Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #531

38,673 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #531

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #531 16 ivlisi, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 „èàïâîëþï„èàïâîëþï„èàïâîëþï„èàïâîëþï„èàïâîëþï æïèüêòúåþóäòï -æïèüêòúåþóäòï -æïèüêòúåþóäòï -æïèüêòúåþóäòï -æïèüêòúåþóäòï - æïòâòùñåà!“æïòâòùñåà!“æïòâòùñåà!“æïòâòùñåà!“æïòâòùñåà!“ ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 åäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäò ìòãïîåüåþò æï èïàòìòãïîåüåþò æï èïàòìòãïîåüåþò æï èïàòìòãïîåüåþò æï èïàòìòãïîåüåþò æï èïàò ãïâäåíïãïâäåíïãïâäåíïãïâäåíïãïâäåíï öïíèîàåäëþïçå -öïíèîàåäëþïçå -öïíèîàåäëþïçå -öïíèîàåäëþïçå -öïíèîàåäëþïçå - ðîëôåìëîò äòíæïðîëôåìëîò äòíæïðîëôåìëîò äòíæïðîëôåìëîò äòíæïðîëôåìëîò äòíæï þëäæòì èëìïçîåþåþòþëäæòì èëìïçîåþåþòþëäæòì èëìïçîåþåþòþëäæòì èëìïçîåþåþòþëäæòì èëìïçîåþåþò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ãâ.9ãâ.9ãâ.9ãâ.9ãâ.9 „ìïðåíìòë îåôëîèòì„ìïðåíìòë îåôëîèòì„ìïðåíìòë îåôëîèòì„ìïðåíìòë îåôëîèòì„ìïðåíìòë îåôëîèòì ãïíìïõëîúòåäåþäïæãïíìïõëîúòåäåþäïæãïíìïõëîúòåäåþäïæãïíìïõëîúòåäåþäïæãïíìïõëîúòåäåþäïæ ìïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëì åêëíëèòêï èçïæ ïîåêëíëèòêï èçïæ ïîåêëíëèòêï èçïæ ïîåêëíëèòêï èçïæ ïîåêëíëèòêï èçïæ ïî ïîòì“ïîòì“ïîòì“ïîòì“ïîòì“ „ìïêïíëíèæåþäë„ìïêïíëíèæåþäë„ìïêïíëíèæåþäë„ìïêïíëíèæåþäë„ìïêïíëíèæåþäë îåãóäòîåþòà,îåãóäòîåþòà,îåãóäòîåþòà,îåãóäòîåþòà,îåãóäòîåþòà, ìïáïîàâåäëìïáïîàâåäëìïáïîàâåäëìïáïîàâåäëìïáïîàâåäë êîòðüëäòþåîïäóîòêîòðüëäòþåîïäóîòêîòðüëäòþåîïäóîòêîòðüëäòþåîïäóîòêîòðüëäòþåîïäóîò áâåñïíï óíæï ãïõæåì“áâåñïíï óíæï ãïõæåì“áâåñïíï óíæï ãïõæåì“áâåñïíï óíæï ãïõæåì“áâåñïíï óíæï ãïõæåì“ ìïñëâåäàïë òíüåíåüòçïúòòì ðîëåáüò ÷ïâïîæï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãïåáúï àó ïîï „ïäæïãò“ „ìâåüòì“ èòåî æïçïîïäåþóäò èëþòíïæîååþòì èòèïîà ðïìóõòìèãåþäëþïì èëãåþóäò þòçíåìò æï ãïéïîòþåþóäò èëáïäïáååþò - ïôþï èïèóêï þïõüïûåì ïçïîüóäò àïèïøåþòì îåãóäòîåþòìêåí èëóùëæåþì ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 “¸óèïíòàòì åôåáüò”“¸óèïíòàòì åôåáüò”“¸óèïíòàòì åôåáüò”“¸óèïíòàòì åôåáüò”“¸óèïíòàòì åôåáüò” “¸óèïíòàòì æåôåáüï攓¸óèïíòàòì æåôåáüï攓¸óèïíòàòì æåôåáüï攓¸óèïíòàòì æåôåáüï攓¸óèïíòàòì æåôåáüïæ” ãïæïòáúï - ãïûâòîåþóäòãïæïòáúï - ãïûâòîåþóäòãïæïòáúï - ãïûâòîåþóäòãïæïòáúï - ãïûâòîåþóäòãïæïòáúï - ãïûâòîåþóäò èåæòêïèåíüåþò àïâì ïîèåæòêïèåíüåþò àïâì ïîèåæòêïèåíüåþò àïâì ïîèåæòêïèåíüåþò àïâì ïîèåæòêïèåíüåþò àïâì ïî ãâïâòùñåþìãâïâòùñåþìãâïâòùñåþìãâïâòùñåþìãâïâòùñåþì ðîëåáüòì ôïîãäåþøò æéåèæå ïîïôåîò ãïêåàåþóäï, ïîìåþóäò àïíõåþò èõëäëæ èïéïä õåäôïìåþçå æïòõïîöï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 âòí ïîåãóäòîåþì ôïììâòí ïîåãóäòîåþì ôïììâòí ïîåãóäòîåþì ôïììâòí ïîåãóäòîåþì ôïììâòí ïîåãóäòîåþì ôïìì ìïùâïâòì þïçïîçå -ìïùâïâòì þïçïîçå -ìïùâïâòì þïçïîçå -ìïùâïâòì þïçïîçå -ìïùâïâòì þïçïîçå - êïîüåäò òìåâ èóøïëþìêïîüåäò òìåâ èóøïëþìêïîüåäò òìåâ èóøïëþìêïîüåäò òìåâ èóøïëþìêïîüåäò òìåâ èóøïëþì ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ìïàïèïøë þòçíåìïìëúòïúòïìïàïèïøë þòçíåìïìëúòïúòïìïàïèïøë þòçíåìïìëúòïúòïìïàïèïøë þòçíåìïìëúòïúòïìïàïèïøë þòçíåìïìëúòïúòï “þäåôçå” èòæòì - èòìò“þäåôçå” èòæòì - èòìò“þäåôçå” èòæòì - èòìò“þäåôçå” èòæòì - èòìò“þäåôçå” èòæòì - èòìò õåäèûéâïíåäò óîúõâïæõåäèûéâïíåäò óîúõâïæõåäèûéâïíåäò óîúõâïæõåäèûéâïíåäò óîúõâïæõåäèûéâïíåäò óîúõâïæ òüñóåþïòüñóåþïòüñóåþïòüñóåþïòüñóåþï ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 èëîòãò àïéäòàóîò ìáåèïèëîòãò àïéäòàóîò ìáåèïèëîòãò àïéäòàóîò ìáåèïèëîòãò àïéäòàóîò ìáåèïèëîòãò àïéäòàóîò ìáåèï ãïòøòôîï - „åôòáì ãîóðò“ãïòøòôîï - „åôòáì ãîóðò“ãïòøòôîï - „åôòáì ãîóðò“ãïòøòôîï - „åôòáì ãîóðò“ãïòøòôîï - „åôòáì ãîóðò“ ìêïíæïäøò ãïåõâïìêïíæïäøò ãïåõâïìêïíæïäøò ãïåõâïìêïíæïäøò ãïåõâïìêïíæïäøò ãïåõâï ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 òíâåìüëîåþìòíâåìüëîåþìòíâåìüëîåþìòíâåìüëîåþìòíâåìüëîåþì ìïáïîàâåäëøò ôóäò ïéïîìïáïîàâåäëøò ôóäò ïéïîìïáïîàâåäëøò ôóäò ïéïîìïáïîàâåäëøò ôóäò ïéïîìïáïîàâåäëøò ôóäò ïéïî èëïáâà - ðòîâåäèëïáâà - ðòîâåäèëïáâà - ðòîâåäèëïáâà - ðòîâåäèëïáâà - ðòîâåä êâïîüïäøò òíâåìüòúòåþòêâïîüïäøò òíâåìüòúòåþòêâïîüïäøò òíâåìüòúòåþòêâïîüïäøò òíâåìüòúòåþòêâïîüïäøò òíâåìüòúòåþò 33%-òà øåèúòîæï33%-òà øåèúòîæï33%-òà øåèúòîæï33%-òà øåèúòîæï33%-òà øåèúòîæï ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 îï êïâøòîøòï ÿóþåîòìîï êïâøòîøòï ÿóþåîòìîï êïâøòîøòï ÿóþåîòìîï êïâøòîøòï ÿóþåîòìîï êïâøòîøòï ÿóþåîòì ìüòáòï åíåîãåüòêóäìüòáòï åíåîãåüòêóäìüòáòï åíåîãåüòêóäìüòáòï åíåîãåüòêóäìüòáòï åíåîãåüòêóä ðîëåáüåþàïíðîëåáüåþàïíðîëåáüåþàïíðîëåáüåþàïíðîëåáüåþàïí ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 åíåîãëìååíåîãëìååíåîãëìååíåîãëìååíåîãëìåáááááüëîòìüëîòìüëîòìüëîòìüëîòì ãïíâòàïîåþòì åîàïæåîàòãïíâòàïîåþòì åîàïæåîàòãïíâòàïîåþòì åîàïæåîàòãïíâòàïîåþòì åîàïæåîàòãïíâòàïîåþòì åîàïæåîàò ìùëîò ãçï ¸åìåþòììùëîò ãçï ¸åìåþòììùëîò ãçï ¸åìåþòììùëîò ãçï ¸åìåþòììùëîò ãçï ¸åìåþòì èøåíåþäëþïïèøåíåþäëþïïèøåíåþäëþïïèøåíåþäëþïïèøåíåþäëþïï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #531 ivlisi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 “èåîïèæåíòèåêïíëíðîëåáüòìòíòúòîå- þï ãïâïêåàå, îëèåäòú óïõäëåì èëèïâïä- øò øåèëâï, ìïæïú íïàåäò òñë ûïäòïí óìï- èïîàäë îåýòèåþò. ïèòì êïîãò èïãïäòàò ãïõäïâà èïãïäòàïæ ôïîèïúòï, ìïæïú òè- ðëîüòîåþóäðîëæóáúòïçå,ôïáüëþîòâïæ, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþì 1 óç- îóíâåäñëôòì áâåø îïèæåíòèå èìåìõåþåä- çåöïèøò,100ïàïìäïîçåèåüòìãïúåèïïåê- îûïäïà. ïèòì øåìïõåþ, åîëâíóäò þïíêòì âò- úå-ðîåçòæåíüòì ïî÷òä èåìüâòîòøâòäòì 5 òâäòìòì þîûïíåþïøòï ïéíòøíóäò, îëèåäòú „èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì ìïáèòï- íëþòìçåæïèõåæâåäëþòìïæïîåãóäòîåþòì ùåìì“åõåþï.