Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #528

114,084 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2LaDVgK ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #528

 1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #528 30 aprili, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 ,,ôòáìòîåþóäò,,ôòáìòîåþóäò,,ôòáìòîåþóäò,,ôòáìòîåþóäò,,ôòáìòîåþóäò òíüåîíåüòì þïçïîçåòíüåîíåüòì þïçïîçåòíüåîíåüòì þïçïîçåòíüåîíåüòì þïçïîçåòíüåîíåüòì þïçïîçå èëèõèïîåþåäì æïþïäòèëèõèïîåþåäì æïþïäòèëèõèïîåþåäì æïþïäòèëèõèïîåþåäì æïþïäòèëèõèïîåþåäì æïþïäò õïîòìõòì òíüåîíåüòõïîòìõòì òíüåîíåüòõïîòìõòì òíüåîíåüòõïîòìõòì òíüåîíåüòõïîòìõòì òíüåîíåüò èòåùëæåþï æï ôïìåþò ïîèòåùëæåþï æï ôïìåþò ïîèòåùëæåþï æï ôïìåþò ïîèòåùëæåþï æï ôïìåþò ïîèòåùëæåþï æï ôïìåþò ïî ïîòì ïæåêâïüóîò”ïîòì ïæåêâïüóîò”ïîòì ïæåêâïüóîò”ïîòì ïæåêâïüóîò”ïîòì ïæåêâïüóîò” ãâ. 16ãâ. 16ãâ. 16ãâ. 16ãâ. 16 îóìåà-åâîëêïâøòîòìîóìåà-åâîëêïâøòîòìîóìåà-åâîëêïâøòîòìîóìåà-åâîëêïâøòîòìîóìåà-åâîëêïâøòîòì åíåîãåüòêóäòåíåîãåüòêóäòåíåîãåüòêóäòåíåîãåüòêóäòåíåîãåüòêóäò óîàòåîàëþåþò:óîàòåîàëþåþò:óîàòåîàëþåþò:óîàòåîàëþåþò:óîàòåîàëþåþò: ãïíâòàïîåþòì æòíïèòêï,ãïíâòàïîåþòì æòíïèòêï,ãïíâòàïîåþòì æòíïèòêï,ãïíâòàïîåþòì æòíïèòêï,ãïíâòàïîåþòì æòíïèòêï, ðîëþäåèåþò æïðîëþäåèåþò æïðîëþäåèåþò æïðîëþäåèåþò æïðîëþäåèåþò æï óîàòåîàæïèëêòæåþóäåþïóîàòåîàæïèëêòæåþóäåþïóîàòåîàæïèëêòæåþóäåþïóîàòåîàæïèëêòæåþóäåþïóîàòåîàæïèëêòæåþóäåþï ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 ãâ.6ãâ.6ãâ.6ãâ.6ãâ.6 óêîïòíóä áïîàóäòóêîïòíóä áïîàóäòóêîïòíóä áïîàóäòóêîïòíóä áïîàóäòóêîïòíóä áïîàóäò ìïòíâåìüòúòë öãóôòìïòíâåìüòúòë öãóôòìïòíâåìüòúòë öãóôòìïòíâåìüòúòë öãóôòìïòíâåìüòúòë öãóôò òíôîïìüîóáüóîóäòíôîïìüîóáüóîóäòíôîïìüîóáüóîóäòíôîïìüîóáüóîóäòíôîïìüîóáüóîóä èøåíåþäëþåþøò ïõïäòèøåíåþäëþåþøò ïõïäòèøåíåþäëþåþøò ïõïäòèøåíåþäëþåþøò ïõïäòèøåíåþäëþåþøò ïõïäò ìòüñâòì àáèïì ïðòîåþììòüñâòì àáèïì ïðòîåþììòüñâòì àáèïì ïðòîåþììòüñâòì àáèïì ïðòîåþììòüñâòì àáèïì ïðòîåþì “ôòíïíìàï èòíòìüîòì“ôòíïíìàï èòíòìüîòì“ôòíïíìàï èòíòìüîòì“ôòíïíìàï èòíòìüîòì“ôòíïíìàï èòíòìüîòì ãïíúõïæåþï þïíêåþàïíãïíúõïæåþï þïíêåþàïíãïíúõïæåþï þïíêåþàïíãïíúõïæåþï þïíêåþàïíãïíúõïæåþï þïíêåþàïí èòèïîàåþïøò âåîïôåîìèòèïîàåþïøò âåîïôåîìèòèïîàåþïøò âåîïôåîìèòèïîàåþïøò âåîïôåîìèòèïîàåþïøò âåîïôåîì øåúâäòì”øåúâäòì”øåúâäòì”øåúâäòì”øåúâäòì” èëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3-òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3-òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3-òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3-òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3-òì ôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòà 31.03.2018-òì èæãëèïîåëþòà31.03.2018-òì èæãëèïîåëþòà31.03.2018-òì èæãëèïîåëþòà31.03.2018-òì èæãëèïîåëþòà31.03.2018-òì èæãëèïîåëþòà ÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒ ......................................................................77777 ÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................. 88888 ÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒ............................................................................................................................. 99999 ÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................. 1010101010 ÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒ ...............................................................................................1111111111 ÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................................ 1212121212 ÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ ...........................................................................................................................................................1313131313 ÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒ ...............................................................................................................................................................................1414141414 ÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒ ...................................................................................................................................................... 1515151515 ÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .....1616161616 ÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .....1717171717 ÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒ .................................................................................................................................................................................... 1818181818 ÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .......................................................1919191919 ÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË2 02 02 02 02 0 ÌÌ ÏÇÅÎ. ÌÏÅÎÀ. ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÏÇÅÎ. ÌÏÅÎÀ. ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÏÇÅÎ. ÌÏÅÎÀ. ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÏÇÅÎ. ÌÏÅÎÀ. ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÏÇÅÎ. ÌÏÅÎÀ. ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË2222222222 ÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒ ......................................................................................................... 2323232323 ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 “îóìóäò êâïäò” áïîàóäò“îóìóäò êâïäò” áïîàóäò“îóìóäò êâïäò” áïîàóäò“îóìóäò êâïäò” áïîàóäò“îóìóäò êâïäò” áïîàóäò éâòíòì þòçíåìøòéâòíòì þòçíåìøòéâòíòì þòçíåìøòéâòíòì þòçíåìøòéâòíòì þòçíåìøò âòí ôäëþì áïîàóä üåäåâòçòåþì îëúï üåäåèåæòï þòçíåìòîëúï üåäåèåæòï þòçíåìòîëúï üåäåèåæòï þòçíåìòîëúï üåäåèåæòï þòçíåìòîëúï üåäåèåæòï þòçíåìò öåî êòæåâ ïî ïîòìöåî êòæåâ ïî ïîòìöåî êòæåâ ïî ïîòìöåî êòæåâ ïî ïîòìöåî êòæåâ ïî ïîòì ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 îïèæåíïæ ûâòîòï ìïþïíêëîïèæåíïæ ûâòîòï ìïþïíêëîïèæåíïæ ûâòîòï ìïþïíêëîïèæåíïæ ûâòîòï ìïþïíêëîïèæåíïæ ûâòîòï ìïþïíêë ìåìõåþò ìïáïîàâåäëøòìåìõåþò ìïáïîàâåäëøòìåìõåþò ìïáïîàâåäëøòìåìõåþò ìïáïîàâåäëøòìåìõåþò ìïáïîàâåäëøò ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 èïîòõóïíïì êóäüòâïúòòìèïîòõóïíïì êóäüòâïúòòìèïîòõóïíïì êóäüòâïúòòìèïîòõóïíïì êóäüòâïúòòìèïîòõóïíïì êóäüòâïúòòì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøòþòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøòþòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøòþòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøòþòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò óêâå äåãïäóîòïóêâå äåãïäóîòïóêâå äåãïäóîòïóêâå äåãïäóîòïóêâå äåãïäóîòï ãâ. 19ãâ. 19ãâ. 19ãâ. 19ãâ. 19 îï