Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #536

71,240 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #536

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1994 wlidan, #536 27 dekemberi, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „ïõïäò îåãóäïúòåþò„ïõïäò îåãóäïúòåþò„ïõïäò îåãóäïúòåþò„ïõïäò îåãóäïúòåþò„ïõïäò îåãóäïúòåþò óçîóíâåäñëôìóçîóíâåäñëôìóçîóíâåäñëôìóçîóíâåäñëôìóçîóíâåäñëôì ôòíïíìóîòôòíïíìóîòôòíïíìóîòôòíïíìóîòôòíïíìóîò ìüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòì îòìêåþòì ðîåâåíúòïì“îòìêåþòì ðîåâåíúòïì“îòìêåþòì ðîåâåíúòïì“îòìêåþòì ðîåâåíúòïì“îòìêåþòì ðîåâåíúòïì“ ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 “íåíìêîï ¸åìò”“íåíìêîï ¸åìò”“íåíìêîï ¸åìò”“íåíìêîï ¸åìò”“íåíìêîï ¸åìò” ìïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëì åíåîãëæïèëóêòæåþäëþòìåíåîãëæïèëóêòæåþäëþòìåíåîãëæïèëóêòæåþäëþòìåíåîãëæïèëóêòæåþäëþòìåíåîãëæïèëóêòæåþäëþòì æïèïüåþòàò ãïîïíüòïæïèïüåþòàò ãïîïíüòïæïèïüåþòàò ãïîïíüòïæïèïüåþòàò ãïîïíüòïæïèïüåþòàò ãïîïíüòï òáíåþïòáíåþïòáíåþïòáíåþïòáíåþï ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ãâ.7ãâ.7ãâ.7ãâ.7ãâ.7 „ïõïäò ìïþïíêë„ïõïäò ìïþïíêë„ïõïäò ìïþïíêë„ïõïäò ìïþïíêë„ïõïäò ìïþïíêë îåãóäïúòåþò þïíêåþìîåãóäïúòåþò þïíêåþìîåãóäïúòåþò þïíêåþìîåãóäïúòåþò þïíêåþìîåãóäïúòåþò þïíêåþì ïòûóäåþì ìïúïäëæïíïòûóäåþì ìïúïäëæïíïòûóäåþì ìïúïäëæïíïòûóäåþì ìïúïäëæïíïòûóäåþì ìïúïäëæïí þòçíåììåìõåþòìþòçíåììåìõåþòìþòçíåììåìõåþòìþòçíåììåìõåþòìþòçíåììåìõåþòì ãïúåèïçåãïúåèïçåãïúåèïçåãïúåèïçåãïúåèïçå ãïæïâòæíåí“ãïæïâòæíåí“ãïæïâòæíåí“ãïæïâòæíåí“ãïæïâòæíåí“ „èíòøâíåäëâïíòï, îëè„èíòøâíåäëâïíòï, îëè„èíòøâíåäëâïíòï, îëè„èíòøâíåäëâïíòï, îëè„èíòøâíåäëâïíòï, îëè ãïóèöëþåìæåìãïóèöëþåìæåìãïóèöëþåìæåìãïóèöëþåìæåìãïóèöëþåìæåì êëèóíòêïúòï þòçíåììï æïêëèóíòêïúòï þòçíåììï æïêëèóíòêïúòï þòçíåììï æïêëèóíòêïúòï þòçíåììï æïêëèóíòêïúòï þòçíåììï æï õåäòìóôäåþïì øëîòìõåäòìóôäåþïì øëîòìõåäòìóôäåþïì øëîòìõåäòìóôäåþïì øëîòìõåäòìóôäåþïì øëîòì æï ãïòçïîæëìæï ãïòçïîæëìæï ãïòçïîæëìæï ãïòçïîæëìæï ãïòçïîæëì ãïæïùñâåüòäåþåþòìãïæïùñâåüòäåþåþòìãïæïùñâåüòäåþåþòìãïæïùñâåüòäåþåþòìãïæïùñâåüòäåþåþòì èòéåþòì ìòìùîïôå“èòéåþòì ìòìùîïôå“èòéåþòì ìòìùîïôå“èòéåþòì ìòìùîïôå“èòéåþòì ìòìùîïôå“ þòçíåìò 2018 ùäòì äïóîåïüåþò TBC þïíêòì Forbes Georgia-ì “öëîöòïí àïòèìòìï” æï “ãëîþòì” æïöòäæëåþåþò “þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ìëúòóäëãòóîò öãóôòì êâäåâòì øåæåãåþò äòæåîåþò ìåáüëîåþòì èòõåæâòà “ìïáïîàâåäëøò ìïùâïâòì ôïìò èàåäò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïúæåíòäò òñë ìïåîàïøëîòìë îåïäëþïì” ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 âòí æï îï ðòîëþòàâòí æï îï ðòîëþòàâòí æï îï ðòîëþòàâòí æï îï ðòîëþòàâòí æï îï ðòîëþòà æïòìïêóàîåþì èòùåþìæïòìïêóàîåþì èòùåþìæïòìïêóàîåþì èòùåþìæïòìïêóàîåþì èòùåþìæïòìïêóàîåþì èòùåþì ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò ùäòì ïæïèòïíò ìïäëèå çóîïþòøâòäò ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 îï øåæåãåþò èëòüïíïîï øåæåãåþò èëòüïíïîï øåæåãåþò èëòüïíïîï øåæåãåþò èëòüïíïîï øåæåãåþò èëòüïíï ìïþïíêë îåãóäïúòåþèïìïþïíêë îåãóäïúòåþèïìïþïíêë îåãóäïúòåþèïìïþïíêë îåãóäïúòåþèïìïþïíêë îåãóäïúòåþèï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 îï åôåáüì èëòüïíìîï åôåáüì èëòüïíìîï åôåáüì èëòüïíìîï åôåáüì èëòüïíìîï åôåáüì èëòüïíì ìåìõåþòì ãïíóäåþòììåìõåþòì ãïíóäåþòììåìõåþòì ãïíóäåþòììåìõåþòì ãïíóäåþòììåìõåþòì ãïíóäåþòì ðîëãîïèïðîëãîïèïðîëãîïèïðîëãîïèïðîëãîïèï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ùäòì åêëíëèòêóîòùäòì åêëíëèòêóîòùäòì åêëíëèòêóîòùäòì åêëíëèòêóîòùäòì åêëíëèòêóîò ðïíëîïèïðïíëîïèïðïíëîïèïðïíëîïèïðïíëîïèï ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 2018 ùäòì åêëíëèòêóîò2018 ùäòì åêëíëèòêóîò2018 ùäòì åêëíëèòêóîò2018 ùäòì åêëíëèòêóîò2018 ùäòì åêëíëèòêóîò îåôëîèåþòîåôëîèåþòîåôëîèåþòîåôëîèåþòîåôëîèåþò ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 îïèæåíïæ èçïæ ïîòìîïèæåíïæ èçïæ ïîòìîïèæåíïæ èçïæ ïîòìîïèæåíïæ èçïæ ïîòìîïèæåíïæ èçïæ ïîòì ìïáïîàâåäë ìïðåíìòëìïáïîàâåäë ìïðåíìòëìïáïîàâåäë ìïðåíìòëìïáïîàâåäë ìïðåíìòëìïáïîàâåäë ìïðåíìòë îåôëîèòìàâòìîåôëîèòìàâòìîåôëîèòìàâòìîåôëîèòìàâòìîåôëîèòìàâòì ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ãïèëùâåâåþò, ùïîèïüåþåþòãïèëùâåâåþò, ùïîèïüåþåþòãïèëùâåâåþò, ùïîèïüåþåþòãïèëùâåâåþò, ùïîèïüåþåþòãïèëùâåâåþò, ùïîèïüåþåþò æï ãåãèåþò – éâòíòìæï ãåãèåþò – éâòíòìæï ãåãèåþò – éâòíòìæï ãåãèåþò – éâòíòìæï ãåãèåþò – éâòíòì þòçíåìò 2018 ùåäìþòçíåìò 2018 ùåäìþòçíåìò 2018 ùåäìþòçíåìò 2018 ùåäìþòçíåìò 2018 ùåäì ïôïìåþìïôïìåþìïôïìåþìïôïìåþìïôïìåþì ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 èùâïíå åêëíëèòêïèùâïíå åêëíëèòêïèùâïíå åêëíëèòêïèùâïíå åêëíëèòêïèùâïíå åêëíëèòêï æåêäïîòîåþóäòæïíæåêäïîòîåþóäòæïíæåêäïîòîåþóäòæïíæåêäïîòîåþóäòæïíæåêäïîòîåþóäòæïí îåïäóîò ðîòëîòüåüòìîåïäóîò ðîòëîòüåüòìîåïäóîò ðîòëîòüåüòìîåïäóîò ðîòëîòüåüòìîåïäóîò ðîòëîòüåüòì îïíãøòîïíãøòîïíãøòîïíãøòîïíãøò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #536 