Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #532

518,975 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

ბანკები და ფინანსები #532

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #532 30 ivlisi, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4 “òâïíòøâòäò úæòäëþì“òâïíòøâòäò úæòäëþì“òâïíòøâòäò úæòäëþì“òâïíòøâòäò úæòäëþì“òâïíòøâòäò úæòäëþì õåäòæïí ãïøâåþóäòõåäòæïí ãïøâåþóäòõåäòæïí ãïøâåþóäòõåäòæïí ãïøâåþóäòõåäòæïí ãïøâåþóäò èïîàâòì ìïæïâååþòèïîàâòì ìïæïâååþòèïîàâòì ìïæïâååþòèïîàâòì ìïæïâååþòèïîàâòì ìïæïâååþò æïòþîóíëì...”æïòþîóíëì...”æïòþîóíëì...”æïòþîóíëì...”æïòþîóíëì...” ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 “ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò“ìïáïîàâåäëøò èïîòõóïíïì èëõèïîåþïèïîòõóïíïì èëõèïîåþïèïîòõóïíïì èëõèïîåþïèïîòõóïíïì èëõèïîåþïèïîòõóïíïì èëõèïîåþï ïîòì ìîóäïæïîòì ìîóäïæïîòì ìîóäïæïîòì ìîóäïæïîòì ìîóäïæ äåãïäóîò”äåãïäóîò”äåãïäóîò”äåãïäóîò”äåãïäóîò” ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ.6ãâ.6ãâ.6ãâ.6ãâ.6 „òìåà áâåñíåþøò, ìïæïú„òìåà áâåñíåþøò, ìïæïú„òìåà áâåñíåþøò, ìïæïú„òìåà áâåñíåþøò, ìïæïú„òìåà áâåñíåþøò, ìïæïú æïçéâåâòì êóäüóîïæïçéâåâòì êóäüóîïæïçéâåâòì êóäüóîïæïçéâåâòì êóäüóîïæïçéâåâòì êóäüóîï æïþïäòï, ìïâïäæåþóäëæïþïäòï, ìïâïäæåþóäëæïþïäòï, ìïâïäæåþóäëæïþïäòï, ìïâïäæåþóäëæïþïäòï, ìïâïäæåþóäë æïçéâåâòì ïîìåþëþïæïçéâåâòì ïîìåþëþïæïçéâåâòì ïîìåþëþïæïçéâåâòì ïîìåþëþïæïçéâåâòì ïîìåþëþï óîòãë ïî òáíåþï “óîòãë ïî òáíåþï “óîòãë ïî òáíåþï “óîòãë ïî òáíåþï “óîòãë ïî òáíåþï “ „ìïúïäë æïêîåæòüåþòì„ìïúïäë æïêîåæòüåþòì„ìïúïäë æïêîåæòüåþòì„ìïúïäë æïêîåæòüåþòì„ìïúïäë æïêîåæòüåþòì èïéïäò üåèðåþòìïì,èïéïäò üåèðåþòìïì,èïéïäò üåèðåþòìïì,èïéïäò üåèðåþòìïì,èïéïäò üåèðåþòìïì, ìïèëèõèïîåþäëìïèëèõèïîåþäëìïèëèõèïîåþäëìïèëèõèïîåþäëìïèëèõèïîåþäë êîåæòüòì çîæïêîåæòüòì çîæïêîåæòüòì çîæïêîåæòüòì çîæïêîåæòüòì çîæï ïèúòîåþì èøð-òì çîæïì,ïèúòîåþì èøð-òì çîæïì,ïèúòîåþì èøð-òì çîæïì,ïèúòîåþì èøð-òì çîæïì,ïèúòîåþì èøð-òì çîæïì, îïú êòæåâ óôîëîïú êòæåâ óôîëîïú êòæåâ óôîëîïú êòæåâ óôîëîïú êòæåâ óôîë çîæòì îòìêì“çîæòì îòìêì“çîæòì îòìêì“çîæòì îòìêì“çîæòì îòìêì“ ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ”èåüîï æåâåäëðèåíüò“”èåüîï æåâåäëðèåíüò“”èåüîï æåâåäëðèåíüò“”èåüîï æåâåäëðèåíüò“”èåüîï æåâåäëðèåíüò“ èïàòâå êëèðäåáìòì –èïàòâå êëèðäåáìòì –èïàòâå êëèðäåáìòì –èïàòâå êëèðäåáìòì –èïàòâå êëèðäåáìòì – „èåüîï ðïîêòì“ óêâå„èåüîï ðïîêòì“ óêâå„èåüîï ðïîêòì“ óêâå„èåüîï ðïîêòì“ óêâå„èåüîï ðïîêòì“ óêâå ïîìåþóäò èëþòíïæîååþòìïîìåþóäò èëþòíïæîååþòìïîìåþóäò èëþòíïæîååþòìïîìåþóäò èëþòíïæîååþòìïîìåþóäò èëþòíïæîååþòì òíüåîåìåþòìòíüåîåìåþòìòíüåîåìåþòìòíüåîåìåþòìòíüåîåìåþòì ãïàâïäòìùòíåþïì ïîãïàâïäòìùòíåþïì ïîãïàâïäòìùòíåþïì ïîãïàâïäòìùòíåþïì ïîãïàâïäòìùòíåþïì ïî ïðòîåþìïðòîåþìïðòîåþìïðòîåþìïðòîåþì èëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òì ôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòà 30.08.2018-òì èæãëèïîåëþòà30.08.2018-òì èæãëèïîåëþòà30.08.2018-òì èæãëèïîåëþòà30.08.2018-òì èæãëèïîåëþòà30.08.2018-òì èæãëèïîåëþòà ÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................. 77777 ÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ ......................................................................88888 ÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒ............................................................................................................................. 99999 ÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................. 1010101010 ÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒ ...............................................................................................1111111111 ÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................................ 1212121212 ÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ ...........................................................................................................................................................1313131313 ÌÌ ÞÏÍÊÒ ÊÎÅÆËÌÌ ÞÏÍÊÒ ÊÎÅÆËÌÌ ÞÏÍÊÒ ÊÎÅÆËÌÌ ÞÏÍÊÒ ÊÎÅÆËÌÌ ÞÏÍÊÒ ÊÎÅÆË ...................................................................................................................................................... 