øåèàõâåâïøò âåéïîîï øåèàõâåâïøò âåéïîîï øåèàõâåâïøò âåéïîîï øåèàõâåâïøò âåéïîîï øåèàõâåâïøò âåéïî ïòéåþåí ìåìõì -ïòéåþåí ìåìõì -ïòéåþåí ìåìõì -ïòéåþåí ìåìõì -ïòéåþåí ìåìõì - õåäëìíåþò, üïáìòìõåäëìíåþò, üïáìòìõåäëìíåþò, üïáìòìõåäëìíåþò, üïáìòìõåäëìíåþò, üïáìòì èûéëäåþò, îåðåüòüëîåþòèûéëäåþò, îåðåüòüëîåþòèûéëäåþò, îåðåüòüëîåþòèûéëäåþò, îåðåüòüëîåþòèûéëäåþò, îåðåüòüëîåþò æï ûòûåþòæï ûòûåþòæï ûòûåþòæï ûòûåþòæï ûòûåþò ãâ. 17ãâ. 17ãâ. 17ãâ. 17ãâ. 17 ïãïîòì øïáîòì áïîõïíïïãïîòì øïáîòì áïîõïíïïãïîòì øïáîòì áïîõïíïïãïîòì øïáîòì áïîõïíïïãïîòì øïáîòì áïîõïíï ðòîâåäò òâíòìòæïí ìîóäòðòîâåäò òâíòìòæïí ìîóäòðòîâåäò òâíòìòæïí ìîóäòðòîâåäò òâíòìòæïí ìîóäòðòîâåäò òâíòìòæïí ìîóäò æïüâòîàâòà ïèóøïâæåþïæïüâòîàâòà ïèóøïâæåþïæïüâòîàâòà ïèóøïâæåþïæïüâòîàâòà ïèóøïâæåþïæïüâòîàâòà ïèóøïâæåþï ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 ïèåîòêóäò íïâàëþòïèåîòêóäò íïâàëþòïèåîòêóäò íïâàëþòïèåîòêóäò íïâàëþòïèåîòêóäò íïâàëþò åâîëðòæïí îóìåàì æïåâîëðòæïí îóìåàì æïåâîëðòæïí îóìåàì æïåâîëðòæïí îóìåàì æïåâîëðòæïí îóìåàì æï OPEC-ì ïûåâåþìOPEC-ì ïûåâåþìOPEC-ì ïûåâåþìOPEC-ì ïûåâåþìOPEC-ì ïûåâåþì ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ìïþïíêë ìåáüëîòìïþïíêë ìåáüëîòìïþïíêë ìåáüëîòìïþïíêë ìåáüëîòìïþïíêë ìåáüëîò Moody’s-òì øåôïìåþïì ïîMoody’s-òì øåôïìåþïì ïîMoody’s-òì øåôïìåþïì ïîMoody’s-òì øåôïìåþïì ïîMoody’s-òì øåôïìåþïì ïî åàïíõèåþïåàïíõèåþïåàïíõèåþïåàïíõèåþïåàïíõèåþï ãâ. 20ãâ. 20ãâ. 20ãâ. 20ãâ. 20 “500-äïîòïíò øåèëìïâäòì“500-äïîòïíò øåèëìïâäòì“500-äïîòïíò øåèëìïâäòì“500-äïîòïíò øåèëìïâäòì“500-äïîòïíò øåèëìïâäòì ðòîëþåþøò ìåìõòìðòîëþåþøò ìåìõòìðòîëþåþøò ìåìõòìðòîëþåþøò ìåìõòìðòîëþåþøò ìåìõòì ãïæïìïõïæò 75 äïîì ïîãïæïìïõïæò 75 äïîì ïîãïæïìïõïæò 75 äïîì ïîãïæïìïõïæò 75 äïîì ïîãïæïìïõïæò 75 äïîì ïî óíæï ïÿïîþåþæåì”óíæï ïÿïîþåþæåì”óíæï ïÿïîþåþæåì”óíæï ïÿïîþåþæåì”óíæï ïÿïîþåþæåì” ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 îïèæåíïæ èëïãâïîåþìîïèæåíïæ èëïãâïîåþìîïèæåíïæ èëïãâïîåþìîïèæåíïæ èëïãâïîåþìîïèæåíïæ èëïãâïîåþì ÿïîþâïäòïíëþòìÿïîþâïäòïíëþòìÿïîþâïäòïíëþòìÿïîþâïäòïíëþòìÿïîþâïäòïíëþòì ðîëþäåèïì åîëâíóäòðîëþäåèïì åîëâíóäòðîëþäåèïì åîëâíóäòðîëþäåèïì åîëâíóäòðîëþäåèïì åîëâíóäò þïíêòì ïõïäòþïíêòì ïõïäòþïíêòì ïõïäòþïíêòì ïõïäòþïíêòì ïõïäò îåãóäïúòåþòîåãóäïúòåþòîåãóäïúòåþòîåãóäïúòåþòîåãóäïúòåþò ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13 óêîïòíóäò åêëíëèòêòìóêîïòíóäò åêëíëèòêòìóêîïòíóäò åêëíëèòêòìóêîïòíóäò åêëíëèòêòìóêîïòíóäò åêëíëèòêòì ìïëúîåþòì ìïòæóèäëåþïìïëúîåþòì ìïòæóèäëåþïìïëúîåþòì ìïòæóèäëåþïìïëúîåþòì ìïòæóèäëåþïìïëúîåþòì ìïòæóèäëåþï ãâ. 23ãâ. 23ãâ. 23ãâ. 23ãâ. 23 éâòíë - áïîàóäò,éâòíë - áïîàóäò,éâòíë - áïîàóäò,éâòíë - áïîàóäò,éâòíë - áïîàóäò, ãïæïçòæâï - ìëèõóîòãïæïçòæâï - ìëèõóîòãïæïçòæâï - ìëèõóîòãïæïçòæâï - ìëèõóîòãïæïçòæâï - ìëèõóîò
 2. 2. 2 www.BFM.ge #528 aprili åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 “àòþòìòþïíêòì“æòîåáüëîèï,âïõüïíãþóúõ- îòêòûåè åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòå- þòì øåìïõåþ, ðïîäïèåíüòì ìïôòíïíë-ìïþòóöå- üë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåìàïí øåõâåæîòì øåèæåãæïãåãèòäòîåãóäïúòåþòøåïôïìï. „æéåòìàâòì áïîàóäò ìïþïíêë ìåáüë- îò ïîòì èæãîïæò æï èïîàâïæò. îïú øååõå- þï ÿïîþâïäòïíëþïì, åì æåôòíòúòòì àåèïï - âòí îëãëî øåïôïìåþì. üîåíæì îëè øåâõå- æëà, ìïþïíêë ìåìõåþòì çîæï èíòøâíåäë- âïíòï,àóèúïçéâïîìãïæïìóäòïîïîòì.âï- èëèõèïîåþäåþò áïîàóäò ìïþïíêë ìåá- üëîòì øåìïõåþ ïíïäòüòêóîò òíôëîèïúòòì èòéåþïì ëíäïòíðäïüôëîèòì – www.bankfacts.ge-òì ìïøóïäåþòà øåûäå- þåí. âåþãâåîæò ,,àòþòìò þïíêòì” òíòúòïüò- âòà øåòáèíï æï èòìò èòçïíòï ïîãóèåíüòîå- þóäò ðïìóõò ãïìúåì ñâåäï òè øåêòàõâïì, îëèåäòú æïòíüåîåìåþóä ðòîåþì ìïþïíêë ìåáüëîàïí æïêïâøòîåþòà øåìïûäëï ãïó÷- íæåà. âåþãâåîæçå ãïèëáâåñíåþóäò ìüï- üòìüòêóîò èëíïúåèåþò åîëâíóäò þïíêòì, èìëôäòë þïíêòìï æï ìõâï ìïíæëæ ïéòïîå- þóäò ôòíïíìóîò òíìüòüóüåþòì èòåî èë- ùëæåþóä òíôëîèïúòïì åñîæíëþï æï òì ïÿïîòìôòíïíìàïæïåêëíëèòêòììïèòíòì- üîëì òíôëîèïúòòà, óêâå æïìîóäåþóäòï ìïûòîêâäòì èëùñëþï æï îêòíï-þåüëíòì ìï- èóøïëåþò õëîúòåäæåþï, îïú ìâåüåþòì èëùñëþïì æï ãïæïõóîâïì èëòúïâì. èøåíåþäëþòì ðîëúåìøò ïè æîëòìàâòì 50 ïæïèòïíòï æïìïáèåþóäò. ìïèóøïë ðîëúåìì æéåì ïÿïîòì ôòíïíì- àï æï åêëíëèòêòì èòíòìüîò îïèïç þëäáâï- ûå ðòîâåä èëïæãòäåìàïí æïâòà èïêïîï- ûåìàïí åîàïæ ãïåúíë. èòèæòíïîå ìïèóøïëåþòì øåìïõåþ òíôëî- èïúòï èòíòìüîì ìïðîëåáüë ëîãïíòçïúòï BWC-òì õåäèûéâïíåäèï ïìàïèóî ÷ïçèïâïè èòïùëæï. ñòíóäòì ïîåíòìï æï ìïúóîïë ïóçòì ðîëåáüì ïÿïîòì ôòíïíìàï æï åêëíë- èòêòì ìïèòíòìüîëì øðì “ìüïæòëíò” ïõëî- úòåäåþì. çóãæòæøò, “æïæòïíåþòì ìïìïõäåàï òì- üëîòóä ïîáòüåáüóîóä èóçåóèàïí“ þîåíæòîåþóäò ìïìüóèîëì ïìïøåíåþäïæ çóãæòæòì èåîòï òíâåìüëîì åûåþì. çóãæòæòìèåîòïèæïæòïíåþòììïìïõäåì- àïí 12 001 êâïæîïüóäò èåüîò èòùòì ôïî- àò ãïìïñòæïæ ïóáúòëíçå óêâå ãïèëòüïíï. ìïùñòìò ôïìò 1 500 000 äïîòà ãïíòìïçéâîï. ðëüåíúòóîòòíâåìüëîòâïäæåþóäòòá- íåþï ìïìüóèîëì èøåíåþäëþïøò 20 èòäòëíò æëäïîòì òíâåìüòúòï ãïíïõëîúòåäëì, øå- íëþï-íïãåþëþï êò óíæï ÷ïöæåì êëèðëçòúò- óîïæ ìïåîàë ìòâîúåøò æï ïîáòüåáüóîó- äïæ óíæï øååìïþïèåþëæåì áïäïáòì òìüë- îòóä ãåëãîïôòóä ãïíâòàïîåþòì èï÷âåíå- þåäì. òíâåìüëîì ïìåâå èëóùåâì ðîëåáüòì êóäüóîòì ìïèòíòìüîëìàïí øåàïíõèåþï. çóãæòæòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïêîåþó- äëì àïâèöæëèïîå èåîïþ áâïîïòï ïúõï- „ôòáìòîåþóäò òíüåîíåüòì þïçïîçå ïîòìóèûòèåìòèæãëèïîåëþï,èëèõèïîåþåäì èòåùëæåþï æïþïäò õïîòìõòì òíüåîíåüò æï ôïìåþò ïî ïîòì ïæåêâïüóîò,“ – åì ãïíúõï- æåþï êëèóíòêïúòåþòì åîëâíóäò êëèòìòòì àïâèöæëèïîå êïõï þåáïóîèï êëèòìòòì ãó- øòíæåä ìõæëèïçå ãïïêåàï, ìïæïú êëèóíò- êïúòåþòì åîëâíóäèï êëèòìòïè òíüåîíåü- èëèìïõóîåþòì èòùëæåþòì õïîòìõòì ãïí- ìïçéâîòìï æï øåèëùèåþòì ùåìåþòì æïèüêò- úåþòì àïëþïçå çåðòîò èëìèåíï ãïèïîàï. êëèòìòòì àïâèöæëèïîòì ãïíúõïæåþòà, èïì øåèæåã, îïú òíüåîíåüòì õïîòìõòì êëí- üîëäòì èåáïíòçèò ïèóøïâæåþï, ïîú åîàò èëèõèïîåþåäòïéïîòáíåþïóêèïñëôòäëæï ìùëîåæåìïîòìêëèòìòòìèòçïíòæïïèëúïíï. „êëèòìòï óêâå 10 àâåï èíòøâíåäëâïí ðîëúåìì ïõëîúòåäåþì. ðîëåáüò, îëèåä- çåú æéåì âìïóþîëþà, òíüåîíåü õïîòìõòì êëíüîëäòì èåáïíòçèì áèíòì, ïè ðîëåáüòì èåøâåëþòà, èëèõèïîåþåäò èíòøâíåäëâíïæ ãïòóèöëþåìåþì òíüåîíåüòì õïîòìõì. êåî- ûëæ, èïì åáíåþï òíìüîóèåíüò, îëèäòàïú îåãóäïîóäïæ ãïçëèïâì æï øåïæïîåþì îïèæåíïæ ïêèïñëôòäåþì èïììï æï ðîëâïò- æåî êëèðïíòïì øëîòì æïæåþóäò õåäøåê- îóäåþòà ãïàâïäòìùòíåþóäò òíüåîíåüòì ìò÷áïîå îåïäóî ìò÷áïîåì. ïðäòêïúòòì ÷ï- îëãëîïòìïõåþïðëäòüòêïøòþòûòíïòâï- íòøâòäòì æïþîóíåþï þòçíåìçå, - áïîàóäò ìïáèòïí ùîååþøò öåî ïî òúòïí. ïîú òì òúòïí æïìÿòîæåþï àó ïîï ÷îæòäòæïí ãïèëìóä åáì-ðîåèòåîì èïàò ïçîåþòì èëìèåíï. þòçíåìèåíò àåèóî ÿñëíòï áïîàóäò þòçíåìòì æï ñâåäïçå èæòæïîò áïîàâåäì þòçíåìòì èïìøüïþåþì øëîòì „ûïäòïí æòæ çéâïîçå“ ïéíòøíïâì, ïèþëþì, îëè èòìò þòç- íåìòì èïìøüïþò æï øåìïûäåþäëþåþò òèæå- íïæøëîìïïáïîàóäþòçíåìàïíæïèïìøüïþ- àïí, èïàçåïîïîòìæïèëêòæåþóäòëîòèõï- îòì êëèóíòêïúòï. ÿñëíòï ðïîïäåäì âåî ïâäåþì òâïíòøâò- äòì ðîåèòåîëþòì ðåîòëæìï æï „æïþîóíå- þïì“ øëîòì, îïæãïí èòìò àáèòà, ìïóþïîòï ãïíìõâïâåþóä îåïäëþåþçå. „îëæåìïú òâïíòøâòäò ðîåèòåîò òñë, åì òñë æïìïùñòìò æï øåìïþïèòìïæ, ìïõåäèùòôë ìõâï ðîëþäåèåþòì ùòíïøå òæãï, àóíæïú ðëäòüòêóî íïùòäøò. ïõäï êò ãïîæïèïâïäò “âåíæòìòì” îåìüëîíåþòì áìåäòì ïõïäò ôòäòïäò áóàïòìøò 2 èïòìì ãïòõìíåþï.”