïîàë üå- îïìïï èïìëþîòâò éëíòìûòåþåþòìàâòì. èåëîå ìïî- àóäò êò óôîë èøâòæ æïìâåíåþïìï æï ãïîàëþï- çåï ëîòåíüòîåþóäò — ìïîàóäçå æïðîëåáüå- þóäò ïðïîüïèåíüåþò ìïïþïçïíë ëàïõòà æï ãïî- æåîëþòì ëàïõòà ìïõäòì èôäëþåäåþòìàâòì; ìï- ûòíåþåäò ëàïõåþò þïâøâåþòìàâòì æï ìïúõëâîå- þåäò ëàïõåþò ìïïþïçïíëàò; ìïèò ìïìüóèîë ëàï- õò ìïíòüïîóäò êâïíûåþòà. ìïìïõäòì ãïîæï, ïìå- âå øåíæåþï úïäêå ìïõäò èëìïèìïõóîååþòìï æï æïúâòì ùåâîåþòìàâòì. îóìåàøò íïøëâíò èòäòëíåþò 1957 ùåäì æïþïæåþóäò àïèïç ìëèõòøâòäò ñâåäïçå èæòæïî áïîàâåäàï øëîòì èóæèòâïæ ìïõåäæåþï. ìõâïæïìõâï ùñïîëì úíëþòà, èòìò áë- íåþï 700 èòäòëíòæïí 1 èòäòïîæ æëäïîïèæåï. àóèúï, çóìüò òíôëîèïúòï ïî ïîìåþëþì æï ïî ïîòì ãïèëîòúõóäò èòìò áëíåþï ãïúòäåþòà èåü- ìïú êò øåïæãåíæåì. áïîàâåäèï èòäòëíåîèï ìïáïîàâåäë ãïìó- äò ìïóêóíòì 90-òïí ùäåþøò æïüëâï æï îóìåàøò ãïæïâòæï ìïúõëâîåþäïæ, ìïæïú ìõâïæïìõâï þòç- íåìò ùïèëòùñë. ìëèõòøâòäò 1995 ùåäì êëèðïíòï “îóìóäò íïâàëþòì åáìðëîüòì” æïèôóûíåþäïæ ôòáìòîæåþï. ìëèõòøâòäòì þòçíåììïáèòïíëþï òí- æóìüîòóä æï ìïèëáïäïáë ãïíâòàïîåþïì æï èò- ùïàèëáèåæåþïì óêïâøòîæåþï. ãïêâåóä èåæòïìï- øóïäåþåþøò àïèïç ìëèõòøâòäò îóì þòçíåìèåíïæ æï òíâåìüëîïæïú ïîòì èëõìåíòåþóäò, èòì ïíãï- îòøçå þòçíåìøò ïáüòóîïæ ñëôíòì 30 ùåäçå èå- üòï. èòìò þòçíåììïáèòïíëþï ûòîòàïæïæ ìëôäòì èåóîíåëþïì, òíæóìüîòóä ìôåîëìï æï ìïèëáï- äïáë ìïçëãïæëåþòì ãïíâòàïîåþïì èëòúïâì. àï- èïç ìëèõòøâòäò êëèðïíòåþì ôäëþì îóìåàøò, åâ- îëðïìï æï ìïáïîàâåäëøò. ìëèõòøâòäò “åïôäå- òí üåáíòáìòì” èàïâïîò òíâåìüëîòï, îëèåäòú ïôòíïíìåþì ìüóæåíüóî ðîëåáüì “àì ôëíæòìï” æï ãåîèïíòòì ìïåîàïøëîòìë óíòâåîìòüåüàïí àïíïèøîëèäëþòà. þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò þëäë ùäåþøò ìëèõòøâòäòì ìïõåäèï þòçíåì- ìåáüëîìïàóìïçëãïæëåþîòâïìðïîåççåîïèæåí- öåîèåãïòýéåîï.2016ùåäìñëôòäèïðîåèòåî-èò- íòìüîèï ãòëîãò êâòîòêïøâòäèï áïîàâåä èòäò- ëíåîì èïæäëþï ãïæïóõïæï äëíæëíøò åêäåìòòì ãïèëìñòæâòìï æï ìïðïüîòïîáëìàâòì ãïæïúåèòì- àâòì. úíëþòìàâòì, àïèïç ìëèõòøâòäò ãïåîàòï- íåþóäò ìïèåôëì èëáïäïáåúïï. ãïâîúåäåþóäò òíôëîèïúòòà ìùëîåæ ìëè- õòøâòäòì ôòíïíìóîò îåìóîìòàïï ïøåíåþóäò ìë- ðëîüòì ìïìïõäòì èòèæåþïîå üåîòüëîòïçå èîï- âïäìïîàóäòïíò ìïúõëâîåþåäò êëîðóìò. ìëèõòøâòäò ìïáïîàâåäëì ìîëäòì ìïõåëþï- àï åîëâíóäò ôåæåîïúòòì ðîåçòæåíüòï. ïìåâå ïîòì ìïáïîàâåäëì þòçíåì ïìëúòïúòòì ìïèåóî- âåë ìïþÿëì ùåâîò. ìïöïîë îååìüîòì èòõåæâòà òãò ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòì, èåúíòåîåþòìï æï üåáíëäëãòåþòì ôëíæòì æïèôóûíåþåäò æï ðîå- çòæåíüòï.ïìåâå,øðì„àòåì¸ëäæòíãòì“èåìïêóà- îå æï ðîåçòæåíüò. ïîìåþóäò òíôëîèïúòòà “àò åì ¸ëäæòíãò” ìïòíâåìüòúòë æï æåâåäëðåîàï þòçíåì öãóôòï, îëèåäòú ãïíâòàïîæï 2015 ùåäì, àïèïç ìëèõòø- âòäòì èòåî øåáèíòäò ãïíïàäåþòì, èåúíòåîåþòìï æï üåáíëäëãòåþòì ãïíâòàïîåþòì ôëíæòì “õâï- äòíæåäò ùïîèïüåþòìàâòì” ìïôóûâåäçå æï ïåî- àòïíåþì 20-çå èåü áïîàóä êëèðïíòïì. “àò åì ¸ëäæòíãòì”ðîåôåîåíúòïïôäëþæåìþòçíåìåþòì æòâåîìòôòúòîåþóä öãóôì, ãïíãîûëþòàïæ øå- èëìïâäòìï æï òíâåìüòúòïçå ìïøóïäëçå èïéïäò èëãåþòì èòéåþòì èòçíòà. “àò åì ¸ëäæòíãòì” øâòäëþòäò