Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagógiai pályák világa 5.

516 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagógiai pályák világa 5.

 1. 1. Pedagógiai pályák világa 5. óra
 2. 2. A pályaképA pályakép egy adott pályával kapcsolatoselképzeléseink, előfeltevéseink, reményeink,benne látott lehetőségeink összessége.Mik befolyásolják ezt?Szülők végzettsége, véleményeKortársak meglátásai,MédiaStatisztikákGazdasági helyzetTanuló saját családjának anyagi helyzeteÖn-és pályaismeretetapasztalatai
 3. 3. PályatükörUgyanennek „pontosított”, adottidőszakra jellemző, politikai, jogiháttérrel ellátott, „írott”, reálisváltozata.Mai témánk ennek részletezése lesz!
 4. 4. Az 1993. évi XCIII Törvény (Mvt) 49. §értelmében, a munkavállaló csak olyan munkáraés akkor alkalmazható, ha:− „annak ellátásához megfelelő élettaniadottságokkal rendelkezik,− foglalkoztatása az egészségét, testi épségét,illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődésétkárosan nem befolyásolja,− foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,− mások egészségét, testi épségét nemveszélyezteti, és a munkára – különjogszabályokban meghatározottak szerint –alkalmasnak bizonyult.”
 5. 5. A pályatükörA „pályatükör” egy új, 2011-ben bevezetettfogalom a (szak)képzésben, mely az adottszakképzettséggel, végzettséggel kapcsolatosmunkaköri leírásokat, FEOR számokat, betölthetőmunkaköröket, továbbképzési lehetőségeket,rokon szakmákat, munkaerőpiaci lehetőségekettartalmazza.Röviden mindazon jogszabályi,foglalkoztatáspolitikai és oktatáspolitikaitényezőket, melyek egy-egy adott pályátjellemeznek és melyek segítségével eldönthetjük,vállalkozhatunk-e az adott szakma elsajátítására,elhelyezkedhetünk-e abban és, ha igen, milyenesélyekkel indulunk.
 6. 6. Ahhoz, hogy valaki egy adott pályalehetőségeit, azzal való érvényesülésesélyeit felmérje, jó, ha ismeri annakpályatükrét.
 7. 7. Hogy néz ki egy pályatükör?Pl. így:2431 Általános iskolai tanár, tanítóOktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyermekeket.Feladatai:1. tanterv alapján a tantárgyak tanmeneténekelkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális ésegyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése;2. a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;3. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkákkijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása ésértékelése;4. különféle tanítási módszerek és anyagok (pl. számítógép,könyv) alkalmazása a tanulók eltérő igényei szerint;5. a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése;Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421Középiskolai tanár2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus2491Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó,3410 Oktatásiasszisztens3515 Ifjúságsegítő
 8. 8. 6. a dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; 7. a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése; 8. a tanulók felügyelete, a rend fenntartása; 9. szülői értekezletek és fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel; 10. részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken; 11. osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése; 12. az oktató-nevelő munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése. Jellemző munkakör:Általános iskolai tanító
 9. 9. Képzettségi szint: főiskola, vagy tanítóalapszakKépzettség leírása:TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzésiszak megnevezése: tanító2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségiszint és a szakképzettség oklevélben szereplőmegjelölése:– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus,bachelor, rövidítve: BA)– szakképzettség: tanító, nemzetiségi tanító 3.Képzési terület: pedagógusképzés4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító5. A képzési idő félévekben: 8 félév6. Az alapfokozat megszerzéséhezösszegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