âò- ìëä öãóôøò” îëèäòì æïáâåèæåþïîåþïøòï âåíæòìòì îåìüëîíåþòì áìåäò, ïúõïæåþåí , îëè 2 èïòìì îåìüëîïíò ðòîâåä ìüóèîåþì èëåèìïõóîåþïà. “ãïõìíïì âòìëä öãóôòì õåäèûéâïíåäåþò,“âåíæòìòì”îåìüëîíåþòì áìåäòì ùïîèëèïæãíåäåþò æï ÷åèò òíôëî- èïúòòà, áóàïòìòì èåîòú æïåìùîåþï”, – ïè- þëþì îåìüëîíåþòì áìåäòì ìïçëãïæëåþïì- àïí óîàòåîàëþòì ìïèìïõóîòì óôîëìò, îóìóæïí êþòäïøâòäò. èòìòàáèòà,îåìüëîïíøòûòîòàïæïæïæ- ãòäëþîòâåþò æïìïáèæåþòïí. “ïæãòäëþîòâåþòìàâòì ìïèóøïë ïæãò- äåþòì øåáèíï ÷âåíò åîà-åîàò ìüîïüåãòïï. “ôòáìòîåþóäò òíüåîíåüòì þïçïîçå èëèõèïîåþåäì æïþïäò õïîòìõòì òíüåîíåüò èòåùëæåþï æï ôïìåþò ïî ïîòì ïæåêâïüóîò” èëüâòîàâï, îëèäòàïú òíüåîíåüòì õï- îòìõì ãïçëèïâåí, êëèòìòòì âåþãâåîæòæïí òáíåþï øåìïûäåþåäò æï èëèõèïîåþåäò æéòìíåþòìèòåîèëíïêâåàøòàïâïæøåûäåþì òíüåîíåüòì õïîòìõòì êëíüîëäì“, – ãï- íïúõïæï êëèóíòêïúòåþòì åîëâíóäò êëèò- ìòòì àïâèöæëèïîå êïõï þåáïóîèï. èíòøâíåäëâïíòï, îëè ìòìüåèòì æïíåî- ãâòìøåèæåã,êëèòìòï24ìïïàòïíîåýòèøòæï- ïêâòîæåþïðîëúåììæïèëèõèïîåþäåþòìòí- üåîåìåþò ìîóäïæ òáíåþï æïúóäò. êëèòìò- òì àïâèöæëèïîòì ãïíúõïæåþòà, ìòìüåèòì ïèóøïâåþòì øåæåãïæ èëèõèï- îåþåäìïéïîæïìÿòîæåþïêëèòìòòìàâòììï- ÷òâîòà èòèïîàâï, àóèúï ìóîâòäòì øåèàõ- âåâïøò, ïèòì óôäåþï åáíåþï. „êëèòìòï èëèõèïîåþäòì èëèïîàâòì ãï- îåøåú æïïêâòîæåþï ðîëúåìì æï ìïæïú ïé- èëï÷åíì,îëèðîëâïòæåîòóõïîòìõëòíüåî- íåüì ïùâæòì ïþëíåíüì, æïòùñåþì ëðåîïüë- îòì èòèïîà êïíëíòà ãïàâïäòìùòíåþóäò ìïíáúòåþòì ãïèëñåíåþïì. èïà øëîòì ôòíïí- ìóî ìïíáúòåþìïú ãïèëòñåíåþì. òíüåîíåüòì õïîòìõòì êëíüîëäòì èåáïíòçèòì ïèóøïâå- þòì øåèæåã, òìå æïâïäïãåþà þïçïîì, îëè ðîïáüòêóäïæ óêèïñëôòäë èëèõèïîåþåäò ïéïî òáíåþï“, – ãïíúõïæï êïõï þåáïóîèï. òì ôïáüò, îëè òíüåîíåüòì õïîòìõò ðîëþäåèïï,åîàòìèõîòâóêèïñëôòäëïþë- íåíüåþòì îïëæåíëþòà æï èåëîåì èõîòâ, òè õåäøåêîóäåþåþòàæïìüóîæåþï,îëèåäòú ðîëâïòæåîåþìï æï ïþëíåíüåþì øëîòì ïîòì æïæåþóäò. „ïîïåîàõåä èòàáâïèì, îëè ÷åèò æéòì ùåìîòãòì èàïâïîò ìïêòàõòï, ôòáìòîåþóäò òíüåîíåüòì þïçïîçå, îïú øåòûäåþï ìùîï- ôïæ,åôåáüóîïææïìùëîïæøåâúâïäëàìò- üóïúòïòèòìàâòì,îëèãïâïöïíìïéëàèæãë- èïîåëþï æï ôïìåþò æï õïîòìõò òñëì ïæåêâï- üóîò“, – ãïíïúõïæï êïõï þåáïóîèï. ,,àòþòìò þïíêèï” ìïþïíêë ìåáüëîòì øåìïõåþ ðòîâåäò ëíäïòíðäïüôëîèï øåáèíï èóæèòâïæ ãïíïõäæåþï ìïþïíêë ìåáüëîøò èòèæòíïîå èëâäåíåþòì øåìïþïèòìïæ. Bankfacts.ge -çå ãïíàïâìåþóäò òíôëî- èïúòïìïöïîëï.æïòíüåîìåþóäðòîåþìøåìïû- äåþäëþïïáâà, ãïåúíëí ìïáïîàâåäëøòþïí- êåþòì ìåìõåþòì, æåðëçòüåþòì, ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòì,èëçòæóäòìïõìîåþòìæòíïèò- êïìæïòõòäëíøåìïþïèòìòãîïôòêóäòâòçóï- äåþò. ïõïäò ëíäïòíðäïüôëîèï ìïôòíïíìë æï ìïþïíêë ìôåîëì åáìðåîüåþòìàâòì éòïï. èïà èóæèòâïæ øåóûäòïà òàïíïèøîëèäëí ðäïüôëîèïìàïíæïìåáüëîàïíæïêïâøòîå- þóä ìïòíüåîåìë àåèåþçå èëïèçïæëí ìõâï- æïìõâïüòðòìëþòåáüóîòèïìïäï. “áïîàóäò ìïþïíêë ìåáüëîò æéåòìàâòì èæãîïæò æï èïîàâïæòï” æïãïæïúòäåþóäìåìõåþìàóíæïúïéèëìïâ- äåà åâîëðòì áâåñíåþì àó øåâïæïîåþà, æïâòíïõïâà, îëè ãïúòäåþòà êïîãò èæãë- èïîåëþï ãâïáâì,“-ïéíòøíï þóúõîòêòûåè. èòìòâå àáèòà, ãïîêâåóäò ìïóþïîò èò- æòì ïìåâå, îëè ÿïîþâïäòïíëþïìàïí æïêïâ- øòîåþòà ãïîêâåóäò çéâïîò æïùåìæåì. øåãïõìåíåþà, îëè ïõïäò îåãóäïúòå- þòà,èëèõèïîåþåäàïãïæïèõæåäóíïîòïíë- þòì ìîóäôïìëâïíò ïíïäòçòì ãïîåøå ìåì- õåþòì ãïúåèï òçéóæåþï. ïèïìàïí, ìåþ-ò èó- øïëþì æëêóèåíüçå, îëèäòàïú, ìåìõòì ãï- úåèòìïì øåèëìïâäåþòì øåèëùèåþï ìïâïäæå- þóäë ãïõæåþï. ïèòì åîà-åîà èòçåçïæ êò ÿïîþâïäòïíëþï ìïõåäæåþï. èïàò úíëþòà, èçïîæòï òè ôòçòêóîò ðò- îåþòì æïêîåæòüåþï, îëèåäàïú øåèëìïâ- äåþàïí èòèïîàåþïøò âïäòì èïéïäò üâòî- àò ïáâà. ïìåâå, ôòíïíìóî òíìüòüóüåþøò õæåþï ìïúïäë æïêîåæòüåþòì þòçíåì èëæå- äòì òìåàò úâäòäåþï, îëèåäòú íïêäåþ ñóîïæéåþïìóàèëþìøåèëìïâäåþòìùñïîëì. þïàóèøò ñòíóäòì ìïìïõäòì èøåíåþäëþòì ìïèóøïëåþò òíüåíìòóîïæ èòèæòíïîåëþì ñòíóäòì ïîåíï ìðëîüòì ìïìïõäòì èòè- æåþïîåæ øåíæåþï æï ÿïæîïêòì èìëôäòëì ëäòèðòïæòìèìâäåäëþòìïìæïèïüåþòàìòâ- îúåæ òáíåþï ãïèëñåíåþóäò. æïõóîóä ìðëîüóäò êëèðäåáìøò – ñòíóäòì ïîåíïçå üîòþóíåþò 1500 ïæãòä- çå ãïíàïâìæåþï. ñòíóäòì ïîåíòìï æï ìïúó- îïë ïóçòì êëèðäåáìòì ìïëîòåíüïúòë ìïè- øåíåþäë ôïîàëþò 16 000 êâ. èåüîòï, ìïò- æïíïú ñòíóäòì ïîåíï – 10500 êâ.èåüîçå, õëäë ìïúóîïë ïóçò 5500 êâ.èåüîçå èë- åùñëþï. ñòíóäòì ïîåíïçå ìïìùïâäë-ìïâïî- öòøë ðîëúåìòìï æï ìõâïæïìõâï æëíòì øå- öòþîåþåþò ÷ïüïîåþï òáíåþï øåìïûäåþåäò. êåîûëæ, ôòãóîóäò ìîòïäò – ¸ëêåò – ïìåâå, úòãóîåþçå èïìëþîòâò ìîòïäò, êóä- üóîóä-ìïíïõïëþîòâòæïãïìïîàëþòéëíòì- ûòåþåþò, êëíúåîüåþò æï ãïèëôåíåþò. áóàïòìøò “âåíæòìòì” æï “æïíêòí æëíïüìòì” îåìüëîïíò 2 èïòìì ãïòõìíåþï îï àáèï óíæï, “âåíæòìò” æï “æïíêòí æëíïü- ìòì”îåìüëîíïøòïæãòäëþîòâòêïæîåþìæï- âïìïáèåþà”, – ïèþëþì îóìóæïí êóþäïøâò- äò.áóàïòìøò“âåíæòìòì”æï“æïíêòíæëíïü- ìòì”îåìüëîïíò2015ùäòìþëäëìóíæïãïõ- ìíòäòñë. àóèúï, ìïèóøïëåþò îïèæåíöåî- èå øå÷åîæï. ïèåîòêóäò îåìüëîíåþòì áìåäòì “âåí- æòìòì” ëîìïîàóäòïíò øåíëþï, áóàïòìøò ðòîâåäò ìïöïîë ìêëäòì èòèæåþïîå üåîò- üëîòïçå øåíæåþï. èøåíåþäëþïìøðì“æòçïòíþòóîë”ïõëî- úòåäåþì “âòìëä öãóôòì” æïêâåàòà, îë- èåäàïíïú 2012 ùåäì úíëþòäèï ïèåîòêó- äòîåìüëîíåþòìáìåäèïãïïôëîèïõåäøåê- îóäåþï. æïæòïíåþòì ìïìïõäåìàïí þîåíæòîåþóäò ìïìüóèîëì èøåíåþäëþï òãåãèåþï æåþì, îëè èåîòòì èòåî ùïîèëæãåíòäò ùò- íïæïæåþï çóãæòæòì ãïíâòàïîåþòìàâòì èíòøâíåäëâïíòï. üåîòüëîòïçå óíæï ïøåí- æåì ìïìüóèîë, îëèåäòú ïîáòüåáüóîó- äïææïæòïíåþòììïìïõäåàïêëèðäåáìòìøå- ìïþïèòìò óíæï òñëì. ìïêîåþóäëì àïâèö- æëèïîå ïî åàïíõèåþï ïæãòäëþîòâò ëðë- çòúòòì èëìïçîåþïì, îëè àòàáëì èòùòì íïê- âåàòì èñòæâåäò, ðëüåíúòóîò òíâåìüëîò þòûòíïòâïíòøâòäòïæïïóáúòëíçåèòùòìíïê- âåàòì ãïüïíï èõëäëæ ôëîèïäóîò èõïîåï. îïú øååõåþï òèïì âòí òáíåþï òíâåìüëîò, åì òáíåþï þòûòíï òâïíòøâòäò àó ìõâï âòíèå, èå ðòîïæïæ èòâåìïäèåþò ñâåäï òíâåìüëîì æï ûïäòïí ãïèòõïîæåþï àó þòûòíï òâïíòøâò- äò îïèå ôëîèòà èòòéåþì ïè ðîëåáüøò èë- íïùòäåëþïì. åì òáíåþï ûïäòïí èíòøâíåäë- âïíò, ìïòíüåîåìë æï ìïìïîãåþäë áïäïáòì ãïíâòàïîåþòìàâòì“,–ãïíïúõïæïáâïîïòïè. îïì åäòì ðëäòüòêïøò æïþîóíåþóäò òâïíòøâòäòìãïí þòçíåìò ðåîòëæòïæïøåèòûäòïåêëíëèòêóîòïéëî- ûòíåþòì õïíï âóùëæë“, - ïèþëþì ÷ëúï- ÷ë- äï-ì ôîïí÷òçïì èôäëþåäò àåèóî ÿñëíòï. ÿñëíòï ïéíòøíïâì, îëè ïóúòäåþåäòï òñëì ìïèïîàäòïíëþï æï àïâòìóôäåþï øå- èëáèåæåþïøò - „þòçíåìò æï èàïâîëþï åîàò ëîãïíóäò íïùòäòï, îëãëîú èàïâîëþïì ìÿòîæåþï þòçíåìò, òìå þòçíåìì èàïâîëþï, ìõâï øåèàõâåâïøò ïîïôåîò ãïèëâï“.