êëè-“àò åì ¸ëäæòíãòì” øâòäëþòäò êëè-“àò åì ¸ëäæòíãòì” øâòäëþòäò êëè-“àò åì ¸ëäæòíãòì” øâòäëþòäò êëè-“àò åì ¸ëäæòíãòì” øâòäëþòäò êëè- ðïíòåþòï:ðïíòåþòï:ðïíòåþòï:ðïíòåþòï:ðïíòåþòï: üåâåâòüò – þòë-ëîãïíóäò ìïìóáò, îëèå- äòú þòëäëãòóîïæ ìóôàï íåæäåóäòìãïí ïîòì ùïîèëåþóäò. þïäíåëêóîëîüò ùñïäüóþë – þïäíåëêó- îëîüòæïùñïäüóþëììïèêóîíïäëùñïäòîëèåä- àï èòêîëêäòèïüò ãïèëòñåíåþï ¸òðåîüëíóäò æïïâïæåþòì, þîëíáóäò ïìàèòìï æï íåâîëçåþòì ìïèêóîíïäëæ . TS ôëíæò – ôëíæò èõïîì æïóÿåîì óèïéäå- ìò æï ðîëôåìòóäò ãïíïàäåþòì ìòìüåèòì ãïóè- öëþåìåþòì ðîëúåìì àïíïèåæîëâå ìïìùïâäë ðîëãîïèåþòì æïíåîãâïøò æïõèïîåþòà, ìüóæåí- üåþòì ùïõïäòìåþòà, ìïìùïâäë äïþëîïüëîòåþòì ãïíïõäåþòà æï ï.ø. ìïáïîàâåäë-óçþåêåàòì þòçíåì ïìëúòïúòï – ïìëúòïúòòì èòìòïì ùïîèëïæãåíì áïîàóä æï óçþåêóî þòçíåì ìåáüëîì øëîòì éîèï ðïîüíòë- îóäò óîàòåîàëþòì ÷ïèëñïäòþåþï, áïîàóäò ùïîèëåþòì ðëðóäïîòçïúòï æï èòìò åáìðëîüòì õåäøåùñëþï óçþåêåàòì îåìðóþäòêïøò. òíëäïþò – “òíë-äïþòì“ ûòîòàïæ ìïáèòïíë- þïì ùïîèëïæãåíì òíëâïúòóîò üåáíëäëãòåþòà æïèçïæåþóäòùñïäò„åäåáìòîò“-ì÷ïèëìõèïüëá- ìòíåþòì ãïîåøå, îëèåäòú åôåáüóîòï þïáüåîòå- þòìï æï âòîóìåþòì ùòíïïéèæåã. ãäëþïäìåäò– „ãäëþïäìåäò“ñòæòìèìëô- äòëáìåäøò÷ïîàóäìïåîàïøëîòìëìòè-þïîïàåþì (åâîëðóäò,áïîàóäò,þîòüïíóäòæïïèåîòêóäò íëèîåþòà) óôïìë çïîåþòà îëóèòíãøò. ãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíò
  4. 4. 4 www.BFM.ge #538 Tebervali Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
  5. 5. 5www.BFM.geTebervali 538# èåüïåêëíëèòêï ãçåþòì èøåíåþäëþòì üåèðòì øåíåäåþòì ìïêòàõò òìåâ ïáüóïäóîòï. æòæò ûïäòìõèå- âòì æï ïîïåîàò èòíòìüîòì øåúâäòì èòóõå- æïâïæ, òíôîïìüîóáüóîóäò ðîëåáüåþòì æïìîóäåþï òìåâ æîëøò ÿòïíóîæåþï, îòì ãïèëú ðîëåáüåþòì æïìîóäåþòì âïæåþò ïîïåîàõåä òúâäåþï. èàïâîëþòì ëàõðóí- áüòïíò ãåãèòì èòõåæâòà, ÷áïîëìíóäò ïâ- üëèïãòìüïîïäòì èøåíåþäëþï 2020 ùåäì óíæï æïìîóäåþóäòñë. àóèúï, èàïâîëþòì ëôòúòïäóîòòíôëîèïúòòàâå,÷áïîëìíóäò ïâüëèïãòìüîïäòìîòãòèëíïêâåàåþòì(êåî- ûëæ, ÷óèïàåäåàò-õåâò, õåâò-óþòìï, óþòìï – øëîïðïíòì æï øëîïðïíò – ïîãâåàïì èë- íïêâåàåþòì) èøåíåþäëþòì âïæåþò ãïæïòùòï æï 2021-2022 ùäåþøò æïìîóäæåþï. êëîóôúòïòìèîïâïäàïâòïíòóî÷õóäòï, îëèåäòú íåþòìèòåîò áâåñíòì ðëäòüòêóîò ìòìüåèòì æåìüïþòäòçïúòïì ïæîå àó ãâòïí ãïèëòùâåâì.ïèòüëèïïèíòøâíåäëâïíò,ìïçë- ìïáïîàâåäëì èëìïõäåëþï 2018 ùäòì èëíïúåèåþòà 3 èòäòëí 729 600 ïæïèòïíì øåïæãåíì, îïú èúòîåæòà èåüòï 2017 ùäòì èëíï- úåèçå. 2017 ùåäì áâåñíòì èëìïõ- äåëþòì ìïåîàë èï÷âåíåþåäò 3 èò- äòëí 726 400 ïæïèòïíì øåïæãåí- æï. èëìïõäåëþòì îïëæåíëþòì úâäòäåþïì ìïèò ûòîòàïæò ôïá- üëîò ãïíìïçéâîïâì - øëþïæëþï, ìòêâæòäòïíëþï æï èòãîïúòï. ïè èëíïúåèåþòì èòõåæâòà, 2017 ùåäì ìïáïîàâåäëøò 53 293 æïòþïæï, îïú 2016 ùäòì èï÷âåíåþäçå íïê- äåþòï 3276 ïæïèòïíòà. 2016 ùåäì ìïáïîàâåäëøò 56 569 ïàïìò ïæï- èòïíò æïòþïæï. îïú øååõåþï 2018 ùäòì èëíïúåèåþì, ìïáïîàâåäëì ìüïüòìüòêòìåîëâíóäìïèìïõóîì òì öåî ïî ãïèëóáâåñíåþòï. ìòêâæòäòïíëþòì èï÷âåíåþåäò ìïáïîàâåäëøò 2017 ùåäì 47 822 ïæïèòïíòà ãïíòìïçéâîï, îïú 2016 ùåäàïí øåæïîåþòà 2949 ïæïèòï- íòà íïêäåþòï. 