iOS 5_Report

535 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

iOS 5_Report

 1. 1. Notification Centreเตือนทุกอยางในที่เดียวมี notification ตางๆมากมายบนอุปกรณ iOS ทั้งอีเมล, SMS, การขอเปนเพื่อน และอีกมาก แตดวย NotificationCentre คุณสามารถดูทุกอยางไดงายๆจากที่เดียว แคลากนิ้วลงจากขอบบนของจอเพื่อเขาสู Notification Centre แลวเลือกสิ่งที่ตองการดู ที่รวมไปถึงขอมูลหุนและสภาพอากาศ โดย notification ที่สงเขาเครื่องจะโชวขึ้นมาตรงขอบบนของจอแคชั่วขณะโดยไมขัดจังหวะสิ่งที่คุณทำอยู และ Lock screen ก็แสดง notification เพื่อใหคุณเปดมาใชไดโดยแคลากนิ้ว กับ Notification Centre ที่ชวยใหคุณจัดการขาวคราวในชีวิตคุณไดเปนอยางดี iMessage
 2. 2. ให iPad และ iPod touch เขารวมวงสนทนาระบบสงขอความใหมสำหรับผูใช iOS 5 ดวย iMessage ที่ใหคุณสงขอความไดไมจำกัดผาน Wi-Fi หรือ 3G จากiPad, iPhone หรือ iPod touch ไปหาทุกๆคนที่ใชอุปกรณ iOS เหมือนกัน และเพราะ iMessage รวมอยูใน Messagesapp จึงสามารถสงไดทั้งขอความ, รูป, วีดีโอ, ตำแหนงที่อยู และ Contact ตางๆ พรอมสามารถสงขอความเปนกลุมเพื่อใหทุกคนรูเทากัน โดยแสดงสถานะการสงดวย delivery receipts และสามารถเลือกเปด read receipts ไดอีกดวย,นอกจากนั้นยังดูไดวาเพื่อนคุณกำลังพิมพอยูและมีการเขารหัสสำหรับขอความ หรือจะเริ่มสงขอความจาก iOSเครื่องนึง แลวไปคุยตอบน iOS อีกเครื่องก็สามารถทำได NewsstandNewsstand สวนตัวสำหรับทุกๆเลมที่คุณเปนสมาชิกอานทุกๆเรื่องจากที่เดียวกัน ใน Newsstand ของ iOS 5 ที่จัดหนังสือพิมพและแมกกาซีนทุกเลมที่คุณเปนสมาชิกไวดวยกัน เปน folder ที่ใหคุณดูสิ่งพิมพที่คุณชอบไดงายและเร็ว โดยมีตำแหนงใหมสำหรับสมัครสมาชิกหนังสือพิมพและแมกกาซีนโดยเฉพาะใน App Store เพื่อใหคุณหาอานไดโดยตรงจาก Newsstand โดยเลมใหมที่คุณสมัครจะเขามาอยูใน Newsstand folder โดยตรง และจะอัปเดทอัตโนมัติเมื่อมีเลมใหมวางแผง พรอมแสดงปกใหมลาสุดที่ทำใหคุณรูสึกวาหาอานงายเหมือนมีคนมาสงใหถึงหนาบาน แตดีกวานั้น
 3. 3. Remindersจดสิ่งที่ตองทำ ในแบบที่ดีกวาเวลาคุณที่พยายามบอกตัวเองวา “อยาลืม” เพียงหยิบ iPhone, iPad หรือ iPod touch ออกมาจด เพราะ Reminders ใหคุณจัดการชีวิตของคุณไวเปนรายการสิ่งที่ตองทำ ที่มีทั้ง deadline และตำแหนงที่คุณตองทำสิ่งนั้นๆ เชนถาตองไมลืมซื้อนมตอนไปจายตลาด Reminders ก็จะใชการหาตำแหนงที่อยูเพื่อเตือนคุณใหซื้อนมตอนที่คุณเขาจอดรถที่supermarket โดย Reminders ทำงานรวมกับ iCal, Outlook และ iCloud เพื่อใหสิ่งที่คุณจด sync เขาสูทุกอุปกรณและทุกปฏิทินของคุณไดตลอดเวลา Twitter
