Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები ელ-ვერსია #522

45,057 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები ელ-ვერსია #522

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #522 19 Tebervali, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „îëúï ïèþëþåí, îëè„îëúï ïèþëþåí, îëè„îëúï ïèþëþåí, îëè„îëúï ïèþëþåí, îëè„îëúï ïèþëþåí, îëè þòçíåìèåíì ìïõåäèùò-þòçíåìèåíì ìïõåäèùò-þòçíåìèåíì ìïõåäèùò-þòçíåìèåíì ìïõåäèùò-þòçíåìèåíì ìïõåäèùò- ôëçå óêåàåìïæ øåóûäòïôëçå óêåàåìïæ øåóûäòïôëçå óêåàåìïæ øåóûäòïôëçå óêåàåìïæ øåóûäòïôëçå óêåàåìïæ øåóûäòï îåìóîìåþòì ãïíïùòäåþï,îåìóîìåþòì ãïíïùòäåþï,îåìóîìåþòì ãïíïùòäåþï,îåìóîìåþòì ãïíïùòäåþï,îåìóîìåþòì ãïíïùòäåþï, åì ãïæïìïõïæåþçååì ãïæïìïõïæåþçååì ãïæïìïõïæåþçååì ãïæïìïõïæåþçååì ãïæïìïõïæåþçå àïâòì ïúòäåþòìàïâòì ïúòäåþòìàïâòì ïúòäåþòìàïâòì ïúòäåþòìàïâòì ïúòäåþòì ìáåèïï“ìáåèïï“ìáåèïï“ìáåèïï“ìáåèïï“ ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 åêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîòåêëíëèòêóîò ãïæïùñâåüòäåþòìãïæïùñâåüòäåþòìãïæïùñâåüòäåþòìãïæïùñâåüòäåþòìãïæïùñâåüòäåþòì èòéåþòì äëãòêïèòéåþòì äëãòêïèòéåþòì äëãòêïèòéåþòì äëãòêïèòéåþòì äëãòêï ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ãâ.12ãâ.12ãâ.12ãâ.12ãâ.12 „ãçåþòì üåíæåîåþòì„ãçåþòì üåíæåîåþòì„ãçåþòì üåíæåîåþòì„ãçåþòì üåíæåîåþòì„ãçåþòì üåíæåîåþòì ÷ïüïîåþòì ïîìåþóäò÷ïüïîåþòì ïîìåþóäò÷ïüïîåþòì ïîìåþóäò÷ïüïîåþòì ïîìåþóäò÷ïüïîåþòì ïîìåþóäò èïõòíöò ðîïáüòêïèïõòíöò ðîïáüòêïèïõòíöò ðîïáüòêïèïõòíöò ðîïáüòêïèïõòíöò ðîïáüòêï ìïìùîïôëæ óíæïìïìùîïôëæ óíæïìïìùîïôëæ óíæïìïìùîïôëæ óíæïìïìùîïôëæ óíæï øåòúâïäëì“øåòúâïäëì“øåòúâïäëì“øåòúâïäëì“øåòúâïäëì“ „ãåíãåãèòì„ãåíãåãèòì„ãåíãåãèòì„ãåíãåãèòì„ãåíãåãèòì ùïîèëæãåíòäòùïîèëæãåíòäòùïîèëæãåíòäòùïîèëæãåíòäòùïîèëæãåíòäò îåêëèåíæïúòåþòìîåêëèåíæïúòåþòìîåêëèåíæïúòåþòìîåêëèåíæïúòåþòìîåêëèåíæïúòåþòì æïèüêòúåþï ìïèóøïëæïèüêòúåþï ìïèóøïëæïèüêòúåþï ìïèóøïëæïèüêòúåþï ìïèóøïëæïèüêòúåþï ìïèóøïë ïæãòäåþòì øåèúòîåþïìïæãòäåþòì øåèúòîåþïìïæãòäåþòì øåèúòîåþïìïæãòäåþòì øåèúòîåþïìïæãòäåþòì øåèúòîåþïì ãïèëòùâåâì”ãïèëòùâåâì”ãïèëòùâåâì”ãïèëòùâåâì”ãïèëòùâåâì” ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 ãçåþòì èøåíåþäëþïøòãçåþòì èøåíåþäëþïøòãçåþòì èøåíåþäëþïøòãçåþòì èøåíåþäëþïøòãçåþòì èøåíåþäëþïøò êëîóôúòï þëþëáîëþì -êëîóôúòï þëþëáîëþì -êëîóôúòï þëþëáîëþì -êëîóôúòï þëþëáîëþì -êëîóôúòï þëþëáîëþì - îïüëè ïìïáèåþåí ìïãçïëîïüëè ïìïáèåþåí ìïãçïëîïüëè ïìïáèåþåí ìïãçïëîïüëè ïìïáèåþåí ìïãçïëîïüëè ïìïáèåþåí ìïãçïë æåðïîüïèåíüòìæåðïîüïèåíüòìæåðïîüïèåíüòìæåðïîüïèåíüòìæåðïîüïèåíüòì õåäèûéâïíåäåþìõåäèûéâïíåäåþìõåäèûéâïíåäåþìõåäèûéâïíåäåþìõåäèûéâïíåäåþì üåíæåîåþøòüåíæåîåþøòüåíæåîåþøòüåíæåîåþøòüåíæåîåþøò ãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþòãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþòãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþòãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþòãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþò áïîàóäò âòìêò JIMSHER - ôòïìêëìàâòì ãïíùòîóäò åáìðåîòèåíüò ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 øåàáèóäåþï þòçíåìòì ùòíïïéèæåã - ìïõåäèùòôë áïàèòì õëîúòì ïæãòäëþîòâ ùïîèëåþïì êäïâì! ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 îëãëî ïàåàîåþì ôóäì èïôòï ëíäïòí-êïçòíëåþòì èåøâåëþòà áïîàóäò ëíäïòí êïçòíëåþò êòàõâåþì àïâì ïîòæåþåí, ìðåúòïäòìüåþò êò ìåáüëîøò ïîìåþóä ìïôîàõååþçå ìïóþîëþåí ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 êëèåîúòóäò þïíêåþòêëèåîúòóäò þïíêåþòêëèåîúòóäò þïíêåþòêëèåîúòóäò þïíêåþòêëèåîúòóäò þïíêåþò ëíäïòí ìåìõåþì 99%-ïæëíäïòí ìåìõåþì 99%-ïæëíäïòí ìåìõåþì 99%-ïæëíäïòí ìåìõåþì 99%-ïæëíäïòí ìåìõåþì 99%-ïæ ãïìúåèåíãïìúåèåíãïìúåèåíãïìúåèåíãïìúåèåí ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13 Fitch Ratings-èïFitch Ratings-èïFitch Ratings-èïFitch Ratings-èïFitch Ratings-èï “““““öëîöòïíöëîöòïíöëîöòïíöëîöòïíöëîöòïí óëàåî åíæ ôïóåîìóëàåî åíæ ôïóåîìóëàåî åíæ ôïóåîìóëàåî åíæ ôïóåîìóëàåî åíæ ôïóåîì””””” îåòüòíãò BB- èåìïèåæîåòüòíãò BB- èåìïèåæîåòüòíãò BB- èåìïèåæîåòüòíãò BB- èåìïèåæîåòüòíãò BB- èåìïèåæ èòïíòÿïèòïíòÿïèòïíòÿïèòïíòÿïèòïíòÿï ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 æïìïíãîåâòï àó ïîï ïõïäòæïìïíãîåâòï àó ïîï ïõïäòæïìïíãîåâòï àó ïîï ïõïäòæïìïíãîåâòï àó ïîï ïõïäòæïìïíãîåâòï àó ïîï ïõïäò øåíëþåþò - æåâåäëðåîåþòøåíëþåþò - æåâåäëðåîåþòøåíëþåþò - æåâåäëðåîåþòøåíëþåþò - æåâåäëðåîåþòøåíëþåþò - æåâåäëðåîåþò ìåòìèëäëãåþì æïìåòìèëäëãåþì æïìåòìèëäëãåþì æïìåòìèëäëãåþì æïìåòìèëäëãåþì æï ãåëäëãåþì ðïìóõëþåíãåëäëãåþì ðïìóõëþåíãåëäëãåþì ðïìóõëþåíãåëäëãåþì ðïìóõëþåíãåëäëãåþì ðïìóõëþåí ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 èåæòêïèåíüåþòì ìïøóïäëèåæòêïèåíüåþòì ìïøóïäëèåæòêïèåíüåþòì ìïøóïäëèåæòêïèåíüåþòì ìïøóïäëèåæòêïèåíüåþòì ìïøóïäë ôïìíïèïüòì èïîýïôïìíïèïüòì èïîýïôïìíïèïüòì èïîýïôïìíïèïüòì èïîýïôïìíïèïüòì èïîýï ìïáïîàâåäëøò 102%-ììïáïîàâåäëøò 102%-ììïáïîàâåäëøò 102%-ììïáïîàâåäëøò 102%-ììïáïîàâåäëøò 102%-ì øåïæãåíìøåïæãåíìøåïæãåíìøåïæãåíìøåïæãåíì ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 åáòèåþò „¸òðëêîïüåì“åáòèåþò „¸òðëêîïüåì“åáòèåþò „¸òðëêîïüåì“åáòèåþò „¸òðëêîïüåì“åáòèåþò „¸òðëêîïüåì“ ôòúì ïîéâåâåí -ôòúì ïîéâåâåí -ôòúì ïîéâåâåí -ôòúì ïîéâåâåí -ôòúì ïîéâåâåí - áâåñïíïøò ìïèåæòúòíëáâåñïíïøò ìïèåæòúòíëáâåñïíïøò ìïèåæòúòíëáâåñïíïøò ìïèåæòúòíëáâåñïíïøò ìïèåæòúòíë êïæîåþòì êóàõòà ìîóäòêïæîåþòì êóàõòà ìîóäòêïæîåþòì êóàõòà ìîóäòêïæîåþòì êóàõòà ìîóäòêïæîåþòì êóàõòà ìîóäò áïëìòïáïëìòïáïëìòïáïëìòïáïëìòï