dekemberi ùäòì äïóîåïüåþò - 2018 saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 ùäòì ïæïèòïíò ìïäëèå çóîïþòøâòäò ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” èåíåöèåíüòì, ýóîíïäòìüåþòìï æï üîïæòúò-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” èåíåöèåíüòì, ýóîíïäòìüåþòìï æï üîïæòúò-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” èåíåöèåíüòì, ýóîíïäòìüåþòìï æï üîïæòúò-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” èåíåöèåíüòì, ýóîíïäòìüåþòìï æï üîïæòúò-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” èåíåöèåíüòì, ýóîíïäòìüåþòìï æï üîïæòúò- óäò îåìðëæåíüåþòì ãïèëêòàõâï ùäòì ïæïèòïíòì æïìïæãåíïæ 1999 ùäòæïíóäò îåìðëæåíüåþòì ãïèëêòàõâï ùäòì ïæïèòïíòì æïìïæãåíïæ 1999 ùäòæïíóäò îåìðëæåíüåþòì ãïèëêòàõâï ùäòì ïæïèòïíòì æïìïæãåíïæ 1999 ùäòæïíóäò îåìðëæåíüåþòì ãïèëêòàõâï ùäòì ïæïèòïíòì æïìïæãåíïæ 1999 ùäòæïíóäò îåìðëæåíüåþòì ãïèëêòàõâï ùäòì ïæïèòïíòì æïìïæãåíïæ 1999 ùäòæïí üïîæåþï. ùåäì ïè ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ìïóêåàåìëæ ìïáïîàâåäëì ðòîâå-üïîæåþï. ùåäì ïè ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ìïóêåàåìëæ ìïáïîàâåäëì ðòîâå-üïîæåþï. ùåäì ïè ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ìïóêåàåìëæ ìïáïîàâåäëì ðòîâå-üïîæåþï. ùåäì ïè ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ìïóêåàåìëæ ìïáïîàâåäëì ðòîâå-üïîæåþï. ùåäì ïè ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ìïóêåàåìëæ ìïáïîàâåäëì ðòîâå- äò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ìïäëèå çóîïþòøâòäò æïìïõåäæï.äò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ìïäëèå çóîïþòøâòäò æïìïõåäæï.äò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ìïäëèå çóîïþòøâòäò æïìïõåäæï.äò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ìïäëèå çóîïþòøâòäò æïìïõåäæï.äò áïäò ðîåçòæåíüò æï èàïâïîìïîæïäò ìïäëèå çóîïþòøâòäò æïìïõåäæï. èåëîå – ëäòèðòóîò æï èìëôäòë ÷åèðòëíò, èîïâïäãçòì èìëôäòë îåêëîæ-èåëîå – ëäòèðòóîò æï èìëôäòë ÷åèðòëíò, èîïâïäãçòì èìëôäòë îåêëîæ-èåëîå – ëäòèðòóîò æï èìëôäòë ÷åèðòëíò, èîïâïäãçòì èìëôäòë îåêëîæ-èåëîå – ëäòèðòóîò æï èìëôäòë ÷åèðòëíò, èîïâïäãçòì èìëôäòë îåêëîæ-èåëîå – ëäòèðòóîò æï èìëôäòë ÷åèðòëíò, èîïâïäãçòì èìëôäòë îåêëîæ- ìèåíò, ðäïíåüòì óûäòåîåìò ïæïèòïíò äïøï üïäïõïûåï. èåìïèå – óùèòæåìòìèåíò, ðäïíåüòì óûäòåîåìò ïæïèòïíò äïøï üïäïõïûåï. èåìïèå – óùèòæåìòìèåíò, ðäïíåüòì óûäòåîåìò ïæïèòïíò äïøï üïäïõïûåï. èåìïèå – óùèòæåìòìèåíò, ðäïíåüòì óûäòåîåìò ïæïèòïíò äïøï üïäïõïûåï. èåìïèå – óùèòæåìòìèåíò, ðäïíåüòì óûäòåîåìò ïæïèòïíò äïøï üïäïõïûåï. èåìïèå – óùèòæåìò æï óíåüïîåìò, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò òäòï II .æï óíåüïîåìò, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò òäòï II .æï óíåüïîåìò, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò òäòï II .æï óíåüïîåìò, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò òäòï II .æï óíåüïîåìò, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò òäòï II . îåìðëæåíüåþèï ìïêïèïëæ ìïòíüåîåìë ïàåóäò æïïìïõåäåì. ïîú ìõâï àâïä-îåìðëæåíüåþèï ìïêïèïëæ ìïòíüåîåìë ïàåóäò æïïìïõåäåì. ïîú ìõâï àâïä-îåìðëæåíüåþèï ìïêïèïëæ ìïòíüåîåìë ïàåóäò æïïìïõåäåì. ïîú ìõâï àâïä-îåìðëæåíüåþèï ìïêïèïëæ ìïòíüåîåìë ïàåóäò æïïìïõåäåì. ïîú ìõâï àâïä-îåìðëæåíüåþèï ìïêïèïëæ ìïòíüåîåìë ïàåóäò æïïìïõåäåì. ïîú ìõâï àâïä- ìï÷òíë ðòîëâíåþåþò ãïèëî÷åíòïà æï ãïçåàò èïà âòíïëþïìïú ãïèúíëþà.ìï÷òíë ðòîëâíåþåþò ãïèëî÷åíòïà æï ãïçåàò èïà âòíïëþïìïú ãïèúíëþà.ìï÷òíë ðòîëâíåþåþò ãïèëî÷åíòïà æï ãïçåàò èïà âòíïëþïìïú ãïèúíëþà.ìï÷òíë ðòîëâíåþåþò ãïèëî÷åíòïà æï ãïçåàò èïà âòíïëþïìïú ãïèúíëþà.ìï÷òíë ðòîëâíåþåþò ãïèëî÷åíòïà æï ãïçåàò èïà âòíïëþïìïú ãïèúíëþà. ïè ãïèëêòàõâòìïì èòìò àòàëåóäò èëíïùòäå ïìïõåäåþì ùäòì ìïè ìïóêåàåìëïè ãïèëêòàõâòìïì èòìò àòàëåóäò èëíïùòäå ïìïõåäåþì ùäòì ìïè ìïóêåàåìëïè ãïèëêòàõâòìïì èòìò àòàëåóäò èëíïùòäå ïìïõåäåþì ùäòì ìïè ìïóêåàåìëïè ãïèëêòàõâòìïì èòìò àòàëåóäò èëíïùòäå ïìïõåäåþì ùäòì ìïè ìïóêåàåìëïè ãïèëêòàõâòìïì èòìò àòàëåóäò èëíïùòäå ïìïõåäåþì ùäòì ìïè ìïóêåàåìë ðòîëâíåþïì ïí ïæïèòïíàï öãóôì, îëèäåþèïú ìïáïîàâåäëøò ïí ìïáïîàâå-ðòîëâíåþïì ïí ïæïèòïíàï öãóôì, îëèäåþèïú ìïáïîàâåäëøò ïí ìïáïîàâå-ðòîëâíåþïì ïí ïæïèòïíàï öãóôì, îëèäåþèïú ìïáïîàâåäëøò ïí ìïáïîàâå-ðòîëâíåþïì ïí ïæïèòïíàï öãóôì, îëèäåþèïú ìïáïîàâåäëøò ïí ìïáïîàâå-ðòîëâíåþïì ïí ïæïèòïíàï öãóôì, îëèäåþèïú ìïáïîàâåäëøò ïí ìïáïîàâå- äëìàïí æïêïâøòîåþóä èëâäåíåþøò, ùäòì ãïíèïâäëþïøò, ãïíìïêóàîåþóäòäëìàïí æïêïâøòîåþóä èëâäåíåþøò, ùäòì ãïíèïâäëþïøò, ãïíìïêóàîåþóäòäëìàïí æïêïâøòîåþóä èëâäåíåþøò, ùäòì ãïíèïâäëþïøò, ãïíìïêóàîåþóäòäëìàïí æïêïâøòîåþóä èëâäåíåþøò, ùäòì ãïíèïâäëþïøò, ãïíìïêóàîåþóäòäëìàïí æïêïâøòîåþóä èëâäåíåþøò, ùäòì ãïíèïâäëþïøò, ãïíìïêóàîåþóäò îëäò øåïìîóäåì. áóäåþòì øåöïèåþòì øåèæåã æãòíæåþï ãïèëêòàõâòì ãïèïî-îëäò øåïìîóäåì. áóäåþòì øåöïèåþòì øåèæåã æãòíæåþï ãïèëêòàõâòì ãïèïî-îëäò øåïìîóäåì. áóäåþòì øåöïèåþòì øåèæåã æãòíæåþï ãïèëêòàõâòì ãïèïî-îëäò øåïìîóäåì. áóäåþòì øåöïèåþòì øåèæåã æãòíæåþï ãïèëêòàõâòì ãïèïî-îëäò øåïìîóäåì. áóäåþòì øåöïèåþòì øåèæåã æãòíæåþï ãïèëêòàõâòì ãïèïî- öâåþóäò æï ìïóêåàåìë ïàåóäò. ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò áâåñíæåþï ãïçåàòìöâåþóäò æï ìïóêåàåìë ïàåóäò. ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò áâåñíæåþï ãïçåàòìöâåþóäò æï ìïóêåàåìë ïàåóäò. ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò áâåñíæåþï ãïçåàòìöâåþóäò æï ìïóêåàåìë ïàåóäò. ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò áâåñíæåþï ãïçåàòìöâåþóäò æï ìïóêåàåìë ïàåóäò. ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò áâåñíæåþï ãïçåàòì ìïïõïäùäë íëèåîøò.ìïïõïäùäë íëèåîøò.ìïïõïäùäë íëèåîøò.ìïïõïäùäë íëèåîøò.ìïïõïäùäë íëèåîøò. ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï øåïöïèï ãïèëêòàõ-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï øåïöïèï ãïèëêòàõ-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï øåïöïèï ãïèëêòàõ-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï øåïöïèï ãïèëêòàõ-ãïçåà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï øåïöïèï ãïèëêòàõ- âòì øåæåãåþò, îëèäòì àïíïõèïæïú, ãïçåàòì ýóîíïäòìüåþèï, èåíåöèåíüèïâòì øåæåãåþò, îëèäòì àïíïõèïæïú, ãïçåàòì ýóîíïäòìüåþèï, èåíåöèåíüèïâòì øåæåãåþò, îëèäòì àïíïõèïæïú, ãïçåàòì ýóîíïäòìüåþèï, èåíåöèåíüèïâòì øåæåãåþò, îëèäòì àïíïõèïæïú, ãïçåàòì ýóîíïäòìüåþèï, èåíåöèåíüèïâòì øåæåãåþò, îëèäòì àïíïõèïæïú, ãïçåàòì ýóîíïäòìüåþèï, èåíåöèåíüèï æï îåìðëæåíüåþèï æïïìïõåäåì ,,ùäòì ïæïèòïíò”. ãïèëòêâåàï ðòîâåäò ìïèå-æï îåìðëæåíüåþèï æïïìïõåäåì ,,ùäòì ïæïèòïíò”. ãïèëòêâåàï ðòîâåäò ìïèå-æï îåìðëæåíüåþèï æïïìïõåäåì ,,ùäòì ïæïèòïíò”. ãïèëòêâåàï ðòîâåäò ìïèå-æï îåìðëæåíüåþèï æïïìïõåäåì ,,ùäòì ïæïèòïíò”. ãïèëòêâåàï ðòîâåäò ìïèå-æï îåìðëæåíüåþèï æïïìïõåäåì ,,ùäòì ïæïèòïíò”. ãïèëòêâåàï ðòîâåäò ìïèå- óäò æï ïàò ìïóêåàåìë.óäò æï ïàò ìïóêåàåìë.óäò æï ïàò ìïóêåàåìë.óäò æï ïàò ìïóêåàåìë.óäò æï ïàò ìïóêåàåìë. ãàïâïçëþà, ïéíòøíóäò ãïèëêòàõâòì øåæåãåþì. ðòîëâíåþåþò ìòïøò æïìïõå-ãàïâïçëþà, ïéíòøíóäò ãïèëêòàõâòì øåæåãåþì. ðòîëâíåþåþò ìòïøò æïìïõå-ãàïâïçëþà, ïéíòøíóäò ãïèëêòàõâòì øåæåãåþì. ðòîëâíåþåþò ìòïøò æïìïõå-ãàïâïçëþà, ïéíòøíóäò ãïèëêòàõâòì øåæåãåþì. ðòîëâíåþåþò ìòïøò æïìïõå-ãàïâïçëþà, ïéíòøíóäò ãïèëêòàõâòì øåæåãåþì. ðòîëâíåþåþò ìòïøò æïìïõå- äåþóäíò ïîòïí ãïèëêòàõâòìïì èòéåþóäò áóäåþòì øåìïþïèòìïæ. àòàëåóäòäåþóäíò ïîòïí ãïèëêòàõâòìïì èòéåþóäò áóäåþòì øåìïþïèòìïæ. àòàëåóäòäåþóäíò ïîòïí ãïèëêòàõâòìïì èòéåþóäò áóäåþòì øåìïþïèòìïæ. àòàëåóäòäåþóäíò ïîòïí ãïèëêòàõâòìïì èòéåþóäò áóäåþòì øåìïþïèòìïæ. àòàëåóäòäåþóäíò ïîòïí ãïèëêòàõâòìïì èòéåþóäò áóäåþòì øåìïþïèòìïæ. àòàëåóäò ýóîíïäòìüòì æï àòàëåóäò îåìðëæåíüòì èòåî æïìïõåäåþóä ìïè íëèòíïíüìýóîíïäòìüòì æï àòàëåóäò îåìðëæåíüòì èòåî æïìïõåäåþóä ìïè íëèòíïíüìýóîíïäòìüòì æï àòàëåóäò îåìðëæåíüòì èòåî æïìïõåäåþóä ìïè íëèòíïíüìýóîíïäòìüòì æï àòàëåóäò îåìðëæåíüòì èòåî æïìïõåäåþóä ìïè íëèòíïíüìýóîíïäòìüòì æï àòàëåóäò îåìðëæåíüòì èòåî æïìïõåäåþóä ìïè íëèòíïíüì åíòÿåþëæï ðòîâåäò ïæãòäòìàâòì – 10 áóäï, èåëîå ïæãòäòìàâòì – 7, õë-åíòÿåþëæï ðòîâåäò ïæãòäòìàâòì – 10 áóäï, èåëîå ïæãòäòìàâòì – 7, õë-åíòÿåþëæï ðòîâåäò ïæãòäòìàâòì – 10 áóäï, èåëîå ïæãòäòìàâòì – 7, õë-åíòÿåþëæï ðòîâåäò ïæãòäòìàâòì – 10 áóäï, èåëîå ïæãòäòìàâòì – 7, õë-åíòÿåþëæï ðòîâåäò ïæãòäòìàâòì – 10 áóäï, èåëîå ïæãòäòìàâòì – 7, õë- äë èåìïèå ïæãòäòìàâòì – 5 áóäï. ãïèëêòàõâòì èëíïùòäååþì üåáíòêóîòäë èåìïèå ïæãòäòìàâòì – 5 áóäï. ãïèëêòàõâòì èëíïùòäååþì üåáíòêóîòäë èåìïèå ïæãòäòìàâòì – 5 áóäï. ãïèëêòàõâòì èëíïùòäååþì üåáíòêóîòäë èåìïèå ïæãòäòìàâòì – 5 áóäï. ãïèëêòàõâòì èëíïùòäååþì üåáíòêóîòäë èåìïèå ïæãòäòìàâòì – 5 áóäï. ãïèëêòàõâòì èëíïùòäååþì üåáíòêóîò öãóôò ïèúíëþæï, îëè øååûäëà ìïâïîïóæë ãïèïîöâåþóäïæ, îëãëîú åîàòöãóôò ïèúíëþæï, îëè øååûäëà ìïâïîïóæë ãïèïîöâåþóäïæ, îëãëîú åîàòöãóôò ïèúíëþæï, îëè øååûäëà ìïâïîïóæë ãïèïîöâåþóäïæ, îëãëîú åîàòöãóôò ïèúíëþæï, îëè øååûäëà ìïâïîïóæë ãïèïîöâåþóäïæ, îëãëîú åîàòöãóôò ïèúíëþæï, îëè øååûäëà ìïâïîïóæë ãïèïîöâåþóäïæ, îëãëîú åîàò ïæïèòïíòì, òìå ïæïèòïíàï öãóôòì æïìïõåäåþï, îëãëîú ìïáïîàâåäëì èëáï-ïæïèòïíòì, òìå ïæïèòïíàï öãóôòì æïìïõåäåþï, îëãëîú ìïáïîàâåäëì èëáï-ïæïèòïíòì, òìå ïæïèòïíàï öãóôòì æïìïõåäåþï, îëãëîú ìïáïîàâåäëì èëáï-ïæïèòïíòì, òìå ïæïèòïíàï öãóôòì æïìïõåäåþï, îëãëîú ìïáïîàâåäëì èëáï-ïæïèòïíòì, òìå ïæïèòïíàï öãóôòì æïìïõåäåþï, îëãëîú ìïáïîàâåäëì èëáï- äïáååþòì, òìå óúõëåàøò èúõëâîåþò áïîàâåäåþòì ïí ìïáïîàâåäëì èëáïäï-äïáååþòì, òìå óúõëåàøò èúõëâîåþò áïîàâåäåþòì ïí ìïáïîàâåäëì èëáïäï-äïáååþòì, òìå óúõëåàøò èúõëâîåþò áïîàâåäåþòì ïí ìïáïîàâåäëì èëáïäï-äïáååþòì, òìå óúõëåàøò èúõëâîåþò áïîàâåäåþòì ïí ìïáïîàâåäëì èëáïäï-äïáååþòì, òìå óúõëåàøò èúõëâîåþò áïîàâåäåþòì ïí ìïáïîàâåäëì èëáïäï- áååþòì, ïìåâå ìõâï áâåñíòì èëáïäïáååþòì.áååþòì, ïìåâå ìõâï áâåñíòì èëáïäïáååþòì.áååþòì, ïìåâå ìõâï áâåñíòì èëáïäïáååþòì.áååþòì, ïìåâå ìõâï áâåñíòì èëáïäïáååþòì.