ïéìïíòøíïâòï,îëèæéåòìèæãë- èïîåëþòà,èòêîëìïôòíïíìëëîãïíòçïúòåþì ìïãïæïìïõïæë üâòîàòì àâïäìïçîòìòà ìïáïîàâåäë èåúõîå ïæãòäçåï, îïú ïîòì ûïäòïí êïîãò èæãëèïîåëþï æï ìïêèïîòìò, îëè èëõæåì åêëíëèòêóîò çîæï, - ïèòì øå- „òíôîïìüîóáüóîòììòìüåèïøòïîòììå- îòëçóäòêëîóôúòï.ïèïçåìïóþîëþìëðë- çòúòï, ïîïìïèàïâîëþë ìåáüëîò æï àáâåíò èàïâîëþòì ùåâîåþòú. 4 ùåäòï îïú êëîóô- úòïçå äïðïîïêò æïòùñë èïãîïè ïèìòàâòì ïîïâòí æïìöòäï,“ — åì ãïíúõïæåþï ðïîäï- èåíüòì ùåâîèï îëèïí ãëúòîòûåè æéåì ãïï- êåàï, îëúï ôîïáúòï íïúòëíïäóîò èëûîï- ëþï ïõïäò èòíòìüîàï êïþòíåüòìàâòì íæë- þòì ãïèëúõïæåþòì ìïêòàõçå èìöåäëþæï. èïí ìêïíæïäóîò üåíæåîòì æåüïäåþò ãïòõìåíï: „ñâåäïì êïîãïæ ïõìëâì óêîïòíó- äòôòîèòìøåèàõâåâïîëúïïìåóäëþóàèò- äòëíòäïîòãïæïòîòúõïãçåþòìèøåþåíäë- þòìïàâòì æï åì ôòîèï ãïáîï. ïîú ìïþïíêë ãïîïíîüòï ïîú ìõâï îïòèå èåáïíòçèò òñë ÷ïæåþóäò, îëè øåìïûäåþåäò ñëôòäòñë æïçéâåâï æï õïäõòì ôóäò ïî æïêïîãóäò- ñë. òþïæåþï êòàõâï âòí ÷ïïüïîï åì üåíæå- îò? ìïæ ïîòïí åì ïæèòíåþò? âòíèå æïòìïöï àó ïîï? èòæòì àó ïîï ãïèëûòåþï? „ðòîâåäìïêòàõàïíæïêïâøòîåþòàêòàõ- âåþò ïîìåþëþì. ÷âåí ïî ãâïáâì æïæïìüó- îåþóäòôïáüò,îëèóùñåþïøòêëîóôúòïïî- ìåþëþì. àóèúï îï àáèï óíæï, îëæåìïú ïìå- àò üòðòì æï ïèõåäï àïíõåþòì õïîöâï èòè- æòíïîåþëì ãïíìïêóàîåþòà òíôîïìüîóá- üóîóäò ðîëåáüåþòì íïùòäøò, ïìåàò êòàõ- âåþò ïîìåþëþæï æï ìïâïîïóæëæ ìõâï æîë- ìïú òïîìåþåþì. øåìïþïèòìïæ ÷âåíò ïèëúïíïï åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüîëþòì êïíæòæïüèï ãòëîãò áëþóäò- ïè êëèòüåüåþòì ãïåîàòïíåþóä ìõæëèïçå ïíïêäòòì ðëîüàïí æïêïâøòîåþòà èòì èòåî ãïêåàåþóäò ãïíúõïæåþï ãïíèïîüï æï ïé- íòøíï,îëèèïìðîëåáüòìãïæïõåæâïïîóãó- äòìõèòï. ïèòì øåìïõåþ êòàõâï êëèòüåüåþòì ìõæëèòì øåèæåã áëþóäòïì ýóîíïäòìüåþ- èï æïóìâåì. „ïíïêäòòì ðîëåáüòì ãïæïõåæâï ïî èò- ãóäòìõèòï. èå âòãóäòìõèå, îëè ÷âåí óíæï ãïæïâõåæëà ìïáïîàâåäëì, îëãëîú äë- öòìüòêóîò ¸ïþòì æï êëîòæëîòì ìüîïüå- ãòïì, ìïòæïí èëæòì åì – ìïáïîàâåäëì åîà-åîàòûïäòïíèíòøâíåäëâïíòóðòîïüå- ìëþï áâåñíòì ãåëãîïôòóäò èæåþïîåëþïï“, – ïúõïæåþì áëþóäòï èòìò àáèòà, ùäåþòï ïèïçå ìïóþïîò èòè- æòíïîåëþì æï áâåñïíïè ïéíòøíóäò ãåëã- îïôòóäòèæåþïîåëþïãïèëòñåíëìæïüâòî- àåþòì ãïæïçòæâåþò ãïíïâòàïîëì. „öåîöåîëþòà åì õæåþï, èïãîïè ïá ÷âåí 2018 ùäòì I êâïîüïäøò ìïåîàïøëîòìë èëãçïóîåþòì âòçòüåþòì îïëæåíëþï 1,582,382 òñë, îïú ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà 14.8%-òà èåüòï. üóîòçèòì åîëâíóäò ïæ- èòíòìüîïúòòì èëíïúåèåþòà, øåèëèìâäåä- àï 35% æïìâåíåþï, ãïîàëþï, îåêîåïúòòì èòçíòà øåèëâòæï ìïáïîàâåäëøò. ïèòì øå- ìïõåþ Fëîþåì-òì áïîàóäò ãïèëúåèï ùåîì. ìïåîàïøëîòìë âòçòüåþòì 51% ìïáïîà- âåäëì æåæïáïäïáøò ãïíõëîúòåäæï, èïì èë¸ñâåþï þïàóèò 21.5%-òà. æïíïî÷åí áïäï- ûâåäò àþòäòìòì üóîòìüóä çëíïøò æï èòì èòèæåþïîåæ ðïîêòîåþòì ðîëþäåèï, øå- ìïûäëï, êòæåâ óôîë ãïèùâïâæåì. ïîìåþó- äò òíôëîèïúòòà, èåòæïíçå èëáèåæ å.ù. „âï- äåüðïîêòíãòì“ ìåîâòìì èåîòï ãïóáèåþïì óðòîåþì. øåæåãïæ, íëèåî ðòîâåäò üóîòìüóäò çëíòì èòèæåþïîåæ ðïîêòîåþï ðîïáüòêó- äïæ øåóûäåþåäò ãïõæåþï. þòçíåìòì ãï÷å- îåþòì èëìïäëæíåä ìïôîàõåçå êëèðïíòï- øò, îëèåäòú „âïäåüðïîêòíãòì“ ìåîâòìì ïùïîèëåþì, éòïæ ïî ìïóþîëþåí, àóèúï èï- àïú ãïï÷íòïà òíôëîèïúòï, îëè æåæïáïäï- áòì èóíòúòðïäòüåüòì ãïîêâåóä îãëäåþ- øò ïáüòóîïæ ãïíòõòäïâåí èåòæíòì ðïîêòí- ãòì ãïóáèåþïì æï îëãëîú ÷ïíì, ïèòà êëíê- îåüóäò ÷òíëâíòêåþò ïîòïí æïòíüåîåìåþó- äò. ïîìåþóäò ìïðïîêòíãå ìòìüåèï ùäåþòï ùïîèïüåþòà åèìïõóîåþï èòèæåþïîå þòçíåì úåíüîåþì,ìïìüóèîëåþì,èóçåóèåþì,êïôå- þïîåþì, éòï îåìüëîíåþòà æïüâòîàóä îïèæåíòèå ìïôåõèïâäë áó÷ïì æï ï.ø. èåò- æïíçåèëáèåæò„âïäåüðïîêòíãòì“èëèìïõó- îåþòì ðîëúåìò ïìåàòï, – èûéëäò üëâåþì ïâüëèëþòäì ðïîêòíãòì üåîòüëîòïçå æï „âïäåüðïîêòíãòì“àïíïèøîëèäåþì èïíáïíï îòñòì èòùòìáâåøï ïâüëìïæãëèçå ãïæï¸- ñïâà. øåèæãëè, èëàõëâíòæïí 10-15 ùóàøò, ìåîâòìòìàïíïèøîëèåäìîòñòìïâüëìïæãë- èòæïí óêïí ãïæèë¸ñïâì èïíáïíï æï ïþïîåþì èûéëäì. ïè ìåîâòìòì ìïøóïäåþòà 25 ïæãò- äòïíò ðïîêòíãòì üåîòüëîòòæïí ñëâåä- æéòóîïæ ïìëþòà ïâüëèëþòäòì ãïæïñâïíï õåîõæåþï, îïú ûïäòïí èëõåîõåþóäì õæòì ïè æïüâòîàóä çëíïøò ïâüëèëþòäòì ðïî- êòîåþïì. îëãëîúòîêâåâï,„âïäåüìåîâòìòì“ãïí- èïõëîúòåäåþåä êëèðïíòïì ïéíòøíóäò üå- îòüëîòï ãïæïúåèóäò ïáâì, èåîòòì áëíå- þòì èïîàâòì ìïïãåíüëìàïí øåàïíõèåþóäò, ïóáúòëíòì ùåìòà èëðëâåþóäò, 15 ùäòïíò ìïòöïîë õåäøåêîóäåþòì ìïôóûâåäçå. ðïîêòîåþòì ðîëúåìò ìîóäïæ ïîòì øåàïí- õèåþóäò áïäïáòì ìïüîïíìðëîüë ìïèìï- èïòï úáòüòøâòäò îëèïí ãëúòîòûåì: „ïäüïêëèòì“ ÷ïøäòäò üåíæåîòæïí 25 èòäòëíò åâîëì æïþîóíåþïì âúæòäëþà êëîóôúòóäò îòìêåþò èïáìòèïäóîïæ øå- âïèúòîëà æï èòâòéëà òìåàò çëèåþò, îëè åì îòìêåþò èòíòèóèïèæå òñëì æïñâïíòäò— åì ðïìóõò ãïìúï òíôîïìüîóáüóîòì èòíòì- üîëþòì êïíæòæïüèï èïòï úáòüòøâòäþï îë- èïí ãëúòîòûåì. îïú øååõåþï ÷ïøäòä ìïãçïë üåíæåîì, ìïèòíòìüîë êëèðïíòòìàâòì ÷ïîòúõóäò 25 èòäòëíò åâîëì æïþîóíåþïì úæòäëþì: “îïú øååõåþï òè üåíæåîì, îëèåäòú àáâåí ïõìåíåà åì ïîòì óêîïòíóäò êëèðï- íòï “ïäüêëèò“, îëèåäàïíïú ìïþïíêë ãï- îïíüòï ùïîæãåíòäò òñë, óþîïäëæ ïè ìï- þïíêë ãïîïíüòòì ïèëáèåæåþï æéåèæå âåî èëõæï. ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà ÷âåí ïáüòó- îïæ âèóøïëþà. æéåìïú óêîïòíòì åîëâíóä þïíêì èòâèïîàåà èïà øëîòì æòðäëèïüòó- îò ïîõåþòàïú. àóèúï èå ïî âïî óôäåþï- èëìòäòðòîòæïïîèãëíòï÷åèòèõîòæïíêëí- êîåüóäò ðïìóõòì ãïèëêâåàï ìùëîò òñëì. ïîú èå æï ïîú ÷åèò ùòíïèëîþåæò ðîëêó- îëîåþò ïî âïîà òèòìïàâòì, îëè ÷âåí êë- îóôúòòì ôïáüò æãâåæãòíï. øåìïþïèòìïæ ÷âåíò ïèëúïíïï àó ìïèóøïëì ðîëúåìøò îï- òèå ôïáüò úíëþòäò ãïõæåþï êïíëíèæåþäë- þòì øåìïþïèòìïæ âòáíåþò âïäæåþóäò øåìï- þïèòìëîãïíëåþìèòâèïîàë,àóèúïïèåüïð- çå ÷âåí âèóøïëþà òèòìïàâòì, îëè åì îòì- êåþò èëèïâïäøò øåâïèúòîëà“ —ãïíïúõïæï èïòï úáòüòøâòäèï. “áâåñïíïøò ãâïáâì æïþïäïíìåþóäò æï ìùëîïæ øåî÷åóäò åêëíëèòêóîò ðëäòüòêï” ìïõåþ æéåì ôòíïíìàï èòíòìüîòì àïíïèæå- þëþïçåùïîæãåíòäèïòâïíåèïÿïâïîòïíèïãï- íïúõïæï. „÷âåí áâåñïíïøò ãâïáâì æïþïäïíìåþóäò æï ìùëîïæ øåî÷åóäò åêëíëèòêóîò ðëäò- üòêï, îëèåäòú åîàò èõîòâ, óçîóíâåä- ñëôì åêëíëèòêóî çîæïì æï èåëîå èõîòâ, ïî òâòùñåþì ìëúòïäóî âïäæåþóäåþåþì“, -ãïíïúõïæïèïÿïâïîòïíèïãïæïìïõïæåþòìøå- ìïûäë æïùåâòì àïëþïçå æïìèóäò êòàõâòì ðïìóõïæ. èòìòâå àáèòà, èàïâîëþïì åáíåþï ïõïäò òíòúòïüòâåþò, îïú õåäì øåóùñëþì, îëè îïú øåòûäåþï èåüò ïæïèòïíò ÷ïåîàëì åêëíëèòêïøò æï ïî åäëæëì æïõèïîåþåþì þòóöåüòæïí. èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþì åîàò óçîóíâåäñëôòì áâåø îïèæåíòèå èìåìõåþåäçå 100 ïàïì äïîçå èåüòì ãïúåèï ïåêîûïäïà èìãïâìò äòèòüò ïî ¸áëíæïà æïùåìåþóäò æï åîàò óçîóíâåäñëôòì áâåø îïèæåíòèå èìåìõåþåäçå öïèóîïæ, æòæò èëúóäëþòì ìåìõòì ãïúåèï òñë øåìïûäåþåäò. 