Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები ელ-ვერსია #521

15,914 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები ელ-ვერსია #521

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #521 12 Tebervali, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 òâïíòøâòäòì ôóäòìòâïíòøâòäòì ôóäòìòâïíòøâòäòì ôóäòìòâïíòøâòäòì ôóäòìòâïíòøâòäòì ôóäòì èòàâòìåþòì ãïèë, Creditèòàâòìåþòì ãïèë, Creditèòàâòìåþòì ãïèë, Creditèòàâòìåþòì ãïèë, Creditèòàâòìåþòì ãïèë, Credit Suisse-òì åáì-þïíêòîì 5Suisse-òì åáì-þïíêòîì 5Suisse-òì åáì-þïíêòîì 5Suisse-òì åáì-þïíêòîì 5Suisse-òì åáì-þïíêòîì 5 ùäòïíò ðïüòèîëþïùäòïíò ðïüòèîëþïùäòïíò ðïüòèîëþïùäòïíò ðïüòèîëþïùäòïíò ðïüòèîëþï èòóìïöåìèòóìïöåìèòóìïöåìèòóìïöåìèòóìïöåì ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ìïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëì åêëíëèòêòì íïõåâïîçååêëíëèòêòì íïõåâïîçååêëíëèòêòì íïõåâïîçååêëíëèòêòì íïõåâïîçååêëíëèòêòì íïõåâïîçå èåüò ÷îæòäëâïíèåüò ÷îæòäëâïíèåüò ÷îæòäëâïíèåüò ÷îæòäëâïíèåüò ÷îæòäëâïí ìåáüëîøòïìåáüëîøòïìåáüëîøòïìåáüëîøòïìåáüëîøòï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ãâ.5ãâ.5ãâ.5ãâ.5ãâ.5 òíôäïúòòì àïîãåàòîåþïòíôäïúòòì àïîãåàòîåþïòíôäïúòòì àïîãåàòîåþïòíôäïúòòì àïîãåàòîåþïòíôäïúòòì àïîãåàòîåþï îëãëîú èëíåüïîóäòîëãëîú èëíåüïîóäòîëãëîú èëíåüïîóäòîëãëîú èëíåüïîóäòîëãëîú èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì óèàïâîåìò,ðëäòüòêòì óèàïâîåìò,ðëäòüòêòì óèàïâîåìò,ðëäòüòêòì óèàïâîåìò,ðëäòüòêòì óèàïâîåìò, àóèúï ïîïìùëîòàóèúï ïîïìùëîòàóèúï ïîïìùëîòàóèúï ïîïìùëîòàóèúï ïîïìùëîò òíìüîóèåíüòòíìüîóèåíüòòíìüîóèåíüòòíìüîóèåíüòòíìüîóèåíüò “òèåæò èïáâì ôëíæ“òèåæò èïáâì ôëíæ“òèåæò èïáâì ôëíæ“òèåæò èïáâì ôëíæ“òèåæò èïáâì ôëíæ “òïâíïíïì” þóîóìòà“òïâíïíïì” þóîóìòà“òïâíïíïì” þóîóìòà“òïâíïíïì” þóîóìòà“òïâíïíïì” þóîóìòà èëúóä þóéïäüåîòïìèëúóä þóéïäüåîòïìèëúóä þóéïäüåîòïìèëúóä þóéïäüåîòïìèëúóä þóéïäüåîòïì ôïîæï ïåõæåþï”ôïîæï ïåõæåþï”ôïîæï ïåõæåþï”ôïîæï ïåõæåþï”ôïîæï ïåõæåþï” ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 ìïïâüëèëþòäë ãçåþòììïïâüëèëþòäë ãçåþòììïïâüëèëþòäë ãçåþòììïïâüëèëþòäë ãçåþòììïïâüëèëþòäë ãçåþòì üåíæåîåþòì äïþòîòíàøòüåíæåîåþòì äïþòîòíàøòüåíæåîåþòì äïþòîòíàøòüåíæåîåþòì äïþòîòíàøòüåíæåîåþòì äïþòîòíàøò ñâåäïçå èåü èëèõèïîåþäåþì „øïüë èóõîïíòì“ éâòíëåþò èëìùëíì ,,ìïáïîàâåäëì þïíêòì“ þòçíåìïæ áúåóäò áâåñïíï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 Si, certo Badagoni - „þïæïãëíòì“ ìïáèòì øóá-÷îæòäåþò ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ìïàïèïøë þòçíåìòì èçïîæòìïàïèïøë þòçíåìòì èçïîæòìïàïèïøë þòçíåìòì èçïîæòìïàïèïøë þòçíåìòì èçïîæòìïàïèïøë þòçíåìòì èçïîæò üîåíæò ìïãïíãïøëïüîåíæò ìïãïíãïøëïüîåíæò ìïãïíãïøëïüîåíæò ìïãïíãïøëïüîåíæò ìïãïíãïøëï ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 íïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþò áâåñïíïøò èïéïäò ôïìåþòìáâåñïíïøò èïéïäò ôïìåþòìáâåñïíïøò èïéïäò ôïìåþòìáâåñïíïøò èïéïäò ôïìåþòìáâåñïíïøò èïéïäò ôïìåþòì „ãïðîïâåþïì“ úæòäëþåí„ãïðîïâåþïì“ úæòäëþåí„ãïðîïâåþïì“ úæòäëþåí„ãïðîïâåþïì“ úæòäëþåí„ãïðîïâåþïì“ úæòäëþåí ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 ãïèëùåîòà âïÿîëþïãïèëùåîòà âïÿîëþïãïèëùåîòà âïÿîëþïãïèëùåîòà âïÿîëþïãïèëùåîòà âïÿîëþï îåïäóîïæ þäåôòïîåïäóîïæ þäåôòïîåïäóîïæ þäåôòïîåïäóîïæ þäåôòïîåïäóîïæ þäåôòï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 æåðëçòüåþòì æïçéâåâòìæåðëçòüåþòì æïçéâåâòìæåðëçòüåþòì æïçéâåâòìæåðëçòüåþòì æïçéâåâòìæåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ðîëãîïèï ïîìåþóäòðîëãîïèï ïîìåþóäòðîëãîïèï ïîìåþóäòðîëãîïèï ïîìåþóäòðîëãîïèï ïîìåþóäò ôëîèòà ïîïåôåáüóîòïôëîèòà ïîïåôåáüóîòïôëîèòà ïîïåôåáüóîòïôëîèòà ïîïåôåáüóîòïôëîèòà ïîïåôåáüóîòï ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 çïèàîòì ãïíïõäåþóäòçïèàîòì ãïíïõäåþóäòçïèàîòì ãïíïõäåþóäòçïèàîòì ãïíïõäåþóäòçïèàîòì ãïíïõäåþóäò êóîëîüåþòì ûâåäòêóîëîüåþòì ûâåäòêóîëîüåþòì ûâåäòêóîëîüåþòì ûâåäòêóîëîüåþòì ûâåäò ðîëþäåèåþòðîëþäåèåþòðîëþäåèåþòðîëþäåèåþòðîëþäåèåþò ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 óèóøåâîëþòì àïâìïüåõòóèóøåâîëþòì àïâìïüåõòóèóøåâîëþòì àïâìïüåõòóèóøåâîëþòì àïâìïüåõòóèóøåâîëþòì àïâìïüåõò ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ìïæòìüîòþóúòëìïæòìüîòþóúòëìïæòìüîòþóúòëìïæòìüîòþóúòëìïæòìüîòþóúòë êëèðïíòåþò ìïõåäèùòôëìêëèðïíòåþò ìïõåäèùòôëìêëèðïíòåþò ìïõåäèùòôëìêëèðïíòåþò ìïõåäèùòôëìêëèðïíòåþò ìïõåäèùòôëì æïõèïîåþïì ìàõëâåíæïõèïîåþïì ìàõëâåíæïõèïîåþïì ìàõëâåíæïõèïîåþïì ìàõëâåíæïõèïîåþïì ìàõëâåí ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 îëãëî èòèæòíïîåëþìîëãëî èòèæòíïîåëþìîëãëî èòèæòíïîåëþìîëãëî èòèæòíïîåëþìîëãëî èòèæòíïîåëþì æåæëäïîòçïúòïæåæëäïîòçïúòïæåæëäïîòçïúòïæåæëäïîòçïúòïæåæëäïîòçïúòï ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò þîûëäï ìïáïîàâåäëì éâòíòì óèìõâòäåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòòìàâòì
  2. 2. 2 www.BFM.ge #521 Tebervali åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 îëãëîú Reuters-ò ùåîì, ýåíåâòì ìïìï- èïîàäëè ðïîïìêåâì èòòéë ãïæïùñâåüòäå- þï æïâïìàïí æïêïâøòîåþòà, îòì øåæåãïæïú øâåòúïîòóäòþïíêòìñëôòäàïíïèøîëèåäì 6 àåþåîâïäì á. ðåêòíøò ìïèõîåà êïâêï- ìòòì óèìõâòäåìò æåâåäëðåîóä êëèðïíòï AS Group Investment-ìï æï ÷òíóî êëèðïíòï China CAMC Engineering Co., Ltd óîàòåî- ààïíïèøîëèäëþòì èåèëîïíæóèò ãïôëîè- æï. èåèëîïíæóèòì àïíïõèïæ, AS Group In- vestment-òì êóàâíòä ðîëåáü „ïðøåîëí ïã- îë ðïîêøò“, 140 èäí æëäïîòì òíâåìüòúò- ïì ÷òíóîò êëèðïíòï ãïíïõëîúòåäåþì. èå- èëîïíæóèì õåäò èëïùåîåì AS GROUP IN- VESTMENT -òì æïèôóûíåþåäèï øï¸òí èëâ- ìóèëâèï da China CAMCE Co., Ltd ðîåçò- æåíüèï äóë òïíåè. 6-7 àåþåîâïäì, á. ðåêòíøò „ïþîåøóèòì ãçòì“ ôëîóèòì ôïîãäåþøò, ìïæïú èëíïùò- äåëþæíåí ÷òíåàòì, ñïçïõåàòì,ïçåîþïòöï- íòì, ìïáïîàâåäëìï æï àóîáåàòì ùïîèë- èïæãåíäåþò, AS Group Investment-òì æïè- ôóûíåþåäèï ïìåâå, èíòøâíåäëâïíò øåõâåæ- îï ãïèïîàï ÷òíåàòì óèìõâòäåì ìïèàïâîë- þë êëèðïíòï ÷¸òíï Nïüòëíïä Machinery In- dustryCorporationLtd(SINOMACH)-òìâòúå- 100 ïõïäò, åêëäëãòóîïæ ìóôàï ïâüë- þóìòì øåìïûåíïæ þòóöåüòæïí 50 èòäòëíò äïîò æïòõïîöåþï , - ïèòì øåìïõåþ àþòäòìòì âòúå-èåîèï òîïêäò õèïäïûåè ýóîíïäòì- üåþì èóíòúòðïäòüåüòì èàïâîëþòì ìõæë- èòì æïìîóäåþòì øåèæåã ãïíóúõïæï. èòìòâå àáèòà, ïéíòøíóäòì ãïèë, þòóöåüòì úâäò- äåþòì ðîëåáüò óêâå èëèçïæåþóäòï. “èëìïõäåëþïìæïâðòîæòàùòíïìïïî÷åâ- íëæ, îëè èëõæåþëæï ïâüëþóìåþòì ÷ïíïú- âäåþï. 700 ïõïäò ïâüëþóìòì øåèëñâïíï òãåãèåþï èëèæåâíë 4 ùäòì ãïíèïâäëþïøò, àóèúï, îëãëîú òúòà, èåîòòì æïèüêòúå- þóä þòóöåüøò, ïî òñë ïâüëþóìåþòìàâòì àïíõï ãïàâïäòìùòíåþóäò. âïùïîèëåà ìï- èóøïëåþò æï øåâûåäòà þòóöåüòì êëîåá- üòîåþï. èëèçïæåþóäò ãâïáâì ðîëåáüòì ìï- õòà, ìïæïú æïïõäëåþòà 50 èòäòëí äïîçå èåüòï ãïèëñëôòäò ïâüëþóìåþòì øåìïûåíïæ. åì òáíåþï 100 ïõïäò ïâüëþó- ìò, åêëäëãòóîïæ ìóôàï, åâîëðóäò ìüïí- æïîüòì øåìïþïèòìò, îëèåäòú ÷ïïíïúâäåþì ñâåäïçå êîòüòêóä èæãëèïîåëþïøò èñëô ïâüëþóìåþì, îëäòàïúèëìïõäåëþïììïøó- ïäåþïì èòâúåèà êëèôëîüóäïæ ãïæïïæ- ãïåîàòïíåþóäòêëèðïíòòìõåäèûéâïíå- äïæ üòãîïí õóæïâåîæòïíò æïòíòøíï. æò- îåáüëîàïêïþòíåüòìøåèïæãåíäëþïøòïìå- âå øåâòæíåí “òïíæåáìòì” ìïèò ùïîèëèïæãå- íåäò æï “óþåîòì” – 3. Yandex-èï æï Uber- èï øåàïíõèåþòì æïìîóäåþòì øåèæåã, ïõïä êëèðïíòïøò225èòäòëíòæï100èòäòëíòæë- äïîòì òíâåìüòúòï ÷ïæåì. ïèýïèïæ êëèðïíò- òì þòóöåüò 400 èòäòëí æëäïîì ïéùåâì. êëèðïíòòì 59% åêóàâíòì “òïíæåáìì”, 36% “óþåîì”, õëäë 3,8% – àïíïèøîëèäåþì. “òïíæåáìèï” æï “óþåîèï”, îóìåàøò, þå- åâîëðòì èëåæïíçå èæåþïîå ïèôòàå- ïüîì - å.ù. îòñòì æëáåþì ðîëôòäò ïî øå- åúâäåþï. ïèòì øåìïõåþ àþòäòìòì èåîèï êï- õï êïäïûåè ãïíïúõïæï. èòìòâå ãïíèïîüåþòà, å.