áååþòì, ïìåâå ìõâï áâåñíòì èëáïäïáååþòì. - ìõâïæïìõâï ùåäì, 1999 ùäòæïí èëñëäåþóäò, ùäòì ïæïèòïíåþïæ ,,þïíêåþò- ìõâïæïìõâï ùåäì, 1999 ùäòæïí èëñëäåþóäò, ùäòì ïæïèòïíåþïæ ,,þïíêåþò- ìõâïæïìõâï ùåäì, 1999 ùäòæïí èëñëäåþóäò, ùäòì ïæïèòïíåþïæ ,,þïíêåþò- ìõâïæïìõâï ùåäì, 1999 ùäòæïí èëñëäåþóäò, ùäòì ïæïèòïíåþïæ ,,þïíêåþò- ìõâïæïìõâï ùåäì, 1999 ùäòæïí èëñëäåþóäò, ùäòì ïæïèòïíåþïæ ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ïéòïîåþóä òáíåí:æï ôòíïíìåþòì” ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ïéòïîåþóä òáíåí:æï ôòíïíìåþòì” ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ïéòïîåþóä òáíåí:æï ôòíïíìåþòì” ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ïéòïîåþóä òáíåí:æï ôòíïíìåþòì” ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ïéòïîåþóä òáíåí: - åæóïîæ øåâïîæíïûå- åæóïîæ øåâïîæíïûå- åæóïîæ øåâïîæíïûå- åæóïîæ øåâïîæíïûå- åæóïîæ øåâïîæíïûå - íòíë ïíïíòïøâòäò- íòíë ïíïíòïøâòäò- íòíë ïíïíòïøâòäò- íòíë ïíïíòïøâòäò- íòíë ïíïíòïøâòäò - ãòëîãò êïíæåäïêò- ãòëîãò êïíæåäïêò- ãòëîãò êïíæåäïêò- ãòëîãò êïíæåäïêò- ãòëîãò êïíæåäïêò - òäòï II (øâòæöåî)- òäòï II (øâòæöåî)- òäòï II (øâòæöåî)- òäòï II (øâòæöåî)- òäòï II (øâòæöåî) - èòõåòä ìïïêïøâòäò (ëîöåî)- èòõåòä ìïïêïøâòäò (ëîöåî)- èòõåòä ìïïêïøâòäò (ëîöåî)- èòõåòä ìïïêïøâòäò (ëîöåî)- èòõåòä ìïïêïøâòäò (ëîöåî) - çóîïþ ýâïíòï- çóîïþ ýâïíòï- çóîïþ ýâïíòï- çóîïþ ýâïíòï- çóîïþ ýâïíòï - ãòãï þëêåîòï- ãòãï þëêåîòï- ãòãï þëêåîòï- ãòãï þëêåîòï- ãòãï þëêåîòï - þòûòíï òâïíòøâòäò (ëîöåî)- þòûòíï òâïíòøâòäò (ëîöåî)- þòûòíï òâïíòøâòäò (ëîöåî)- þòûòíï òâïíòøâòäò (ëîöåî)- þòûòíï òâïíòøâòäò (ëîöåî) - àþòäòìøò 2015 ùäòì 13 òâíòìòì ìüòáòòà èòñåíåþóäò çïîïäòì ìïäòêâòæï-- àþòäòìøò 2015 ùäòì 13 òâíòìòì ìüòáòòà èòñåíåþóäò çïîïäòì ìïäòêâòæï-- àþòäòìøò 2015 ùäòì 13 òâíòìòì ìüòáòòà èòñåíåþóäò çïîïäòì ìïäòêâòæï-- àþòäòìøò 2015 ùäòì 13 òâíòìòì ìüòáòòà èòñåíåþóäò çïîïäòì ìïäòêâòæï-- àþòäòìøò 2015 ùäòì 13 òâíòìòì ìüòáòòà èòñåíåþóäò çïîïäòì ìïäòêâòæï- úòë ìïèóøïëåþøò èëíïùòäå èëõïäòìååþòúòë ìïèóøïëåþøò èëíïùòäå èëõïäòìååþòúòë ìïèóøïëåþøò èëíïùòäå èëõïäòìååþòúòë ìïèóøïëåþøò èëíïùòäå èëõïäòìååþòúòë ìïèóøïëåþøò èëíïùòäå èëõïäòìååþò - äïøï üïäïõïûå- äïøï üïäïõïûå- äïøï üïäïõïûå- äïøï üïäïõïûå- äïøï üïäïõïûå ãïçåàò ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò” ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ôïâëîòüåþòì ïàå-ãïçåàò ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò” ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ôïâëîòüåþòì ïàå-ãïçåàò ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò” ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ôïâëîòüåþòì ïàå-ãïçåàò ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò” ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ôïâëîòüåþòì ïàå-ãïçåàò ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò” ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ôïâëîòüåþòì ïàå- óäì, ãòäëúïâà øëþï–ïõïäùåäòùïæì æï ãòìóîâåþà ñëâåäòâå ìïóêåàåìëì!óäì, ãòäëúïâà øëþï–ïõïäùåäòùïæì æï ãòìóîâåþà ñëâåäòâå ìïóêåàåìëì!óäì, ãòäëúïâà øëþï–ïõïäùåäòùïæì æï ãòìóîâåþà ñëâåäòâå ìïóêåàåìëì!óäì, ãòäëúïâà øëþï–ïõïäùåäòùïæì æï ãòìóîâåþà ñëâåäòâå ìïóêåàåìëì!óäì, ãòäëúïâà øëþï–ïõïäùåäòùïæì æï ãòìóîâåþà ñëâåäòâå ìïóêåàåìëì! þåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäò 1. ìïäëèå çóîïþòøâòäò èåëúå ìïóêóíòì 20-òïíò ùäåþòì ðë- äòüòêóîò åèòãîïúòòì ùïîèëèïæãåíåäàï øàïèëèïâïäò, ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò áï- äò ðîåçòæåíüò æï øåòïîïéåþóäò ûïäå- þòì èàïâïîìïîæïäò ãïõæï. èïì þåâîò éòî- ìåþï ïáâì æï èïà øëîòì òì, îëè ðîëôåìò- ëíïäò ðëäòüòêëìòï. èòìò êïíæòæïüóîï àòàáëìæï ïî òñë îåòüòíãóäò, èòì ãïíïæ- ãóîåþïì àòàáëìæï ãïîæóâïäì õæòæï ðëäòüòêóîò ëðëçòúòòì èòåî ëîãïíòçå- þóäò ïíüòðòïîò æï èïîãòíïäòçïúòòì ìåîòëçóäò üïäéï. ìïäëèå çóîï- þòøâòäèï èëòèõîë þòûòíï òâïíòøâòäò, áâåñíòì ñâåäïçå ãïâäåíòïíò ïæï- èòïíò, èëòèõîë èèïîàâåäò ðïîüòï, îëèäòì øòãíòàïú èòìò ðòîëâíåþò- ìïæèò ïî òñë åîàãâïîëâïíò æïèëêòæåþóäåþï æï øåûäë æïìïõóäò èòç- íòì èòéùåâï. èòìò õåæâåþò àïíèòèæåâîóäò æï ðîòíúòðóäòï, àïâïæ òì ãóäùîôåäò æï ðòîæïðòîò. ìïäëèå çóîïþòøâòäèï øåûäë ïèëèî÷åâåä- àï ìëäòæóîò íïùòäòì èõïîæïÿåîï èòåéë æï, èòóõåæïâïæ ìïõåäòìóô- äë îåìóîìòì ãïèëñåíåþòìï èèïîàâåäò ðïîüòòì èòåî, ëþòåáüóîïæ æï ìïèïîàäòïíïæ øåûäë ìïáïîàâåäëì èëáïäïáåàï æïîùèóíåþï, îëè èòìò êïíæòæïüóîï ðîåçòæåíüòì ðëìüçå óïäüåîíïüòâë òñë. 2. äïøï üïäïõïûå ìï÷õåîåäò ìðëîüìèåíò, ëäòèðòó- îò ÷åèðòëíò, ùåäì èìëôäòë ÷åèðòëíò ãïõæï æï ïõïäò èìëôäòë îåêëîæåþòú æïïèñïîï. áïîàóäò íòÿòåîåþòì, èòçïí- ìùîïôóäëþòì æï íåþòìñëôòì óæîåêë- þòì ìòèþëäë èëùëæåþóäòï, îëè éòî- ìåóäïæ ùïîèëï÷òíëì ìïáïîàâåäë. èò- óõåæïâïæ òèòìï, îëè ÷åèðòëíïüïèæå ìóä úëüïõíòà ïæîå èïâïíèï ãóäò æï- óèìïõóîåþäïæ ïüêòíï, íïèæâòäèï îïòíæèï ïè ãóäòì üêåíïì ÷åèðòëíë- þòà æï ïõïäò îåêëîæåþòà óðïìóõï. 