5 òâäòìòì þîûïíåþòì àïíïõïæ êò, „åîà èìåìõåþåäçå ïí èìåìõåþåäàï öãóôçå ãïúåèóäò ìåìõå- þòì öïèóîò ëæåíëþï 100 000 äïîì ïî óíæï ïéåèïüåþëæåì“. úíëþòìàâòì, åîëâíóäò þïíêòì ïéíòøíóäò îåãóäïúòï èòèæòíïîå ùäòì 1-äò ìåáüåèþîòæïí ïèëáèåææåþï. óìïèïîàäë îåýòèòì êïîãò èïãïäòàòï ôïîèïúòï æéã-ì ãïæïìïõïæò ãïíóäåþóäò òñë, èïøòí îëúï ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþòì øåèàõâåâï- øò óùåâæï æéã-ì ãïæïõæï“, - ïèòì øåìïõåþ ìïáïîàâåäëì ðîåèòåî-èòíòìüîèï èïèóêï þïõüïûåè ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíëøò, ôîïá- úòï „ìïáïîàâåäëì ðïüîòëüåþòì“ ìõæëèòì èòèæòíïîåëþòìïì ãïíïúõïæï. ðîåèòåîòì øå- ôïìåþòà, ïìåàò ðîåúåæåíüåþò âïÿîëþòì ìôåîëøò ïîìåþëþì, îïú ûïäòïí èëêäå âï- æåþøò æïêëîåáüòîåþïì ìïÿòîëåþì. „ìïèùóõïîëæ, ÷âåí ãâïáâì ïìåàò ðîå- úåæåíüåþò âïÿîëþïøò æï îï àáèï óíæï, ïè àåèïììÿòîæåþïæïêëîåáüòîåþï.ïèïìïóúò- äåþäïæ ãïâïêåàåþà æï ãïâïêåàåþà ûïäòïí èëêäå âïæåþøò“, - ïéíòøíï èàïâîëþòì èåàïóîèï. èåòæïíçå „âïäåüìåîâòìì“ ãïóáèåþïì óðòîåþåí – ðïîêòíãò øåóûäåþåäò ãïõæåþï õóîàïí æï ìïðïüîóäë ðëäòúòïìàïí. ïîìåþóäò òíôëîèïúòòà, ìùëîåæ ïè õåäøåêîóäåþòì úïäèõîòâïæ øå÷åîåþïçåï ìïóþïîò. ðïîêòîåþòì ðîëþäåèï, äïèòì íëèåî ðòîâåä ìïêòàõïæ æãïì æåæïáïäïáøò. þòç- íåìòì èõîòæïí òíüåîåìòì ïîïîìåþëþòì ãï- èë óêâå ëîöåî ÷ïòøïäï üåíæåîò ìïðïî- êòíãå çëíåþòì èëùñëþòì øåìïõåþ. èæãëèï- îåëþïòáïèæåïèòìóäò,îëèèåîòïóêâåðïî- êòîåþòì èëùñëþòà æïòíüåîåìåþòì øåèàõ- âåâïøò, þòçíåìì èòùòì íïêâåàì ìïêóàîåþï- øòú êò ãïæïìúåèì. òíüåîåìò êò èïòíú ïî ÷ïíì. úõïæòï, îëè þòçíåìò êïîãïæ õåæïâì ïè ìïáèòì æïþïäîåíüïþåäëþïì æï ãîûåäâï- æòïíëþïì æï ïèòüëè ïî ãïèëõïüïâì òíüå- îåìì. ïè ôëíçå, æåæïáïäïáòì úåíüîøò, 25 ïæãòäòïíò ìïðïîêòíãå çëíòì èëøäï (îëèå- äòú îåïäóîïæ, „âïäåüìåîâòìòì“ ðîòíúò- ðòæïí ãïèëèæòíïîå, îïèæåíòèå ïìåóä ïâ- üëèëþòäì åèìïõóîåþï), åîàò øåõåæâòàïú æï èåëîå øåõåæâòàïú, óïîãóèåíüë ãï- æïùñâåüòäåþïæ èëì÷ïíì æï êëíêîåüóäò êåîûë òíüåîåìòì ãïüïîåþòì èúæåäëþòì åäôåîò óôîë ïáâì. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå òìèòì äåãòüòèóîò êòàõâï: êåîûë þòçíåìòìïæèò ïèãâïîò æïèë- êòæåþóäåþï õëè ïî ïôîàõëþì þòçíåìì æï åìåú õëè ïî ïîòì åîà-åîàò èòçåçò, îòì ãïèëú òíâåìüëîåþò ðïîêòîåþòì àåèòà íïê- äåþïæ òíüåîåìæåþòïí? ôïáüòï, ÷òíëâíòêå- þòì úâäòäåþïìàïí åîàïæ òúâäåþï ïèï àó òèêåîûëþòçíåìòìïæèòæïèëêòæåþóäåþïæï ãïôëîèåþóäò õåäøåêîóäåþåþòú õøòîïæ æïóìïþóàåþäïæ óáèæåþï. ïíïêäòòì ðîëåáüòì ãïæïõåæâï ïî èòãóäòìõèòï, ÷âåí óíæï ãïæïâõåæëà äëöòìüòêóîò ¸ïþòì ìüîïüåãòïì æïèïüåþòà ûïäòïí æòæ ðëüåíúòïäì âõå- æïâà. ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, àâòàëí ïè ìüîïüåãòïì óíæï ãïæïâõåæëà, àó îëãëî ãâòíæïãïíâïâòàïîëàæïïâòàâòìëàðëüåí- úòïäò, îëèåäòú ìïáïîàâåäëì ãåëãîïôò- óä èæåþïîåëþïì ïáâì. åì êëèðäåáìóîò ïèëúïíïï, îëèåäòú ãïæïõåæòäò òáíåþï – ðëîüåþò,îêòíòãçï,ïâüëüîïíìðëîüòæïïè êëèðëíåíüåþòì óîàòåîàçåèëáèåæåþòìà- âïäìïçîòìòà“, – ãïíïúõïæï áëþóäòïè. îëèåäò áâåñíòì èëáïäïáå õïîöïâì ìïáïîàâåäëøò ñâåäïçå èåü àïíõïì áåþìï æï ïæãòäåþøò øåæïîåþòà íïêäåþò âò- çòüåþò æïôòáìòîæï. áâåñïíïøò øåèëìóäèï ìïåîàïøëîòìë âòçòüëîåþèï öïèøò 1.4 èò- äòïîæ äïîïèæå æïõïîöåì. åîàò âòçòüò- ìïì ãïùåóäò ìïøóïäë æïíïõïîöò 1,060 äï- îòæïôòáìòîæï.èåçëþåäòáâåñíåþòæïíîó- ìåàòì îåçòæåíüåþò âòçòüçå ñâåäïçå èï- éïäòìïøóïäëæïíïõïîöòà(1,338äïîò)ãï- èëòî÷åëæíåí, èïì èëìæåâì àóîáåàò 1,189 äïîò, ìëèõåàò – 562 äïîò æï ïçåîþïòöï- íò – 401 äïîò.
  3. 3. 3www.BFM.geivlisi 531# èàïâïîò þïüëíë âïýï, îëãëî øåïôïìåþæòàþïüëíë âïýï, îëãëî øåïôïìåþæòàþïüëíë âïýï, îëãëî øåïôïìåþæòàþïüëíë âïýï, îëãëî øåïôïìåþæòàþïüëíë âïýï, îëãëî øåïôïìåþæòà èàïâîëþòì ôëîèòîåþòì ðîëúåìì,èàïâîëþòì ôëîèòîåþòì ðîëúåìì,èàïâîëþòì ôëîèòîåþòì ðîëúåìì,èàïâîëþòì ôëîèòîåþòì ðîëúåìì,èàïâîëþòì ôëîèòîåþòì ðîëúåìì, îïì èëïìùïâåþì èòìò øåæåãåþò?îïì èëïìùïâåþì èòìò øåæåãåþò?îïì èëïìùïâåþì èòìò øåæåãåþò?îïì èëïìùïâåþì èòìò øåæåãåþò?îïì èëïìùïâåþì èòìò øåæåãåþò? óùòíïîåì ñëâäòìï, êòæåâ åîà åáìðå- îòèåíüì ÷âåíì áâåñïíïøò, îëèåäòú ðîåèò- åî þïõüïûòì òíòúòïüòâòà èúòîå èàïâîëþòì ðîòíúòðåþçå ãïæïìâäïì ãóäòìõèëþì. àóè- úï, êäïìòêóîò ãïãåþòà, åì ïî ïîòì èúòîå èàïâîëþï æï ïî èë¸ñâåþï øåìïþïèòìò øåæå- ãåþò. ÷âåí ïî øåãâòûäòï ìïþïâøâë êïäïèþó- îòì ðîòíúòðòà ôëîèòîåþóä èàïâîëþïì ìå- îòëçóäïæ øåâõåæëà. êïäïèþóîì îëúï âïèþëþ, âãóäòìõèëþ ðîòíúòðì: îïèæåíò ìï- èòíòìüîëï ìïÿòîë áâåñïíïøò, ïáåæïí ãïèëè- æòíïîå, îïèæåíò èòíòìüîò èàïâîëþïøò. ïèï- çå ðïìóõì êò ãâïûäåâåí êïäïèþóîòà æï èïîüòâò âëîæòíãòà îïàï 14, èïø îïèæåíò? 10. ïí, ãíåþïâà, 11. æï îïüëè ïî èòâæòâïîà ùòí æï ïî âïèþëþà îïàï 11? èïø, îïèæåíò? âàáâïà, 7. ìõâï æïìïþóàåþï, ïîãóèåíüòîå- þóäò æï èêïôòë, èå ïî èëèòìèåíòï. àóíæïú îïüëè âïåîàòïíåþà ãïíïàäåþòì, èåúíòå- îåþòì, êóäüóîòìï æï ìðëîüòì èòèïîàó- äåþåþì åîàïæ? îï, ïè èòèïîàóäåþåþòà ïî- ìåþóäò ðîëþäåèåþò, îïèæåíïæèå èïòíú, ãï- æïòÿîï? àïí, öåî ïèëòéåì èåúíòåîåþï ïè ÷ïèëíïàâïäòæïí, èåîå èòõâæíåí, îëè åì ïî øåòûäåþëæï (úóæïæ òáíåþëæï ãïãåþóäò ìï- çëãïæëåþòì èòåî) æï ÷ïïèïüåì èåúíòåîåþï æïìïõåäåþïøò. èïãîïè „ãïèëî÷ïà“ „ïõïäãïç- îæëþï“, îëèåäòú ïæîå åîàåîàò èòèïîàó- äåþï òñë. îïüëè? ïõïäãïçîæëþòì ðîëþ- äåèï çëãïæïæïú ïæ êëíêîåüóäïæïú óïé- îåìïæ èíòøâíåäëâïíòï, èïéïäòï ïõïäãïçî- æëþïøò óèóøåâîëþòì æëíå, èïéïäòï ìõâï- æïìõâï èòçåçòà áâåñíòæïí ïõïäãïçîæåþòì èòãîïúòï, èïéïäòï æïèíïøïâåëþï ïõïäãïç- îæëþïøò, æïþïäòï óèïéäåì ìïìùïâäåþäåþ- øò ìüóæåíüåþòì ãïíïàäåþòì æëíå, áâåñï- íïøò ïéïî ïîòì æòæò ìùîïôâï ãïíïàäåþòì- êåí æï ïìå øåèæåã. åì åîà èïãïäòàïæ. ïéïîïôåîì âòüñâò, îëè ìïé ïçîì èëê- äåþóäòï úïäêå ìëôäòì èåóîíåëþòì ìï- èòíòìüîëì ïîìåþëþï, ãíåþïâà òíôîïìü- îóáüóîòì æï îåãòëíóäò ãïíâòàïîåþòì ìï- èòíòìüîëì ôóíáúòåþò (æï êòæåâ êïîãò, îëè åì ôóíáúòåþò èàïâîëþòì ïæèòíòìüîï- úòòì ïõäïæøåáèíòä æåðïîüïèåíüøò ãïæï- æòì). äïðïîïêò óêâå ïî éòîì òèïçå, îëè òáíåþ àó ðïüïîï æï åôåáüóîò èàïâîëþï ãâòíæï, îïüëèï î âïåîàòïíåþà ôòíïíìàï æï åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîëåþì. îïì òüñâòà èòíòìüîåþòì êëèðå-îïì òüñâòà èòíòìüîåþòì êëèðå-îïì òüñâòà èòíòìüîåþòì êëèðå-îïì òüñâòà èòíòìüîåþòì êëèðå-îïì òüñâòà èòíòìüîåþòì êëèðå- üåíúòïçå?