1414141414 ÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒ ...............................................................................................................................................................................1515151515 ÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .....1616161616 ÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .....1717171717 ÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒ .................................................................................................................................................................................... 1818181818 ÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .......................................................1919191919 ÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÏÁÏÎÀÂÅÄË ......................................................................................................................................................................................... 2 02 02 02 02 0 ÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒ ......................................................................................................... 2121212121 ÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌË ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË.............................................................................................................. 2 22 22 22 22 2 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 æïãîëâåþòàò ðåíìòòìæïãîëâåþòàò ðåíìòòìæïãîëâåþòàò ðåíìòòìæïãîëâåþòàò ðåíìòòìæïãîëâåþòàò ðåíìòòì øåìïõåþ êïíëíò èòéåþóäòïøåìïõåþ êïíëíò èòéåþóäòïøåìïõåþ êïíëíò èòéåþóäòïøåìïõåþ êïíëíò èòéåþóäòïøåìïõåþ êïíëíò èòéåþóäòï - óçîóíâåäò ìòþåîòì- óçîóíâåäò ìòþåîòì- óçîóíâåäò ìòþåîòì- óçîóíâåäò ìòþåîòì- óçîóíâåäò ìòþåîòì ãïîïíüòï àó ãïóàâäåäòãïîïíüòï àó ãïóàâäåäòãïîïíüòï àó ãïóàâäåäòãïîïíüòï àó ãïóàâäåäòãïîïíüòï àó ãïóàâäåäò îòìêòîòìêòîòìêòîòìêòîòìêò ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 èïîòõóïíïì èëõèïîåþïçåèïîòõóïíïì èëõèïîåþïçåèïîòõóïíïì èëõèïîåþïçåèïîòõóïíïì èëõèïîåþïçåèïîòõóïíïì èëõèïîåþïçå ïæèòíòìüîïúòóäòïæèòíòìüîïúòóäòïæèòíòìüîïúòóäòïæèòíòìüîïúòóäòïæèòíòìüîïúòóäò öïîòèïú ãïóáèæï – îïöïîòèïú ãïóáèæï – îïöïîòèïú ãïóáèæï – îïöïîòèïú ãïóáèæï – îïöïîòèïú ãïóáèæï – îï øåæåãåþò èëïáâìøåæåãåþò èëïáâìøåæåãåþò èëïáâìøåæåãåþò èëïáâìøåæåãåþò èëïáâì èïîòõóïíïì äåãïäòçåþïìèïîòõóïíïì äåãïäòçåþïìèïîòõóïíïì äåãïäòçåþïìèïîòõóïíïì äåãïäòçåþïìèïîòõóïíïì äåãïäòçåþïì ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ðïîäïèåíüøò „ãïÿåæòäò“ðïîäïèåíüøò „ãïÿåæòäò“ðïîäïèåíüøò „ãïÿåæòäò“ðïîäïèåíüøò „ãïÿåæòäò“ðïîäïèåíüøò „ãïÿåæòäò“ êïíëíðîëåáüåþò -êïíëíðîëåáüåþò -êïíëíðîëåáüåþò -êïíëíðîëåáüåþò -êïíëíðîëåáüåþò - äëþòîåþï àóäëþòîåþï àóäëþòîåþï àóäëþòîåþï àóäëþòîåþï àó êëîóôúòóäò ãïîòãåþåþòêëîóôúòóäò ãïîòãåþåþòêëîóôúòóäò ãïîòãåþåþòêëîóôúòóäò ãïîòãåþåþòêëîóôúòóäò ãïîòãåþåþò óèëáèåæëþòì ìïíïúâäëæóèëáèåæëþòì ìïíïúâäëæóèëáèåæëþòì ìïíïúâäëæóèëáèåæëþòì ìïíïúâäëæóèëáèåæëþòì ìïíïúâäëæ ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13 ïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòì øåèæåã, ìïäëèþïîæåøåèæåã, ìïäëèþïîæåøåèæåã, ìïäëèþïîæåøåèæåã, ìïäëèþïîæåøåèæåã, ìïäëèþïîæå þòçíåìòú ìïþïíêëþòçíåìòú ìïþïíêëþòçíåìòú ìïþïíêëþòçíåìòú ìïþïíêëþòçíåìòú ìïþïíêë ìåáüëîèï ÷ïòþïîïìåáüëîèï ÷ïòþïîïìåáüëîèï ÷ïòþïîïìåáüëîèï ÷ïòþïîïìåáüëîèï ÷ïòþïîï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 îïüëè âåî ïõåîõåþìîïüëè âåî ïõåîõåþìîïüëè âåî ïõåîõåþìîïüëè âåî ïõåîõåþìîïüëè âåî ïõåîõåþì ìïáïîàâåäë åâîëðåäòìïáïîàâåäë åâîëðåäòìïáïîàâåäë åâîëðåäòìïáïîàâåäë åâîëðåäòìïáïîàâåäë åâîëðåäò üóîòìüåþòì èëçòæâïìüóîòìüåþòì èëçòæâïìüóîòìüåþòì èëçòæâïìüóîòìüåþòì èëçòæâïìüóîòìüåþòì èëçòæâïì ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 „àïèþïáëì øåìïõåþ êïíëíò“„àïèþïáëì øåìïõåþ êïíëíò“„àïèþïáëì øåìïõåþ êïíëíò“„àïèþïáëì øåìïõåþ êïíëíò“„àïèþïáëì øåìïõåþ êïíëíò“ åâîëêïâøòîòìåâîëêïâøòîòìåâîëêïâøòîòìåâîëêïâøòîòìåâîëêïâøòîòì æòîåáüòâåþì 39 - æïí 36æòîåáüòâåþì 39 - æïí 36æòîåáüòâåþì 39 - æïí 36æòîåáüòâåþì 39 - æïí 36æòîåáüòâåþì 39 - æïí 36 øåèàõâåâïøò ïî åèàõâåâï -øåèàõâåâïøò ïî åèàõâåâï -øåèàõâåâïøò ïî åèàõâåâï -øåèàõâåâïøò ïî åèàõâåâï -øåèàõâåâïøò ïî åèàõâåâï - õåäòìóôäåþïè óêïíõåäòìóôäåþïè óêïíõåäòìóôäåþïè óêïíõåäòìóôäåþïè óêïíõåäòìóôäåþïè óêïí æïòõòïæïòõòïæïòõòïæïòõòïæïòõòï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 21ãâ. 21ãâ. 21ãâ. 21ãâ. 21 îëãëî òôäïíãåþïîëãëî òôäïíãåþïîëãëî òôäïíãåþïîëãëî òôäïíãåþïîëãëî òôäïíãåþï ôåõþóîàòìôåõþóîàòìôåõþóîàòìôåõþóîàòìôåõþóîàòì ãïíâòàïîåþòìàâòìãïíâòàïîåþòìàâòìãïíâòàïîåþòìàâòìãïíâòàïîåþòìàâòìãïíâòàïîåþòìàâòì