Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #529

76,098 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #529

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #529 14 maisi, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 “ìîóäò“ìîóäò“ìîóäò“ìîóäò“ìîóäò ðïìóõòìèãåþäëþòàðïìóõòìèãåþäëþòàðïìóõòìèãåþäëþòàðïìóõòìèãåþäëþòàðïìóõòìèãåþäëþòà âïúõïæåþ, îëè æéåìâïúõïæåþ, îëè æéåìâïúõïæåþ, îëè æéåìâïúõïæåþ, îëè æéåìâïúõïæåþ, îëè æéåì ìïáïîàâåäëøò þòçíåìòìïáïîàâåäëøò þòçíåìòìïáïîàâåäëøò þòçíåìòìïáïîàâåäëøò þòçíåìòìïáïîàâåäëøò þòçíåìò àïâòìóôïäò æïàïâòìóôïäò æïàïâòìóôïäò æïàïâòìóôïäò æïàïâòìóôïäò æï æïúóäòï”æïúóäòï”æïúóäòï”æïúóäòï”æïúóäòï” ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ,,ìïáïîàâåäëì,,ìïáïîàâåäëì,,ìïáïîàâåäëì,,ìïáïîàâåäëì,,ìïáïîàâåäëì þïçïîçå ,,íïþåéäïâò“þïçïîçå ,,íïþåéäïâò“þïçïîçå ,,íïþåéäïâò“þïçïîçå ,,íïþåéäïâò“þïçïîçå ,,íïþåéäïâò“ ãïñòæâåþòà íëèåîãïñòæâåþòà íëèåîãïñòæâåþòà íëèåîãïñòæâåþòà íëèåîãïñòæâåþòà íëèåî ðòîâåäò ùñäòìðòîâåäò ùñäòìðòîâåäò ùñäòìðòîâåäò ùñäòìðòîâåäò ùñäòì êëèðïíòïï”êëèðïíòïï”êëèðïíòïï”êëèðïíòïï”êëèðïíòïï” ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ãâ.8ãâ.8ãâ.8ãâ.8ãâ.8 ìïáïîàâåäëøò ðòîâåäòìïáïîàâåäëøò ðòîâåäòìïáïîàâåäëøò ðòîâåäòìïáïîàâåäëøò ðòîâåäòìïáïîàâåäëøò ðòîâåäò êîòðüëâïäóüï øåòáèíïêîòðüëâïäóüï øåòáèíïêîòðüëâïäóüï øåòáèíïêîòðüëâïäóüï øåòáèíïêîòðüëâïäóüï øåòáèíï 2011 ùäòæïí æéåèæå2011 ùäòæïí æéåèæå2011 ùäòæïí æéåèæå2011 ùäòæïí æéåèæå2011 ùäòæïí æéåèæå ìïèàë èëðëâåþòàìïèàë èëðëâåþòàìïèàë èëðëâåþòàìïèàë èëðëâåþòàìïèàë èëðëâåþòà êëèðïíòï RMG-ìêëèðïíòï RMG-ìêëèðïíòï RMG-ìêëèðïíòï RMG-ìêëèðïíòï RMG-ì þòóöåüøò 500 èäí äïîòþòóöåüøò 500 èäí äïîòþòóöåüøò 500 èäí äïîòþòóöåüøò 500 èäí äïîòþòóöåüøò 500 èäí äïîò ïáâì øåüïíòäòïáâì øåüïíòäòïáâì øåüïíòäòïáâì øåüïíòäòïáâì øåüïíòäò àåàîæåþï àó ïîï ôóäò áïîàóä ìïþïíêë ìåáüëîøò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 èòòàâòìï àó ïîï “èïãàòêëèèï” èòäòëíëþòà äïîò ÷âåíò èëüñóåþòà ïôþïì þòçíåììïþÿëì ðòîâåäò ìõæëèï - èàïâîëþï, þòçíåìò, þïíêåþò ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 äòúåíçòï ÷ïèëîàèåóäò åîàò æï æïöïîòèåþóäò ëîò þïíêò - îëãëîòï ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí þîûëäòì øåæåãò ìïáïîàâåäëøò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà æïôòáìòîåþóäòæïôòáìòîåþóäòæïôòáìòîåþóäòæïôòáìòîåþóäòæïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþò 140%-òàðîåüåíçòåþò 140%-òàðîåüåíçòåþò 140%-òàðîåüåíçòåþò 140%-òàðîåüåíçòåþò 140%-òà ãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæï ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 äëèþïîæåþòìäëèþïîæåþòìäëèþïîæåþòìäëèþïîæåþòìäëèþïîæåþòì îåãóäòîåþòà ôòíïíìàïîåãóäòîåþòà ôòíïíìàïîåãóäòîåþòà ôòíïíìàïîåãóäòîåþòà ôòíïíìàïîåãóäòîåþòà ôòíïíìàï ìïèòíòìüîë åîëâíóäòìïèòíòìüîë åîëâíóäòìïèòíòìüîë åîëâíóäòìïèòíòìüîë åîëâíóäòìïèòíòìüîë åîëâíóäò þïíêòì ôóíáúòåþøò òÿîåþïþïíêòì ôóíáúòåþøò òÿîåþïþïíêòì ôóíáúòåþøò òÿîåþïþïíêòì ôóíáúòåþøò òÿîåþïþïíêòì ôóíáúòåþøò òÿîåþï ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëôòíïíìàï ìïèòíòìüîëôòíïíìàï ìïèòíòìüîëôòíïíìàï ìïèòíòìüîëôòíïíìàï ìïèòíòìüîë ìüïîüïðåþòì ôòíïíìåþòàìüïîüïðåþòì ôòíïíìåþòàìüïîüïðåþòì ôòíïíìåþòàìüïîüïðåþòì ôòíïíìåþòàìüïîüïðåþòì ôòíïíìåþòà óçîóíâåäñëôòà æòæóçîóíâåäñëôòà æòæóçîóíâåäñëôòà æòæóçîóíâåäñëôòà æòæóçîóíâåäñëôòà æòæ îòìêçå èòæòìîòìêçå èòæòìîòìêçå èòæòìîòìêçå èòæòìîòìêçå èòæòì ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 „õøòîïæ èåæòêïèåíüåþçå„õøòîïæ èåæòêïèåíüåþçå„õøòîïæ èåæòêïèåíüåþçå„õøòîïæ èåæòêïèåíüåþçå„õøòîïæ èåæòêïèåíüåþçå ôïìíïèïüò 1000%-ìôïìíïèïüò 1000%-ìôïìíïèïüò 1000%-ìôïìíïèïüò 1000%-ìôïìíïèïüò 1000%-ì ïÿïîþåþì“ïÿïîþåþì“ïÿïîþåþì“ïÿïîþåþì“ïÿïîþåþì“ ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 îëãëî åþîûâòì æòæòîëãëî åþîûâòì æòæòîëãëî åþîûâòì æòæòîëãëî åþîûâòì æòæòîëãëî åþîûâòì æòæò þîòüïíåàò íïîêëüòêåþòìþîòüïíåàò íïîêëüòêåþòìþîòüïíåàò íïîêëüòêåþòìþîòüïíåàò íïîêëüòêåþòìþîòüïíåàò íïîêëüòêåþòì èëõèïîåþïì êäóþåþøòèëõèïîåþïì êäóþåþøòèëõèïîåþïì êäóþåþøòèëõèïîåþïì êäóþåþøòèëõèïîåþïì êäóþåþøò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ìïáïîàâåäëøò ïçïîüóäìïáïîàâåäëøò ïçïîüóäìïáïîàâåäëøò ïçïîüóäìïáïîàâåäëøò ïçïîüóäìïáïîàâåäëøò ïçïîüóä àïèïøåþçåàïèïøåþçåàïèïøåþçåàïèïøåþçåàïèïøåþçå æïèëêòæåþóäåþòìæïèëêòæåþóäåþòìæïèëêòæåþóäåþòìæïèëêòæåþóäåþòìæïèëêòæåþóäåþòì ìïèêóîíïäë úåíüîòìïèêóîíïäë úåíüîòìïèêóîíïäë úåíüîòìïèêóîíïäë úåíüîòìïèêóîíïäë úåíüîò øåòáèíïøåòáèíïøåòáèíïøåòáèíïøåòáèíï ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 àþòäòìøòàþòäòìøòàþòäòìøòàþòäòìøòàþòäòìøò àâòàèôîòíïâåþòìàâòàèôîòíïâåþòìàâòàèôîòíïâåþòìàâòàèôîòíïâåþòìàâòàèôîòíïâåþòì íïùòäåþòì èùïîèëåþåäòíïùòäåþòì èùïîèëåþåäòíïùòäåþòì èùïîèëåþåäòíïùòäåþòì èùïîèëåþåäòíïùòäåþòì èùïîèëåþåäò áïîõïíï ãïòõìíïáïîõïíï ãïòõìíïáïîõïíï ãïòõìíïáïîõïíï ãïòõìíïáïîõïíï ãïòõìíï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3
  2. 2. 2 www.BFM.ge #529 maisi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 ìîóäò ðïìóõòìèãåþäëþòà âïúõïæåþ, îëè æéåì, òìå, îëãëîú ïîïìæîëì, ìïáïî- àâåäëì òìüëîòïøò àïâòìóôïäò æï æïúó- äòï þòçíåìò, – ïèòì øåìïõåþ “áïîàóäò ëú- íåþòì“ àïâèöæëèïîåè, þòûòíï òâïíòøâòäèï ðïîüòòì ñîòäëþïçå ìòüñâòà ãïèëìâäòìïì ãïíïúõïæï. “ìîóäò ðïìóõòìèãåþäëþòà âïúõïæåþ, îëè æéåì, òìå, îëãëîú ïîïìæ- îëì ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò, àïâòìóôï- äò æï æïúóäòï þòçíåìò, áâåñïíïøò æëâäï- àòì øåáèíòì èàïâïîò ìïôóûâåäò, îïú ÷åè- àâòì óæòæåìò þåæíòåîåþïï. ìùëîåæ ïèïí èìëôäòëøò ïîìåþóäò þòüêëòíåþòì æï- ïõäëåþòà 7% êëèðïíòï „¸ïðëì“ ìåîâåîåþ- øòòíïõåþï,îëèåäòúøâåòúïîòòìèàåþøò,ñë- ôòä ìïèõåæîë þóíêåîøòï ãïíàïâìåþóäò. ïè èëúóäëþòì êîòðüëâïäóüòì éòîå- þóäåþï øåôïìåþóäòï æïïõäëåþòà 10 èò- äòïîæ æëäïîïæ, - ùåîì ãïèëúåèï bloomberg-òì ùñïîëçå æïñîæíëþòà. ïéíòøíóäò þóíêåîò ùïîèëïæãåíì þòü- êëòíåþòì å.