3. òäòï II 41-å ùåäòú èòòäòï óùèòæåìòì æï óíå- üïîåìòì ïéìïñæîåþòæïí. áïîàóäèï èïî- àäèïæòæåþåäèï åêäåìòïè æï èòìèï ùòíïè- ûéëäèï ùäåâïíæåä óîàóäåì ãïèëùâå- âåþìïú éòîìåóäò ðëçòúòï øåïãåþï. èõúë- âïíèï ðïüîòïîáèï êâäïâ éòîìåóäïæ òü- âòîàï åîòì ìóäòåîò èïèòì èòìòï. èïí òúòì èõëäëæ îïëæåí ìïôîàõòäëï ïè ïÿîòä æï ïçâòîàåþóä èìëôäòëøò ÷âåíò ûòîû- âåäò æï ãïúëüïâåþóäò åîòì ùòíïèûéë- äëþï. çëãòåîàåþò âàõëâæòà æï èïì óêåà åìèëæï, ÷âåíçå óêåà, îëè àïíïèëìïñæîòì æïìïõåäåþï æïïèøâòæåþæï ìòüóïúòïì. òì ïìåú èëòáúï æï øåáèíï ïõïäò èëúåèóäëþï, îëèåäòú ãïèëîòúõïâì áïîàóäò èïîàäèï- æòæåþäóîò åêäåìòòì æïøäïì æï æïìóìüåþïì, îïçåú åìëæåí ëúíåþëþåí èîïâïäò ùåäòï èïâïííò. èòìò èëéâïùåëþï ïîòì ìïõå, èïãïäòàò ÷âåíò åîëâ- íóäò èòìùîïôåþåþòì, ðîëáïîàóäëþòì æï ðîëæïìïâäóîëþòì, ñâåäï øò- íï æï ãïîå èåçëþåäàïí èøâòæëþòïíò àïíïúõëâîåþòì. 4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ úæåþï âòíú ôòáîëþì, îëè òì ïîïôëîèïäóîò èèïîàâåäòï. òì ôïáüëþîòâò èèïîàâåäòï æï àïâòìò òìüëîòóäò èòìòï ïáâì åîòìï æï áâåñíòì ùòíïøå øåìïìîóäåþåäò. îï àáèï óíæï, ïîïôëîèïäóîò ïìðåáüò èòìò èèïîàâåäëþòì, ÷âåíò åîëâíóäò òíüåîåìåþòìàâòì ìïôîàõòì øåèúâåäòï æï åì èïì êïîãïæ ïáâì ãïúíëþòåîåþóäò. èïãîïè îïï ïäüåîíïüòâï? „íïúòëíïäå- þòì“ õåäòìóôäåþïøò æïþîóíåþï, àïâòïíàò ìïáèòïíëþòì ïæåêâïüóîò êîòüòêóäò øåôïìåþò- ìï æï æïíïøïóäåþîòâò áèåæåþåþòìï æï æïøâåþóäò øåúæëèåþòìàâòì ðïìóõòìèãåþåäò ðòîå- þòì ðëäòüòêòæïí ùïìâäòì ãïîåøå? ïîï! æï åì èïí òúòì. èñòìòåîïæ æï ëðåîïüòóäïæ øåïôïìï ìïðîåçòæåíüë ïî÷åâíåþòì ðòîâåä üóîøò „ëúíåþòì“ êïíüòæïüòì ôïáüëþîòâò æïèïîúõåþï æï áâåñíòì èëìïõäåëþïì ãóäù- îôåäò ìòüñâòà èòèïîàï. âíïõëà, øåïìîóäåþì òì èëúåèóä ìòüñâïì. 5. ÍÒÊÏ ÃÂÏÎÏÈÒÏ5. ÍÒÊÏ ÃÂÏÎÏÈÒÏ5. ÍÒÊÏ ÃÂÏÎÏÈÒÏ5. ÍÒÊÏ ÃÂÏÎÏÈÒÏ5. ÍÒÊÏ ÃÂÏÎÏÈÒÏ èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè áïîàóäò àïâòìóôïäò èåæòòì ôäïãèïíò „îóìàïâò 2“ þëäë ùäåþøò „íïúòëíïäóîò“ ðïîüòóäò ðîëðïãïíæòì úåíüîïæ òáúï, èòìò îëäò ëðëçòúòòì êëíìëäòæï- úòïøò æï 800 000 õèòì èëþòäòçåþïøò ëðëçòúòòì êïíæòæïüòì ìïìïîãåþäëæ ûíåäòï ãïæïÿïî- þåþòà øåïôïìë. òì ãïìóäò ùäòì ðëäòüòêóîò æï ìïõåäèùòôëåþîòâò úõëâîåþòì óæïëæ ùïèñâïíò ôòãóîïíüò òñë. 6. ÍÒÊËÄ ÔÏØÒÍÒÏÍÒ6. ÍÒÊËÄ ÔÏØÒÍÒÏÍÒ6. ÍÒÊËÄ ÔÏØÒÍÒÏÍÒ6. ÍÒÊËÄ ÔÏØÒÍÒÏÍÒ6. ÍÒÊËÄ ÔÏØÒÍÒÏÍÒ ìëèåõò õïäõòì ôïáüëþîòâïæ åîàìóäëâïíò íåþòà ÷âåíò èåãëþïîò æï èåçëþåäò áâåñíòì äòæå- îïæ èòìò ïî÷åâï ìïáïîàâåäëìàâòìïú ìïìòêåàëï. èïì èòåùåîåþï æïóæïìüóîåþåäò ãïíúõïæåþï òèòì àïëþïçå, îëè ïôõïçåàøò ìëèõåþòì þîûëäï áïîàâåäåþòì ùòíïïéèæåã øåúæëèï òñë, ïã- îåàâå æïæïìüóîåþóäò ãïíúõïæåþï, îëè èòìò ïçîòà ìïáïîàâåäëìï æï ìëèõåàì øëîòì ðëäò- üòêóîò æï åêëíëèòêóîò, êóäüóîóäò àïíïèøîëèäëþòì øåìïþïèòì ìòèïéäåçå ïñâïíï èòìò èàïâîëþòì ðîòëîòüåüò òáíåþï. áïîàóä-ìëèõóîò óîàòåîàëþåþò þëäë ùäåþøò ïøêïîïæ óêå- àåìòì ìóîâòäì òùâåâæï. ôïøòíòïíòì ðëçòúòï êò ãâïòèåæåþì, îëè èøâòæëþòïíò êïâêïìòï, ïçåîþï- òöïíòì, ìëèõåàòì æï ìïáïîàâåäëì àïíïèøîëèäëþï óüëðòï ïî ïîòì æï òãò îåïäóîòï. 7. ÒÎÈÏ ÒÍÏØÂÒÄÒ7. ÒÎÈÏ ÒÍÏØÂÒÄÒ7. ÒÎÈÏ ÒÍÏØÂÒÄÒ7. ÒÎÈÏ ÒÍÏØÂÒÄÒ7. ÒÎÈÏ ÒÍÏØÂÒÄÒ ùåäìïú ÷âåóäïæ òñë øåóðëâïîò, ðîòíúòðóäò æï àïíèòèæåâîóäò. øåìïûäëï, àïâòìóôäåþòì èëåæïíçå ïáúòïú èàäïæ 100 000-òïíò ïî òñë, èïãîïè ïîú þåâîò ïêäæï. òîèï òíïøâòäèï úõïæñë, îëè ìïõïäõë äòæåîòï æï „ðïüîòëüàï ïäòïíìòì“ ïèëèî÷åâåäò îëèú ïî ñëôòäòñë àïâòìóô- äåþòì èëåæïíçå èïíòôåìüïúòòì ñâåäï èëíïùòäå. ãïèë÷íæï, îëè ìïæéåòìëæ „ðïüîòëüàï ïäò- ïíìò“ ìåîòëçóäò ûïäïï, õëäë òîèï òíïøâòäò èòìò éòîìåóäò ðëäòüòêóîò äòæåîò. 8. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ8. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ8. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ8. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ8. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ èïí ùåäìïú æïïæïìüóîï, îëè òì „ãïÿîòäò êïîüò“ ïî ïîòì, îëè òãò áïîàóäò ðëäòüòêóîò ìòâîúòì îåïäóîò ðåîìëíïýòï. èìöïâîæåþóäèï æï ìïáïîàâåäëì èëáïäïáåëþòì ïîèáëíå ìïïêïøâòäèï „íïúòëíïäóîò“ ëðëçòúòòì êëíìëäòæïúòïøò æï ìïðîåçòæåíüë ïî÷åâíåþøò 40%-òïí øåæåãøò èàïâïîò îëäò øåïìîóäï. 9. ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ9. ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ9. ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ9. ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ9. ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ èåúíòåîåþòì æï ãïíïàäåþòì îëäò æï èíòøâíåäëþï áâåñïíïøò æéòàòæéå ìóä óôîë æïêíò- íåþóäò õæåþï. ïìåà âòàïîåþïøò, ïõïäãïçîæï åêëíëèòìüò àïíèòèæåâîóäïæ òèïéäåþì ðîë- ôåìòóä æëíåì. âïõüïíã ÿïîïòï „ùäòì ïõïäãïçîæï èåúíòåîò“ ãïõæï. òãò àïâòìò ìïáèòïíëþòà ãâïõìåíåþì, îëè ïõïäãïçîæï àïëþïì, ãïíïàäåþïì æï èåúíòåîåþïì èåüò ñóîïæéåþï æï æï- ôïìåþï ìÿòîæåþï. 10. ÄÅÂÏÍ ÄËÎÀÁÒÔÏÍÒÛÅ10. ÄÅÂÏÍ ÄËÎÀÁÒÔÏÍÒÛÅ10. ÄÅÂÏÍ ÄËÎÀÁÒÔÏÍÒÛÅ10. ÄÅÂÏÍ ÄËÎÀÁÒÔÏÍÒÛÅ10. ÄÅÂÏÍ ÄËÎÀÁÒÔÏÍÒÛÅ ðëäòüòêëìåþòìïæèò ìïçëãïæëåþòì óíæëþäëþï èëèïâïäèï àïëþïè óíæï æïûäòëì. èïà øë- îòì óæïëæ ïîòì äåâïí äëîàáòôïíòûå, àïâòìò åîóæòúòòà æï äëãòêóîò ïçîëâíåþòà ãï- èëî÷åóäò ðòîëâíåþï. ïõïäãïçîæï äåáüëîòì ùäåâïíæåäò ìïáèòïíëþï, ìïöïîë ãïèëìâäå- þò úõïæñëôì, îëè èëèïâïäò àïëþòì ðëäòüòêëìåþò øåûäåþåí ÷âåíò áâåñíòì óïèîïâò ðîëþ- äåèòì èëãâïîåþïì.