ãïèëñëôòäò èòäòëíåþòãïèëñëôòäò èòäòëíåþòãïèëñëôòäò èòäòëíåþòãïèëñëôòäò èòäòëíåþòãïèëñëôòäò èòäòëíåþò ìïþïíêë üïíãë - âòí ïîòì ùïèñâïíò îïüëè ñòæòì “áïîàó þïíêì” òâïíòøâòäò, îïüëè ïñëâíåþì ãïåîàòïíåþïì æïîïüëè ñòæòì “áïîàó þïíêì” òâïíòøâòäò, îïüëè ïñëâíåþì ãïåîàòïíåþïì æïîïüëè ñòæòì “áïîàó þïíêì” òâïíòøâòäò, îïüëè ïñëâíåþì ãïåîàòïíåþïì æïîïüëè ñòæòì “áïîàó þïíêì” òâïíòøâòäò, îïüëè ïñëâíåþì ãïåîàòïíåþïì æïîïüëè ñòæòì “áïîàó þïíêì” òâïíòøâòäò, îïüëè ïñëâíåþì ãïåîàòïíåþïì æï òáíåþï àó ïîï äòæåîò þïíêåþòì îåïäóîò êëíêóîåíüò ïè óúíïóîò øåîùñèòìòáíåþï àó ïîï äòæåîò þïíêåþòì îåïäóîò êëíêóîåíüò ïè óúíïóîò øåîùñèòìòáíåþï àó ïîï äòæåîò þïíêåþòì îåïäóîò êëíêóîåíüò ïè óúíïóîò øåîùñèòìòáíåþï àó ïîï äòæåîò þïíêåþòì îåïäóîò êëíêóîåíüò ïè óúíïóîò øåîùñèòìòáíåþï àó ïîï äòæåîò þïíêåþòì îåïäóîò êëíêóîåíüò ïè óúíïóîò øåîùñèòì øåæåãïæ ùïîèëøëþòäò ôòíïíìóîò òíìüòüóüòøåæåãïæ ùïîèëøëþòäò ôòíïíìóîò òíìüòüóüòøåæåãïæ ùïîèëøëþòäò ôòíïíìóîò òíìüòüóüòøåæåãïæ ùïîèëøëþòäò ôòíïíìóîò òíìüòüóüòøåæåãïæ ùïîèëøëþòäò ôòíïíìóîò òíìüòüóüò ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8
  2. 2. 2 www.BFM.ge #532 ivlisi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 ôòíïíìàï ìïèòíòìüîë òâíòìøò 4%-òïí åêëíëèòêóî çîæïì èøåíåþäëþòì ìåáüëî- øò üåèðòì øåíåäåþòà õìíòì, - ïèòì øåìïõåþ ôòíïíìàï èòíòìüîòì èëïæãòäåè, íòêëäëç ãïãóïè ãïíïúõïæï. èòìòâå àáèòà, àïâòì èõîòâ, èøåíåþäëþåþòì üåèðòì øåèúòîåþï òè îåãóäïúòåþì óêïâøòîæåþï, îëèåäòú ïé- íòøíóä ìåáüëîì æïóùåìæï. “æéåì „ìïáìüïüòì“ èòåî ãïèëáâåñíæï òâíòìòì åêëíëèòêóîò çîæòì èï÷âåíåþåäò æï ïè èï÷âåíåþåäèï 4% øåïæãòíï, îïú øå- æïîåþòà íïêäåþò èï÷âåíåþåäòï, âòæîå ùò- íï àâåøò òñë, àóèúï åì èï÷âåíåþåäò ïöï- èåþìèåëîåêâïîüäòìæïðòîâåäòùäòìèï÷- âåíåþäåþì. 2018 ùäòì åêëíëèòêóîò çîæòì 2018 ùäòì òïíâïî-òâíòìòì ùòíïìùïîò øåôïìåþòà, åêëíëèòêï 5.7%-òà ãïòçïîæï. ìüïüòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîòì èë- íïúåèåþòà, òâíòìøò îåïäóîò èàäòïíò øò- æï ðîëæóáüòì çîæòì üåèðèï 4.0 ðîëúåí- üò øåïæãòíï. 2018 ùäòì II êâïîüïäòì ìï- øóïäë îåïäóîò çîæï 6.0 ðîëúåíüòà, õëäë 2018 ùäòì ðòîâåäò åáâìò àâòì ìï- øóïäë îåïäóîò çîæï 5.7 ðîëúåíüòà ãï- íòìïçéâîï.ùòíïìùïîòøåôïìåþòà,2018ùäòì òâíòìøò,ùòíïùäòìøåìïþïèòìðåîòëæàïíøå- æïîåþòà èíòøâíåäëâïíò çîæï øåòíòøíåþë- æï üîïíìðëîüòì, ìïìüóèîëåþòìï æï îåì- üëîíåþòì, ìïôòíïíìë ìïáèòïíëþòìï æï âïÿ- îëþòì æïîãåþøò. „ãòî÷òì“ ùåâîòì çóîïþ öïôïîòûòì ãïí- úõïæåþòà, èïîòõóïíïì èëõèïîåþï ìïêëíì- üòüóúòë ìïìïèïîàäëì ãïæïùñâåüòäåþòì øåèæåã äåãïäòçåþóäòï. ïèòì øåìïõåþ öï- ôïîòûåè ìïìïèïîàäëì ãïæïùñâåüòäåþòì ãïèëúõïæåþòì øåèæåã ãïíïúõïæï. „èòíæï ñâåäïì èëãòäëúëà òì ãïæïùñ- âåüòäåþï, îëèåäòú ãïèëòüïíï ìïêëíìüò- üóúòëìïìïèïîàäëè.ïèãïæïùñâåüòäåþòà ìïáïîàâåäëãïõæïóôîëàïâòìóôïäòáâå- ñïíï. èïîòõóïíïì èëõèïîåþïçå ïæèòíòìüîï- úòóäò ìïìöåäò ìïêëíìüòüóúòë ìïìïèïî- àäëìãïæïùñâåüòäåþòàãïóáèæï,îïúíòø- íïâì îëè ìïáïîàâåäëøò èïîòõóïíïì èëõ- èïîåþï ïîòì ìîóäïæ äåãïäóîò. èïîòõóï- íïì èëõèïîåþòì ãïèë ïè áâåñïíïøò ïæïèòïíì âåéïî æïìöòïí“, - ãïíïúõïæï öïôïîòûåè. ìïáïîàâåäëøò èïîòõóïíïì èëõèïîåþï- ìïáïîàâåäëììïêëíìüòüóúòëìïìïèïî- àäë èïîòõóïíïì èëõèïîåþïìàïí æïêïâøò- îåþòà æéåì èòéåþóäò ãïæïùñâåüòäåþïì ïâîúåäåþì. üåáìüì óúâäåäïæ ãàïâï- çëþà: „2018 ùäòì 30 òâäòìì ìïáïîàâåäëì ìï- êëíìüòüóúòë ìïìïèïîàäëì ðòîâåäèï êë- äåãòïè æïïêèïñëôòäï ìïáïîàâåäëì èëáï- äïáååþòì çóîïþöïôïîòûòìæïâïõüïíãèåã- îåäòøâòäòìêëíìüòüóúòóîòìïî÷åäò(îå- ãòìüîïúòòì ¹1282) ìïáïîàâåäëì ðïîäï- èåíüòì ùòíïïéèæåã. èëìïî÷åäå èõïîå æïâëþæï ìïáïîàâå- äëì ïæèòíòìüîïúòóä ìïèïîàïäæïîéâå- âïàï êëæåáìòì òè íëîèòì êëíìüòüóúòó- îëþòì àïëþïçå, îëèåäòú ïùåìåþæï ïæèò- íòìüîïúòóä ðïìóõòìèãåþäëþïì íïîêëüò- êóäò ìïøóïäåþï – èïîòõóïíòì èëõèïîå- þòìïàâòì. èëìïî÷åäåàïãïíèïîüåþòà,èïîòõóïíòì èëõèïîåþïïîùïîèëïæãåíììïçëãïæëåþîò- âò ìïôîàõòì èïüïîåþåä áèåæåþïì. êåîûëæ, èïì øåóûäòï çòïíò èòïñåíëì èõëäëæ èëèõ- èïîåþäòìöïíèîàåäëþïì,îëèåäòúàïâïæ- âå òáíåþï ðïìóõòìèãåþåäò æïèæãïî øåæåã- çå. òìåàò áèåæåþòìïàâòì ðïìóõòìèãåþäë- þòì æïùåìåþïì, îëèåäòú èõëäëæ ìïêóàï- îò àïâòì æïçòïíåþòìêåí ïîòì èòèïîàóäò æï ïî òùâåâì ìïçëãïæëåþòìàâòì ìïøòø øå- æåãåþì, ïî ãïï÷íòï éòîåþóäò ìïöïîë òí- üåîåìò. èëðïìóõå èõïîå ïéíòøíïâæï, îëè ìïæï- âë íëîèòì äåãòüòèóî èòçíåþì ùïîèëïæ- ãåíì îëãëîú úïäêå òíæòâòæåþòì, ïìåâå èàäòïíò èëìïõäåëþòì öïíèîàåäëþòì æïúâï æï ìïçëãïæëåþîòâò óìïôîàõëåþòì óçîóíâåäñëôï. èëðïìóõòì ðëçòúòòà èï- îòõóïíòì èëõèïîåþï ïîòì çòïíòì èëèüïíò ïæïèòïíòì öïíèîàåäëþòìàâòì æï