ù. îòñòì æëáåþøò øåòûäåþï àïíïèåæîëâå õåäëâíåþòìúåíüîòïíàåïüîòãïíàïâìæåì. „òì, ïõäï îï èæãëèïîåëþïøòúïï, ïøêï- îïæ ïî ãâòíæï ïè èæãëèïîåëþïøò æïî÷åì. øåíëþï ïîòì åêëíëèòêòì æï èæãîïæò ãïíâò- àïîåþòì ìïèòíòìüîëì þïäïíìçå. ôóíáúòï óíæï èëåûåþíëì. àó îëãëî, îïíïòîïæ, îï èòèïîàóäåþòà, óïõäëåì èëèïâïäøò ãïú- íëþåþà. øåòûäåþï àåïüîò òñëì, øåòûäåþï ìïáïîàâåäëì èàïâîëþòì æïæãåíòäå- þòà, ìóíåäåþòì æï ìïíåäåþäåþòì ùïîèëå- þï- ãïæïèóøïâåþïìï æï þïçïîçå ãïíàïâìå- þïìàïí æïêïâøòîåþòà, îòìêòì èïîàâòì æîëåþòàò çëèåþò ïèëáèåææåþï. ìóîìïàòìåîëâíóäòìïïãåíüëìòíôëî- èïúòòà, îòìêòì èïîàâòì æîëåþòàò çëèå- þòì èëáèåæåþòì âïæï ãïíìïçéâîóäòï ïîï- óèåüåì 2 ùäòà. ïõïäò ùåìåþòì àïíïõèïæ: òêîûïäåþïôòçòêóîòðòîåþòì(ãïîæïòí- æòâòæóïäóîò èåùïîèååþòìï) èòåî ìóíåäå- þòìï æï ìïíåäåþäåþòì ùïîèëåþï ïí/æï ãï- æïèóøïâåþï æï îåïäòçïúòï; ôòçòêóîò ðòîåþòì èòåî ìóíåäåþòìï æï ìïíåäåþäåþòì îåïäòçïúòï øåìïûäåþåäòï èõëäëæ òè øåèàõâåâïøò, îëúï èëèõèïîåþ- äòì àïíæïìùîåþòà ïæãòäçå õæåþï ìóíå- äåþòìï æï ìïíåäåþäåþòì æïôáâï; þòçíåìëðåîïüëîòìèòåîùïîèëåþóäòïí/ æïãïæïèóøïâåþóäòìóíåäåþòìïæïìïíåäåþ- äåþòìþïçïîçåãïíàïâìåþïøåìïûäåþåäòï èõëäëæ æïôïìëåþóäò ìïõòà ìïáïîà- âåäëì êïíëíèæåþäëþòà ãïíìïçéâîóäò åüòêåüòîåþòì èëàõëâíåþòì æïúâòà, îïú óçîóíâåäñëôì èòêâäåâïæëþïì æï åôåá- „æòîìòì“ æïèôóûíåþäòì, AS Group Investment-òì ïãîë ðîëåáüøò, óèìõâòäåìò ÷òíóîò êëèðïíòï 140 èäí ïøø æëäïîòì òíâåìüòúòïì ãïíïõëîúòåäåþì ðîåçòæåíü äòó öòí çåíãàïí, ìïæïú êëè- ðïíòåþì øëîòì èëèïâïäò àïíïèøîëèäëþï æïòãåãèï. „ïðøåîëí ïãîë ðïîêò“ èïìøüïþóîò ðîëåáüòï, îëèåäòú ïçåîþïòöïíøò, ñïçï- õåàìï æï ìïáïîàâåäëøò ãïíõëîúòåäæå- þï. ìïèëèïâäëæ, ïçåîþïòöïíøò ïãîë ðïî- êò 150 ¸ï üåîòüëîòïì èëòúïâì. ïè åüïðçå êò 10 ¸ï üåîòüëîòïçå ãïøåíåþóä àïíï- èåæîëâå üåáíòêòà ïéÿóîâòä ìïàþóîåþ- øò, óïõäåìò üåáíëäëãòåþòì ãïèëñåíå- þòà, èïîùñâò æï ðëèòæëîò èë¸ñïâà. ïã- îë-ðïîêòì ìîóäïæ ïèóøïâåþòì øåæåãïæ 3500 ïæïèòïíò æïìïáèæåþï. ïãîë ðïîêøò ùïîèëåþóäò ðîëæóáúòï ãïíêóàâíòäòï, îëãëîú øòæï èëèõïîåþòìàâòì, ïìåâå åá- ìðëîüòìàâòì. 2018 ùåäì ìëôäòì èåóîíåëþòì èòèïî- àóäåþï ïçåîþïòöïíòì ìïõåäèùòôëì èòåî ðîòëîòüåüóäïæ æïìïõåäæï æï ïéíòøíó- äò ðîëåáüò ïçåîþïòöïíòì ïãîë ìåáüëîòì ãïíâòàïîåþïøò óæòæåì ùâäòäì øåòüïíì. òâïíòøâòäòì ôóäòì èòàâòìåþòì ãïèë, Credit Suisse-òì åáì-þïíêòîì 5 ùäòïíò ðïüòèîëþï èòóìïöåì 5 ùäòïíò ðïüòèîëþï èòåìïöï. ñëôòä þïíêòîì þïîïäïæ êäòåíüåþòì íæëþòìþëîëüïæãïèëñåíåþïæïàïéäòàó- îò ìáåèòì øåèóøïâåþï åæåþï, îïèïú èïì ïàë- þòà èòäòëíò ôîïíêòì ìïîãåþåäò èëóüïíï. èëìïèïîàäòì ãïíúõïæåþòà, òâïíòøâò- äòì ãïîæï ñëôòäèï þïíêòîèï çïîïäò èïòï- ñåíï îïèæåíòèå êäòåíüì. êëíêîåüóäïæòâïíòøâòäòìçïîïäò143 èäíøâåòúïîóäòôîïíêòï(152èòäòëíòæë- äïîò). þîïäæåþóäèï êò, 30 èòäòëíò ôîïí- êòì èëãåþï èòòéë. þïíêòîèï èëïüñóï îëãëîú ñëôòäò êäòåíüåþò ïìåâå àïâïæ þïíêò, ãïïñïäþï õåäèëùåîåþò, òèòìïàâòì, îëè ãïæïîòúõâå- þò ãïíåõëîúòåäåþòíï. àïâòì èõîòâ, Credit Suisse-øò ïúõïæå- þåí, îëè þïíêòì ñëôòäèï àïíïèøîëèåäèï æïïîéâòï êïíëíò æï úæòäëþæï åì ñâåäï- ôåîò þïíêòìãïí æïåèïäï. ìóíåäåþòì æï ìïíåäåþäåþòì îåïäòçïúòï ïõïäò ùåìåþòà èëõæåþï üòïíò ìïõåäèùòôë êëíüîëäòì ãïíõëîúò- åäåþïì. ”ìóîìïàòì åîëâíóäò ìïïãåíüëì èòåî, 2017 ùåäì ìïõåäèùòôë êëíüîëäòì ôïîã- äåþøò÷ïüïîåþóäòäïþëîïüëîòóäòêâäå- âòì øåæåãåþòà, ìóíåäåþòìï æï ìïíåäåþäå- þòì 187 íòèóøòæïí 33 øåèàõâåâïøò (18%-òï) ãïèëâäòíæï üñâòòì ãïæïÿïîþåþóäò øåèú- âåäëþï. æïîéâåâåþò, óèåüåì øåèàõâåâïøò, (88%) òè ôòçòêóîò ðòîåþòì, ïìåâ êóìüïîó- äòùïîèëåþåþòìðîëæóáúòïøòæïôòáìòîæï, îëèäåþòúïîòñâíåíîåãòìüîòîåþóäíòæï, øåìïþïèòìïæ,èïàèòèïîàïîõëîúòåäæåþë- æï ìïõåäèùòôë êëíüîëäò. ìïïãåíüëì èò- åî ãïíõëîúòåäåþóäò ìïõåäèùòôë êëíü- îëäòì æîëì, ïæãòäò ¸áëíæï ìïâïîïóæë ôïäìòôòêïúòòìøåèàõâåâåþìïú,èïàøëîòì, ïîïìïìóîìïàë æïíòøíóäåþòì íåæäåóäòì ãïèëñåíåþòìôïáüåþì.ïéíòøíóäòãïîåèëå- þòæïíãïèëèæòíïîåæéòìùåìîòãøòæïæãïøå- èëéåþóäòñëîòìêòìèïîàâòìæîëåþòàòçë- èåþò, îïú èòçíïæ èëèõèïîåþäòì òíüåîåìå- þòìï æï öïíèîàåäëþòì æïúâïì òìïõïâì”, - íïàáâïèòï ìóîìïàòì ìïïãåíüëì èòåî ãïâî- úåäåþóäòíôëîèïúòïøò. îï þåæò åäòì åâîëðòì èëåæïíçå èæåþïîå ïèôòàåïüîì - å.ù. îòñòì æëáåþì àïíïèåæîëâå õåäëâíåþòì úåíüîò“, - ãï- íïúõïæï êïäïûåè. „æëáåþòì“ èøåíåþäëþï ùòíï õåäòìóôäåþòì æîëì æïòùñë æï 2013 ùåäì óíæï æïìîóäåþóäòñë, àóèúï ïè æîëèæå øïâò êïîêïìòì èæãë- èïîåëþïøòï. èòóõåæïâïæ ïèòìï, îòñòì ðïîê- øò èøåíåþïîå èóìòêïäóîò àåïüîò æï ìïãï- èëôåíë úåíüîòì øåíëþï 2016 ùäòì èìëô- äòëì ïà ìïóêåàåìë êóäüóîóä úåíüîì øëîòì èëõâæï. íïãåþëþï òüïäòåäò ïîáò- üåáüëîèï èïìòèòäòïíë ôóáìïìòì èòåîïï æïðîëåáüåþóäò æï èòìò èøåíåþäëþï þòó- öåüì 75 èòäòëíò äïîò æïóöæï. Yandex æï Uber ãïåîàòïíæíåí äëîóìøò, ñïçïõåàøò, ïçåîþïòöïíøò, ìëè- õåàìï æï ïìåâå ìïáïîàâåäëøòú ãïåîàòï- íåþóäòìåîâòìòìøåáèíòìøåìïõåþ2017ùäòì òâäòìøò ãïíïúõïæåì. èëèõèïîåþäåþò òìåâ øåûäåþåí ãïèëòûïõëí üïáìò àòàëåóä ïð- äòêïúòïøò, àóèúï èûéëäåþò ìïåîàë üåá- íëäëãòóîðäïüôëîèïøòòáíåþòïíãïåîàò- ïíåþóäíò. êëèðïíòïøò òîùèóíåþòïí, îëè èãçïâîëþòì éòîåþóäåþï ïî øåòúâäåþï. îóìóäèï êëèðïíòïè “òïíæåáì.üïáìòè” àþòäòìøò èãçïâîåþòì èëèìïõóîåþï 2016 ùäòì 23 ïãâòìüëæïí æïòùñë. “100 ïõïäò ïâüëþóìòì øåìïûåíïæ þòóöåüòæïí 50 èòäòëíò äïîò æïòõïîöåþï” ãòäæíåí æï ïìåâå èëõæåì ãïîåèëì íïêäå- þò æïþòíûóîåþï. ïè åüïðçå èòèæòíïîåëþì èëäïðïîïêåþåþò èùïîèëåþäåþàïí, îëè æïæãòíæåì îï üòðòì, çëèòì æï îï ôïìòïíò ïâüëþóìåþòì øåìñòæâï óíæï èëõæåì òè ìüïíæïîüåþøò, îëèåäòú ãâÿòîæåþï æï æïâðòîæòà èëìïõäåëþïì. îëãëîú êò æïì- îóäæåþï åì ðîëúåìò, æïâòùñåþà ìïüåíæå- îë ðîëúåæóîåþì. âôòáîëþà, îëè ùäòì þëäëèæå àþòäòìøò òáíåþï 100 ïõïäò ïâ- üëþóìò”, - ãïíïúõïæï õèïäïûåè. úíëþòìàâòì, æéåâïíæåä èàïâîëþòì ìõæëèïçååâîëðóäòìüïíæïîüòìøåìïþïèò- ìò100ïõïäòïâüëþóìòìùåäìøåèëñâïíïæå- æïáïäïáòì èåîèï êïõï êïäïûåè æïïïíëíìï. ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï âòçïäòþåîï- äòçïúòïìàïí æïêïâøòîåþóä ãïèëùâåâåþ- àïí ãïèêäïâåþòì èòçíòà, çëèåþòì ãïèêïú- îåþïì ãåãèïâì. îëãëîú „èàïâîëþòì ïæèòíòìüîïúòò- æïí òóùñåþòïí, ïè àåèïçå æéåì ìïáïîàâå- äëì ðîåèòåî-èòíòìüîèï ãòëîãò êâòîòêïø- âòäèï ìïãïíãåþë àïàþòîò ãïèïîàï, îë- èåäøòú âòúå-ðîåèòåîåþò, ìïãïîåë ìïáèå- àï èòíòìüîò èòõåòä öïíåäòûå æï øòíïãïí ìïáèåàï èòíòìüîò ãòëîãò ãïõïîòï, òóìüò- úòòì èòíòìüîò àåï ùóäóêòïíò, èàïâïîò ðîëêóîëîò òîïêäò øëàïûå æï ìïõåäèùò- ôë óìïôîàõëåþòì ìïèìïõóîòì óôîëìò âïõüïíã ãëèåäïóîò èëíïùòäåëþæíåí. èïàòâå òíôëîèïúòòà, àïàþòîçå ãïíò- õòäåì òì íïþòöåþò, îëèåäàï ãïæïæãèï óèëêäåì âïæåþøò òãåãèåþï, îïàï åâîëêïâ- øòîòì áâåñíåþøò àïâøåìïôîòì èïûòåþåäàï îïëæåíëþï êòæåâ óôîë ïî ãïòçïîæëì æï åì âòçïäòþåîïäòçïúòòì øåôåîõåþòì èòçå- çò ïî ãïõæåì. èàïâîëþòì ïæèòíòìüîïúòòì òíôëîèï- úòòà, ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï æòæò ñó- ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï âòçïäòþåîïäòçïúòïìàïí æïêïâøòîåþòà, çëèåþòì ãïèêïúîåþïì ãåãèïâì îïæéåþòà åêòæåþï ðïîüíòëîò áâåñíåþòì ùóõòäì æï èíòøâíåäëâïíò íïþòöåþòì ãï- æïæãèïì ãåãèïâì, îëãëîú êïíëíèæåþäë- þòì ãïèêïúîåþòì, ïìåâå ðïîüíòëî áâåñíåþ- àïí àïíïèøîëèäëþòì ãïïáüòóîåþòìï æï áâåñíòìèïìøüïþòàïáüòóîòìïòíôëîèïúòë êïèðïíòòì ùïîèëåþòì èòèïîàóäåþòà. ìïóþïîòïìïêïíëíèæåþäëúâäòäåþåþòì òíòúòîåþïçå, îëèåäàï øåæåãïæ, øåèëéå- þóäò òáíåþï èàåäò îòãò ðîåâåíúòóäò çë- èåþòìï, èïà øëîòì òìåàòì, îëãëîòúïï îå- ïæèòìòòìõïîöòìàïâïæîåïæèòìòîåþóäðò- îåþçå æïêòìîåþï; ãâïîòì øåúâäïìàïí æï- êïâøòîåþóäò ðîëúåæóîåþòì ãïèêïúîåþï æï ï.ø. ïéíòøíóäò úâäòäåþåþò èàïâîëþòì óïõäëåì ìõæëèïçå òáíåþï ùïîæãåíòäò. „øòíïãïíìïáèåàïìïèòíòìüîëêòæåâóô- îë ãïïûäòåîåþì ëîèõîòâò àïíïèøîëèäë- þòì ôëîèïüåþì ðïîüíòëî áâåñíåþàïí, ãïí- ìïêóàîåþòà ëîãïíòçåþóäò æïíïøïóäòì ùòíïïéèæåã åîàëþäòâò þîûëäòì êëíüåá- ìüøò. ãïîæï ïèòìï, øåæãåþï øòíïãïí ìïáèåàï èòíòìüîòì âòçòüåþò åâîëêïâøòîòì îïèæå- íòèå áâåñïíïøò, îïàï êòæåâ óôîë ãïïáüò- óîæåìðëäòúòòìïüïøååþòìòíìüòüóüò.ïìå- âå,èàåäòáâåñíòìèïìøüïþòà÷ïüïîæåþïïá- üòóîò ìïòíôëîèïúòë êïèðïíòï, îëèåäòú èëìïõäåëþïì èòïùâæòì æåüïäóî òíôëî- èïúòïì, îï îòìêåþàïí ïîòì æïêïâøòîåþóäò èïà èòåî øåíãåíòì çëíïøò óâòçë èòèëìâ- äòì ùåìåþòì æïîéâåâï æï îï øåæåãåþì èë- óüïíì åì èïà, ìõâïæïìõâï, èïà øëîòì ôò- íïíìóîò àâïäìïçîòìòà“, - íïàáâïèòï ãïí- úõïæåþïøò.