 3. 3. 3www.BFM.geaprili 528# èàïâïîò ãïíâòàïîåþïæòáâåñíòìæåèëêîïüòóäòòíì- üòüóüåþòìãïíâòàïîåþòìêóàõòà,èåæòòìàïâò- ìóôäåþï åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò ìïêòàõòï. ìõâïæïìõâïìïåîàïøëîòìëëîãïíòçïúòåþò,èåæò- òìãïèÿâòîâïäëþòìïæïàïâòìóôäåþòìèëíòüë- îòíãìñëâåäùäòóîïæ ïõëîúòåäåþåí.æéåìæéå- ëþòà ìïáïîàâåäë èåæòòì àïâòìóôäåþòì êóàõòà, èìëôäòëì 180 áâñïíïì øëîòì 69 ðëçò- úòïçåï æï îåãòëíøò èëùòíïâå ðëçòúòåþò óÿò- îïâì.îïúøååõåþïîåòüòíãåþòìãïíâòàïîåþòìæò- íïèòêïì,ïèèòèïîàóäåþòàìïáïîàâåäëìïêóàïî ðëçòúòåþìñëâåäùäòóîïæòóèöëþåìåþæï.ãïí- ìïêóàîåþòà2012ùäòìïî÷åâíåþòìøåèæãëè, ìï- áïîàâåäëõøòîïæõâæåþëæïîåòüòíãåþòìãïóè- öëþåìåþòì ïéèïâïä üîåíæøò, îïú àïâòì èõîòâ, ìïõåäèùòôëðëäòüòêïçåïæïèëêòæåþóäò.àóè- úï, èòóõåæïâïæ ïèòìï, ïéìïíòøíïâòï, îëè ëîãï- íòçïúòï Freedom house-òì þëäë ïíãïîòøøò ìï- áïîàâåäëèèåæòòìæïèëóêòæåþäëþòìàâïäìïç- îòìòà,ðëçòúòåþòæïàèë.èïãîïè,ïéíòøíóäòïí- ãïîòøòìïçëãïæëåþòìæïïîïìïèàïâîëþëëîãï- íòçïúòåþòì ãïîêâåóäò öãóôåþòì èõîòæïí êîò- üòêòìáïîúåúõäøòèëñâï,îïæãïíïíãïîòøøòôïá- üëþîòâòãïîåèëåþåþòòñëæïèïõòíöåþóäòæïåî- àòøåõåæâòà,ëîãïíòçïúòòìèòåîãïèëáâåñíåþó- äò êâäåâï üåíæåíúòóî õïìòïàì ïüïîåþæï. Freedom house-òì èòåî ãïèëáâåñíåþóäò êâäåâòìèòóõåæïâïæ,ïäþïàãïæïÿïîþåþóäòïî òáíåþï àó âòüñâòà, îëè èåæòòì àïâòìóôäåþòì àâïäìïçîòìòà,ìïáïîàâåäëììïãïíãïøëèæãë- èïîåëþïïîïáâìæïìïêïíëíèæåþäëþïçïúèåüùò- äïæ èåæòòì ìïìïîãåþäëæ ïîòì ôëîèòîåþóäò. ïìåâå õïçãïìïìèåäòï, îëè þëäë ùäåþøò æåèëê- îïüòóäò òíìüòüóüåþòì ãïíâòàïîåþòì øåóáúå- âïæò ðîëúåìòì èòóõåæïâïæ, ãïèëõïüâòì àïâò- ìóôäåþòììïêòàõòèïòíúåîà-åîàèíòøâíåäëâïí ãïèëùâåâïæî÷åþï.úõïæòï,ïáïîòãóäòìõèåþïìï- êóàïîòïçîòìæïôòáìòîåþòìãïèëìïõåäèùòôëì ìïæïèìöåäëèïíáïíòìïèóøïâåþï,îëãëîúåìùò- íï õåäòìóôäåþòì æîëì õæåþëæï. ãïèëõïüâòì àïâòìóôäåþòìðîëþäåèïüòêïøòæòæùòäïæòãó- äòìõèåþï òì ôïáüëîò, îëè áïîàóäò èåæòòìà- âòìåîà-åîàòûòîòàïæòæïïäþïàñâåäïçåæîï- èïüóäòãïèëùâåâïêâäïâðëäòüòêóîòãïâäåíå- þòìáâåøèëáúåâòìîòìêòïîòì.èåæòïìïøóïäåþå- þòìóèîïâäåìëþïèëáúåóäòïðëäòüòêóîòûïäå- þòì àó ìõâïæïìõâï þòçíåì öãóôåþòì ãïâäåíòì áâåø. îï àáèï óíæï, ïéíòøíóäò îåïäëþï èíòøâ- íåäëâíïæ ïèúòîåþì ìòüñâòì àïâòìóôäåþòì æï èåæòòìæïèëóêòæåþäëþòìõïîòìõì.ïèæåíïæ,òá- èíåþï ðëäïîòçåþóäò èåæòï ãïîåèë, îïú àïâòì èõîòâ, æåèëêîïüòçïúòòì ðîëúåìòì óèàïâîåìò èüåîòï. øåìïþïèòìïæ, òìåàò ïõïäþåæï æåèëêîï- üòòìèáëíåáâåñíòìàâòì,îëãëîòúìïáïîàâåäëï ìïìòúëúõäëæ èíòøâíåäëâïíòï èåæòï ãïîåèëì ïþìëäóüóîòàïâòìóôäåþïæïèïìøò÷ïóîåâäë- þòì ðëäòüòêóîò ãïîïíüòåþòì ïîìåþëþï. èåæòòìãïèÿòîâïäëþòìåîà-åîàòïèëìïâïäò ùåîüòäò, èòìò èôäëþåäåþòìï æï èåìâåóîåþòì ìïöïîëëþïï.ìïáïîàâåäëøò2010ùåäì,êïíëíøò úâäòäåþïøåâòæï,îëèåäòúñâåäïèåæòïìïøóï- äåþïì ïâïäæåþóäåþæï ãïåìïöïîëåþòíïà èïàò æïèôóûíåþäåþòì æï èôäëþåäåþòì âòíïëþï. êï- íëíòïìåâåêîûïäïâæïëôøëîóäçëíïøòæïôóû- íåþóäò êëèðïíòòì èõîòæïí, ìïáïîàâåäëøò üå- äåâòçòòìôäëþïì.ïéíòøíóäòúâäòäåþïóúõë- åäòðïîüíòëîåþòìîåêëèåíæïúòåþòììïôóûâåä- çåòñëãïíðòîëþåþóäò.ïìåâå,òèæîëòíæåäòõå- äòìóôäåþòì èòèïîà ìõâïæïìõâï ïîïìïèàïâîë- þëëîãïíòçïúòåþòìïæïðëäòüòêóîòðïîüòåþòì èõîòæïí,æïýòíåþòàòñëèëàõëâíòäò,îëèïéíòø- íóäò òíôëîèïúòï õåäèòìïùâæëèò ãïèõæïîòñë. ïéíòøíóäòìïêïíëíèæåþäëúâäòäåþåþòìèíòøâ- íåäëþïìïæïïóúòäåþäëþïçåïèåîòêòìøååîàå- þóäò øüïüåþòì ðëäòü-åäòüïú õøòîïæ ìïóþ- îëþæï. ìùëîåæ ïìåàò îåêëèåíæïúòï òáíï ÷ïæå- þóäò, ïøø–ìïáïîàâåäëì ìüîïüåãòóäò ðïîü- íòëîëþòìøåìïõåþáïîüòïøò,ìïæïúãïîêâåâòàùå- îòï, îëè ìïáïîàâåäëè ïóúòäåþäïæ óíæï èëï- õåîõëì âòàïîåþòì ãïóèöëþåìåþï èåæòòì àïâò- ìóôäåþòìêóàõòà.ïìåâåòñëåóàëìîåêëèåíæï- úòï, îëè ìïêïíëíèæåþäë æëíåçå èëèõæïîòñë ëôøëîóäòôòîèåþòìèòåîèïóùñåþäëþòìäòúåí- çòòì ôäëþòì ïêîûïäâï æï ãïìïöïîëâåþóäòñë èôäëþåäàï âòíïëþï. èåæòïìïøóïäåþåþòìæïèôóûíåþäåþàïâòíï- ëþòì ãïìïòæóèäëåþï, çëãïæïæ, õøòîïæ õæåþï ðëäòüòêóîò æïðòîòìðòîåþòìï æï úõïîå æåþï- üåþòìèòçåçò.ïìåâåìõâïæïìõìâïèåæòïìïøóïäå- þòì èòêåîûëåþóäëþï òùâåâì ãëíòâîóä åÿâåþì, îëèåìïàóòìèåæòïîëèåäòèåðëäòüòêóîòðïî- üòòì ïí ðëäòüòêëìòì ìïêóàîåþïï. ìïþåæíòå- îëæ, æéåâïíæåä îåïäëþïøò åì ðîëþäåèï ïî æãïì æï ëíäïòí îåýòèøò øåòûäåþï òèòì ãïîêâå- âï àó âòí æãïì ïèï àó òè üåäåâòçòòì óêïí. øå- âåúæåþò èêòàõâåäòìàâòì ìïïøêïîïëçå ãïèëâò- üïíë îïèëæåíòèå ùïèñâïíò üåäåâòçòòì èôäë- þåäàï âòíïëþï. âòí èïîàïâì èåëàõå õåäòìóô- äåþïì æï îï ðëäòüòêóîò èòçíåþò ïèëûîïâåþà ìïáïîàâåäëøò ïîìåþóäò èåæòï ìïøóïäåþåþòì èåðïüîëíååþì. ÒÈÅÆÒÒÈÅÆÒÒÈÅÆÒÒÈÅÆÒÒÈÅÆÒ æéåììïáïîàâåäëøòåîà-åîàòñâåäïçåãïâ- äåíòïíòæïæòæòèåæòïìïøóïäåþïüåäåêëèðïíòï „òèåæòï“.îëæåìïúèåæòòìàïâòìóôäåþïçåâìïóþ- îëþàïäþïààòàëåóä÷âåíãïíìïõìåíæåþï„üå- äåòèåæòì“ìïêòàõò.ãïèëèæòíïîåòáòæïí,îëèïé- íòøíóäòüåäåâòçòòìæïüåîëîåþïæïèòìò÷ïèëî- àèåâï,ðòîæïðòîñëâåäãâïîòùåìåþòìïæïêïíëíå- þòìæïúâòìãïîåøåèëõæï.òèæîëòíæåäèïõåäò- ìóôäåþïè ðòîæïðòî åàåîøò èëïõæòíï èïóùñåþ- äëþòìøå÷åîåþï.ïìåâå,êïíëíòåîèôäëþåäìñë- âåäãâïîòùåìåþòìïæïêïíëíåþòìæïîéâåâòà÷ïèë- åîàâï üåäåâòçòïçå ñâåäïíïòîò óôäåþï æï èòì æòîåáüëîïæ òè æîëòíæåäò èàïâîëþòì ùåâîò, åêëíëèòêòìèòíòìüîò,ãòëîãòïîâåäïûåæïòíòø- íï, îëèåäòú ùïîèïüåþòà ïüïîåþæï èèïîàâåäò ãóíæòìòíüåîåìåþìüåäåâòçòïøò.2012ùäòìïî- ÷åâíåþòìøåèæåãîïèëæåíòèåæéåøòèëõæïüåäå- âòçòòìæïþîóíåþïèòìòêïíëíòåîòèôäëþåäòìà- âòìæïüåäåòèåæòì100%–òïíòùòäòìèôäëþåäò øðì „öëîöòïí èåæòï ãîóðò“ ãïõæï, õëäë àïâòì èõîòâ,ïéíòøíóäòêëèðïíòòìïìåâå100%–òïíòùò- äòìèôäëþåäòþïæîòðïüïîêïúòøâòäòèåóéäå òíïãóæïâïûåãïõæï.ïèòìøåèæåãèëõæïåîà-åîàò ñâåäïçåèïìøüïþóîòãïîòãåþïìïüåäåâòçòëþï- çïîçå.òíïãóæïâïûòì„òèåæò“,þòûòíïòâïíòøâòäòì âïýòì,þåîïìGDSæïøðì„ìüóæòïèïåìüîë“,îëèå- äòú üåäåêëèðïíòï „èïåìüîëì“ èïîàïâæï, åîà èåæòï¸ëäæòíãøòãïåîàòïíæï.ïìåâå,þëäëðåîò- ëæøòãïâîúåäæïòíôëîèïúòïòèòìøåìïõåþ,îëè „üâ òèåæòì“ 100 ðîëúåíüòïí ùòäì þòçíåìèåíò òîïêäòîóõïûåñòæóäëþì,àóèúïïéíòøíóäòòí- ôëîèïúòïöåîöåîëþòàïîæïæïìüóîåþóäï. ÐÏÄÒÜÎÏ TVÐÏÄÒÜÎÏ TVÐÏÄÒÜÎÏ TVÐÏÄÒÜÎÏ TVÐÏÄÒÜÎÏ TV ìïüåäåâòçòë æï, çëãïæïæ, èåæòï ìòâîúåøò åîà-åîàòûäòåîòèëàïèïøåóæïâëæèåæòï¸ëä- æòíãò„ðïäòüîï“ãïõäïâà.„ðïäòüîïèåæòï“åî- àæîëóäïæôäëþìüåäåâòçòïì,îïæòëì,ïàåó- äëþòà ýóîíïäì, ãïçåàìï æï âåþãâåîæì. „ðï- äòüîï èåæòïøò“ øåæòì: ïõïäò ïèþåþòì ìïïãåíüë „òíüåîðîåìíòóìò“(ipn.ge);„îïæòëðïäòüîï“;ìï- êïþåäëüåäåïîõò„ðïäòüîïTV“;ãïçåàåþò:„êâò- îòìðïäòüîï“,„ìòüñâïæïìïáèå“,„ñâåäïìòïõäå“, „äåäë“æïòíãäòìóîåíëâïíò„Gåëîãòïíýëëî- íïä;” ýóîíïäåþò: „ãçï“, „îåòüòíãò“, „äòüåîï- üóîóäòðïäòüîï“,„ëöïõòìèêóîíïäò“,„êïîòþ- ÿå“, „ïîìåíïäò“, „êïîóìåäò“, „æïáïäò“, „òìüë- îòïíò“, „ìïþïâøâë êïîóìåäò“, „ïâüë þòäæò“, „ãåèîòåäò“, „þîëùåóäò“; âåþãâåîæåþò: kvirispalitra.ge, sportall.ge, mkurnali.ge, palitratv.ge, ipn.ge, interpressnews.ge, georgianjournal.ge, marao.ge, saqme.ge, photokonkurs.ge, astrologi.ge; ùòãíåþòì èïéïçòï „þòþäóìò“,26èïéïçòòìïãïíøåèæãïîòáìåäò,îë- èåäàïãïí9àþòäòìøòèæåþïîåëþì; „ðïäòüîï èåæòï“ òîïêäò àåâæëîïøâòäìï (75%)æïçïçïþóïûåì(25%)åêóàâíòì.100„ðïäòü- îïöãóôòì“êóàâíòäòîïèæåíòèåêëèðïíòïúïä- êå ìóþòåáüåþïæ ïîòì îåãòìüîòîåþóäò, àóèúï òèïâåëîòïáúòëíåîòììïêóàîåþïìùïîèëïæãåíì, èïàøëîòìïï:ùòãíåþòìïæïãïçåàåþòììïæòìüîò- þóúòë êëèðïíòï „åäâïìåîâòìò“, ãïèëèúåèäëþï „ðïäòüîï L“ æï öãóôòì ôäïãèïíò ãïçåàò „êâò- îòì ðïäòüîï“. çåèëïéíòøóäò ëîò þòçíåìèåíò ïáúòåþì ôäëþì ïãîåàâå ìïãïèëèúåèäë èëèìï- õóîåþòì îïèæåíòèå ìõâï êëèðïíòïøò. åìåíòï: øðì „ãëæëäò+“, øðì „ðëäòãîïôòóäò èïìïäåþò“ æï øðì„ìüïèþï21“. ÒÞÅÎÒÏÒÞÅÎÒÏÒÞÅÎÒÏÒÞÅÎÒÏÒÞÅÎÒÏ åîà-åîàò ûäòåîò èëàïèïøåì ìïüåäåâòçòë ìòâîúåøò üåäåêëèðïíòï „òþåîòï“ ùïîèëïæãåíì. ïéìïíòøíïâòï, îëè ðîëôåìòëíïä æï ãïèëúæòä ýóîíïäòìüàï ãóíæò ûïäòïí ìïòíüåîåìë ìïüå- äåâòçòë ðîëæóáüì áèíòïí. ïîõò ùïîèëæãåíò- äòïìïçëãïæëåþîòâ-ðëäòüòêóîòæïãïìïîàë- þòàëáøëóåþòà. õïçãïìïìèåäòï, îëè êëèðïíòïì ûïäòïí ìïòí- üåîåìë ùïîìóäò ïáâì æï „üåäå òèåæòì“ èìãïâ- ìïæ, ïîõòì èóøïëþï æï èòìò êîòüòêóäò íïîïüò- âåþòùòíïõåäòìóôäåþòìðëäòüòêïìøååùòîï.14 ùäòìùòíìïïêïøâòäòìõåäòìóôäåþïèüåäåêëè- ðïíòï „òþåîòï“ æïïîþòï æï æïõóîï. èïøòí õåäò- ìóôäåþïè èòìò áèåæåþï „ëèåãï-öãóôòì“ óêïíë- íëþòçíåììïáèòïíëþïìæïóêïâøòîï.àóèúï,ðïìóõ- ãïóúåèåäò æïî÷ï êòàõâï: àóêò, „ëèåãï-öãóôò“ îïòèå ìïõòì óêïíëíëþïì åùåëæï îïüëè øåòÿîï ìðåúîïçèò üåäåêëèðïíòïøò? îïüëè ïî èòåúï ïîõì ìïáèòïíëþòì ãïãîûåäåþòì ìïøóïäåþï? åì òñë ðòîâåäò ûïäòïí íïàåäò ìòèðüëèò æï üåí- æåúòï,îëèåäòúìïïêïøâòäòìêîòüòêóäèåæòïì- àïíæïèëêòæåþóäþïìï÷âåíåþæï. üåäåêëèðïíòï “òþåîòòì” èôäëþåäèï çïçï ëáóïøâòäèï ïîõòì ïéãåíïèõëäëæ2013ùåäìèëïõåîõï,èïøòíîëúï „íïúòëíïäóîèïèëûîïëþïè“ïî÷åâíåþòùïïãë. üåäåêëèðïíòï „òþåîòïì“ èôäëþåäò ïîòì øåçéóæóäò ðïìóõòìèãåþäëþòì ìïçëãïæëåþï benmonti-BENMONT, îëèäòì èôäëþåäåþò àï- âòì èõîòâ îïüò ëáóïøâòäò æï ãòëîãò ëáóïøâò- äò ïîòïí. àóèúï, ïéïíòøíïâòï, îëè àïâòæïí þë- äëèæå èåæòï ìïøóïäåþïçå ãïâäåíï þòçíåìèåí çïçï ëáóïøâòäì ïáâì. ÊÏÂÊÏÌÒÏÊÏÂÊÏÌÒÏÊÏÂÊÏÌÒÏÊÏÂÊÏÌÒÏÊÏÂÊÏÌÒÏ üåäåêëèðïíòï „êïâêïìòï“ åîà-åîàò ñâåäï- çåûâåäòèåæòïìïøóïäåþïï,îëèåäòúæïèëóêò- æåþåäòæïèòóêåîûëåþåäòìïîåæïáúòëðëäòüò- êòà ïîòì ãïèëî÷åóäò. ïîõò ùïîèëæãåíòäòï ìï- òíüåîåìë ìïüåäåâòçòë ðîëæóáüåþòà, ìïæïú ðîëôåìòëíïä ýóîíïäòìüàï ãóíæò áèíòì ãïíì- õâïâåþóäæïèòóêåîûëåþåäèåæòïðîëæóáüì. üåäåêëèðïíòï „êïâêïìòï“ ýóîíïäòìü íòíë öïíãòîïøâòäòììïêóàîåþïï,îëèåäòúìïêóàîòâ êëèðïíòòì æòîåáüëîòú ãïõäïâà. TV ÐÒÎÂÅÄÒTV ÐÒÎÂÅÄÒTV ÐÒÎÂÅÄÒTV ÐÒÎÂÅÄÒTV ÐÒÎÂÅÄÒ ïéìïíòøíïâòï,îëèþëäëðåîòëæøò„üâðòî- âåäèï“ ìïêèïëæ èíòøâíåäëâïíò ïæãòäò æïòêïâï ìïüåäåâòçòë ìòâîúåøò. ìðëîüóäò ïîõò TVS 2015ùäòìøåèëæãëèòììåçëíòæïíøåúâäòäòìï- õåäùëæåþòà-“ðòîâåäò”ãïâòæïåàåîøòæïïóæò- üëîòïì ìïçëãïæëåþîòâ-ðëäòüòêóîò ãïæïúå- èåþòøåìàïâïçï.ìðåúòïäòçåþóäòìðëîüóäòèï- óùñåþäëþòæïíïîõèïìïåîàëèïóùñåþäëþòììüï- üóìò èëòðëâï. ìðëîüóäò üåäåâòçòòæïí ãïî- æïáèíòì øåèæåã, ìõâïæïìõâï ïîõåþòæïí ùïìóäèï ýóîíïäòìüåþèï èïóùñåþåäì ìïçëãïæëåþîòâ- ðëäòüòêóîò æïüâòîàâï øåìûòíåì. ìïüåäåâò- çòë þïæå øåâìåþóäòï ìïêèïëæ ûäòåîò æï ìïòí- üåîåìëýóîíïäòìüåþòìèòåîãïêåàåþóäòãïæï- úåèåþòà. ïîõçå àïâò èëòñïîï ùïèñâïíò ýóîíï- äòìüåþòìãóíæèï.òìåàåþèïîëãëîåþòúïîòïíòí- ãïãîòãëäòï,âïõëìïíïòï,íòíëýòýòäïøâòäòãò- ëîãòòìïêïûåæïìõâåþò.ïîìåþóäòøðì„üåäåêëè- ðïíòïðòîâåäòì“100%-òïíòùòäòìèôäëþåäòâïõ- üïíãùåîåàåäòï,îëèåäòú,àïâòìèõîòâ,þòçíåì- èåí ïâàïíæòä ùåîåàäòì øâòäòï. ÎÓÌÀÏÂÒ 2ÎÓÌÀÏÂÒ 2ÎÓÌÀÏÂÒ 2ÎÓÌÀÏÂÒ 2ÎÓÌÀÏÂÒ 2 üåäåêëèðïíòåþòìèôäëþåäåþçåìïóþîòìïì, ûïäòïí èíòøâäëâïíò æï ìïòíüåîåìëï îóìàï- âò2–òìèåðïüîëíååþòìâòíïëþåþò.õøòîïæòìèë- æïèëìïçîåþï,îëèåìüåäåâòçòïåáìðîåçòæåíü èòõåòä ìïïêïøâòäòì ìïêóàîåþï òñë, àóèúï îï àáèïóíæï,ïèòíôëîèïúòòìæëêóèåíüóîïææïè- üêòúåþï øåóûäåþåäòï. èïãîïè, „îóìàïâò 2-òì“ ïøêïîïæèòêåîûëåþóäòæï„íïúòëíïäóîòèëûîï- ëþòì“ìïìïîãåþäëæïîìåþóäòìóþòåáüóîòìïîå- æïáúòë ðëäòüòêï ïèñïîåþì åÿâåþì òèïìàïí æï- êïâøòîåþòà, îëè üåäåâòçòïìï æï ìïïêïøâòäòì ðïîüòïìøëîòììïêèïëæèÿòæîëêïâøòîåþòïîìå- þëþì.