ภาคผนวก

575 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาคผนวก

 1. 1. 35 : O O O O O – O – O – O – O4. O O 0– O – O – O5.
 2. 2. 36 O O O O O O O :  5 41.2.3.
 3. 3. 374. , ,
 4. 4. 38 เพศ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercentValid ชาย 191 49.6 49.6 49.6 หญิง 194 50.4 50.4 100.0 Total 385 100.0 100.0
 5. 5. 39 อายุ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid ต่่ากว่า 20 ปี 11 2.9 2.9 2.9 20 - 30 ปี 91 23.6 23.6 26.5 31 - 40 ปี 137 35.6 35.6 62.1 41 - 50 ปี 120 31.2 31.2 93.2 51 - 60 ปี 21 5.5 5.5 98.7 60 ปีขึ้นไป 5 1.3 1.3 100.0 Total 385 100.0 100.0 รายได้ ตอเดื อน ่ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercentValid ต่่ากว่า 5000 บาท 6 1.6 1.6 1.6 5000 - 10000 บาท 16 4.2 4.2 5.7 10001 - 15000 บาท 101 26.2 26.2 31.9 15001 - 20000 บาท 140 36.4 36.4 68.3 20000 บาทขึ้นไป 122 31.7 31.7 100.0 Total 385 100.0 100.0
 6. 6. 40 อาชีพ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercentValid รับราชการ / รัฐวิส าหกิจ 35.6 137 35.6 35.6 พนั กงานเอกชน 81 21.0 21.0 56.6 ค้าขาย / ธุรกิ จส่ วนตั115 29.9 ว 29.9 86.5 รับจ้ าง 24 6.2 6.2 92.7 นั กเรียน / นัก ศึก ษา 12 3.1 3.1 95.8 เกษตรกร 7 1.8 1.8 97.7 อื่ นๆ........ 9 2.3 2.3 100.0 Total 385 100.0 100.0 มีการให้บิรการทีหลากหลาย ่ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 228 59.2 59.2 59.2 น้ อย 12 3.1 3.1 62.3 ปานกลาง 86 22.3 22.3 84.7 มาก 30 7.8 7.8 92.5 มากที่สุ ด 29 7.5 7.5 100.0 Total 385 100.0 100.0เปิดให้บริการต่างๆตรงตามความต้องการของลูกค้า Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้อย 5 1.3 1.3 1.3 ปานกลาง 45 11.7 11.7 13.0 มาก 213 55.3 55.3 68.3 มากที่สุด 122 31.7 31.7 100.0 Total 385 100.0 100.0
 7. 7. 41 พนักงานที่ มความรู้ คอยให้คาแนะนา ี Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercentValid น้ อยที่สุ ด 2 .5 .5 .5 น้ อย 3 .8 .8 1.3 ปายกลาง 75 19.5 19.5 20.8 มาก 191 49.6 49.6 70.4 มากที่สุ ด 114 29.6 29.6 100.0 Total 385 100.0 100.0 ให้บริการมีคุ ณภาพมีมนุษย์สัมพันธ์ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercentValid น้อย 14 3.6 3.6 3.6 ปานกลาง 98 25.5 25.5 29.1 มาก 162 42.1 42.1 71.2 มากที่สุด 111 28.8 28.8 100.0 Total 385 100.0 100.0ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้ นเต็มใจให้บ ริการ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercentValid น้อย 11 2.9 2.9 2.9 ปานกลาง 85 22.1 22.1 24.9 มาก 199 51.7 51.7 76.6 มากที่สุด 90 23.4 23.4 100.0 Total 385 100.0 100.0
 8. 8. 42 พนักงานแต่ งกายสุภาพเรียบร้ อย Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 1 .3 .3 .3 น้ อย 17 4.4 4.4 4.7 ปานกลาง 78 20.3 20.3 24.9 มาก 173 44.9 44.9 69.9 มากที่สุ ด 116 30.1 30.1 100.0 Total 385 100.0 100.0มีสาขาสามารถรับ รองความต้องการของผูใช้บริ การ ้ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 5 1.3 1.3 1.3 น้ อย 24 6.2 6.2 7.5 ปานกลาง 91 23.6 23.6 31.2 มาก 151 39.2 39.2 70.4 มากที่สุ ด 114 29.6 29.6 100.0 Total 385 100.0 100.0 ทาเลทีตงเหมาะสมการเข้ารับ บริก ารสะดวกสบาย ่ ั้ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 3 .8 .8 .8 น้ อย 24 6.2 6.2 7.0 ปานกลาง 104 27.0 27.0 34.0 มาก 136 35.3 35.3 69.4 มากที่สุ ด 118 30.6 30.6 100.0 Total 385 100.0 100.0