ù. úòâ ìïúïâì - èïìøò êîòðüëâï- äóüï òíïõåþï ëôäïòíòì îåýòèøò, îïú èòìò èëðïîâòì øåìïûäåþäëþïì èòíòèóèïèæå ùåâì. îëè èòòéëí ìïêóàïîò þòüêëòíåþò èìãïâìò ìïúïâòæïí, „¸ïðëì“ êäòåíüì ìÿòî- æåþïëîòæéå,ïèæîëòìãïíèïâäëþïøòêëè- ðïíòï ïèëùèåþì êäòåíüòì âòíïëþïì æï êîòð- ãóæïóîøò ïõïäò ìïþïãòîëåþòì èøåíåþ- äëþï òãåãèåþï. ïéíòøíóä ìïèóøïëåþì øðì „èàòì êóîëîüåþòì ãïíâòàïîåþòì êëèðï- íòï“ ãïèïîüòâåþóäò øåìñòæâòì ùåìòà øå- òìñòæòì. ïè èòçíòà ìïõåäèùòôë øåìñòæâåþòì ìï- ïãåíüëì óêâå èòèïîàï. ùòíïæïæåþòì ãïí- õòäâòì ìïþëäëë âïæï 15 èïòìòï, øåìñòæâòì ìïâïîïóæë éòîåþóäåþï êò 75 000 000 äï- îòï. îëãëîú ìïüåíæåîë æëêóèåíüïúòïøòï ïéíòøíóäò, 2018 - 2019 ùäåþòì ìïàõòäï- èóîëìåçëíòìïàâòìèëìïèçïæåþåäòéëíòì- ûòåþåþòì ôïîãäåþøò òãåãèåþï, ãóæïóîøò ïîìåþóäò ìïþïãòîëåþòæïí ,,ðòîâåäò” ìï- þïãòîëì æï ,,ìëäòêëì” æåèëíüïýò æï èïà íïúâäïæ ïõïäò ìïþïãòîëåþòì èøåíåþäëþï, ïìåâå ,,êóæåþòì” ìïþïãòîëì îåêëíìüîóá- úòï/æïèëêäåþï æï èòì èòèæåþïîåæ ïõïäò ìïþïãòîëì èøåíåþäëþï. „ãóæïóîøò,èïéïäòãïèüïîóíïîòïíëþòì óïõäåìò ìïþïãòîëåþòìï æï øåìïþïèòìò òíô- ìïèëèõèïîåþäëìåìõòìâïæòïíëþïøåìïû- äëï øåòúâïäëì. ïèòì øåìïõåþ, åîëâíóäò þïíêòì „ôòçòêóî ðòîåþçå ìåìõåþòì ãïúå- èòì øåìïõåþ æåþóäåþòì” ðîëåáüøòï ïéíòø- íóäò. æëêóèåíüò ìåìõòì ãïúåèòì êîòüåîòó- èåþì ïæãåíì, îëèåäàï øåìîóäåþïú æåþó- äåþòìæïèüêòúåþòìøåèæåã,åîëâíóäòþïí- êòì îåãóäòîåþòìï æï çåæïèõåæâåäëþòì áâåø èñëôò ìåìõòì ãïèúåèò ñâåäï ëîãïíò- çïúòòìïàâòì ìïâïäæåþóäë òáíåþï. êåîûëæ,ìåþ-òììïèóøïëæëêóèåíüòìèò- õåæâòà, ìïèëèõèïîåþäë ìåìõò èïáìòèóè 4 ùäòì âïæòà ãïòúåèï, èïøòí îëúï æéåòì èæãëèïîåëþòà, ìïèëèõèïîåþäë ìåìõòì èïáìòèïäóîò âïæï 5 ùåäò òñë. îïú øååõåþï òðëàåêóî æï óûîïâò áëíåþòà óçîóíâåä- ñëôòä ìåìõåþì, èïàò èïáìòèïäóîò âïæï øå- ìïþïèòìïæ, 20 æï 10 ùåäò òáíåþï. îëãëîú„ìïçëãïæëåþïæïþïíêåþòì“ìï- þïíêë ðîëæóáüåþòì åáìðåîüèï ïíò ïäòþå- ãïøâòäèï „þòçíåìðîåìíòóìàïí“ ìïóþîòìïì ïéíòøíï, ìåþ-òì ìïèóøïë æëêóèåíüòì èò- õåæâòà, ôïáüëþîòâïæ ïî òúâäåþï òðëàå- êóîò æï óûîïâò áëíåþòà óçîóíâåäñëôò- äò ìåìõåþòì âïæòïíëþï. „îëãëîú ùåìò, òðëàåêóîò ìåìõò 20 ùåäçå èåüò âïæòà ïî ãïòúåèëæï. ûòîòàï- æïæ ïè üòðòì ìåìõåþòì âïæòïíëþï 10-15 ùå- ìïêîåæòüëìïãïîïíüòëôëíæòèúòîåæï ìïøóïäë þòçíåìì ìïþïíêë êîåæòüåþì ãïó- òïôåþì, – ìõâï áâåñíåþòì èïãïäòàòì ãïà- âïäòìùòíåþòà ôòíïíìàï èòíòìüîò ïõïäò ìáåèòà þòçíåìòì ïáüòâëþïì åäòì. èïèóêï þïõüïûå ïéíòøíïâì, îëè ìòéïîò- þòì æïèïîúõåþòì åîàïæåîàò ùñïîë èúòîå æï ìïøóïäë èåùïîèåëþòì ãïíâòàïîåþïï æï èïì ïäüåîíïüòâï ïî ãïï÷íòï. èòìò àáèòà, ïóúòäåþåäòï æïôòíïíìå- þòìùñïîëåþòæòâåîìòôòúòîåþï,èïàøëîòì êïðòüïäòìþïçîòìãïíâòàïîåþïæïìõâïæïì- õâï èåáïíòçèåþòà ìïôòíïíìë ìåáüëîòæïí êîåæòüåþçå õåäèòìïùâæëèëþòì çîæï, îï- çåú ïáüòóîò èóøïëþï èòèæòíïîåëþì æï îò- ìò åîà-åîàò èòèïîàóäåþï òáíåþï ìïêîå- æòüëìïãïîïíüòëôëíæò. „âôòáîëþà, æïôòíïíìåþòì ùñïîë óíæï òñëì îïèæåíòèå. 2-3-öåî óíæï ãïâçïîæëà èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìòì æïôòíïíìåþï òìå,îëèìïáïîàâåäëìèøð-øòãïòçïîæëìïè ìåáüëîòì ùòäò, îïú èëãâúåèì òèòì òíêäó- çòóîò çîæïì, – ïéíòøíï èïèóêï þïõüïûåè. èòíòìüîòïèþëþì,îëèïõïäìáåèïøò÷ïî- àâòì ìóîâòäò óêâå æïïæïìüóîï åâîëêë- èòìòïè æï åâîëðòì ìïòíâåìüòúòë þïíêèï. ìïïâüëèëþòäë ãçåþòì æåðïîüïèåíüì ïóúòäåþåäòìïçëãïæëåþîòâòìïÿòîëåþòì- àâòì îïèæåíòèå èëáïäïáòì óûîïâò áëíå- þòìåáìðîëðîòïúòòì(ìïêóàîåþòìûïäïæëþ- îòâò ÷ïèëîàèåâï ìïõåäèùòôëì èòåî ïíïçéïóîåþòà ïí èòì ãïîåøå) óôäåþï èòå- íòÿï. ìïóþïîòï, ûòîóäï-õïîïãïóäò-èëäò- àò-ôëíï-÷óèïàåäåàòì ìïïâüëèëþòäë ãçòìîåïþòäòüïúòòìïæïãîòãëäåàò-áëþó- äåàòì øåèëìïâäåäò ìïïâüëèëþòäë ãçòì èøåíåþäëþòì ðîëåáüåþçå. øòæïìïõåäèùòôëåþîòâò èíòøâíåäëþòì ûòîóäï-õïîïãïóäò-èëäòàò-ôëíï-÷óèïàå- äåàòì ìïïâüëèëþòäë ãçòì îåïþòäòüïúò- ãóæïóîøò ïõïäò ìïþïãòîëåþòì èøåíåþäëþòìàâòì 75 èòäòëíò äïîò æïòõïîöåþï îïìüîóáüóîòìèëùñëþï,ðòîæïðòîðîëðë- úòóäïæ ïòìïõåþï ìïèàë-ìïàõòäïèóîë êó- îëîüçåïîìåþóäòìóþòåáüåþòì(ïæãòäëþ- îòâò èëìïõäåëþï, èúòîå æï ìïøóïäë þòç- íåìò, òíâåìüëîåþò), øðì ,,èàòì êóîëîüå- þòì ãïíâòàïîåþòì êëèðïíòòì” æï èàäòïíë- þïøò, ìïõåäèùòôëì øåèëìïâäåþçå. èëãåõ- ìåíåþïà, áâåñíòì åîà-åîàò ðîòëîòüåüó- äò èòèïîàóäåþï ïîòì üóîòçèòì ãïíâòàï- îåþï, æïèìâåíåþäåþòìïàâòì ìïóêåàåìë üóîòìüóäò ðîëæóáüåþòì æï èëèìïõóîå- þòì óçîóíâåäñëôï. øåìïþïèòìïæ, êëèðïíò- òì èòçïíòï, âòçòüëîåþì øåìàïâïçëì ïõïäò óèïéäåìò õïîòìõòì ìåîâòìò, îïàï óïõäë- åì èëèïâïäøò øåûäëì êóîëîüèï, ùïèñâïí ìïåîàïøëîòìë ìïèàë-ìïàõòäïèóîë êó- îëîüåþòìàâòì êëíêóîåíúòòì ãïùåâï,“-ïé- íòøíóäòï ìïüåíæåîë æëêóèåíüïúòïøò. ïéìïíòøíïâòï, îëè ïõïäò, èïéïäò ãïè- üïîóíïîòïíëþòì ìïþïãòîëåþò åáìðäóïüï- úòïøò 2018-2019 ùäåþòì ìïàõòäïèóîë ìå- çëíòìïàâòì óíæï ãïåøâïì. ìïèëèõèïîåþäë ìåìõòì âïæòïíëþï øåìïûäëï øåòúâïäëì - îï ãïâäåíïì èëïõæåíì ìòïõäå èëèõèïîåþåäçå äò òñë. îïú øååõåþï óûîïâò áëíåþòà óç- îóíâåäñëôòä ìåìõåþì, èïàò âïæòïíëþï, îëãëîú ùåìò, 7-10 ùåäò òñë. øåìïþïèòìïæ, ïèüòðòììåìõåþàïíæïêïâøòîåþòà,ôïáüëþ- îòâïæ, ïîïôåîò òúâäåþï,“-ïéíòøíï ïäòþå- ãïøâòäèï. îïú øååõåþï ãïâäåíïì, ïäòþåãïøâòäòì àáèòà, âïæòïíëþòì øåèúòîåþï ìåìõòì èëè- ìïõóîåþòì êëåôòúòåíüòì øåèúòîåþïìàïí åîàïæ, ìåìõòì ëæåíëþïì øåïèúòîåþì. øåãïõìåíåþà, îëè ìåþ-òì ìïèóøïë æë- êóèåíüòì èòõåæâòà, 500 äïîòì ïí óôîë íïêäåþò àâòóîò øåèëìïâäòì øåèàõâåâïøò ìåìõòì èëèìïõóîåþòì èïáìòèïäóîò êëåôò- úòåíüò 15% óíæï òñëì; 500-æïí 1000 äï- îïèæå - 20%, 1 000-æïí 2 000 øåèëìïâïäçå - 25% óíæï òñëì; 2 000-4 000 äïîòì øåèëìïâ- äòì øåèàõâåâïøò - 30%; 4 000-8 000 äïîòì ôïîãäåþøò - 35%; 8 000-æïí 16 ïàïì äïîïè- æå ñëâåäàâòóîò øåèëìïâäòì øåèàõâåâï- øò - 40% óíæï òñëì; 16 ïàïìò äïîòì çåâòà êò ìåìõòì èëèìïõóîåþòì èïáìòèïäóîò êëå- ôòúòåíüò 50%-ì ïî óíæï ïéåèïüåþëæåì. ïéìïíòøíïâòï,îëèïéíòøíóäòæëêóèåí- üò ìïèïîàäåþîòâò ïáüòì èõëäëæ ìïèóøïë âåîìòïì ùïîèëïæãåíì, îëèåäòú ìïþëäëë îåæïáúòïèæå, ãïíõòäâòì ðîëúåìøò, øåòû- äåþï øòíïïîìëþîòâò æï üåáíòêóîò õïìòï- àòì úâäòäåþåþì