  2. 2. 2 www.BFM.ge #522 Tebervali åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 “2017 ùäòì 27 æåêåèþîòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ðîåèòåî-èòíòìüîòì þòûòíï òâïíòøâòäòì áëíåþï 5.80 èäîæ ïøø æëäïîì øåïæãåíì”, – ïèòì øåìïõåþ òíôëî- èïúòï „þäóèþåîãòì“ 2017 ùäòì èòäòïîæå- îåþòì ìòïøòï èëúåèóäò, îëèåäøòú òâïíòø- âòäò 307-å ïæãòäçåï. þëäë åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò þòûòíï òâïíòøâòäòìáëíåþï350èòäòëíòæëäïîòà Bitfury öãóôèï îïèæåíòèåàâòïíò èëäï- ðïîïêåþòì øåèæåã àþòäòìøò, êåîûëæ, ãäæïíøòèæåþïîåæïüïúåíüîòãïñòæï.îë- ãëîú êëèðïíòòì èòåî ãïâîúåäåþóä ãïí- úõïæåþïøòï ïéíòøíóäò, úåíüîòì ïõïäò èôäëþåäò ïçòóîò Chong Sing Holdings-òï. Bitfury-òìïéèïìîóäåþåäòæòîåáüëîòì âïäåîòâïâòäëâòìãïíúõïæåþòà,æïüïúåí- üîòì ãïñòæâï ïçòòì þïçïîçå êëèðïíòòì ãï- ôïîàëâåþïì åèìïõóîåþï èòçíïæ. „ãïîòãåþïïûäòåîåþì÷âåíìóîàòåîàë- þïì ÷òíåä ðïîüíòëîåþàïí æï åõèïîåþï êëèðïíòïì ïçòòì þïçïîçå ùïîèïüåþóäò ãï- ôïîàëâåþï ãïïãîûåäëì“, - ãïíïúõïæï âï- âòäëâèï. øåãïõìåíåþà, îëè Bitfury-è àþò- äòìòì àïâòìóôïä òíæóìüîòóä çëíïøò 40 èãâü ìòèûäïâîòì æïüï úåíüîò 2016 ùåäì ãïõìíï. êëèðïíòïè æïüï úåíüîøò æïíåîãï ãïãîòäåþòìòíëâïúòóîòåíåîãëåôåáüóîò ìòìüåèï, ìïðîëúåìòíãë æïüï úåíüîò BIT- FURY-ì þëäë àïëþòì óïõäåìò ÷òðåþòà ïîòì ïéÿóîâòäò. Chong Sing Holdings-ò êò „èøåíåþäëþòì íåþïîàâòì ãïúåèòì ùåìò- ìï æï ìïíåþïîàâë ðòîëþåþòì øåìïõåþ“ æïæ- ãåíòäåþïøòúâäòäåþåþòóêâåøåâòæï.úâäò- äåþåþòì øåæåãïæ, íåþïîàâòì èòéåþòì ðîë- úåìøòâå òáíåþï ïóúòäåþåäò ãïèùâïíåþòì ãåãèòìùïîèëæãåíï,òáïîìåþóäòõååþòìïé- îòúõâïæïïõïäòãïèùâïíåþòìãåãèòìùïîèëæ- ãåíï.ïìåâå,4000êâ/è-çåæòæòíïãåþëþòìèøå- íåþäëþòìíåþïîàâòìèòìïéåþïææåâåäëðå- îåþììïùñòìåüïðçåâåæïìÿòîæåþïàìïüîïí- ìðëîüëêâäåâòìïæïìïüîïíìðëîüëîåãó- äòîåþòì ìáåèòì ùïîèëæãåíï. ïèïìàïí, æåâåäëðåîì âïäæåþóäò òá- íåþï ãïíïàïâìëì ìïòíôëîèïúòë æïôï, îë- ìïåîàïøëîòìë ìïâïäóüë ôëíæòì èò- ìòïè ìïáïîàâåäëøò âòçòüò æïïìîóäï. îë- ãëîúìïåîàïøëîòìëìïâïäóüëôëíæòìèò- åî ãïâîúåäåþóä ãïíúõïæåþïøòï íïàáâï- èò, 2017 ùåäì åêëíëèòêóîò ïáüòâëþï èë- ìïäëæíåäçå èïéïäò òñë. çîæïè, ìïâïîïó- æëæ, 4.8 ðîëúåíüò øåïæãòíï, îïìïú èëõèï- îåþòì æï ìïãïîåë èëàõëâíòì çîæïè øå- óùñë õåäò. èïàòâå ãïíúõïæåþòà, ìïáïîà- âåäëì õåäòìóôäåþï ïõëîúòåäåþì ìüîóáüóîóä îåôëîèåþì èïéïäò, èæãîï- æò æï òíêäóçòóîò çîæòì õåäøåìïùñëþïæ. „2017 ùåäì åêëíëèòêóîò âòàïîåþï ðë- çòüòóîò òñë. çîæïè 4.8 ðîëúåíüì èòïé- ùòï,îïìïúèëõèïîåþòìæïìïãïîåëèëàõëâ- íòì çîæïè øåóùñë õåäò. åáìðëîüòì, üó- îòçèòì, æï ôóäïæò ãçïâíòäåþòì ãïæèë- îòúõâåþòì èïüåþïè åêëíëèòêóîò ïáüòâë- þòì çîæï æï èòèæòíïîå ïíãïîòøòì æåôòúò- üòì èøð-ì 7 ðîëúåíüïèæå øåèúòîåþï ãïõï- æïøåìïûäåþåäò(2017ùäòì3êâïîüäòìèë- íïúåèòì èòõåâæòà). 2017 ùåäì òíôäïúòïè ìïèòçíåèï÷âåíåþåäìãïæïïÿïîþïæï6.7ðîë- úåíüò øåïæãòíï, îïú ûòîòàïæïæ ìïùâïâìï æï àïèþïáëçå ïáúòçòì ãïíïêâåàòì çîæòà òñë ãïèëùâåóäò. ùäòì æïìïìîóäì òíôäï- úòóîò èëäëæòíòì çîæòì ðïìóõïæ, æåêåè- þåîøò ìïáïîàâåäëì åîëâíóäèï þïíêèï ãï- çïîæï ðëäòüòêòì ãïíïêâåàò 25 ìïþïçòìë ðóíáüòà 7¼ ðîëúåíüïèæå. 2018 ùäòì òïí- âïîøò,ùäòóîèïòíôäïúòïè4.3ðîëúåíüïè- æå æïòêäë, îëãëîú òñë èëìïäëæíåäò. ùòíïìùïîò èëíïúåèåþò èòóàòàåþì, îëè ôòìêïäóîò èï÷âåíåþäåþò èëìïäëæíåäçå óêåàåìïæ øåìîóäæï. ôòìêïäóîò æåôòúò- üò(ììô-ìðîëãîïèòìãïíìïçéâîåþòìèòõåæ- âòà)èøð-ì2.9ðîëúåíüòòñë,îïúèëìïäëæ- íåäçå ½ ðîëúåíüòà óêåàåìò èï÷âåíåþå- äòï. øåèëìïâäåþòì èïüåþï ãïíðòîëþåþóäò òñë ìõâïæïìõâï ãïæïìïõïæòà èòéåþóäò øå- èëìïâäåþòì èåüëþòà ãåãèïìàïí øåæïîå- þòà. èòèæòíïîå õïîöåþò øåçéóæóäò òñë, õëäëìïõåäèùòôëêïðòüïäóîòõïîöòãïç- îæòäò. ìïèëèïâäëæ, èòèæòíïîå õïîöåþòì øåçéóæâï æï øåèëìïâäåþòì èëþòäòçåþòì ãïóèöëþåìåþï êîòüòêóä èíòøâíåäëþïì òûåíì ìïõåäèùòôë êïðòüïäóîò òíâåìüòúò- åþòìãïíìïõëîúòåäåþäïææïòíôîïìüîóá- üóîóäò ãïèëùâåâåþòì øåìïèúòîåþäïæ. ììô-ìèòìòïèìïáïîàâåäëìõåäòìóôäå- þïìàïíãïíòõòäïòèìüîóáüóîóäòîåôëî- èåþòì ãïíõëîúòåäåþòì èòèæòíïîåëþï, îïú ”àòþòìò þïíêòì” òíôëîèïúòòà, ”àòþòìò æïçéâåâïì” ìòïõäå ïáâì, îëèäòì àïíïõèïæ ìïèëãçïóîë æïçéâåâòì øåûåíï ðòîïæò èë- íïúåèåþòì øåñâïíòì ãïîåøåï øåìïûäåþåäò. îëãëîú ”àòþòìò þïíêòì” èòåî ãïâîúå- äåóä òíôëîèïúòïøòï íïàáâïèò, æéåòæïí, èëáïäïáåì øåóûäòï ðòîïæëþòì èëùèëþòì ïíðïìðëîüòìôëüëãïæïòéëìæï”ôåòìþóá” èåìåíöåîòì ìïøóïäåþòà ãïóãçïâíëì ”àò- þòìò æïçéâåâòì” þò þëüì, øåìïþïèòìïæ, ìï- èëãçïóîëæïçéâåâòìøåûåíòìïìðòîïæòèë- íïúåèåþòì ïêîåôâï ïéïî òáíåþï ìïÿòîë. ”þò þëüòì èàïâïîò èòçïíò æïçéâåâòì BGEO öãóôòì øåèëìïâäåþò 2017 ùåäì 23,7%-òà ãïòçïîæï æï 1,1 èòäòïîæò äïîò øåïæãòíï. öãóôèï ãïìóäò ùåäò 463 èòäòë- íòïíò èëãåþòà æïïìîóäï. èëãåþï åîà ïá- úòïçå11.5%-òàãïòçïîæïæï11.61äïîòøå- ïæãòíï.îåêëîæóäòèëãåþòàæïïìîóäïùå- äòöãóôøòøåèïâïäèïìïþïíêëþòçíåìèï.èë- ãåþïè ùäòóîïæ 369.5 èäí äïîò øåïæãòíï, îïú 25%-òà ãïçîæòäò èï÷âåíåþåäòï. öãóôòêëèðïíòïm2-òìãïñòæâåþòìçîæï- çåú ïúõïæåþì æï ïéíòøíïâì, îëè êëèðïíòòì òìüëîòïøò ãïñòæâåþòì èï÷âåíåþåäò 2017 ùåäì ìïóêåàåìë òñë. ùäòì èåëàõå êâïî- üïäøò êëèðïíòïè 165 þòíï ãïñòæï, ãïñòæâå- þòì éòîåþóäåþïè êò §14.5 èäí øåïæãòíï. öïèøò ãïìóä ùåäì M2-èï 629 þòíï ãïñòæï, ìïåîàë éòîåþóäåþòà §49.1 èäí. êëèðïíò- òì èëãåþï 23.7 èäí äïîò òñë. öãóôøòøåèïâïäòGGU-ì(öëîöòïãäë- þïäòóàòäòàò)øåèëìïâïäòùäòóîïæ6,1%- òà ãïòçïîæï æï 130 èäí äïîò øåïæãòíï. 102.5%-òàãïòçïîæïàåäòïíòâåäòìøå- ÷ïòì ôåìüòâïäò èàïùèòíæòì ðïîêòìï æï ìïáïîàâåäëì ÷ïòì èùïîèëåþåäàï ïìëúòï- úòòìëîãïíòçïüëîëþòàãïòèïîàåþïæïèïì- øò èëíïùòäåëþïì èòòéåþì ÷ïòì èùïîèëåþå- äòóïèîïâòêëèðïíòï.ôåìüòâïäòìôïîãäåþ- BGEO-è ãïìóä ùåäì 1,1 èòäòïîæòì øåèëìïâïäò èòòéë èëìïâäåþò. ìïòíâåìüòúòë öãóôò BGEO Group èòèæòíïîå ùåäì ôóíáúòëíòîåþïì ëîò æïèëóêòæåþåäò êëèðïíòòì ìïõòà ãï- íïãîûëþì. åîàò êëèðïíòï ìïþïíêë (ìïáïîà- âåäëì þïíêòì öãóôò – Bank of Georgia Group), õëäë èåëîå – ìïòíâåìüòúòë þòç- íåìòì (ìïáïîàâåäëì êïðòüïäò – Georgia Capital) èòèïîàóäåþòà òèóøïâåþì. BGEO- ì æòîåáüëîàï ìïþÿëì ãïæïùñâåüòäåþòà, “ìïáïîàâåäëì êïðòüïäòì” ùòäò “ìïáïîà- âåäëì þïíêòì öãóôøò” ðîëúåìòì æïìîó- äåþòì øåèæåã, 19.9% òáíåþï. “ìïáïîàâåäëìêïðòüïäò”èëòúïâì:57% ùòäì “ìïáïîàâåäëì öïíæïúâòì öãóôøò” (GHG), 100%-ì êëèðïíòï “öëîöòï ãäëþïä òóàòäòàòì”(GGU),100%-ìêëèðïíòï“è2óû- îïâò áëíåþï”, 76% ùòäì “àåäòïíò âåäò”- øò, 100%-ì ìïæïçéâåâë êëèðïíòï “ïäæïã- øò” æï 19.9% ùòäì ìïáïîàâåäëì þïíêòì öãóôøò (ïéíòøíóäò ùòäò ìïáïîàâåäëì þïíêøòòáíåþïìïòíâåìüòúòëæïìïþïíêëþòç- íåìòì ãïñëôòì æïìîóäåþòì øåèæåã). ïðîòäøò àþòäòìøò ÷ïòì ôåìüòâïäò ãïòèïîàåþï øò æïãõâæåþïà: ÷ïòìï æï àïôäòì æåãóìüï- úòï;íóãþïîòìæåãóìüïúòï;ùïèñâïíòáïîàó- äò æï ìïåîàïøëîòìë ÷ïòì èùïîèëåþåäò