2016 ùåäì, ìïáì- üïüòì òíôëîèïúòòà, 50 771 ïæï- èòïíòãïîæïòúâïäï.2018ùäòìèë- íïúåèåþò óùñåþïì öåî ãïèëóá- âåñíåþòï. îïú øååõåþï èòãîïúòòì èï÷âå- íåþåäì,èòãîïúòóäòìïäæëìñâå- äïçå èïéïäò èï÷âåíåþåäò þëäë 9 ùäòì ìïáïîàâåäëøò 2011 ùåäì æïôòáìòîæï-35982.2017ùäòìèë- íïúåèåþòà êò èòãîïúòóäò ìïäæë -2 212 ïæïèòïíì øåïæãåíæï, îïú 2016 ùäòì èëíïúåèçå íïêäåþòï. åèòãîïíüåþçå ÷ïèëêòæåþóäò áïîàóäò åêëíëèòêï åèòãîïíüåþèï ìïáïîàâåäëøò þëäë 7 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5 èòäòïîæò ïøø æëäïîò ãïæèëîòúõåìåèòãîïíüåþèï ìïáïîàâåäëøò þëäë 7 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5 èòäòïîæò ïøø æëäïîò ãïæèëîòúõåìåèòãîïíüåþèï ìïáïîàâåäëøò þëäë 7 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5 èòäòïîæò ïøø æëäïîò ãïæèëîòúõåìåèòãîïíüåþèï ìïáïîàâåäëøò þëäë 7 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5 èòäòïîæò ïøø æëäïîò ãïæèëîòúõåìåèòãîïíüåþèï ìïáïîàâåäëøò þëäë 7 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 9.5 èòäòïîæò ïøø æëäïîò ãïæèëîòúõåì 2016 ùåäì åì èï÷âåíåþåäò -8 060 øåïæãåíæï. óíæï ïéòíòøíëì, îëè çåèëà ïéíòøíóäò èëíïúåèåþò ëôòúòï- äóîòï æï ïîïëôòúòïäóîïæ àó ãïâòàïâäòìùòíåþà ìõâïæïìõâï áâåñïíïøò áïîàâåäåþòì ïîïäåãï- äóîïæ ñëôíïì, åì èï÷âåíåþåäò ãïúòäåþòà æòæò òñëì. áâåñíòæïí ãïìâäòì èòçåçò êò, óèåüìùòäïæ áâåñíòì øòæï ìïçéâ- îåþøò âåîæïìïáèåþòì, æïþïäò õåäôïìåþòìïæï,çëãïæïæ,ìëúòï- äóî-åêëíëèòêóîò ðîëþäåèåþòì èëüòâòæïí ãïèëèæòíïîåëþì. ïíó, áïîàâåäåþò óúõëåàøò ûòîòàï- æïæ ìïèóøïëì ìïûòåþäïæ èòæòïí. ïè æï ìõâï èòçåçåþòì ãïàâï- äòìùòíåþòà, ìïáïîàâåäëì ìüï- üòìüòêòì åîëâíóäèï ìïèìïõóîòì òíôëîèïúòòà,2012ùåäìåèòãîïí- üåþòìîïëæåíëþï90584ïæïèòïíì, õëäë 2013 ùåäì 95 064 ïæïèòïíì øåïæãåíæï. ãïúòäåþòà ìïâïäïäë èëíï- úåèåþì ïáâåñíåþì „òíôëîèïúòòì àïâòìóôäåþòì ãïíâòàïîåþòì òí- ìüòüóüò”. èïàò òíôëîèïúòòà, îëèåäòú æòïìðëîòì ìïêòàõåþøò ìïáïîàâåäëì ìïõåäèùòôë èòíòì- üîòì ïðïîïüòæïí èòùëæåþóä òí- ôëîèïúòïì åñîæíëþï, ìïáïîàâå- äëì ìïçéâîåþì ãïîåà ìïáïîàâå- äëì æòïìðëîï 1 607 000 ïæïèòïíì ïéùåâì. ïîïëôòúòïäóîòìüïüòìüòêòì èòõåæâòà, ìïáïîàâåäëæïí ñâå- äïçå èåüò ïæïèòïíò îóìåàòì ôå- æåîïúòïøò úõëâîëþì. èïàò îïë- æåíëþï 800 ïàïìì ïéùåâì, îëèåä- àïãïí 285 915 (2009ù.) îóìåàòì ôåæåîïúòòì èëáïäïáåï. îóìåàì ìïþåîûíåàò èëìæåâì – 250 ïàï- ìòïíò æòïìðëîòà, èåìïèå ïæãòäïì óêîïòíïï – 150 ïàïìò ïæïèòïíòà. àïíïèåèïèóäååþòì ìòèîïâäòà ïìåâå ãïèëòî÷åâòïí: àóîáåàò (100 ïàïìò), ïèåîòêòì øååîàåþó- äòøüïüåþò(80ïàïìò),ïçåîþïòöï- íò (35 000), åìðïíåàò (30 ïàïìò), ãåîèïíòï (25 ïàïìò). æòïìðëîòì ìòèúòîòà ãïèëòî÷åâï ïâìüîïäòï (20),òïðëíòï(100),ñòîãòçåàò(200), äòüâï (300). ìïèùóõïîëæ,åèòãîïúòïìïáïî- àâåäëì åêëíëèòêòì åîà-åîàò èòèïîàóäåþïæ ÷ïèëñïäòþæï òè ãïãåþòà, îëè èïà èòåî áâåñïíïøò ãïæèëîòúõóäò àïíõåþòà óïèîï- âòáïîàóäòëöïõòìïçîæëëþì.