 10. 10. KompetenciákIsmeretek: – az egyetemes és a magyar nevelés ésiskoláztatás történetének jellemzőit;– a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésénekpszichológiai sajátosságait;– Magyarország legújabb kori történetének éstársadalmának kérdésköreit;– az információs és kommunikációs technikahasználatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.– ismerik a társadalom működésének történelmi,eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit;– ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját,az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferenciáit, aközoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait;
 11. 11. – ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éveskorosztály differenciált személyiségformálásánakfolyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, asajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekeknevelésének specifikumait, a családdal való együttneveléslehetőségeit; a tanulásirányítás módszereit ésmunkaformáit, az integrált és differenciált oktatáseszköztárát;– ismerik a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiaitényezőit, a 6-12 éves gyermekek sajátosságait;– elsajátították azokat az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek az olvasás, írásalapkészségeinek a kialakításához szükségesek;
 12. 12. – rendelkeznek a matematika, a természettudományokalapoktatásához szükséges korszerű ismeretrendszerekkel,összefüggésekkel, tantárgy-pedagógiai eljárásokkal;– elsajátították a művészeti neveléshez (ének-zene,vizuális nevelés) szükséges szakismereteket, a 6-10 évesgyermekek auditív és vizuális megismerő, kifejező és alkotóképességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikaieljárásokat;– ismerik a technika-életvitel-háztartástan oktatásáhozszükséges ismereteket, metodikai tudnivalókat;– rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, atesti nevelés oktatásához szükséges tudással, speciálistantárgy-pedagógiai eljárásokkal;– ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6.osztályra vonatkozó követelményeit, tartalmi és metodikaiösszefüggéseit;
 13. 13. Készségek: Kiemelkedő, minden gyermekhez – kortól,nemtől társadalmi hovatartozástól független -alkalmazkodni tudó kommunikációs készség, empátia.Képességek: Képesek ismereteiket a mindennapipedagógiai gyakorlatba átültetni, a gyermekek tanulásinehézségeit, vagy a kiemelkedő tehetségeket felismerni ésgondozását biztosítani. Figyelemmegosztási képesség(tananyag menete, módszerek, diákok), jó állóképesség(fizikai erőnlét) Türelem.Jártasságok: Jártasak a különböző nevelési helyzetekkezelésében, képességeik, készségeik, ismereteik tanulókérdekében történő mozgósításában.
 14. 14. Szakmai kompetenciák:Olyan pedagógiai szakemberek, akikelméletileg megalapozott ismeretek,készségek és képességek birtokábanalkalmasak az iskola 1-4.osztályában valamennyi, az 1-6.osztályban legalább egy műveltségiterület oktatási-nevelési feladatainakaz ellátására.
 15. 15. A pályatükör szerkezeteKód: pl.24 (oktatás)Kiegészítő kód: (ez részszakmák,szakmai elágazások eseténszükséges) 21 Munkakör megnevezése: pl.középiskolai tanárMunkakör leírása:Képzettségi szint:Képzettség leírása:Tevékenységek: (ugyanaz, mint amunkaköri leírás, csak vázlatpontokbaszedve)
 16. 16. A pályatükrök egyéb kritériumai, a pályatükör-készítés technikáiEgy-egy foglalkozás lényegre törő jellemzésemeghatározott szempontok szerint.A főbb szempontok:Milyen (társadalmi) igény(ek) kielégítésére alakult?Mi a konkrét feladata (feladatköre)?Szervezetileg hova tartozik (minisztérium, felügyeletiszervek)?(Jelenleg Oktatási Államtitkárság felügyeli)Milyen területeken (és szinteken) alkalmazzák?Munkahelyek (fizikai és társas tulajdonságok)
 17. 17. A szakma megszerzésének és a sikeresgyakorlásának feltételei:– iskolázottság– egészségügyi– fontos tulajdonságok, készségekElőnyös, vonzó tulajdonságai (Miért jópedagógusnak lenni?)Nehézségek és veszélyekA munka által befolyásolt életvezetésisajátosságok (munkaidő, szabadság, lehetségesidő- és energia beosztás,fizetés)
 18. 18. Készíts jövő órára pályatükröt a számodraérdekes pályáról!Nézz utána Interneten a FEOR-számoknak! A többi a Te kreativitásodonmúlik! (Az sem baj, ha a FEOR számotnem tünteted fel, lényeg, hogy a munkatartalmazza a ma elmondottakat és a Tesaját meglátásaidat!Lehet nézelődni: www.e-palya.hu,www.afsz.hu

×