Pedagógiai pályák világa 5.

465 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagógiai pályák világa 5.

 1. 1. Pedagógiai pályák világa 5. óra
 2. 2. A pályaképA pályakép egy adott pályával kapcsolatoselképzeléseink, előfeltevéseink, reményeink,benne látott lehetőségeink összessége.Mik befolyásolják ezt?Szülők végzettsége, véleményeKortársak meglátásai,MédiaStatisztikákGazdasági helyzetTanuló saját családjának anyagi helyzeteÖn-és pályaismeretetapasztalatai
 3. 3. PályatükörUgyanennek „pontosított”, adottidőszakra jellemző, politikai, jogiháttérrel ellátott, „írott”, reálisváltozata.Mai témánk ennek részletezése lesz!
 4. 4. Az 1993. évi XCIII Törvény (Mvt) 49. §értelmében, a munkavállaló csak olyan munkáraés akkor alkalmazható, ha:− „annak ellátásához megfelelő élettaniadottságokkal rendelkezik,− foglalkoztatása az egészségét, testi épségét,illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődésétkárosan nem befolyásolja,− foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,− mások egészségét, testi épségét nemveszélyezteti, és a munkára – különjogszabályokban meghatározottak szerint –alkalmasnak bizonyult.”
 5. 5. A pályatükörA „pályatükör” egy új, 2011-ben bevezetettfogalom a (szak)képzésben, mely az adottszakképzettséggel, végzettséggel kapcsolatosmunkaköri leírásokat, FEOR számokat, betölthetőmunkaköröket, továbbképzési lehetőségeket,rokon szakmákat, munkaerőpiaci lehetőségekettartalmazza.Röviden mindazon jogszabályi,foglalkoztatáspolitikai és oktatáspolitikaitényezőket, melyek egy-egy adott pályátjellemeznek és melyek segítségével eldönthetjük,vállalkozhatunk-e az adott szakma elsajátítására,elhelyezkedhetünk-e abban és, ha igen, milyenesélyekkel indulunk.
 6. 6. Ahhoz, hogy valaki egy adott pályalehetőségeit, azzal való érvényesülésesélyeit felmérje, jó, ha ismeri annakpályatükrét.
 7. 7. Hogy néz ki egy pályatükör?Pl. így:2431 Általános iskolai tanár, tanítóOktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyermekeket.Feladatai:1. tanterv alapján a tantárgyak tanmeneténekelkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális ésegyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése;2. a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;3. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkákkijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása ésértékelése;4. különféle tanítási módszerek és anyagok (pl. számítógép,könyv) alkalmazása a tanulók eltérő igényei szerint;5. a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése;Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421Középiskolai tanár2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus2491Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó,3410 Oktatásiasszisztens3515 Ifjúságsegítő
 8. 8. 6. a dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; 7. a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése; 8. a tanulók felügyelete, a rend fenntartása; 9. szülői értekezletek és fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel; 10. részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken; 11. osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése; 12. az oktató-nevelő munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése. Jellemző munkakör:Általános iskolai tanító
 9. 9. Képzettségi szint: főiskola, vagy tanítóalapszakKépzettség leírása:TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzésiszak megnevezése: tanító2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségiszint és a szakképzettség oklevélben szereplőmegjelölése:– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus,bachelor, rövidítve: BA)– szakképzettség: tanító, nemzetiségi tanító 3.Képzési terület: pedagógusképzés4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító5. A képzési idő félévekben: 8 félév6. Az alapfokozat megszerzéséhezösszegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