êëèðïíòåþò; àïôäòì êëèðïíòåþò; èëåùñëþï ìõâïæïìõâï áâåñíòì êóàõååþò; êëíúåîüò. ììô – ìïáïîàâåäëì õåäòìóôäåþï èïéïäò, èæãîïæò æï òíêäóçòóîò çîæòì õåäøåìïùñëþïæ ìüîóáüóîóä îåôëîèåþì ïõëîúòåäåþì èïéïä, èæãîïæ æï èåüïæ òíêäóçòóî çîæïì øåóùñëþì õåäì. ìïáïîàâåäëì õå- äòìóôäåþïè ãïæïæãï íïþòöåþò ìïáïîàâå- äëì øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîòì ãïûäòåîå- þòì, êïðòüïäòì þïçîåþòì ãïíâòàïîåþòì õåäøåùñëþòì æï ôòíïíóîò óìïôîàõëåþòì ìòìüåèåþòì æïõâåùòì èòèïîàóäåþòà; ðïî- äïèåíüì ùïîåæãòíï êïíëíðîëåáüåþò êåî- ûë-ìïöïîë ðïîüíòëîëþòìï æï ìïðåíìòë îåôëîèòì øåìïõåþ. åêëíëèòêóîò çîæòì àâïäìïçîòìòàïîìåþóäòðëçòüòóîòüåí- æåíúòåþò ìïøóïäåþïì òûäåâï èëþòäòçæåì ïæãòäëþîòâòæïíïçëãò,ãïòçïîæëìêåîûë òíâåìüòúòåþò æï èëõæåì åêëíëèòêòì æò- âåîìòôòúòîåþï. åì îåôëîèåþò ìïÿòîëï ìï- øóïäëâïæòïíò çîæòì ùïìïõïäòìåþäïæ, ìï- èóøïë ïæãòäåþòì øåìïáèíåäïæ æï úõëâîå- þòì æëíòì ãïìïóèöëþåìåþäïæ. ììô-ì èòìòï øåõâæï ðòîâåä âòúå-ðîåèò- åîì, æòèòüîò áóèìòøâòäì, åîëâíóäò þïí- êòì ðîåçòæåíüì êëþï ãâåíåüïûåì, ôòíïíì- àï èòíòìüîì èïèóêï þïõüïûåì, ìõâï èïéïäò àïíïèæåþëþòì ðòîåþì; ïìåâå êåîûë ìåáüë- îòì,ìïèëáïäïáëìïçëãïæëåþòìæïæòðäë- èïüòóîòêëîðóìòìùïîèëèïæãåíäåþì.ìïåî- àïøëîòìëìïâïäóüëôëíæòìèòìòïèïæäë- þïì óõæòì ìïáïîàâåäëì õåäòìóôäåþïì ãóäïõæòäòæïêëíìüîóáúòóäòæòïäëãòì- àâòìâòçòüòìãïíèïâäëþïøò.ììô-ìèòìòïïã- îûåäåþì àïíïèøîëèäëþïì áâåñíòì õåäò- ìóôäåþïìàïí “èåëàõå èóõäòì êëíìóäüï- úòåþòì”æïììô-ìèòåîèõïîæïÿåîòäòðîëã- îïèòìèåëîåèòèëõòäâòì÷ïìïüïîåþäïæïèï ùäòì ïðîòäòì àâåøò“, – íïàáâïèòï ììô-ì èòåî ãïâîúåäåþóä ðîåìîåäòçøò. èïìøò ïìåâå ïéíòøíóäòï, îëè èòìòòì æï- ìïìîóäì ãïèëáâåñíåþóäò ðîåìîåäòçò ùïîèëïæãåíì ìïåîàïøëîòìë ìïâïäóüë ôëíæòì (ììô) èòìòòì ùåâîàï ãïíúõïæåþïì âòçòüòì ùòíïìùïîò èòãíåþåþòì øåìïõåþ. åì ãïíúõïæåþï åêóàâíòì èòìòòì ùåâîåþì æï øå- ìïûäåþåäòï, ïî ïìïõïâæåì ììô-ì ïéèïìîó- äåþåä æòîåáüëîàï ìïþÿëì èëìïçîåþïì. ïè èòìòòì èòãíåþåþò ììô-ì ïéèïìîóäåþåä æòîåáüëîàï ìïþÿëçå ïî ãïíòõòäåþï. ”àòþòìò þïíêò” – ìïèëãçïóîë æïçéâåâòì øåûåíï óêâå ðòîïæò èëíïúåèåþòì øåñâïíòì ãïîåøåï øåìïûäåþåäò ëíäïòí øåûåíòì ãïèïîüòâåþïï. ðîëãîïèï, îëèäòì øåáèíïçåú áïîàóäèï ìïïãåíüë ðóäìïîèï òèóøïâï, ðòîæïðòî ”ôåòìþóá” èå- ìåíöåîòæïí òûåþíåþï. 6 àâòì ãïíèïâäëþï- øò þò þëüòà óêâå 20 000 – çå èåüèï ïæïèò- ïíèï òìïîãåþäï æï åì îòúõâò ñëâåäæéòó- îïæ èïüóäëþì. ”àòþòìò æïçéâåâï” èëèõèïîåþåäì èóæ- èòâïæ ìàïâïçëþì üåáíëäëãòóî òíëâïúò- åþì æï èëèïâïäøòú ãïïãîûåäåþì þò þëüòì øåìïûäåþäëþåþòì ãïíâòàïîåþïì æï þåâîò ìõâï ìòïõäòì øåàïâïçåþïì”, – íïàáâïèòï òíôëîèïúòïøò. àþòäòìøò æåâåäëðåîåþòìàâòì 22 àåþåîâäòæïí ïõïäò âïæäåþóäåþåþò ïèëáèåææåþï èåäòú óíæï èëòúïâæåì ìïèøåíåþäë ëþò- åáüçå ãïèùâïíåþòì ðîëåáüòì ûòîòàïæò ïì- ðåáüåþòìï æï ðïîïèåüîåþòì ïèìïõâåä òí- ôëîèïúòïì. èïà øëîòì, ãïèùâïíåþòì ðîë- åáüòì øåàïíõèåþòì àïîòéì; ãïìïøåíåþåäò èùâïíåíïîãïâåþòììïõåëþïì(èïàøëîòì,æï- õïìòïàåþï ? õíëâïíåþï, ìòèïéäå); ãïèùâï- íåþòì ðîëåáüòì æïìîóäåþòì àïîòéì; øå- àïíõèåþóä ãïèùâïíåþòì ðîëåáüì, îëèå- äòú óíæï òñëì âòçóïäóîïæ ãïèëìïõóäò èïêåüòïí/æïôëüëèëíüïýò.îëãëîúèàïâ- îëþòì 15 àåþåîâäòì æïæãåíòäåþïøòï ïé- íòøíóäò, èòìò ïèëáèåæåþï èòèæòíïîå ùäòì 22 àåþåîâäòæïí èëõæåþï. Bitfury-è ãäæïíòì æïüï úåíüîò ãïñòæï ôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþòì ùïèñâïíò êëè- ðïíòïï,îëèåäòúèëèõèïîåþåäìëíäïòíôò- íïíìóî ìåîâòìåþì 24/7-çå îåýòèøò ìàïâï- çëþì. ¸ëäæòíãòì ïáúòåþò ¸ëíã êëíãòì ìï- ôëíæë þòîýïçå òâïÿîåþï. êëèðïíòòì ìïáèò- ïíëþòì ìôåîëåþøò øåæòì þäëê÷åòí üåáíë- äëãòï, üåáíëäëãòïçå æïôóûíåþóäò ãï- æïõæåþòì ìòìüåèåþòìï æï ôòíïíìóîò üåá- íëäëãòåþòì ìõâï èòèïîàóäåþåþòì ãïíâò- àïîåþï. Bitfuryþäëá÷åòíüåáíëäëãòåþòìèìëô- äòëì ùïèñâïíò ìîóäò èëèìïõóîåþòì êëè- ðïíòïæïþäëê÷åòíòìåêëìòìüåèïøòòíôîïì- üîóáüóîòì åîà-åîàò óèìõâòäåìò êåîûë ðîëâïòæåîòï.TheBitfuryGroupøåòèóøïâåþì æï ïùâæòì èëèõèïîåþåäì îëãëîú ïéÿóî- âòäëþïì, òìå ðîëãîïèóä óçîóíâåäñë- ôïì, îëèåäòú ïóúòäåþåäòï þòçíåìåþòì, èàïâîëþåþòì, ëîãïíòçïúòåþòìï æï úïäêå- óäò ðòîåþòìïàâòì, îïàï èïà óìïôîàõëæ øåûäëí þäëê÷åòíòì áìåäøò ïáüòâåþòì ãï- æïïæãòäåþï. „åôäò“, „ãóãäò“, „àóîáóäò ïâòïõïçåþò“ æï ìõâï úíëþòäò êëèðïíòåþò, îëèåäàï ïáúòëíåîòú þòûòíï òâïíòøâòäòï ãïòçïîæï, 2013 ùåäàïí øåæïîåþòà êò øåè- úòîæï. êåîûëæ, 2013 ùäòì 20 ïãâòìüëì èë- íïúåèåþòà, èòìò áëíåþï 6.80 èòäòïîæ ïøø æëäïîì øåïæãåíæï. þòûòíï òâïíòøâòäò èòùåþì ôäëþì àþò- äòìøò,èúõåàïøò,ìï÷õåîåøò,ëçóîãåàìïæï þëîöëèøò. èëìêëâøò, ëæåíúëâòì îïòëíøò èæåþïîå 1 060 êâïæîïüóäò èåüîò èòùòì íïêâåàò êò èòì èåóéäåì, åêïüåîòíï õâåæå- äòûåì åêóàâíòì. îïú øååõåþï þòçíåìåþì, þòûòíï òâïíòø- âòäò ïîòì òìåàò æòæò æï úíëþòäò êëèðï- íòåþòì ïáúòëíåîò, îëãëîòúïï: „ôëäêìâï- ãåíò“ (2013 ùäòì èëíïúåèåþòà, èïì 2722 ôï- ìòïíò áïéïäæò ¸áëíæï), „ãëäæèïí ìïáìò“ (253 551 ïáúòï), „åôäò“ (2 400 ïáúòï), „ãóã- äò“ (1 100 ïáúòï), „æëò÷å þïíêò“ (20 000 ïá- úòï), „îëäì îëòìò“ (6 020 000 ïáúòï), „àóî- áóäò ïâòïõïçåþò“ (300 000 ïáúòï). ìõâïæïìõâï èëíïúåèåþòà, þòûòíï òâïíòø- âòäì óûîïâ áëíåþïøò öïèøò 45 èòäòëíò æë- äïîòïáâìæïþïíæåþóäò,õëäëèòìòõåäëâ- íåþòì íòèóøåþòì ðòîïæò êëäåáúòï éòîåþó- äåþòà èòäòïîæ æëäïîì óüëäæåþï.
  3. 3. 3www.BFM.geTebervali 522# èàïâïîò þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò èòêîëìïôòíïíìë ìåáüëîèï þåâîò úâäòäåþïþëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò èòêîëìïôòíïíìë ìåáüëîèï þåâîò úâäòäåþïþëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò èòêîëìïôòíïíìë ìåáüëîèï þåâîò úâäòäåþïþëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò èòêîëìïôòíïíìë ìåáüëîèï þåâîò úâäòäåþïþëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò èòêîëìïôòíïíìë ìåáüëîèï þåâîò úâäòäåþï ãïíòúïæï, îïèïú æòæò ãïâäåíï òáëíòï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï (èò-ãïíòúïæï, îïèïú æòæò ãïâäåíï òáëíòï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï (èò-ãïíòúïæï, îïèïú æòæò ãïâäåíï òáëíòï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï (èò-ãïíòúïæï, îïèïú æòæò ãïâäåíï òáëíòï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï (èò-ãïíòúïæï, îïèïú æòæò ãïâäåíï òáëíòï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï (èò- ìë) ìïáèòïíëþïçå æï, çëãïæïæ, èïà ïîìåþëþïçåú êò.