æïåáâåèæåþïîëì. “ìîóäò ðïìóõòìèãåþäëþòà âïúõïæåþ, îëè æéåì ìïáïîàâåäëøò þòçíåìò àïâòìóôïäò æï æïúóäòï” ãïíïðòîëþï,îëèèìëôäòëåêëíëèòêïøòïî- ìåþóäò ïîïìüïþòäóîëþòì æï îñåâåþòì èò- óõåæïâïæ ìïáïîàâåäë, ñâåäï ìïåîàïøë- îòìë ëîãïíòçïúòòì øåôïìåþòà, êïðòüïäòì æïþïíæåþòì àâïäìïçîòìòà åîà-åîàò ñâå- äïçå èòèçòæâåäò áâåñïíïï. ðòîæïðòîò óúõëóîò òíâåìüòúòåþòì ìïåîàë èúóäë- þïè êò øïîøïí ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò îå- êëîæóä èï÷âåíåþåäì èòïéùòï. þëäë 5 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ìïáïîàâåäë, åêëíë- èòêóîò çîæòì èëíïúåèåþòà, îåãòëíøò äò- æåîëþì“, – ãïíïúõïæï þòûòíï òâïíòøâòäèï. ãçåþòì æåðïîüïèåíüò êåîûë èåìïêóàîååþòì íïùòäì áëíåþïì òûóäåþòà ÷ïèëïîàèåâì òì ãïèë åáìðîëðîòïúòïì æïåáâåèæåþïîåþï – çåìüïôëíòì îïòëíòì, ìëôåä ûòîóäïøò îïèïç ÿåäòûòì 12 êâïæîïüóäò èåüîò ôïî- àëþòì; æïþï õïîïãïóäøò ìóäòêë ìïäïîò- ûòì 25 êâ. èåüîòì èòùòì íïêâåàåþò æï öïþï ìïäïîòûòì 101.28 êâ. èåüî èòùòì íïêâåàçå èæåþïîå øåíëþï-íïãåþëþï. ãîòãëäåàòáëþóäåàòì øåèëìïâäåäò ìïïâüëèëþòäë ãçòì èøåíåþäëþòì ãïèë êò åáìðîëðîòïúòïì åáâåèæåþïîåþï – ëçóîãåàòìèóíòúòðïäòüåüøò(øîëèï2,÷ò- îå) äòæï, íïàåäï, íïîòíå, íòíë, îïæèòäï æï öóäòåüï õòàïîòïíåþòì êóàâíòäò 2 700 êâ. èåüîò ôïîàëþòì èòùòì íïêâåàò. “ìïãïîïíüòë ôëíæò èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìì êîåæòüåþì èíòøâíåäëâíïæ ãïóòïôåþì” „ûïäòïí èíòøâíåäëâíïæ ãïóòïôåþì ìï- ãïîïíüòë ôëíæò þòçíåìì ìåìõåþì. ïéíòø- íóäò ìáåèï þòçíåìì îòìêì óçéâåâì êëèåî- úòóä þïíêåþì, îëæåìïú òìòíò ïôòíïíìåþåí èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìì. õøòî øåèàõâå- âïøò, øåèúòîåþï îïèæåíòèå ìïðîëúåíüë åîàåóäòà òñë, 4% æï ïø… ÷âåí ûïäòïí ðë- çòüòóîòèëäëæòíåþòãâïáâì.åìòáíåþïïõï- äò ôóîúåäò ÷âåíò åêëíëèòêòì ãïíâòàïîå- þòìàâòì“, – ãïíïúõæï èïèóêï þïõüïûåè. þòüêëòíåþòì ñâåäïçå æòæò „ìïþïæë“ òðëâåì üëâïäóüòì ãïæïüïíòì èëàõëâíòì ìïèïî- àäòïíëþïì.ïèòìøåèæåㄸïðë“õåäòàïùïî- èëåþì üîïíçïáúòïì ðîòâïüóäò ãïìïéåþå- þòì ìïøóïäåþòà, îëèåäòú ãïíàïâìåþóäòï þóíêåîòì ìõâïæïìõâï äëêïúòïçå. øåãïõìåíåþà, èòèæòíïîå ùäòì òïíâïîøò îòë-æå-ýïíåòîëøò èûïîúâåäåþò àïâì æï- åìõíåí êîòðüëâïäóüåþòà èëâïÿîå ëþò- åáüì. æïèíïøïâååþèï ãïêëÿåì èôäëþåäò æï òïîïéòì èóáïîòà èòìãïí èëòàõëâåì þòü- êëòíåþò, àóèúï èôäëþåäèï ãïíóúõïæï, îëè èòìò úòôîóäò âïäóüï îåïäóîïæ ìõâïãïí òñë ãïíàïâìåþóäò. ìïþëäëëæ êò èûïîúâåäåþèï èõëäëæ èúòîå ëæåíëþòì ôóäò æï 31 ïàïìò æëäïîòì éòîåþóäåþòì ûâòîôïìåóäëþï ãïòüïúåì. àþòäòìøò McDonald’s-òì èåíòóìàâòì ãïíêóàâíòäò ôóíàóøåþòì áïîõïíï ïøåíæå- þï, îëèåäòú 2019 ùäòì òïíâïîøò ãïòõìíå- þï. áïîõíòì ðîëåáüò ìïáïîàâåäëøò Mc- Donald’s-òì ùïîèëèïæãåíäëþïìï æï ðóî- ðóíàóøåóäòì èùïîèëåþåäò êëèðïíòï Bake House-ì åêóàâíòì. îëãëîúBakeHouse-òìèèïîàâåäòðïî- üíòëîò ïäåáìïíæîå îïüòøâòäò ïúõïæåþì, áïîõïíï, îëèäòì èøåíåþäëþïú óïõäëåì ðåîòëæøò æïòùñåþï, ôóíàóøåþòà èàäòï- íïæ èëïèïîïãåþì ìïáïîàâåäëøò Mc- Donald’s-òì ñâåäï îåìüëîïíì æï ïìåâå, åá- ìðëîüçå ìëèõåàìï æï ïçåîþïòöïíøò ãïâï. „ëúò ùåäòï ôóíàóøåþì âïùïîèëåþà æï McDonald’s-òì áïîàóä îåìüëîíåþì âïèï- àþòäòìøò McDonald’s-òì ôóíàóøåþòì áïîõïíï 2019 ùäòì òïíâïîøò ãïòõìíåþï îïãåþà.ïìåâå,âïèïîïãåþæòàïçåîþïòöïíòì McDonald’s-åþìïú, àóèúï 2009 ùäòæïí èï- àò èëèïîïãåþï øåâùñâòüåà. ïõäï âïêåàåþà ðîëåáüì, îëè èàåäò ïèòåîêïâêïìòòì îå- ãòëíòôóíàóøåþòàèëâïèïîïãëà“,-ïéíòø- íïâì îïüòøâòäò. èòìòòíôëîèïúòòà,ïèæîëòìàâòìáïîõ- íòì ðîëåáüòîåþòì ìïèóøïëþò èòèæòíïîå- ëþì. èòìòâåòíôëîèïúòòà,áïîõïíï,îëèåäòú äòäëøò ïøåíæåþï, ùäòóîïæ 30 èòäòëí ôóíàóøïì ãïèëóøâåþì. ïèïìàïí, ïäåáìïíæîå îïüòøâòäòì àáèòà, ùïîèëåþóäò ôóíàóøåþòì íïõåâï- îòáâåñïíïøòæïî÷åþï,íïõåâïîòêò-åáìðëî- üçå ãïâï.
  3. 3. 3www.BFM.gemaisi 529# èàïâïîò 3.9 èòäòëíò äïîòì öïîòèï, 1 ìïþïíêë äòúåíçòòì ãïóáèåþòì ôïáüò, 133 âïäóüòì ãïæïèúâäåäò öòõóîòì, 6 ìïãïæïìïõïæë èëèìïõóîåþòì ðîëâïòæåîòì æï 1 ôóäïæò ãçïâíòäòì ãïíèïõëîúòåäåþåäò êëèðïíòòì ìïáèòïíëþòì óôäåþòì øå÷åîåþï, - ïìåàòï åîëâíóäò þïíêòì ôóäòì ãïàåàîåþòì ùò- íïïéèæåã þîûëäòì 2 ùäòïíò ìïáèòïíëþòì øåæåãò. ìåþ-èï ïõïäò èåàëæëäëãòòà ìïôòíïí- ìë ëîãïíòçïúòåþòì øåèëùèåþï 2016 ùåäì æïòùñë. òèïâå ùåäì ìòìüåèïüóîò æïîéâå- âåþòì ãïèë „êïðòüïä þïíêì“ èïîåãóäòîå- þåäèï äòúåíçòï ÷ïèëïîàâï. 111 øåèëùèå- þóäò ìïâïäóüë öòõóîòæïí 70 øåó÷åîæï îåãòìüîïúòï. èëõæï 13 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòòìæï9ãçïâíòäòìãïíèïõëîúò- åäåþåäò ðòîòì ïæãòäçå òíìðåáüòîåþïú. öïèøò, 2016 ùåäì ìåáüëîòì èëàïèïøååþò 1.3 èòäòëíòà æïöïîòèæíåí. èêâåàîïæ ãïòçïîæï öïîòèòì ëæåíëþï 2017 ùåäì. æïîéâåâåþò øåèëùèåþóä 2 êë- èåîúòóä þïíêøò ãïèëâäòíæï, îëèäåþòú ìåþ-èï 1.9 èòäòëíò æïïöïîòèï. þïíêåþòì âò- íïëþï êò, èïîåãóäòîåþåäèï ìïèåàâïäñó- îåë ìïþÿëì îåêëèåíæïúòòà, êëíôòæåíúò- ïäóîïæ æïüëâï. ãïìóä ùåäì êòæåâ 712,750 äïîòì ìïíá- úòåþò æïåêòìîï ïîïìïþïíêë ìïôòíïíìë òíì- üòüóüåþì. 6 ìïãïæïõæë èëèìïõóîåþòì ðîëâïòæåîì, 63 âïäóüòì ãïæïèúâäåä ðóíáüì æï 1 ôóäïæò ãçïâíòäòì ãïíèïõëî- úòåäåþåä ðòîì îåãòìüîïúòï ãïóóáèæï. àåàîæåþï àó ïîï ôóäò áïîàóä ìïôò- íïíìëìåáüëîøò,êëíêîåüóäïæêòáïîàóä ìïþïíêë ìåáüëîøò, àåèïçå „þïíêåþò æï ôò- íïíìåþò“ ìïþïíêë ìïáèòì åáìðåîüì, äòï åäòïâïì åìïóþîï. åäòïâïì àáèòà, ìòíïèæâòäåøò ôóäòì ãïàåàîåþòì ôïáüåþò îëãëîú ïìåàò, ãï- èëâäåíòäòïîïîòììïáïîàâåäëøòæïðîòí- úòðøò øåóûäåþåäòï èïàò ãïèëâäåíï, àóè- úï èòìòâå àáèòà, ñëâåäàâòì àåàîæåþë- æïôóäòìïáïîàâåäëøò,èïãîïèïèòìãïèëâ- äåíï æï æïæïìüóîåþï óîàóäåìòï. „åì òáíåþï êëèåîúòóäò þïíêåþòì âïä- æåþóäåþï, îëè òíôëîèïúòï ùïîïæãòíëí ôòíïíìóîòèëíòüëîòíãòììïèìïõóîøò.çëã- öåî ïèïì þïíêåþò óãóäåþåäñëôåí, ïí æïã- 2017 ùåäì åîëâíóä þïíêøò èëèõèïîåþåäàï ðîåüåíçòåþò 140 ðîëúåíüòà ãïòçïîæï. ïèòì øåìï- õåþ åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì ïíãïîòøøòï ïéíòøíóäò. êåîûëæ, èëèõèïîåþäåþòì èòåî ìïáïîàâå- äëì åîëâíóä þïíêøò æïôòáìòîå- þóäò ðîåüåíçòåþò 2017 ùåäì åîëâíóäò þïíêòì èëèõèïîåþåä- àï óôäåþåþòì æïúâòì ãïíñëôò- äåþïøò ìóä 3 269 èëèïîàâï æï- ôòáìòîæï.