ïéíòøíóäèëìïçîåþïìïèñïîåþìòìòú,îëè ãïìóä ùåäì ãïâîúåäæï ìïüåäåôëíë ìïóþîå- þòì ôïîóäò ÷ïíïùåîåþò. ìïæïú, èòõåòä ìïïêïø- âòäò ïáüòóîïæ ïîòì ÷ïîàóäò „îóìàïâò 2-òì“ ãïæïî÷åíòììðåú-ëðåîïúòïøò.ìõâïàïøëîòì,ïé- íòøíóäòìðåúëðåîïúòòìèàïâïîò„ôòäæêëèïí- æåîò“,ïíóìïâåäåèåàïóîòñâåäïìïàâòìêïîãïæ íïúíëþòýóîíïäòìüòíëæïîèåäïûåòñë-ñëâåä øåèàõâåâïøò èòõåòä ìïïêøâòäòì àáèòà. îïú øååõåþï „îóìàïâò 2-òì“ èåíåöèåíüòì æï èôäëþåäåþòìâòíïëþïìòìïìåãïèëòñóîåþï.æéå- òìèæãëèïîåëþòàîóìàïâò2–øòóèïéäåìàïíïè- æåþëþåþì òêïâåþåí ñëôòä õåäòìóôäåþïìàïí ðòîæïðòîêïâøòîøòèñëôòïæïèòïíåþò.üåäåêëè- ðïíòòì ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò, íòêï ãâïîïèòï, „íïúòëíïäóîòèëûîïëþòì“õåäòìóôäåþòìæîëì óèïéäåìðëäòüòêóîàïíïèæåþëþåþìòêïâåþæïæï èòìòðëäòüòêóîòêïîòåîïïìåãïèëòñóîåþï:2003 ùäòì ìïðïîäïèåíüë ïî÷åâíåþòì æîëì ãâïîïèòï ïî÷åóäòáíïðïîäïèåíüòìùåâîïææïìïáïîàâå- äëìðïîäïèåíüøò2004-2007ùäåþøòèëéâïùåëþ- æï,îëãëîúðëäòüòêóîòðïîüòïåîàòïíòíïúò- ëíïäóîòèëûîïëþòìùåâîò.2007ùåäìòãòæïòíòø- íïìïáïîàâåäëìãåíåîïäóîòðîëêóîëîòì,çó- îïþïæåòøâòäòìèëïæãòäåæ.2008ùäòìòïíâïîøò òãò æïòíòøíï ìïáïîàâåäëì òóìüòúòòì èòíòìü- îïæ.2008ùäòìëáüëèþåîøòêòíòêïãâïîïèòïæïò- íòøíïìïáïîàâåäëìãïíïàäåþòìïæïèåúíòåîåþòì èòíòìüîïæ,àóèúï2009ùåäìèïíìïêóàïîòíåþòà æïüëâïàïíïèæåþëþïæïêâïäòôòêïúòòìïìïèïé- äåþäïæìïçéâïîãïîåàìïìùïâäåþäïæãïåèãçïâ- îï.îóìàïâò2–òìôòíïíìóîòæòîåáüëîòïìåâåíï- úòëíïäóîòèëûîïëþòìæîëòíæåäòåêëíëèòêòì èòíòìüîòì èëïæãòäå êïõïþåî æïèåíòïï. èêòàõ- âåäìøåâïõìåíåþ,îëèåìóêïíïìêíåäò2012ùäòìïî- ÷åâíåþòìøåèæãëè,íòêïãâïîïèòïìàïí,ïäåáìïíæ- îåõåàïãóîàïíæïìõâåþàïíåîàïæôòíïíìàïìèò- íòìüîëììïãïèëûòåþëæåðïîüïèåíüòìèòåîæïêï- âåþóäò òáíï, ãïíìïêóàîåþòà æòæò ëæåíëþòà áîàïèòìïéåþòìæïïèæïíïøïóäòìøåíòéþâòìèòç- íòàëôòúòïäóîòæïìïãïæïìïõïæëæëêóèåíüå- þòìãïñïäþåþòìãçòàøåèóøïâåþóäæïãïíõëîúò- åäåþóä æïíïøïóäåþîòâ ìáåèïìàïí æïêïâøòîå- þòà,àóèúïìïðïüòèîëæïùåìåþóäåþïãòîïëìãï- æïõæòììïôóûâåäçåèïäåæïüëâåì. îïúøååõåþïîóìàïâò2–òìæïèôóûíåþåäàï ìòï, ïìå ãïèëòñóîåþï: äåâïí ñïîïèïíòøâòäò– 22%,ãòëîãòñïîïèïíòøâòäò–18%,íòíëíòýïîï- ûå 9%, øðì „üåäåêëèðïíòï ìïáïîàâåäë“–51%. ïéìïíòøíïâòï,îëèìïêëíüîëäëðïêåüòìèôäë- þåäòêëèðïíòòì100%–òïíòùòäòìèôäëþåäåþò ûèåþòñïîïèïíòøâòäåþòïîòïíæïìïþëäëëöïèøò ãïèëæòì,îëèèïàîóìàïâò2–òì91%–òïíòùòäò ïáâà.ïäþïàìïòíüåîåìëïîïìùïîèëïæãåíåíåî- àåîàòæòæòüåäåêëèðïíòòìèôäëþåäòñïîïèï- íòøâòäåþò.ûèåþòþòçíåìðïîüíòëîëþòàæïíïàå- ìïâóîòêïâøòîåþòàèëòïçîåþòïíûèåþøïîïíãòåþ- àïí. åì þòçíåì öãóôò ñëôòäò õåäòìóôäåþòì æîëì,îëãëîúïèþëþæíåíþòçíåìòìêåàåþòìåáì- êäóçòóîòðòîëþåþòàìïîãåþäëþæíåíæïåáìð- îåçòæåíüàïíìïêèïëææïïõäëåþóäòðòîåþòòñ- âíåí.æïóæïìüóîåþåäòòíôëîèïúòòàåîà–åî- àò ñïîïèïíòøâòäò åáìðîåçòæåíüòì öãóôåäò òñë.ïìåâåõïçãïìïìèåäòïòìãïîåèëåþï,îëèìïí- æë ùñïîëçå æïñîæíëþòà, ïéíòøíóäò þòçíåì öãóôò âïîæåþòì îåâëäóúòòì æïôòíïíìåþïøò òéåþæïèëíïùòäåëþïìæïìùëîåæåìãïõæïìïèë- èïâäë åáìêäóçòóîò óôäåþåþòì ãïîïíüò. ÌÏÇËÃÏÆËÅÞÎÒÂÒ ÈÏÓÙÑÅÞÅÄÒÌÏÇËÃÏÆËÅÞÎÒÂÒ ÈÏÓÙÑÅÞÅÄÒÌÏÇËÃÏÆËÅÞÎÒÂÒ ÈÏÓÙÑÅÞÅÄÒÌÏÇËÃÏÆËÅÞÎÒÂÒ ÈÏÓÙÑÅÞÅÄÒÌÏÇËÃÏÆËÅÞÎÒÂÒ ÈÏÓÙÑÅÞÅÄÒ îïúøååõåþïìïçëãïæëåþîòâèïóùñåþåäì,ïá âòàïîåþïìõâïãâïîïæïïèïóùñåþäòìæïèôóûíåþå- äòæï100%–òïíòùòäòìèôäëþåäòìïõåäèùòôëï. ìïçëãïæëåþîòâò èïóùñåþäòì ôóíáúòëíòîåþòì òóîòæòóäòôëîèïìïÿïîëìïèïîàäòìòóîòæòó- äòðòîòï,îëèåäòúàïâòìòæåþóäåþòàìîóäòïæ ãïèòöíóäòï õåäòìóôäåþòìãïí æï ïíãïîòøâïä- æåþóäòïèõëäëæìïçëãïæëåþòìùòíïøå.èïóùñåþ- äòìèèïîàåâåäëþòàòìüîóáüóîïïìåãïèëòñó- îåþï:ìïç.èïóùñåþåäì¸ñïâìãåíåîïäóîòæòîåá- üëîò,îëèåäìïúòî÷åâììïèåóîâåëìïþÿë,õëäë àïâòìèõîòâìïèåóîâåëìïþÿëøòïæïèòïíåþòïî÷å- óäåþòïîòïíðïîäïèåíüòìèòåî.ìïèåóîâåëìïþ- ÿëìêïíæòæïüåþìðïîäïèåíüøòùïîïæãåíåíìõâï- æïìõâïìóþòåáüåþò.êâëüòîåþïêòãïæïíïùòäåþó- äòïøåèæåãíïòîïæ:ìïõïäõëæïèúâåäò2êïíæòæï- üò,ìïðïîäïèåíüëóèîïâäåìëþï3êïíæòæïüò,ìï- ðïîäïèåíüë óèîïâäåìëþòì ãïîåà æïî÷åíòäò æåðóüïüåþòì ïîïíïêäåþ åîàò èåëàõåæòì èòåî øåòî÷åâï 3 êïíæòæïüò æï ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòìèõîòæïíìïõåäæåþï1ðòîò. èïóùñåþäòìèàïâïîòèòìòï,ïîòìèïáìòèïäó- îïæòñëìëþòåáüóîòæïïîãïõæåìïîúåîàòðë- äòüòêóîòûïäòìòíüåîåìåþòìãïèüïîåþåäò.ìï- çëãïæëåþîòâòèïóùñåþäòììïêóàîåþïøòïïìåâå èåëîåïîõòæïëîòîïæòëìïøóïäåþï. ïíæîòï ãâòæòïíòïíæîòï ãâòæòïíòïíæîòï ãâòæòïíòïíæîòï ãâòæòïíòïíæîòï ãâòæòïíò âòí ôäëþì áïîàóä üåäåâòçòåþì îëúï üåäåèåæòï þòçíåìò öåî êòæåâ ïî ïîòìîëúï üåäåèåæòï þòçíåìò öåî êòæåâ ïî ïîòìîëúï üåäåèåæòï þòçíåìò öåî êòæåâ ïî ïîòìîëúï üåäåèåæòï þòçíåìò öåî êòæåâ ïî ïîòìîëúï üåäåèåæòï þòçíåìò öåî êòæåâ ïî ïîòì
 4. 4. 4 www.BFM.ge #528 aprili Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