  3. 3. 3www.BFM.geTebervali 521# èàïâïîò åîëâíóäò þïíêòì èëíïúåèåþòà 2018 ùäòì òïíâîòì èæãëèïîåëþòà, êëèåîúò- óäò þïíêåþòì èòåî ìïáïîàâåäëì åêë- íëèòêïçå ãïúåèóäò ìåìõåþòì èàäòïíò èëúóäëþï 20,83èòäîæ äïîòï, îïú ùò- íï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæï- îåþòà15,12%-òà èåüòï. îïú øååõåþï äïîòçïúòòì èï÷âåíå- þåäì ïîìåþóäò ìåìõòì èëúóäëþïøò, äïîòà ãïúåèóäò ìåìõåþò 8,88 èòäòïî- æòï, îïú 39,9 %òà èåüòï ùòíï ùäòì ïíï- äëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, õëäë óúõëóîò âïäóüòà ãïúåèóäò ìåìõåþòì îïëæåíëþï 11,95 èäîæ äïîòï (ãïçîæò- äòï 1,7%-òà). äïîòì ìåìõåþòì çîæòì èàïâïîò èò- çåçò 100 000 äïîïèæå ìåìõåþòì æëäïî- øò ãïúåèòì ïêîûïäâï æï æåæëäïîòçï- úòòì ìõâï îåãóäïúòåþòï. õåäòìóôäåþòì èòåî ùïîèëæãåíòäò æåæëäïîòçïúòòì ãïíõëîúòåäåþòì ãåãèï 2017 ùäòì ðòîâåäò òïíâîòæïí øå- âòæï ûïäïøò. ïè ìïêïíëíèæåþäë ðïêåüòà ïòêîûïäï 100 ïàïì äïîïèæå ìïâïäóüë ìåìõåþòì ãïúåèï, ïòêîûïäï îåêäïèòîå- þòìïì áëíåþòì/èëèìïõóîåþòì ìïôïìóîòì æëäïîøò èòàòàåþï. ïìåâå, ûïäïøò øåâò- æï ìåìõåþòì “ãïäïîåþòì” åîàöåîïæò ðîëãîïèï, îëèäòàïú èëáïäïáååþì æë- äïîøò ïéåþóäò òðëàåêóîò ìåìõåþòì äïîøò ãïæïñâïíï øååûäëà, îòìàâòìïú èàïâîëþï èïà ìðåúòïäóî ìóþìòæòïì ïû- äåâæï. “ãïäïîåþòì” ïáúòòà 80 èòäòë- íò æëäïîòì éòîåþóäåþòì ìïìåìõë ðëî- üôåäò ãïäïîæï. îïú øååõåþï æåðëçòüåþì, åîëâíóäò þïíêòì èëíïúåèåþòà, 2017 ùäòì ðòîâåä àâåøò, æåðëçòüåþòì èàäòïíèï èëúó- äëþïè øåïæãòíï 20,821 èäîæ äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæï- îåþòà, 13,76%-òà èåüòï (2017 ùäòì ðòî- âåä àâåøò òñë 18,302èäîæ. äïîò) ðòîâåäò òïíâîòæïí ïèëá- èåææï æåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ðîëãîïèï. ðîëãîïèòì èòçïíòï æïïçéâòëì êëèåîúòóä þïí- êåþøò ïîìåþóäò æåðëçòüïîå- þòì ïíïþîåþò, ðîëãîïèòì ôïî- ãäåþøò øåòáèíï ìðåúòïäóîò ìï- æïçéâåâë ôëíæò, îëèåäòú êîòçòìòì øåèàõâåâïøò æïòúïâì èåïíïþîååþòì àïíõïì æï øåïèúò- îåþì êîòçòìòì ìõâï þïíêåþçå ãï- æïìâäòì ìïôîàõåì. ìïïãåíüë æïèëóêòæåþåäòï àïâòì ñëâåäæéòóî ëðåîïúò- åþìï æï ìïáèòïíëþïøò ìõâï ëî- ãïíëì óôäåþï ïî ïáâì, ÷ïåîò- ëì èòì ìïáèòïíëþïøò, ãïîæï „æåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ìòì- üåèòì øåìïõåþ“ ìïáïîàâåäëì êïíëíòà ãïàâïäòìùòíåþóäò øåèàõâåâåþòìï. àóèúï, æåðëçò- üåþòì æïçéâåâòì ïè ìòìüåèïìïú ïáâì õïîâåçåþò. èïãïäòàïæ, ìï- ïãåíüë ïè åüïðçå èõëäëæ 5.000 äïîïèæå ïíïþîåþì ïçé- âåâì, îïú íïèæâòäïæ ïî ïîòì æòæò àïíõï, àó ãïâòàâïäòìùò- íåþà, åâîëðòì ïí ïèåîòêòì èï- ãïäòàåþì, ìïæïú ãïúòäåþòà èïéïäòï ìïæïçéâåë àïíõòì äò- èòüò, èïãïäòàïæ ïøø-øò åì äò- èòüò 270.000 æëäïîì ïéùåâì, åâîëðïøò êò 100.000 åâîëì. àï- âïæ æåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ìïïãåíüëì õåäèûéâïíåäò ëàïî ûòûòêïøâòäò êò 5 000 äï- îòïí äòèòüì èúòîåæ ïî èòò÷- íåâì, àóèúï îëãëîú „üïþó- äïìàïí“ ìïóþïîøò ûòûòêïøâòä- æåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ðîëãîïèï ïîìåþóäò ôëîèòà ïîïåôåáüóîòï èï ãïíèïîüï, äòèòüò åüïðëþ- îòâïæ ãïòçîæåþï. „åîëâíóäò þïíêòì èëíïúå- èåþòà, ìïáïîàâåäëì êëèåîúò- óä þïíêåþøò 20 èòäòïîæò äï- îòì æåðëçòüåþò ïîòì ãïíàïâ- ìåþóäò. êïíëíòì èòõåæâòà, æå- ðëçòüåþòì æïçéâåâï âîúåä- æåþï èõëäëæ ôòçòêóîò ðòîå- þòì æåðëçòüåþçå ïè ïíãïîòøå- þòì öïèóîò èëúóäëþï æïïõ- äëåþòà 10.8 èòäòïîæò äïîòï. èåïíïþîåàï 96%-ì ìïêóàïî ïí- ãïîòøåþçå ãïíàïâìåþóäò ïáâì 5 000 äïîïèæå èëúóäëþòì àïíõï, øåìïþïèòìïæ, æåðëçòüå- þòì æïçéâåâï ðîïáüòêóäïæ ìîóäïæ èëòúïâì áâåñïíïøò ïî- ìåþóäò èåïíïþîååþòì 96%-ì. 5 000-äïîòïíò äòèòüò ïî ïîòì èúòîå, àóèúï ÷âåí ãâïáâì åâîë- êïâøòîàïí âïäæåþóäåþï îëè åì äòèòüò ðåîòëæóäïæ ãï- æïâõåæëà æï ãïâçïîæëà. îå- ôëîèòì ìïùñòì åüïðçå ãïîêâå- óäò ðïîïèåüîåþòà øåòî÷ï 5.000 äïîò”, - ïèþëþì ûòûòêïø- âòäò. ûòûòêïøâòäèï ôëíæøò ïêó- èóäòîåþóä àïíõòì èëúóäë- þïçåú òìïóþîï æï ïéíòøíï, îëè åì àïíõåþò ìîóäïæ ïæãòäëþ- îòâ þïçïîçå æïþïíææåþï. “2018ùåäì÷âåíââïîïóæëþà 12-æïí 13 èòäòëí äïîïèæå àïíõòì øåèëæòíåþïì. àóèúï, çóìüïæ îï àïíõï øåèëâï åì ìõâïæïìõâï ðïîïèåüîçåï æïèë- êòæåþóäò, èïà øëîòì åêëíëèò- êóî çîæïçå, ìïøóïäë õåäôï- ìåþòì èïüåþòì üåèðçå, ïìåâå æï- íïçëãåþòì èïüåþòì üåíæåíúò- åþçå æï ïìåâå òèïçåú àó îï òá- íåþï âïäóüòì êóîìò, îïæãïíïú ôòçòêóîò ðòîåþòì æåðëçòüå- þòì æòæò íïùòäò ìùëîåæ óúõë- óî âïäóüïøòï. øåìïþïèòìïæ, þåâîò îïè ãïíïðòîëþåþì òèïì àó îï àïíõï øåãîëâæåþï þïí- êåþòæïí. æåðëçòüåþòì æïçéâå- âòì ôëíæò ãïæïìïõïæòì ìïõòà èòéåþóä àïíõïì ôïìòïíò áï- éïäæåþòì ïæãòäëþîòâ þïçïî- çå æïïþïíæåì. ïè àïíõòà æïþï- äò îòìêòïíëþòì èáëíå ìïõïçò- íë âïäæåþóäåþåþòìï æï ìïõï- çòíë ëþäòãïúòåþòì øåìñòæâï èëõæåþï. øåìïþïèòìïæ, åì íòø- íïâì, îëè ôëíæøò ïêóèóäòîå- þóä àïíõïì ãïîêâåóäò ìïðîë- úåíüë ãïíïêâåàòú æïåîòúõå- þï, îïú ôëíæòì èëúóäëþòì çîæïì õåäì øåóùñëþì. øåòûäå- þï òàáâïì, îëè ôëíæòì ïîìåþë- þòæïí 5 ùäòì àïâçå, ðòîâåäò ìïèò þïíêòì øåèæåã íåþòìèòåîò þïíêòì ãïêëüîåþòì, ïí èàåäò ìòìüåèòìèëîéâåâòìøåèàõâåâï- øò ôëíæøò òáíåþï ìïêèïîòìò àïíõï, îïàï æåðëçòüïîåþò æïêèïñëôòäæíåí. êëíúåíüîï- úòï ìïêèïëæ æòæòï óæòæåì ìïè þïíêøò, àóèúï åì òèïì ïî íòø- íïâì, îëè ïè ìïèò þïíêòæïí îë- èåäòèåì îëè ðîëþäåèï øååáè- íïì ÷âåí ïè êîòçòìòì øåîþòäå- þïì âåî øåâûäåþà. ôëíæøò ñë- âåä ùåäì ãïæïòîòúõåþï àïíõï, ïèïì êòæåâ æïåîòúõåþï ìïðîë- úåíüë ìïîãåþåäòú, îëèåäòú 2018 ùäòìàâòì æïïõäëåþòà 7% òáíåþï”, - ïèþëþì ûòûòêïøâòäò. æåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ðîëãîïèïì ìêåðüòêóîïæ ïôï- ìåþì åáìðåîüåþòì íïùòäò. îë- ãëîú ìïþïíêë ìðåîëì åáìðåî- üò, ðîëôåìëîò äòï åäòïâï ãïíèïîüïâì, ïéíòøíóä ðîëã- îïèïì ôëîèïäóîò æïüâòîàâï óôîë ïáâì, âòæîå ðîïáüòêóäò. „æåðëçòüåþòì æïçéâåâòì ìòìüåèï ïîòì øåèëéåþóäò ùèòí- æï ôëîèïäóîïæ, òèòìàâòì îëè òàáâïì, ÷âåíàïí ïîòì æå- ðëçòüåòì æïçéâåâï. èïì ïî ãï- ï÷íòï ïîïíïòîò ìïãïîïíüòë ôóíáúòï æï ïîú èïìüòèóäòîå- þåäò ôóíáúòï. ìïãïîïíüòë ôóíáúòïøò âãóäòìõèëþ, ûïäò- ïí øåçéóæóäò èëúóäëþòì ãï- îïíüòïì 5.000 äïîì æï ïîú èïì- üòèóäòîåþåäòï òèòüëè, îëè èëìïõäåëþïì åì ðîëãîïèï ïî ïûäåâì òèòì ìüòèóäì, îëè âàáâïà, øåòüïíëì 5.000 äïîçå èåüòêëèåîúòóäþïíêåþøò.