 9. 9. 43รู ปแบบในการตกแต่ งสถานทีมค วามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ่ ี Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 3 .8 .8 .8 น้ อย 40 10.4 10.4 11.2 ปานกลาง 125 32.5 32.5 43.6 มาก 181 47.0 47.0 90.6 มากที่สุ ด 36 9.4 9.4 100.0 Total 385 100.0 100.0 มีร ะบบการดู แลรักษาความปลอดภัยทีดี ่ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 28 7.3 7.3 7.3 น้ อย 49 12.7 12.7 20.0 ปานกลาง 141 36.6 36.6 56.6 มาก 98 25.5 25.5 82.1 มากที่สุ ด 69 17.9 17.9 100.0 Total 385 100.0 100.0 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 13 3.4 3.4 3.4 น้ อย 60 15.6 15.6 19.0 ปานกลาง 122 31.7 31.7 50.6 มาก 135 35.1 35.1 85.7 มากที่สุ ด 55 14.3 14.3 100.0 Total 385 100.0 100.0
 10. 10. 44 มีการให้ขาวสารต่างๆครบท้วนทัน สมัย ่ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 25 6.5 6.5 6.5 น้ อย 71 18.4 18.4 24.9 ปานกลาง 86 22.3 22.3 47.3 มาก 152 39.5 39.5 86.8 มากที่สุ ด 51 13.2 13.2 100.0 Total 385 100.0 100.0มีการแจกของขวั ญของพิเศษในโอกาสพิเศษหรือในเทศกาลต่าง ๆ Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้อยที่สุด 29 7.5 7.5 7.5 น้อย 60 15.6 15.6 23.1 ปานกลาง 121 31.4 31.4 54.5 มาก 107 27.8 27.8 82.3 มากที่สุด 68 17.7 17.7 100.0 Total 385 100.0 100.0มีการติด ประกาศต่างๆของธนาคารเพื่อแจ้งข่าวสารของธนาคาร Cumulative Frequency ercent P Valid PercentPercent Valid น้ อยที่สุ ด 42 10.9 10.9 10.9 น้ อย 69 17.9 17.9 28.8 ปานกลาง 126 32.7 32.7 61.6 มาก 100 26.0 26.0 87.5 มากที่สุ ด 48 12.5 12.5 100.0 Total 385 100.0 100.0
 11. 11. 45 เพศ * รายได้ตอเดือน Crosstabulation ่ รายได้ตอ เดือน ่ ต่่ากว่า 5000 - 10001 - 15001 - 20000 5000 บาท 10000 บาท15000 บาท 20000 บาทบาทขึนไป Total ้เพศ ชาย Count 3 9 64 63 52 191 % within เพศ 1.6% 4.7% 33.5% 33.0% 27.2%100.0% % within รายได้ต่50.0% 56.3% 63.4% 45.0% 42.6% 49.6% อ เดือน % of Total .8% 2.3% 16.6% 16.4% 13.5% 49.6% หญิง Count 3 7 37 77 70 194 % within เพศ 1.5% 3.6% 19.1% 39.7% 36.1%100.0% % within รายได้ต่50.0% 43.8% 36.6% 55.0% 57.4% 50.4% อ เดือน % of Total .8% 1.8% 9.6% 20.0% 18.2% 50.4%Total Count 6 16 101 140 122 385 % within เพศ 1.6% 4.2% 26.2% 36.4% 31.7%100.0% % within รายได้100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0%100.0% ต่อ เดือน % of Total 1.6% 4.2% 26.2% 36.4% 31.7%100.0% เพศ * อาชีพ Crosstabulation อาชีพ รับราชการพนักงานเ ค้าขาย / / นักเรียน / รัฐวิส าหกิจ อกชน ธุรกิ จส่วนตัวรับจ้าง นักศึกษา เกษตรกร ื่ นๆ........ Total อเพศ ชาย Count 62 37 61 17 5 5 4 191 % within เพศ32.5% 19.4% 31.9% 8.9% 2.6% 2.6% 2.1%100.0% % within อาชีพ 45.3% 45.7% 53.0% 70.8% 41.7% 71.4% 44.4% 49.6% % of Total 16.1% 9.6% 15.8% 4.4% 1.3% 1.3% 1.0% 49.6% หญิง Count 75 44 54 7 7 2 5 194 % within เพศ38.7% 22.7% 27.8% 3.6% 3.6% 1.0% 2.6%100.0% % within อาชีพ 54.7% 54.3% 47.0% 29.2% 58.3% 28.6% 55.6% 50.4% % of Total 19.5% 11.4% 14.0% 1.8% 1.8% .5% 1.3% 50.4%Total Count 137 81 115 24 12 7 9 385 % within เพศ35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0% % within อาชีพ 100.0%100.0% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% % of Total 35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0%