îï àáèï óíæï, òè òíüåäåáüóïäóîò æï ïîïèõëäëæ òíüåäåáüóïäó- îò îåìóîìòà, îïú áâåñíòì ãïîå- àïï ãïìóäò, áïîàóäò îåïäëþòì ôëîèòîåþï ãïúòäåþòà óêåàåìò òáíåþëæï, ïíó åì ïæïèòïíåþò ìïêó- àïî áâåñíïøò îëè ïõåîõåþæíåí àâòàîåïäòçïúòïì, èïãîïè èå- æïäì èåëîå èõïîåú ïáâì, îïú çå- èëà óêâå ïéòíòøíï. úíëþòìàâòì, 2012 ùåäì áïîà- âåäò åèòãîïíüåþòì ôòíïíìóîèï ãçïâíòäåþèï 1.334 èòäòïîæò ïøø æëäïîò øåïæãòíï, 2013 ùåäì – 1.477 èòäòïîæò ïøø æëäïîò, 2014 ùåäì – 1.440 èòäòïîæò ïøø æë- äïîò, 2015 ùåäì – 1.079 èòäòïî- æòïøøæëäïîò,2016ùåäì–1.153 èòäòïîæò ïøø æëäïîò, 2017 ùåäì 1.387 èòäòïîæò ïøø æëäïîò, 2018 ùåäì1.579èòäòïîæòæëäïîò,õë- äë èòèæòíïîå, 2019 ùåäì áâåñï- íïøò óêâå ãïæèëîòúõóäò 115 èò- äòëí æëäïîçå èåüò. ïáâå, ïìåâå óíæï ïéòíòøíëì òì ôïáüòú, îëè ìïèùóõïîëæ, èìãïâ- ìò üòðòì ãçïâíòäåþçåú ãïîêâå- óäùòäïæ æïèëêòæåþóäòï åîëâ- íóäòâïäóüòììüïþòäóîëþïæë- äïîàïí èòèïîàåþòà. äïîòì ãïó- ôïìóîåþï êò, îëãëîú ùåìò, èñò- ìòåî ïìïõâïì ¸ðëâåþì áâåñïíïøò èòèæòíïîåôïìåþòììüïþòäóîëþï- çåú. èïìøüïþò, îëãëîú èëíïúåèå- þòæïí ÷ïíì, ìïêèïëæ æòæòï. åèòã- îïíüåþòì áâåñïíïøò æïþîóíåþï æï èïàò æïìïáèåþï ïæãòäëþîòâ þï- çïîçå, îï àáèï óíæï, ñâåäï áâåñ- íòì åîëâíóä òíüåîåìøò øåæòì. îïèæåíïæ ïõåîõåþåí àó âåî ïõåî- õåþåí ïèïì åìï àó òì áâåñíåþò, èïà øëîòì ìïáïîàâåäëú, åì óêâå ìõâï ìïêòàõòï. àóèúï, îëè ïîï åèòãîïíüåþòì ûïäòìõèåâï æï èïà èòåîãïæèëîòúõóäòèòäòïîæåþò, áâåñïíï êòæåâ óôîë èåüïæ æïæ- ãåþëæï åêëíëèòêóîò ðîëþäåèå- þòì ùòíïøå. þï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûå øå÷åîåþóäò òíôîïìüîóáüóîóäò ãïíâòàïîåþòì áîëíòêï 169 èòäòëíò äïîòì 12 ðîëåáüò æï øåìîóäåþï - íóäò169 èòäòëíò äïîòì 12 ðîëåáüò æï øåìîóäåþï - íóäò169 èòäòëíò äïîòì 12 ðîëåáüò æï øåìîóäåþï - íóäò169 èòäòëíò äïîòì 12 ðîëåáüò æï øåìîóäåþï - íóäò169 èòäòëíò äïîòì 12 ðîëåáüò æï øåìîóäåþï - íóäò ãïæëåþïè èòòéëì ðïìóõò êòàõâïçå – ïîòì àó ïîï ïìåàò ôïáüåþò ÷âåíì ìòíïèæâòäåøò æï ìïçëãïæëåþòì åÿâòì øåèàõâåâïøò õæåþï àó ïîï èïàò ëþòåáüóîò ãïèëûòåþï. ìïçëãïæëåþïì êòàõâåþò èïì øåèæåã ãï- ó÷íæï, îïú æïôòáìòîæï óõïîòìõë ãçåþòì æïãåþòì ôïáüåþò (àþòäòìò–îóìàïâòì èï- ãòìüîïäò, áëþóäåàòì øåèëâäòàò ãçï, ìïèüîåæòï–ãîòãëäåàòì ÷áïîëìíóäò ïâ- üëèïãòìüîïäò).øïîøïíòíôîïìüîóáüóîó- äò ðîëåáüåþòì èëúóäëþïè 2017 ùåäì 1.2 èòäòïîæì èòïéùòï, 2018 ùåäì êò 1.8 èòäò- ïîæò, õëäë 2019 ùäòì ìïõåäèùòôë þòóöå- üòì ùïîæãåíòäò ðòîâåäïæò ðîëåáüòì èò- õåæâòàæïòìèòäòïîæúõîïïììïèëúæïõóà èòäòëí äïîì øåïæãåíì. æïãåþóäò ãçåþòì õïîòìõò êò ïøêïîïæ æïþïäòï. üåíæåîåþøò ãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþòì èòåî øåìïþïèò- ìò âïäæåþóäåþåþòì øåìîóäåþòì èëíòüë- îòíãòïîïåôåáüóîò. òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîëøò îëè ñâåäïôåîò îòãçå ïî ïîòì, ïèïì úõïæ¸ñëôì ùòíïæïõèïóîòïíòãïæïïæãòäåþåþò.êåîûëæ, ãïìóä ùåäì ãïæïæãï òíôîïìüîóáüóîòì èòíòìüîò æï ìæïïâüëèëþòäë ãçåþòì æå- ðïîüïèåíüòì àïâèöæëèïîå. óôîë èåüòú, èòíòìüî ïäïâòûòì ìïáèòïíëþïçå ðîëêóîï- üóîïøò ìïáèåú êò ïéòûîï, àóèúï êëíêîå- üóäò øåæåãò ïè æîëèæå ïî æïæåþóäï æï êâäïâ óúíëþòï îïèæåíïæ øååìïþïèåþï ìò- èïîàäåì òì êëîóôúòóäò ïþäïþóæï, îë- èåäøòú ìïèòíòìüîë òñë ãïõâåóäò. ôïáüòë åîàòï, ïäïâòûå êåîûë ìåáüëîøò ùïâòæï æï æéåèæå êëèôëîüóäïæ ïîòì. ùòíïïéèæåã øåèàõâåâøò àó ìïèòíòìüîëøò ñâåäïôåîò îòãçå òñë, ãïóãåþïîòï, îïüëè ãïæïïñåíåì èòíòìüîò. òíôîïìüîóáüóîóä ðîëåáüåþàïí èò- èïîàåþïøò êâäïâ æòæò ðîëþäåèï æãïì. õøòî øåèàõâåâïøò âåî õæåþï ðîëåáüåþòì ãïíõëîúòåäåþòìçóìüòâïæåþòæïâåîõæå- þï øåìîóäåþóäò ìïèóøïëåþòì øåìîóäå- þòì êëíüîëäò. ïéíòøíóä ìòìóìüååþì ïè- ñïîåþìòìòú,îëèãïìóäùåäìòíôîïìüîóá- üóîòì ìïèòíòìüîëè þòóöåüòì æòæò íïùò- äòì ïàâòìåþï âåî øåûäë. 