èëèïîàâåþòìóèîïâäå- ìëþï - 2 329 (71 ðîëúåíüò) - üå- äåôëíòà æïôòáìòîæï, ùåîòäë- þòà - 218 (6.7 ðîëúåíüò), ìëúòï- äóîò áìåäòà - 200 (6.1 ðîëúåí- üò), åäåáüîëíóäò ôëìüòà - 341 (10.4ðîëúåíüò),õëäëðòîïæòâò- çòüòà - 181 (5.5 ðîëúåíüò).øòíï- ïîìëþîòâïæ ñâåäïçå èåüò ðîå- üåíçòï îåìüîóáüóîòçïúòòì èëàõëâíïìàïí, ùòíìùîåþòà æï- ôïîâòìðîëúåæóîïìàïí,öïîòèå- þòìï æï æïîòúõóäò ðòîãïìïèüåõ- äëåþòì ÷ïèëùåîïìàïí, õåäøåê- îóäåþòì ðòîëþåþàïí æï ãïäïîå- þòì ðîëãîïèïìàïí æïêïâøòîåþòà ôòáìòîæåþëæï.ïèïìàïí, èíòøâíå- äëâíïæ ãïòçïîæï èëèõèïîåþåä- àï òíüåîåìò êïíëíèæåþäëþòì ãïíèïîüåþïìàïíæïêïâøòîåþòàïú. îïú øååõåþï êëèåîúòóä þïí- êåþøò èëèõèïîåþäåþòì èòåî ãï- èëàáèóäðîåüåíçòåþì,2017ùäòì ãïíèïâäëþïøò 3 665 óêèïñëôòäë êäòåíüòì ìï÷òâïîò æïôòáìòîæï, îïú ùòíï ùäòì èï÷âåíåþåäì 28.3 þïíêåþòì èòèïîà óêèïñëôòäåþï òçîæåþï2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà æïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþò 140%-òà ãïòçïîæï2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà æïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþò 140%-òà ãïòçïîæï2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà æïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþò 140%-òà ãïòçïîæï2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà æïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþò 140%-òà ãïòçïîæï2017 ùåäì þïíêåþòì èòèïîà æïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþò 140%-òà ãïòçïîæï ðîëúåíüòàïéåèïüåþï.„çëãïæïæ, 2012 ùäòæïí êëèåîúòóä þïíêåþ- øò æïôòáìòîåþóäò ðîåüåíçòåþòì æòíïèòêï èóæèòâïæ èçïîæòï, îïú ìïêóàïîò óôäåþåþòì æïúâòì èå- áïíòçèåþòì øåìïõåþ èëèõèïîåþäå- þòì úíëþïæëþòì çîæòà ïîòì ãïí- ðòîëþåþóäò.ïèïìàïí,èëèõèïîåþ- äåþòì èòåî æïôòáìòîåþóäò ðîå- üåíçòåþòæïíìïôóûâäòïíïæèò÷íå- óäò ðîåüåíçòåþòì ùòäò ñëâåäù- äòóîïæ èúòîæåþï. ïè èõîòâ ãïíì- õâïâåþóäò òñë 2017 ùåäò, îïèæå- íïæïú ìïôóûâäòïíïæ èò÷íåóäò ðîåüåíçòåþòì õâåæîòàò ùòäò ùò- íïùåäàïíøåæïîåþòàãïòçïîæïæï 27 ðîëúåíüò øåïæãòíï. ìïþïíêë ðîëæóáüåþòæïí ñâå- äïçåõøòîïæðîåüåíçòåþòøåèæåã ðîëæóáüåþàïí æïêïâøòîåþòà ôòáìòîæåþï: 1) èòèæòíïîå ïíãïîò- øò, 2) ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþò, 3) ìïêîåæòüë þïîïàåþò æï 4) èëèåí- üïäóîòãïíâïæåþï.ïéíòøíóäòãï- íïùòäåþïùäòæïíùäïèæåðîïáüò- êóäïæ ïî òúâäåþï, îïú þóíåþîò- âòï, îïæãïí ðîåüåíçòåþòì èíòøâ- íåäëâïíò õâåæîòàò ùòäò ñâåäï- çåãïâîúåäåþóä/õøòîïæãïèëñå- íåþóä ðîëæóáüåþçå èëæòì“-ïé- íòøíóäòï åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì ïíãïîòøøò. þïíêåþòìèòèïîàóêèïñëôòäå- þòì çîæï èõëäëæ åîëâíóä þïí- êøò140%-òàãïçîæòäòðîåüåíçò- åþòà ïî ãïèëòõïüåþï. þëäë ðåîò- ëæøò ïè ìåáüëîòì êîòüòêòà îïè- æåíòèå ìïõåäèùòôë ÷òíëâíòêò æï þòçíåìèåíò ãïèëâòæíåí. “ðòîâåäò èåîúõïäò” ôòíïíìàï èòíòìüîò òñë,îëèåäèïúãïíïúõïæï,îëèìï- þïíêë ìôåîë åêëíëèòêòì ãïíâò- àïîåþïì ïèóõîóÿåþì. èïèóêï þïõ- üïûåì îïèæåíòèå ðïîäïèåíüïî- èïú èõïîò ïóþï æï ïîú óêèïñëôò- äë þòçíåìòì õèïèïú æïïñëâíï. “ùòíï ùäåþøò åîëâíóäò þïí- êòì èïîàâïøò øåòíòøíåþëæï ïâüë- îòüïîóäò èåàëæåþò æï øåìïû- äëï åì ãïîêâåóäùòäïæ åôåáüó- îò òñë. ïîìåþóäò êïíëíèæåþäë- þòà òìå îëãëîú èàåä èìëôäò- ëøò åîëâíóäò þïíêò óíæï òñëì æïèëóêòæåþåäò èïîåãóäòîåþå- äò òíìüòüóüò. ÷íæåþï åÿâò, îëè êëèåîúòóäèï þïíêåþèï èëòðëâåì ãïâäåíï åîëâíóä þïíêçå. íïúâ- äïæ òèòìï, îëè åîëëâíóäò þïíêò ÷ïèëñïäòþåþóäòñë æïèëóêòæå- þåä æï ûäòåî òíìüòüóúòïæ, òì èëåáúï èìõâòäò þïíêåþòì ãïâäå- íòì áâåø æï òáúï ãïîêâåóäùòäïæ èïàòðëäòüòêòìãïèüïîåþäïæ.îï èòâòéåà øåæåãïæ, 2008 ùäòæïí þïíêåþèï æïòùñåì ïáüòóîò òíüåî- âåíúòï èïààâòì ïîïðîëôòäóî þòçíåììåáüëîçå. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè 2014-æïí åîëâíóäò þïíêèï ãïìúï èòàòàåþï, îëèåä- ìïú óíæï øååçéóæï þïíêåþòì èë- íïùòäåëþï ïîïðîëôòäóî þòç- íåìøò. æéåì ìïõåçåï øåèæåãò èë- úåèóäëþï: 1.þïíêåþìïîïáâàèëüòâïúòïæï- ïêîåæòüëí ãîûåäâïæòïíò ìåìõåþò þòçíåììåáüëîøò,îïæãïíïìåàòìåì- õåþòæïí íïêäåþò øåèëìïâïäò ïáâà. 2.þïíêåþò÷ïèëñïäòþæíåíþòç- íåìòì êëíêóîåíüåþïæ. ëéëíæ åì êëíêóîåíúòï óàïíïìùëîëï, ïîï- àïíïçëèòåîò îåìóîìåþòìï æï þòçíåìòíôëîèïúòòì ùâæëèòì ðò- îëþåþøò. øåæåãïæ, þòçíåìò æïèï- üåþòàò òíâåìüòúòåþòìãïí àïâì òêïâåþì. ïî øåæòì ôòíïíìóî îòì- êåþøò æï ïôåîõåþì ôòíïíìóî ãïí- âòàïîåþïì. ïíó âòéåþà åêëíëèò- êòì æïèóõîóÿåþòì êäïìòêóî èï- ãïäòàì. æòïõ, þòçíåìì ïéïî ïïáâì õåäòìóôäåþòì øòøò, èïãîïè èïì ãïó÷íæï þïíêåþòì øòøò æï åì ïîòì ðòîâåäò èóõîóÿò”, - ãïíïúõïæï “áïîàóäò ëúíåþòì” ùåâîèï, PøP- ì æïèôóûíåþåäèï êïõï ëáîòïø- âòäèï. åîëâíóäòþïíêòìæïêëèåîúò- óäò þïíêåþòì èòèïîà ðîåüåíçòå- þò ïîï êëíêîåüóä þòçíåìèåíåþì, ïîïèåæ èàåä ìåáüëîåþì ïáâà. ïìå èïãïäòàïæ, ìïæïçéâåâë ìåá- üëîò þïíêåþçå ïíüòèëíëðëäòó- îòêïíëíèæåþäëþòìãïâîúåäåþïì òàõëâì. ìïæïçéâåë ïìëúòïúòòì ãïèãåëþòì ìõæëèïçå, îëèåäòú êëèðïíòï,,óíòìëíòì“òíòúòïüòâòà ÷ïüïîæï, ïè ìïêòàõì, æïèìùîå 11 ìïæïçéâåâë êëèðïíòòæïí, 6-èï èõïîò æïóÿòîï, 2-èï àïâò øåòêïâï, 3-êò ùòíïïéèæåãò òñë. ïè ãïæïùñ- âåüòäåþòì ìïôóûâåäçå, “ìï- æïçéâåâëïìëúòïúòïè”,åîëâíóä þïíêì ùåîòäòà óíæï èòèïîàëì, îòàòú øååúæåþï ãïïîêâòëì, ïáâì àó ïîï åîëâíóä þïíêì, îëãëîú ìïþïíêë ìôåîëì îåãóäïüëîì, óôäåþï æï ôóíáúòåþò, ãïïêëíü- îëäëì æï ïéêâåàëì èëíëðëäò- òì ôïáüåþò. ,,èõïîò ïî æïãâòÿòîï èõëäëæ 3-èï êëèðïíòïè “ïäæïãèï”, “òèåæò L-èï” æï “àòþòìò æïçéâåâïè”, - åì ìïæïçéâåâëêëèðïíòåþòêòìùëîåæ þïíêåþàïí ïîòïí ïôòäòîåþóäò. ïíüòèëíëðëäòóîò êïíëíèæåþ- äëþòì ïèëáèåæåþï ìïþïíêë ìåá- üëîøòïóúòäåþåäòï,îïàï÷ïèëã- âøëîæåì, ïè ëîò æëèòíïíüò þïí- êòì èïõòíöò þòçíåì èëæåäò, îïú èìåìõåþåäçå àïâòïíà ¸ëäæòí- ãåþøò øåèïâïäò ìïæïçéâåâë êëè- ðïíòåþòì ìåîâòìåþòì àïâçå èëõ- âåâòì ãçòà õëîúòåäæåþï “-ãï- íïúõïæï „óíòìëíòì“ õåäèûéâï- íåäèï âïìòä ïõîïõïûåè. êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòèïîà ðîåüåíçòåþòòçîæåþï.