 12. 12. 46 เพศ * อายุ Crosstabulation อายุ ต่่ากว่า 20 20 - 30 ปี - 40 ปี - 50 ปี - 60 60 ปีขึ้นไป Total ปี 31 41 51 ปีเพศ ชาย Count 5 27 64 79 12 4 191 % within เพศ2.6% 14.1% 33.5% 41.4% 6.3% 2.1%100.0% % within อายุ 45.5% 29.7% 46.7% 65.8% 57.1% 80.0% 49.6% % of Total 1.3% 7.0% 16.6% 20.5% 3.1% 1.0% 49.6% หญิง Count 6 64 73 41 9 1 194 % within เพศ3.1% 33.0% 37.6% 21.1% 4.6% .5%100.0% % within อายุ 54.5% 70.3% 53.3% 34.2% 42.9% 20.0% 50.4% % of Total 1.6% 16.6% 19.0% 10.6% 2.3% .3% 50.4%Total Count 11 91 137 120 21 5 385 % within เพศ2.9% 23.6% 35.6% 31.2% 5.5% 1.3%100.0% % within 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0%100.0% อายุ % of Total 2.9% 23.6% 35.6% 31.2% 5.5% 1.3%100.0%
 13. 13. 47 อายุ * อาชีพ Crosstabulation อาชีพ รับราชการพนั กงานเ ค้าขาย / / นั กเรียน / รัฐวิส าหกิจ อกชน ธุรกิ จส่ วนตัวรับจ้ าง นั กศึกษา เกษตรกร ื่ นๆ........ Total ออายุ ต่่ากว่า 20Count ปี 6 2 2 0 1 0 0 11 % within อายุ 54.5% 18.2% 18.2% .0% 9.1% .0% .0%100.0% % within อาชี4.4% 2.5% พ 1.7% .0% 8.3% .0% .0% 2.9% % of Total 1.6% .5% .5% .0% .3% .0% .0% 2.9% 20 - 30 ปีCount 58 19 13 0 1 0 0 91 % within อายุ 63.7% 20.9% 14.3% .0% 1.1% .0% .0%100.0% % within อาชีพ 42.3% 23.5% 11.3% .0% 8.3% .0% .0% 23.6% % of Total 15.1% 4.9% 3.4% .0% .3% .0% .0% 23.6% 31 - 40 ปีCount 46 20 53 7 5 2 4 137 % within อายุ 33.6% 14.6% 38.7% 5.1% 3.6% 1.5% 2.9%100.0% % within อาชีพ 33.6% 24.7% 46.1% 29.2% 41.7% 28.6% 44.4% 35.6% % of Total 11.9% 5.2% 13.8% 1.8% 1.3% .5% 1.0% 35.6% 41 - 50 ปีCount 24 34 36 16 0 5 5 120 % within อายุ 20.0% 28.3% 30.0% 13.3% .0% 4.2% 4.2%100.0% % within อาชีพ 17.5% 42.0% 31.3% 66.7% .0% 71.4% 55.6% 31.2% % of Total 6.2% 8.8% 9.4% 4.2% .0% 1.3% 1.3% 31.2% 51 - 60 ปีCount 3 6 8 1 3 0 0 21 % within อายุ 14.3% 28.6% 38.1% 4.8% 14.3% .0% .0%100.0% % within อาชี2.2% 7.4% พ 7.0% 4.2% 25.0% .0% .0% 5.5% % of Total .8% 1.6% 2.1% .3% .8% .0% .0% 5.5% 60 ปีขึ้นไป Count 0 0 3 0 2 0 0 5 % within อายุ .0% .0% 60.0% .0% 40.0% .0% .0%100.0% % within อาชีพ.0% .0% 2.6% .0% 16.7% .0% .0% 1.3% % of Total .0% .0% .8% .0% .5% .0% .0% 1.3%Total Count 137 81 115 24 12 7 9 385 % within อายุ 35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0% % within อาชีพ 100.0%100.0% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% % of Total 35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0%