ïóúòäå- þåäòï èëìïõäåëþòì, ãïíìïêóàîåþòà ïîïì- îóäùäëâïíàï æïúâï èïîòõóïíòìãïí èëè- æòíïîå öïíèîàåäëþòìàâòì ìïçòïíë øåæå- ãåþòìãïí. ìïáïîàâåäëììïêëíìüòüóúòëìïìïèïî- àäëè ïéíòøíï, îëè èïîòõóïíòì èëõèïîå- þï, ùïîèëïæãåíì ðòîëâíåþòì àïâòìóôïäò ãïíâòàïîåþòì óôäåþòà æïúóä áèåæåþïì. èïîòõóïíòì èëõèïîåþòì ïêîûïäâï èòìò ïèåîòêòì õïçòíòì èæòâíòì ìüòâåí èíó- ÷òíòì ãïíúõïæåþòà, áâåñíòì åêëíëèòêï êïîã èæãëèïîåëþïøòï æï èòìò çîæï 3%-ì øåïæãåíì. èòìòâå àáèòà, åì çîæòì üåèðò øåíïî- ÷óíæåþï èëèæåâíë 4-5 ùäòì ãïíèïâäëþï- øòú. îëãëîú èíó÷òíèï üåäåêëèðïíòï Fox News-ì ãïíóúõïæï, èïà øåóûäòïà ðîëãíë- çåþòì ãïêåàåþï èëèæåâíë îïèæåíòèå ùåäò- ùïæçå, „èïãîïè âôòáîëþ, îëè ñâåäïôåîò êïîãïæ ãâïáâì ïè èòèïîàóäåþòà. ïá ìïóþï- îò ïî ïîòì åîàò ïí ëîò ùäòà çîæòì ôåíë- àòþòìò þïíêòì ìïêîåæòüë åîàãóäò þï- îïàò èëèõèïîåþåäì ïõïä ìïçïôõóäë ïá- úòïì ìàïâïçëþì. æéåòæïí 2018 ùäòì ëá- üëèþîòìþëäëèæå,„åîàãóäòèëãçïóîòì” ïáúòòì ôïîãäåþøò ìïçéâïîãïîåà èïéïçò- åþøòãïíõëîúòåäåþóäüîïíçïáúòåþçååî- àãóäò þïîïàòà ãïæïõæòìïì èëèõèïîåþå- äò æïòþîóíåþì æïõïîöóäò àïíõòì 10%-òì åîàãóä áóäåþì. áóäåþòà êò ìïáïîàâåäëøò, åîàãóäòì êëèðïíòï Facebook-òì êëîðëîïúòóäèï ïíãïîòøèï, îëèåäòú ãóøòí ãïèëáâåñíæï, ïíïäòüòêëìåþòì òèåæãïúîóåþï ãïèëòùâòï, îòì ãïèëú êëèðïíòòì ïáúòåþòì ôïìò 20%- òà ãïóôïìóîæï. Reuters-òì òíôëîèïúòòà, êëèðïíòòì øå- èëìïâäåþò èòèæòíïîå ùäòì èåëîå êâïî- üïäøòùòíïùäòìïíïäëãòóîðåîòëæàïíøå- æïîåþòà 42%-òà ãïòçïîæï æï 13,23 èòäò- ïîæò æëäïîò øåïæãòíï. àóèúï ïè èëíïúå- èåþèï ïî ãïïèïîàäï ïíïäòüòêëìåþòì èë- äëæòíåþò, îëèäåþòú 13,36-èòäòïîæòïí øåèëìïâïäì ðîëãíëçòîåþæíåí. êëèðïíòòì ìóôàï øåèëìïâäåþò êò ïèïâå ìïïíãïîòøëðåîòëæøò5,11èòäòïîæïèæåãï- òçïîæï, åîàò ùäòà ïæîå êò åì 3,89 èòäò- ïîæò òñë. ïíïäòüòêëìåþòì èëäëæòíò ïè øåèàõâåâïøòú óôîë èåüò òñë. àòþòìò åîàãóäò þïîïàòì èëèõèïîåþäòìàâòì ïáúòï „åîàãóä èëãçïóîì” òùñåþì ðïîüíòëîëþòåáüåþøò,ìïìóîâåäòüïíìïú- èäòì, ôåõìïúèäòì, ïáìåìóïîòì æï ìõâï íòâ- àòì àó ìåîâòìòì øåûåíï øååûäåþï. åîàãóäòì æïãîëâåþóäò åîàò áóäï óüëäæåþï åîà äïîì. ïáúòï ëáüëèþîòì þëäëèæåï ûïäïøò æï èïìøò ÷ïîàâï 10 äïîò éòîì. åîàãóäò þïîïàòì ìïøóïäåþòà ïìåâå øåìïûäåþåäòï 55 æéòïíò ìïøåéïâïàë ðå- îòëæòà ìïîãåþäëþï. ìïìïèïîàäëì ãïæïùñâåüòäåþòì èòóõåæïâïæ, ìïæ ïîòì ïêîûïäóäò èïîòõóïíòì èëùåâï þîóíâòì ùòíïïéèæåã èòèïîàóäò éëíòìûò- åþïï, æï øåìïþïèòìïæ åèìïõóîåþï èëèõèï- îåþäåþòì öïíèîàåäëþòì æïúâòì äåãòüò- èóî èòçïíì. àóèúï, ìïìïèïîàäëì èëìïç- îåþòà òíæòâòæóïäóîò èëèõèïîåþäòì îë- äò èïîòõóïíïì þîóíâòì õåäøåùñëþïøò ïîòì ûïäòïí èúòîå, øåìïþïèòìïæ èúòîåï èëõèï- îåþòì òíæòâòæóïäóîò ôïáüòæïí èëèæòíï- îå ìïôîàõååþò. ïéíòøíóäòæïí ãïèëèæòíï- îå, èïîòõóïíòì èëõèïîåþòìïàâòì ðïìóõòì- èãåþäëþòì þäïíêåüóîïæ æïùåìåþï äåãò- üòèóîò èòçíòì èòéùåâòì æïúâòì ïîïðîë- ðëîúòóäìïøóïäåþïìùïîèëïæãåíìæïåùò- íïïéèæåãåþï ìïáïîàâåäëì êëíìüòüóúòòì èå-16 èóõäòì èëàõëâíåþì. ïèïìàïí,ìïêëíìüòüóúòëìïìïèïîàäëè ïéíòøíï, îëè èïîòõóïíïì èëõèïîåþòìïàâòì ðïìóõòìèãåþäëþòì æïùåìåþï êëíìüòüóúò- òì øåìïþïèòìòï òè øåèàõâåâåþøò, îëæåìïú èëõèïîåþòì êëíêîåüóäò ôïáüò áèíòì ìïô- îàõååþì èåìïèå ðòîåþòìàâòì. èïãïäòàòì- àâòì, ìïìïèïîàäëè èïîòõóïíòì èëõèïîå- þòìàâòìðïìóõòìèãåþäëþòìæïùåìåþïãïèïî- àäåþóäïæ èòò÷íòï èïøòí, îëæåìïú ïéíòø- íóä áèåæåþïì ïæãòäò ïáâì ìïìùïâäë, ìï- ïéèçîæåäë æï ìïãïíèïíïàäåþäë æïùåìå- þóäåþåþøò, çëãòåîàò ìïõòì ìïçëãïæëåþ- îòâò àïâøåñîòì ïæãòäçå, èïãïäòàïæ, ìï- çëãïæëåþîòâüîïíìðëîüøò,ïîïìîóäùäë- âïíàï àïíæïìùîåþòà æï ï.ø. æïâòì ìïãïíò: ìïáïîàâåäëìêëíìüòüóúòòìèå-16èóõ- äàïí èòèïîàåþòà ìïáïîàâåäëì ïæèòíòì- üîïúòóäìïèïîàïäæïîéâåâïàïêëæåáìòì 45-å èóõäòì ðòîâåäò íïùòäòì ìòüñâåþòì „ïí/æï åáòèòì æïíòøíóäåþòì ãïîåøå èëõèï- îåþï“òèíëîèïüòóäòøòíïïîìòìêëíìüòüó- úòóîëþï, îëèåäòú òàâïäòìùòíåþì ðïìó- õòìèãåþäëþïì „íïîêëüòêóäò ìïøóïäåþå- þòì, ôìòáëüîëðóäò íòâàòåîåþåþòì, ðîå- êóîìëîåþòìï æï íïîêëäëãòóîò æïõèïîå- þòì øåìïõåþ“ ìïáïîàâåäëì êïíëíòì æïíïî- àò¹2-òì92-å¸ëîòçëíüïäóîãîïôïøòãïí- ìïçéâîóäòíïîêëüòêóäòìïøóïäåþïèïîò- õóïíòì èëõèïîåþòìàâòì“, – ïéíòøíóäòï ìïáïîàâåäëì ìïêëíìüòüóúòë ìïìïèïîà- äëì èòåî ãïâîúåäåþóä ãïæïùñâåüòäåþï- øò. “ìïáïîàâåäëøò èïîòõóïíïì èëõèïîåþï ïîòì ìîóäïæ äåãïäóîò” çå ïæèòíòìüîïúòóäò ìïìöåäò ãïóáèåþó- äòï.