üåíúòïçå?üåíúòïçå?üåíúòïçå?üåíúòïçå? ñâåäïì àïëþïçå âåî èëãïõìåíåþà, îïæ- ãïí èïàò íïùòäò ÷åèàâòì óúíëþòï æï ðëäò- üòêóî ïîåíïçå ðòîæïðòî èïéïä ðëäòüò- êóî àïíïèæåþëþïçå ïáâà æåþòóüò. èàäòï- íëþïøò åì üåáíëêîïüåþòì èàïâîëþïï, îò- ÿïîþâïäòïíëþïìàïí æïêïâøòîå- þòà,ùäåþòìãïíèïâäëþïøòîëãëîúìï- çëãïæëåþîòâ,òìåïêïæåèòóîùîååþøò ìïóþîåþò ïáüòóîïæ èòèæòíïîåëþæï. àóèúï,ìïóþîåþòèõëäëæìïóþîåþïæ î÷åþëæïæïáèåæòàòíïþòöåþòïéíòøíó- äòðîëþäåèòìèëìïãâïîåþäïæïîïìæ- îëìãïæïæãèóäï.ãïèëíïêäòìòãïèëæ- ãïèïèóêïþïõüïûòìèòæãëèåþòæïòìòíò- úòïüòâåþò,îëèäåþòúìùëîåæÿïîþâï- äòïíëþòìðîëþäåèòìîåïäóîèëãâïîå- þïìåèìïõóîåþï. „æéåì ÿïîþâïäòïíëþï ïõî÷ëþì áâåñïíïì,åìïîòììùëîåæòìîåäåâïí- üóîò øåôïìåþï, îïú øåòûäåþï æéåì ÷âåí èòâúåà òè ìòüóïúòïì, îïú ïîòì ÿïîþâïäòïíëþïìàïí æïêïâøòîåþòà. òãòïîòììòéïîòþòìãïâîúåäåþòìåîà- åîàòñâåäïçåèíòøâíåäëâïíòùñïîë. òãò,åîàòìèõîòâïèúòîåþìèëìïõäåë- þòìãïíêïîãâïæøåèëìïâïäì,õëäëèå- ëîåì èõîòâ, ïæïèòïíåþòì îëèäåþìïú øååáèíåþïàðîëþäåèåþòïèëâïîæíòäò ïîòïíïáüòóîòåêëíëèòêóîòúõëâîå- þòæïí”, - ïèòì øåìïõåþ ðîåèòåî-èòíòì- üîèï èïèóêï þïõüïûåè ãïíïúõïæï. ðîåèòåîèïïáúåíüòêîåæòüòíôëì å.ù.øïâìòïøòïîìåþóäèëáïäïáååþçåú ãïïêåàï ãïíúõïæåþï æï ïéíòøíï, îëè óïèîïâ ðòîì åçéóæåþï ôòíïíìåþçå ùâæëèï.úíëþòìïàâòìèòæèòíïîåùäòì ïðîòäòèëíïúåèåþòà,„êîåæòü-òíôëì“ ìüïüòìüòêóîò èëíïúåèåþòà, èïà þï- çïøòìïêîåæòüë÷ïíïùåîåþòìîïëæå- ìïáïîàâåäëì ÿïîþâïäòïíëþï ïõî÷ëþì óðïìóõòìèãåþäë æïêîåæòüåþòì ìòìüåèòì ãïèë “øïâ ìòïøò” 630 000 ïæïèòïíòïóðïìóõòìèãåþäë æïêîåæòüåþòì ìòìüåèòì ãïèë “øïâ ìòïøò” 630 000 ïæïèòïíòïóðïìóõòìèãåþäë æïêîåæòüåþòì ìòìüåèòì ãïèë “øïâ ìòïøò” 630 000 ïæïèòïíòïóðïìóõòìèãåþäë æïêîåæòüåþòì ìòìüåèòì ãïèë “øïâ ìòïøò” 630 000 ïæïèòïíòïóðïìóõòìèãåþäë æïêîåæòüåþòì ìòìüåèòì ãïèë “øïâ ìòïøò” 630 000 ïæïèòïíòï íëþïñëâåäùäòóîïæòçîæåþï.ïèåüï- ðòìàâòìêòþïçïøòìóä24687694÷ïíï- ùåîòï,îïúùòíïùäòìïíïäëãòóîðåîò- ëæàïí øåæïîåþòà, 4 èòäòëíòà ïîòì ãïçîæòäò.æéåòìèæãëèïîåëþòà,ìóä ïáüòóîò5880113ìåìõòï.ïèïìàïí,„êîå- æòü-òíôëìþïçïøò÷ïíïùåîòìóä2537 374ôòçòêóîðòîìïæï94193òóîòæò- óäðòîçåïîìåþëþì.åìêòòèïìíòøíïâì, îëè ïèï àó òè üòðòì ìïêîåæòüë âïä- æåþóäåþïìùëîåæïèæåíïæïèòïíìæï êëèðïíòïìãïï÷íòï.þëäëïéùåîòàìï- áïîàâåäëøò ìóä 3 718 200 ïæïèòïíò úõëâîëþì,øåìïþïèòìïæ,ãïèëæòì,îëè ìåìõòàèàäòïíòèëìïõäåëþòìæïïõäë- åþòà68,2%ìïîãåþäëþì.ïèïâåèëíïúå- èåþòà, ìïáïîàâåäëì èëìïõäåëþòì 6,3%ãïæïõæòìóóíïîëï,îïúòèïìíòø- íïâì,îëèåì6%æïïîïèïîüë,„íåãïüò- óîòìüïüóìòì“èïüïîåþåäòïïíîëæåì- èåïüïîåþæïïèìüïüóìì. “èòíæï úïäêå ãïèëâñë ðïìóõòìè- ãåþäòïíò æïêîåæòüåþòì ìòìüåèï, îëèäòì ÷ïèëñïäòþåþïìïú óæòæåìò èíòøâíåäëþïåíòÿåþïáâåñïíïøòìëúò- ïäóîïæ èæãîïæò æï åôåáüòïíò åêë- íëèòêóîòãïîåèëìøåìïáèíåäïæ.æéåì ÿïîþâïäòïíëþï ïõî÷ëþì áâåñïíïì, åì ïîòììùëîåæòìîåäåâïíüóîòøåôïìå- þï,îïú øåòûäåþïæéåì÷âåíèòâúåàòè ìòüóïúòïì, îïú ïîòì ÿïîþâïäòïíë- þïìàïí æïêïâøòîåþòà. òãò ïîòì ìòéï- îòþòìãïâîúåäåþòìåîà-åîàòñâåäï- çå èíòøâíåäëâïíò ùñïîë. òãò, åîàòì èõîòâïèúòîåþìèëìïõäåëþòìãïíêïî- ãâïæøåèëìïâïäì,õëäëèåëîåìèõîòâ, ïæïèòïíåþòì îëèäåþìïú øååáèíåþïà ðîëþäåèåþò ïèëâïîæíòäò ïîòïí ïá- üòóîòåêëíëèòêóîòúõëâîåþòæïí. èòíæïøåãïõìåíëà,îëè÷âåíòèëìïõ- äåëþòìæïïõäëåþòà630000ïæïèòïíò æéåìïîòìå.ùøïâìòïøòæïòìèëêäåþó- äòï ãïíïõëîúòåäëì ìîóäôïìëâïíò åêëíëèòêóîòúõëâîåþï.ïèïæïèòïíàï îòúõâøòïîòïí÷âåíòèëáïäïáååþò,îëè- äåþìïúïáâàìïòíüåîåìëþòçíåìðîë- åáüåþò,ïîòïíèúòîåèåùïîèååþò,èïãîïè âåîïâòàïîåþåíàïâòïíàðëüåíúòïäì, âåîïìïáèåþåíõïäõì,òáòæïíãïèëèæò- íïîå,îëèóðïìóõòìèãåþäëæïêîåæò- üåþòì ìòìüåèïè ãïèëòùâòï èïàò ÷ïèë- øëîåþïåêëíëèòêóîòúõëâîåþòæïí. åìíòøíïâì,îëè÷âåíòåêëíëèòêó- îïæ ïáüòóîò èëìïõäåëþòì 25-30% èëêäåþóäòïòèìïøóïäåþïì,îëèòñëì ÷ïîàóäòáâåñíòìåêëíëèòêòìãïíâòàï- îåþïøò. åì ûïäòïí úóæïæ èëáèåæåþì òíêäóçòóîçîæïçå.ïáåæïíãïèëèæò- íïîå èíòøâíåäëâïíò ïè èòèïîàóäå- þòàãïæïâæãïàêëíêîåüóäòíïþòöå- þò.þåâîòêîòüòêïèëâòìèòíåïèìïêòàõ- çå, ìîóäòïæ óìïôóûâäë. èòíæï ãòàõîïà,åì÷åèòðòîïæòèëìïçîåþïï, îëèåäòúèõïîæïÿåîòäòïìïåîàïøë- îòìë ìïâïäóüë ôëíæòìï æï èìëô- äòëþïíêòìèòåî,åìïîòìèõïîæïÿåîò- äòñâåäï÷âåíòûòîòàïæòðïîüíòëîòì èòåîæïåìòáíåþïìùëîåæöïíìïéåêë- íëèòêóî çîæïçå ëîòåíüòîåþóäò úâäòäåþïàïèïøòìùåìåþøò”,-ãïíïúõï- æï èïèóêï þïõüïûåè. ðîåèòåî-èòíòìüîòìòíòúòïüòâåþì èõïîæïÿåîïïáâìïîïìïþïíêëìïêîåæò- üë ëîãïíòçïúòåþøò, àóèúï þïíêåþò ðîëüåìüì ãïèëàáâïèåí ÿïîþâïäòï- íëþòìøåìïèúòîåþäïææïùåìåþóäòîå- ãóäïúòåþòìãïèë. „ÿïîþâïäòïíëþòìðîëþäåèïðòîâå- äïæìùëîåæèïèóêïþïõüïûåèãïèëïïøêï- îïâï.åìðîëþäåèïïîïèïîüëìïáïîàâå- äëì,ïîïèåæèàåäìèìëôäòëìïùóõåþì. ÷âåíìøåèàõâåâïøòøåèëìïâïäàïíèòèïî- àåþïøòïîòìóàïíïþîëâïäæåþóäåþåþò, îëèäòàïúïîòïíæïüâòîàóäåþò÷âåíò èëáïäïáååþò.èíòøâíåäëâïíòï,îëèèëõ- æåìÿïîþâïäòïíëþòìðîåâåíúòï,èëìïõ- äåëþòì æòæ íïùòäì ìõâïæïìõâï ìåìõò ïáâìïéåþóäòæïâôòáîëþ,óêâåæïãâòï- íåþóäòúïîòìåìòíòúòïüòâåþòú.èïèóêï þïõüïûòì,îëãëîúóêâåðîåèòåîèòíòì- üîòì èòåî ãïýéåîæï ïè ðîëþäåèåþòì èëãâïîåþòìãçåþò.ÿïîþâïäòïíëþòìøåè- úòîåþïêòæïæåþòàïæïòìïõåþï,îëãëîú èëìïõäåëþïçå, òìå þòçíåìçå. îïæãïí ÿïîþâïäòïíëþï þòçíåìòì ðîëþäåèï- úïï,âòíïòæïíþòçíåìòìàâòìçïîïäòïãï- æïõæòìóóíïîëèëáïäïáååþò“,- ïéíòø- íïâì„ïîïìïþïíêëôòíïíìóîæïùåìåþóäå- þïàïïìëúòïúòòì“ïéèïìîóäåþåäòæò- îåáüëîò,òîïêäòþåîûåíïûå. ïéìïíòøíïâòï, îëè êîåæòüòíôëì „øïâìòïøò“èëõâåæîòäòðòîåþòìîïë- æåíëþòìçîæïìïêîåæòüëëîãïíòçï- úòåþòìàâòìæòæðîëþäåèïìïîùïîèë- ïæãåíì.