 14. 14. 48 อายุ * รายได้ตอเดือน Crosstabulation ่ รายได้ตอ เดือน ่ ต่่ากว่า 5000 - 10001 - 15001 - 20000 5000 บาท 10000 บาท15000 บาท 20000 บาทบาทขึนไป Total ้อายุ ต่่ากว่า 20Count ปี 0 0 2 3 6 11 % within อายุ .0% .0% 18.2% 27.3% 54.5%100.0% % within รายได้ต่อ เดือน .0% .0% 2.0% 2.1% 4.9% 2.9% % of Total .0% .0% .5% .8% 1.6% 2.9% 20 - 30 ปีCount 2 6 5 57 21 91 % within อายุ 2.2% 6.6% 5.5% 62.6% 23.1%100.0% % within รายได้ต33.3% 37.5% ่อ เดือน 5.0% 40.7% 17.2% 23.6% % of Total .5% 1.6% 1.3% 14.8% 5.5% 23.6% 31 - 40 ปีCount 4 8 43 37 45 137 % within อายุ 2.9% 5.8% 31.4% 27.0% 32.8%100.0% % within รายได้ต66.7% 50.0% 42.6% 26.4% 36.9% 35.6% ่อ เดือน % of Total 1.0% 2.1% 11.2% 9.6% 11.7% 35.6% 41 - 50 ปีCount 0 2 45 40 33 120 % within อายุ .0% 1.7% 37.5% 33.3% 27.5%100.0% % within รายได้ต่อ เดือน 12.5% 44.6% 28.6% 27.0% 31.2% .0% % of Total .0% .5% 11.7% 10.4% 8.6% 31.2% 51 - 60 ปีCount 0 0 5 3 13 21 % within อายุ .0% .0% 23.8% 14.3% 61.9%100.0% % within รายได้ต่อ เดือน .0% .0% 5.0% 2.1% 10.7% 5.5% % of Total .0% .0% 1.3% .8% 3.4% 5.5% 60 ปีขึ้นไป Count 0 0 1 0 4 5 % within อายุ .0% .0% 20.0% .0% 80.0%100.0% % within รายได้ต่อ เดือน .0% .0% 1.0% .0% 3.3% 1.3% % of Total .0% .0% .3% .0% 1.0% 1.3%Total Count 6 16 101 140 122 385 % within อายุ 1.6% 4.2% 26.2% 36.4% 31.7%100.0% % within รายได้100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0%100.0% ต่อ เดือน % of Total 1.6% 4.2% 26.2% 36.4% 31.7%100.0%
 15. 15. 49 Descriptive Statistics N Minimum MaximumMeanStd. Deviationมี การให้บร การที่หลากหลา ิ 385 1.00 5.00 2.0130 1.34526ยเปิดให้บริก ารต่างๆตรงตา 385 2.00 5.00 4.1740 .67573มความต้อ งการของลูก ค้าพนักงานที่มความรู้คอยให้ ี 385 1.00 5.00 4.0701 .75192ค่าแนะน่าให้บริก ารมี คณภาพมีม นุษ ุ 385 2.00 5.00 3.9610 .82981ย์สัมพันธ์ดูแลเอาใจใส่ก ระตือรือ ร้นเ 385 2.00 5.00 3.9558 .75390ต็มใจให้บริก ารพนักงานแต่งกายสุภาพเรีย 385 1.00 5.00 4.0026 .84007บร้อ ยมี สาขาสามารถรับรองความ 385 1.00 5.00 3.8961 .94351ต้องการของผูใช้บริก าร ้ท่าเลที่ตง เหมาะสมการเข้า ั้ 385 1.00 5.00 3.8883 .94124รับบริการสะดวกสบายรูปแบบในการตกแต่งสถานที่มความโดดเด่นเป็นเอก 1.00 5.00 3.5377 ี 385 .83183ลักษณ์มี ระบบการดูแ ลรัก ษาความ 385 1.00 5.00 3.3403 1.13011ปลอดภัยที่ดีมี การโฆษณาผ่านสื่อ ต่างๆ 1.00 5.00 3.4130 1.02232 385มี การให้ขาวสารต่างๆครบ ่ 385 1.00 5.00 3.3455 1.11926ท้วนทันสมัยมี การแจกของขวัญ ของพิเศษในโอกาสพิเศษหรื385 1.00 5.00 3.3247 1.15742 อ ในเทศกาลต่างๆมี การติดประกาศต่างๆของธนาคารเพื่อแจ้งข่าวสารขอ 1.00 5.00 3.1117 1.16837 385งธนาคารTotal 385 2.75 4.19 3.5138 .32825Valid N (listwise) 385
 16. 16. 50 Descriptive Statistics N Minimum MaximumMeanStd. Deviationด้านการบริการ 385 1.50 4.50 3.0935 .73000ด้านการให้บริการของบุค 385 2.25 5.00 3.9974 .54186ลากรด้านลักษณะทางกายภาพ 1.50 4.75 3.6656 385 .55200ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.25 4.50 3.2987 385 .74460Valid N (listwise) 385