 4. 4. Twitter ทั้งระบบถูกรวมเขาอยูใน iOS 5iOS 5 ใหคุณ tweet จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไดงายขึ้นอีก โดย sign in แคครั้งเดียวใน Settings แลว tweetไดโดยตรงจาก Safari, Photos, Camera, YouTube หรือ Maps พรอมทำงานรวมกับ Contacts ซึ่งใชไดทั้งชื่อและรูปใน Twitter ของเพื่อนคุณทุกคน เพื่อใหคุณ mention หรือ @reply ถึงเพื่อนไดโดยแคพิมพชื่อ และสามารถใสตำแหนงที่อยูใน tweet ของคุณไดไมวาจะ tweet จาก app ไหนก็ตาม Cameraเก็บภาพไดทันทีเก็บภาพไดทุกเมื่อดวย iPhone ที่คุณติดตัวอยูตลอด กับความสามารถใหมของกลองใน iOS 5 ที่ใหคุณเปด Cameraapp ไดโดยตรงจาก Lock screen และสามารถใช grid lines, ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูม, แตะเพื่อ focus และลอคexposure เพื่อเฟรมภาพขณะถาย แลวกดปุมเพิ่มเสียงเพื่อถายไดทันที และถาคุณมี Photo Stream อยูใน iCloud, รูปของคุณก็จะถูกดาวนโหลดเขาในอุปกรณอื่นๆของคุณโดยอัตโนมัติ
 5. 5. Photosปรับภาพไดมากขึ้นเปลี่ยน snapshot ของคุณใหดูดีขึ้นโดยแคแตะ ทั้ง crop, หมุน, enhance และเอา red-eye ออก โดยทำทุกอยางไดในPhotos app, พรอมการจัดรูปเขาเปนอัลบั้มโดยตรงในเครื่อง และ iCloud ที่คอย push รูปเขาสูทุกอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติ ใหคุณถายรูปจาก iPhone แลวใช iPad ปรับภาพแลวโชวใหเพื่อนดู Safari
 6. 6. ดูเว็บไดดีขึ้นอีกiOS 5 มาพรอมความสามารถในการเลนเว็บสำหรับทั้ง iPhone, iPad และ iPod touch ที่มากกวา Safari Reader ใหคุณอานบทความบนหนาเว็บไดโดยไมมีโฆษณาและสิ่งรบกวนตางๆ Reading List ใหคุณเซฟบทความที่นาสนใจไวอานทีหลัง, โดย iCloud จะคอยอัปเดท Reading List ในทุกอุปกรณ พรอม tab ใน iPad ที่ใหคุณสลับดูหนาเว็บตางๆที่เปดอยูไดสบายๆ โดย iOS 5 เพิ่มประสิทธิภาพของ Safari สำหรับทุกอุปกรณ iOS ไมตองใช PCอิสระของทุกอุปกรณ iOSกับ iOS 5 ที่ทำใหคุณใช iPad, iPhone หรือ iPod touch ไดโดยไมจำเปนตองมีคอมพิวเตอร เพราะเปดใชงานและตั้งคาไดแบบไรสายตั้งแตแกะกลอง ดาวนโหลด iOS ซอฟแวรอัปเดทเขาสูอุปกรณคุณไดโดยตรง และทำอะไรไดมากกวาจาก app ตางๆ - เชนการปรับภาพและการเพิ่ม folder อีเมลไดบนอุปกรณของคุณ โดยไมตองใช Mac หรือPC เลย พรอมการ back up และ restore อัตโนมัติโดยใช iCloud
 7. 7. Mailเพิ่มความสามารถใหมๆให inbox ของคุณดวยการ format ขอความโดยใช font แบบ bold, italic หรือ underlinedและสราง indent ในการจัดหนาในขอความ, ลากชื่อในชองใส address เพื่อจัดใหม, flag ขอความสำคัญ, ลบ mailboxfolder ไดในเครื่อง หรือถาจะหาอีเมลที่เคยอาน ก็สามารถ search ในตัว body ของขอความได และสามารถใชอีเมลฟรีจาก iCloud ที่อัปเดทอยูตลอดในทุกอุปกรณของคุณ Calendar