óêèïñëôò- äåþï øåòíòøíåþï, îëãëîú èëìïõ- äåëþïøòòìåþòçíåìèåíåþòìîòãåþ- øò. àó úåíüîïäóî þïíêèï àïâòì æîëçåïîãïæïæãïèæãëèïîåëþòì ãïèëìïìùëîåþåäò íïþòöåþò, åì íåãïüòâò ðëäòüòêëìåþòì æéòì ùåìîòãøòú ïòìïõåþï (îëãëîú åì óêâå õæåþï) æï ìïþëäëëæ ìïçë- ãïæëåþòì çåùëäòà õåäòìóôäå- þïì óôîë èêâåàîò íïþòöåþòì ãï- æïæãèï èëóùåâì. èåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäò àåàîæåþï àó ïîï ôóäò áïîàóä ìïþïíêë ìåáüëîøòäòúåíçòï ÷ïèëîàèåóäò åîàò æï æïöïîòèåþóäò ëîò þïíêò - îëãëîòï ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí þîûëäòì øåæåãò ìïáïîàâåäëøòäòúåíçòï ÷ïèëîàèåóäò åîàò æï æïöïîòèåþóäò ëîò þïíêò - îëãëîòï ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí þîûëäòì øåæåãò ìïáïîàâåäëøòäòúåíçòï ÷ïèëîàèåóäò åîàò æï æïöïîòèåþóäò ëîò þïíêò - îëãëîòï ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí þîûëäòì øåæåãò ìïáïîàâåäëøòäòúåíçòï ÷ïèëîàèåóäò åîàò æï æïöïîòèåþóäò ëîò þïíêò - îëãëîòï ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí þîûëäòì øåæåãò ìïáïîàâåäëøòäòúåíçòï ÷ïèëîàèåóäò åîàò æï æïöïîòèåþóäò ëîò þïíêò - îëãëîòï ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí þîûëäòì øåæåãò ìïáïîàâåäëøò âòïíåþòàùïîïæãåíåí.øåìïþïèòìïæ,öïîòèå- þòú ïèòüëè åêòìîåþïà. ìòíïèæâòäåøò ôó- äòì ãïàåàîåþòì ôïáüåþò îëãëîú ïìåàò, ãïèëâäåíòäò ïî ïîòì ìïáïîàâåäëøò æï ðîòíúòðøò øåóûäåþåäòï èïàò ãïèëâäåíï åîëâíóäò þïíêòì æï ôòíïíìóîò èëíòüë- îòíãòì ìïèìïõóîòì ðëüåíúòïäòì ãïàâï- äòìùòíåþòà. ôïáüëþîòâïæ, ôóäòì ãïàåà- îåþòìæïæïìüóîåþïøåìïûäåþåäòïèõëäëæ æï èõëäëæ ìïþïíêë ìåáüëîòì èåøâåþëþòà æï ìïþïíêë ìåáüëîò ïîòì òèæåíïæ æïõó- îóäò, îëè òá ôóäòì èëûîïëþïçå àâïäòì æåâíåþï ïîòì ìïêèïëæ îàóäò. îïú øååõåþï „ðîëãîåì þïíêòì“ áåòìì, „ðîëãîåì þïíêò“ òìåæïú êâæåþëæï. ôóäòì ãïàåàîåþïìàïí êïâøòîò ïî ïáâì ïè áåòìì. îï àáèï óíæï, ÷âåííïòîò ìóìüò òíìüòüó- úòëíïäóîò ìïùñòìåþòì èáëíå áâåñíïøò ôó- äò æïìåòîíëþì, òúòà, îëè éòï åêëíëèòêï ãâïáâì. ôóäò øåèëæòì æï ãïæòì óêëíüîë- äëæ. óíæï âòâïîïóæëà, îëè ïáïú àåàî- æåþï ôóäò, àóèúï ïèòì ãïèëâäåíï ìïõå- äòìóôäåþë ëîãïíëåþì ðîïáüòêóäïæ ïî øåóûäòïà.îëæåìïúìïóþïîòïãïíìïêóàîå- þòà æòæ àïíõåþçå, òá úõâòîì ïîïâòí ïîï- âòì ïî ÷ïïñëôòíåþì. ïèòüëè, ìïóþïîò çåæ- èåüòï òèïçå, îëè ìïáïîàâåäëøò ôóäò àåàîæåþï æï ïîòáï ïèòì ãïèë âòéóðåþòà, àóèúï ñëâåäàâòì àåàîæåþëæï ôóäò ìï- áïîàâåäëøò,èïãîïèïèòìãïèëâäåíïæïæï- æïìüóîåþï óîàóäåìòï. ïá èõëäëæ åîëâ- íóäò þïíêòì êëèðåüåíúòï æï ôòíïíìóîò èëíòüëîòíãòì ìïèìïõóîòì êëèðåüåíúòï, îëèåäòú ïæîå ïè èòèïîàóäåþòà èóøïëþ- æï, ìïêèïîòìò ïî ïîòì. êò ïîìåþëþì ìðåúòï- äóîò ìïõåäèûéâïíåäëåþò øåèóøïâåþóäò, èïãîïè òèòìàâòì, îëè øåí åì æïïæïìüóîë, êëèåîúòóäò þïíêò óíæï ãáëíæåì õåäòì ãóäçå ãïæïøäòäò àóíæïú ñëâåä 5 ùóà- øò - îï ëðåîïúòåþì ïõëîúòåäåþì, ìïæ ãï- æïîòúõïâì ôóäì, âòì ôóäì ãïæïîòúõïâì. æïïêâòîæòà, ðåîòëæóäïæ îïüëè âïîæåþï ìïâïäóüë êóîìò, ãïæòì áâåñíòæïí ôóäò. âòìò ôóäò ãïæòì, ìïæ ãïæòì, ïèòì øåìïõåþ øåòûäåþï åîëâíóä þïíêìïú ïî ¸áëíæåì òí- ôëîèïúòï.îëæåìïúóçïîèïçïîòîïëæåíë- þòì ôóäò ãïæòì áâåñíòæïí, øåòûäåþï òì òñë ãïàåàîåþóäò æï ãïòáúï, èïãîïè âåî æïï- æïìüóîåþ ïèïì. åì ïîòì ðïüïîï æï ìóìüò áâåñíåþòì ïâïæèñëôëþï“, - ïúõïæåþì åäòï- âï. ôòíïíìòìüòì,âïõüïíãõëèòçóîïøâòäòì øåôïìåþòà, ôóäòì ãïàåàîåþòì îòìêò ìóä ïîìåþëþæï æï æéåìïú ïîìåþëþì. èòìòâå àáèòà,ôóäòìãïàåàîåþòìòæåíüòôòúòîå- þï ûòîòàïæïæ íïéæò ôóäòì ùïîèëèïâäë- þòì æïæãåíòà ïîòì øåìïûäåþåäò, îïæãïí ãïæèëîòúõâåþòà òèòì æïæãåíï, àåàîæåþï àó ïîï ôóäò, ìïêèïëæ îàóäòï. „ôóäòì ãïàåàîåþòì îòìêò ñëâåäàâòì ïîìåþëþæï æï ïîìåþëþì êòæåú òèæåíïæ, îïèæåíïæïú ïîïäåãïäóîïæ èëûòåþóäò àïíõåþò øåòûäåþï òñëì øåüïíòäò íåþòìèò- åîò êëèðïíòòì ìïùåìæåþë êïðòüïäøò. ïè øåèàõâåâïøò õæåþï ôóäòì ÷âåóäåþîòâò äåãïäòçåþï. ùñïîë ïî ïîòì èòàòàåþóäò ïè àïíõòì. îåïäóîïæ, îïìïêâòîâåäòï þïí- êåþì ïáâà èòàòàåþï, îëè èëòàõëâëí ùñï- îë àïíõòì, îïèæåíïæ ìîóäæåþï åã ìõâï ìï- êòàõòï. îëæåìïú õìíòïí þïíêøò ïíãïîòøì æï ìïùåìæåþë êïðòüïäøò øåïáâà àïíõï ìïäï- îëæïí, ïè øåèàõâåâïøò þïíêòì êëíüîëäò óíæï òñëì ãïûäòåîåþóäò. þïíêèï óíæï èë- òàõëâëì æïæïìüóîåþóäò ùñïîë àó ìïò- æïí ïîòì åì àïíõï, òèòüëè îëè îåïäóîïæ ôóäòì ãïàåàîåþï õæåþï íïéæò ôóäòà, ïíó áåøòà. îïú øååõåþï üîïíçïáúòåþì, üîïíçïáúòåþòà ûïäòïí îàóäòï æïæãåíï îïèæåíïæ êïíëíòåîò àïíõåþò. ïáåæïí ãï- èëèæòíïîå,ãïàåàîåþïàïíõòìõæåþïáåøòà. îëæåìïú áåøò øåæòì ïíãïîòøçå, ïí êëèðï- íòòì ìïùåìæåþë êïðòüïäøò, óíæï èëõæåì ïè àïíõåþòì ùïîèëèïâäëþòì æïæãåíï. åîëâ- íóä þïíêì ìïêèïîòìò þåîêåüò ãïï÷íòï, òèò- üëè îëè àó èïí þïíêåþò ãïïêëíüîëäï øå- ìïþïèòì æëíåçå, ãïîêâåóäò øåæåãò òáíåþï, òèòüëè îëè ñâåäï þïíêò óôäåþïèëìòäòï èëòàõëâì ôóäòì ùñïîëì æïìïõåäåþï. ïóúòäåþåäò ïî ïîòì åì èïòíúæïèïòíú æòæ àïíõåþì åõåþëæåì. îëãëîú ùåìò, îëæåìïú ïéåèïüåþï æïïõäëåþòà 40 000 æëäïîì, òàõëâåí ùñïîëì æïìïõåäåþïì“, - ïúõïæåþì õëèòçóîïøâòäò. ïéìïíòøíïâòï, îëè 2016 ùåäì, ìì “êïðò- üïä þïíêòì” øåèëùèåþòì ðîëúåìøò ãïèëâ- äòíæï óêïíëíë øåèëìïâäòì äåãïäòçïúò- òì ïéèêâåàò êïíëíèæåþäëþòà ãïàâïäòì- ùòíåþóäò èëàõëâíåþòì øåóìîóäåþäëþòì, ïìåâå, ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì æïæãåíòäåþåþòì, ùåìåþòìï æï òíìüîóáúò- åþòì, ìïåîàïøëîòìë ìïþïíêë íëîèåþòìï æï ÷âåâåþòì æïîéâåâòì ôïáüåþò. ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì âòúå- ðîåçòæåíüòìãïíêïîãóäåþòà,ìì“êïðòüïä þïíêì” ãïóóáèæï ìïþïíêë ìïáèòïíëþòì äò- úåíçòï, îòì ãïèëú þïíêò ãïæïâòæï äòêâò- æïúòòì îåýòèøò. åîëâíóäò þïíêòì øåôïìå- þòà, äòêâòæïúòòì ðîëúåìøò ìîóäïæ æïê- èïñëôòäæåþï êîåæòüëîàï, ðòîâåä îòãøò êò – æåðëçòüïîàï èëàõëâíåþò. þï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #529 maisi Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