ïèïâ- æîëóäïæ èòíæï ãòàõîïà, òì- üëîòóäïæ ïìå ÷ïèëñïäòþæï, îëè ãïêëüîåþóä êëèåîúòó- äò þïíêòì âïäæåþóäåþåþò, îë- èåäòèå ìõâï öïíìïéò þïíêòìà- âòì ãïæïåþïîåþåþòíïà æï ïõäï ïìåà ðòîëþåþøò, îëúï óêâå ãï- îïíüòîåþóäò ïîòì ãïîêâåóäò ëæåíëþòì ïíïçéïóîåþï ìïõåä- èùòôëì èòåî, îëãëî èëòáúåâï åîëâíóäò þïíêò, òìåâ óçîóí- âåäñëôì àó ïîï æåðëçòüåþòì ãïæïþïîåþïì, ãïêëüîåþóäò þïíêòæïí öïíìïé þïíêçå, àó õåäì ïòéåþì æï ìïõåäèùòôëì æïïõïîöòíåþì àïíõïì. ïò, åì èëèåíüòú ïî ïîòì þë- äëèæå ãïîêâåóäò æï ÷ïèëñï- äòþåþóäò. ïèòüëè àâòàëí åì ìòìüåèï ïîòì ùèòíæï ôëîèïäó- îò õïìòïàòì, èïì êòæåâ ãïï÷íòï ùâîòäèïíò íïêäëâïíëþåþò, îëãëîòú ïîòì æåðëçòüåþòì ïíïçéïóîåþòì ìòìùîïôå, ãïïï÷- íòï èìõâòäèïíò íïêäëâïíëþåþò, îëãëîòú ïîòì èïãïäòàïæ êë- èåîúòóäò þïíêåþòì ìïîåçåîâë àïíõåþòì èëçòæâï, ïíïçéïóîå- þòì ôëíæøò. ôïáüëþîòâïæ, îë- ãëîú îåïäëþïè óêâå æïãâïíï- õï, êëèåîúòóäèï þïíêåþèï èêâåàîïæ æïóùòåì ìïðîëúåí- üë ãïíïêâåàì æåðëçòüåþçå, îëè ïòíïçéïóîëí ïè ìïæåðë- çòüë ìòìüåèïçå ãïùåóäò õïî- öåþò. ïèòüëè îïòèå æïæåþòàò èóõüòì èïüïîåþåäò, åì ìòìüå- èï âåî òáíåþï âåîú åêëíëèòêòì- àâòì æï âåîú ìïôòíïíìë ìåáüë- îòìàâòì. àó êïíëíèæåþäëþï æïòõâåùåþï æï àó ãïòçîæåþï ãïîïíüòîåþóäò àïíõòì ìòæò- æå, ãïèïîüòâæåþï þïíêòì ãï- êëüîåþòì øåèàõâåâïøò, ïíïçéï- óîåþòì ðîëúåæóîåþò, èïøòí øå- òûäåþï âòäïðïîïêëà îïéïú æïæåþòà ãïâäåíïçå, îëãëîú åêëíëèòêòìàâòì, òìå õïäõòìà- âòì“, - ïèþëþì åäòïâï. ðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòï îëãëî èòèæòíïîåëþì æåæëäïîòçïúòï ìïáïîàâåäëøò õëäë èàäòïí æåðëçòüåþøò äïîò- çïúòòì èï÷âåíåþåäò ãïòçïîæï 39,69%- òà, (òñë 5,036 èäîæ, ãïõæï 7,035 èäîæ). óúõëóîò âïäóüòà èòéåþóäò æåðëçò- üåþò êò ãïòçïîæï 3,91%-òà (òñë 13,266 èäîæ ãïõæï 13,786 èäîæ). îïèæåíïæ ïèïîàäåþì æåæëäïîòçï- úòòì ðëäòüòêï èëäëæòíåþì æï îëãëî øåòûäåþï øåôïìæåì èàïâîëþòì æï åîëâ- íóäò þïíêòì æïèëêòæåþóäåþï ïîìåþóä ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, ïèïìàïí æï- êïâøòîåþòà „þïíêåþò æï ôòíïíìåþò“ åêë- íëèòêòì åáìðåîü þåìë íïè÷ïâïûåì åìïóþ- îï. èòìò àáèòà, æåæëäïîòçïúòòì ðë- äòüòêòì ãïüïîåþòà, øåèúòîæåþï ìïâï- äóüë îñåâåþçå æïèëêòæåþóäåþï. àóè- úï èåëîå èõîòâ, ïéíòøíóäèï ðîëãîï- èïè ìåìõåþòì ãïûâòîåþï ãïèëòùâòï. „þóíåþîòâòï ìåìõåþøò ãïòçïîæï äï- îòì ùòäò, îëãëîú çóìüïæ èïõìëâì 2 èòäòïîæò äïîòà ãïòçïîæï äïîøò ãï- úåèóäò ìåìõò, åì ãïíïðòîëþï ôòçòêóî ðòîåþçå ãïúåèóäèï ìåìõèï, îïæãïí âò- úòà îëè øåòçéóæï 100.000 äïîïèæå ìåìõòì æëäïîøò ïéåþï æï èëìïõäåëþïì óíæï - ïî óíæï, èïòíú óõæåþï äïîøò ïòéëì ìåìõò, èïãîïè ïèïì ïõäïâì èåëîå èõïîåú, ãïçîæòäòï äïîøò ãïúåèóäò ìåìõåþòì ìïðîëúåíüò ãïíïêâåàò, óôîë çóìüïæ ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàò ãïçî- æòäòï ôòçòêóî ðòîåþçå ãïúåèóä ìï- èëèõèïîåþäë ìåìõåþçå. ïèïì ïáâì åîàò æïæåþòàò èõïîå òì îëè, âïäóüòì êóî- ìòì èëèïâïäò èåîñåëþòì èòèïîà óôîë èñïîò òáíåþï ÷âåíò ôòíïíìóîò ìåáüëîò, èïãîïè óïîñëôòàò òìïï îëè ìåìõò ãïû- âòîæï, ïèòüëè ûïäòïí îàóäòï òèòì àáèï, àó îï óôîë èíòøâíåäëâïíòï ôò- íïíìóîò ìüïþòäóîëþï àó òì îëè ìåìõò óôîëûâòîòï,ïèïììÿòîæåþïãïèëêâäåâï æï èëòàõëâì îïéïú ðåîòëæåþçå æïê- âòîâåþïì. îïú øååõåþï æåðëçòüåþì, þïíêåþì îïæãïí óÿòîà øåçéóæâåþòì ãïèë æë- äïîøò ãïìåìõåþï ìåìõòì, æïòùòï æåðë- çòüòì ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàåþèï æë- äïîøò, îïèïú ãïçïîæï èëüòâïúòï æë- äïîøò ÷ïæåþóä æåðëçòüåþçå, èåëîå èõîòâ, îëè äïîøò ûïäòïí ïîòì ãïçî- æòäò æåðëçòüåþòì èëúóäëþï, ïè çîæïøò ûïäòïí æòæò íïùòäò, øåòûäåþï íïõåâïîòú êò èëæòì èàïâîëþòì æåðë- çòüåþòì çîæïçå, ãïìóäò ùäòæïí èàïâ- îëþïè æïòùñë íïøàåþòì âïæòïí æåðëçò- üåþçå ãïíàïâìåþï, îïú ùäòì þëäëìà- âòì 400 àó 500 òñë,åì êò ÷âåíò ìïäïîå æåðëçòüåþòìàâòì ìïêèïëæ æòæ àïíõïì ùïîèëïæãåíì“, - ïéíòøíï þåìë íïè÷ïâï- ûåè. æåæëäïîòçïúòïìàïí æïêïâøòîåþòà, åêëíëèòêòì åáìðåîüò, èòõåòä æóíæóï èòò÷íåâì, îëè ïè èòèïîàóäåþòà õåäò- ìóôäåþòì æï åîëâíóäò þïíêòì èõîòæïí ìùëîò íïþòöåþò ãïæïòæãï. “æåæëäïîòçïúòòì ðëäòüòêï ïóúò- äåþåäòï, æï òì íïþòöåþò îïú ïè èòèïî- àóäåþòà ãïæïæãï åîëâíóäèï þïíêèï ìùëîòï. ãïîæï ïèòìï, þëäëì èòéåþóäò ãïæïùñâåüòäåþåþò, îëèåäòú ìïêîåæò- üë ðëäòüòêòì îåãóäòîåþòì ãïóèöë- þåìåþïì ãóäòìõèëþì, ûïäòïí èíòøâíåäë- âïíòï îëãëîú æåæëäïîòçïúòòì, òìå ÿïîþâïäòïíëþòì ðîëþäåèòì èëìïõìíå- äïæ. ïìå îëè, êòæåâ åîàõåä âòèåëîåþ, ïè èòèïîàóäåþòà ìùëîò íïþòöåþòï ãï- æïæãèóäò. øåòäåþï èõëäëæ âòìïóþ- îëà òèïçå, àó îëãëî ãïâïûäòåîëà æåæëäïîòçïúòòì ðëäòüòêï æï îï øåâ- èïüëà èïì, àóèúï òì, îïú ãïíõëîúòåä- æï íïèæâòäïæ óíæï ãïíõëîúòåäåþó- äòñë ãïúòåäþòà ïæîå”, - ãïíïúõïæï èò- õåòä æóíæóïè. øïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #521 Tebervali îåêäïèï
  5. 5. 5www.BFM.geTebervali 521# ðîòçèï ôëíæ „òïâíïíïì“ òîãâäòâ ïãëîåþóäò ìêïíæïäò ãîûåäæå- þï. 9 àåþåîâïäì ôëíæòì ìïáèòï- íëþïìàïí æïêïâøòîåþóä øåêòàõ- âåþì àþòäòìòì ìïáïäïáë ìïìïèïî- àäëøò îïèæåíòèå ìïïàòì ãïíèïâ- äëþïøò ðïìóõëþæï ôëíæòì æïè- ôóûíåþåäò ðïïüï þóîÿóäïûå. èò- ìò àáèòà, òì àþòäòìøò ôëíæòìà- âòì øïâò äïáòì ÷ïèëìïøëîåþäïæ ÷ïèëâòæï, ðîëêóîïüóîï êò ïúõï- æåþì, îëè „òïâíïíïì“ æëêóèåíüï- úòòì øåìùïâäòìïì ïîïåîàò ìïåÿ- âë êòàõâï ãï÷íæï. “ðïïüï þóîÿóäïûå, èøëþäòóî áïäïáøò àþòäòìøò ñëôíòì æîëì áòîïëþæï èïéïäò êäïìòì ìïìüóè- îëåþì, ìïæïú ãïíàïâìæåþëæï éï- èòìàåâòìàâòì”,-ïèòì øåìïõåþ “òïâ- íïíïì” ìïáèòì ðîëêóîëîèï èïòï öâïîøåòøâòäèï ìïáïäïáë ìïìï- èïîàäëøò ãïíïúõïæï. èòìòâå àáèòà, ìïóþïîòï ìïì- üóèîëì õïîöåþòì ïíïçéïóîåþï- çå, àþòäòìøò, ðïïüï þóîÿóäïûòì èøëþäòóî áïäïáøò, ìïæïú ôëí- æòì èòåî æïôòíïíìåþóäòï 40 ïàïì äïîçå èåüò ìïìüóèîëì õïîöåþòì ïìïíïçéïóîåþäïæ, èïøòí, îëæå- ìïú ðïïüï þóîÿóäïûå àþòäòìøòú ôäëþì óûîïâ áëíåþïì. èïòïèïòïèïòïèïòïèïòï öâïîøåòøâòäèïöâïîøåòøâòäèïöâïîøåòøâòäèïöâïîøåòøâòäèïöâïîøåòøâòäèï ïéíòøíï, îëè ïìåâå ôëíæ “òïâíïíïì” àïíõåþòàï ïîòì æïôòíïíìåþóäò þóîÿóäïûò- ìï æï èòìò èåóéäòì èãçïâîëþòì õïîöåþò. “ìïèùóõïîëæ, ãïèëûòåþòì òí- üåîåìò øåòûäåþï òàáâïì, îëè íï- ùòäëþîòâ æïêèïñëôòäæï. òèò- üëè, îëè íïùòä êòàõâåþçå ÷âåí âåî èòâòéåà æïèïöåîåþåäò æï ïèëèùóîïâò ðïìóõåþò. øåèòûäòï æïãòìïõåäëà îïèëæåíòèå íïùò- äò, îëèåäçåú âôòáîëþ, îëè æï- èïöåîåþäëþï ïêäæï. þïüëíò þïíêåþòì èòåî ïîïðîëôòäóîò ïáüòâå- þòì ôäëþï áâåñíòìàâòì îëè ìåîòëçóä ðîëþäåèïæ òáúï, ïèïçå ïîïåîàõåä òàáâï æï æïòùåîï. ìðåúòïäòìüåþò æï àïâïæ þòç- íåìòì ùïîèëèïæãåíäåþò õøòîïæ ìïóþîëþåí òèïçå, îëè èìãïâìò ìòüóïúòï ôïáüëþîòâïæ ìðëþì öïíìïé êëíêóîåíúòïì æï ìõâïæïìõ- âï þòçíåìòì ùïîèëèïæãåíåäì îàóä ðòîë- þåþøò ïñåíåþì. þòçíåìèåíåþò õøòîïæ ìïóþîëþåí òèïçå, îëè èïà ìåìõåþò èìõâòäò êëèåîúòóäò þïí- êåþòæïí ïáâà ïéåþóäò. øåæåãïæ, ïèï àó òè þïíêì ìîóäò ùâæëèï ïáâì èïà ôòíïíìóî èï÷âåíåþäåþçå æï, îëæåìïú, þïíêò êëíêó- îåíüòì ìïõòà øåæòì èïà þòçíåììåáüëîøò òìòíò ò÷ïãîåþòïí æï óÿòîà îåïäóîò êëí- êóîåíúòòì ãïùåâï. ãïîæï ïèòìï, þïíêåþì óçïîèïçïîò ôòíïíìóîò îåìóîìò ïáâà æï, ôïáüëþîòâïæ, àïâïæ ïôòíïíìåþåí ìïêóàïî ïîïðîëôòäóî þòçíåìåþì. ïîïðîëôòäóîò ïáüòâåþòì ôäëþòì êóàõòà, åîà–åîàò ãïèëî÷åóäòï ,,ìïáïî- àâåäëì þïíêò“. èïîàïäòï æéåòìïàâòì þïí- êòì èôäëþåäëþïøò ïéïîïï åì þòçíåìåþò æï òìòíò ìïåîàë ¸ëäæòíã „ìïáïîàâåäëì êï- ðòüïäòì” (ïù