øåìïþïèòìòãïæïùñâåüòäåþïìïêëíìüò- üóúòë ìïìïèïîàäëè æéåì èòòéë. Facebook-òì ïáúòåþò 20%-òà ãïóôïìóîæï ïéìïíòøíïâòï, îëè ìëúòïäóî áìåäì 42%-òà, 13 èòäòïîæ æëäïîïèæå ãïåçïîæï îåêäïèòæïí øåèëìïâïäò. ïíïäòüòêëìåþì èëäëæòíò ïìåâå ãï- óúîóâæïà áìåäòì èëèõèïîåþåäàï îòúõëâíëþòì ãïèëú. èïàò èëäëæòíò òñë 2,25 èòäòïîæò èëèõèïîåþåäò, àóèúï îå- ïäóîïæ åì úòôîò ïè æîëòìàâòì èõë- äëæ 2,23 èòäòïîæ ïáüòóî èëèõèïîå- þåäì øåïæãåíì. ïáúòåþçå ôïìòì âïîæíòì ãïèë Bloomberg-òìèòäòïîæåîàïîåòüòíãøòìë- úòïäóîò áìåäòì æïèôóûíåþäòì èïîê úó- êåîþåîãòì êïðòüïäò 17 èòäòïîæòà, 70 èò- äòïîæ æëäïîïèæå øåèúòîæï æï àó åì üåíæåíúòï øåíïî÷óíæï æéåìïú, òì óèæòæ- îåìò ïæïèòïíåþòì îåòüòíãòì èåìïèå ïæãò- äòæïí ÷ïèëáâåòàæåþï. ïøø-òì èøð èëèæåâíë 4-5 ùäòì ãïíèïâäëþïøò 3%-òà ãïòçîæåþï èåíçå, èå âôòáîëþ, îëè ÷âåí âòèñëôåþòà èæãîïæò çîæòì ðåîòëæøò æï áâåñíòì èøð ìóä úëüï 3%-òà ãïòçîæåþï ñëâåäùäòó- îïæ èëèæåâíë 4-5 ùåäòùïæòì ãïíèïâäëþï- øò“, - ãïíïúõïæï èíó÷òíò. ïìåâå ãïèëàáâï òèåæò, îëè áâåñíòì ôå- æåîïäóîò ìïîåçåîâë ìòìüåèï ïî òáëíò- åþì íåãïüòóî ãïâäåíïì áâåñíòì åêëíëèò- êïçå. èòìò àáèòà, ôåæîåçåîâò òèëáèåæåþì ûïäòïíôîàõòäïæ,âòíïòæïíåäëæåþïùäò- óî 2%-òïí òíôäïúòïì æï ìïâïîïóæëæ, ìïð- îëúåíüë ãïíïêâåàòì ïùåâï ûïäòïí óèíòø- âíåäëæ èëõæåþï. òïíâïî-òâíòìøò åêëíëèòêï 5.7%-òà ãïòçïîæï ôòíïíìàï ìïèòíòìüîë òâíòìøò 4%-òïí åêëíëèòêóî çîæïì èøåíåþäëþòì ìåáüëîøò üåèðòì øåíåäåþòà õìíòì èï÷âåíåþåäò ïîòì èíòøâíåäëâíïæ èïéïäò, ãïìóäò ùäòì èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà, îëèåäòú 5,5% òñë. ïìåâå òì èïéïäòï ÷âåíì èòåî ùäòì æïìïùñòìøò ðîëãíëçòîåþóä èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà, îïú õïçì óì- âïèìòèðëçòüòóîæòíïèòêïì,îëèåäòúåêë- íëèòêïøò ãâïáâì. ïè ðëçòüòóîò æòíïèòêòì åîà-åîàò èàïâïîò êëíüîòþóüëîòï åáì- ðëîüòì ìåáüëîò. ÷âåí ãâïáâì èëäëæòíò, îëè åáìðëîüòì çîæòì èëäëæòíò ãïãî- ûåäæåþï. åêëíëèòêóî çîæïøò èåëîå èíòø- âíåäëâïíò êëíüîòþóüëîò ïîòì üóîòçèòì ìåáüëîò, îëèåäòú ûïäòïí êïîãò æï æïæå- þòàòüåèðòàâòàïîæåþï.èøð-ìçîæïøòãïî- êâåóäùòäïæ óïîñëôòàò ãïâäåíï òáëíòï èøåíåþäëþòì ìåáüëîøò øåíåäåþïè, îïú ðîòíúòðøò øååìïþïèåþï ÷âåíì èëäëæòíì, îëèåäòú ãïèëèæòíïîåëþì òè ïõïäò îåãó- äïúòåþòì æïùåìåþòæïí, îëèåäòú ùäòì æï- ìïùñòìòæïí èëõæï æï îëèåäòú óêïâøòîæå- þï ÷âåíì ïõïä ðëäòüòêïì, îëèäòì èòçïíòï ïõïäò åêëäëãòóîò ìüïíæïîüåþòì æïùåìå- þï ïéíòøíóä ìåáüëîøò. ÷âåíò èëäëæòíòï, îëè åì æòíïèòêï èëêäåâïæòïí ðåîòëæøò ïóúòäåþäïæãïóèöëþåìæåþïæïãâïáâìèë- äëæòíò, îëè èøåíåþäëþòì ìåáüëîøò èï- éïäò ïáüòâëþåþò æïòùñåþï îïèæåíòèå àâå- øò, èïéïäò çîæï óôîë èïéïäò åêëíëèòêó- îò æï åêëäëãòóîò ìüïíæïîüåþòà“, - ãï- íïúõïæï íòêëäëç ãïãóïè.
  3. 3. 3www.BFM.geivlisi 532# èàïâïîò ðïîäïèåíüèï „æïãîëâåþòàò ðåíìòòì øå- ìïõåþ“ êïíëíò èåìïèå èëìèåíòà èòòéë æï èòìò ìïþëäëëæ ûïäïøò øåìâäòìàâòì ðîå- çòæåíüòì õåäèëùåîïï ìïÿòîë. ïèëáèåæå- þï êò 2019 ùäòæïí ïîòì æïãåãèòäò. æïãîëâåþòà ìïðåíìòë ìáåèïøò èëíïùò- äåëþòì èòéåþï ìïâïäæåþóäëï ñâåäï æï- ìïáèåþóäòìàâòì, ãïîæï òè æïìïáèåþóäå- þòìàâòì, îëèåäàïú ïè êïíëíòì ûïäïøò øåì- âäïèæå øåóìîóäæïà 60 ùåäò, èïèïêïúå- þòìàâòì, õëäë áïäåþòì øåèàõâåâïøò 55 ùå- äò. àòàëåóäò æïìïáèåþóäò õæåþï æïãîë- âåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäå ïè êïíë- íòì ïèëáèåæåþòì øåèæåã ðòîâåäò õåäôï- ìòì èòéåþòìàïíïâå. îïú øååõåþï àâòàæïìïáèåþóäåþì, òìò- íò õæåþòïí ìïðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäååþò íå- þïñëôäëþòà îåýòèøò èïì øåèæåã îïú ðòî- âåä øåíïüïíì ãïíïõëîúòåäåþåí. æïìïáèå- þóäò, îëèåäìïú ïè êïíëíòì ûïäïøò øåìâ- äïèæå øåóìîóäæï 40 ùåäò æï ïî ìóîì òñëì æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì èëíï- ùòäå, óôäåþï ïáâì ãïâòæåì æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòæïí. ïèòìàâòì èïí ùåîòäë- þòà óíæï èòèïîàëì ìïðåíìòë ìïïãåíüëì æï ãïâòæåì æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòæïí ãïùåâîòïíåþòæïí õóàò àâòì ãïíèïâäëþïøò, èïãîïè ïîïíïêäåþ ìïèò àâòìï. ùòíïïéèæåã øåèàõâåâïøò, æïìïáèåþóäò î÷åþï æïãîë- âåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäåæ. æïìïáèåþóäì, îëèåäòú óïîì ãïíïúõï- æåþì æïãîëâåþòà ìïðåíìòë ìáåèïøò èëíï- ùòäåëþïçå, øåóûäòï íåþòìèòåî æîëì àï- âòæïí ãïùåâîòïíæåì èïìøò. èëíïùòäòì õå- äïõïäò ãïùåâîåþòìïì æïèìïáèåþäòì, æïìïá- èåþóäòìï æï ìïõåäèùòôëì ìïðåíìòë øåíï- üïíåþòì ãïíõëîúòåäåþï æïòùñåþï ãïùåâîå- þòæïí õåäôïìòì ðòîâåäò ãïæïõæòìàïíïâå. æïìïáèåþóäò èëíïùòäå, îëèåäìïú æîëå- þòà øåó÷åîæåþï õåäôïìòì ìïõòà àïíõòì èòéåþï, æîëåþòà øåï÷åîåþì ìïðåíìòë ìáå- èïøò øåíïüïíåþòì ãïíõëîúòåäåþïì æï ãïíï- ïõäåþì øåüïíïì õåäôïìòì ìïõòà àïíõòì èò- éåþòì ïéæãåíòìàïíïâå. àó èëíïùòäå øåùñ- âåüì øåíïüïíòì ãïíõëîúòåäåþïì øîëèòàò óîàòåîàëþòì øåùñâåüòì, ïí òìåàò èòçå- çòà, îëãëîòúïï øâåþóäåþï ëîìóäëþòì, èøëþòïîëþòìï, þïâøâòì èëâäòìï æï ïõïä- øëþòäòì øâòäïæ ïñâïíòì, ïí æîëåþòàò ïí õïíãîûäòâò øîëèòìóóíïîëþòì