  5. 5. 5www.BFM.gemaisi 529# ðîòçèï ,,ìïáïîàâåäëøò þòçíåìòì óæòæåìò íïùòäò, ãïíìïêóàîåþòà èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìò, êïðòüïäòì èëûòåþòì ðîëþäåèòì ùòíïøå æãïì“ ØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒØËÀÏ ÃÓÄÞÏÍÒ, „ïõïäãïçîæï ôò-, „ïõïäãïçîæï ôò-, „ïõïäãïçîæï ôò-, „ïõïäãïçîæï ôò-, „ïõïäãïçîæï ôò- íïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúò-íïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúò-íïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúò-íïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúò-íïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúò- òì“ ðîåçòæåíüòòì“ ðîåçòæåíüòòì“ ðîåçòæåíüòòì“ ðîåçòæåíüòòì“ ðîåçòæåíüò ,,åîà-åîàò ïìåàò ðîëþäåèïüóîò ìï- êòàõò, þëäë ðåîòëæøò ãïíìïêóàîåþòà ïá- üóïäóîò, ïîòì êëèåîúòóäò þïíêåþòì æï þòçíåìòì óîàòåîàëþï. çëãïæïæ ïî ïîòì ïõïäò, îëè ìïáïîàâåäëøò þòçíåìòì óæò- æåìò íïùòäò æï åì ãïíìïêóàîåþòà åõåþï èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìì, æãïì êïðòüï- äòì èëûòåþòì ðîëþäåèòì ùòíïøå. ïèïâå æîëì ñâåäïì èëãâåõìåíåþï, îëè ìïêîåæò- üëþïçïîçåôòíïíìåþòìûòîòàïæòèòèùëæåþ- äåþò ïîòïí êëèåîúòóäò þïíêåþò, ïî ãâïáâì æòâåîìòôòúòîåþóäò ôòíïíìóîò ìòìüåèï, îï æîëìïú øåìïûäåþåäò òáíåþëæï, îëè êëíêóîåíüóäò ãïîåèëì ùñïäëþòà, óôîë èòìïéåþòãïèõæïîòñëòììïêîåæòüëîåìóî- ìò, îïú æéåì þòçíåìòìàâòì ïîòì ûâòîò. èêïôòëæ óíæï ãïíòìïçéâîëì åîàòì èõîòâ ìïþïíêë ìåáüëîòì îëäò þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïøò æï èåëîå èõîòâ ìõâïæïìõâï ìïèàïâîëþë ðîëãîïèåþòì èíòøâíåäëþï æï ìïõåäèùòôëì òíüåîâåíúòåþò þòçíåì êäò- èïüòì ãïìïóèöëþåìåþäïæ, îïú ïîï èïîüë ãïæïìïõïæåþòì øåèúòîåþïøò ãïèëòõïüåþï, ïîïèåæ ìõâïæïìõâï ðîëåáüåþòì ãïíõëîúò- åäåþòà, îïú èïãïäòàïæ þòçíåìì, èïà øë- îòì ìüïîüïðåþì èòìúåèì øåìïûäåþäëþïì, îëè êïðòüïäçå, èïà øëîòì, ìïùñòì êïðò- üïäçå ùâæëèï áëíæåà. îëæåìïú âìïóþîëþà êëèåîúòóä þïí- êåþçå æï âàõëâà èïà, îëè æïïôòíïíìëí þòçíåìò, èïà øëîòì ìüïîüïðåþò, ÷âåí âôòá- îëþà, îëè ïî óíæï ãïâúæåà ëþòåáüóîë- þòìôïîãäåþìæïãïæïÿïîþåþóäòèëäëæò- íåþò ïî óíæï øåâòáèíïà èïàãïí, âòíïòæïí èëãåþïçå æï ïáúòëíåîàï ùòíïøå ðïìóõòìè- ãåþäëþïçå ëîòåíüòîåþóä ìïôòíïíìë æï- ùåìåþóäåþïì ÷âåí âåî èëâàõëâà, îëè èï- éïäîòìêòïíòþòçíåìåþòòïôïææïïôòíïíìëì. ïè øåèàõâåâïøò ðîëúåíüò òáíåþï, îï àáèï óíæï, èïéïäò. ìïþïíêë ìåáüëîøò ïîìåþóäò ìïðîë- úåíüë ãïíïêâåàåþò ãïõæï ïìåâå ãïíõòäâòì ìïãïíò. ïáïú îëè âíïõëà òì êëèðëíåíüåþò, àó îòìãïí øåæãåþï ìïðîëúåíüë ãïíïêâå- àò, æï åì ïîòì æåðëçòüçå ïîìåþóäò ãïíïê- âåàò, þïíêàïøëîòì ìåìõåþçå ìïøóïäë øå- ùëíòäòìïðîëúåíüëãïíïêâåàò-„äòþëîò“, ïíó òì, àó îï ðîëúåíüøò òçòæïâåí àïâïæ êëèåîúòóäò þïíêåþò àïíõåþì óúõëóî âï- äóüïøò, èëèìïõóîåþòì ìïêëèòìòë, åîëâ- íóäò þïíêòì èòåî ãïíìïçéâîóäò èëíåüï- îóäò ðëäòüòêòì ãïíïêâåàò, ïãîåàâå îòì- êòì ðîåèòòì èï÷âåíåþåäò, îëèåäòú èíòøâ- íåäëâíïæ çîæòì ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàì, âíïõïâà îëè ïè ãïíïêâåàåþòì ôëîèòîåþï- ìïú ïáâì àïâòìò ëþòåáüóîò ìïôóûâåäò. èïãîïè ïìåâå óíæï ïéâíòøíëà æï âïéòï- îëà òìòú, îëè æéåì êëèåîúòóä þïíêåþì ïôþïì þòçíåììïþÿëì ðòîâåäò ìõæëèï - èàïâîëþï, þòçíåìò, þïíêåþò ïõïäò „þåîèóæòì ìïèóàõåæò“ àó æïðòîòìðòîåþï óîàóäåìò âòàïîåþòì èëùåìîòãåþòì ðåîìðåáüòâòàïõïäò „þåîèóæòì ìïèóàõåæò“ àó æïðòîòìðòîåþï óîàóäåìò âòàïîåþòì èëùåìîòãåþòì ðåîìðåáüòâòàïõïäò „þåîèóæòì ìïèóàõåæò“ àó æïðòîòìðòîåþï óîàóäåìò âòàïîåþòì èëùåìîòãåþòì ðåîìðåáüòâòàïõïäò „þåîèóæòì ìïèóàõåæò“ àó æïðòîòìðòîåþï óîàóäåìò âòàïîåþòì èëùåìîòãåþòì ðåîìðåáüòâòàïõïäò „þåîèóæòì ìïèóàõåæò“ àó æïðòîòìðòîåþï óîàóäåìò âòàïîåþòì èëùåìîòãåþòì ðåîìðåáüòâòà ãïúòäåþòà èåüò èëåàõëâåþïà, æï èïàò ðï- ìóõòìèãåþäëþïúåêëíëèòêòìæïìïçëãïæë- åþòì ùòíïøå ãïúòäåþòà óôîë èåüòï, âòæîå èïà åì ïáâà ãïúíëþòåîåþóäò. îëæåìïú èëèãåþòïíëþòì èï÷âåíåþäåþòà ÷âåíò ìïþïí- êë ìåáüëîò èëùòíïâåï èìëôäòëøò, õëäë åêëíëèòêï ìïìóîâåäçå íåäò üåèðåþòà ðîëãîåìòîåþì æï àïí âïèüêòúåþà, îëè åêëíëèòêòìûòîòàïæòæïèôòíïíìåþåäòïîòì ìïþïíêë ìåáüëîò, èïøòí óôîë íïàåäò æï ïîãóèåíüòîåþóäò óíæï ãïâõïæëà òì, àó îïì ïêåàåþì ìïþïíêë ìåáüëîò þòçíåìòì èõïîæïìïÿåîïæ“. ,,áâåñïíïøò ôòíïíìåþçå ùâæëèï îàóäòï, âòíïòæïí ÷âåí ãâïáâì ïõïäò åêëíëèòêï æï íæëþòì åäåèåíüòú ïîòì ûïäòïí èúòîå“ ÏÎ×ÒÄ ÞÏÊÓÎÏÛÅÏÎ×ÒÄ ÞÏÊÓÎÏÛÅÏÎ×ÒÄ ÞÏÊÓÎÏÛÅÏÎ×ÒÄ ÞÏÊÓÎÏÛÅÏÎ×ÒÄ ÞÏÊÓÎÏÛÅ, èòêîëìïôòíïí-, èòêîëìïôòíïí-, èòêîëìïôòíïí-, èòêîëìïôòíïí-, èòêîëìïôòíïí- ìë ëîãïíòçïúòï ,,êîòìüïäòì“ æïè-ìë ëîãïíòçïúòï ,,êîòìüïäòì“ æïè-ìë ëîãïíòçïúòï ,,êîòìüïäòì“ æïè-ìë ëîãïíòçïúòï ,,êîòìüïäòì“ æïè-ìë ëîãïíòçïúòï ,,êîòìüïäòì“ æïè- ôóûíåþåäòôóûíåþåäòôóûíåþåäòôóûíåþåäòôóûíåþåäò ,,ôïáüòï, îëè îïéïúïì òìå ïî âïêåàåþà òìå, îëãëîú óíæï âïêåàåþæåà, àëîåè, ìõâï øåèàõâåâïøò, óêåàåìò ìëúòïäóîò èæãëèïîåëþï ãâåáíåþëæï. ÷åèò ïçîòà, ñâå- äï óíæï âòñëà ìòïõäåçå, ãïíâòàïîåþïçå ëîòåíüòîåþóäåþò - èàïâîëþòì, åîëâíó- äò þïíêòì, ôòíïíìóîò æï ìïþïíêë ìåáüë- îòì æï þòçíåìèåíåþòì ÷ïàâäòà. ïóúòäå- þåäòï, ðîòëîòüåüåþòì ìùëîïæ ÷ïèëñïäò- þåþï.ûïäòïíþåâîòêîòüòêïèòåèïîàåþïèòê- îëìïôòíïíìëåþòì èòèïîà æï ïè èòèïîàó- äåþòàïúþåâîòîïèåïøåìïúâäåäòï.àòàë- åóäèï ÷âåíãïíèï óíæï âòèóøïëà ïèòìàâòì. åîëâíóäèï þïíêèï ëîò ùäòì ùòí èòòéë ìïêèïëæ êïîãò ãïæïùñâåüòäåþï æï àïíèòè- æåâîóäò èëáèåæåþòà ûïäòïí æòæò íïþòöò ãïæïòæãïæåæëäïîòçïúòòìêåí. ÿïîþâïäòïíëþòì ðîëþäåèï øåìïûäëï ïîìåþëþæåì áâåñïíïøò, àóèúï òãò èùâïâåæ ïî æãïì. èïãïäòàïæ, ðïîïîåäóîò ìåìõå- þòì îïëæåíëþï èúòîæåþï, îïú íòøíïâì îëè õïäõò òèæåíòâå ëîãïíòçïúòòæïí ïéïî òéåþì ìåìõì, îïèæåíòìãïíïú ïæîå òéåþæï. ìïêèïëæ ìïæïë ìïêòàõòï ïîòì àó ïîï ÿïîþ- âïäòïíëþòì ðîëþäåèï áâåñïíïøò æï îï òá- íåþï èòìò ïæåêâïüóîò çëèï? ÿïîþâïäòï- íëþòì úíåþï ðòîâåäïæ èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàïïìëúòïúòïè øåèëòéë÷âåíì áâåñïíïøò, 2013 ùåäì èïøòí, îëæåìïú ÷âåí øåâáèåíòà åàòêòì êëæåáìò, àó îëãëî óí- æï æïãâåôòíïíìåþòíï þòçíåìåþò æï ÷âåíò èëèõèïîåþäåþò. îïú øååõåþï ôòíïíìåþçå ùâæëèïì, èå âôòáîëþ, îëè ïè øåèàõâåâïøò èïòíú èíòøâ- íåäëâïíòï òì ôïáüò, îëè ÷âåí ãâïáâì ïõï- äò åêëíëèòêï, ïèïìàïíïâå íæëþòì åäåèåí- üòú ïîòì ûïäòïí èúòîå. òèòüëè òàõëâì þïíêò ðòîïæ ãïîïíüòïì æï óûîïâò áëíåþòà óçîóíâåäñëôïì èåùïîèòìãïí, îëè èåùïî- èåì ìõâï ïîïôåîò ïî ïáâì, îïàï óçîóíâåä- ñëì êîåæòüòì ãïîïíüòîåþóäò