ðòîòáòà,îïëæåíðïîïæëáìó- äòúïîóíæïòñëìúóæòìïêîåæòüëòì- üëîòòì èáëíå êäòåíüåþòì æïêîåæò- üåþòìïìþïíêåþòòáíåþòïíàóèòêîëìï- ôòíïíìëåþò ìåìõåþì èïòíú ãïìúåèåí, óþîïäëæ óôîë ãïçîæòäò ìïðîë- úåíüëãïíïêâåàòàæïóïîåìòðòîëþå- þòà.åîàòøåõåæâòàèëáïäïáå,îëèå- äòúìïèïîàäòïíïæàóóìïèïîàäëæ „øïâ ìòïøòï“ èëõâåæîòäò ìåìõì èïòíú ïûäåâåí,àóèúïîïæãïíòãòíåãïüòó- îò÷ïíïùåîåþòììòïøòþåâîïæãïçîæò- äòðîëúåíüòà.ãïèëèæòíïîåòáòæïí, îëèìåìõòìãïúåèïõæåþïæòæòóçîóí- âåäñëôòìðòîëþòàïíàïâæåþëþåþòà ìïêîåæòüëòíìüòüóüåþìêîåæòüåþòì ïèëéåþòìðîëþäåèïïîïìæîëì¸áëíò- ïà. ïèïçå èåüñâåäåþì âïãïæïãïæúò- äåþóäò æï óòèåæë ìåìõåþòì ûïäòïí æïþïäòèï÷âåíåþåäò,îïúáïîàóäìï- þïíêëìôåîëøòï.øåìïþïèòìïæþïíêåþò àó èòêîëìïôòíïíìëåþò óôîë èåü ìïîãåþåäì òéåþåí „øïâ ìòïøò“ èñëôò ïæïèòïíòìæïêîåæòüåþòà,âòæîåêïî- ãòìïêîåæòüëòìüëîòòìèáëíåæêäò- åíüòìàâòì ìåìõòì èòúåèòà. ïáâå õïçò óíæïãïåìâïìòèôïáüì,îëèêîæòüòí- ôëëàõòóèìõâòäåìòþïíêòìèòåîïïæï- ôóûíåþóäò. øåìïþïèòìïæ òì òè ðëäò- üòêïì ïüïîåþì, îïú ïè êëèåîúòóä þïíêåþìïùñëþà. èåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäò „èàïâîëþï æïèüêòúåþóäòï - æïòâòùñåà!“ îïì èëïìùïâåþì ïõïäò êïþòíåüòì ðåîìëíïäóîò øåèïæãåíäëþï æï èàïâîëþòì æïêëèðäåáüåþòì ðîòíúòðåþòîïì èëïìùïâåþì ïõïäò êïþòíåüòì ðåîìëíïäóîò øåèïæãåíäëþï æï èàïâîëþòì æïêëèðäåáüåþòì ðîòíúòðåþòîïì èëïìùïâåþì ïõïäò êïþòíåüòì ðåîìëíïäóîò øåèïæãåíäëþï æï èàïâîëþòì æïêëèðäåáüåþòì ðîòíúòðåþòîïì èëïìùïâåþì ïõïäò êïþòíåüòì ðåîìëíïäóîò øåèïæãåíäëþï æï èàïâîëþòì æïêëèðäåáüåþòì ðîòíúòðåþòîïì èëïìùïâåþì ïõïäò êïþòíåüòì ðåîìëíïäóîò øåèïæãåíäëþï æï èàïâîëþòì æïêëèðäåáüåþòì ðîòíúòðåþò ÒÍÜÅÎÂÒÓ ÏÍÏÄÒÜÒÊËÌ ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÛÅÌÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÏÍÏÄÒÜÒÊËÌ ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÛÅÌÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÏÍÏÄÒÜÒÊËÌ ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÛÅÌÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÏÍÏÄÒÜÒÊËÌ ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÛÅÌÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÏÍÏÄÒÜÒÊËÌ ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÛÅÌÀÏÍ àïú, áâåñíòì èïìøüïþòà, ðëäòüòêòì æåðë- äòüòçåþòì ìüîïüåãòï ãîûåäæåþï, îïú ÷å- èò ïçîòà, ìïáïîàâåäëì æéåâïíæåäò îåï- äëþòì ãïàâïäòìùòíåþòà, ìùëîò ïî ïîòì. èå èõëäëæ æïæåþòàò ïçîòì âïî ðîåèòåî èï- èóêï þïõüïûåçå. ïè èúòîå èëíïêâåàøò, èïí àïâò ãïãâïúíë, îëãëîú ãïíïàäåþóäèï, ãë- íòåîèï æï ãïùëíïìùëîåþóäèï ðòîëâíåþïè æï òèåæò èïáâì, èàïâîëþòì ùïîèïüåþóäò ðîåèòåîò òáíåþï. òèåæò èïáâì òèòìïú, îëè îïú âåî øåûäë ãòëîãò êâòîòêïøâòäèï, òì èëïõåîõåþì, ïíó îåïäóîïæ ãïõæåþï áâåñ- íòì ðëäòüòêóîò äòæåîò. òèåæò èïáâì, ãï- èëúëúõäæåþï èòíòìüîò ìåîãååíêë, îë- èåäèïú ìïêèïëæ ùïîèïüåþóäò ìüïîüòì øåè- æåã, îïüëèéïú ÷îæòäøò ãïæïòíïúâäï. èàïâîëþïøò ðëäòüòêëìåþòì íïêäåþëþòì ðòîëþåþøò ëîò ùïîèïüåþóäò ðëäòüòêëìò èòíòìüîò òñë êïõò êïõòøâòäò (îëèåäèïú ìïìöåäïéìîóäåþòì ìòìüåèï èëïùåìîòãï) æï ìëçïî ìóþïîò (îëèåäèïú, îïú øåòûäåþë- æï æåâíòäåþòìàâòì ãïêåàåþóäòñë, ãïïêå- àï). ëîòâå ðïîïäåäóî ìòâîúåøò ïéèë÷í- æï. åîàì îåôëîèåþòì êëëîæòíïúòï æïïâï- äåì èüïâîëþòì ïæèòíòìüîïúòòì õåäèûéâï- íåäòì ïèðäóïøò, îëèåäòú îåïäóîò ûïäï- óôäåþòà ïéïî ïîòì æïüâòîàóäò, ïéïîú ìïõåäèùòôë êïíúåäïîòïï æï ðîåèòåîòì ïðï- îïüòì úïäêå ÷ïèëñïäòþåþòì ãïàâïäòìùòíå- þòà, ìïåîàëæ îåïäóîò ôóíáúòåþòì ãïîå- øå î÷åþï. æï èåëîå, ìëçïî ìóþïîò òíôîïì- üîóáüóîòì ìïèòíòìüîëæïí ùïèëéåþóäò îåãòëíåþòì èïîàâòì æåðïîüïèåíüòì (öåî ÷ïèëóñïäòþåþåäòì) õåäèûéâïíåäïæ òíòø- íåþï èàïâîëþòì ïæèòíòìüîïúòïøò. ïè ñâå- äïôîòì èòçåçò æï èòçïíò èõëäëæ óôïäèï æï þïüëíèï þòûòíï òâïíòøâòäèï òúòïí. åêëíëèòêóîò þäëêòì èòíòìüîåþ-åêëíëèòêóîò þäëêòì èòíòìüîåþ-åêëíëèòêóîò þäëêòì èòíòìüîåþ-åêëíëèòêóîò þäëêòì èòíòìüîåþ-åêëíëèòêóîò þäëêòì èòíòìüîåþ- çå æï èïà õåæâåþçå îïì òüñâòà?çå æï èïà õåæâåþçå îïì òüñâòà?çå æï èïà õåæâåþçå îïì òüñâòà?çå æï èïà õåæâåþçå îïì òüñâòà?çå æï èïà õåæâåþçå îïì òüñâòà? þóíåþîòâòï, àáâåíò ãïçåàòì ðîëôòäò- æïí ãïèëèæòíïîå, àáâåí åì èòèïîàóäåþå- þò óôîë ãïòíüåîåìåþà. àïâòæïíâå ãåüñâòà, îëè òáåà óìòåîò üñåï. ÷åèàâòì, îëãëîú ïíïäòüòêëìòìàâòì æï æïèêâòîâåþäòìàâòì, ãïìïãåþòï æï èòìïéåþò þòûòíï òâïíòøâòäòì æï „áïîàóäò ëúíåþòì“ èåìâåóîàï ìóîâòäò, ëîò ûïäòïí ìïðïìóõòìèãåþäë ïî÷âåíåþòì ùòí (ìïðîåçòæåíüë æï 2020 ùäòì ìïðïîäï- èåíüë) óôîë ìïãíëþîòâïæ æï êëíêîåüó- äïæ æïòíüåîåìæíåí ìëúòïäóîò ðîëþäå- èåþòà. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ÷åèàâòì ãïìï- ãåþòï ìëúòïäòìüóîò òæååþò æï ôîïçåëäë- ãòï, îëèåäòú ðîåèòåîòì æï åêëíëèòêóîò èòèïîàóäåþòì èòíòìüîåþòì íïîïüòâøò ãï- èëìÿâòâòì. èå, îëãëîú áïîàóäò ëúíåþòì ïèëèî÷åâåäì, åì èëèùëíì. èïãîïè, âåî âõå- æïâ êëîåäïúòïì, ïíó êïâøòîì, åêëíëèòêó- îò çîæòì èàïâïî èòçíïæ æïìïõâïì æï æëâ- äïàòì àïíïþïî ãïæïíïùòäåþïì øëîòì. øå- ìïûäëï, îïú øåòûäåþï èïéïäò åêëíëèòêó- îò çîæï àâòàèòçïíò ïî óíæï òñëì, îëãëîú åì åêëíëèòêòì ïõïä èòíòìüîì ãòëîãò áë- þóäòïì èòï÷íòï, èïãîïè àïíïþïî ãïíïùòäå- þïçå ïáúåíüòîåþï áïîàóäò îåïäëþòìàâòì øåìïüñâòìò ïî èãëíòï. øåìïûäëï, îóìåàøò, æïþïäò åêëíëèòêóîò çîæòì ðòîëþåþøò, ïìå- àò èòæãëèï ïèïîàäåþì, îïæãïí îóìåàì öåî êòæåâ ïáâì ùòïéòìåóäòì åáìðëîüòæïí ïèë- íïãåþò èïîïãåþò, èïãîïè ìïáïîàâåäëøò ïìå- àò îåìóîìò ïî ïîìåþëþì. èå èëèùëíì èïèóêï þïõüïûòì òíòúòïüòâå- þò, îëèäåþòú èïí èàïâîëþòì æïêëèðäåáüå- þïèæå ãïïýéåîï æï èëìïõäåëþòì åôåáüóî ìëúòïäóî æïúâïì ãóäòìõèëþì. èïãîïè, îï- üëèéïú èãëíòï, îëè ÿïîþâïäòïíëþïçå çåæ- èåüò ðåæïäòîåþï òùâåâì èõåæâåäëþòì ïîò- æïí òè èïîüòâò ÿåøïèîòüåþòì ãïáîëþïì, îë- ãëîòúïï òì ãïîåèëåþï, îëè ÿïîþâïäòïíëþï êò ïîïï ìòéïîòþòì èïìøüïþåþòì çîæòì ãïíèï- ðòîëþåþåäò, ïîïèåæ àïâïæ ìòéïîòþåï ÿïîþ- âïäòïíëþòì èàïâîò ùñïîë. ïìåà âòàïîåþï- øò, îëúï åêëíëèòêòì èòíòìüîò æòæò òíâåì- üòúòåþòì æï æòæò áïîõíòì (ðòîëþòàïæ) ùòíï- ïéèæåã ãïèëæòì, îïæãïí òãò ðòîæïðòî æï èñò- ìòåîïæ ïî ïòìïõåþïë õïäõòì êåàòäæéåëþï- çå, åì èïîàåþóäò èòæãëèï ïî èãëíòï. àáâåíò èìöåäëþòæïí ÷ïíì, îëèàáâåíò èìöåäëþòæïí ÷ïíì, îëèàáâåíò èìöåäëþòæïí ÷ïíì, îëèàáâåíò èìöåäëþòæïí ÷ïíì, îëèàáâåíò èìöåäëþòæïí ÷ïíì, îëè èåèïîöâåíå õåæâåþòì êâòîòêïøâòäòìèåèïîöâåíå õåæâåþòì êâòîòêïøâòäòìèåèïîöâåíå õåæâåþòì êâòîòêïøâòäòìèåèïîöâåíå õåæâåþòì êâòîòêïøâòäòìèåèïîöâåíå õåæâåþòì êâòîòêïøâòäòì æï èòìò åêëíëèòêóîò ãóíæòì èåèïî-æï èòìò åêëíëèòêóîò ãóíæòì èåèïî-æï èòìò åêëíëèòêóîò ãóíæòì èåèïî-æï èòìò åêëíëèòêóîò ãóíæòì èåèïî-æï èòìò åêëíëèòêóîò ãóíæòì èåèïî- úõåíå õåæâåþòì þïõüïûòà ÷ïíïúâäå-úõåíå õåæâåþòì þïõüïûòà ÷ïíïúâäå-úõåíå õåæâåþòì þïõüïûòà ÷ïíïúâäå-úõåíå õåæâåþòì þïõüïûòà ÷ïíïúâäå-úõåíå õåæâåþòì þïõüïûòà ÷ïíïúâäå- þïì ïî èòåìïäèåþòà.