2018 ùäòì òïíâïî-íëåèþîòì èëíïúåèå- þòà, ìïáïîàâåäëì îåãòëíóäò ãïíâòàïîå- þòìï æï òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîëì ùäòóîò þòóöåüòì 45 ðîëúåíüò ïóàâòìå- þåäò ¸áëíæï. ïìåàòï ìïõåäèùòôë õïçòíòì èòåî ãïèëáâåñíåþóäò èëíïúåèåþò. ìïèòíòìüîëì 2018 ùäòì þòóöåüò àïâ- æïðòîâåäïæ 1 èòäòïîæ 815 èòäòëí äïîì øåïæãåíæï. õïçòíòì úíëþòà, 11 àâåøò ïè àïíõòæïí èõëäëæ 1 èòäòïîæò äïîò òñë ïàâòìåþóäò. øåìïþïèòìïæ, æåêåèþåîøò ãï- ìïùåâò õïîöò 811 èòäòëí äïîì øåïæãåíæï. ïóàâòìåþäëþòì èòçåçïæ èìõâòäò òíôîïì- üîóáüóîóäò ðîëåáüåþòì øåôåîõåþï ìï- õåäæåþëæï. ãïÿòïíóîåþóä òíôîïìüîóáüóîóä ðîëåáüåþçå ìïóþîëþåí ðëäòüòêëìåþòú. „åâîëðóäò ìïáïîàâåäëì“ åîà-åîàèï äò- æåîèïãòãòóãóäïâïèðîåìêëíôåîåíúòïãï- èïîàï, ìïæïú ïóæòüòì ìïèìïõóîòì èëíïúå- èåþò ãïïìïöïîëâï. æïðïóçåþóäòðîëåáüåþòì÷ïèëíïàâïäò ïìå ãïèëòñóîåþï: - ïíïêäòòì ðëîüàïí èò- ìïìâäåäò ìïïâüëèëþòäë ãçòì æï îêòíòã- çòì èøåíåþäëþï 11 èòäòëíò äïîò, øåìîó- äåþïíóäò.-áóàïòìòììïåîàïøëîòìëïåîë- ðëîüàïíìïüîïíìðëîüëêâïíûòìèëùñëþï- 10 èòäëíò äïîò, øåìîóäåþï - 0.- èïîíåóä- øò èæòíïîå æåþåæïçå õòæòì èøåíåþäëþï - 5 èòäòëíò äïîò, øåìîóäåþï - 0. - ïäãåàòì ìïæïõäëìïïâüëèëþòäëãçòìèøåíåþäëþï- èëæåîíòçïúòï12èòäòëíòäïîò,øåìîóäå- þï-0.-èúõåàï-ìüåôïíùèòíæï-äïîìòììïïâ- üëèëþòäëãçòìæïãâòîïþòìèøåíåþäëþï53 èòäëíò äïîò, øåìîóäåþï - 0.- èæòíïîå îò- ëíçå ôëàòì õòæòì èøåíåþäëþï 10 èòäëíò äïîò, øåìîóäåþï - 0. - àþòäòìò-þïêóîúò- õå-äïãëæåõòì ìïïâüëèëþòäë ãçòì äëÿò- íòì-ìïãïîåöëìèëíïêâåàòìèøåíåþäëþï-25 èòäòëíò äïîò, øåìîóäåþï - 0. - ìïáïîàâå- äëìèóíòúòðïäóîòòíôîïìüîóáüóîòìãï- íïõäåþòì ðîëåáüò - 1 èòäòëíò äïîò, øåì- îóäåþï - 0. - áëþóäåàòì ùñïäïíòîåþòì ðîëåáüò-3èòäòëíòäïîò,øåìîóäåþï-0.- àþòäòìòììïöïîëìêëäòìîåïþòäòüïúòïæï åíåîãëåôåáüóîëþòì ãïçîæòì ðîëåáüò 10 èòäòëíò äïîò, øåìîóäåþï - 0. - ïÿïîòì èñï- îò íïî÷åíåþòì ðîëåáüò - 4 èòäòëíò äïîò, øåìîóäåþï-0.-àþòäòìò-ùòàåäòõòæòììï- ïâüëèëþòäë ãçòì îóìàïâò-ùòàåäò õòæòì èëíïêâåàòì èøåíåþäëþï - 25 èòäòëíò äï- îò,øåìîóäåþï-0. öïèøòèëúåèóäò12ðîë- åáüåþòìèëúóäëþï169èòäòëíäïîìøåïæ- ãåíì. ìïêòàõïâòï îëæåèæå ãïãîûåäæåþï ïìå- àòãïíóêòàõïëþï.ôïáüòåîàòï,ìùëîåæòí- ôîïìüîóáüóîïïîòìåîà-åîàòèíòøâíåäë- âïíò ãïèëùâåâï, îëèåäòú æéåì ÷âåí áâåñï- íïì ïùóõåþì. ìùëîåæ òíôîïìüîóáüóîóä ðîëåáüåþçå ïîòì æïèëêòæåþóäò ÷âåíò èë- áïäïáååþòìæïìïáèåþï,åêëíëèòêóîòçîæòì üåèðåþòì æï÷áïîåþï æï þåâîò ìõâï ôïáüë- îò. òèåæòï, õåäòìóôäåþï èåü ñóîïæéåþïì æïóàèëþì áâåñíòì òíôîïìüîóáüóîòì ãïí- âòïîåþïì æï ïè ðîëúåìøò ïîú èåíåöèåíüòì, êëíüîëäòìàóìïêïæîëðëäòüòêòìúâäò- äåþòì ãïíõëîúòåäåþïçå òüñâòì óïîì. íïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîò
  6. 6. 6 www.BFM.ge #538 Tebervali ðîòçèï ìïàïèïøëþòçíåìòìðëðóäïîëþïùäòæïíùäïè- æå ìïãîûíëþäïæ òçîæåþï. ïéìïíòøíïâòï ,îëè áâåñíòì òíüåîíåüòçïúòòì ìïñëâåäàïë ðîëãîï- èòì ãïíâòàïîåþòì ðïîïäåäóîïæ, èíòøâíåäëâíïæ òçîæåþï ëíäïòí ïçïîüóä àïèïøåþçå õåäèòìïùâ- æëèëþï æï, ðîïáüòêóäïæ, ñâåäï èìóîâåäì ðò- îïæò êïçòíëì èëùñëþï ìïõäøò øåóûäòï. øåìïþïèò- ìïæ,ïçïîüóäòàïèïøåþòàãïèëùâåóäòìëúòïäó- îò æï åêëíëèòêóîò íåãïüòóîò åôåáüåþò ìïêèïëæ þåâîò ëöïõòìàâòì èíòøâíåäëâïí ðîëþäåèïì ùïî- èëïæãåíì. ïéíòøíóä ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, õåäòìóôäåþòì ùïîèëèïæãåíäåþòì èõîòæïí èóæ- èòâïæ òìèòì ìïóþîåþò îëè ïéíòøíóäò ìôåîë ãïî- êâåóäùòäïæ èëùåìîòãåþïì ìïÿòîëåþì. øåìïþïèò- ìïæ ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëè ìïêïíëíèæåþäë ëî- ãïíëøò óêâå ùïîïæãòíï øåìïþïèòìò êïíëíðîëåá- üò, îëèäòì èòõåæâòàïú, ëíäïòí ïçïîüóäò àï- èïøåþòìàâòì îåãóäïúòåþì òàâïäòìùòíåþì. ëôòúòïäóîò ìüïüòìüòêòà òîêâåâï, îëè ìï- áïîàâåäëøò ìïàïèïøë þòçíåìòì þîóíâï óôîë èï- éïäòï, âòæîå àóíæïú ìóðåîèïîêåüåþòìï æï ìï- ìóîìïàë èïéïçòåþòì åîàïæ ïéåþóäò. èåüòú, ïçïîüóä àïèïøåþøò ìïáïîàâåäëøò óôîë èåüì õïîöïâåí,âòæîåìïùâïâøòïíîåìüëîíåþìïæïìõâï êâåþòì ëþòåáüåþøò. èïãïäòàïæ, 2017 ùåäì ìïàï- èïøë þòçíåìòì þîóíâïè 5,650 èäîæ äïîò øåïæãò- íï,îïúìïúïäëâïÿîëþòìïîïìðåúòïäòçåþóäòèï- éïçòåþòì þîóíâïìàïí øåæïîåþòà àòàáèòì 1,6 èäîæ äïîòà èåüòï. ìüïüòìüòêòì ìïèìïõóîòì èë- íïúåèåþòà, 2017 ùåäì ìïúïäë âïÿîëþòì ïîïìðå- úòïäòçåþóäò èïéïçòåþòì þîóíâïè (ìóðåîèïîêå- üåþò, óþíòì èïéïçòåþò æï ìõâ.) 4,094 èäîæ äïîò øåïæãòíï. àâïäìï÷òíëåþòìàâòì, ìïùâïâòì þïçîòì þîóíâòì èëúóäëþï øïîøïí 2,343 èäîæ äïîò òñë, îåìüëîíåþòìï æï ìïìüóèîëåþòì èàäòïí þîóí- âïì êò ìïàïèïøë þòçíåìòì þîóíâï àòàáèòì 4,1 èäîæ äïîòà ïéåèïüåþï. êåîûëæ, ìüïüòìüòêòì ìïèìïõóîòì èëíïúåèå- þòà, 2017 ùåäì “ãïíàïâìåþòì ìïøóïäåþåþòà óç- îóíâåäñëôòìï æï ìïêâåþòì èòùëæåþòì ìïáèòïíë- þòà æïêïâåþóäò æïùåìåþóäåþåþòì” þîóíâïè ìóä 1,559 èäîæ äïîò øåïæãòíï. îëãëîú ïè èëíïúå- èåþòæïí÷ïíì,ìïáïîàâåäëøòïæïèòïíåþò,îëãëîú ÷âåíò èëáïäïáååþò, òìå óúõë áâåñíòæïí ÷ïèëìó- èàïâîëþïè 2019 ùäòì ðòîâå- äò òïíâîòæïí áâåñïíïøò íïùòäëþ- îòâ ìïâïäæåþóäë æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë îåôëîèï ïïèëáèåæï. æïãîëâåþòàò ðåíìòòì êïíëíò ðïî- äïèåíüèï 2018 ùäòì 21 òâäòìì èò- òéë. ìòìüåèòì ïèëáèåæåþòì øåè- æåã,èëáïäïáååþòìèòåîæïçëãòä àïíõïì ìðåúòïäóîò ìïðåíìòë ôëíæò ãïíêïîãïâì, ïéíòøíóä ôóäì ãïîêâåóä ìïðîëúåíüë ãï- íïêâåàì æïïîòúõïâì æï èëáïäï- áååþì ïè àïíõïì ðåíìòïçå ãïìâäòì øåèæåã æïóþîóíåþì. îåôëîèï èëìïõäåëþòì ìïðåí- ìòëóçîóíâåäñëôòìüâòîàòìþò- óöåüòæïí èëáïäïáååþçå ãïüïíïì òìïõïâì èòçíïæ æï òì ìïêèïëæ ãîûåäâïæòïí ðåîòëæì (40 ùåäò æï èåüò) åõåþï. ìïðåíìòë îåôëî- èï ãóäòìõèëþì, îëè ñëâåäàâò- óîïææïìïáèåþóäòìõåäôïìòì6% óíæï øåâòæåì ìïðåíìòë ôëíæøò, ìïòæïíïú 2%-ì æïôïîïâì ìïõåäè- ùòôë,2%-ìæïèìïáèåþåäò,2%-ìêò àïâïæ æïìïáèåþóäò. „ìïðåíìòë îåôëîèïì áâåñïíï èëóèçïæåþåäò øåõâæï“- ïìå ïôï- ìåþì BDO-ì èèïîàâåäò ðïîüíòë- îò çóîïþ äïäïçïøâòäò, 2019 ùäòì òïíâïîøò ìïðåíìòë îåôëî- èòì ïèëáèåæåþïì. îëãëîú äïäï- çïøâòäò ãïíèïîüïâì, îåôëîèòì ùïîèïüåþòìàâòì èíòøâíåäëâïíòï ìïïãåíüëì ìùëîò êïæîåþòà æï- êëèðäåáüåþï. èòìò ãïíúõïæåþòà, èàïâïîòï õïäõì ¸áëíæåì òèòì íæëþï, îëè èïàò ìïõìîåþò, ìïðåí- ìòë æïíïçëãåþò ìùëîåæ òáíåþï èïîàóäò,èëóüïíììïîãåþåäìæï ãîûåäâïæòïí ðåîìðåáüòâïøò ïî æïòêïîãåþï. „öåî ãâïáâì îåãóäïúòï æï ïî „ìïðåíìòë îåôëîèïì áâåñïíï èëóèçïæåþåäò øåõâæï“ ãâïáâì êëíêîåüóäò áèåæåþåþò. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, îàóäò òá- íåþï øåôïìåþï. øåòûäåþï ûïäòïí êïîãïæ ãïíâòàïîæåì èëâäåíåþò æï ñâåäïôåîò êïîãïæ òñëì. âíï- õëà îï òáíåþï. àóèúï, ïìåâå óí- æï ïâéíòøíë, îëè óêâå ïèëáèåæå- þóä ìïðåíìòë îåôëîèïì àïí ïõ- äïâì üåáíòêóîò õïîâåçåþò.èå ìòìüåèòì ïèëáèåæåþïèæåú âïè- þëþæò ïèïì, îëè èî÷åþëæï øàï- þåÿæòäåþï îëè ïî òñë èëèçïæå- þóäò ìòüóïúòï. ïî òñë èçïæ ïîú òíôîïìüîóáüóîï æï ïîú õïä- õò.÷âåí èïøòí æïãâïîùèóíåì, îëè ñâåäïôåîò èëãâïîæåþëæï“, - ïúõïæåþì äïäïçïøâòäò. èòìòâå ãïíèïîüåþòà, îåãóäï- úòïøò ÷ïæåþóäò óíæï òñëì ìïðåí- ìòë æïíïçëãòì ãïèëàâäòì ìáåèï. „ïîìåþëþì ÷ïíïùåîò æï îåãóäï- úòï òàïäòìùòíåþì òèïì, îëè îïú õåäôïìàïí ïîòì ãïàïíïþîåþóäò, ñâåäïôîòæïí èëõæåì ãïæïõæï. èïãîïè ïîòì øåèàõâåâåþò, îëæå- ìïú àïíïèøîëèåäì ìïîãåþäïæ åàâäåþï òìåàò üòðòì ãïíïúåèåþò, îëèåäòú àïâòìò øòíïïîìòæïí ãï- èëèæòíïîå, ïî ùïîèëïæãåíì àï- íïèøîëèäòìàâòì ïîïíïòî ìïîãå- þåäì. èìãïâìò îïéïúååþò ìïøåèë- ìïâäë ãïæïìïõïæòà òþåãîåþï. êï- íëíèæåþäåþèï êò ìïøåèëìïâäë æïìïþåãî þïçïì ìïðåíìòë ïíï- îòúõåþòìãïïíãïîòøåþòìþïçïúèò- ïþåì. øåìïþïèòìïæ, èòâòéåà þåâîò òìåàò øåèàõâåâï, îïú ïî üëâåþì ìïèïîàäòïí øàïþåÿæòäåþïì“, - ïéíòøíïâì äïäïçïøâòäò. ìïáïîàâåäëì ðîëôåìòëíïä þóéïäüåîàï æï ïóæòüëîàï ôå- æåîïúòòòì õåäèûéâïíåäò äïâ- îåíüò ÿóèþóîòûå ïúõïæåþì, îëè ìïðåíìòë îåôëîèòì ïèëáèåæåþï ãïîæïóâïäòðîëúåìò æïïóúòäå- þåäò òñë. àóèúï, îï ôëîèòàïú ïèëáèåææï, õïîâåçåþì øåòúïâì æï æïìïõâåùòï. „áâåñïíï ïèïì èëóèçïæåþåäò øåõâæï.ïîìåþëþì üåáíòêóîò õïî- âåçåþò, àóèúï, øåòûäåþï òàáâïì, îëè íïêäåþ ðîëþäåèïï æï èëã- âïîåþïæòï.çëãïæïæ,ìòìüåèòìïíï- äòçì îëè âïêåàåþ, òìåàò øàïþåÿ- æòäåþïèî÷åþï,îëèçëãòåîàòìï- êòàõòòìåï÷ïæåþóäò,îëèîïúøå- òûäåþï èåüò àïíõï èëþòäòçæåì. ãåüñâòà ëî èïãïäòàì: õïîâåçò ðòîâåäò- îïüëè ïîòì ïóúòäåþå- äòòì,îëèïæïèòïíò,îëèåäàïíïú åîàöåîïæò ìïèóøïëì øåìîóäå- þòìàâòì âòàïíïèøîëèäå, õåä- øåêîóäåþï ãïâïôëîèë, åîàõåä ðòîëþòàïæ5äïîòãïæïâòõïæë.åì ïîïìùëîòï. õïîâåçò èåëîå - 40 ùäòì çåèëà íåþïñëôäëþòàò ñë- ôòäòñë,ëéëíæòìåïîï,öåî3àâå îëè ïâïäæåþóäåþåí æï èåîå ïáâà óôäåþï àïâïæ èòòéëí ãï- æïùñâåüòäåþï. âòíèåè ïõìíïì åì. ùòíï 3 àâå èòåúïà æïêâòîâåþòìà- âòì, õëè øåòûäåþëæï? “, - ïúõï- æåþì ÿóèþóîòûå. ìïðåíìòë ìïïãåíüëì õåäèûé- âïíåäò äåâïí ìóîãóäïûå ïéíòø- íïâì, îëè ìòìüåèïøò ïîìåþóäò õïîâåçåþò óèëêäåì æîëøò ïéèë- òôõâîåþï. „îïú øååõåþï ìòìüåèòì õïîâå- çåþì, åì ïîòì ïõïäò ìòìüåèï, æòæò æïüâòîàâï ïáâì. ëîò æéå ãïæïâ- æòëæòà âåþãâåîæòìãïíïõäåþóä âåîìòïçå,îïèïúãïîêâåóäòìïõòì õïîâåçåþò ãïèëòùâòï. ïõäï óêâå ñâåäï åì ðîëþäåèï ïéèëòôõâîï. ïè åüïðçå õæåþï ðåîìëíïäóîò åáïóíàåþòì ãåíåîòîåþï ìòìüåèòì èòåî.åìåîàöåîïæòðîëúåìòï.