 5. 5. 5www.BFM.geaprili 528# ðîòçèï þëäë ðåîòëæøò éâòíòì åáìðëîüò èóæ- èòâïæ òçîæåþï. éâòíòì åîëâíóäò ìïïãåí- üëì èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòì òïíâïî-èïîü- øò ìïáïîàâåäëæïí èìëôäòëì 38 áâåñïíï- øò åáìðëîüòîåþóäòï 14 199 018 þëàäò (0,75 ä) éâòíë, îïú 85%-òà ïéåèïüåþï ãï- ìóäò ùäòì ïíïäëãòóî èëíïúåèåþì. ìïïí- ãïîòøë ðåîòëæøò åáìðëîüòîåþóäòï 32,2 èäíïøøæëäïîòìéòîåþóäåþòìéâòíë,îïú 77%-òà ïéåèïüåþï ãïìóäò ùäòì ïèïâå ðå- îòëæòì èï÷âåíåþåäì. åáìðëîüòëîòáâåñíåþòìðòîâåäòõóàå- óäòï: îóìåàò -8 987 745, ÷òíåàò -1 794 200, óêîïòíï – 1 305 508, ðëäëíåàò – 561 294 æï ñïçïõåàò – 473 515 þëàäò. åáìðëîüòì èïüåþï ïéìïíòøíïâòï øåèæåã áâåñíåþøò: ÷òíåàò – 383% (1 794 200), òì- îïåäò – 333% (42 570), îóìåàò – 120% (8 987 745), êïíïæï – 55% (34 650), ðëäëíåàò – 27% (561 294), ãåîèïíòï – 22% (98 926), óêîïòíï – 20% (1 305 508), ïøø – 7% (66 714), äïüâòï – 5% (255 896). èàäòïíëþïøò, éâòíòì, þîåíæòì, ÿïÿòì, éâòíëèïìïäòì, ÷ïèëìïìõèåäò þîåíæòìï æï ìïþîåíæå ìðòîüòì åáìðëîüòì øåæåãïæ èò- éåþóäèï øåèëìïâäåþèï ìïïíãïîòøë ðåîò- ëæøò 58,5 èäí ïøø æëäïîì ãïæïïÿïîþï – çîæïè 2016 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäàïí øå- æïîåþòà 76% øåïæãòíï. îëãëîú âõåæïâà, îóìåàò áïîàóäò éâòíòì ãïìïéåþòì ñâåäïçå æòæò þïçïîòï æéåèæå æï åáìðëîüòú ùäòæïí-ùäïèæå òç- îæåþï. ðîëúåìò ãïíìïêóàîåþòà àâïäøò- ìïúåèòï “áïîàóäò ëúíåþòì“ õåäòìóôäå- þïøòèëìâäòìøåèæãëè.èïìøåèæåã,îïúîó- ìåàèï áïîàóä éâòíëçå æïùåìåþóäò åè- þïîãë èëõìíï. èïíïèæå áïîàóäò éâòíòì êëèðïíòåþò ïáüòóîïæ úæòäëþæíåí ïõïäò þïçîåþòì èëûòåþïì, ÷òíåàøò, ïøø-øò, åâîë- êïâøòîòì áâåñíåþøò, àóèúï, îëãëîú âõå- æïâà, áïîàóäò éâòíë ñâåäïçå èåüïæ èï- òíú îóìóä þïçïîçå òñòæåþï. åîàò èõîòâ, þóíåþîòâòï, êïîãòï îëæå- ìïú êëèðïíòåþì ìïøóïäåþï ïáâà ìïêóàïîò 2018 ùäòì òïíâïî-èïîüøò ìïáïîàâåäë- øò ìïáëíäòà ìïãïîåë ìïâïÿîë þîóíâïè (ïîïæåêäïîòîåþóäò âïÿîëþòì ãïîåøå) 2 823.8 èäí. ïøø æëäïîò øåïæãòíï, îïú ùòíï ùäòì øåìïþïèòì èï÷âåíåþåäçå 23.3 ðîëúåí- üòà èåüòï; ïáåæïí åáìðëîüò 740.3 èäí. ïøø æëäïîì øåïæãåíì (28.4ðîëúåíüòà èåüò), õëäë òèðëîüò 2 083.4 èäí. ïøø æëäïîì (21.6 ðîëúåíüòà èåüò). ìïáïîàâåäëì óïî- ñëôòàèï ìïâïÿîë þïäïíìèï 2018 ùäòì òïí- âïî-èïîüøò 1 343.1 èäí. ïøø æëäïîò æï ìï- ãïîåë ìïâïÿîë þîóíâòì 47.6 ðîëúåíüò øå- ïæãòíï. ïèïâå ðåîòëæøò åáìðëîüèï îååáì- ðëîüòì ãïîåøå 554.8 èäí.ïøø æëäïîò øå- ïæãòíï, îïú 18.6 ðîëúåíüòà ïéåèïüåþï ùò- íï ùäòì øåìïþïèòì èï÷âåíåþåäì. ïéìïíòøíïâòï, îëè àïíõëþîòâïæ èòèæò- íïîå3àâåøòæïôòáìòîåþóäòåáìðëîüò,òè- ðëîüòì æï óïîñëôòàò ìïâïÿîë þïäïíìò ñâåäïçå èïéïäòï þëäë 5 ùåäòùïæøò, îïú øååõåþï ðîëúåíüóä ãïèëõïüóäåþïì 2018ùäòì I êâïîüïäçå óêåàåìò øåæåãåþò èõëäëæ 2014 ùåäì ãâáëíæï. ïìå èïãïäò- àïæ, ãïìóäò ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò óïîñëôòàòìïâïÿîëþïäïíìò49,6%-çåòñë, 2016-øò 54,2%-çå, õëäë 2013-15 ùäåþøò øå- ìïþïèòìïæ,48,3%,45,0%æï56,4%æïôòáìòî- æï.ìïòíüåîåìëï, îëè ãïìóä 3 ùåäàïí øå- æïîåþòà èàäòïí èï÷âåíåþåäøò øåèúòîå- þóäò óïîñëôòàò ìïâïÿîë þïäïíìòì èòó- õåæïâïæ, 2018 ùåäì ãïòçïîæï òè áâåñíåþòì îòúõâò ìïæïú óôîë íïêäåþò éòîåþóäå- þòì ðîëæóáúòòì åáðëîüì âïõæåíà âòæîå òèðëîüì ïèïâå ìïõåäèùòôëåþòæïí. 2018ùäòìòïíâïî-èïîüøòìïáïîàâåäëì ìïãïîåë ìïâïÿîë þîóíâïè âîëêïâøòîòì áâåñíåþàïí 820.1 èäí. ïøø æëäïîò øåïæãò- íï, îïú ùòíï ùäòì èï÷âåíåþåäçå 27.6 ðîë- úåíüòà èåüòï. ïáåæïí åáìðëîüò 209.4 èäí. ïøøæëäïîòòñë(31.4ðîëúåíüòàèåüò),õë- äë òèðëîüò 610.7 èäí. ïøø æëäïîò (26.4 ðîëúåíüòà èåüò). ìïáïîàâåäëì ìïãïîåë ìïâïÿîë þîóíâïøò ïè áâåñíåþòì ùòäèï 29.0ðîëúåíüòøåïæãòíï,èïàøëîòìåáìðëî- üøò 28.3 ðîëúåíüò æï òèðëîüøò 29.3 ðîë- úåíüò (2017 ùäòìòïíâïî-èïîüøò øåìïþïèò- ìïãïîåë âïÿîëþï òçîæåþï 2018 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäøò åáìðëîüò 28%-òà, õëäë òèðëîüò 21%-òà ãïòçïîæï2018 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäøò åáìðëîüò 28%-òà, õëäë òèðëîüò 21%-òà ãïòçïîæï2018 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäøò åáìðëîüò 28%-òà, õëäë òèðëîüò 21%-òà ãïòçïîæï2018 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäøò åáìðëîüò 28%-òà, õëäë òèðëîüò 21%-òà ãïòçïîæï2018 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäøò åáìðëîüò 28%-òà, õëäë òèðëîüò 21%-òà ãïòçïîæï ìïæ 28.1, 27.7 æï 28.2 ðîëúåíüò). åâîëêïâ- øòîòì áâåñíåþçå èëæòëæï ìïâïÿîë æåôò- úòüòì 29.9 ðîëúåíüò (2017 ùäòì òïíâïî- èïîüøò 28.5 ðîëúåíüò). æìà-òì áâåñíåþàïí ìïãïîåë ìïâïÿîë þîóíâïè 2018 ùäòì òïíâïî-èïîüøò 976.9 èäí. ïøø æëäïîò øåïæãòíï (2017 ùäòì òïí- âïî-èïîüàïí øåæïîåþòà 30.0 ðîëúåíüòà èåüò). ïáåæïí åáìðëîüò303.0 èäí. ïøø æë- äïîò (48.0 ðîëúåíüòà èåüò), õëäë òèðëî- üò 673.9 èäí. ïøø æëäïîò òñë (23.2ðîëúåíüòà èåüò). ìïáïîàâåäëì ìïãï- îåë ìïâïÿîë þîóíâïøò æìà-òì áâåñíåþòì ùòäò 34.6 ðîëúåíüò òñë, èïà øëîòì åáì- ðëîüøò 40.9 ðîëúåíüò æï òèðëîüøò 32.3 ðîëúåíüò (2017 ùäòì òïíâïî-èïîüøò øåìï- þïèòìïæ, 32.8, 35.5 æï 31.9 ðîëúåíüò). 2018 ùäòì òïíâïî-èïîüøò æìà-òì áâåñíåþçå èë- æòëæï ìïâïÿîë æåôòúòüòì 27.6 ðîëúåíüò (2017 ùäòì òïíâïî-èïîüøò 30.1 ðîëúåíüò). ïéìïíòøíïâòï, îëè èòèæòíïîå ùåäì ãïò- çïîæïìïãïîåëâïÿîëþïåâîëêïâøòîòìáâåñ- íåþàïí, õëäë øåèúòîæï æìà-ì ùïîèëèïæ- ãåíäåþàïí. þëäë ùäåþøò ïè üåíæåíúòïè øåóáúåâïæò õïìòïàò èòòéë. îïú øååõåþï óèìõâòäåì ìïòèðëîüë æï ìïåáìðëîüë ðîëæóáüåþòì ïàåóäì òá êâäïâ íïâàëþò (òèðëîüò) æï ìðòäåíûò äò- æåîëþåí(åáìðëîüò).2018ùäòìòïíâïî-èïî- üøò, ìïìïáëíäë öãóôåþòæïí, ìïåáìðëîüë ïàåóäøò ðòîâåäò ïæãòäò ìðòäåíûòì èïæ- íåþèï æï êëíúåíüîïüåþèï æïòêïâï, 118.8 èäí. ïøø æëäïîò æï èàåäò åáìðëîüòì 16.0ðîëúåíüò øåïæãòíï. ôåîëøåíïæíëþå- þòì åáìðëîüò 85.1 èäí. ïøø æëäïîì æï øå- ìïþïèòìïæ, èàäòïíò åáìðëîüòì 11.5 ðîë- úåíüì óæîòæï. èåìïèå ïæãòäçå èìóþóáò ïâüëèëþòäåþòì öãóôò òèñëôåþëæï.ïè ìï- ìïáëíäë öãóôòì åáìðëîüèï 64.9 èäí. ïøø æëäïîò æï èàåäò åáìðëîüòì 8.8 ðîëúåí- üòøåïæãòíï. óèìõâòäåìò ìïòèðëîüë ìïìïáëíäë öãóôò 2018 ùäòì òïíâïî-èïîüøò íïâàëþò æï íïâàëþ ðîëæóáüåþò òñë, îëèäòì òè- ðëîüèï 186.9 èäí. ïøø æëäïîò æï èàåäò òèðëîüòì9.0ðîëúåíüòøåïæãòíï.èåëîåïæ- ãòäçå òèñëôåþëæï íïâàëþòì ïòîåþòì ìï- ìïáëíäë öãóôò 127.4 èäí.