  3. 3. 3www.BFM.gedekemberi 536# þòçíåìò - 2018 ìïþïíêë ìåáüëîò 1 - „ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ”1 - „ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ”1 - „ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ”1 - „ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ”1 - „ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ” 2 - „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ“2 - „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ“2 - „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ“2 - „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ“2 - „ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ“ 3 - „ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ“3 - „ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ“3 - „ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ“3 - „ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ“3 - „ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ“ êòàõâïçå îëèåäò þïíêòì èëèìïõóîåþïì ïíòÿåþà óðò- îïüåìëþïì - ãïèëêòàõóäàï 49%-èï (968 õèï) õèï „àòþòìò þïíêì“ èòìúï. èåëîå ïæãòäò, 30%-òà (531 õèï) „ìïáïîàâå- äëì þïíêèï“ æïòêïâï. èåìïèå ïæãòäçåï „þïíêò áïîàó“ 10%- òà. æïíïî÷åíò 11% øåèæåã þïíêåþçå ãïæïíïùòäæï - “äò- þåîàò þïíêò”, “âòàòþò þïíêò öëîöòï”, “þïçòì þïíêò”, “ôòí- êï þïíêò”. „àòþòìò þïíêòìàâòì“ 2018 ùåäò ãïíìïêóàîåþòà ùïîèï- üåþóäò ãïèëæãï, 3 êâïîüäòì èëíïúåèåþòà þïíêòì ùèòíæï èëãåþïè 262 èäí. øåïæãòíï, îïú 22.6%-òà èåüòï ãïìóäò ùäòì ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà. þïíêòì ìïïá- úòë êïðòüïäò ãïçïîæòäòï - 1.4 èäîæ äïîòæïí 1.7 èäîæ äïîïèæå. 2018 ùäòì ãïíèïâäëþïøò àòþòìò þïíêèï óïèîïâò ìïåî- àïøëîòìë öòäæë æïòèìïõóîï. õëäë ùäòì þëäëì æïïï- íëíìï ïõïäò ìïàïâë ëôòìòì - „àþòäòìòì þòçíåìúåíüîòì“ èøåíåþäëþï. ðîëåáüò, èàäòïæ åôóûíåþï àïíïèåæîëâå æï òíëâïúòóî üåáíëäëãòåþì. 13 ¸åáüïîçå ãïøåíåþóäò êëè- ðäåáìò 2 000 àïíïèøîëèåäçåï ãïàâäòäò, èàäòïíïæ åíåî- ãëåôåáüóîòï æï èòíòèïäóîò ëæåíëþòì åäåáüîëåíåîãò- ïì èëòõèïîì. ðîëåáüò 80/20 êëíúåôúòïì åôóûíåþï, îïú òèïì íòøíïâì, îëè ïéíòøíóäò üåîòüëîòòì èõëäëæ 20%-ì æïòêïâåþì íïãåþëþåþò, 80% êò ãïèùâïíåþïìï æï îåêîåïúòó- äò çëíåþòì èëùñëþïì æïåàèëþï. ìïæïçéâåâë ìåáüëîò 1 - „ÖÒÐÒÏÒ ¨ËÄÆÒÍÃÒ“1 - „ÖÒÐÒÏÒ ¨ËÄÆÒÍÃÒ“1 - „ÖÒÐÒÏÒ ¨ËÄÆÒÍÃÒ“1 - „ÖÒÐÒÏÒ ¨ËÄÆÒÍÃÒ“1 - „ÖÒÐÒÏÒ ¨ËÄÆÒÍÃÒ“ 2 - „ÏÄÆÏÃÒ“2 - „ÏÄÆÏÃÒ“2 - „ÏÄÆÏÃÒ“2 - „ÏÄÆÏÃÒ“2 - „ÏÄÆÏÃÒ“ 3 - „ÀÒÞÒÌÒ ÆÏÇÉÂÅÂÏ“3 - „ÀÒÞÒÌÒ ÆÏÇÉÂÅÂÏ“3 - „ÀÒÞÒÌÒ ÆÏÇÉÂÅÂÏ“3 - „ÀÒÞÒÌÒ ÆÏÇÉÂÅÂÏ“3 - „ÀÒÞÒÌÒ ÆÏÇÉÂÅÂÏ“ ïè øåèàõâåâïøò, èëèõèïîåþåäàï õèåþò æïïõäëåþòà àï- íïþîïæ ãïæïíïùòäæï. ðòîâåäò ïæãòäò õèïàï 26%-òà (465 õèï) „öòðòïò ¸ëäæòíãèï“ æïòêïâï, èåëîå ïæãòäçåï „àòþòìò æïçéâåâï“ 23%-òà (408 õèï), èåìïèå êò - „ïäæïãò“ 15%-òà (273 õèï). õèïàï æïî÷åíòäò îïëæåíëþï ãïæïíïùòäæï øåè- æåã êëèðïíòåþçå - “óíòìëíò”, “ïîæò”, “ðìð æïçéâåâï”, “þå- íåôòüìò”, “òèåæò L” æï ïäôï. „öòðòïò ¸ëäæòíãò“ æïïîìæï 2001 ùåäì, 2006 ùäòæïí åâîëðòì åîà-åîàò óèìõâòäåìò ìïæïçéâåâë êëèðïíòòì, “âåíòììïæïçéâåâëöãóôòì”ùåâîòãïõæï.„öòðòïò¸ëäæòí- ãò“ èëèõèïîåþåäì èëèìïõóîåþòì ôïîàë ìðåáüîì ìàïâï- çëþì - öïíèîàåäëþòì æïçéâåâï, ïâüëæïçéâåâï, ðïìóõòì- èãåþäëþòì æïçéâåâï, ìïêîåæòüë øåíïüïíåþòì æïçéâåâï æï ìõâï… ôïîèïúåâüóäò ìåáüëîò 1 - „ÐÅ-ÅÌ-ÐÅ“1 - „ÐÅ-ÅÌ-ÐÅ“1 - „ÐÅ-ÅÌ-ÐÅ“1 - „ÐÅ-ÅÌ-ÐÅ“1 - „ÐÅ-ÅÌ-ÐÅ“ 2 - „ÏÂÅÎÌÒ“2 - „ÏÂÅÎÌÒ“2 - „ÏÂÅÎÌÒ“2 - „ÏÂÅÎÌÒ“2 - „ÏÂÅÎÌÒ“ 3 - „ÖÒÐÒÌÒ“3 - „ÖÒÐÒÌÒ“3 - „ÖÒÐÒÌÒ“3 - „ÖÒÐÒÌÒ“3 - „ÖÒÐÒÌÒ“ îëãëîú ãïèëêòàõâòæïí ÷ïíì, èëèõèïîåþåäàï óèîïâ- äåìëþï óðòîïüåìëþïì „PSP“-ì” èëèìïõóîåþïì ïíòÿåþì. ãï- èëêòàõâïøò ðòîâåäò ïæãòäò ìùëîåæ „ðå-åì-ðå“-è æïòêïâï 42%-òà (840 õèï), èåëîåï „ïâåîìò“ 25%-òà (500 õèï). èåìïèå „öòðòìò“ 16%-òà (320 õèï). õèïàï æïî÷åíòäò íïùòäò êò øåè- æåã êëèðïíòåþçå ãïæïíïùòäæï - “ôïîèïæåðë”, “ìïõïäõë ïôàòïáò”, “ôïîèìïõäò”. èòèæòíïîå ùåäì, PSP „ëáîëì þîåíæïæ“ óêâå èåúïèå- üåæ æïìïõåäæï. êëèðïíòïì ùäòì î÷åóäò ôïîèïúåâüóäò þîåíæòì ùëæåþï „Golden Brand”-òì æïöòäëæåþòì úåîåèë- íòïäçå èòåíòÿï. æïöòäæëåþòì ëîãïíòçïüëîò êëèðïíòï GLOBAL IDEA æï ãïçåàò The FINANCIAL òñë. ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë-ìïèîåùâåäë ðïäïüòì, ìïåîàïøëîòìë ðïäïüòì, åâîëðòì ôëíæòì æï èåùïîèå áïäàï ìïþÿëì èõïîæïÿåîòà ÷ïüïîåþóä éëíòìûòåþïçå PSP-s ìðåúòïäóîò öòäæë ãï- æïåúï. ”ëáîëì þîåíæì” 200-èæå åáìðåîüò ïâäåíì æï òì êëèðïíòåþò öòäæëâæåþï, îëèäåþèïú ùäòì ãïíèïâäëþïøò ãïíìïêóàîåþóä ùïîèïüåþåþì èòïéùòåì æï ìïçëãïæëåþòì èëùëíåþï æï ïéòïîåþï èëòðëâåì. ìïüåäåêëèóíòêïúòë ìåáüëîò 1 - „ÈÏÃÀÒÊËÈÒ”1 - „ÈÏÃÀÒÊËÈÒ”1 - „ÈÏÃÀÒÊËÈÒ”1 - „ÈÏÃÀÒÊËÈÒ”1 - „ÈÏÃÀÒÊËÈÒ” 2 - „ÖÅËÌÅÄÒ“2 - „ÖÅËÌÅÄÒ“2 - „ÖÅËÌÅÄÒ“2 - „ÖÅËÌÅÄÒ“2 - „ÖÅËÌÅÄÒ“ 3 - „ÞÒÄÏÒÍÒ“3 - „ÞÒÄÏÒÍÒ“3 - „ÞÒÄÏÒÍÒ“3 - „ÞÒÄÏÒÍÒ“3 - „ÞÒÄÏÒÍÒ“ ïè øåèàõâåâïøò, èëèõèïîåþåäàï ôïâëîòüò „èïãàòï“ - èïí õèïàï 61% èòòéë (1098 õèï). èåëîå „öåëìåäò“ 29%-òà (552 õèï), èåìïèå - „þòäïòíò“ 10%-òà. øðì „èïãàòêëèò“, îëãëîú èëþòäóîò êïâøòîãïþèóäë- þòì ëðåîïüëîò, 1996 ùäòì 12 àåþåîâïäì æïôóûíæï, êë- èåîúòóäò ìïáèòïíëþï êò 1997 ùäòì ìåáüåèþîòæïí æïòùñë. 2016 ùäòì 31 èïòìì ìïáïîàâåäëøò ðòîâåäïæ ãïåøâï 4.5G LTE-Aæâïíúåæ áìåäò. 2018 ùäòì 2 èïòìì ðòîâåäïæ ìïáïî- àâåäëøò “èïãàòêëèèï” ãïóøâï VoLTE (Voice over Long Term Evolution) üåáíëäëãòï. íïâàëþòèðëîüòëîò êëèðïíòåþò 1 - „ÂÒÌËÄÒ“1 - „ÂÒÌËÄÒ“1 - „ÂÒÌËÄÒ“1 - „ÂÒÌËÄÒ“1 - „ÂÒÌËÄÒ“ 2 - „ÎËÈÐÅÜÎËÄÒ“2 - „ÎËÈÐÅÜÎËÄÒ“2 - „ÎËÈÐÅÜÎËÄÒ“2 - „ÎËÈÐÅÜÎËÄÒ“2 - „ÎËÈÐÅÜÎËÄÒ“ 3 - „ÄÓÊËÒÄÒ“3 - „ÄÓÊËÒÄÒ“3 - „ÄÓÊËÒÄÒ“3 - „ÄÓÊËÒÄÒ“3 - „ÄÓÊËÒÄÒ“ ìïùâïâòì þïçïîçå èëèõèïîåþåäàï 35% (418 õèï) óðòîï- üåìëþïì êëèðïíòï „âòìëäì“ ïíòÿåþì, èåëîå æï èåìïèå ïæ- ãòäåþì àïíïþïîò îïëæåíëþòì õèåþòà „îëèðåüîëäò“ æï „äóêëòäò“ òíïùòäåþåí 26%-òà. èåëàõåï „ãïäôò“ 20%-òà. “âòìëä ðåüîëäòóè öëîöòïì” ìïáïîàâåäëøò ìïêóà- îåþïøò ïîìåþóäò ïâüëãïìïèïîàò ìïæãóîåþòì ñâåäïçå ôïîàë áìåäò ïáâì æï áâåñíòì íïâàëþìåáüëîøò ìïúïäë þïçîòì äòæåîòï. 2001 ùåäì „âòìëäò“ òñë ðòîâåäò íïâ- àëþêëèðïíòï, îëèåäèïú ìïáïîàâåäëì þïçïîçå òíëâïúò- óîò ðîëæóáüò, êëîðëîïúòóäò ÷òðóîò þïîïàò æïíåîãï. „âòìëäò“ åîà-åîàò ñâåäïçå èìõâòäò æïèìïáèåþåäòï æï êëîðëîïúòóäò ìëúòïäóîò ðïìóõòìèãåþäëþòì ìüîïüå- ãòòàï æï ðîëåáüåþòà, óêâå èîïâïäò ùïîèïüåþòà ùåäòï ëðåîòîåþì þïçïîçå. ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòà èëâïÿîå êëèðïíòåþò 1 - „ÏÄÜÏËÁÅÒ“1 - „ÏÄÜÏËÁÅÒ“1 - „ÏÄÜÏËÁÅÒ“1 - „ÏÄÜÏËÁÅÒ“1 - „ÏÄÜÏËÁÅÒ“ 2 - „ÏÎÏÒ-ÌÈÏÒÄÒ“2 - „ÏÎÏÒ-ÌÈÏÒÄÒ“2 - „ÏÎÏÒ-ÌÈÏÒÄÒ“2 - „ÏÎÏÒ-ÌÈÏÒÄÒ“2 - „ÏÎÏÒ-ÌÈÏÒÄÒ“ 3 - „ÅÄÒÜ ÅÄÅÁÜÎËÍÒÁÌÒ“3 - „ÅÄÒÜ ÅÄÅÁÜÎËÍÒÁÌÒ“3 - „ÅÄÒÜ ÅÄÅÁÜÎËÍÒÁÌÒ“3 - „ÅÄÒÜ ÅÄÅÁÜÎËÍÒÁÌÒ“3 - „ÅÄÒÜ ÅÄÅÁÜÎËÍÒÁÌÒ“ ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòì þïçïîçå èëèõèïîåþäåþøò ñâåäïçå ðëðóäïîóäò „ïäüïëáåòï“. ãïèëêòàõóäàï 59% ìùëîåæ „ïäüïëáåòì“ ïíòÿåþì óðòîïüåìëþïì. èåëîå 23%- òà “ïîïò-ìèïòäòï”, 9%-èï õèï „åäòü åäåáüîëíòêìì“ èòì- ãïçåà „þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîò öãóôòì ùòíïìïïõïäùë ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò „þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï ùòíïìïïõïäùäëæ ÷ïïüïîï ãïèëêòàõâï/êâäåâï, îëèäòì èòçïíòú ìõâïæïìõâï ìôåîë-„þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï ùòíïìïïõïäùäëæ ÷ïïüïîï ãïèëêòàõâï/êâäåâï, îëèäòì èòçïíòú ìõâïæïìõâï ìôåîë-„þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï ùòíïìïïõïäùäëæ ÷ïïüïîï ãïèëêòàõâï/êâäåâï, îëèäòì èòçïíòú ìõâïæïìõâï ìôåîë-„þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï ùòíïìïïõïäùäëæ ÷ïïüïîï ãïèëêòàõâï/êâäåâï, îëèäòì èòçïíòú ìõâïæïìõâï ìôåîë-„þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï ùòíïìïïõïäùäëæ ÷ïïüïîï ãïèëêòàõâï/êâäåâï, îëèäòì èòçïíòú ìõâïæïìõâï ìôåîë- øò èëáèåæò áïîàóäò êëèðïíòåþòì ðëðóäïîëþòì ãïíìïçéâîï òñë. êòàõâïîò 10 ûòîòàïæ þòçíåììåáüëîì èëòúïâæï.øò èëáèåæò áïîàóäò êëèðïíòåþòì ðëðóäïîëþòì ãïíìïçéâîï òñë. êòàõâïîò 10 ûòîòàïæ þòçíåììåáüëîì èëòúïâæï.øò èëáèåæò áïîàóäò êëèðïíòåþòì ðëðóäïîëþòì ãïíìïçéâîï òñë. êòàõâïîò 10 ûòîòàïæ þòçíåììåáüëîì èëòúïâæï.øò èëáèåæò áïîàóäò êëèðïíòåþòì ðëðóäïîëþòì ãïíìïçéâîï òñë. êòàõâïîò 10 ûòîòàïæ þòçíåììåáüëîì èëòúïâæï.øò èëáèåæò áïîàóäò êëèðïíòåþòì ðëðóäïîëþòì ãïíìïçéâîï òñë. êòàõâïîò 10 ûòîòàïæ þòçíåììåáüëîì èëòúïâæï. åìåíòï: ìïþïíêë ìåáüëîò, ìïæïçéâåâë ìåáüëîò, ôïîèïúåâüóäò ìåáüëîò, üåäåêëèóíòêïúòåþòì ìåáüëîò, íïâàëþòèðëîüòëîàï ìåá-åìåíòï: ìïþïíêë ìåáüëîò, ìïæïçéâåâë ìåáüëîò, ôïîèïúåâüóäò ìåáüëîò, üåäåêëèóíòêïúòåþòì ìåáüëîò, íïâàëþòèðëîüòëîàï ìåá-åìåíòï: ìïþïíêë ìåáüëîò, ìïæïçéâåâë ìåáüëîò, ôïîèïúåâüóäò ìåáüëîò, üåäåêëèóíòêïúòåþòì ìåáüëîò, íïâàëþòèðëîüòëîàï ìåá-åìåíòï: ìïþïíêë ìåáüëîò, ìïæïçéâåâë ìåáüëîò, ôïîèïúåâüóäò ìåáüëîò, üåäåêëèóíòêïúòåþòì ìåáüëîò, íïâàëþòèðëîüòëîàï ìåá-åìåíòï: ìïþïíêë ìåáüëîò, ìïæïçéâåâë ìåáüëîò, ôïîèïúåâüóäò ìåáüëîò, üåäåêëèóíòêïúòåþòì ìåáüëîò, íïâàëþòèðëîüòëîàï ìåá- üëîò, ìïèøåíåþäë ìåáüëîò, ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòà èëâïÿîå êëèðïíòåþò, ìùîïôò êâåþòì îåìüëîíåþò, áïîàóäò äóæòì êëèðïíò-üëîò, ìïèøåíåþäë ìåáüëîò, ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòà èëâïÿîå êëèðïíòåþò, ìùîïôò êâåþòì îåìüëîíåþò, áïîàóäò äóæòì êëèðïíò-üëîò, ìïèøåíåþäë ìåáüëîò, ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòà èëâïÿîå êëèðïíòåþò, ìùîïôò êâåþòì îåìüëîíåþò, áïîàóäò äóæòì êëèðïíò-üëîò, ìïèøåíåþäë ìåáüëîò, ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòà èëâïÿîå êëèðïíòåþò, ìùîïôò êâåþòì îåìüëîíåþò, áïîàóäò äóæòì êëèðïíò-üëîò, ìïèøåíåþäë ìåáüëîò, ìïñëôïúõëâîåþë üåáíòêòà èëâïÿîå êëèðïíòåþò, ìùîïôò êâåþòì îåìüëîíåþò, áïîàóäò äóæòì êëèðïíò- åþò æï éâòíòì ïæãòäëþîòâò èùïîèëåþäåþò.