 10. 10. KompetenciákIsmeretek: – az egyetemes és a magyar nevelés ésiskoláztatás történetének jellemzőit;– a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésénekpszichológiai sajátosságait;– Magyarország legújabb kori történetének éstársadalmának kérdésköreit;– az információs és kommunikációs technikahasználatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.– ismerik a társadalom működésének történelmi,eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit;– ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját,az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferenciáit, aközoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait;
 11. 11. – ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éveskorosztály differenciált személyiségformálásánakfolyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, asajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekeknevelésének specifikumait, a családdal való együttneveléslehetőségeit; a tanulásirányítás módszereit ésmunkaformáit, az integrált és differenciált oktatáseszköztárát;– ismerik a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiaitényezőit, a 6-12 éves gyermekek sajátosságait;– elsajátították azokat az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek az olvasás, írásalapkészségeinek a kialakításához szükségesek;
 12. 12. – rendelkeznek a matematika, a természettudományokalapoktatásához szükséges korszerű ismeretrendszerekkel,összefüggésekkel, tantárgy-pedagógiai eljárásokkal;– elsajátították a művészeti neveléshez (ének-zene,vizuális nevelés) szükséges szakismereteket, a 6-10 évesgyermekek auditív és vizuális megismerő, kifejező és alkotóképességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikaieljárásokat;– ismerik a technika-életvitel-háztartástan oktatásáhozszükséges ismereteket, metodikai tudnivalókat;– rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, atesti nevelés oktatásához szükséges tudással, speciálistantárgy-pedagógiai eljárásokkal;– ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6.osztályra vonatkozó követelményeit, tartalmi és metodikaiösszefüggéseit;
 13. 13. Készségek: Kiemelkedő, minden gyermekhez – kortól,nemtől társadalmi hovatartozástól független -alkalmazkodni tudó kommunikációs készség, empátia.Képességek: Képesek ismereteiket a mindennapipedagógiai gyakorlatba átültetni, a gyermekek tanulásinehézségeit, vagy a kiemelkedő tehetségeket felismerni ésgondozását biztosítani. Figyelemmegosztási képesség(tananyag menete, módszerek, diákok), jó állóképesség(fizikai erőnlét) Türelem.Jártasságok: Jártasak a különböző nevelési helyzetekkezelésében, képességeik, készségeik, ismereteik tanulókérdekében történő mozgósításában.
 14. 14. Szakmai kompetenciák:Olyan pedagógiai szakemberek, akikelméletileg megalapozott ismeretek,készségek és képességek birtokábanalkalmasak az iskola 1-4.osztályában valamennyi, az 1-6.osztályban legalább egy műveltségiterület oktatási-nevelési feladatainakaz ellátására.
 15. 15. A pályatükör szerkezeteKód: pl.24 (oktatás)Kiegészítő kód: (ez részszakmák,szakmai elágazások eseténszükséges) 21 Munkakör megnevezése: pl.középiskolai tanárMunkakör leírása:Képzettségi szint:Képzettség leírása:Tevékenységek: (ugyanaz, mint amunkaköri leírás, csak vázlatpontokbaszedve)
 16. 16. A pályatükrök egyéb kritériumai, a pályatükör-készítés technikáiEgy-egy foglalkozás lényegre törő jellemzésemeghatározott szempontok szerint.A főbb szempontok:Milyen (társadalmi) igény(ek) kielégítésére alakult?Mi a konkrét feladata (feladatköre)?Szervezetileg hova tartozik (minisztérium, felügyeletiszervek)?(Jelenleg Oktatási Államtitkárság felügyeli)Milyen területeken (és szinteken) alkalmazzák?Munkahelyek (fizikai és társas tulajdonságok)
 17. 17. A szakma megszerzésének és a sikeresgyakorlásának feltételei:– iskolázottság– egészségügyi– fontos tulajdonságok, készségekElőnyös, vonzó tulajdonságai (Miért jópedagógusnak lenni?)Nehézségek és veszélyekA munka által befolyásolt életvezetésisajátosságok (munkaidő, szabadság, lehetségesidő- és energia beosztás,fizetés)
 18. 18. Készíts jövő órára pályatükröt a számodraérdekes pályáról!Nézz utána Interneten a FEOR-számoknak! A többi a Te kreativitásodonmúlik! (Az sem baj, ha a FEOR számotnem tünteted fel, lényeg, hogy a munkatartalmazza a ma elmondottakat és a Tesaját meglátásaidat!Lehet nézelődni: www.e-palya.hu,www.afsz.hu

×