ãïèë, ìïðåí- ìòë ïáüòâåþò î÷åþï èòì òíæòâòæóïäóî ïí- ãïîòøçå. èëíïùòäåì, îëèåäòú ãïæïùñâåüì ìï- áïîàâåäëì èóæèòâïæ æïüëâåþïì, øåóûäòï èëòàõëâëì ìïêóàïî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå æïãîëâòäò àïíõòì èòéåþï åîàòïíò ãïæïõ- æòì èëàõëâíòà ïí ðîëãîïèóäò ãïüïíòà. èëàõëâíï æïêèïñëôòäæåþï, àó èëíïùòäå ùïîèëïæãåíì ìõâï áâåñïíïøò êïíëíòåîò èóæèòâò úõëâîåþòì óôäåþòì æïèïæïìüó- îåþåä ìïàïíïæëæ æïèëùèåþóä æëêó- èåíüì. ïìåà øåèàõâåâïøò æïãîëâåþòàò ìï- ðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäòì ìïðåíìòë ïíãïîò- øòæïí èòìïéåþ àïíõïì ÷ïèëåÿîåþï ìïõåäè- ùòôëì èòåî èòì ìïìïîãåþäëæ ãïíõëîúòå- äåþóäò øåíïüïíòì éòîåþóäåþï, õëäë æïî÷åíòäò èòìïéåþò àïíõòì èëúóäëþï æï- òþåãîåþï. æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäå æïìïáèåþóäò æï àâòàæïìïáèåþóäò ðòîåþòì- àâòì ìïðåíìòë øåíïüïíåþòì æïôòíïíìåþï ãïí- õëîúòåäæåþï æïìïáèåþóäòì, æïèìïáèåþäòì æï ìïõåäèùòôëì èòåî. æïãîëâåþòàò ìïðåí- ìòë ìáåèòì èëíïùòäå æïìïáèåþóäòì øåíï- üïíåþòì æïôòíïíìåþï ãïíõëîúòåäæåþï øåè- æåãò ìïõòà: õåäôïìòì ãïúåèòìïì àòàëåó- äò æïèìïáèåþåäò æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäå àòàëåóäò æïìïáèåþóäòì òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå åäåá- üîëíóäò ìòìüåèòì èåøâåëþòà ãïíïõëîúò- åäåþì øåíïüïíì èïìçå ãïìïúåèò æïìïþåãîò õåäôïìòì 2%-òì ëæåíëþòà. æïèìïáèåþåäò ïìåâå æïìïáèåþóäòì ìïõåäòà, èòì ìïðåíìòë ïíãïîòøçå åäåáüîëíóäò ìòìüåèòì èåøâå- ëþòà ãïìïúåèò æïìïþåãîò õåäôïìòì 2%-ì ãï- æïîòúõïâì. æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì èëíïùòäå àâòàæïìïáèåþóäò ãïíïõëîúòå- äåþì øåíïüïíì àïâòìò ùäòóîò øåèëìïâäòì 4%-òì ëæåíëþòà. ìïõåäèùòôë èëíïùòäòì òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå ãïæï- îòúõïâì 2%-ì æïìïþåãîò õåäôïìòì ïí/æï àâòàæïìïáèåþóäòì øåèëìïâäòì òè èëúó- äëþïçå, îëèåäòú öïèóîïæ ïî ïéåèïüåþï èëíïùòäòì èòåî ùäòóîò õåäôïìòì ïí/æï àâòàæïìïáèåþóäòì øåèëìïâäòì ìïõòà èò- éåþóä 24 000 äïîì, õëäë 1%-ì èëíïùòäòì èòåî õåäôïìòì ïí/æï àâòàæïìïáèåþóäòì øåèëìïâäòì ìïõòà èòéåþóä àïíõïçå 24 000 äïîòæïí 60 000 äïîïèæå. ìïõåäèùòôë ïî ãïíïõëîúòåäåþì ìïðåíìòë øåíïüïíì èëíï- æïãîëâåþòàò ðåíìòòì øåìïõåþ êïíëíò èòéåþóäòï - óçîóíâåäò ìòþåîòì ãïîïíüòï àó ãïóàâäåäò îòìêò ùòäòì èòåî ùäòóîïæ æïìïþåãîò õåäôïìòì ïí/æï àâòàæïìïáèåþóäòì øåèëìïâäòì ìï- õòà èòéåþóä òè èëúóäëþïçå, îëèåäòú ïéåèïüåþï 60 000 äïîì. ìïðåíìòë ìïïãåíüë ïîïíïêäåþ êâïîüïäøò åîàõåä èòïùâæòì àòàëåóä èëíïùòäåì òíôëîèïúòïì ìïêó- àïî òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå èàäòïíò ïáüòâåþòì éòîåþóäåþòì øåìïõåþ, øåíïüïíåþòì àïîòéåþòì æï ìïòíâåìüòúòë ïèëíïãåþòì èòàòàåþòà. ìïðåíìòë ïáüòâåþò, îëèäåþòú æïãîë- âåþòàò ìïðåíìòë ìáåèòì àòàëåóäò èëíï- ùòäòì òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå òáíåþï, ùïîèëïæãåíì èëíïùòäòì ìïêóàîå- þïì. ïéíòøíóä ìïêóàîåþïçå ãïíêïîãâòì óôäåþï ùïîèëòøëþï èõëäëæ ìïðåíìòë ïìï- êòì èòéùåâòìïì. èëíïùòäå, ìïðåíìòë ïìïêòì èòéùåâòì øåèæåã óôäåþïèëìòäòï, èòòéëì ìïêóàïî òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå ïîìå- þóäò ìïðåíìòë ïáüòâòì éòîåþóäåþòì øå- ìïþïèòìò èëúóäëþòì àïíõï èàäòïíò àïí- õòì åîàòïíò ãïæïõæòì ïí ðîëãîïèóäò ñë- âåäàâòóîò ãïüïíòì ôëîèòà. (ðîëãîïèó- äïæ ãïìïúåèò àïíõòì ëæåíëþï ãïèëòàâäå- þï òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå èë- íïùòäòì ðåíìòïçå ãïìâäòì àïîòéòìïàâòì îòúõóäò ìïðåíìòë ïáüòâåþòì éòîåþóäå- þòì èëíïùòäòì ìòúëúõäòì èëìïäëæíåä æïî÷åíòä õïíãîûäòâëþïçå ãïñëôòà) ìïðåíìòë ïìïêòì èòéùåâòì øåèæåã, æïã- îëâòäò àïíõòì åîàòïíïæ ãïüïíï øåìïûäå- þåäò òáíåþï èõëäëæ øåèæåã øåèàõâåâåþ- øò: 1. àó ãïõæòà øåçéóæóäò øåìïûäåþäë- þåþòì èáëíå ðòîò; 2. àó áâåñïíï æïüëâåà æï ìïúõëâîåþäïæ ãïæïõâåæòà ìõâï áâåñï- íïøò; 3. èúòîå ðåîòëæòì ãïíèïâäëþïøò æïã- îëâåþóäòï èúòîå îïëæåíëþòì àïíõï. èëíïùòäå, îëèåäòú ãïæïùñâåüì ðåíìò- ïçå ãïìâäïì ìïðåíìòë ïìïêòì èòéùåâòìïì, âïäæåþóäòï ùåîòäëþòà øåïüñëþòíëì ìï- ðåíìòë ìïïãåíüëì, ìïðåíìòë ïìïêòì èòéùå- âòìïì ðåíìòïçå ãïìâäòì øåìïõåþ ãïæïùñâå- üòäåþòì èòéåþòì àïëþïçå æï ìïðåíìòë ïìï- êòì èòéùåâïèæå ïîïíïêäåþ 30 æéòà ïæîå èëòàõëâëì ìïðåíìòë ïìïêòæïí ðåíìòòì ãï- æïõæòì æïùñåþï. èëíïùòäå óôäåþïèëìòäòï, ãïæïæëì ðåíìòïçå ãïìâäòì àïîòéò ìïðåíìòë ïìïêì èòéèï æï æïòùñëì ðåíìòòì èòéåþï íåþòìèò- åî æîëì ìïðåíìòë ïìïêòì èòéùåâòì øåèæåã. ïìåà øåèàõâåâïøò, èëíïùòäåè ùåîòäëþòà óíæï øåïüñëþòíëì ìïðåíìòë ìïïãåíüëì ðåíìòïçå ãïìâäòì àïîòéò ïîïíïêäåþ ïìåà àïîòéïèæå 30 æéòà ïæîå. ìïðåíìòë ìïïãåí- üë æïòùñåþì ðåíìòòì ãïæïõæïì èëíïùòäòì òíæòâòæóïäóîò ìïðåíìòë ïíãïîòøòæïí ïîï- óãâòïíåì 30 æéåøò ðåíìòïçå ãïìâäòì àïîò- éòì øåìïõåþ øåüñëþòíåþòì èòéåþòæïí. àó èëíïùòäå ãïîæïòúâïäï, èòì òíæòâò- æóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå ïîìåþóäò àïí- õåþò ãïæïåúåèï èòì èåèêâòæîåì. ãïæïõæï øå- òûäåþï ãïíõëîúòåäæåì åîàòïíò ãïæïõæòà ïí ìïðåíìòë ïáüòâåþòì ãïæïüïíòà èåèêâòæ- îòì òíæòâòæóïäóî ìïðåíìòë ïíãïîòøçå, èåè- êâòæîòì ïî÷åâïíòì øåìïþïèòìïæ. èåèêâòæîòì èòåî åîàòïíò ãïæïõæòà ïî÷åâïíòì øåèàõâå- âïøò ãïìïúåèò àïíõï æïòþåãîåþï. ìïðåíìòë îåôëîèòì øåôïìåþï „þïíêåþò æï ôòíïíìåþèï“ èêâäåâïî åêëíëèòìüåþì ìàõëâåì. ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ, “àìó-ì ïíïäò-, “àìó-ì ïíïäò-, “àìó-ì ïíïäò-, “àìó-ì ïíïäò-, “àìó-ì ïíïäò- çòìï æï ðîëãíëçòîåþòì úåíüîòì”çòìï æï ðîëãíëçòîåþòì úåíüîòì”çòìï æï ðîëãíëçòîåþòì úåíüîòì”çòìï æï ðîëãíëçòîåþòì úåíüîòì”çòìï æï ðîëãíëçòîåþòì úåíüîòì” õ å ä è û é â ï í å ä ò :õ å ä è û é â ï í å ä ò :õ å ä è û é â ï í å ä ò :õ å ä è û é â ï í å ä ò :õ å ä è û é â ï í å ä ò : ìïáïîàâåäëì èàïâîëþòì èòåî øåèëàï- âïçåþóä ìïðåíìòë îåôëîèïøò ïîìåþëþì óçïîèïçïîò ìòâîúå, îëãëîú ïõïäò àåë- îòóäò øåìïûäåþäëþåþòì, ïìåâå ïõïäò ãï- îïíüòîåþóäò ãïèëùâåâåþòìàâòì, èïà øë- îòì êò óêïíïìêíåäò íïèæâòäïæ ìÿïîþëþì. êåîûëæ, íåãïüòóî èõïîåàïãïíòï: ðòî- âåäò: ìïðåíìòë ôëíæòì ïîìåþëþï ïóúòäåþ- äïæ ãïèëòùâåâì ìïèòæïí åîà-åîàì: ïí ãï- òçîæåþï ÷îæòäëâïíò åêëíëèòêï ïí/æï øåè- úòîæåþï æïìïáèåþóäàï îïëæåíëþï ïí/æï ãïòçîæåþï òíôäïúòï. íåþòìèòåî øåèàõâå- âïøò êò ãïòçîæåþï ùíåõò èëìïõäåëþïçå. èåëîå: ãïîêâåóä øåèàõâåâåþøò æéå- âïíæåäò êåàòäæéåëþòì íïùòäòì æïàèë- þï, èëèïâïäøò èíòøâíåäëâïíò ðëçòüòóîò øåæåãåþòì èòéåþòì èòçíòà, ãïèïîàäåþó- äòï. àóèúï, ãïèëúæòäåþï ãâò÷âåíåþì îëè 1995 ùäòì 2 ëáüëèþîòæïí æéåèæå (äïîòì øåèëéåþòæïí), ïîïìîóä 23 ùåäòùïæøò ìï- áïîàâåäëì åîëâíóäò âïäóüòì èìñòæâå- äëþòàò óíïîò 275%-òà ïîòì øåèúòîåþó- äò, ìõâï ìòüñâåþòà îëè âàáâïà òãòâå ðîë- æóáúòòì øåìïûåíïæ îïøòú 1995 ùäòì ëá- üëèþåîøò ãâÿòîæåþëæï 100 äïîò, æéåì ìï- ÿòîëï 375 äïîò. óôîë èïîüòâïæ îëè âàáâïà, 30 ùäòì èåîå ìïðåíìòë ôëíæøò æïãîëâòäò 500 äïîò æòæïæ ãïíìõâïâåþó- äò ïî òáíåþï æéåâïíæåäò 100 äïîòì èìñòæ- âåäëþòàò óíïîòìïãïí. èåìïèå: âîúåäæåþï òíôëîèïúòï, îëè ìïðåíìòë ôëíæò õåäì øåóùñëþì êïðòüïäòì þïçîòì ãïíâòàïîåþïì. òìüëîòïøò ïîïâòì ïõ- ìëâì îëè úïàïèþöåíòì èøåíåþäëþï ìïõó- îïâòæïí æïùñåþóäòñë æï ôóíæïèåíüò þë- äëøò ãïåàõïîïà. êïðòüïäòì þïçîòì ïî ïî- ìåþëþï ìïáïîàâåäëøò æï ïîú èòìò ãïíâò- àïîåþòì îåïäóîò ãåãèòì áëíï, åîà-åîàò óðòîâåäåìò ìïôîàõåàïãïíòï ôëíæòì èæãîïæëþòìàâòì. àó ïî ãâåáíåþï êïðòüï- äòì þïçïîò, ìïðåíìòë ôëíæò òûóäåþóäò òáíåþï ìïáïîàâåäëøò æïãîëâòäò ìïõìîå- þò ãïæïïõóîæïâëì óúõëóî âïäóüïøò (è.ì. øåóáèíïì îòìêòì äïîòì ìüïþòäóîëþïì) æï æïïôòíïíìëì ìïçéâïîãïîåàòì ùïèñâïíò åêëíëèòêåþò; ìõâï ìòüñâåþòà îëè âàáâïà ïèëòéëì ôóäò áïîàóäò þòçíåìòæïí æï ÷ï- æëì èïã: ïèåîòêóä æï ãåîèïíóä åêëíëèò- êïøò. èåëàõå: òáèíåþï îåïäóîò ìïôîàõå èàïâîëþïè æï êëèåîúòóäèï þïíêåþèï æïò- ìïêóàîëí ìïðåíìòë ôëíæòì ìïõìîåþò, îë- èåäòú èïà ïî åêóàâíòà. ðòîâåäì åçîæå- þï úæóíåþï òìåìõëì èåüò îåìóîìò ôëíæò- æïí òèòì òèåæïæ, îëè èëèæåâíë èàïâîëþï ãïòìüóèîåþì âïäì; õëäë, þïíêåþòì øåèàõ- âåâïøò êò èëõæåþï ôòíïíìóî þïçïîçå èïàò ìîóäò æëèòíïíüëþòì èõïîæïÿåîï, èëìïõ- äåëþòì, þòçíåìòì æï ìïõåäèùòôë òíüåîå- ìåþòì ìïùòíïïéèæåãëæ. îïú øååõåþï àåëîòóä øåìïûäåþäë- þåþì, òìòíò ïîìåþëþì, îëãëîú íåþòìèòåî ìïðåíìòë ôëíæøò. àóèúï, èïàçå ìïóþïîì èõëäëæ òè øåèàõâåâïøò åáíåþï ïçîò, àó çåèëà ÷ïèëàâäòäò ãïîïíüòîåþóäò ìïô- îàõååþò òáíåþï ãïíåòüîïäåþóäò, îïú ìï- åÿâëæ èòèï÷íòï. ÞÅÌË ÍÏÈ×ÏÂÏÛÅÞÅÌË ÍÏÈ×ÏÂÏÛÅÞÅÌË ÍÏÈ×ÏÂÏÛÅÞÅÌË ÍÏÈ×ÏÂÏÛÅÞÅÌË ÍÏÈ×ÏÂÏÛÅ – “ìïåîàïøëîò-– “ìïåîàïøëîò-– “ìïåîàïøëîò-– “ìïåîàïøëîò-– “ìïåîàïøëîò- ìë ãïèÿâòîâïäëþï ìïáïîàâåäëì”ìë ãïèÿâòîâïäëþï ìïáïîàâåäëì”ìë ãïèÿâòîâïäëþï ìïáïîàâåäëì”ìë ãïèÿâòîâïäëþï ìïáïîàâåäëì”ìë ãïèÿâòîâïäëþï ìïáïîàâåäëì” åêëíëèòìüò:åêëíëèòìüò:åêëíëèòìüò:åêëíëèòìüò:åêëíëèòìüò: ìïáïîàâåäëøò æïìïáèåþóäàï óèîïâ- äåìëþïì àâåøò 600 äïîçå íïêäåþò õåäôï- ìò ïáâì æï æïþïäøåèëìïâäòïí èëìïõäåëþïì èòåêóàâíåþòïí. ìïâïäæåþóäë æïãîëâåþò- àò ìïðåíìòë ìòìüåèï èïààâòìïú çîæòì õåä- ôïìòæïí ãïæïìïõïæì, ïíó óèúòîåþà ãïíêïî- ãâïæ øåèëìïâïäì. ïìåàò øåèëìïâäåþòì èáë- íå èëìïõäåëþòìàâòì àâåøò æïèïüåþòà 10- 15 äïîòì ÷ïèëÿîïú èûòèå üâòîàòï. åì ìïðåíìòë îåôëîèï èëèïâïäøò ðåíìò- ëíåîàï øëîòì ìëúòïäóî óàïíïìùëîëþïì ãïçîæòì, îïæãïí îïú èåüò ïáâì ïæïèòïíì øåèëìïâïäò, ìïõåäèùòôë þòóöåüòæïí êëí- üîòþóúòòì ìïõòà óôîë èåü àïíõïì