ìë) ìïáèòïíëþïçå æï, çëãïæïæ, èïà ïîìåþëþïçåú êò.ìë) ìïáèòïíëþïçå æï, çëãïæïæ, èïà ïîìåþëþïçåú êò.ìë) ìïáèòïíëþïçå æï, çëãïæïæ, èïà ïîìåþëþïçåú êò.ìë) ìïáèòïíëþïçå æï, çëãïæïæ, èïà ïîìåþëþïçåú êò. åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëøò ôóí-åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëøò ôóí-åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëøò ôóí-åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëøò ôóí-åîëâíóäò þïíêòì 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëøò ôóí- áúòëíòîåþì 79 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï. æéåòìàâòì èïàò ôòäòïäåþòìáúòëíòîåþì 79 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï. æéåòìàâòì èïàò ôòäòïäåþòìáúòëíòîåþì 79 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï. æéåòìàâòì èïàò ôòäòïäåþòìáúòëíòîåþì 79 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï. æéåòìàâòì èïàò ôòäòïäåþòìáúòëíòîåþì 79 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï. æéåòìàâòì èïàò ôòäòïäåþòì îïëæåíëþï 428 åîàåóäòï, õëäë æïìïáèåþóäòï 4571 ïæïèòïíò. 2017 ùäòì èå-îïëæåíëþï 428 åîàåóäòï, õëäë æïìïáèåþóäòï 4571 ïæïèòïíò. 2017 ùäòì èå-îïëæåíëþï 428 åîàåóäòï, õëäë æïìïáèåþóäòï 4571 ïæïèòïíò. 2017 ùäòì èå-îïëæåíëþï 428 åîàåóäòï, õëäë æïìïáèåþóäòï 4571 ïæïèòïíò. 2017 ùäòì èå-îïëæåíëþï 428 åîàåóäòï, õëäë æïìïáèåþóäòï 4571 ïæïèòïíò. 2017 ùäòì èå- 3 êâïîüïäøò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò ïáüòâåþòì èëúóäëþï3 êâïîüïäøò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò ïáüòâåþòì èëúóäëþï3 êâïîüïäøò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò ïáüòâåþòì èëúóäëþï3 êâïîüïäøò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò ïáüòâåþòì èëúóäëþï3 êâïîüïäøò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò ïáüòâåþòì èëúóäëþï 1.470.446.146 äïîòï,õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 719 437 848 äïîò1.470.446.146 äïîòï,õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 719 437 848 äïîò1.470.446.146 äïîòï,õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 719 437 848 äïîò1.470.446.146 äïîòï,õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 719 437 848 äïîò1.470.446.146 äïîòï,õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 719 437 848 äïîò òñë, ïíó åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò æïïõäëåþòà 16,93%-òà øåèúòîæï.òñë, ïíó åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò æïïõäëåþòà 16,93%-òà øåèúòîæï.òñë, ïíó åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò æïïõäëåþòà 16,93%-òà øåèúòîæï.òñë, ïíó åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò æïïõäëåþòà 16,93%-òà øåèúòîæï.òñë, ïíó åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò æïïõäëåþòà 16,93%-òà øåèúòîæï. îïú øååõåþï èòìëåþòì èàäòïí âïäæåþóäåþåþì, 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäøòîïú øååõåþï èòìëåþòì èàäòïí âïäæåþóäåþåþì, 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäøòîïú øååõåþï èòìëåþòì èàäòïí âïäæåþóäåþåþì, 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäøòîïú øååõåþï èòìëåþòì èàäòïí âïäæåþóäåþåþì, 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäøòîïú øååõåþï èòìëåþòì èàäòïí âïäæåþóäåþåþì, 2017 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò òñë 1 076 126 044 äïîò, õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 314 327òñë 1 076 126 044 äïîò, õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 314 327òñë 1 076 126 044 äïîò, õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 314 327òñë 1 076 126 044 äïîò, õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 314 327òñë 1 076 126 044 äïîò, õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 314 327 984 äïîò , îïú íòøíïâì, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò âïä-984 äïîò , îïú íòøíïâì, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò âïä-984 äïîò , îïú íòøíïâì, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò âïä-984 äïîò , îïú íòøíïâì, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò âïä-984 äïîò , îïú íòøíïâì, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò âïä- æåþóäåþåþò 22,13 %-òà øåèúòîåþóäòï.æåþóäåþåþò 22,13 %-òà øåèúòîåþóäòï.æåþóäåþåþò 22,13 %-òà øåèúòîåþóäòï.æåþóäåþåþò 22,13 %-òà øåèúòîåþóäòï.æåþóäåþåþò 22,13 %-òà øåèúòîåþóäòï. èúòîæåþï èòìëåþòì èàäòïíò êïðòüïäòú, ïèïâå èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòìèúòîæåþï èòìëåþòì èàäòïíò êïðòüïäòú, ïèïâå èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòìèúòîæåþï èòìëåþòì èàäòïíò êïðòüïäòú, ïèïâå èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòìèúòîæåþï èòìëåþòì èàäòïíò êïðòüïäòú, ïèïâå èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòìèúòîæåþï èòìëåþòì èàäòïíò êïðòüïäòú, ïèïâå èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòì èåìïèå êâïîüäòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò êïðòüïäò òñëèåìïèå êâïîüäòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò êïðòüïäò òñëèåìïèå êâïîüäòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò êïðòüïäò òñëèåìïèå êâïîüäòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò êïðòüïäò òñëèåìïèå êâïîüäòà èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïàï èàäòïíò êïðòüïäò òñë 394 320 102 äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà394 320 102 äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà394 320 102 äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà394 320 102 äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà394 320 102 äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà 2,73%-òà íïêäåþòï. 2016 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò åì èï÷âåíåþåäò 405 1092,73%-òà íïêäåþòï. 