Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

123

286 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

123

 1. 2. <ul><li>• สื่อการเรียนรู้ </li></ul><ul><li> หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการ ซึ้งอาจจำแนกเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคลสื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสื่อกิจกรรมหรือกระบวนการ </li></ul><ul><li>• แหล่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผุ้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างกว้างขวางและต่อ เนื่องเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ </li></ul>
 2. 3. <ul><li>• สื่อและแหล่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>คือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารรถถ่ายทอด ความรู้เจตคติและทักษะไปยังผู้เรียน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำให้บทเรียนง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>• สื่อการสอน </li></ul><ul><li>หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการทีผู้สอน นำมาใช้ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 3. 4. <ul><li>สื่อการสอนนั้นมีมากมายและได้พัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ อยู่เสมอตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul>
 4. 5. <ul><li>การใช้สื่อการสอนนับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่าง </li></ul><ul><li>ยิ่งทั้งนี้เพราะถ้า ใช้สื่อการสอนไม่ถูกต้องย่อมจะได้ผลน้อยหรือมีค่าเท่ากับ </li></ul><ul><li>ไม่ได้ใช้เลยหากเป็นดังนี้ย่อมไม่คุ้มค่ากับการลงทุนฉะนั้นการใช้สื่อการ </li></ul><ul><li>สอนแต่ละครั้งจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนมี </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพ ควรปฎิบัติตามหลักการดังนี้ </li></ul><ul><li>1. หลักการเลือก (Selection) </li></ul><ul><li>2. หลักการเตรียม (Preparation) </li></ul><ul><li>3. หลักการนำเสนอ (Presentation) </li></ul><ul><li>4. หลักการประเมิน (Evaluation) </li></ul>
 5. 6. <ul><li>องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือ สิ่งที่ครู มักนำไปประกอบการเรียนการสอนนั้น ก็คือ สื่อการสอนนั้นเอง สื่อการสอนนับว่ามีประประโยชน์มากเพราะสื่อการสอนเปรียบเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้ เรียน ได้เข้าใจเนื้อหาและเห็นภาพ ได้อย่างชัดยิ่งขึ้น มากกว่าที่ครูผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือ สอนตามเนื้อหา โดย ไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย </li></ul>
 6. 7. <ul><li>1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม ซึ้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างแนวความคิดด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>2. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น </li></ul><ul><li>3. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและสามารถจดจำได้นาน </li></ul><ul><li>4. ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>5. นำประสบการณ์นอกห้องเรียนมาให้นักเรียนศึกษาในห้องเรียนได้ </li></ul>
 7. 8. <ul><li>1. จุด (Dots) </li></ul><ul><li>2. เส้น (Line) </li></ul><ul><li>3. รูปร่างรูปทรง (Shape-Form) </li></ul><ul><li>4. ปริมาตร (Volume) </li></ul><ul><li>5. ลักษณะพื้นผิว (Texture) </li></ul><ul><li>6. บริเวณว่าง (Space) </li></ul><ul><li>7. สี (Color) </li></ul><ul><li>8. น้ำหนัก (Weight) </li></ul><ul><li>9. สื่อ (Value) </li></ul>
 8. 9. <ul><li>1. การเลือกสื่อที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ในสถาบันการศึกษามักจะมีทรัพยากรที่สามารถใช้เป็นสื่อได้อยู่แล้ว </li></ul><ul><li>2. การดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้ยิ่งดีและมีความเหมาะสม ยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>3. การออกแบบผลิตสื่อใหม่ ถ้าสื่อนั้นมีอยู่แล้วและตรงกับจุดมุ่งหมาย ของการเรียนการสอนเราสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ถ้ามีอยู่แล้วไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายเราก็ใช้วิธี ดัดแปลงได้ ให้ตรงตามกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ </li></ul>
 9. 10. <ul><li>1. จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาว่าต้องการต้องการให้ผู้เรียน ได้เรียนอะไร </li></ul><ul><li>2. ผู้เรียนควรได้ พิจารณาว่ามีพื้นฐานความรู้และทักษะมาก่อน </li></ul><ul><li>3. ค่าใช้จ่ายมีงบ ประมาณพอ หรือไม่ </li></ul><ul><li>4. ความเชี่ยวชาญ </li></ul><ul><li>5. เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความ พอเพียง </li></ul><ul><li>6. สิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>7. เวลา มีเวลาพอสำหรับการออกแบบหรือไม่ </li></ul>

×