åþò æï éâòíòì ïæãòäëþîòâò èùïîèëåþäåþò.åþò æï éâòíòì ïæãòäëþîòâò èùïîèëåþäåþò.åþò æï éâòíòì ïæãòäëþîòâò èùïîèëåþäåþò.åþò æï éâòíòì ïæãòäëþîòâò èùïîèëåþäåþò. ãïèëêòàõâïøò èëíïùòäåëþï 1 800-èï ïæïèòïíèï èòòéë.ãïèëêòàõâïøò èëíïùòäåëþï 1 800-èï ïæïèòïíèï èòòéë.ãïèëêòàõâïøò èëíïùòäåëþï 1 800-èï ïæïèòïíèï èòòéë.ãïèëêòàõâïøò èëíïùòäåëþï 1 800-èï ïæïèòïíèï èòòéë.ãïèëêòàõâïøò èëíïùòäåëþï 1 800-èï ïæïèòïíèï èòòéë. ØÅÆÅÃÅÞÒ ØÅÈÆÅÃÍÏÒÎÏÆ ÃÏÆÏÍÏÙÒÄÆÏ:ØÅÆÅÃÅÞÒ ØÅÈÆÅÃÍÏÒÎÏÆ ÃÏÆÏÍÏÙÒÄÆÏ:ØÅÆÅÃÅÞÒ ØÅÈÆÅÃÍÏÒÎÏÆ ÃÏÆÏÍÏÙÒÄÆÏ:ØÅÆÅÃÅÞÒ ØÅÈÆÅÃÍÏÒÎÏÆ ÃÏÆÏÍÏÙÒÄÆÏ:ØÅÆÅÃÅÞÒ ØÅÈÆÅÃÍÏÒÎÏÆ ÃÏÆÏÍÏÙÒÄÆÏ: úï. õèïàï æïî÷åíòäò îïëæåíëþï øåèæåã êëèðïíòåþçå ãï- æïíïùòäæï - “üåáíëþóèò”, “èåüîëèïüò’, “èåãïüåáíòêï’... „ïäüï“ æï „ëáåò“ ãïåîàòïíåþóäò ìïõòà þïçïîçå 2015 ùäòæïí ëðåîòîåþåí. „ïäüï“ æï „ëáåò“ öïèóîò þîóíâòà æï èïéïçòïàï îïëæåíëþòà ìïáïîàâåäëì üåáíòêòì þïç- îòì ñâåäïçå æòæò ùòäòì èôäëþåäòï. ìùîïôò êâåþòì ìåáüëîò 1 - „ÈÏÊÆËÍÏÄÆÌÒ“1 - „ÈÏÊÆËÍÏÄÆÌÒ“1 - „ÈÏÊÆËÍÏÄÆÌÒ“1 - „ÈÏÊÆËÍÏÄÆÌÒ“1 - „ÈÏÊÆËÍÏÄÆÌÒ“ 2 - „ÂÅÍÆÒ“2 - „ÂÅÍÆÒ“2 - „ÂÅÍÆÒ“2 - „ÂÅÍÆÒ“2 - „ÂÅÍÆÒ“ 3 - „ÁÅÒ-ÅÔ-ÌÒ“3 - „ÁÅÒ-ÅÔ-ÌÒ“3 - „ÁÅÒ-ÅÔ-ÌÒ“3 - „ÁÅÒ-ÅÔ-ÌÒ“3 - „ÁÅÒ-ÅÔ-ÌÒ“ ìùîïôò êâåþòì þïçïîçå äòæåîòì ðëçòúòïì ïî àèëþì „èïêæëíïäæìò“. èëèõèïîåþåäàï 56% (1008 õèï) ìùëîåæ ìùîïôò êâåþòì ãäëþïäóî ãòíïíüì ïíòÿåþì óðòîïüåìëþïì. èåëîå õèïàï 24%-òà (432 õèï) „âåíæò“-òï. èåìïèå ïæãòäì „êåò-åô-ìò“ òêïâåþì 7%-òà, êëèðïíòï „èïêæëíïäæìò” òàâäòì 33 000-çå èåü êâåþòì ëþòåáüì 119 áâåñïíïøò, îëèäåþòú ñëâåäæéòóîïæ åèìï- õóîåþòïí 52 èòäòëíçå èåü èëèõèïîåþåäì. ìïáïîàâåäëøò èïêæëíïäæìòì ðòîâåäò îåìüëîïíò àþòäòìøò, 1999 ùäòì 5 àåþåîâïäì ãïòõìíï. èïêæëíïäæì ìïáïîàâåäë ïõäï óê- âå 13 îåìüëîíòàï æï 1000-çå èåüò æïìïáèåþóäò ïæïèòï- íòà ëðåîòîåþì. áïîàóäò äóæòì êëèðïíòåþò 1 - „ÇÅÆÏÇÅÍÒ“1 - „ÇÅÆÏÇÅÍÒ“1 - „ÇÅÆÏÇÅÍÒ“1 - „ÇÅÆÏÇÅÍÒ“1 - „ÇÅÆÏÇÅÍÒ“ 2 - „ÊÏÌÜÅÄÒ“2 - „ÊÏÌÜÅÄÒ“2 - „ÊÏÌÜÅÄÒ“2 - „ÊÏÌÜÅÄÒ“2 - „ÊÏÌÜÅÄÒ“ 3 - „ÍÏÜÏÕÜÏÎÒ“3 - „ÍÏÜÏÕÜÏÎÒ“3 - „ÍÏÜÏÕÜÏÎÒ“3 - „ÍÏÜÏÕÜÏÎÒ“3 - „ÍÏÜÏÕÜÏÎÒ“ äóæòì þïçïîçå èëèõèïîåþäåþòì ôïâëîòüò „áïîàóäò äóæòì êëèðïíòï- çåæïçåíòï“. èëèõèïîåþåäàï 31,5% (567 õèï) ìùëîåæ „çåæçåíì“ ïíòÿåþì óðòîïüåìëþïì, èåëîå „êïì- üåäò“ 20%-òà, õëäë èåìïèå ïæãòäì „íïüïõüïîò“ òêïâåþì õèïàï 15,7%-òà. õèïàï æïî÷åíòäò îïëæåíëþï ãïæïíïùòä- æï øåèæåã êëðïíòåþçå - “ïòìò”, “ñïçþåãò’, æï ìõâï. êëèðïíòïì ìïáïîàâåäëì äóæòìï æï óïäêë¸ëäë ìïì- èåäåþòì þïçïîçå èóøëþòì 20 ùäòïíò ùïîïüåþóäò ãïèëú- æòäåþï ãïï÷íòï. ìïêóàîòâ “áïîàóäò äóæòì êëèðïíòï - çåæïçåíò” 2011 ùåäì æïïîìæï. 2012 ùäòì 2 ïðîòäì êò ìï- ãóîïèëøò ìïçåòèëæ ãïòõìíï èòìò äóæìïõïîøò ìïáïîàâå- äëì þïçïîçå ãïèë÷íæï äóæò “çåæïçåíò” áïîàóäò éâòíòì êëèðïíòåþò 1 - „ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ“1 - „ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ“1 - „ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ“1 - „ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ“1 - „ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ“ 2 - „ÊÏÕÓÎÒ ÜÎÏÆÒÚÒÓÄÒ ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ“2 - „ÊÏÕÓÎÒ ÜÎÏÆÒÚÒÓÄÒ ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ“2 - „ÊÏÕÓÎÒ ÜÎÏÆÒÚÒÓÄÒ ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ“2 - „ÊÏÕÓÎÒ ÜÎÏÆÒÚÒÓÄÒ ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ“2 - „ÊÏÕÓÎÒ ÜÎÏÆÒÚÒÓÄÒ ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ“ 3 - „ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ ÕÏÎÅÞÏ“3 - „ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ ÕÏÎÅÞÏ“3 - „ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ ÕÏÎÅÞÏ“3 - „ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ ÕÏÎÅÞÏ“3 - „ÈÅÉÂÒÍÅËÞÏ ÕÏÎÅÞÏ“ áïîàóäò éâòíòì èùïîèëåþäåþòæïí, èëèõèïîåþåäàï ôïâëîòüò „àåäòïíò âåäòï“, ãïèëêòàõóäàï 53% ìùëîåæ „àåäòïíò âåäòì“ ðîëæóáúòïì ïíòÿåþì óðòîïüåìëþïì. èå- ëîå „êïõóîò üîïæòúòóäò èåéâòíåëþïï“ õèïàï 21.3%-òà. èåìïèå ïæãòäçåï „èåéâòíåëþï õïîåþï“ 15%-òà.
  4. 4. 4 www.BFM.ge #536 dekemberi Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.

×