2016 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò åì èï÷âåíåþåäò 405 1092,73%-òà íïêäåþòï. 2016 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò åì èï÷âåíåþåäò 405 1092,73%-òà íïêäåþòï. 2016 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò åì èï÷âåíåþåäò 405 1092,73%-òà íïêäåþòï. 2016 ùäòì èå-3 êâïîüïäøò åì èï÷âåíåþåäò 405 109 865 äïîò òñë.865 äïîò òñë.865 äïîò òñë.865 äïîò òñë.865 äïîò òñë. ìïòíüåîåìëï, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì èòåî ãïúåèóä ìåìõå-ìïòíüåîåìëï, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì èòåî ãïúåèóä ìåìõå-ìïòíüåîåìëï, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì èòåî ãïúåèóä ìåìõå-ìïòíüåîåìëï, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì èòåî ãïúåèóä ìåìõå-ìïòíüåîåìëï, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì èòåî ãïúåèóä ìåìõå- þòì èàäòïíò èëúóäëþïì, ïèïâå êâïîüïäøò 1 092 146 848 äïîòï, õëäëþòì èàäòïíò èëúóäëþïì, ïèïâå êâïîüïäøò 1 092 146 848 äïîòï, õëäëþòì èàäòïíò èëúóäëþïì, ïèïâå êâïîüïäøò 1 092 146 848 äïîòï, õëäëþòì èàäòïíò èëúóäëþïì, ïèïâå êâïîüïäøò 1 092 146 848 äïîòï, õëäëþòì èàäòïíò èëúóäëþïì, ïèïâå êâïîüïäøò 1 092 146 848 äïîòï, õëäë ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 232 367 477 äïîò òñë, ïíó øåèúòîæïùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 232 367 477 äïîò òñë, ïíó øåèúòîæïùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 232 367 477 äïîò òñë, ïíó øåèúòîæïùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 232 367 477 äïîò òñë, ïíó øåèúòîæïùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1 232 367 477 äïîò òñë, ïíó øåèúòîæï 12,83%-òà. ïáâå óíæï òàáâïì, îëè èàäòïí ìåìõåþøò ðòîâåä ïæãòäì òêï-12,83%-òà. ïáâå óíæï òàáâïì, îëè èàäòïí ìåìõåþøò ðòîâåä ïæãòäì òêï-12,83%-òà. ïáâå óíæï òàáâïì, îëè èàäòïí ìåìõåþøò ðòîâåä ïæãòäì òêï-12,83%-òà. ïáâå óíæï òàáâïì, îëè èàäòïí ìåìõåþøò ðòîâåä ïæãòäì òêï-12,83%-òà. ïáâå óíæï òàáâïì, îëè èàäòïí ìåìõåþøò ðòîâåä ïæãòäì òêï- âåþì ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþò 637 900 338 äïîòà, õëäë èåëîå ïæãòäçåâåþì ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþò 637 900 338 äïîòà, õëäë èåëîå ïæãòäçåâåþì ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþò 637 900 338 äïîòà, õëäë èåëîå ïæãòäçåâåþì ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþò 637 900 338 äïîòà, õëäë èåëîå ïæãòäçåâåþì ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþò 637 900 338 äïîòà, õëäë èåëîå ïæãòäçå âïÿîëþïçå æï èëèìïõóîåþïçå ãïúåèóäò ìåìõåþòï 246 565 969 äïîòà.âïÿîëþïçå æï èëèìïõóîåþïçå ãïúåèóäò ìåìõåþòï 246 565 969 äïîòà.âïÿîëþïçå æï èëèìïõóîåþïçå ãïúåèóäò ìåìõåþòï 246 565 969 äïîòà.âïÿîëþïçå æï èëèìïõóîåþïçå ãïúåèóäò ìåìõåþòï 246 565 969 äïîòà.âïÿîëþïçå æï èëèìïõóîåþïçå ãïúåèóäò ìåìõåþòï 246 565 969 äïîòà. ãïúåèóäò ìåìõåþòì øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòå-ãïúåèóäò ìåìõåþòì øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòå-ãïúåèóäò ìåìõåþòì øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòå-ãïúåèóäò ìåìõåþòì øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòå-ãïúåèóäò ìåìõåþòì øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòå- þò çîæòïí ìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãåþòì îåçåîâì. 2016 ùäòì èå-3 êâïî-þò çîæòïí ìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãåþòì îåçåîâì. 2016 ùäòì èå-3 êâïî-þò çîæòïí ìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãåþòì îåçåîâì. 2016 ùäòì èå-3 êâïî-þò çîæòïí ìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãåþòì îåçåîâì. 2016 ùäòì èå-3 êâïî-þò çîæòïí ìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãåþòì îåçåîâì. 2016 ùäòì èå-3 êâïî- üïäøò èòìëåþòì èàäòïíò îåçåîâò òñë 31 867 451 äïîò, õëäë åîà ùåäòùïæ-üïäøò èòìëåþòì èàäòïíò îåçåîâò òñë 31 867 451 äïîò, õëäë åîà ùåäòùïæ-üïäøò èòìëåþòì èàäòïíò îåçåîâò òñë 31 867 451 äïîò, õëäë åîà ùåäòùïæ-üïäøò èòìëåþòì èàäòïíò îåçåîâò òñë 31 867 451 äïîò, õëäë åîà ùåäòùïæ-üïäøò èòìëåþòì èàäòïíò îåçåîâò òñë 31 867 451 äïîò, õëäë åîà ùåäòùïæ- øò, 2017 ùäòì èåìïèå êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, åì èï÷âåíåþåäò ãïòçïîæïøò, 2017 ùäòì èåìïèå êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, åì èï÷âåíåþåäò ãïòçïîæïøò, 2017 ùäòì èåìïèå êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, åì èï÷âåíåþåäò ãïòçïîæïøò, 2017 ùäòì èåìïèå êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, åì èï÷âåíåþåäò ãïòçïîæïøò, 2017 ùäòì èåìïèå êâïîüïäòì èëíïúåèåþòà, åì èï÷âåíåþåäò ãïòçïîæï 132,45%-òà æï ãïõæï 74 075 908 äïîò. ïîìåþóäò úâäòäåþï øåòûäåþï ïòõìíïì132,45%-òà æï ãïõæï 74 075 908 äïîò. ïîìåþóäò úâäòäåþï øåòûäåþï ïòõìíïì132,45%-òà æï ãïõæï 74 075 908 äïîò. ïîìåþóäò úâäòäåþï øåòûäåþï ïòõìíïì132,45%-òà æï ãïõæï 74 075 908 äïîò. ïîìåþóäò úâäòäåþï øåòûäåþï ïòõìíïì132,45%-òà æï ãïõæï 74 075 908 äïîò. ïîìåþóäò úâäòäåþï øåòûäåþï ïòõìíïì òè ìïôîàõååþòì çîæòà, îïú ãïðîëþäåèåþóî ìåìõåþì óêïâøòîæåþï.òè ìïôîàõååþòì çîæòà, îïú ãïðîëþäåèåþóî ìåìõåþì óêïâøòîæåþï.òè ìïôîàõååþòì çîæòà, îïú ãïðîëþäåèåþóî ìåìõåþì óêïâøòîæåþï.òè ìïôîàõååþòì çîæòà, îïú ãïðîëþäåèåþóî ìåìõåþì óêïâøòîæåþï.òè ìïôîàõååþòì çîæòà, îïú ãïðîëþäåèåþóî ìåìõåþì óêïâøòîæåþï. åîëâíóäò þïíêòì ïèïâå ðåîòëæòì èëíïúåèåþçå æïñîæíëþòà, èòêîëìïôò-åîëâíóäò þïíêòì ïèïâå ðåîòëæòì èëíïúåèåþçå æïñîæíëþòà, èòêîëìïôò-åîëâíóäò þïíêòì ïèïâå ðåîòëæòì èëíïúåèåþçå æïñîæíëþòà, èòêîëìïôò-åîëâíóäò þïíêòì ïèïâå ðåîòëæòì èëíïúåèåþçå æïñîæíëþòà, èòêîëìïôò-åîëâíóäò þïíêòì ïèïâå ðåîòëæòì èëíïúåèåþçå æïñîæíëþòà, èòêîëìïôò- íïíìë ëîãïíòçïúòåþèï èàäòïíïæ æïòìïêóàîåì 16 745 911 äïîòì óûîïâ-íïíìë ëîãïíòçïúòåþèï èàäòïíïæ æïòìïêóàîåì 16 745 911 äïîòì óûîïâ-íïíìë ëîãïíòçïúòåþèï èàäòïíïæ æïòìïêóàîåì 16 745 911 äïîòì óûîïâ-íïíìë ëîãïíòçïúòåþèï èàäòïíïæ æïòìïêóàîåì 16 745 911 äïîòì óûîïâ-íïíìë ëîãïíòçïúòåþèï èàäòïíïæ æïòìïêóàîåì 16 745 911 äïîòì óûîïâ- èëûîïâò áëíåþï, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, 27,06%-èëûîïâò áëíåþï, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, 27,06%-èëûîïâò áëíåþï, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, 27,06%-èëûîïâò áëíåþï, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, 27,06%-èëûîïâò áëíåþï, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, 27,06%- òàèåüòï. (ùòíï ùåäì ïîìåþóäò èï÷âåíåþåäò òñë 13 179 474 äïîò).