ïøø æëäïîòà, îïúòèðëîüòì6.1ðîëúåíüòòñë.èåìïèåïæ- ãòäçåèìóþóáòïâüëèëþòäåþòììïìïáëíäë öãóôò æïôòáìòîæï 118.0 èäí. ïøø æëäï- îòà (òèðëîüòì 5.7 ðîëúåíüò). ìïñóîïæéåþëï, îëè ìïáïîàâåäëæïí åáìðëîüòîåþóä ðîëæóáúòïøò êâäïâ èúò- îåï ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþòì ùòäò. ÷âåíò áâåñíòæïí õæåþï íïõåâïî ôïþòîêïüåþòì åá- ìðëîüò ïí èïíáïíåþòì îååáìðëîüò, îïú íïêäåþ ìïîãåþåäì ïûäåâì åêëíëèòêïì, ãïíìõâïâåþòà áâåñïíïøò íïùïîèëåþò ðîë- æóáúòòìåáìðëîüòìïì,ïìåèïãïäòàïæ,éâò- íë, èåæòêïèåíüåþò æï ùñïäò. øåìïþïèòìïæ ìïõåäèùòôë óíæï òçîóíëì åáìðëîüçå ëîòåüòîåþóäò ïæãòäëþîòâò èåùïîèååþòì èõïîæïÿåîïçå, îëãëîú åì ñâåäï ãïíâòàï- îåþóä áâåñïíïøò õæåþï. èåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäò “îóìóäò êâïäò” áïîàóäò éâòíòì þòçíåìøò ðîëæóáúòïòìåàóçïîèïçïîáâåñïíïøòãïò- üïíëí, îëãëîú îóìåàòï, àóèúï, èåëîå èõîòâ òìòú ïî óíæï æïâòâòùñëà, îëè ñâå- äïçå èåüò ôïäìòôòúòîåþóäò éâòíë ìùë- îåæîóìóäþïçïîçåãõâæåþïæïòáøåæïîå- þòà èïîüòâïæïú òñòæåþï. åì ñâåäïôåîò êò îóìåàì, îëèåäìïú ëêóðòîåþóäò ïáâì ìï- áïîàâåäëì üåîòüëîòòì æòæò íïùòäò, íå- þòìèòåî æîëì ìïøóïäåþïì ïûäåâì, îëè ìï- áïîàâåäëì ãïèëóúõïæëì ìïâïÿîë ëèò æï ôïäìòôòêïúòòìèëèòçåçåþòàìîóäïæ÷ïêå- üëìþïçïîòáïîàóäòðîëæóáúòòìàâòì. èïîàïäòïõåäòìóôäåþïèïáüòóîïææï- òùñë èóøïëþï éâòíòì õïîòìõòì øåèëùèåþï- çå æï çîóíïâì òèïçå, îëè þïçïîçå ïî èëõ- âæåì óõïîòìõë éâòíë, èïãîïè èìãïâìò øåè- àõâåâåþò èïòíú èîïâäïæ ôòáìòîæåþï. ñâåäïì êïîãïæ ïõìëâì, àó îïèæåíïæ èûòèå òñë ðåîòëæò, îëæåìïú áïîàóäò éâòíòìàâòì îóìóäò þïçïîò æïòêåüï. êëè- ðïíòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò éòïæ ïúõïæåþ- æíåí, îëè èïà óÿòîæïà ïõïäò þïçîåþòì ïàâòìåþï, âòíïòæïí èìëôäòëì æïíïî÷åíò áâåñíåþò öåî êòæåâ ïî òúíëþåí êïîãïæ áïîàóä éâòíëì æï òá æòæò îïëæåíëþòà âåî òñòæåþëæï ðîëæóáúòï. ôïáüòï, îëè éâòíòì åáìðëîüòì èóæèòâò çîæòì ðïîïäå- äóîïæ, èàäòïíò ðîëæóáúòòì íïõåâïîçå èåüò ìùëîåæ îóìåàøò òñòæåþï. ïèïâæîëó- äïæ, ïéìïíòøíïâòï, ÷òíåàòì þïçîòì ìïêèï- ëæ ùïîèïüåþòà ïàâòìåþï áïîàóäò êëèðï- íòåþòì èòåî, ìïæïú åáìðëîüò èóæèòâïæ òç- îæåþï æï ÷íæåþï òèåæò, îëè ìùëîåæ ÷òíå- àò øåòûäåþï ãïõæåì îóìóäò þïçîòì åîà- åîàò ïäüåîíïüòâï. ïè ñâåäïôîòæïí ãïèëèæòíïîå, ìïòíüå- îåìëïáïîàóäòéâòíòìêëèðïíòåþòìèôäë- þåäåþøò îïèæåíïæ ôòãóîòîåþåí îóìåàòì èëáïäïáååþò. þóíåþîòâòï, òíâåìüëîò îë- ãëîú øåòûäåþï òñëì ïèåîòêòì, åâîëðòìï àó þïäüòòìðòîåàòì èëáïäïáå, ïìåâå îó- ìåàòì èëáïäïáåìïú ìîóäò óôäåþï ïáâì ôäëþæåì ìïáïîàâåäëøò êëèðïíòïì. àóè- úï, ïîìåþëþì åÿâò, îëè õøòîïæ ìùëîåæ èïà èòåî õæåþï ìïêèïëæ æïþïäõïîòìõòïíò éâò- íòì ùïîèëåþï æï øåèæåã îóìóä þïçïîçå ãïñòæâï.ïìåâå,ïîìåþëþììïôîàõå,îëèîó- ìåàòì èëáïäïáòì èôäëþåäëþïøò ïîìå- þóäèï ïèï àó òè êëèðïíòïè ãïíçîïõ ÷ïèë- ïìõïì ôïäìòôòúòîåþóäò éâòíë, îïú îó- ìåàòì õåäòìóôäåþïì ìïøóïäåþïì èòìúåèì, îëè êâäïâ æïïùåìëì åèþïîãë áïîàóä ðîëæóáúòïçå æï ãçï ãïæïóêåüëì áïîàó- äò éâòíòìàâòì æéåèæå óèàïâîåì ãïìïéå- þòì þïçïîì. þóíåþîòâòï, îàóäòï ìîóäò ìóîïàòì æïíïõâï, àó îëèåä éâòíòì êëèðïíòåþì ôäëþåí îóìåàòì èëáïäïáååþò, àóèúï ìï- öïîë îååìüîòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ãàïâïçëþà òè ûòîòàïæ íïùòäì, îëèäòì èëûòåþïú ïè åüïðçå èëâïõåîõåà. ïéìïíòø- íïâòï, îëè êëèðïíòåþòì íïùòäì ëîèïãò èë- áïäïáåëþòì èáëíå ìóþòåáüåþò ôäëþåí, âò- íïòæïí ãïîêâåóäò ðåîòëæòì ãïíèïâäëþï- øò ÷âåíì áâåñïíïøò ìïêèïëæ ãïèïîüòâåþó- äò òñë ëîèïãò èëáïäïáåëþòì ïéåþï. éâòíòì êëèðïíòåþò, îëèäòì èôäëþå- äåþøòú îóìåàòì èëáïäïáååþò ôòãóîòîå- þåí: “üòôäòììêò âòííò ðëãîåþ”“üòôäòììêò âòííò ðëãîåþ”“üòôäòììêò âòííò ðëãîåþ”“üòôäòììêò âòííò ðëãîåþ”“üòôäòììêò âòííò ðëãîåþ” ïéíòøíóä êëèðïíòïøò 100%-òïí ùòäì ôäëþì îóìåàòì ôåæåîïúòïøò îåãòìüîò- îåþóäò, øåçéóæóäò ðïìóõòìèãåþäëþòì ìïçëãïæëåþï æê-ìåîâòì. “êëîðëîïúòï áïîàóäò éâòí딓êëîðëîïúòï áïîàóäò éâòí딓êëîðëîïúòï áïîàóäò éâòí딓êëîðëîïúòï áïîàóäò éâòí딓êëîðëîïúòï áïîàóäò éâòíë” êëèðïíòòì100%-òïíòùòäòìèôäëþåäòï ëîèïãò èëáïäáåëþòì èáëíå, îóìåàòì ôå- æåîïúòòìï æï ìïáïîàâåäëì èëáïäïáå æò- èòüîò íëçïûå “æóãäïûååþòì éâòíòì êëèðïíòï ““æóãäïûååþòì éâòíòì êëèðïíòï ““æóãäïûååþòì éâòíòì êëèðïíòï ““æóãäïûååþòì éâòíòì êëèðïíòï ““æóãäïûååþòì éâòíòì êëèðïíòï “ ïéíòøíóäò êëèðïíòòì èåìïêóàîååþòì ìòï øåèæåãíïòîïæ ãïèëòñóîåþï: èïäõïç ñïí÷ïâåäò 23%, çïïäò æóãäïûå 23%, æï- âòà æóãäïûå 23%, ãòëîãò êïðïíïûå, (îóìå- àòì ôåæåîïúòï) 8%, ïäåáìïíæîå òâïíòøâò- äò 23%. “øïüë çåãïïíò ““øïüë çåãïïíò ““øïüë çåãïïíò ““øïüë çåãïïíò ““øïüë çåãïïíò “ ìïòíüåîåìë ôïáüòï êëèðïíòï øïüë çå- ãïïíòìøåèàõâåâï,ìïæïú2.807052%-òïíòùò- äò ÷âåíò ìïõåäèùòôëì ìïêóàîåþïøòï, õë- äë 97.192948%-òïíò ùòäì ôäëþì ëîèïãò èëáïäïáåëþòì èáëíå, ìïáïîàâåäëìï æï îóìåàòì ôåæåîïúòòì èëáïäïáå æïàë üï- üóäïøâòäò. “ùåîåàåäò âïòí åíæ ìôòîòà씓ùåîåàåäò âïòí åíæ ìôòîòà씓ùåîåàåäò âïòí åíæ ìôòîòà씓ùåîåàåäò âïòí åíæ ìôòîòà씓ùåîåàåäò âïòí åíæ ìôòîòàì” ïìåâå ëîèïãò èëáïäïáåëþòì èáëíå âï- ìòä ùåîåàåäòì ìïêóàîåþïøòï ïéíòøíóäò êëèðïíòï. “âïçò+”“âïçò+”“âïçò+”“âïçò+”“âïçò+” êëèðïíòïøò51%-ìæïøåìïþïèòìïæìïêëí- üîëäë ðïêåüì ôäëþì îóìåàòì ôåæåîï- úòòì èëáïäáå ïäåìòï ðîëìòóêò, õëäë 49% ìïáïîàâåäëì èëáïäïáå õïàóíï õïâàïìòì ìïêóàîåþïøòï. “òþåîòòþåîòòþåîòòþåîòòþåîòï” 100%-òïí ùòäì ôäëþì ëîèïãò èëáïäï- áåëþòì èáëíå åèçïî õóþóäïâï. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå

×