 8. 8. ดูตารางนัดหมายไดในมุมมองใหม กับ year view บน iPad และ week view บน iPhone และ iPod touch, แตะเพื่อสราง event แลวลากเพื่อเปลี่ยนเวลาและความยาว โดยสามารถเพิ่ม, เปลี่ยนชื่อ และลบ ปฏิทินตางๆไดโดยตรงในเครื่อง และดู event attachment โดยไมตองออกจาก Calendar app พรอมการแชรปฏิทินกับเพื่อนและครอบครัวพรอมการ sync กับทุกอุปกรณดวย iCloud Games CenteriOS คือ platform สำหรับเกมที่คนใชมากที่สุดในโลก และ iOS 5 ก็มาพรอมความสามารถของ Game Center ที่มากขึ้นอีก โดยใหคุณโพสรูป profile, แนะนำเพื่อนเพื่อเลนเกมโดยดูจากเกมที่ทั้งคูเลน และคนเลนที่คุณรูจักอยูแลว, ใหคุณพบกับเกมใหมๆโดยไมตองออกจาก Game Center, และเทียบกับคูแขงไดทันทีดวย overall achievement scoreใหม
 9. 9. Wi-Fi SyncSync อุปกรณ iOS กับ Mac หรือ PC ผานการแชรการเชื่อมตอ Wi-Fi โดยจะ sync และ backup เขาสู iTunesอัตโนมัติเมื่อคุณตอสายชารจ (เชนการชารจขามคืน) ใหคุณมีหนัง, รายการ TV, โฮมวิดีโอ และอัลบั้มภาพของคุณพรอมอยูทุกที่ทุกเวลา Multitasking Gestures สำหรับ iPadiOS 5 มาพรอมวิธีใหมๆที่ชวยใหคุณใชงาน iPad ไดงายและเร็วกวา โดยการใชสี่หรือหานิ้วลากขึ้น เพื่อโชวmultitasking bar, หรือลากเขาหากันเพื่อกลับไปที่ Home screen และลากซายขวาเพื่อเปลี่ยนระหวาง app ที่ใชงานอยู
 10. 10. AirPlay Mirroring สำหรับ iPad 2ทำใหผูชมของคุณตื่นตาทั้งในหองประชุม, หองเรียน และหองนั่งเลนดวย AirPlay ที่ตอนนี้รองรับ video mirroringซึ่งหมายความวาคุณสามารถ stream สิ่งที่อยูในจอของ iPad 2 เขา HDTV ผาน Apple TV ไดแบบไรสายและปลอดภัย ใหทุกคนในหองเห็นทุกอยางในจอ iPad ของคุณผานจอใหญๆ แมแตการหมุนจาก portrait เปน landscapeหรือการซูมรูปเขาออก การเขาใชงานสำหรับผูพิการiOS 5 มาพรอมความสามารถที่สรางสรรคสำหรับการใชงานของผูที่มีปญหาทางการเคลื่อนไหว, การฟง, การมองเห็น และปญหาในกระบวนการรับรู เพื่อใหผูใชเหลานี้สามารถใชอุปกรณไดดีที่สุดเทาที่เปนได โดย iOS 5 สามารถรองรับฮารดแวรชนิดพิเศษตางๆ LED flash และการตั้งคาการสั่นทำใหสามารถเห็น หรือรูสึกไดถึงการโทรเขา และการปรับปรุงของ VoiceOver ที่รวมการตั้งชื่อองคประกอบในจอตางๆไดเอง ทั้งหมดนี้เปนแคบางสวนของวิธีตางๆที่ iOS 5 ยังคงพัฒนาการเขาใชงานสำหรับผูพิการอยางตอเนื่อง
 11. 11. บรรณานุกรมApple ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ iOS 5 [Online]. Accessed 14 September 2010.Available from www.apple.com/ios/ios5

×