æï- ïõäëåþòà 700 000 ïæïèòïíì óíæï æïóãåíåîòîæåì èëíïúåèåþò, ïèïì êò ãïîêâåóäòêëèðòóüåîóäòîå- ìóîìòìÿòîæåþï,îëèäòìãïûäòå- îåþïìïúâïðòîåþà. ãçïøòïëîòóû- äòåîåìò ìåîâåîò æï æïïõäëåþòà èïîüòì æïìïùñòìøò üåáíòêóîò ðîëþäåèåþò ìïåîàëæ ïéèëòôõâ- îåþï“, -ïéíòøíïâì ìóîãóäïûå. îïúøååõåþïíæëþòì æïòíôëî- èïúòòì íïêäåþëþïì, ìóîãóäïûå ïéíòøíïâì,îëèãïîêâåóäòòíôëî- èïúòóäò âïêóóèò òñë, àóèúï, æå- êåèþîòæïíìïïãåíüëûïäòïíòíüåí- ìòóîïæèóøïëþì.üïîæåþïþóéïä- üîåþòìüîåòíòíãåþò. æéåèæå600- 700þóéïäüåîò ãïæïèçïææïæïïè èòèïîàóäåþòà ðîëúåìò ãîûåä- æåþï. æïãåãèòäòï üîåòíòíãåþòì îåãòëíåþøòú÷ïüïîåþï. äòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûå ìïàïèïøë þòçíåìòì ðëäòüòêóîò âåîæòáüò - îåãóäïúòåþì ðïîäïèåíüòì àïâèöæëèïîå þäëêïâì 6 ùåäòùïæøò áïîàâåäåþèï ïçïîüóä àïèïøøò 9 èòäòïîæçå èåüò æïõïîöåì6 ùåäòùïæøò áïîàâåäåþèï ïçïîüóä àïèïøøò 9 èòäòïîæçå èåüò æïõïîöåì6 ùåäòùïæøò áïîàâåäåþèï ïçïîüóä àïèïøøò 9 èòäòïîæçå èåüò æïõïîöåì6 ùåäòùïæøò áïîàâåäåþèï ïçïîüóä àïèïøøò 9 èòäòïîæçå èåüò æïõïîöåì6 ùåäòùïæøò áïîàâåäåþèï ïçïîüóä àïèïøøò 9 èòäòïîæçå èåüò æïõïîöåì äò ìüóèîåþò, ïçïîüóä àïèïøåþøò òèïçå èåüì õïîöïâåí, âòæîå ìïùâïâøò, êâåþïìï æï ìïìüóèîë- îåìüëîíåþøò. æåðóüïüèïäåâïíãëãò÷ïòøâòäèï„ðïäòüîïíò- óìòì“ãïæïúåèï„360ãîïæóìøò“éòïæèòóàòàï,îëè „ïçïîüóäò àïèïøëþåþòì îåêäïèòì ïêîûïäâòì øå- ìïõåþêïíëíðîëåáüòìãïíõòäâïðïîäïèåíüòìàïâè- öæëèïîòìãïæïùñâåüòäåþòàïîòìøå÷åîåþóäò:„ìï- àïèïøëþòçíåìàïíæïêïâøòîåþóäòêïíëíðîëåáüòì êåíÿòìñîï ðïîäïèåíüòì àïâèöæëèïîå òîïêäò êë- þïõòûòì „àõëâíòà àó èëàõëâíòà“ ïîòì ãï÷åîåþó- äò“-ãïíïúõïæïêïíëíðîëåáüòìòíòúòïüëîèï. “÷âåí ïìå âòñïâòà øåàïíõèåþóäåþò, îëè åì øå- èë¸áëíæïèàïâîëþïì.àóèàïâîëþïïîøåèëòüïíì, ïè ñâåäïôîòì õåäïõäï òíòúòîåþï èå èëèòùåâì æï ãïèë÷íæåþï, îåïäóîïæ, òáíåþï àó ïîï ðïîäïèåí- üøò èõïîæïÿåîï. åîà øåèàõâåâïøò, îåêäïèïçå èå âïî òíòúòïüëîò, ñâåäï êëèòüåüò ãïòïîï æï êåí- ÿòìñîï æïïõäëåþòà, ëîò àâòà ïîòì øå÷åîåþóäò. èåëîå êïíëíðîëåáüò, îëèåäçåú ðëäòüòêóîïæ øåàïíõèåþï øåæãï, îïæãïí ìïðïüîòïîáëú ÷ïîàó- äò òñë, æåþïüåþò ïìïêàïí æïêïâøòîåþòà èòèæòíï- îåëþæï, 21 ùåäò àó 25 ùåäò. èå âôòáîëþ, îëè ïè êïíëíðîëåáüòìøåèëüïíòìæîëèëâòæï“,-ãïíïúõï- æïãïæïúåèï360ãîïæóìøòäåâïíãëãò÷ïòøâòäèï. þóíåþîòâòï ïîìåþëþì ãïîêâåóäò åÿâåþò, îëè ìïàïèïøë þòçíåìòì äëþò ïáüòóîïæ ïõæåíì ãïâ- äåíïì,îëãëîúïéèïìîóäåþåäòìåìïêïíëíèæåþ- äë õåäòìóôäåþòì ùïîèëèïæãåíäåþçå æï ÷íæå- þï êëîóôúòóäò åÿâåþò ïè èòèïîàóäåþòà òèæå- íïæ, îïèæåíïæïú èóæèòâïæ, ñëâåä ùåäì ïáüò- óîæåþï õëäèå ìïàïèïøë þòçíåìòì èëùåìîòãåþòì àåèï, àóèúï èïäåâå ò÷áèïäåþï æï ìõâï äëãò- êóî èòçåçì âåî âõåæïâ, îïüëè ïî ïîòì ïè æîëè- æå îïòèå éëíòìûòåþåþò ãïüïîåþóäò ìïàïèïøë þòçíåìòì èëùåìîòãåþòì àâïäìïçîòìòà. ìïòíüå- îåìëï, îëãëî ãïíâòàïîæåþï èëâäåíåþò æï îï ðëçòúòïìæïòÿåîåíðëäòüòêóîòùîååþòìùïîèë- èïæãåíäåþò. ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, „þïíêåþò æïôòíïíìåþò“èóæèòâïææòæòíüåîåììò÷åíæïæï, úõïæòï, èëèïâïäøòú ãïâïãîûåäåþà ÷âåíò èêòàõ- âåäòìàâòì ïéíòøíóä ìïêòàõàïí èòèïîàåþïøò ìï- òíüåîåìë òíôëîèïúòòì èòùëæåþïì. íïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîò

×