þïì ïî èòåìïäèåþòà.þïì ïî èòåìïäèåþòà.þïì ïî èòåìïäèåþòà.þïì ïî èòåìïäèåþòà. àó íåþïì èëèúåèà, æïâïçóìüåþ. ïõï- äò èàïâîëþï æï èòìò õåæâåþò óôîë èåèïî- úõåíå úåíüîòìüóäòï, óôîë ëîãïíóäò „áïîàóäò ëúíåþòì“ èàïâîëþòìàâòì, îë- èåäòú àïâòæïíâå ÷ïôòáîåþóäò òñë, îë- ãëîú ìëúòïäòìüóîò èòèïîàóäåþòì ðïî- üòï æï òì àïíïèøîëèäëþì êòæåú åâîëìë- úòïäüåþàïí. èå âôòáîëþ, òâïíòøâòäòì æï „áïîàóäò ëúíåþòì“ äòæåîåþòì ðëçòúòï äëãòêóîòï. áâåñïíïøò, îëèåäøòú ïè èïìø- üïþåþòì ìòéïîòþåï, èàïâîëþïì èåèïîöâå- íå õåæâåþòì ðîåèòåîò èåàïóîëþæåì, ðë- äòüòêóîò àâïäìïçîòìòà, óõåîõóäëþå- þòì øåèúâåäòï. ïèòüëè, èïèóêï þïõüïûòì, õëäë þëäë æéååþøò ãòëîãò áëþóäòïì ïáúåíüåþò ïî ãïèêâòîâåþòï. ÷åèàâòì êïüåãëîòóäïæ èòóéåþåäòï ðëäòüòêóî ïîåíïçå ãïèëìâäï ðòîæïðòî èòíòìüîòì ïèðäóïøò, àëîåè, âòèåæëâíåþ, åì èàïâîëþï ùïîèïüåþóäò òáíåþï. àó ûâå- äåþçå ïéïî ãïâïãîûåäåþ æï ïõäåþçå âòüñ- âò, âãëíåþ, óèöëþåìòï. èòâåìïäèåþò ãïíïà- äåþòì èòíòìüîòì ðëìüçå ûïäòïí ãëíòåîò æï èïûòåþåäò ðòîëâíåþòì, èòøï þïüòïøâòäòì æïíòøâíïì, ôòíïíìàï èòíòìüîòì ðëìüçå ãï- èëúæòäò ðîëôåìòëíïäòì âïíë èïÿïâïîòï- íòì èëìâäïì. áâåñïíïìïú æï àòàëåóä ÷âåíãïíìïú ¸ïåîòâòà ãâÿòîæåþï èïàò æï èàåäò èàïâîëþòì ùïîèïüåþï. àáâåí, îëãëîú ïéíòøíåà, èåèïî-àáâåí, îëãëîú ïéíòøíåà, èåèïî-àáâåí, îëãëîú ïéíòøíåà, èåèïî-àáâåí, îëãëîú ïéíòøíåà, èåèïî-àáâåí, îëãëîú ïéíòøíåà, èåèïî- öâåíå õåæâåþì ãòëîãò êâòîòêïøâòäìöâåíå õåæâåþì ãòëîãò êâòîòêïøâòäìöâåíå õåæâåþì ãòëîãò êâòîòêïøâòäìöâåíå õåæâåþì ãòëîãò êâòîòêïøâòäìöâåíå õåæâåþì ãòëîãò êâòîòêïøâòäì æï èòì ãóíæì úëæâïæ óàâäòà. èï-æï èòì ãóíæì úëæâïæ óàâäòà. èï-æï èòì ãóíæì úëæâïæ óàâäòà. èï-æï èòì ãóíæì úëæâïæ óàâäòà. èï-æï èòì ãóíæì úëæâïæ óàâäòà. èï- òíú îïè ãïíïðòîëþï èòìò ãïæïæãëèïòíú îïè ãïíïðòîëþï èòìò ãïæïæãëèïòíú îïè ãïíïðòîëþï èòìò ãïæïæãëèïòíú îïè ãïíïðòîëþï èòìò ãïæïæãëèïòíú îïè ãïíïðòîëþï èòìò ãïæïæãëèï èàïâîëþòì èåàïóîòì ðëìüòæïí?èàïâîëþòì èåàïóîòì ðëìüòæïí?èàïâîëþòì èåàïóîòì ðëìüòæïí?èàïâîëþòì èåàïóîòì ðëìüòæïí?èàïâîëþòì èåàïóîòì ðëìüòæïí? èå èïòíú âôòáîëþ, îëè ïîï èòìèï èå- èïîöâåíå æï ðîëþòçíåìóîèï õåæâåþèï. åì, âôòáîëþ, ùòíïïéèæåãëþïàï æï ðîëþäåèå- þòì èàåäèï åîàëþäòëþïè ãïèëòùâòï. èå ïî èöåîï, îëè ãòëîãò êâòîòêïøâòäò òñë þïí- êåþòì äëþò, àóèúï ùòíïïéèæåãëþïàï êâïí- ûøò îëè âåî ãïåîêâï ìïôóûâäòïíïæ, úõï- æòï. èïòíú, âôòáîëþ, îëè ãïæïæãëèï ëîò èåãïàåèòà òñë ãïèëùâåóäò. åîàò åìïï ïíïê- äòòì éîèïùñäëâïíò ðëîüòì ðîëåáüò æï èåëîå æïîéâåâåþò èïìøüïþóîò òíôîïìü- îóáüóîóäò ðîëåáüåþòì ãïíõëîúòåäåþò- ìïì. òèïøò, îëè ïíïêäòòì ðîëåáüì „àòþòìò öãóôò“ ïõëîúòåäåþì, óúíïóîò ïîïôåîòï, èïãîïè ïî óíæï æïãâïâòùñæåì, îëè ìïáïî- àâåäëøò ìõâï ãïâäåíòïíò ûïäåþòú ïîìå- þëþåí, îëèäåþòú ïè ðîëåáüòà òñâíåí æï- òíüåîåìåþóäíò. ãïíìïêóàîåþòà ìïôóûâ- äòïíò æïòíüåîåìåþï èëæòëæï ÷òíåäåþòì èõîòæïí. ïá þòûòíï òâïíòøâòäò îëè ïîïôåî øóïøòï, åìåú úõïæòï. èïãîïè ïè òíüîåìåþòì æïðòîòìðòîåþïøò ðîåèòåîèòíòìüîèï, îëãîú ÷ïíì ìùëîïæ âåî òèëûîïâï... îïú øååõåþï èåëîå èòèïîàóäåþïì, òí- ôîïìüóáüóîóä ðîëåáüåþì, îëèäåþøòú èõëäëæ èòèæòíïîå ùåäì èòäòïîæ ìïèïìò èòäòëíò óíæï æïòõïîöëì æï îëèåäàï ãïí- õëîúòåäåþòì ðîëúåìøò ïîìåþóäò êëîóô- úòòì íòøíåþçå éòïæ ìïóþîëþæï èåæòòìï æï ïîïìïèàïâîëþëåþòì íïùòäò, åì àåèïú, îë- ãëîú ÷ïíì, þòûòíï òâïíòøâòäòì ñóîïæéå- þòì èòéèï ïî æïî÷åíòäï. úõïæòï, èïìøüï- þóîò êëîóôúòòì æïøâåþòì øåìïûäåþäëþòì øåèàõâåâïøòú êò „áïîàóäò ëúíåþòì“ øïí- ìåþò ëî èëèïâïä èíòøâíåäëâïí ïî÷åâíåþ- øò, åîàëþ ïîïìïõïîþòåäë òáíåþëæï. åìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #531 ivlisi Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
  5. 5. 5www.BFM.geivlisi 531# ðîòçèï ïõïäò ðîåèòåî-èòíòìüîò èïèóêï þïõüï- ûå æï èòìò ãóíæòì ùïîèëèïæãåíäåþò èóæ- èòâïæ ïýéåîåþåí òæåïì, îëè ìïáïîàâåäëè úòôîóäò üåáíëäëãòåþòì ãïíâòàïîåþïçå ïáüòóîïæ óíæï òçîóíëì æï ïè èòèïîàó- äåþïçå óèàïâîåìò ïáúåíüòì ãïêåàåþïú òãåãèåþï. òæåï, þóíåþîòâòï, ìùëîòï, âòíïò- æïí 21 ìïóêóíå úòôîóäò üåáíëäëãòåþòì ìïóêóíåï, àóèúï îëãëî óíæï èëõåîõæåì ïéíòøíóäò èòçíòì èòéùåâï, èïøòí îëæåìïú ìïáïîàâåäëì èëìïõäåëþòì, æïïõäëåþòà, íïõåâïîì òíüåîíåüòú êò ïî ïáâì ãïóãåþï- îòï. ïîïæï, ,,áïîàóäò ëúíåþòì“ õåäòìóô- äåþïøò èëìâäòìàïíïâå ãïýéåîæï ìïêèïëæ èíòøâíåäëâïíò æï áâåñíòìàâòì ìïìòúëúõ- äëæ èíòøâíåäëâïíò ,,ìïñëâåäàïë òíüåî- íåüòçïúòòì“ ðîëåáüòì øåìïõåþ òæåï, îë- èåäòú 2 ùåäòï ôïáüëþîòâïæ æïðïóçåþó- äòï. ðîëåáüì ìîóäïæ ïôòíïíìåþì þòûòíï òâïíòøâòäò èòìò ôëíæòì ,,áïîàóì“ èåøâåë- þòà, îïøòú æïïõäëåþòà 100-150 èòäòëíò æëäïîò óíæï æïòõïîöëì. 