òéåþì. èïãïäòàïæ, óèóøåâîåþò ïè ìáåèòà ìïåî- àëæ âåî òìïîãåþäåþåí. ìïáïîàâåäëì ôïìòïíò áïéïäæåþòì þï- çïîò ïî ïîòì ãïíâòàïîåþóäò ìïðåíìòë ôëí- æøò æïãîëâòäò àïíõòì ìïòèåæëæ ãïíìïàïâ- ìåþäïæ. åì ðòîâåä îòãøò èúòîå åêëíëèò- êòà, ôòíïíìóîò ãïíïàäåþòì æïþïäò æëíòà æï êëîðëîïüòóäò êóäüóîòì íïêäåþëþò- àïï ãïèëùâåóäò. ìïðåíìòë ôëíæò ïè ðîëþ- äåèåþì âåî ãïæïÿîòì. ïîìåþëþì ëþòåáüó- îò èòçåçåþòú, èïãïäòàïæ, áïîàóäò ìïôëí- æë þòîýåþòì êëèåîúòóä þïíêåþòì ìïêóà- îåþïøò ñëôíï. ïìåâå, ûïäòïí èïéïäòï îòì- êò, îëè ìïðåíìòë ôëíæøò æïãîëâòä àïí- õïì, ûòîòàïæïæ, èàïâîëþï æï êëèåîúòó- äò þïíêåþò ãïòíïùòäåþåí. èíòøâíåäëâïíòï ìïòíâåìüòúòë ôëíæå- þòì æï ôïìòïíò áïéïäæåþòì þïçîòì ìõâï èë- àïèïøååþòì ãïíâòàïîåþòì æëíå, îïú æéåì èòíòèïäóî æëíåçåï. øåìïþïèòìïæ, åì îåôëîèï ìïêèïëæ ìï- îòìêëï. ïèïìàïí, ìïâïäæåþóäë õïìòïàì ïüïîåþì æï ïæïèòïíåþì èïìøò ÷ïîàâòì ïî- ÷åâïíòì àïâòìóôäåþï ïî ïáâì. ìïâïäæåþó- äë õæåþï ôóäòì æïãîëâåþï òìå, îëè èàïâ- îëþï ïî ïîòì ãïîïíüëîò ïè àïíõòì óêïí æïþîóíåþïçå. ìïþëäëëæ, øåòûäåþï òàáâïì, ïè îå- ôëîèòìàâòì ìïáïîàâåäë èçïæ ïî òñë. ìï- ÿòîë òñë óôîë êëèðäåáìóîò æï àïíæï- àïíëþòàò èòæãëèï. ØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒ – “ïõïäãïçîæï– “ïõïäãïçîæï– “ïõïäãïçîæï– “ïõïäãïçîæï– “ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúò-ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúò-ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúò-ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúò-ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúò- ïúòï” - ïôþïì ðîåçòæåíüò:ïúòï” - ïôþïì ðîåçòæåíüò:ïúòï” - ïôþïì ðîåçòæåíüò:ïúòï” - ïôþïì ðîåçòæåíüò:ïúòï” - ïôþïì ðîåçòæåíüò: åîàò îïè úõïæòï æï âàïíõèæåþòà, îëè îåôëîèòì ãïíõëîúòåäåþï ïóúòäåþåäòï, îïú ëîò èíòøâíåäëâïíò ãïîåèëåþòà ïîòì ãïèñïîåþóäò. ðòîâåäò òì, îëè ïîìåþóäò ìëúòïäóîò ìïðåíìòë ìòìüåèòì øåíïî÷óíå- þòà, âåî ãïòçîæåþï ÷ïíïúâäåþòì êëåôòúò- åíüò, îëèåäòú æéåì æïïõäëåþòà 18%-ì øåïæãåíì æï ïîòì æïþïäò èï÷âåíåþåäò, òì âåî ãïóèöëþåìæåþï èõëäëæ þòóöåüòæïí ìïðåíìòë ãïìïúåèäåþòì åüïðëþîòâò çîæòà, àó èàïâîëþïè òìåàò èåáïíòçèò ïî æïíåîãï îëãëîòúïï êåîûë æïãîëâåþòàò ìòìüåèï. èåëîå èõîòâ àó ìëúòïäóîò ðåí- ìòòì ëæåíëþï ìïøóïäë õåäôïìòì ðîëðëî- úòóäïæ ãïòçîæåþï, æåèëãîïôòóäò ìüîóá- üóîòì èëìïäëæíåäò úâäòäåþòì ãïàâï- äòìùòíåþòà ïìïêòà ðåíìòëíåîàï õïîöåþò èøð-ìàïí èòèïîàåþïøò èíòøâíåäëâíïæ ãï- òçîæåþï æï 2060 ùäòìïàâòì èòïéùåâì èøð- ì 10%-ì, îïú èàäòïíò ìïþòóöåüë õïîöòì 33%-òì üëäôïìò òáíåþï. èìãïâìò ìúåíïîòì øåèàõâåâïøò, ïóúòäåþåäò ãïõæåþï ìïãïæï- ìïõïæë øåèëìïâäåþòì èíòøâíåäëâïíò çîæï, ïìïêòà ðåíìòëíåîàï óçîóíâåäñë- ôòì æïìïôòíïíìåþäïæ. åîà-åîàò ñâåäïçå èíòøâíåäëâïíò ãï- îåèëåþï, ïîòì å.ù. „ãîûåäò äïîò“ îïçåú ÷âåí õøòîïæ èëãâòìèåíòï èàïâîëþòì ùïî- èëèïæãåíäåþòìãïí, îëè ìùëîåæ åì „ãîûå- äò äïîò“ åîàò èõîòâ êïðòüïäòì þïçïîì ãï- íïâòàïîåþì, õëäë èåëîå èõîòâ èíòøâíå- äëâíïæ øåóùñëþì õåäì áâåñïíïøò åêëíë- èòêóîò ðîëúåìåþòì ãïèëúëúõäåþïì, àóè- úï, îëãëî óíæï èòâïéùòëà ïè èòçïíì, àó êïíëíò ãâïâïäæåþóäåþì, îëè èòìò ïèëá- èåæåþòæïí ðòîâåäò õóàò ùäòì ãïíèïâäë- þïøò ìïðåíìòë ïáüòâåþòì òíâåìüòîåþï óíæï ãïíõëîúòåäæåì èõëäëæ íïêäåþïæ îòìêò- ïí ìïòíâåìüòúòë ðëîüôåäøò, îïú ïâüëèï- üóîïæ òèïì ãóäòìõèëþì, îëè ïêóèóäòîå- þóäò àïíõåþò àòàáèòì ìîóäïæ ãïåæòíåþï ìïçéâïîãïîåàòì ìïôëíæë þòîýåþçå. ïèïçå øåòûäåþï âòæïâëà êïîãòï åì àó úóæò, àóèúï ÷åèò èëìïçîåþòà, åì ïè îå- ôëîèòì úïäìïõïæ óïîñëôòàò ôïáüëîòï, îïìïú ìïôóûâäïæ óæåâì ãïíóâòàïîåþåäò êïðòüïäòì þïçïîò ÷âåíì áâåñïíïøò. ûïäòïí èòíòèïäòìüóîò æï ïæïðüòîåþóäò ãïàâäå- þòì èòõåæâòà, ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòì ãï- æïèõæåäàï îïëæåíëþòì æï ìïøóïäë õåä- ôïìòì ãïàâïäòìùòíåþòà, îåôëîèòì èõëäëæ ðòîâåä ùåäì ìóä èòíòèóè 48 èòäòëíò äï- îòì èëþòäòçåþï èëõæåþï æï åì úòôîò øåè- æåãò ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò êëäëìïäóîïæ ãïòçîæåþï æï èòäòïîæåþì èòïéùåâì, îëè- äòì ûòîòàïæò íïùòäò ãïâï ìïçéâïîãïîåà. èïøòí, îëúï ãïíâòàïîåþóäò êïðòüïäòì þïçîòì øåèàõâåâïøò øåìïûäåþåäò òáíåþë- æï, îëè àóíæïú íïõåâïîò èïòíú æïî÷åíò- äòñë ïæãòäëþîòâ ìïôëíæë þòîýïçå, îïú úïäìïõïæ ÷âåíò åêëíëèòêòìàâòì óæòæåìò ðëçòüòóîò úâäòäåþåþòì æïìïùñòìò òáíå- þëæï. øåèëàïâïçåþóäò ìáåèòà êò, õæåþï åêëíëèòêòì îåïäóîò ìåáüëîòæïí àïíõå- þòì ïèëáï÷âï æï ìïçéâïîãïîåàòì þïçîåþ- çå ãïæïáï÷âï. ÷âåí âïîà æïçéâåóäåþò, îëè 30-40 ùäòì øåèæåã ãäëþïäóîò ìïôò- íïíìë êîòçòìò ïî ãïíèåëîæåþï? ïèòì ãïîïí- üòï ïîìåþëþì? åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò

×