æïþîóíåþï. òì îëè ìïáïîàâåäëì êëèåîúòóäò ìï- þïíêë ìåîâòìò ïî åñëôï ìïáïîàâåäëì åêë- íëèòêòì ìïÿòîëåþåþì, ôïáüòï. èïîüë åîàò üòðòì æïèôòíïíìåþåäò ñâåäï èëàõëâíïì âåî æïïêèïñëôòäåþì. ïèòüëè óíæï ãïíâò- àïîæåì ìõâï ìôåîëåþò. êïîãòï, îëè èòê- îëìïôòíïíìë ìåáüëîì åáúåâï óôîë æï óôîë èåüò ñóîïæéåþï. òèòüëè, îëè ÷âåí ãâïáâì ìïêèïëæ óíòêïäóîò ïæãòäò, âåèìï- õóîåþòàïîïôëîèïäóîåêëíëèòêïìæïóç- îóíâåäâñëôà óìïôîàõë æï êëíêóîåí- üóíïîòïí ïîïêëîóôúòóä ùâæëèïì ôòíïí- ìåþçå. èïîüë ìïþïíêë ôòíïíìóîò ìòìüåèï ïî óíæïòñëìðïìóõòìèãåþåäòåêëíëèòêòìãïí- âòàïîåþïçå. ìïõåäèùòôëúõåäøåèùñëþãï- îåèëì óíæï áèíòæåì. ïóúòäåþåäòï ãïæïõ- æòìóíïîòïíëþòì èïîàâòì, êëîðëîïúòóäò èèïîàâåäëþòì, ïíãïîòøãåþòìï æï ãïèÿòî- âïäëþòì ìïêòàõòì èëùåìîòãåþï. ïìåâå, óí- æï øåòáèíïì ìïþïçîë åêëíëèòêòì òíôîïìü- îóáüóîï, ìïêóàîåþòì óôäåþï óíæï òá- íåì æïúóäò, ìïèïîàïäò ôóíáúòëíòîåþ- æåì, ïîìåþëþæåì ãïîïíüòï òèòìï, îëè ìï- õåäèùòôë ïî øåáèíòì ðîëþäåèïì, ïî ÷ïå- îåâï þòçíåììïáèòïíëþïøò æï ïî ùïîèëøëþì ãïîêâåóä îòìêåþì. ïò ïìåà ìüïþòäóî ãï- îåèëøò ñâïâòì þòçíåìò, ñâåäï åì îåôëîèï êò íïèæâòäïæ ìÿòîæåþï áâåñíòì åêëíëèò- êïì. ÷âåíò èùïîèëåþåäóíïîòïíëþï æï òíë- âïúòïïî÷ïèëóâïîæåþï èìëôäòëìïîúåîà áâåñïíïì, ÷âåíò þåâîò îïè øåâûåäòà æï ãï- âïêåàåà, àóèúï, ìïÿòîëï, îëè øåâáèíïà èëùåìîòãåþóäò ãïîåèë æï òíìüòüóüåþò, îòì øåæåãïæïú þòçíåììåáüëîò ãïíâòàïî- æåþï. æéåâïíæåäò ìïþïíêë ìòìüåèï ïîòì àòàòà ìï÷âåíåþåäò æï ìïïèïñë. èïà ùïî- èïüåþïì óíæï èòâåìïäèëà æï àó îïòèå ïîòì øåìïúâäåäò, óíæï øåâúâïäëà. õåäì ïîïôåîò ãâòøäòì, îëè ãâáëíæåì êïîãò êïíëíèæåþäëþï. âôòáîëþ, ìïÿòîëï, îëè ìïêîåæòüë þòóîëøò èëõæåì êîïóæ- ôïíæòíãòà èëìïîãåþäå òíâåìüëîåþòì æï- îåãòìüîòîåþï, ïèòà êò ïâòúòäåþà åîà ïæïèòïíçå æïãîëâåþóäò òíâåìüòúòåþòì îïëæåíëþïì. èíòøâíåäëâïíòï, îëè èëõ- æåì æòâåîìòôòêïúòïæïòíâåìüëîåþèï èúò- îå íïùòäòà ÷ïæëí àïíõïì“. ,,îëãëî øåòûäåþï âàáâïà, îëè ìïþïíêë ìåáüëîò ùïîèïüåþóäòï, àó èòìò øåèëìïâäåþòì íïõåâïîò ìïðîëúåíüë øåèëìïâäåþòæïí, ìïêëèòìòëåþòæïí, ìïóîïâåþòæïí æï öïîòèåþòæïí øåèëåæòíåþï“ ÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏÂÏÕÜÏÍà ßÏÎÏÒÏ, ìïáïîàâåäëì, ìïáïîàâåäëì, ìïáïîàâåäëì, ìïáïîàâåäëì, ìïáïîàâåäëì èúòîå æï ìïøóïäë èåùïîèåàï ïìëúò-èúòîå æï ìïøóïäë èåùïîèåàï ïìëúò-èúòîå æï ìïøóïäë èåùïîèåàï ïìëúò-èúòîå æï ìïøóïäë èåùïîèåàï ïìëúò-èúòîå æï ìïøóïäë èåùïîèåàï ïìëúò- ïúòòì âòúå-ðîåçòæåíüò:ïúòòì âòúå-ðîåçòæåíüò:ïúòòì âòúå-ðîåçòæåíüò:ïúòòì âòúå-ðîåçòæåíüò:ïúòòì âòúå-ðîåçòæåíüò: ,,åì àòàáëìæï ,,ùïîèïüåþóäò’’ ìïþïí- êë ìåîâòìò åîàõåä óêâå òæãï êîïõòì ùòíï- øå 2008 ùåäì. èïøòí ãïæïãâïî÷òíï ëèèï æï òè ôòíïíìóîèï èõïîæïÿåîïè, îëèåäòú ìï- åîàïøëîòìë æïõèïîåþòà èòâòéåà, èïà øë- îòì, 2 èòäòïîæò ìïþïíêë ìåáüëîòìàâòì. åîëâíóäò þïíêòì âòúå-ðîåçòæåíüò ïè- þëþì, îëè ìïþïíêë ìåáüëîò òè èëæåäòà, îòàïú èëáèåæåþì, øåìïûäëï êäòåíüòì ãï- îåøå æïî÷åì æï êëäïôìïèæå èòâòæåì. àó ïìåàò ðåîìðåáüòâï óæãïì ìïþïíêë ìåá- üëîì, îëãëî øåòûäåþï âàáâïà, îëè òì ïîòì ùïîèïüåþóäò, àó èòìò øåèëìïâäåþòì àòàáèòì íïõåâïîò ìïðîëúåíüë øåèëìïâ- äåþòæïí, ìïêëèòìòëåþòæïí, ìïóîïâåþòæïí æï öïîòèåþòæïí øåèëåæòíåþï. þïíêåþì ðåîòëæóäïæ ìïõåäèùòôë åõ- èïîåþï, çëãöåî åîëâíóäò þïíêò, ïõäï ìï- óþïîòï ìïðåíìòë ôëíæåþòì èïààâòì ãïæï- úåèïçå, ïèþëþåí, îëè ìïôòíïíìë ìåáüëîò èàäòïíïæ óíæï èëâìðëà, îïàï ñâåäï èï- òíúæïèïòíú þïíêøò èòâòæåì æï ïîï èòêîë- ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïøò ïí äëèþïîæøò. þïíêåþòì ãïíâòàïîåþòìàâòì ÷âåí ûïäòïí þåâîì âàèëþà ùäòæïí ùäïèæå. îïüëè âïèþëþà, îëè ìïþïíêë ìåáüë- îòì êïðòüïäò âåî ãïùâæåþï ñâåäï òè èëàõëâíòì æïêèïñëôòäåþïì, îïú áâåñï- íïøòøåòûäåþïãï÷íæåì,èïøòíîëæåìïú, þïí- êåþì íïèæâòäïæ ïáâì øåìïûäåþäëþï, îëè ìïåîàïøëîòìë îåìóîìåþòæïí èëòçòæëì êïðòüïäò. àóèúï, èïà ïî ìÿòîæåþï æïèï- üåþòàòêïðòüïäò,îïæãïíêäòåíüòïî¸ñïâì èåüò, âòíú 20 %øò ïòéåþì þòçíåìì ìåìõì, ïí 15 % øò òðëàåêóî ìåìõì. æï ïè âòàïîåþïøò àó âïèþëþà, îëè ìïþïíêë ìåîâòìò ùïîèï- üåþóäòï, èïøòí ÷âåí âüñóòà. ïìåàò ,,ùïîèïüåþï’’ ìïèïîàäòïíò èëá- èåæåþòà ûïäòïí úóæïæ æïèàïâîæåþëæï, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, ãâïáâì àïèïøòì óìï- èïîàäë ùåìåþò þåâîò èõîòæïí æï, øåìïþï- èòìïæ, ìïþïíêë ìåáüëîòú ïìåàò ôëîèòà ïãîûåäåþì ìïáèòïíëþïì ùäòæïí ùäïèæå. àó âïèþëþà, îëè ìïþïíêë ìåáüëîò æéåì ùïîèïüåþóäòï, òìòú óíæï âòúëæåà, àó îòì õïîöçå èòïéùòï ïè ùïîèïüåþïì æï îïì âàèëþà ÷âåí ïèòìàâòì“. ,,ìïáïîàâåäëøò èàïâïîò ðîëþäåèïï òì, îëè êïðòüïäòì ùâæëèïçå èëíëðëäòçïúòï ïáâà þïíêåþì æï ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìåþëþì ïäüåîíïüòóäò ãçï ôòíïíìåþòì èëûòåþòìàâòì“ ÏÎ×ÒÄ ßÅÒØÂÒÄÒÏÎ×ÒÄ ßÅÒØÂÒÄÒÏÎ×ÒÄ ßÅÒØÂÒÄÒÏÎ×ÒÄ ßÅÒØÂÒÄÒÏÎ×ÒÄ ßÅÒØÂÒÄÒ, “ðäïüòí ïíï-, “ðäïüòí ïíï-, “ðäïüòí ïíï-, “ðäïüòí ïíï-, “ðäïüòí ïíï- äòüòáìòì” æïèôóûíåþåäò ïî÷òä ÿå-äòüòáìòì” æïèôóûíåþåäò ïî÷òä ÿå-äòüòáìòì” æïèôóûíåþåäò ïî÷òä ÿå-äòüòáìòì” æïèôóûíåþåäò ïî÷òä ÿå-äòüòáìòì” æïèôóûíåþåäò ïî÷òä ÿå- òøâòäòòøâòäòòøâòäòòøâòäòòøâòäò èàïâïîòðîëþäåèïìïáïîàâåäëøòïîòì òì, îëè êïðòüïäòì ùâæëèïçå èëíëðëäòçï- úòï ïáâà þïíêåþì æï ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìå- þëþì ïäüåîíïüòóäò ãçï ìüïîüïðåþòìï æï èúòîå þòçíåìåþòìàâòì êïðòüïäòì èëûòå- þòìàâòì. èïøòí, îëæåìïú ïèåîòêïøò ûïäòïí ãïíâòàïîåþóäòï ìõâï ùñïîëåþò. ïèåîòêïøò æïôòíïíìåþòì 4 èàïâïîò ùñï- îëãïèëòñåíåþïþïíêåþòìãïîæï,åìåíòï:âåí- ÷åî-êïðòüïäóîò ëîãïíòçïúòåþò, îëèäå- þòú ìõâïæïìõâï ôëíæåþòæïí òéåþåí àïí- õåþìæïøåèæåãïêåàåþåíòíâåìüòîåþïì.òìò- íò òíâåìüòîåþïì æåþåí òìåà êëèðïíòåþøò, îëèäåþìïúðîëæóáúòòìîïéïúíïùòäòóê- âå ïáâà æï êäòåíüåþòú ¸ñïâà. ,,ïíãåäëçò òâåìüëîåþò“, ïíó èæòæïîò õïäõò, îëèäåþ- ìïúóíæïà,îëèïõïäãïçîæïìüïîüïðåîåþì æïåõèïîëí æï òíâåìüòúòï ÷ïæëí èúòîå þòçíåìøò. èåìïèå îïú øåæïîåþòà ïõïäòï ïîòì òíòüòïä úëòí ëôôåîòíã, îëèåäòú ãïíìïêóàîåþóäïæ êïîãòï þäëúêú¸ïòí üåáíëäëãòåþçå æïôóûíåþóäò ìüïîüïðå- þòìàâòì. åì åîà-åîàò ñâåäïçå èïîüòâò æï åôåáüóîò ãçïï, îëè ïèåîòêïøò ïí àóíæïú ìïáïîàâåäëøò èëâòçòæëà àïíõåþò. ÷åèèï èåãëþïîèï,èïãïäòàïæ3àâòìèóøïëþòàèë- òçòæï 62 èòäòëíò. åì ïî ïîòì åîàïæåîàò øåèàõâåâï, ïìåàò ôïáüåþò èîïâäïæ õæåþï. èåëàõåï úîëùåæôóíæòíã, îëèåäòú þòç- íåì ìüïîüïðåþì ïûäåâì ìïøóïäåþïì, îëè ìïçëãïæëåþòìãïí èëòçòæëí àïíõåþò. îïú øååõåþï òèïì, àó îï óíæï ãïêåàæåì òèòìàâòì, îëè åì èåàëæåþò æïòíåîãëì ìï- áïîàâåäëøò.