òàèåüòï. (ùòíï ùåäì ïîìåþóäò èï÷âåíåþåäò òñë 13 179 474 äïîò).òàèåüòï. (ùòíï ùåäì ïîìåþóäò èï÷âåíåþåäò òñë 13 179 474 äïîò).òàèåüòï. (ùòíï ùåäì ïîìåþóäò èï÷âåíåþåäò òñë 13 179 474 äïîò).òàèåüòï. (ùòíï ùåäì ïîìåþóäò èï÷âåíåþåäò òñë 13 179 474 äïîò). îïú øååõåþï èòêîë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì, ùòíæï èëãåþïì, åîëâíóäòîïú øååõåþï èòêîë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì, ùòíæï èëãåþïì, åîëâíóäòîïú øååõåþï èòêîë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì, ùòíæï èëãåþïì, åîëâíóäòîïú øååõåþï èòêîë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì, ùòíæï èëãåþïì, åîëâíóäòîïú øååõåþï èòêîë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì, ùòíæï èëãåþïì, åîëâíóäò þïíêòì þëäë èëíïúåèåþòà, èòìëåþòì èàäòïíò ùèòíæï èëãåþòì èëúóäëþïèþïíêòì þëäë èëíïúåèåþòà, èòìëåþòì èàäòïíò ùèòíæï èëãåþòì èëúóäëþïèþïíêòì þëäë èëíïúåèåþòà, èòìëåþòì èàäòïíò ùèòíæï èëãåþòì èëúóäëþïèþïíêòì þëäë èëíïúåèåþòà, èòìëåþòì èàäòïíò ùèòíæï èëãåþòì èëúóäëþïèþïíêòì þëäë èëíïúåèåþòà, èòìëåþòì èàäòïíò ùèòíæï èëãåþòì èëúóäëþïè 50 517 997 äïîò øåïæãòíï.50 517 997 äïîò øåïæãòíï.50 517 997 äïîò øåïæãòíï.50 517 997 äïîò øåïæãòíï.50 517 997 äïîò øåïæãòíï. úåíüîïäóîò þïíêò åüïðëþîòâïæ ïèêïúîåþì èòêîë ìïôòíïíìë ìåáüëîòì îå-úåíüîïäóîò þïíêò åüïðëþîòâïæ ïèêïúîåþì èòêîë ìïôòíïíìë ìåáüëîòì îå-úåíüîïäóîò þïíêò åüïðëþîòâïæ ïèêïúîåþì èòêîë ìïôòíïíìë ìåáüëîòì îå-úåíüîïäóîò þïíêò åüïðëþîòâïæ ïèêïúîåþì èòêîë ìïôòíïíìë ìåáüëîòì îå-úåíüîïäóîò þïíêò åüïðëþîòâïæ ïèêïúîåþì èòêîë ìïôòíïíìë ìåáüëîòì îå- ãóäïúòåþì, èïí æïïõäëåþòà 1 ùäòì óêïí æïòùñë èìë-åþòì ãïîêâåóä ÷ïî-ãóäïúòåþì, èïí æïïõäëåþòà 1 ùäòì óêïí æïòùñë èìë-åþòì ãïîêâåóä ÷ïî-ãóäïúòåþì, èïí æïïõäëåþòà 1 ùäòì óêïí æïòùñë èìë-åþòì ãïîêâåóä ÷ïî-ãóäïúòåþì, èïí æïïõäëåþòà 1 ùäòì óêïí æïòùñë èìë-åþòì ãïîêâåóä ÷ïî-ãóäïúòåþì, èïí æïïõäëåþòà 1 ùäòì óêïí æïòùñë èìë-åþòì ãïîêâåóä ÷ïî- ÷ëåþøò èëáúåâï æï èïàò ìïáèòïíëþòì ìïèïîàäåþîòâïæ ãïèêïúîåþï. 2018÷ëåþøò èëáúåâï æï èïàò ìïáèòïíëþòì ìïèïîàäåþîòâïæ ãïèêïúîåþï. 2018÷ëåþøò èëáúåâï æï èïàò ìïáèòïíëþòì ìïèïîàäåþîòâïæ ãïèêïúîåþï. 2018÷ëåþøò èëáúåâï æï èïàò ìïáèòïíëþòì ìïèïîàäåþîòâïæ ãïèêïúîåþï. 2018÷ëåþøò èëáúåâï æï èïàò ìïáèòïíëþòì ìïèïîàäåþîòâïæ ãïèêïúîåþï. 2018 ùäòæïí èìë-åþòì èòíòèïäóîò ìïùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîò òçîæåþï, åîëâ-ùäòæïí èìë-åþòì èòíòèïäóîò ìïùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîò òçîæåþï, åîëâ-ùäòæïí èìë-åþòì èòíòèïäóîò ìïùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîò òçîæåþï, åîëâ-ùäòæïí èìë-åþòì èòíòèïäóîò ìïùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîò òçîæåþï, åîëâ-ùäòæïí èìë-åþòì èòíòèïäóîò ìïùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîò òçîæåþï, åîëâ- íóäò þïíêòì èòåî èëèçïæåþóäò êïíëíðîëåáüòì èòõåæâòà, ïéíòøíóäò çéâï-íóäò þïíêòì èòåî èëèçïæåþóäò êïíëíðîëåáüòì èòõåæâòà, ïéíòøíóäò çéâï-íóäò þïíêòì èòåî èëèçïæåþóäò êïíëíðîëåáüòì èòõåæâòà, ïéíòøíóäò çéâï-íóäò þïíêòì èòåî èëèçïæåþóäò êïíëíðîëåáüòì èòõåæâòà, ïéíòøíóäò çéâï-íóäò þïíêòì èòåî èëèçïæåþóäò êïíëíðîëåáüòì èòõåæâòà, ïéíòøíóäò çéâï- îò ìåáüåèþîòæïí íïõåâïî èòäòëí äïîïèæå, 2019 ùäòæïí êò 1 èòäòëí äï-îò ìåáüåèþîòæïí íïõåâïî èòäòëí äïîïèæå, 2019 ùäòæïí êò 1 èòäòëí äï-îò ìåáüåèþîòæïí íïõåâïî èòäòëí äïîïèæå, 2019 ùäòæïí êò 1 èòäòëí äï-îò ìåáüåèþîòæïí íïõåâïî èòäòëí äïîïèæå, 2019 ùäòæïí êò 1 èòäòëí äï-îò ìåáüåèþîòæïí íïõåâïî èòäòëí äïîïèæå, 2019 ùäòæïí êò 1 èòäòëí äï- îïèæå ãïòçîæåþï (øåãïõìåíåþà, îëè æéåòìàâòì èìë-åþòì èòíòèïäóîò êïðò-îïèæå ãïòçîæåþï (øåãïõìåíåþà, îëè æéåòìàâòì èìë-åþòì èòíòèïäóîò êïðò-îïèæå ãïòçîæåþï (øåãïõìåíåþà, îëè æéåòìàâòì èìë-åþòì èòíòèïäóîò êïðò-îïèæå ãïòçîæåþï (øåãïõìåíåþà, îëè æéåòìàâòì èìë-åþòì èòíòèïäóîò êïðò-îïèæå ãïòçîæåþï (øåãïõìåíåþà, îëè æéåòìàâòì èìë-åþòì èòíòèïäóîò êïðò- üïäòì çéâïîò 250 000-òï). ïîìåþóäò êïíëíðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâì òè ïîïê-üïäòì çéâïîò 250 000-òï). ïîìåþóäò êïíëíðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâì òè ïîïê-üïäòì çéâïîò 250 000-òï). ïîìåþóäò êïíëíðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâì òè ïîïê-üïäòì çéâïîò 250 000-òï). ïîìåþóäò êïíëíðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâì òè ïîïê-üïäòì çéâïîò 250 000-òï). ïîìåþóäò êïíëíðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâì òè ïîïê- âïäòôòúòóî èëíïùòäåàï ãïôòäüâîïì, îëèåäàïàâòì, óêâå ãïçîæòäòâïäòôòúòóî èëíïùòäåàï ãïôòäüâîïì, îëèåäàïàâòì, óêâå ãïçîæòäòâïäòôòúòóî èëíïùòäåàï ãïôòäüâîïì, îëèåäàïàâòì, óêâå ãïçîæòäòâïäòôòúòóî èëíïùòäåàï ãïôòäüâîïì, îëèåäàïàâòì, óêâå ãïçîæòäòâïäòôòúòóî èëíïùòäåàï ãïôòäüâîïì, îëèåäàïàâòì, óêâå ãïçîæòäò èëàõëâíåþòì ðòîëþåþøò, ìåáüëîøò ñëôíï óþîïäëæ óïçîëþï ãïõæåþï.èëàõëâíåþòì ðòîëþåþøò, ìåáüëîøò ñëôíï óþîïäëæ óïçîëþï ãïõæåþï.èëàõëâíåþòì ðòîëþåþøò, ìåáüëîøò ñëôíï óþîïäëæ óïçîëþï ãïõæåþï.èëàõëâíåþòì ðòîëþåþøò, ìåáüëîøò ñëôíï óþîïäëæ óïçîëþï ãïõæåþï.