2016 ùåäì ãïý- éåîæïòíôëîèïúòï,îëèëôòúòïäóîïæ èò- ìò ãïíõëîúòåäåþï òùñåþëæï. ðîëåáüì ï(ï)òð OPEN NET-ò ïõëîúòåäåþì, îëèåäòú åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì ìï- èòíòìüîëì “òíëâïúòåþòì æï üåáíëäëãòå- þòì ìïïãåíüëì” èòåî 2015 ùäòì 21 òâäòìì æïïôóûíæï. ÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÌÏÓÊÅÀÅÌËÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÌÏÓÊÅÀÅÌËÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÌÏÓÊÅÀÅÌËÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÌÏÓÊÅÀÅÌËÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÌÏÓÊÅÀÅÌË ÐÎËÅÁÜÒ ÎËÈÅÄÒÚ ÑÂÅÄÏÈÐÎËÅÁÜÒ ÎËÈÅÄÒÚ ÑÂÅÄÏÈÐÎËÅÁÜÒ ÎËÈÅÄÒÚ ÑÂÅÄÏÈÐÎËÅÁÜÒ ÎËÈÅÄÒÚ ÑÂÅÄÏÈÐÎËÅÁÜÒ ÎËÈÅÄÒÚ ÑÂÅÄÏÈ ÈÒÒÂÒÙÑÏÈÒÒÂÒÙÑÏÈÒÒÂÒÙÑÏÈÒÒÂÒÙÑÏÈÒÒÂÒÙÑÏ ðîëåáüò, îëèäòàïú õåäòìóôäåþï 2014 ùäòì ïî÷åâíåþòì øåèæåã èóæèòâïæ àïâìòùëíåþæïæïîëèåäòìøåæåãïæïú 2020 ùäòìàâòì èëìïõäåëþòì 90%-ì óíæï ¸áëí- æåì èòíòèóè 15 MB-òïí òíüåîíåüàïí ùâæë- èï, èòâòùñåþïì èòåúï. ïéïîïâòì ïõìëâì 10 îåãòëíòì 500-èæå ìëôåäò, îëèåäòú òí- üåîíåü êïþåäòà óíæï æïáìåäòäòñë. èïì- çå ïéïîú õåäòìóôäåþòì ùïîèëèïæãåíäå- þò ìïóþîëþåí æï ïîú “ëôåí íåüòì” èåíåö- èåíüòì èõîòæïí ãïêåàåþóäï îïòèå ãïíúõï- æåþï èòèæòíïîå ìïèóøïëåþòì øåìïõåþ. çë- ãïæïæ, “ëôåí íåüòì” èåíåöèåíüò ìïçëãï- æëåþòìàâòì íïêäåþïæ úíëþòäòï, âòíïòæïí òìòíò ìïöïîë ìòâîúåøò ôïáüëþîòâïæ ïî ÷íæåþòïí. ïîïæï, ìïñëâåäàïë òíüåîíåüò- êëèðïíòï“ìâåüòì”øåìïûäëèå- ëîå“úåíüî-ðëòíüïæ”ãïõæëèïçå ìïçëãïæëåþïøò ïáüòóîò ìïóþîå- þò èòèæòíïîåëþì. êëèðïíòïì îëè èøåíåþäëþåþòì æïìîóäåþïìàïí æïêïâøòîåþóäòðîëþäåèåþòïáâì, óêâå ïîïõïäòï. îëãëîú æïçïîï- äåþóäò èëþòíïæîååþò ïúõïæå- þåí,ðîëþäåèòìèëãâïîåþòìòèåæì ïîïâòíòûäåâï.çïîïäòìïíïçéïó- îåþòì èëàõëâíòà èåíïøåíååþèï ðîëüåìüòìóêòæóîåìçëèïì,øòè- øòäëþïìïú êò èòèïîàåì. æïçïîïäåþóäàï îïëæåíëþï îïèæåíòèå ïìåóäòï. ïáåæïí 200 ïæïèòïíòÿñëíæòæåäòìáó÷ïçåèå- 13 æï èå-14 þäëêòì èëþòíïæîåï. èåíïøåíåàï óèîïâäåìëþï åèòã- îïíüòï. ìùëîåæ åì òñë ûòîòàïæò ìåãèåíüò êëèðïíòï „ìâåüòì“ èòåî ïøåíåþóäò þòíåþòì èòìïñòæïæ. ïéìïíòøíïâòï, îëè êëèðïíòï „ìâåüòì“ èòåî îïèæåíòèå ìïèøå- íåþäë ëþòåáüçå èøåíåþäëþåþò øåìïþïèòìò íåþïîàâòì ïéåþòì ãï- îåøå èòèæòíïîåëþæï, îòìàâòìïú èøåíåþäëþï àþòäòìòì èåîòòì çå- æïèõåæâåäëþòì ìïèìïõóîèï øåï- ÷åîï. àþòäòìòì èåîòòì òíôëîèï- úòòà,èòèæòíïîåëþìèóøïëþï,îëè èëõæåì ìïèøåíåþäë êëèðïíòòì æëêóèåíüïúòòì êïíëíèæåþäë- ãïåáúï àó ïîï „ïäæïãò“ „ìâåüòì“ èòåî æïçïîïäåþóäò èëþòíïæîååþòì èòèïîà ðïìóõòìèãåþäëþïì „ïäæïãèï“ „ìâåüòì“ óíåþïîàâë èøåíåþäëþåþò æïïçéâòï -„ïäæïãèï“ „ìâåüòì“ óíåþïîàâë èøåíåþäëþåþò æïïçéâòï -„ïäæïãèï“ „ìâåüòì“ óíåþïîàâë èøåíåþäëþåþò æïïçéâòï -„ïäæïãèï“ „ìâåüòì“ óíåþïîàâë èøåíåþäëþåþò æïïçéâòï -„ïäæïãèï“ „ìâåüòì“ óíåþïîàâë èøåíåþäëþåþò æïïçéâòï - êëèðïíòïì „úåíüî ðëòíüòì“ þåæòì ãïçòïîåþïì óùòíïìùïîèåüñâåäåþåíêëèðïíòïì „úåíüî ðëòíüòì“ þåæòì ãïçòïîåþïì óùòíïìùïîèåüñâåäåþåíêëèðïíòïì „úåíüî ðëòíüòì“ þåæòì ãïçòïîåþïì óùòíïìùïîèåüñâåäåþåíêëèðïíòïì „úåíüî ðëòíüòì“ þåæòì ãïçòïîåþïì óùòíïìùïîèåüñâåäåþåíêëèðïíòïì „úåíüî ðëòíüòì“ þåæòì ãïçòïîåþïì óùòíïìùïîèåüñâåäåþåí þïìàïí øåìïþïèòìëþïøò èëñâïíï. îëãëîúàþòäòìòìèåîòìèëïæãò- äå òäòï åäëøâòäò ïúõïæåþì, êëèðïíòï “ìâåüèï” îïèæåíòèå ãï- ÷åîåþóä èøåíåþäëþïçå óêâå øå- èëòüïíïíåþïîàâïçåãïíïúõïæòæï ðîëúåæóîï æïùñåþóäòï. îëãëîú øåèæãëè ãïòîêâï, êëèðïíòï „ìâåüì“ ìïæïçéâåâë êëèðïíòï „ïäæïãò“ óùåâì ìïæïçé- âåâë èëèìïõóîåþïì. 2016 ùäòì 30 òâíòìì ìì „ìïæïçéâåâë êëèðïíòï “ïäæïãìï“ æï øðì „ìâåüò æåâå- äëðèåíüì“ øëîòì æïòæë ìïêëí- üîïáüë âïäæåþóäåþïàï øåóì- îóäåþäëþòì æïçéâåâòì õåäøåê- îóäåþï,îëèäòì ìîóäòìïæïçé- âåâë ðåîòëæò ãïíòìïçéâîï 30.06.2016-æïí 30.06.2019-èæå. ìïæïçéâåâëêëèðïíòï“ïäæïã- øò” “ìâåüòì” ëîò ðîëåáüòï æïçé- âåóäò. àþòäòìøò, èòîúõóäïâïì áó÷ïçå èòèæòíïîå èøåíåþäëþï æï þïàóèøò, àïèïî èåôòì áó÷ïçå æï- ãåãèòäò ðîëåáüò. æéåâïíæåäò èæãëèïîåëþòà, „ìâåüàïí“ ìïæïçéâåâë õåäøåê- îóäåþï ãïùñâåüòäòï. àóèúï, õåäøåêîóäåþòì ãïùñâåüïèæå, ïäæïãòìòóîòæòóäòæåðïîüïèåí- üòì òíôëîèïúòòà, êëèðïíòï “ìâåüì” ìïèøåíåþäë ãîïôòêòì æïîéâåâòì ãïèë ãïôîàõòäåþòì ùåîòäò ãïóãçïâíåì. “àóêò âïæåþøò âåî èëõåîõæå- þï ìïèóøïëåþòì ìïèøåíåþäë ãîï- ôòêàïí øåìïþïèòìëþïøò èëñâïíï, “ìâåüò”âïäæåþóäòòáíåþï“ïäæï- ãòì“ãïíêïîãóäåþïøòãïæïòüïíëì àïíõï,îëèåäòúðîëåáüòìæïìîó- äåþòìàâòì ïîòì ìïÿòîë æï èòïíò- ÿëì“ïäæïãì”øåìïþïèòìòóôäåþï- èëìòäåþï, îïàï ìïæïçéâåâë êëè- ðïíòïè üåíæåîòì ãïèëúõïæåþòì ãçòà èëïõæòíëì ïõïäò êâïäòôò- úòóîò ìïèøåíåþäë êëèðïíòòìï æï ñâåäï øåìïþïèòìò ìóþòåáüòì øåî- ÷åâï æï ðîëåáüòì æïìîóäåþï“, - ïúõïæåþìòóîòæòóäòæåðïîüïèåí- üòì óôîëìò àåëíï êâòúòïíò. àóèúï, ïá ïîìåþëþì óîàòåî- àãïèëèîòúõïâòãïîåèëåþåþò.„ïä- æïãòì“ òóîòæòóäò æåðïîüïèåí- üòì óôîëìòì, àåëíï êâòúòïíòì ãïíúõïæåþòà, „ïäæïãò“ êëèðïíòï „ìâåüì“ ìïèøåíåþäë ìïèóøïëåþòì ãïûâòîåþòìîòìêìóçéâåâæï. „îëæåìïú êëèðïíòï êïíëíè- æåþäëþòà ãïàâïäòìùòíåþóäò ùåìòà, êåàòäìòíæòìòåîïæ øåïì- îóäåþì ñâåäï òè âïäæåþóäåþïì, îëèåäòú èïì ïêòìîòï èëáèåæåþå- þòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòì æï ïá øååáèíåþï ìïèøåíåþäë ìïèóøïëå- þòì ãïûâòîåþòì îòìêò, ìùëîåæ ïè îòìêìïçéâåâìïäæïãò“,-ãïíïúõï- æï êâòúòïíèï „òèåæòì êâòîïìàïí“ ìïóþîòìïì. ïè óîàòåîàãïèëèîòúõïâò ãï- îåèëåþåþòì ãïîêâåâòì èòçíòà, „þïíêåþò æï ôòíïíìåþèï“ ìïæïçé- âåâë êëèðïíòï „ïäæïãì“ êòàõâå- þòà èòèïîàï, òèïìàïí æïêïâøòîå- þòà,àóçóìüïæîïìïõòììïæïçé- âåâë õåäøåêîóäåþï òñë ëî êëè- ðïíòïìøëîòìæïæåþóäò,òàâïäòì- ùòíåþæïàóïîïòìðïìóõòìèãåþäë- þòì æïçéâåâïì, îïüëè ãïïôëîèï „ïäæïãèï“ ìïæïçéâåâë õåäøåê- îóäåþï òìåà ìïèøåíåþäë ëþòåá- üçå, îëèäòì ïøåíåþòì íåþïîàâïú ïî ãïï÷íæï êëèðïíòï „ìâåüì“, îïè- æåíïæïîòìèìãïâìòîïèïðîëþòîå- þóäò æï õëè ïî ïáâì êëèðïíòïì èìãïâìò üòðòì ìõâï ìïæïçéâåâë õåäøåêîóäåþåþò ãïôëîèåþóäò ìõâï ìïèøåíåþäë êëèðïíòåþàïí. ìïæïçéâåâë êëèðïíòï „ïäæï- ãòì“ èõîòæïí ïéíòøíóäò êòàõâå- þò öåîöåîëþòà ðïìóõãïóúåèå- äòï. àóèúï òì ôïáüòï, îëè „ïä- æïãèï“ ìïèøåíåþäë íåþïîàâòì ïî èáëíåëþòåáüåþòæïïçéâòïæïîë- æåìïú „ìâåüì“ ðîëþäåèåþò øååá- èíï èïìàïí õåäøåêîóäåþï ãïùñ- âòüï. êòàõâï, îïèæåíïæ ïîòì êëè- ðïíòï „ïäæïãò“ âïäæåþóäò æï ðï- ìóõòìèãåþåäò øå÷åîåþóäò èøå- íåþäëþåþòì ãïãîûåäåþïìàïí æï- êïâøòîåþòà æï ïìåâå, èëþòíïæîå- åþòì èòèïîà, ðïìóõãïóúåèåäòï. ìïêòàõòì ïáüóïäóîëþòì æï ìåíìòüòóîëþòì ãïèë, „þïíêåþò æï ôòíïíìåþò“êëèðïíòòìèõîòæïíçå- èëïéíòøíóä êòàõâåþçå ðïìóõå- þòì èòéåþòì øåèæãëèïú ãïïãîûå- äåþì àåèïçå èóøïëþïì. ïèïìëþïøò êò êëèðïíòï „ìâåüò“ ìåîòëçóä ðîëþäåèåþøòï æï èïì „úåíüî-ðëòíüòì“ þåæòì ãïçòïîå- þïìóùòíïìùïîèåüñâåäåþåí.