Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pontevedra Bloglereescribir

1,167 views

Published on

Presentación-resume da 1ª sesión do curso "Ler e escribir. Escribir para ler", celebrada en Pontevedra, o 07/04/08

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pontevedra Bloglereescribir

  1. 1. A voltas coa lectura no contexto escolar galego Pontevedra,abril-maio 2008 Cristina Novoa [email_address]
  2. 2. Marco referencial <ul><li>Un modelo construtivista da aprendizaxe lecto-escritora que considera esta como un proceso global de construción e interpretación de significados en contornos culturais alfabetizados , entendendo como obxectivo básico da lecto-escritura o favorecer e propiciar novos e máis efectivos canais de comunicación entre os lectores e o seu entorno social e cultural. </li></ul>
  3. 3. Marco referencial <ul><li>A lectura é un proceso activo centrado na comprensión da mensaxe, no que o lector reconstrúe o significado do texto interactuando con el. </li></ul><ul><li>Isto implica: </li></ul><ul><ul><li>a presenza dun lector activo que examina o texto e o procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>que sempre hai un obxectivo, unha finalidade, que guía a lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>que a implicación do lector depende en grande medida dos obxectivos que se propoña diante da lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>que o significado do texto é reconstruído polo lector </li></ul></ul>
  4. 4. Habilidades do lector competente <ul><li>Empregan os coñecementos previos </li></ul><ul><li>Realizan predicións sobre o contido do texto </li></ul><ul><li>Controlan e regulan a propia lectura, verificando as predicións realizadas ou modificándoas, na procura dunha interpretación coherente.. </li></ul><ul><li>Corrixen os erros de comprensión </li></ul><ul><li>Poden distinguir o importante do que non o é (dependendo do propósito da lectura) </li></ul><ul><li>Resumen a información cando len </li></ul><ul><li>Realizan inferencias, procurando a comprensión polo contexto </li></ul><ul><li>Xeneran preguntas sobre o lido </li></ul><ul><ul><ul><li>Resultan fundamentais no proceso as finalidades do lector e os coñecementos previos, pero tamén o interese polo contido do texto . </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Formación da competencia lectora <ul><li>Aprendizaxe dos códigos: escritos, visuais, sonoros, cinematográficos… </li></ul><ul><li>Traballo con distintos tipos de textos: narracións, poemas, cancións, cómic, imaxes, fotografía, pintura, gráficos, textos informativos, esquemáticos, publicitarios, xornalísticos… </li></ul><ul><li>Aprendizaxe de estratexias de comprensión lectora </li></ul>
  6. 6. Formación da competencia literaria <ul><li>Ler literatura polo pracer de ler </li></ul><ul><li>Ler literatura para realizar determinadas tarefas, con obxectivos curriculares </li></ul><ul><li>Textos diversos (contido, xénero e complexidade) </li></ul><ul><li>Itinerarios lectores </li></ul><ul><li>Progresión nas propostas de textos cada vez máis esixentes co lector </li></ul>
  7. 7. Sobre o fomento da lectura <ul><li>As actividades de fomento da lectura e de capacitación das habilidades para o tratamento da información soamente resultan eficaces se son sistematizadas e integradas no tratamento de todas e cada unha das áreas do currículo. </li></ul>
  8. 8. Liñas de actuación <ul><li>Novo modelo de biblioteca escolar </li></ul><ul><li>Formación: difusión de boas prácticas </li></ul><ul><li>Proxecto Lector de Centro </li></ul><ul><li>Hora de ler </li></ul><ul><li>Clubs de lectura </li></ul>

×