èëàõëâíåþòì ðòîëþåþøò, ìåáüëîøò ñëôíï óþîïäëæ óïçîëþï ãïõæåþï. åîëâíóäòþïíêòèòêîëìïôòíïíìëëîãïíòçïúòåþòììïáèòïíëþòìèëùåìîòãåþïìòùñåþì âïõüïíã õëèòçóîïøâòäò: „ìïèëèïâäë îåãóäïúòåþèï øåòûäåþï, ðòîòáòà óôîë æïùòëì ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò“ åêëíëèòìü âïõüïíã õëèòçóîïøâòäì èò- ï÷íòï, îëè êïðòüïäòçïúòòì ãïçîæï èòê- îëìïôòíïíìëåþòìàâòì ðëçòüòóîò èëâäå- íïï, àóèúï ðîëþäåèïì ùïîèëïæãåíì òì, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþì ïåêîûï- äïà îïúòëíïäóîò àïíõåþòì èëçòæâï. ,,ìïåîàëæ ñâåäï þòçíåìò èòìùîïôåþóäò óíæï òñëì óúþïæ ãïèìõâòäåþïçå æï êïðòüïäò- çïúòòì ãïçîæïçå, ïá èå ðîëþäåèïì âåî âõåæïâ, èå ðîëþäåèïì âõåæïâ, îëè èòêîëìïôòíïíìë- åþì ïåêîûïäïà îïúòëíïäóîò àïíõåþòì èëçòæ- âï æï åîàïæåîàò îïú èïà æïî÷ïà åì ïîòì ôï- ìòïíò áïéïäæåþòì èåøâåëþòà àïíõåþòì ïêóèó- äòîåþï, ïíó îåìóîìåþòì ôëîèòîåþï, îïú ðîòí- úòðøò ïóúòäåþäëþïì ùïîèëïæãåíì. øåòûäåþï òàáâïì, îëè ïè øåèàõâåâïøòú ôåîõæåþï åîëâíóäò þïíêòì èõîòæïí ôïìòï- íò áïéïäæåþòì åèòìòåþòì ðîëìðåáüåþòì æïèüêòúåþï, òèòüëè îëè îëãëîú èëãåõìå- íåþïà æéåòìïàâòì ôïìòïíò áïéïäæåþòì îå- ãóäòîåþï åîëâíóäò þïíêòì ðîåîëãïüòâïï, èïãîïè âôòáîëþ, åì ïìå ïî óíæï òñëì, îïæ- ãïí åì ïþìëäóüóîïæ úïäêå ìôåîëï æï åá- âåèæåþïîåþï ãïíìõâïâåþóä îåãóäòîåþïì. îïú øååõåþï óøóïäëæ êïðòüïäòçïúòïì, ïè øåèàïõâåâïøò åì òìåâ æï òìåâ æïêïâøòîåþó- äòï òèïìàïí, àó îïèæåíïæ ìùëîïæ ãïèëò- ñåíåþåí èòêîë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþò ôï- ìòïíò áïéïäæåþì, îëãëîú òíìüîóèåíüì. èå âãóäòìõèëþ ïáúòåþòì ãïèëøâåþïì, èïà øîòì, îëãëîú ÷âåóäåþîòâ ïáúòåþòì ãïèëøâåþïì òìå ðîòâòäòãåþóäò ïáúòåþòì ãïèëøâåþïì. îïìïêâòîâåäòï, åì ìïêòàõåþò èïà ïìïàâò- ìåþåäò ïáâà, àó èïîàäï óíæïà, îëè øåò- íïî÷óíëí ïîìåþóäò þòçíåìò. ïèòì ãïîæï, êïîãïæ âòúòà, îëè úïäêåó- äò ðïîüíòëîåþòì èëûòåþï ìïêèïëæ îàóäò èëèåíüòï. çëãïæïæ, èìõâòäò òíâåìüòúòòì èëçòæâï ãïîêâåóä ìòîàóäååþàïí ïîòì æï- êïâøòîåþóäò, îëúï ìïáèå åõåþï ïáúòåþòì ãï- èëøâåþïì, ïè øåèàõâåâïøò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïè øåòûäåþï ìïêèïîòìò àïíõåþòì ïêóèóäòîåþï èëïõæòíëì æï ¸ñïâæåì þåâîò ùâîòäò òíâåìüëîò, àóèúï åì ìïòíâåìüòúòë êóäüóîòì èëèåíüòú ïîòì, àó îïèæåíïæ ãï- èëòñåíåþåí ïè òíìüîóèåíüì. ÷åèò ïçîòà, åì èïààâòì åîà-åîàò ãïèëìïâïäòï, ïíó ôïìòï- íò áïéïäæåþòì ãïèëñåíåþï îëãëîú ìïîåìóî- ìë þïçòì àâïäìïçîòìòà, òìå êïðòüïäòçïúò- òì ãïçîæòì àâïäìïçîòìòà. îïú øååõåþï ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþì ïá- üòóî ëðåîïúòåþçå, òãò ðòîæïðòî êïâøòîøòï îåìóîìåþòì éòîåþóäåþïìàïí, àó îïèæåíïæ èëòçòæïâåí èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþò ïè îåìóîìåþì, âôòáîëþ ïè îåìóîìåþçå, æï- âóøâïà ëþäòãïúòåþçå, ìïðîëúåíüë ãïíïêâå- àò óíæï òñëì óôîë èïéïäò âòæîå þïíêòì æåðëçòüçåï, æïïõäëåþòà 2-3 ìïðîëúåíüë ðóíáüòà èïòíú. ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòì ìò- æòæå óíæï åõåþëæåì ïáúòåþòì ãïèëøâåþïìïú, ïíó àó èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòïè ãïèë- óøâï ðîòâòäòãåþóäò ïáúòåþò ìïæïú óíæï òñëì ùòíïìùïî æïôòáìòîåþóäò æòâòæåíæò, ïè æò- âòæåíæòì ëæåíëþïú óíæï òñëì óôîë èïéïäò âòæîå þïíêòì æåðëçòüçåï ìïðîëúåíüë ãï- íïêâåàåþò, ïè ñâåäïôîòì øåèæåã êò àâòàëí îåìóîìåþòì éòîåþóäåþòæïí ãïèëèæòíïîå èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï æïïæãåíì ìïð- îëúåíüë ãïíïêâåàåþì. ïìå îëè, ðòîïæïæ èå ãïíìïêóàîåþóä úâäòäåþåþì ïî âåäëæåþò, èïãîïè ìïèëèïâ- äë îåãóäïúòåþèï øåòûäåþï, ðòîòáòà óô- îë æïùòëì ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò, ãï- ï÷íòï îï ðòîëþåþçå èëòçòæïâì èòêîëìïôò- íïíìë ëîãïíòçïúòï ïè îåìóîìåþì“, - ïúõï- æåþì âïõüïíã õëèòçóîïøâòäèï þåìòê øåíãåäòï: „åîëâíóäò þïíêòì ïèãâïîò îåãóäïúòï èòèïîàóäòï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì ðïìóõòìèãåþäëþòì ãïçîæïçå“ „ìïáïîàâåäëì èòêîëìïôòíïíìë ëîãï- íòçïúòïàï ïìëúòïúòòì“ ãïèãåëþòì àïâèö- æëèïîå þåìòê øåíãåäòï ôòáîëþì, îëè åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâåüòäåþï óïîñë- ôòà øåæåãì ïî èëòüïíì æï ïèãâïîò îåãó- äïúòï èòèïîàóäòï èõëäëæ èòìëåþòì ðï- ìóõòìèãåþäëþòì ïèïéäåþòìêåí. „åîëâíóäò þïíêòì ïîìåþóä ãïæïùñâå- üòäåþïøò ïîïèãëíòï îïèå óïîñëôòàò òñëì. ÷åèò ïçîòà, åîëâíóäò þïíêòì ïèãâïîò îå- ãóäïúòï èòèïîàóäòï èòêîëìïôòíïíìë ëî- ãïíòçïúòåþòì ðïìóõòìèãåþäëþòì ãïçîæïçå æï ïîï óþîïäëæ ïîïêâïäòôòúòóî èëíïùò- äåàï ãïôòäüâîòìêåí, îïú øååõåþï çëãï- æïæ ïè ìôåîëì, òãò ìïêèïëæ êïðòüïäüåâï- æò ìôåîëï æï âòìïú óíæï èëàïèïøå ãïõæåì ïè ìôåîëøò èïààâòì ìïêèïëæ ïæåêâïüó- îòï ïèãâïîò èòíòèïäóîò ìïùåìæåþë çéâï- îòì æïùåìåþï. ãïíïêâåàåþàïí æïêïâøòîåþòà øåòûäå- þï òàáâïì, îëè èïíïèæåú ìïêèïëæ êëíêó- îåíüóäò òñë, èòà óèåüåì, èïì øåèæåã îïú åîëâíóäèï þïíêèï ïè èõîòâïú ãïíïâòàïîï îåãóäïúòåþò îëãëîú åôåáüóîò ãïíïê- âåàòì æïùåìåþïçå òìå èòì æïàâäòì ùåìçåú êò“, - ïúõïæåþì øåíãåäòï. ãòëîãò êåðóäïûå: „èòíòèïäóîò êïðòüïäòì çéâîòì çîæï ÷åèò ïçîòà óôîë ãïçîæòì êëíêóîåíúòïì“ „ìïçëãïæëåþï æï þïíêåþòì“ õåäèûéâï- íåäòì, ãòëîãò êåðóäïûòì àáèòà, èòêîë- ìïôòíïíìëåþòìàâòì ïîìåþóäò æïþïäò ìï- ùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîòì ãïèë íåþòìèò- åî äëèþïîæì øååûäë èòåéë èòêîëìïôò- íïíìë ëîãïíòçïúòòì ìüïüóìò, ïèòüëè åîëâ- íóäò þïíêì ïèãâïîò îåãóäïúòï ïóúòäåþ- äïæ óíæï èòåéë. „çëãïæïæ, èå çåæèåüò îåãóäïúòåþòì èëèõîå ïî âïî, àóèúï òáòæïí ãïèëèæòíï- îå, îëè èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì æïôóûíåþòì ìïùåìæåþë êïðòüïäò òñë ìïê- èïëæ èúòîå, íåþòìèòåîò äëèþïîæò ÷âåó- äåþîòâ ìïîãåþäëþæï èòêîëìïôòíïíìë ëî- ãïíòçïúòòì ìüïüóìòà æï èïì óôîë èåüò íæëþòà åðñîëþëæíåí èëèõèïîåþäåþò. øå- ìïþïèòìïæ, ïè ìåáüëîòì çîæïè ãïèëòùâòï òèòì ïóúòäåþäëþï, îëè ãïîêâåóäùòäïæ ãïòçïîæï ìïùåìæåþë êïðòüïäò, æéåì àó þï- çïîçå ïîòì 72 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçï- úòï ÷âåí ïäþïà ìïõåçå ãâåáíåþï èïàò ãïèì- õâòäåþï æï ãïçîæï. çëãïæïæ, åì ãïèëùâå- óäòï ïè þïçîòì çîæòà, øåìïþïèòìïæ, èòíò- èïäóîò ìïùåìæåþë êïðòüïäòì çéâïîò óí- æï òñëì óôîë æòæò âòæîå æéåì ïîòì, òèòì- àâòì, îëè íåþòìèòåî äëèþïîæì ïî øååû- äëì õâïä æïîåãòìüîòîæåì èòêîëìïôòíïí- ìë ëîãïíòçïúòïæ æï øåìàïâïçëì ìõâïæïì- õâï ðîëæóáüåþò èëèõèïîåþåäì. ïéìïíòøíïâòï òìòú, îëè 72-òâå èòêîëìï- ôòíïíìë ëîãïíòçïúòòæïí, ïþìëäóüóîò óèîïâäåìëþï, èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçï- úòåþòì ïìëúòïúòïøòú êò ïî ïîòì ãïùåâîòï- íåþóäò æï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòå- þòì åàòêòì êëæåáììïú êò ïîïùåîì õåäì, ïíó èïà èõëäëæ ìïõåäïæ ìÿòîæåþïà åì ìüï- üóìò æï ïîï òèòìàâòì, îëè òèóøïëí îë- ãëîú èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþèï. èïéïäò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò, ìï- þïíêë ìåáüëîòïãïí ãïíìõâïâåþòà, åîà-åî- àò æïèïõïìòïàåþåäòï èòêîëìïôòíïíìë ëî- ãïíòçïúòåþòìàâòì. òèòüëè, îëè èïà îë- ãëîú ùåìò ïî ïáâà ïîïôîòì èòéåþòì óô- äåþï. øåìïþïèòìïæ, ôóäïæò îåìóîìòì èò- éåþï óôîë ûâòîò óöæåþïà, âòæîå êëèåî- úòóä þïíêåþì. øåòûäåþï òàáâïì òìòú, îëè ÷âåíò áâåñíòì åêëíëèòêòæïí ãïèëèæòíïîå, ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþøò óôîë èïéïäòï, âòæîå êë- èåîúòóä þïíêåþøò. æïìêâíòà ìïõòà øåòûäåþï âàáâï, îëè èòíòèïäóîò êïðòüïäòì çéâîòì çîæï ÷åèò ïçîòà óôîë ãïçîæòì êëíêóîåíúòïì æï ìùëîåæ êëíêóîåíúòòì èåøâåëþòà åüïðëþ- îòâïæ øåèúòîæåþï èòêîëìïôòíïíìë ëîãï- íòçïúòåþøòú ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò æï òìòíò øååúæåþòïí óôîë ïæåêâïüóîò ìïìåì- õë ðîëæóáüåþò øåìàïâïçëí èëèõèïîå- þåäì“, - ãïíïúõïæï ãòëîãò êåðóäïûåè. øïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûå êëèåîúòóäò þïíêåþò ëíäïòí ìåìõåþì 99%- ïæ ãïìúåèåí ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþçåìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþçåìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþçåìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþçåìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþçå ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþòìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò ãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæïãïòçïîæï „òèòìïàâòì,îëèìïðîëúåíüëãïíïê- âåàåþò ïéïî ãïòçïîæëì, ìïÿòîëï, îëè ìïþïíêë ìåáüëîì îåïäóîò êëíêóîåí- üò ãïèëó÷íæåì ôòíïíìóî þïçïîçå“ 1-ùäïèæå ìïèëèõèïîåþäë ìåìõçå ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàò èå-4 êâïîüïä- øò 17.8%-æïí, 18.55-èæåï èëèïüåþóäò. ãïìóäò ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò êò 19.9%-æïí, 17.8%-èæå êäåþï ïéòíòøíï. ìïþïçîë ãïíïêâåàåþò ñâåäï êïüå- ãëîòòì ìåìõì èëòúïâì, èïà øëîòì óç- îóíâåäñëôòäì. ïîïóçîóíâåäñëôò- äòì ãïíïêâåàò ìïïíãïîòøë ùäòì þëäë êâïîüïäøò 20.07%-èæåï èëèïüåþóäò, (01.01.2017 – 18.8%). ìüïüòìüòêïøò ìùîïôò, å.ù Online ìåìõåþòì ôïìòì æòíï- èòêï ïî ïîòì ÷ïøäòäò. êîåæòüòì òè êï- üåãëîòòì,îëèåäçåúìåþ-ìèëèõèïîåþ- äòì æïúâòìàâòì 100% çåæï çéâïîò ïáâì æïùåìåþóäò. ìïþïçîë ãïíïêâåàå- þò ïè æîëòìàâòì çéâïîì ëæíïâ ÷ïèëú- æåþï. ùäòóîò åôåáüóîò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò91%-99.7%-òìôïîãäåþøòï. ñâåäïçå æòæò ïî÷åâïíò äòþåîàòì ïáâì, 12 -àâòïíòì ãïîæï 6-àâòïíòú, ùäòóî 93.3%-ïæ, 1-ùäòïíò – 98%-ïæ (åôåáüóîò). äòþåîàò ìåìõì 2 500-èæå èëúóäëþòà ãïìúåèì. ìïáïîàâåäëì þïíêò æï àòþòìò èõëäëæ 1-ùäòïíì ãïì- úåèåí 1 500 -èæå. èìãïâìò ìåìõò âòàòþò- ìïú ïáâì àóèúï 1-àâòïíò èõëäëæ 300 äïîïèæå, ùäòóîò ãïíïêâåàòà (åôåá- üóîò) 99.03%. ïéíòøíóäò èëíïúåèåþòì êëèåíüò- îåþï „þïíêåþò æï ôòíïíìåþèï “ïõïäãïç- îæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìë- úòïúòï“ - ïôþïì ðîåçòæåíüì, øëàï ãóäþïíì ìàõëâï. èòìò àáèòà êïîãòï, îëè åîëâíóäèï þïíêèï ðîëúåíüòì çå- æï 100%-òïíò çéâïîò æïïùåìï ìùîïô ëíäïòí ìåìõåþçå, îïèïú èïíïèæå ïî- ìåþóä ìïþïçîë ãïíïêâåàåþàïí øåæï- îåþòà, èíòøâíåäëâíïæ øåóèúòîï ðîë- úåíüòì ãïæïèõæåäì ùíåõò - „èûòèå ìë- úòïäóîò ôëíòæïí ãïèëèæòíïîå ïè êï- üåãëîòòì ìåìõåþòì èëèõèïîåþåäò ìï- áïîàâåäëøò èîïâäïæïï. øåìïþïèòìïæ, òì ôòíïíìåþòì èëûòåþòì ùñïîëåþòì ûï- äòïí âòùîë ìðåáüîòì ãïèë òûóäåþó- äò òñë æïàïíõèåþëæï ïîïîåïäóîïæ èïéïä ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàòïí ìåì- õåþì, îëèäòì ùäòóîò åôåáüóîò õøò- îïæ 1000%-ìïú êò ïÿïîþåþæï, ïèòüëè ìåþ-òì áèåæåþï æïãâòïíåþóäòú êò òñë, âòíïòæïí øåæåãïæ èòâòéåà ëíäïòí ìåìõåþòìãïí æïçïîïäåþóäò æï íåãï- üòóî ìïêîåæòüë þïçïøò ïéèë÷åíòäò óïèîïâò èëáïäïáå. îïú øååõåþï ìïðîëúåíüë ãïíïêâå- àåþì þïíêåþòì ìïèëèõèïîåþäë ìåìõåþ- çå, îëèåäòú äïîøò ãïúåèóä ìåìõåþ- çå ùäòóîïæ ìïøóïäëæ 28%-ï ôòçò- êóîò ðòîåþòìàâòì, õëäë òóîòæòóäò ðòîåþòìàâòì äïîøò ìïøóïäëæ 11%, èåüñâåäåþì òèïçå, îëè ìïôòíïíìë ìåá- üëîò ëäòãëðëäòóîòï, âòíïòæïí åì ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò åîà-åîàò èïéïäòï èìëôäòëøò. òèòìïàâòì, îëè ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþò ïéïî ãïò- çïîæëì, ìïÿòîëï, îëè ìïþïíêë ìåá- üëîì îåïäóîò êëíêóîåíüò ãïèëó÷- íæåì ôòíïíìóî þïçïîçå, ùòíïïéèæåã øåèàõâåâïøò õåäëâíóîïæ ìïðîëúåí- üë ãïíïêâåàòì çîæòì øå÷åîåþï ïí èò- ìò îïòèå ôëîèòà îåãóäòîåþï óôîë óïîñëôòàò øåæåãòì èëèüïíò òáíåþï“, - ãïíïúõïæï øëàï ãóäþïíèï. íïàòï âïøïêòûåíïàòï âïøïêòûåíïàòï âïøïêòûåíïàòï âïøïêòûåíïàòï âïøïêòûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #522 Tebervali îåêäïèï æåâåäëðåîóäò êëèðïíòï ïáìòìò þïçïîçå òíëâïúòåþòàï æï ìòïõäååþòà ãïèëòî÷åâï. êëèðïíòï èóæèòâïæ úæòäëþì ãïòàâïäòìùòíëì èëèõèïîåþ- ïáìòìòì ïõïä ðîëåáüøò ïáìòìðïäïìò ìïòîèåçå øòæï óðîëúåíüë ãïíâïæåþï æïòùñëïáìòìðïäïìò ìïòîèåçå øòæï óðîëúåíüë ãïíâïæåþï æïòùñëïáìòìðïäïìò ìïòîèåçå øòæï óðîëúåíüë ãïíâïæåþï æïòùñëïáìòìðïäïìò ìïòîèåçå øòæï óðîëúåíüë ãïíâïæåþï æïòùñëïáìòìðïäïìò ìïòîèåçå øòæï óðîëúåíüë ãïíâïæåþï æïòùñë äòì èëàõëâíåþò æï ìùëîåæ ïèòüëè øåòèóøïâï ãïæïõæòì æïèïüåþòàò ðòîëþï, îëèå- äòú þòíòì øåûåíïì êòæåâ óô- îë õåäèòìïùâæëèì õæòì. 22 àâåèæå ãïíâïæåþï èëèï- âïä âòìïú ìóîì øåòûòíëì þòíï ïáìòìòì ïõïä ðîëåáüøò - ïá- ìòìðïäïìò ìïòîèåçå, êëèðïíòï ìàïâïçëþì øòæï óðîëúåíüë ãïíâïæåþïì, àïíïþîïæ ãïæï- íïùòäåþóäò ñëâåäàâòóîò øåíïüïíòà 2019 ùäòì íëåèþ- îïèæå. èëþòíïæîååþì êòæåâ óôîë èåü øåìïûäåþäëþïì ïûäåâì øåòûòíëí èïààâòì ìïìóîâåäò þòíï.ãïíâïæåþòì õïíãîûäòâë- þï æïèëêòæåþóäòï þòíòì øå- ûåíòì àïîòéçå. àó þòíòì øå- ûåíïì àåþåîâïäøò ãïæïùñ- âåüà, þòíòì éòîåþóäåþï àï- íïþîïæ ãïæïíïùòäæåþï òè àâååþòì îïëæåíëþïçå, îïú æïî÷åíòäòï 2019 ùäòì íëåè- þîïèæå ïíó 22 àâåçå, èïîüøò øåûåíòìïì - 21 àâåçå æï ï.ø. ãïîæï ïè ïõïäò øåàïâïçå- þòìï, èëèïâïä èëþòíïæîååþì òìåâ øåóûäòïà òìïîãåþäëí: - ãïæïõæòì ðòîëþòà 20/80 - þòíòì øåûåíòìïì èñòæâåäò òõ- æòì þòíòì éòîåþóäåþòì èõë- äëæ 20%-ì, æïî÷åíòä 80%- ì êò - þòíïøò ìïîåèëíüë ìïèó- øïëåþòì æïùñåþòìïì - åîàòïíò ãïæïõæòì øåèàõ- âåâïøò15%-òïíòôïìæïêäåþòà

×