èëþò- íïæîååþòìàâòìêòïèæîëèæåïîï- ôåîò òúâäåþï. òìòíò öåî êòæåâ áó÷ïøò î÷åþòïí æï èëàõëâíåþòì æïêèïñëôòäåþòì èòçíòà ìïðîë- üåìüë ïáúòåþì èïîàïâåí. îïúøååõåþïçëãïæìüïüòìüò- êïì òèïìàïí æïêïâøòîåþòà, àó îï ìòüóïúòïïæéåììïèøåíåþäëìôå- îëøò èòèæòíïîå õïîâåçåþàïí æï- êïâøòîåþòà, æåæïáïäïáòì èåîòïè èøåíåþäëþòì èïîåãóäòîåþåäò êïíëíèæåþäëþòìòãíëîòîåþòìãï- èë, ãïôîàõòäåþï àþòäòìøò 500 èøåíåþïîå ëþòåáüì èòìúï, 272 æï- ïöïîòèï, õëäë 120 ëþòåáüì èøå- íåþäëþï øåó÷åîï. þï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûå ìïñëâåäàïë òíüåíåüòçïúòòì ðîëåáüò ÷ïâïîæïðîëåáüòì ôïîãäåþøò æéåèæå ïîïôåîò ãïêåàåþóäï, ïîìåþóäò àïíõåþò èõëäëæ èïéïä õåäôïìåþçå æïòõïîöïðîëåáüòì ôïîãäåþøò æéåèæå ïîïôåîò ãïêåàåþóäï, ïîìåþóäò àïíõåþò èõëäëæ èïéïä õåäôïìåþçå æïòõïîöïðîëåáüòì ôïîãäåþøò æéåèæå ïîïôåîò ãïêåàåþóäï, ïîìåþóäò àïíõåþò èõëäëæ èïéïä õåäôïìåþçå æïòõïîöïðîëåáüòì ôïîãäåþøò æéåèæå ïîïôåîò ãïêåàåþóäï, ïîìåþóäò àïíõåþò èõëäëæ èïéïä õåäôïìåþçå æïòõïîöïðîëåáüòì ôïîãäåþøò æéåèæå ïîïôåîò ãïêåàåþóäï, ïîìåþóäò àïíõåþò èõëäëæ èïéïä õåäôïìåþçå æïòõïîöï çïúòï åîà–åîàò ñâåäïçå èïìøüïþóîò æï òèåæòìèëèúåèò ðîëåáüòï, îëèåäèïú òí- üåîíåüçåùâæëèòììïøóïäåþïóíæïèòìúåì èëìïõäåëþòì óæòæåì íïùòäì, ãïîæï ïèòìï, þïçïîçå ïõïäò èëàïèïøååþòì ãïèë÷åíòì øïíìò óíæï ãïï÷òíëì, îïú óçîóíâåäñëôì êëíêóîåíúòïì æï øåìïþïèòìïæ ôïìåþòì øåè- úòîåþïì òíüåîíåüþïçïîçå. ðîëåáüèï æïïíëíìåþòìàïíïâå ìïçëãï- æëåþïøòóæòæåìòèëùëíåþïæïòèìïõóîï.èïì òùëíåþæíåí îëãëîú îåãòëíåþøò èëéâïùå þòçíåìèåíåþò, ïìåâå ìôåîëì ìðåúòïäòìüå- þò æï ïæãòäëþîòâò èëìïõäåëþï, âòíïòæïí ÷íæåþëæï ìïøóïäåþï, îëè ôïáüëþîòâïæ èàåäò ìïáïîàâåäë æïôïîóäòñë òíüåî- íåüòà, îïú õåäì øåóùñëþæï áâåñíòì ãïí- âòàïîåþïì æï èëìïõäåëþïì ãïèëòñâïíæï èõëäëæ ìïüåäåâòçòë òíôëîèïúòòì âïêó- èòæïí. ÓÐÏÌÓÕËÆ ÆÏÜËÂÅÞÓÄÒÓÐÏÌÓÕËÆ ÆÏÜËÂÅÞÓÄÒÓÐÏÌÓÕËÆ ÆÏÜËÂÅÞÓÄÒÓÐÏÌÓÕËÆ ÆÏÜËÂÅÞÓÄÒÓÐÏÌÓÕËÆ ÆÏÜËÂÅÞÓÄÒ ÊÒÀÕÂÅÞÒ ,,ËÔÅÍ ÍÅÜÒÌÃÏÍ“ÊÒÀÕÂÅÞÒ ,,ËÔÅÍ ÍÅÜÒÌÃÏÍ“ÊÒÀÕÂÅÞÒ ,,ËÔÅÍ ÍÅÜÒÌÃÏÍ“ÊÒÀÕÂÅÞÒ ,,ËÔÅÍ ÍÅÜÒÌÃÏÍ“ÊÒÀÕÂÅÞÒ ,,ËÔÅÍ ÍÅÜÒÌÃÏÍ“ ,,ëôåííåüòì“æïôóûíåþòæïíæéåèæåèò- ìò õåäèûéâïíåäò íòíë áóþòíòûåï. ÷âåí, þó- íåþîòâòï, æïâòíüåîåìæòà àó îï åüïðçå òñë ìïñëâåäàïë òíüåîíåüòçïúòòì ðîëåá- üò æï êòàõâåþòà ,,ëôåí íåüì“ èòâèïîàåà, èïøòí öåî êòæåâ íòíë áóþòíòûå òñë ìïïãåí- üëì õåäèûéâïíåäò. êòàõâïçå àó îï åüïðçå òñë èòèæòíïîå ìïèóøïëåþò æï êëíêîåüóäïæ àó îëèåä ìëôäåþøò òñë ãïñâïíòäò ëðüòêóî-þëÿêë- âïíò êïþåäò ãâòðïìóõåì, îëè èòèæòíïîå- ëþì òíôîïìüîóáüóîòì èøåíåþäëþòì êëè- ðëíåíüçå èóøïëþï, îëèäòì ôïîãäåþøòú, ëðüòêóî-þëÿêëâïíò èïãòìüîïäåþòì ðîë- åáüòîåþï-èøíåþäëþòì èòçíòà, ãïèëúõïæå- þóäòï ìïõåäèùòôë øåìñòæâï. ãïîæï ïèòìï, ãâòàõîåì, îëè ïîúåîà ìëôåäøò öåî ïî æïùñåþóäï ëðüòêóîò áìåäòì ãïñâïíï. óô- îë èåüòú, èïà êëíêîåüóäïæ âåî ãâòàõ- îåì, èëõåîõæåþëæï àó ïîï 2019 ùäòì þë- äëèæå ìïáïîàâåäëì îëèåäòèå îåãòëíøò êïþåäòì ãïñâïíï. ïîú òì òúòïí îëæòì æïì- îóäæåþï ìïþëäëëæ ìëôäåþòì ìîóäò òí- üåîíåüòçïúòï, ïîïæï èóæèòâïæ òñë ìïóþï- îò òèïçå, îëè ïéíòøíóäò ðîëåáüòì ôïîã- äåþøò 2020 ùäòìàâòì ìïáïîàâåäëì ñâå- äï ìëôåäò òíüåîíåüòà óíæï æïôïîóäò- ñë. ÐÎËÅÁÜÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒ ÀÏÍÕÅÞÒÐÎËÅÁÜÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒ ÀÏÍÕÅÞÒÐÎËÅÁÜÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒ ÀÏÍÕÅÞÒÐÎËÅÁÜÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒ ÀÏÍÕÅÞÒÐÎËÅÁÜÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒ ÀÏÍÕÅÞÒ ÈÕËÄËÆ ÈÏÉÏÄ ÕÅÄÔÏÌÅÞÇÅÏÈÕËÄËÆ ÈÏÉÏÄ ÕÅÄÔÏÌÅÞÇÅÏÈÕËÄËÆ ÈÏÉÏÄ ÕÅÄÔÏÌÅÞÇÅÏÈÕËÄËÆ ÈÏÉÏÄ ÕÅÄÔÏÌÅÞÇÅÏÈÕËÄËÆ ÈÏÉÏÄ ÕÅÄÔÏÌÅÞÇÅÏ ÆÏÕÏÎÖÓÄÒÆÏÕÏÎÖÓÄÒÆÏÕÏÎÖÓÄÒÆÏÕÏÎÖÓÄÒÆÏÕÏÎÖÓÄÒ îïú øååõåþï õïîöåþì, îëãëîú ,,ëôåí íåüøò“ ãïíãâòúõïæåì, ëîò ùäòì ãïíèïâ- äëþïøò ïîïíïòîò àïíõåþò ïî æïõïîöóäï, èõëäëæ ãïîêâåóäò ðåîòëæòì øåèæåã òãåãèåþëæï 19 050 000 äïîòì æïõïîöâï ëðüòêóî-þëÿêëâïíò òíôîïìüîóáüóîòì ïìïøåíåþäïæ ëàõ äëüçå. àóèúï îëæòì, ïèïçå ðïìóõò ïî ãïóúòïà. ãïèëæòì, îëè 2 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ,,ëôåí íåüò“ àïíõåþì èõëäëæ õåäôïìåþçå õïîöïâæï. îïú øåå- õåþï õåäôïìåþì, ïèòì øåìïõåþ òíôëîèï- úòòì èëûòåþï øåóûäåþåäòï, àóèúï, íòíë áóþòíòûå ,,ëôåí íåüòì“ àïâèöæëèïîåë- þïèæå úòôîóäò èïóùñåþäëþòì àïâèöæë- èïîòì ðëìüì òêïâåþæï æï îëãëîú èòì èò- åî øåâìåþóäò æåêäïîïúòòæïí òîêâåâï èïí 2016 ùåäì øåèëìïâäòì ìïõòà 68500 äïîò èòòéë, ïíó ìïøóïäëæ àâåøò 5700 äïîò. øåìïþïèòìïæ, äëãòêóîòï, îëè ,,ëôåí íåüøòú“ ìïêèïëæ èïéïäò ëæåíë- þòì øåèëìïâïäò åáíåþï èïìïú æï æïíïî- ÷åí àïíïèøîëèäåþìïú. ÃÏÆÏÏÎ×ÅÍÅÍ ÀÓ ÏÎÏ ÐÎËÅÁÜÌÃÏÆÏÏÎ×ÅÍÅÍ ÀÓ ÏÎÏ ÐÎËÅÁÜÌÃÏÆÏÏÎ×ÅÍÅÍ ÀÓ ÏÎÏ ÐÎËÅÁÜÌÃÏÆÏÏÎ×ÅÍÅÍ ÀÓ ÏÎÏ ÐÎËÅÁÜÌÃÏÆÏÏÎ×ÅÍÅÍ ÀÓ ÏÎÏ ÐÎËÅÁÜÌ ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ ÆÏ ÈÏÈÓÊÏÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ ÆÏ ÈÏÈÓÊÏÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ ÆÏ ÈÏÈÓÊÏÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ ÆÏ ÈÏÈÓÊÏÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ ÆÏ ÈÏÈÓÊÏ ÞÏÕÜÏÛÅÞÏÕÜÏÛÅÞÏÕÜÏÛÅÞÏÕÜÏÛÅÞÏÕÜÏÛÅ îëãëîú âõåæïâà, åì óèíòøâíåäëâïíå- ìò ðîëåáüò ìîóäò êîïõòì ùòíïøåï æï ãïèë- ìïâïäòú åîàò øåõåæâòà ïîìïòæïí ÷ïíì. ðîëåáüòì ãïãîûåäåþï èíòøâíåäëâïíùò- äïæ, ïäþïà, òìåâ èòì æïèôòíïíìåþåä þòûò- íïòâïíòøâòäçåïæïèëêòæåþóäò.ìïòíüåîå- ìëï îïüëè ïî æïòíüåîåìæï òãò 2 ùäòì ãïí- èïâäëþïøò àó îïøò òõïîöåþëæï èòì èòåî ãïèëñëôòäò àïíõåþò æï îïüëè ïî ãïïèïõ- âòäï ñóîïæéåþï ,,ëôåí íåüòì“ ìïáèòïíë- þïçå. ûíåäïæùïîèëìïæãåíòï,îëè2020ùäïè- æå êòæåâ èëåìùîëì áâåñíòì 90%-òì òíüåî- íåüòçïúòï, èïãîïè èòìò ìîóäïæ èòâòùñå- þïú æïíïøóäòì üëäôïìò òáíåþï áâåñíòì ùòíïøå. ïèòüëèïú, ïóúòäåþåäòï îëè ïõï- äò ðîåèòåî-èòíòìüîò èïèóêï þïõüïûå æï- òíüåîåìæåì,,ëôåííåüòì“ìïáèòïíëþòà,æï- íòøíëì èòì àïâèöæëèïîåæ øåìïþïèòìò êëè- ðåüåíúòòì ïæïèòïíò æï æîëóäïæ èëïõæò- íëì òè ìïáèòïíëþòì ãïíõëîúòåäåþï, îë- èåäòú ïéíòøíóäò ðîëåáüòì ôïîãäåþøò òñë æïãåãèòäò. ìõâïãâïîïæ, áâåñíòì ãïí- âòàïîåþï ìåîòëçóäò ìïôîàõòì ùòíïøå æãåþï. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå

×