óêâå ñëôòäò BGEO öãóôò) áâåø åîàòïíæåþòïí, èïãîïè ìïáèåøò ÷ïõåæó- äò ïæïèòïíåþòìàâòì êïîãïæïï úíëþòäò, ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò, àó îëãëî øåæòëæï ,,ìïáïîàâåäëì þïíêò“ ìõâïæïìõâï þòçíåì- øò æï ìïêóàïîò ôòíïíìóîò îåìóîìòì õïî- öçå èóæèòâïæ ïôïîàëåþæï ïîïðîëôòäóî ìïáèòïíëþïì. ãïîæï ïèòìï, ,,ìïáïîàâåäëì þïíêìïú“ æï ,,ìïáïîàâåäëì êïðòüïäìïú“ åîàò æï òãòâå ïáúòëíåîåþò ¸ñïâà æï òèòì èüêòúå- þï, îëè þïíêì ïîïíïòîò ïîïðîëôòäóîò þòç- íåìò ïî ãïï÷íòï, ìïçëãïæëåþòìàâòì àâï- äåþøò íïúîòì øåñîïï èõëäëæ æï èåüò ïîï- ôåîò. “ìïáïîàâåäì êïðòüïäì” ïèëïôïîåþì àó BGEO öãóôì þïíêò ìïêóàïî þòçíåìåþì, ñâåäïè êïîãïæ òúòì, îëè ïè þòçíåìåþì ìùë- îåæ àïâïæ ïôòíïíìåþì, òïô ôóäìïú àïâïæ ïùâæòì, èïéïä ôòíïíìóî îåìóîììïú ïõïî- öïâì æï àóíæïú èïààâòì ìåìõòì èòúåèòì øåèàõâåâïøò ìïêóàïîò ôóäò åîàò öòþò- æïí èåëîåøò ãïæïïáâì. ïìå îëè, þïíêò ïìå ïæâòäïæ âåîú ìïçë- ãïæëåþïì ,,æïïþëäåþì“, âåîú þòçíåììåá- ,,ìïáïîàâåäëì þïíêòì“ þòçíåìïæ áúåóäò áâåñïíï üëîì æï âåîú ìðåúòïäòìüåþì - ôïáüòï, îëè æéåì áâåñïíï ,,ìïáïîàâåäëì“ þïíêòì þòçíåìïæ ïîòì áúåóäò æï èòìò ìïúåúåþò ôïáüëþîòâïæ ñâåäï þòçíåììôåîëì ùâæå- þï. ãïîêâåóä þòçíåììåáüëîøò ëîò êëíêó- îåíüò þòçíåìòú êòï èòì èôäëþåäëþïøò. æï îï ñâåäïçå ìïèùóõïîëï, àó ðîëúåìåþò ïìå ãïãîûåäæï, úëüï õïíøò ÷âåí èõëäëæ þïí- êåþòì ôïáüëþîòâ ìïêóàîåþïøò ïîìåþóäò èìõâòäò þòçíåìåþò æïãâî÷åþï æï òìåæïú îàóä èæãëèïîåëþïøò èñëôò þòçíåììåáüë- îò ìîóäïæ èïà êëíüîëäáâåø ãïæïâï. ãàïâïçëþà òè èàïâïî þòçíåìåþì, îë- èåäìïú ôïáüëþîòâïæ ,,ìïáïîàâåäëì þïí- êò“ ôäëþì æï ¸ëäæòíã ,,ìïáïîàâåäëì êï- ðòüïäòì“ áâåø ñïâì ãïåîàòïíåþóäò. ÌÏÆÏÇÉÂÅÂË ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,ÏÄÆÏ-ÌÏÆÏÇÉÂÅÂË ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,ÏÄÆÏ-ÌÏÆÏÇÉÂÅÂË ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,ÏÄÆÏ-ÌÏÆÏÇÉÂÅÂË ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,ÏÄÆÏ-ÌÏÆÏÇÉÂÅÂË ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,ÏÄÆÏ- ÃÒ“ ÆÏ ,,ÒÈÅÆÒ L”ÃÒ“ ÆÏ ,,ÒÈÅÆÒ L”ÃÒ“ ÆÏ ,,ÒÈÅÆÒ L”ÃÒ“ ÆÏ ,,ÒÈÅÆÒ L”ÃÒ“ ÆÏ ,,ÒÈÅÆÒ L” ìïæïçéâåâë þòçíåìøò þïíêò ôïáüëþîò- âïæ ëîò èìõâòäò êëèðïíòòì èôäëþåäòï, åìåíòï ,,ïäæïãò“ æï ,,òèåæò L” - ìïæïçéâå- âë þïçîòì ëîò äòæåîò êëèðïíòï. 2017 ùäòì 3 êâïîüäòì èëíïúåèåþòà, èëçòæóäò ðîå- èòåþòì èòõåæâòà êëèðïíòï ,,ïäæïãò“ èåëîå ïæãòäçåï æï èïí 64 èòäòëíò äïîòì èëçòæ- âï èëïõåîõï, èåìïèå ïæãòäçåï ,,òèåæò L” îë- èåäèïú 41 èòäòëíò äïîòì èëþòäòçåþï øåû- äë. ÔÏÎÈÏÚÅÂÜÓÄÒ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,ÔÏÎÈÏÚÅÂÜÓÄÒ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,ÔÏÎÈÏÚÅÂÜÓÄÒ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,ÔÏÎÈÏÚÅÂÜÓÄÒ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,ÔÏÎÈÏÚÅÂÜÓÄÒ ÞÒÇÍÅÌÒ - , ,ÖÒÐÒÌÒ“ ÆÏ ,,ÔÏÎÈÏÆÅÐË“,ÖÒÐÒÌÒ“ ÆÏ ,,ÔÏÎÈÏÆÅÐË“,ÖÒÐÒÌÒ“ ÆÏ ,,ÔÏÎÈÏÆÅÐË“,ÖÒÐÒÌÒ“ ÆÏ ,,ÔÏÎÈÏÆÅÐË“,ÖÒÐÒÌÒ“ ÆÏ ,,ÔÏÎÈÏÆÅÐË“ ôïîèïúåâüóäò þòçíåìò áâåñïíïøò åîà- åîàò ñâåäïçå èëèãåþòïíò ìåáüëîòï, åì ñâåäïôåîò îëãëî ãïèëåðïîåþëæïà þïí- êòì ïáúòëíåîåþì æï, þóíåþîòâòï, þòçíåì- ìåáüëîòì ïàâòìåþïú èïîüòâïæ èëõæï. ïáïú þïíêò ëî ñâåäïçå èìõâòä êëèðïíòïì ôäëþì, åìåíòï - ..öòðòìò“ æï ,,ôïîèïæåðë“. ïéìïíòøíïâòï, îëè ,,ôïîèïæåðë“ ìùëîåæ èòèæòíïîå ùåäì øåòûòíåì æï åì ëîò êëèðï- íòï åîàïæ ïéåþóäò þïçïîçå ñâåäïçå èï- éïä ùòäì òêïâåþåí. ÌÏÈÅÆÒÚÒÍËÌÏÈÅÆÒÚÒÍËÌÏÈÅÆÒÚÒÍËÌÏÈÅÆÒÚÒÍËÌÏÈÅÆÒÚÒÍË ÊËÎÐËÎÏÚÒÏ - ,,ÅÂÅÁÌÒ“ÊËÎÐËÎÏÚÒÏ - ,,ÅÂÅÁÌÒ“ÊËÎÐËÎÏÚÒÏ - ,,ÅÂÅÁÌÒ“ÊËÎÐËÎÏÚÒÏ - ,,ÅÂÅÁÌÒ“ÊËÎÐËÎÏÚÒÏ - ,,ÅÂÅÁÌÒ“ „ìïèåæòúòíë êëîðëîïúòï åâåáìò“ áâåñ- íòì èïìøüïþòà ñâåäïçå èìõâòäò ¸ëìðòüï- äóîò áìåäòï, îëèåäòú æéåòìïàâòì ìïáïî- àâåäëì 6 îåãòëíøò 76 êäòíòêòà ïîòì ùïî- èëæãåíòäò. ìôåîëì ìðåúòïäòìüåþò õøòîïæ ìïóþ- îëþåí òèïçå, îëè ôïîèïúåâüóä êëèðïíò- åþì êäòíòêåþòìï æï ìïæïçéâåâë êëèðïíòå- þòì èïîàâòì óôäåþï ïåêîûïäëà, âòíïòæïí èìãïâìò ìòüóïúòï ïôåîõåþì þïçïîçå êëí- êóîåíúòïì æï õåäì óøäòì ôïìåþòì øåèúò- îåþïì. àóèúï, îëæòì òñë ,,ìïáïîàâåäëì þïíêò“ îïòèå ùåìì åèëî÷òäåþëæï. ÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒ - M2ÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒ - M2ÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒ - M2ÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒ - M2ÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒ - M2 ìïèøåíåþäë þòçíåìòì åîà-åîàò ñâåäï- çå èìõâòäò êëèðïíòï ìïèøåíåþäë þòçíåìòì åîà-åîàò ñâåäïçå èìõâòäò êëèðïíòï è2- òú ìùëîåæ ,,ìïáïîàâåäëì þïíêòì“ ôïáüëþ- îòâ èôäëþåäëþïøòï æï ïèïçå ïîïåîàõåä ãïèëóàáâïèà ðîëüåìüò êëíêóîåíüò ìïè- øåíåþäë êëèðïíòåþòì ùïîèëèïæãåíäåþì. ÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏ ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòåþò æï ¸åìåþò - GWP, ,,èúõåàòì ùñïäò“, ,,îóìàïâòì ùñï- äò“ - ,,ìïáïîàâåäëì êïðòüïäòì“ ìïêóàîå- þïøòï ìïáïîàâåäëøò ùñïäèëèïîïãåþòì ùïè- ñâïíò êëèðïíòï GWP, îëèåäòú 400 000 èåü ïþëíåíüì åèìïõóîåþï æï ãïîæï ïèòìï ,,èúõå- àòì ùñïäò“ æï ,,îóìàïâòì ùñïäòú“. àïâïæ ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòåþò, îïèæåíòèå ¸åìì ôäëþåí, èïà øëîòì - ,,ìïãóîïèë¸åìì“ ,,ýòíâïä¸åì“, ,,þëæëîíï¸åìì“. ÌÏÆÒÌÜÎÒÞÓÚÒË ÊËÈÐÏÍÒÏ -ÌÏÆÒÌÜÎÒÞÓÚÒË ÊËÈÐÏÍÒÏ -ÌÏÆÒÌÜÎÒÞÓÚÒË ÊËÈÐÏÍÒÏ -ÌÏÆÒÌÜÎÒÞÓÚÒË ÊËÈÐÏÍÒÏ -ÌÏÆÒÌÜÎÒÞÓÚÒË ÊËÈÐÏÍÒÏ - TELIANI TRADING GEORGIATELIANI TRADING GEORGIATELIANI TRADING GEORGIATELIANI TRADING GEORGIATELIANI TRADING GEORGIA ìïæòìüîòþóúòë êëèðïíòï àåäòïíò àîï- æòíã Gåëîãòï 2006 ùåäì æïôóûíæï ïæãò- äëþîòâò æï òèðëîüòîåþóäò ìïìèåäåþòì æòìüîòþóüëîïæ. òãò 47%-ïíò þïçîòì ùò- äòà äòæåîòï þëàäòì éâòíòì êïüåãëîòï- øò. ïõæåíì óïèîïâò ìïõåëþòì ïäêë¸ëäó- îò àó ïîïïäêë¸ëäóîò ìïìèåäåþòì æòìü- îòþóúòïì, îëèåäàï íïùòäìïú áâåèëà øå- èëãàïâïçåþà. ÉÂÒÍÒÌ ÊËÈÐÏÍÒÏÉÂÒÍÒÌ ÊËÈÐÏÍÒÏÉÂÒÍÒÌ ÊËÈÐÏÍÒÏÉÂÒÍÒÌ ÊËÈÐÏÍÒÏÉÂÒÍÒÌ ÊËÈÐÏÍÒÏ - ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ- ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ- ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ- ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ- ÀÅÄÒÏÍÒ ÂÅÄÒ åîà-åîàò ñâåäïçå èìõâòäò éâòíòì èùïîèëåþåäò êëèðïíòï, îëèåäòú ìïêóàï- îò ðîëæóáúòòì îåïäòçïúòïì ïõæåíì, îë- ãëîú áïîàóä ïìåâå óúõëóî þïçîåþçå. ÄÓÆÒÌ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,¨ÅÒÍÅÊÅÍÒ“,ÄÓÆÒÌ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,¨ÅÒÍÅÊÅÍÒ“,ÄÓÆÒÌ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,¨ÅÒÍÅÊÅÍÒ“,ÄÓÆÒÌ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,¨ÅÒÍÅÊÅÍÒ“,ÄÓÆÒÌ ÞÒÇÍÅÌÒ - ,,¨ÅÒÍÅÊÅÍÒ“, ,,ÏÒÌÒ“, ,,ØÏÂÒ ÄËÈÒ“,,ÏÒÌÒ“, ,,ØÏÂÒ ÄËÈÒ“,,ÏÒÌÒ“, ,,ØÏÂÒ ÄËÈÒ“,,ÏÒÌÒ“, ,,ØÏÂÒ ÄËÈÒ“,,ÏÒÌÒ“, ,,ØÏÂÒ ÄËÈÒ“ ,,ìïáïîàâåäëì êïðòüïäò“ äóæòì þòç- íåìòà þëäë ðåîòëæøò æïòíüåîåìæï æï öåî áïîõíòì ïøåíåþòì óôäåþï èëòðëâï ,,¸åòíå- êåíòìãïí“, øåèæåã áïîàóäò äóæò ,,ïòìòì“ ÷ïèëìõèï æïòùñë æï ìóä îïèæåíòèå æéòì ùòí êëèðïíòï ,,øïâò äëèò“ 3.2 èòäòëí æë- äïîïæ òñòæï, îòìò èåøâåëþòàïú ïè þïçïî- çåú óæòæåì ùòäì æïòêïâåþì. ÏÎÏÏÄÊ˨ËÄÓÎÒÏÎÏÏÄÊ˨ËÄÓÎÒÏÎÏÏÄÊ˨ËÄÓÎÒÏÎÏÏÄÊ˨ËÄÓÎÒÏÎÏÏÄÊ˨ËÄÓÎÒ ÌÏÌÈÅÄÅÞÒ - ,,ÊÏÈÐÏ“ÌÏÌÈÅÄÅÞÒ - ,,ÊÏÈÐÏ“ÌÏÌÈÅÄÅÞÒ - ,,ÊÏÈÐÏ“ÌÏÌÈÅÄÅÞÒ - ,,ÊÏÈÐÏ“ÌÏÌÈÅÄÅÞÒ - ,,ÊÏÈÐÏ“ òìå îëãëî èëõæåþëæï, îëè ìïêóàïîò ìïúåúåþòà þïíêì ïîïïäêë¸ëäóîò ìïìèå- äåþòì þòçíåìøò âåî øååéùòï. êëèðïíòï ,,êïè- ðï“ 2008 ùåäì øåòáèíï æï èëèõèïîåþäåþì ùâåíåþòìï æï íåáüîåþòì ïìëîüòèåíüì ìàï- âïçëþì. ×ÏÌÏÎÒÚÕÒ ÏÐÏÎÏÜÅÞÒ×ÏÌÏÎÒÚÕÒ ÏÐÏÎÏÜÅÞÒ×ÏÌÏÎÒÚÕÒ ÏÐÏÎÏÜÅÞÒ×ÏÌÏÎÒÚÕÒ ÏÐÏÎÏÜÅÞÒ×ÏÌÏÎÒÚÕÒ ÏÐÏÎÏÜÅÞÒ - EXPRESS PEY- EXPRESS PEY- EXPRESS PEY- EXPRESS PEY- EXPRESS PEY ìïçëãïæëåþïì êïîãïæ åèïõìëâîåþï ,,ìï- áïîàâåäëì þïíêòì“ èòåî øåèëàïâïçåþóäò æåèðòíãòì üòðòóîò èïãïäòàò, îëæåìïú ðòîâåä åüïðçå êëíêóîåíüåþòìãïí ãïíìõ- âïâåþòà ïî þïçïîçå èëþòäóî ëðåîïüëîåþ- çå àïíõòì ÷ïîòúõâòì ìïôïìóîò, àóèúï, îë- æåìïú þïçîòæïí êëíêóîåíüåþòì íïùòäò ÷ï- èëòøëîï ôïìåþòì çîæïèïú ïî æïïñëâíï. ,,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌ,,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌ,,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌ,,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌ,,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÞÏÍÊÒÌ Ó Í Ò Â Å Î Ì Ò Ü Å Ü Ò “Ó Í Ò Â Å Î Ì Ò Ü Å Ü Ò “Ó Í Ò Â Å Î Ì Ò Ü Å Ü Ò “Ó Í Ò Â Å Î Ì Ò Ü Å Ü Ò “Ó Í Ò Â Å Î Ì Ò Ü Å Ü Ò “ þïíêèï ìïêóàïîò óíòâåîìòüåüòú øåáè- íï, ìïæïú þòçíåìòì ïæèòíòìüîòîåþòì þïêï- äïâîåþòì æï èïãòìüîïíüåþòì ãïíïàäåþïì óçîóíâåäñëôì. çåèëà èëúåèóäò þòçíåìåþò èúòîå ÷ï- èëíïàâïäòï òè òíüåîåìåþòæïí, îëèåäòú „ìïáïîàâåäëì þïíêòì“ öãóôì ãïï÷íòï áïî- àóä þòçíåìøò. ïéìïíòøíïâòï, îëè ¸ëäæòí- ãóî æëíåçå ïîïðîëôòäóîò ìïáèòïíëþòì îåãóäòîåþïìàïí æïêïâøòîåþòà, èóæèò- âïæ òìèòì ìïóþîåþò îëãëîú ìïêïíëíèæåþ- äë, òìå ïéèïìîóäåþåäò õåäòìóôäåþòì æëíåçå. àóèúï, ïè æîëèæå áèåæòàò æï åôåáüóîò íïþòöåþò ïî ÷ïíì. îàóäò ìïàá- èåäòï îïì óêïâøòîæåþï ïìåàò óèëáèåæë- þï. ÷íæåþï æïìïþóàåþóäò åÿâåþò, èóøïëþì àó ïîï ûäòåîò æï ãïâäåíòïíò ìïþïíêë äë- þòì ãïâäåíï ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíëì ùïî- èëèïæãåíäåþçå, îëèåäòú, àïâì èõîòâ, åäòüóîò êëîóôúòïçå èòóàòàåþì, àó óþ- îïäëæ ðëäòüòêóîò òèðëüåíúòòì æïèìï- õóîåþïï ìïáèòì ùïèëùñåþï æï þëäëèæå âåî èòñâïíï. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå òïâíïíïè îï ¸áèíï?! - ðîëêóîïüóîï ãïèáîïä èòäòëíåþì åûåþì ÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅ,ÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅ,ÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅ,ÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅ,ÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅ, ÌÏÊÓÀÏÎ ÁÏÄÏÁØÒ,ÌÏÊÓÀÏÎ ÁÏÄÏÁØÒ,ÌÏÊÓÀÏÎ ÁÏÄÏÁØÒ,ÌÏÊÓÀÏÎ ÁÏÄÏÁØÒ,ÌÏÊÓÀÏÎ ÁÏÄÏÁØÒ, ÀÞÒÄÒÌØÒ ÑËÔÍÒÌÀÞÒÄÒÌØÒ ÑËÔÍÒÌÀÞÒÄÒÌØÒ ÑËÔÍÒÌÀÞÒÄÒÌØÒ ÑËÔÍÒÌÀÞÒÄÒÌØÒ ÑËÔÍÒÌ ÆÎËÌ ÁÒÎÏËÞÆÏÆÎËÌ ÁÒÎÏËÞÆÏÆÎËÌ ÁÒÎÏËÞÆÏÆÎËÌ ÁÒÎÏËÞÆÏÆÎËÌ ÁÒÎÏËÞÆÏ ÈÏÉÏÄÒ ÊÄÏÌÒÌÈÏÉÏÄÒ ÊÄÏÌÒÌÈÏÉÏÄÒ ÊÄÏÌÒÌÈÏÉÏÄÒ ÊÄÏÌÒÌÈÏÉÏÄÒ ÊÄÏÌÒÌ ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÌ,ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÌ,ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÌ,ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÌ,ÌÏÌÜÓÈÎËÅÞÌ, ÌÏÆÏÚÌÏÆÏÚÌÏÆÏÚÌÏÆÏÚÌÏÆÏÚ ÃÏÍÀÏÂÌÆÅÞËÆÏÃÏÍÀÏÂÌÆÅÞËÆÏÃÏÍÀÏÂÌÆÅÞËÆÏÃÏÍÀÏÂÌÆÅÞËÆÏÃÏÍÀÏÂÌÆÅÞËÆÏ ÉÏÈÒÌ ÀÅÂÒÌÀÂÒÌ.ÉÏÈÒÌ ÀÅÂÒÌÀÂÒÌ.ÉÏÈÒÌ ÀÅÂÒÌÀÂÒÌ.ÉÏÈÒÌ ÀÅÂÒÌÀÂÒÌ.ÉÏÈÒÌ ÀÅÂÒÌÀÂÒÌ. ÏÌÅÂÅ, ÔËÍÆÒÌÏÌÅÂÅ, ÔËÍÆÒÌÏÌÅÂÅ, ÔËÍÆÒÌÏÌÅÂÅ, ÔËÍÆÒÌÏÌÅÂÅ, ÔËÍÆÒÌ ÀÏÍÕÅÞÒÀÏÏÀÏÍÕÅÞÒÀÏÏÀÏÍÕÅÞÒÀÏÏÀÏÍÕÅÞÒÀÏÏÀÏÍÕÅÞÒÀÏÏ ÏÍÏÇÉÏÓÎÅÞÓÄÒÏÍÏÇÉÏÓÎÅÞÓÄÒÏÍÏÇÉÏÓÎÅÞÓÄÒÏÍÏÇÉÏÓÎÅÞÓÄÒÏÍÏÇÉÏÓÎÅÞÓÄÒ ÞÏÜËÍÒ ÐÏÏÜÏÌ ÆÏÞÏÜËÍÒ ÐÏÏÜÏÌ ÆÏÞÏÜËÍÒ ÐÏÏÜÏÌ ÆÏÞÏÜËÍÒ ÐÏÏÜÏÌ ÆÏÞÏÜËÍÒ ÐÏÏÜÏÌ ÆÏ ÈÒÌÒ ÈÅÓÉÄÒÌÈÒÌÒ ÈÅÓÉÄÒÌÈÒÌÒ ÈÅÓÉÄÒÌÈÒÌÒ ÈÅÓÉÄÒÌÈÒÌÒ ÈÅÓÉÄÒÌ ÈÃÇÏÂÎËÞÒÌÈÃÇÏÂÎËÞÒÌÈÃÇÏÂÎËÞÒÌÈÃÇÏÂÎËÞÒÌÈÃÇÏÂÎËÞÒÌ ÕÏÎÖÅÞÒ,ÕÏÎÖÅÞÒ,ÕÏÎÖÅÞÒ,ÕÏÎÖÅÞÒ,ÕÏÎÖÅÞÒ, îïú ÷âåíò ïçîòà ïè åüïðçå ïè ìïêòàõåþçå ðïìóõåþò ïèëèùóîï- âïæ ïî ñëôòäï ãïúåèóäò. ìïþë- äëë öïèøò æïêòàõâïè ìïêèïëæ êëîåáüóäïæ ÷ïòïîï. îïú øååõå- þï øåèæãëè ãïæïùñâåüòäåþåþì, øåôïìæåþï ìïáèåøò ïîìåþóäò ñâå- äï èüêòúåþóäåþï åîàëþäòëþï- øò. îïú øååõåþï ãïíèåëîåþòà æï- êòàõâïì, ïè åüïðçå ìïóþïîòï, îëè ïîìåþóäò êòàõâåþò ÷âåí èòåî æï- òìâï æï òè øåèàõâåâïøò àó ãïèë- ûòåþïì øåèæãëèò åüïðòìàâòì ãï- ó÷íæåþï æïèïüåþòàò êòàõâï, øå- ìïûäëï èïí êâäïâ ãïìúåì êòàõ- âåþì ðïìóõò, ïìåàò êòàõâåþòì ïî- ìåþëþòì øåèàõâåâïøò, øåòûäåþï êâäïâ æïæãåì þóîÿóäïûòì æï- êòàõâòì ìïÿòîëåþï”, - ãïíïúõïæï èïòï öâïîøåòøâòäèï. ðïïüï þóîÿóäïûåèðïïüï þóîÿóäïûåèðïïüï þóîÿóäïûåèðïïüï þóîÿóäïûåèðïïüï þóîÿóäïûåè ìïìï- èïîàäë ìõæëèòì øåìâåíåþïçå ýóîíïäòìüåþàïí êëèåíüïîò ãïï- êåàï. èòìò àáèòà, òì ìïãïèëûòåþë ðîëúåìòà êèïñëôòäòï. ”ñâåäïôåîò èòèæòíïîåëþì ûï- äòïí êëîåáüóäïæ, ìïáèòïíïæ. ûï- äòïí êïîãòï, îëè ñâåäïôåîò õæå- þï êëîåáüóäïæ. ûïäòïí êïîãòï, îëè æéåâïíæåäò øåõâåæîï æãå- þï. æï ñâåäïôåîì æïåìèåâï ùåî- üòäò. èå ûïïí êèïñëôòäò âïî æéå- âïíæåäò æéòà”, - ãïíïúõïæï þóî- ÿóäïûåè. èòìòâå àáèòà, ìïáèå àòàòæïí ãïèëùëâòäòï æï, îåïäóîïæ, èïì ìòêåàòì êåàåþòì ãïèë åæïâåþòïí. „ÆÉÅÌ ÒÌÜËÎÒÓÄÒ„ÆÉÅÌ ÒÌÜËÎÒÓÄÒ„ÆÉÅÌ ÒÌÜËÎÒÓÄÒ„ÆÉÅÌ ÒÌÜËÎÒÓÄÒ„ÆÉÅÌ ÒÌÜËÎÒÓÄÒ ÆÉÅÏ. ÃÒÕÏÎËÆÅÀÆÉÅÏ. ÃÒÕÏÎËÆÅÀÆÉÅÏ. ÃÒÕÏÎËÆÅÀÆÉÅÏ. ÃÒÕÏÎËÆÅÀÆÉÅÏ. ÃÒÕÏÎËÆÅÀ ÑÂÅÄÏÌ, ÎËÈ ÆÉÅÌÑÂÅÄÏÌ, ÎËÈ ÆÉÅÌÑÂÅÄÏÌ, ÎËÈ ÆÉÅÌÑÂÅÄÏÌ, ÎËÈ ÆÉÅÌÑÂÅÄÏÌ, ÎËÈ ÆÉÅÌ ÌÒÊÅÀÅ ÏÎÒÌÌÒÊÅÀÅ ÏÎÒÌÌÒÊÅÀÅ ÏÎÒÌÌÒÊÅÀÅ ÏÎÒÌÌÒÊÅÀÅ ÏÎÒÌ ÆÏÌÖÏÆÒ ÆÏ ÓÍÆÏÆÏÌÖÏÆÒ ÆÏ ÓÍÆÏÆÏÌÖÏÆÒ ÆÏ ÓÍÆÏÆÏÌÖÏÆÒ ÆÏ ÓÍÆÏÆÏÌÖÏÆÒ ÆÏ ÓÍÆÏ ÃÏÈËÊÒÀÕËÍ ÒÌÃÏÈËÊÒÀÕËÍ ÒÌÃÏÈËÊÒÀÕËÍ ÒÌÃÏÈËÊÒÀÕËÍ ÒÌÃÏÈËÊÒÀÕËÍ ÒÌ ÏÆÏÈÒÏÍÒ, ÂÒÌÏÚÏÆÏÈÒÏÍÒ, ÂÒÌÏÚÏÆÏÈÒÏÍÒ, ÂÒÌÏÚÏÆÏÈÒÏÍÒ, ÂÒÌÏÚÏÆÏÈÒÏÍÒ, ÂÒÌÏÚ ÏÈÆÅÍÒ ÌÒÊÅÀÅÏÈÆÅÍÒ ÌÒÊÅÀÅÏÈÆÅÍÒ ÌÒÊÅÀÅÏÈÆÅÍÒ ÌÒÊÅÀÅÏÈÆÅÍÒ ÌÒÊÅÀÅ ÏÁÂÌ ÃÏÊÅÀÅÞÓÄÒ.ÏÁÂÌ ÃÏÊÅÀÅÞÓÄÒ.ÏÁÂÌ ÃÏÊÅÀÅÞÓÄÒ.ÏÁÂÌ ÃÏÊÅÀÅÞÓÄÒ.