ìïáïîàâåäëìðîëþäåèïïîòì òì, îëè áïîàóäò þòçíåìåþòì äòêâòæëþï ïîòì ûïäòïí æïþïäò. æïâóøâïà èå øåâáèåíò ùïîèïüåþóäò þòçíåìò, ïè êëèðïíòòì ãïñòæ- âï ûïäòïí îàóäò òáíåþï, èïøòí îëúï âåí- ÷åî-êïðòüïäòìüèï àïíõòì ÷ïæåþòæïí 5 - 10 ùäòìðåîòëæøòäòêâòæïúòïóíæïãïóêåàëì ìïêóàïîàïíõïìïíóïèëòéëì.òèòìãïèëîëè ìïáïîàâåäëøò äòêâòæóîëþòì ðîëúåíüò ûïäòïí æïþïäòï îàóäò òáíåþï ïè èëæåäòì ãïíõëîúòåäåþï.ïèøåèàõâåâïøòæòâòæåíæå- þòì ìïõòà óíæï èëïõæòíëì âåí÷åî-êïðòüï- äòìüèï àïíõòì æïþîóíåþï, îïú ïìåâå ùòíï- ïéèæåãëþïøò èëæòì âåí÷åîêïðòüïäóî ôò- äëìëôòïìàïí, îëèåäòú ãóäòìõèëþì îëè ïóúòäåþåäòïîïïìüïîüïðòðòîâåäò10ùå- äòãïæòëæåìèëãåþïçå,òãòóíæïòçîæåþë- æåìûïäòïíìùîïôïææïèåîååîàþïøïæòøë- âëì îïú øåòûäåþï æòæò èëãåþï. „ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ (ïôþï) ïõïäò ðäïü-„ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ (ïôþï) ïõïäò ðäïü-„ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ (ïôþï) ïõïäò ðäïü-„ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ (ïôþï) ïõïäò ðäïü-„ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ (ïôþï) ïõïäò ðäïü- ôëîèòì – þòçíåììïþÿëì ôëîèïüøò, ,,îåæòìëíøò“ ãïèïîàóä øåõâåæîïçåôëîèòì – þòçíåììïþÿëì ôëîèïüøò, ,,îåæòìëíøò“ ãïèïîàóä øåõâåæîïçåôëîèòì – þòçíåììïþÿëì ôëîèïüøò, ,,îåæòìëíøò“ ãïèïîàóä øåõâåæîïçåôëîèòì – þòçíåììïþÿëì ôëîèïüøò, ,,îåæòìëíøò“ ãïèïîàóä øåõâåæîïçåôëîèòì – þòçíåììïþÿëì ôëîèïüøò, ,,îåæòìëíøò“ ãïèïîàóä øåõâåæîïçå ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ïîìåþóä ãïèëùâåâåþçå òèìöåäåì.ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ïîìåþóä ãïèëùâåâåþçå òèìöåäåì.ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ïîìåþóä ãïèëùâåâåþçå òèìöåäåì.ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ïîìåþóä ãïèëùâåâåþçå òèìöåäåì.ìïôòíïíìë ìåáüëîøò ïîìåþóä ãïèëùâåâåþçå òèìöåäåì. ïôþïì þòçíåììïþÿëì ùåâîåþò ïîòïí ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò îëãëîú èìõâò-ïôþïì þòçíåììïþÿëì ùåâîåþò ïîòïí ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò îëãëîú èìõâò-ïôþïì þòçíåììïþÿëì ùåâîåþò ïîòïí ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò îëãëîú èìõâò-ïôþïì þòçíåììïþÿëì ùåâîåþò ïîòïí ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò îëãëîú èìõâò-ïôþïì þòçíåììïþÿëì ùåâîåþò ïîòïí ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò îëãëîú èìõâò- äò, òìå ìïøóïäë èúòîå þòçíåìòì, ïìåâå ðîëôòäóîò ïîïìïèàïâîëþë ëî-äò, òìå ìïøóïäë èúòîå þòçíåìòì, ïìåâå ðîëôòäóîò ïîïìïèàïâîëþë ëî-äò, òìå ìïøóïäë èúòîå þòçíåìòì, ïìåâå ðîëôòäóîò ïîïìïèàïâîëþë ëî-äò, òìå ìïøóïäë èúòîå þòçíåìòì, ïìåâå ðîëôòäóîò ïîïìïèàïâîëþë ëî-äò, òìå ìïøóïäë èúòîå þòçíåìòì, ïìåâå ðîëôòäóîò ïîïìïèàïâîëþë ëî- ãïíòçïúòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò æï ïíïäòüòêëìåþò.ãïíòçïúòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò æï ïíïäòüòêëìåþò.ãïíòçïúòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò æï ïíïäòüòêëìåþò.ãïíòçïúòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò æï ïíïäòüòêëìåþò.ãïíòçïúòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò æï ïíïäòüòêëìåþò. øåõâåæîïì, þòçíåììïþÿëì ùåâîåþàïí åîàïæ, èëùâåóäò ìüóèîòì ìüïüó-øåõâåæîïì, þòçíåììïþÿëì ùåâîåþàïí åîàïæ, èëùâåóäò ìüóèîòì ìüïüó-øåõâåæîïì, þòçíåììïþÿëì ùåâîåþàïí åîàïæ, èëùâåóäò ìüóèîòì ìüïüó-øåõâåæîïì, þòçíåììïþÿëì ùåâîåþàïí åîàïæ, èëùâåóäò ìüóèîòì ìüïüó-øåõâåæîïì, þòçíåììïþÿëì ùåâîåþàïí åîàïæ, èëùâåóäò ìüóèîòì ìüïüó- ìòà æïåìùîíåí ôòíïíìàï èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå ãòëîãò àïþóïø-ìòà æïåìùîíåí ôòíïíìàï èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå ãòëîãò àïþóïø-ìòà æïåìùîíåí ôòíïíìàï èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå ãòëîãò àïþóïø-ìòà æïåìùîíåí ôòíïíìàï èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå ãòëîãò àïþóïø-ìòà æïåìùîíåí ôòíïíìàï èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå ãòëîãò àïþóïø- âòäò, åîëâíóäò þïíêòì âòúå-ðîåçòæåíüò èóîàïç êòêëîòï æï þïíêåþòìâòäò, åîëâíóäò þïíêòì âòúå-ðîåçòæåíüò èóîàïç êòêëîòï æï þïíêåþòìâòäò, åîëâíóäò þïíêòì âòúå-ðîåçòæåíüò èóîàïç êòêëîòï æï þïíêåþòìâòäò, åîëâíóäò þïíêòì âòúå-ðîåçòæåíüò èóîàïç êòêëîòï æï þïíêåþòìâòäò, åîëâíóäò þïíêòì âòúå-ðîåçòæåíüò èóîàïç êòêëîòï æï þïíêåþòì ïìëúòïúòòì ðîåçòæåíüò çóîïþ ãâïìïäòï.ïìëúòïúòòì ðîåçòæåíüò çóîïþ ãâïìïäòï.ïìëúòïúòòì ðîåçòæåíüò çóîïþ ãâïìïäòï.ïìëúòïúòòì ðîåçòæåíüò çóîïþ ãâïìïäòï.ïìëúòïúòòì ðîåçòæåíüò çóîïþ ãâïìïäòï. þòçíåììïþÿëì ìõæëèïçå þïíêåþòìï æï þòçíåìòì óîàòåîàëþïçå, ïìåâå,þòçíåììïþÿëì ìõæëèïçå þïíêåþòìï æï þòçíåìòì óîàòåîàëþïçå, ïìåâå,þòçíåììïþÿëì ìõæëèïçå þïíêåþòìï æï þòçíåìòì óîàòåîàëþïçå, ïìåâå,þòçíåììïþÿëì ìõæëèïçå þïíêåþòìï æï þòçíåìòì óîàòåîàëþïçå, ïìåâå,þòçíåììïþÿëì ìõæëèïçå þïíêåþòìï æï þòçíåìòì óîàòåîàëþïçå, ïìåâå, ïè ìïêòàõòìïæèò èëíåüïîóäò æï ôòìêïäóîò õåäòìóôäåþòì èòæãëèå-ïè ìïêòàõòìïæèò èëíåüïîóäò æï ôòìêïäóîò õåäòìóôäåþòì èòæãëèå-ïè ìïêòàõòìïæèò èëíåüïîóäò æï ôòìêïäóîò õåäòìóôäåþòì èòæãëèå-ïè ìïêòàõòìïæèò èëíåüïîóäò æï ôòìêïäóîò õåäòìóôäåþòì èòæãëèå-ïè ìïêòàõòìïæèò èëíåüïîóäò æï ôòìêïäóîò õåäòìóôäåþòì èòæãëèå- þòì àïëþïçå øòíïïîìòïíò æï ïîãóèåíüòîåþóäò èìöåäëþï øåæãï.þòì àïëþïçå øòíïïîìòïíò æï ïîãóèåíüòîåþóäò èìöåäëþï øåæãï.þòì àïëþïçå øòíïïîìòïíò æï ïîãóèåíüòîåþóäò èìöåäëþï øåæãï.þòì àïëþïçå øòíïïîìòïíò æï ïîãóèåíüòîåþóäò èìöåäëþï øåæãï.þòì àïëþïçå øòíïïîìòïíò æï ïîãóèåíüòîåþóäò èìöåäëþï øåæãï. (æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)

×