ÏÁÂÌ ÃÏÊÅÀÅÞÓÄÒ. èïãîïè, îï âáíïà, âíïõëà. òèå- æò âòáëíòëà, îëè ìïèïîàïäò òá- íåþï“, - ãïíïúõïæï þóîÿóäïûåè. ìïáïîàâåäëì èàïâïîèï ðîë- êóîïüóîïè ôëíæ “òïâíïíïì” õåä- èûéâïíåäò ðòîåþòì èòèïîà ìïèìï- õóîåëþîòâò èæãëèïîåëþòì ãïèë- ñåíåþòà æòæò ëæåíëþòà àïíõå- þòì øåìïûäë èòàâòìåþï-ãïôäïíã- âòì ìïáèåçå ãïèëûòåþï 20 ìåáüåè- þåîì æïòùñë, îïìïú ìïôóûâäïæ æïåæë “ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì” ãïí- úõïæåþï. ëîãïíòçïúòïè ìïãïèëûò- åþë óùñåþïì èòèïîàï, îëè ôëíæ “òïâíïíïì” õåäèûéâïíåäò ðòîåþòì èõòîòæïí øåìïûäëï ïæãòäò ¸áë- íëæï ìïáâåäèëáèåæë èòçíåþòìà- âòì èëðëâåþóäò àïíõåþòì ïîï- èòçíëþîòâïæ õïîöâïìï æï èïîà- äìïùòíïïéèæåãë èòàâòåþïì. ëî- ãïíòçïúòòì ùïîèëèïæãåíäòì, ïí-ïí-ïí-ïí-ïí- æîòï ãâòæòïíòìæîòï ãâòæòïíòìæîòï ãâòæòïíòìæîòï ãâòæòïíòìæîòï ãâòæòïíòì àáèòà, èíòøâ- íåäëâïíòï ìïçëãïæëåþïøò ïîìå- þóä êòàõâåþì øåìïþïèòìò ðïìóõå- þò ãïåúåì. „îï àáèï óíæï, ôëíæ „òïâíï- íïìàïí“ æïêïâøòîåþòà, ìïçëãï- æëåþïøò þåâîò êòàõâï ïîìåþëþì. ÷âåí èòâèïîàåà ðîëêóîïüóîïì, îëè ÷ïüïîåþóäòñë ãïèëûòåþï ôëíæòì ìïáèòïíëþïìàïí æïêïâøò- îåþòà òèæåíïæ, îïèæåíïæïú èíòø- âíåäëâïíòï „òïâíïíïì“ òîãâäòâ ïîìåþóä êòàõâåþì òíìüòüóúòó- îïæ ãïèïîàóäò ðïìóõåþò ãïåúåì. ìïçëãïæëåþï òèìïõóîåþì ñâåäï ìïåÿâë ãïîåèëåþïçå ïèëèùóîïâò ðïìóõò èòòéëì àó ìïæ èòæòëæï èëìïõäåëþòìãïí øåãîëâåþóäò àïíõåþò. îïèæåíïæ èòçíëþîòâïæ õëîúòåäæåþëæï àïíõåþòì õïîö- âòì ðîëúåìò æï, çëãïæïæ, øååìï- þïèåþï àó ïîï ìòíïèæâòäåì òì ìï- åÿâë ãïîåèëåþåþò, îëèåäòú ôëíæ „òïâíïíïì“ òîãâäòâ ïîìå- þëþì. ðïïüï þóîÿóäïûòì æï ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþòì èõîòæïí êåà- æåþï ãïíúõïæåþåþò, îëè ìïáèå àï- âòæïí þëäëèæå øåàòàõíòäòï æï àóîèå ôëíæøò ñâåäïôåîò êïíë- íòåîïæ õëîúòåäæåþëæï. àóèúï, ÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅÌÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅÌÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅÌÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅÌÐÏÏÜÏ ÞÓÎßÓÄÏÛÅÌ ØÅÂÏÕÌÅÍÅÞ, ÎÏÌÏÚØÅÂÏÕÌÅÍÅÞ, ÎÏÌÏÚØÅÂÏÕÌÅÍÅÞ, ÎÏÌÏÚØÅÂÏÕÌÅÍÅÞ, ÎÏÌÏÚØÅÂÏÕÌÅÍÅÞ, ÎÏÌÏÚ ÏÎ ÊÎÛÏÄÏÂÌÏÎ ÊÎÛÏÄÏÂÌÏÎ ÊÎÛÏÄÏÂÌÏÎ ÊÎÛÏÄÏÂÌÏÎ ÊÎÛÏÄÏÂÌ ÊÏÍËÍÒ, ÊÎÛÏÄÏÂÌÊÏÍËÍÒ, ÊÎÛÏÄÏÂÌÊÏÍËÍÒ, ÊÎÛÏÄÏÂÌÊÏÍËÍÒ, ÊÎÛÏÄÏÂÌÊÏÍËÍÒ, ÊÎÛÏÄÏÂÌ ÙÅÌÒÅÎÅÞÏ.ÙÅÌÒÅÎÅÞÏ.ÙÅÌÒÅÎÅÞÏ.ÙÅÌÒÅÎÅÞÏ.ÙÅÌÒÅÎÅÞÏ. ÎÏÌÏÊÂÒÎÂÅÄÒÏ,ÎÏÌÏÊÂÒÎÂÅÄÒÏ,ÎÏÌÏÊÂÒÎÂÅÄÒÏ,ÎÏÌÏÊÂÒÎÂÅÄÒÏ,ÎÏÌÏÊÂÒÎÂÅÄÒÏ, ÔËÍÆÒÌÔËÍÆÒÌÔËÍÆÒÌÔËÍÆÒÌÔËÍÆÒÌ ÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒ ÚÆÒÄËÞÅÍ ÌÏÁÈÅÌÚÆÒÄËÞÅÍ ÌÏÁÈÅÌÚÆÒÄËÞÅÍ ÌÏÁÈÅÌÚÆÒÄËÞÅÍ ÌÏÁÈÅÌÚÆÒÄËÞÅÍ ÌÏÁÈÅÌ ÐËÄÒÜÒÊÓÎÒÐËÄÒÜÒÊÓÎÒÐËÄÒÜÒÊÓÎÒÐËÄÒÜÒÊÓÎÒÐËÄÒÜÒÊÓÎÒ ÌÏÎ×ÓÄÒ ÆÏÓÆËÍÌÏÎ×ÓÄÒ ÆÏÓÆËÍÌÏÎ×ÓÄÒ ÆÏÓÆËÍÌÏÎ×ÓÄÒ ÆÏÓÆËÍÌÏÎ×ÓÄÒ ÆÏÓÆËÍ ÆÏ ÌÏÈÏÎÀÄÅÞÎÒÂÒÆÏ ÌÏÈÏÎÀÄÅÞÎÒÂÒÆÏ ÌÏÈÏÎÀÄÅÞÎÒÂÒÆÏ ÌÏÈÏÎÀÄÅÞÎÒÂÒÆÏ ÌÏÈÏÎÀÄÅÞÎÒÂÒ ÌÒÞÎÜÑÒÆÏÍÌÒÞÎÜÑÒÆÏÍÌÒÞÎÜÑÒÆÏÍÌÒÞÎÜÑÒÆÏÍÌÒÞÎÜÑÒÆÏÍ ÃÏÒÑÂÏÍËÍ, ÀÓÈÚÏÃÏÒÑÂÏÍËÍ, ÀÓÈÚÏÃÏÒÑÂÏÍËÍ, ÀÓÈÚÏÃÏÒÑÂÏÍËÍ, ÀÓÈÚÏÃÏÒÑÂÏÍËÍ, ÀÓÈÚÏ ÒÈÅÆÒ ÈÏÁÂÌÒÈÅÆÒ ÈÏÁÂÌÒÈÅÆÒ ÈÏÁÂÌÒÈÅÆÒ ÈÏÁÂÌÒÈÅÆÒ ÈÏÁÂÌ „ÞÓÎÓÌÒÀ ÈËÚÓÄ„ÞÓÎÓÌÒÀ ÈËÚÓÄ„ÞÓÎÓÌÒÀ ÈËÚÓÄ„ÞÓÎÓÌÒÀ ÈËÚÓÄ„ÞÓÎÓÌÒÀ ÈËÚÓÄ ÞÓÉÏÄÜÅÎÒÏÌ“ÞÓÉÏÄÜÅÎÒÏÌ“ÞÓÉÏÄÜÅÎÒÏÌ“ÞÓÉÏÄÜÅÎÒÏÌ“ÞÓÉÏÄÜÅÎÒÏÌ“ ÔÏÎÆÏ ÏÅÕÆÅÞÏ.ÔÏÎÆÏ ÏÅÕÆÅÞÏ.ÔÏÎÆÏ ÏÅÕÆÅÞÏ.ÔÏÎÆÏ ÏÅÕÆÅÞÏ.ÔÏÎÆÏ ÏÅÕÆÅÞÏ. èíòøâíåäëâïíòï ïéâíòøíë, îëè ÷âåí óæïíïøïóäëþòì ðîå- çóèôúòïì ïî âïîéâåâà æï ïðîò- ëîò æïèíïøïâåæ ïîïâòì âïúõïæåþ. òèåæò èïáâì óèëêäåì æîëøò æïò- æåþï ðîëêóîïüóîòì èëêâäåâòì øåæåãåþò æï ìïþëäëëæ ãïòîêâå- âï õïîöïâæï àó ïîï þóîÿóäïûå õïäõòì ôóäì ìïêóàïîò êåàòä- æéåëþòìàâòì“, - ãïíïúõïæï ïíæ- îòï ãâòæòïíèï. íïàòï èïòìóîïûåíïàòï èïòìóîïûåíïàòï èïòìóîïûåíïàòï èïòìóîïûåíïàòï èïòìóîïûå
  6. 6. 6 www.BFM.ge #521 Tebervali Sic! áïîàóä îåïäëþïøò þòçíåìæïâåþò ïõï- äò õòäò ïî ïîòì. ùòíï õåäòìóôäåþòì ðå- îòëæøò ìïñëâåäàïëæ úíëþòäòï, îëè þòç- íåìò ùíåõòì áâåø òñë æï óïèîïâ þòçíåìèåíì ìõâïæïìõâï „ìïîôòïíò“ ùòíïæïæåþòì øåàï- âïçåþòà àïâòïíàò þòçíåìò æïïàèëþòíåì. èëáèåæò õåäòìóôäåþòì ðåîòëæøò, þòç- íåìèåíåþòì ãïîêâåóäèï íïùòäèï æïòùñë ìï- èïîàäòïíëþòì ïéæãåíòìïàâòì þîûëäï æï àïâòïíàò þòçíåìòìï àó þòçíåì ùòäåþòì óêïí æïþîóíåþòì èëàõëâíï. ãïîêâåóä íï- ùòäì åì ãïèëóâòæï, æïíïî÷åíåþò êò æéåè- æå òþîûâòïí ìïêóàïîò ìòèïîàäòì æïìïèü- êòúåþäïæ. ãïìóä êâòîïì êòæåâ åîàèï þòçíåì æï- âïè ò÷òíï àïâò. ïèöåîïæ èëâäåíåþòì åðò- úåíüîøò ìïáïîàâåäëæïí éâòíòì óèìõâò- äåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòï „þïæïãëíò“ ãïõäïâà. ãïìóä êâòîïì êëèðïíòï „þïæïãëíøò“ ôò- íïíìàï ìïèòíòìüîëì ìïãïèëûòåþë ìïèìïõó- îò øåâòæï. ëôòúòïäóîò òíôëîèïúòòà, 2018 ùäòì 18 òïíâïîì æïòùñë ãïèëûòåþï ìòìõäòì ìïèïîàäòì ìïáèåçå, øðì „þïæïãëíòì“ èòåî æòæò ëæåíëþòà ùòäòì èïîàäìïùòíïïéèæå- ãëæ èòàâòìåþòì ôïáüçå, ìïáïîàâåäëì ìòì- õäòì ìïèïîàäòì êëæåáìòì 182-å èóõäòì èå-3 íïùòäòì „þ“ áâåðóíáüòà ãïàâïäòìùò- íåþóäò æïíïøïóäòì íòøíåþòà. îëãëîú ìïãïèëûòåþë ìïèìïõóîøò ïúõï- æåþåí, 2018 ùäòì 1-åäò àåþåîâäòì ìïìï- èïîàäëì ãïí÷òíåþòì ìïôóûâåäçå áïäïá àþòäòìøò èæåþïîå øðì „þïæïãëíòì“ ëôòì- øò èòèæòíïîåëþì ìïãïèëûòåþë èëáèåæåþå- þò. êåîûëæ, æëêóèåíüïúòòì ïèëéåþï æï åäåáüîëíóäò òíôëîèïúòòì ãïèëàõëâï. ãïèëûòåþòì æïùñåþïì ìïôóûâäïæ æïå- æë øðì ,,þïæïãëíòì“ ñëôòäò èåùòäòì, êëè- ðïíòï „ãîïêëîë üîåòæòíã äòèòüåæòì“ ùïî- ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ èêòàâåäåþòìï æï,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ èêòàâåäåþòìï æï,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ èêòàâåäåþòìï æï,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ èêòàâåäåþòìï æï,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ èêòàâåäåþòìï æï BFM.GE-ì èëèõèïîåþäåþòì ïçîòàBFM.GE-ì èëèõèïîåþäåþòì ïçîòàBFM.GE-ì èëèõèïîåþäåþòì ïçîòàBFM.GE-ì èëèõèïîåþäåþòì ïçîòàBFM.GE-ì èëèõèïîåþäåþòì ïçîòà ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþèï“ ìïêóàïîò âåþãâåîæòì èêòàõâåäåþì øëîòì ãïèëêòàõâï ÷ïï- üïîï éâòíëåþòì èùïîèëåþåäò ìïóêåàåìë êëèðïíòòì ãïèëìïâäåíïæ. ãïèëêòàõâïøò èëíïùòäåëþï èòòéë 880-èï ïæïèòïíèï. èêòàõâåäàï ïçîòà, ìïóêåàåìë áïîàóä éâòíëåþì êëèðïíòï ,,øïüë èóõîïíò“ ïùïîèëåþì. èïí õèåþòì 16% èòòéë, èåëîå ïæãòäçå ãïâòæï ,,èåéâòíåëþï õïîåþï“ 13.7%-òà, 12.3 õèòà èåìïèå ïæãòäò åîãë ,,êïõóî üîïæòúòóä èåéâòíåëþïì“. îïú øååõåþï ñâåäïçå íïêäåþïæ ðëðóäïîóä êëèðïíòïì æï éâòíëåþì, þëäë ïæãòäò æïòêïâï êëèðïíòïè ,,ïìêïíåäò ûèåþò“, îëèäòì éâòíëåþò ãïèëêòàõóäàï èõëäëæ 4% èëì- ùëíì (43 õèï). ãïèëêòàõâï æïòùñë 25 òïíâïîì æï ãïãîûåäæï 9 àåþåîâäïèæå. ãïèëêòàõâïøò ùïîèëæ- ãåíòäò òñë þïçïîçå ïîìåþóäò 12 þîåíæóäò êëèðïíòï. àó èêòàõâåäåþò àâäòæíåí, îëè óðòîïüåìëþïì ïíòÿåþæíåí ïîï ãïèëêòàõâïøò ùïîèëæãåíòä 12 êëèðïíòïì, ïîïèåæ îëèå- äòèå ìõâï êëèðïíòïì, èïøòí õèï óíæï èòåúïà - „ìõâï“-ìàâòì. åîàò êëèðòóüåîòæïí õèòì èòúåèï øåìïûäåþåäò òñë èõëäëæ åîàõåä. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå ñâåäïçå èåü èëèõèïîåþäåþì „øïüë èóõîïíòì“ éâòíëåþò èëìùëíì þëäë ïæãòäçåï „ïìêïíåäò ûèåþò“ ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ìïþëäëë øåæåãåþìãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ìïþëäëë øåæåãåþìãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ìïþëäëë øåæåãåþìãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ìïþëäëë øåæåãåþìãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ìïþëäëë øåæåãåþì Si, certo Badagoni - „þïæïãëíòì“ ìïáèòì øóá-÷îæòäåþò þîûëäï ìïáïîàâåäëì éâòíòì óèìõâòäåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòòìàâòìþîûëäï ìïáïîàâåäëì éâòíòì óèìõâòäåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòòìàâòìþîûëäï ìïáïîàâåäëì éâòíòì óèìõâòäåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòòìàâòìþîûëäï ìïáïîàâåäëì éâòíòì óèìõâòäåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòòìàâòìþîûëäï ìïáïîàâåäëì éâòíòì óèìõâòäåìò åáìðëîüòëîò êëèðïíòòìàâòì èëèïæãåíäòì ãïíúõïæåþï. êëèðïíòï “þïæï- ãëíòì” ñëôòäò ðîåçòæåíüò àåèóî óþòäïâï æï òíâåìüëîò âäïæòèåî öïíöéïâï “þïæï- ãëíòì” ïèýïèòíæåä õåäèûéâïíåäì, ãòëî- ãò ìïäïñïòïì êëèðïíòòì ùòäåþòì èïîàäìï- ùòíïïéèæåãëæ èòàâòìåþïøò ïæïíïøïóäåþåí. àåèóî óþòäïâï ïèþëþì, îëè 2001 ùåäì èïí àïâòì èåãëþïîì âäïæòèåî öïíöéïâïì èò- èïîàï, îëè èïì êëèðïíòïøò òíâåìüòúòåþò ãï- íåõëîúòåäåþòíï. óþòäïâïì ãïíúõïæåþòà, “þïæïãëíòì” 100%-òïíò ùòäòì èôäëþåäò ãïõæï êëèðï- íòï “ãîïêëîë üîåòæòíã äòèòüåæò”, îëèå- äòú âäïæòèåî öïíöéïâïì ëöïõòì ùåâîåþ- çå òñë ãïôëîèåþóäò æï èòì óêïí ñëâåäà- âòì òæãï âäïæòèåî öïíöéïâï. öïíöéïâïè “þïæïãëíøò” öïèøò 14 èòäòëíò æëäïîòì òí- âåìüòúòï ãïíïõëîúòåäï. óþòäïâïì ãïíúõïæåþòà, èïí æï âäïæò- èåî öïíöéïâïè òèòì ãïèë, îëè èëìùëíæïà èåíåöåîòì ãòëîãò ìïäïñïòïì èóøïëþï, îïæ- ãïí èïí êëèðïíòòì ãïíâòàïîåþïøò æòæò ùâäò- äò øåòüïíï, 2006 ùäòì 3 àåþåîâïäì “þïæï- ãëíòì” 19%-òïíò ùòäò ï÷óáåì. èòìòâå àáèòà, 2014 ùåäì êëèðïíòòìàâòì ìïÿòîë ãïõæï ôò- íïíìóîò îåìóîìòì èëûòåþï æï ïæãòäëþîò- âò þïíêåþòæïí àïíõòì ïéåþï. óþòäïâïì ãïíúõïæåþòà, ïè ðåîòëæøò ãï- æïùñæï, îëè óðîòïíò òáíåþëæï ùòäåþòì ãï- æïôëîèåþï èëèõæïîòñë åîà ïæïèòïíçå, ìï- áïîàâåäëì ðîåçòæåíüçå, îïàï ãïïæâòäå- þóäòñë áïîàóä þïíêåþàïí óîàòåîàëþï æï àïíõòì èëûòåþï, àóèúï îëæåìïú êëèðï- íòïøò ñâåäïôåîò æïäïãæåþëæï, øåèæåã ùò- äåþòì êâäïâ ãïæïíïùòäåþï èëèõæïîòñë. óþòäïâïì ãïíúõïæåþòà, ïìåà ïæïèòïíïæ, îëèåäìïú åíæëþëæíåí æï îëèåäàïíïú íïàåìïëþï ïêïâøòîåþæïà, ÷ïòàâïäï ãòëî- ãò ìïäïñïòï æï èïì 2014 ùåäì íïùòä-íïùòä “ãîïêëîë üîåòæòíã äòèòüåæòãïí” 100%- òïíò ùòäò ãïæïóôëîèåì. èòìòâå àáèòà, ãï- ôëîèæï íïìñòæëþòì õåäøåêîóäåþï æï èïì- øò ôïìïæ ÷ïòùåîï 50 000 æëäïîò, àóèúï ïæâëêïüåþòì èüêòúåþòà, åì àïíõï ìïäïñï- òïì ïî ãïæïóõæòï. èòìòâå ãïíúõïæåþòà, èïà øëîòì òñë çåðòîò øåàïíõèåþï, îëè îëæå- ìïú êëèðïíòï îàóä åüïðì ãïòâäòæï, ñâå- äïôåîò àïâòì ïæãòäïì æïäïãæåþëæï æï ùòäåþò êâäïâ ãïæïíïùòäæåþëæï. ïèòì øåèæåã óþòäïâïì ãïíúõïæåþòà, 2016 ùåäì ìïäïñïòïè ùòäåþòì æïþîóíåþï- çå óïîò ãïíïúõïæï, øåèæåã 2017 ùäòì ëá- üëèþåîøò òìåâ øåõâæíåí ãòëîãò ìïäïñïò- ïì, àóèúï èòìãïí êâäïâ óïîò èòòéåì æï ïèòì øåèæåã èòèïîàåì ìïãïèëûòåþë ìïèìïõóîì. ãïíìõâïâåþóäò ðëçòúòï ïáâì „þïæïãëíòì“ èëáèåæ õåäèûéâïíåäì, ãòëîãò ìïäïñïòïì. èïí îïèæåíòèå ðòîò æïïìïõåäï, îëèåäòú, èò- ìò àáèòà, ïè ðîëúåìøò óøóïäëæ èëíïùòäå- ëþåí æï êëèðïíòòì õåäøò ÷ïãæåþï ìóîà. “åì ãïõäïâà æïâòà þåýóïøâòäò, îëèå- äòú ùïîèïüåþóä ðïîäïèåíüïîïæ àó þòç- íåìèåíïæ òàâäåþï. ïè ïæïèòïíèï 2006 ùäò- æïí æïòùñë èëáèåæåþåþò “þïæïãëíòì” õåä- øò ÷ïãæåþï. ñâåäïì êïîãïæ ïõìëâì 2006 ùäòì èëâäåíåþò, àó îï ãïæïâòüïíåà”, - ãï- íïúõïæï ìïäïñïòïè. ìïäïñïòïì àáèòà, êëèðïíòòì àïâçå ãïí- âòàïîåþóäò èëâäåíåþò òñë ìîóäò èëó- äëæíåäëþï, àóèúï êëèðïíòòì æïèôóûíåþ- äòì ãïíúõïæåþòà, æéåì îëæåìïú “þïæïãë- íò” ãïõæï áïîàóäò éâòíòì åáìðëîüøò 250 êëèðïíòïì øëîòì äòæåîò, “þïæïãëíò” ãïõ- æï ãïîêâåóäò ðòîåþòìàâòì ìïòíüåîåìë æï èïà æïòùñåì þîûëäï êëèðïíòòì õåäøò ÷ï- ìïãæåþïæ. èòìòâå àáèòà, êëèðïíòïçå 2012 ùäòì ïî- ÷åâíåþïèæå êòæåâ åîàò øåüåâï ãïíõëîúò- åäæï. “2012 ùäòì àåþåîâïäøò ÷âåíàïí øåèë- âòæï ìïãïæïìïõïæë òíìðåáúòï. ðïîïäåäó- îïæ, øåáèíåì ÷âåíò êëíêóîåíüò âòàëè êëè- ðïíòï æï òñë ðòîæïðòîò èòàòàåþï, îëè ÷âåí ãïîêâåóäò ùòäò óíæï æïãâåàèë. ÷åèò øå- ôïìåþòà, èàåä ïè ðîëúåìì õåäèûéâïíå- äëþæï, æïâòà þåýóïøâòäò æï ïìåâå ìïâï- îïóæëæ, êïõï æïèåíòï, îëèåäòú òñë åêë- íëèòêòì èòíòìüîòì èëïæãòäå æï èïøòí îåï- äóîïæ ÷âåí ãïæïãâïî÷òíï èïøòíæåäèï ðë- äòüòêóîèï èëâäåíåþèï, îïú áâåñïíïøò èëõæï, èïà âåî èëïìùîåì êëèðïíòòì èòàâò- ìåþï”, - ãïíïúõïæï ìïäïñïòïè. èòìòâå àáèòà, ïèòì øåèæåã îïèæåíòèå ùåäò ãïâòæï, êëèðïíòïè óîàóäåìò ðåîòë- æò ãïæïòüïíï. ïèýïèïæ êëèðïíòïøò æïìïáèå- þóäòï 600 ïæïèòïíò æï èòìò ùïîèïæëþï ãï- ìïèèïãåþóäòï. “æéåì, îëæåìïú “þïæïãëíò” ïéèïâäë- þòì ãçïçåï, ÷åèò âïîïóæòà, þïüëíò þåýóïø- âòäò óêïâøòîæåþï àïéäòàëþòìàâòì ìïåî- àïøëîòìë ûåþíòäì, îóìåàòì èëáïäïáåì âäïæòèåî öïíöéïâïì æï èïì æïïùåîòíåì ãïíúõïæåþï. ñâåäïçå èàïâïîòï òì, îëè ïè ïæïèòïíì ïîïíïòîò ìïèïîàäåþîòâò óîàò- åîàëþï ïî ¸áëíòï êëèðïíòï “þïæïãëíàïí”, - ãïíïúõïæï ìïäïñïòïè. èòìòâå àáèòà, 2014 ùåäì óúõëóîò êëè- ðïíòï “ãîïêëîë üîåæòíãòìãïí”, îëèåäòú “þïæïãëíòì” 60%-òïí ùòäì ôäëþæï, ãòëî- ãò ìïäïñïòïè òñòæï åì ùòäò, àóèúï òì ïúõï- æåþì, îëè âäïæòèåî öïíöïéïâïì óîàòåî- àëþåþò “ãîïêëîë üîåæòíãàïí” òóîòæòó- äïæ ïî æïìüóîæåþï. ãòëîãò ìïäïñïòïì ãïíúõïæåþòà, èïí ùò- äò ñëâåäãâïîò êïíëíèæåþäëþòì æïúâòà øåòûòíï. ïèïìàïí, îëãëîú èïí ïéíòøíï, ïèòì øåèæåã èïììï æï öïíöéïâïì ¸áëíæï íëîèï- äóîò óîàòåîàëþï. “ìïâïîïóæëæ, òì èëûåþíï æïâòà þåýó- ïøâòäèï, æïïùåîòíï ïþìóîæóäò ãïíúõïæå- þï, îëè àòàáëì åì ùòäò ïîïìùëîïæ òáíï ÷åèçå êëèðïíòï “ãîïêëîëìãïí” ãïæèëôëî- èåþóäò. ïè 3 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïîú åîàò ùåîòäò, ìïüåäåôëíë çïîò ïîú êëèðïíòï- øò, ïîú ÷åèàïí ïî ïîòì èëìóäò, îëè âòí- èåì îïòèå ðîåüåíçòï ¸áëíæåì”, - ãïíïúõï- æï ìïäïñïòïè. ìïäïñïòïè èòèïîàï ìïáïîàâåäëì èàïâ- îëþïì æï ðòîïæïæ ðîåèòåî-èòíòìüî ãòëî- ãò êâòîòêïøâòäì, îëè ïéíòøíóä ìïêòàõøò ðòîïæïæ ÷ïåîàëì. ìïäïñïòïì ãïíúõïæåþòà, òì æï êëèðïíòòì àïíïèøîëèäåþò ìòúëúõ- äòì óêïíïìêíåä ùóàïèæå òþîûëäåþåí æï êëèðïíòïì ïîïâòì æïóàèëþåí. “ þïæïãëíòì” ûâåäò æï ïõïäò èôäëþå- äåþòì æïâïøò, æïâòà þåýóïøâòäòì ìïõåäòì óêëíüåáìüëæ õìåíåþï ãïóãåþïîòï àïâïæ æïâòà þåýóïøâòäòìàâòì. èòìò ïæâëêïüò çâòïæ êëîûïûå ïúõïæåþì, îëè þåýóïøâò- äòì èòèïîà ïþìóîæóäò þîïäæåþåþò, ìï- äïñïòïè ïí óíæï æïïìïþóàëì ïí óïîñëì. þåýóïøâòäòì òíüåîåìåþòì æïèúâåäò éòîìåþòì æï ìïáèòïíò îåðóüïúòòì øåäïõ- âòìàâòì ìïî÷åäì ïèçïæåþì, îëèåäìïú ìï- ìïèïîàäëøò ëîøïþïàì øåòüïíì. øåãïõìåíåþà, ìïáèåøò ÷ïîàóäòï ôòíïí- ìàï ìïèòíòìüîëì ìïãïèëûòåþë ìïèìïõóîòú, îëèåäòú ìïêòàõì ìùïâäëþì. ðîëúåìòì çå- æïèõåæâåäëþï ðîåèòåîèï þòçíåìëèþóæì- èåíì æïïâïäï. þï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûå

×