 17. 17. 51 Descriptive Statistics N Minimum MaximumMeanStd. Deviationมี การให้บร การที่หลากหลา ิ 7 1.00 1.00 1.0000 .00000ยเปิดให้บริก ารต่างๆตรงตา 7 3.00 5.00 4.5714 .78680มความต้อ งการของลูก ค้าพนักงานที่มความรู้คอยให้ ี 7 4.00 5.00 4.5714 .53452ค่าแนะน่าให้บริก ารมี คณภาพมีม นุษ ุ 7 3.00 5.00 4.1429 .69007ย์สัมพันธ์ดูแลเอาใจใส่ก ระตือรือ ร้นเ 7 4.00 5.00 4.4286 .53452ต็มใจให้บริก ารพนักงานแต่งกายสุภาพเรีย 7 3.00 5.00 4.4286 .78680บร้อ ยมี สาขาสามารถรับรองความ 7 3.00 5.00 4.4286 .78680ต้องการของผูใช้บริก าร ้ท่าเลที่ตง เหมาะสมการเข้า ั้ 7 2.00 5.00 4.2857 1.11270รับบริการสะดวกสบายรูปแบบในการตกแต่งสถานที่มความโดดเด่นเป็นเอก 3.00 5.00 3.8571 ี 7 .89974ลักษณ์มี ระบบการดูแ ลรัก ษาความ 7 2.00 4.00 3.2857 .75593ปลอดภัยที่ดีมี การโฆษณาผ่านสื่อ ต่างๆ 2.00 4.00 3.0000 7 .81650มี การให้ขาวสารต่างๆครบ ่ 7 1.00 5.00 2.5714 1.39728ท้วนทันสมัยมี การแจกของขวัญ ของพิเศษในโอกาสพิเศษหรือ ในเ 1.00 5.00 2.5714 1.39728 7ทศกาลต่างๆมี การติดประกาศต่างๆของธนาคารเพื่อแจ้งข่าวสารขอ 1.00 3.00 2.0000 7 .81650งธนาคารด้านการบริการ 7 2.00 3.00 2.7857 .39340ด้านการให้บริการของบุคล 7 4.00 5.00 4.3929 .37796ากรด้านลักษณะทางกายภาพ 7 3.00 4.75 3.9643 .63621ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.50 4.00 2.5357 7 .96208Total 7 2.94 3.88 3.4196 .35303Valid N (listwise) 7
 18. 18. 52 One-Sample Statistics Std. Error N MeanStd. DeviationMean Total 385 3.5138 .32825 .01673 One-Sample Test Test Value = 0 95% Confidence Interval of the Sig. Mean Difference t df (2-tailed) DifferenceLower Upper Total 210.039 384 .0003.51380 3.4809 3.5467 Group Statistics Std. Error เพศ N MeanStd. DeviationMean Total ชาย 191 3.5926 .33626 .02433 หญิง 194 3.4362 .30145 .02164 Independent Samples Test Levenes Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig. Mean Std. Error Difference F Sig. t df (2-tailed) Difference DifferenceLower UpperTotal Equal variances assumed .135 4.807 2.242 383 .000 .15639 .03254 .09242 .22037 Equal variances not 4.803377.167 .000 .15639 .03256 .09236 .22042 assumed
 19. 19. 53 ANOVA Sum of Squar Mean es df Square F Sig. Between 5.526 3 .854 3.247 .027 Groups Within 107.2 378 .387 Groups 21 Total 112.7 384 47 ANOVAด้านการให้บริการของบุคลากร Sum of Squares df Mean Square F Sig.Between Groups.010 1 .010 .035 .852Within Groups 112.737 383 .294Total 112.747 384
 20. 20. 54 Correlations ด้านลักษณะ ด้านการบริก าร ทางกายภาพด้านการบริก าร Pearson Correlation 1 -.068 Sig. (2-tailed) .180 N 385 385ด้านลักษณะทางกายภาพ Correlation Pearson -.068 1 Sig. (2-tailed) .180 N 385 385 Correlations ด้านการให้ บริก ารของ นการส่งเส ด้า บุคลากร มการตลาด ริด้านการให้บริการของบุค Correlation1 Pearson -.144**ลากร Sig. (2-tailed) .005 N 385 385ด้านการส่งเสริมการตลาด Correlation Pearson -.144** 1 Sig. (2-tailed) .005 N 385 385 **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 21. 21. 55 Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided)Pearson Chi-Square a 8.139 6 .228Continuity CorrectionLikelihood Ratio8.315 6 .216Linear-by-Linear 2.366 1 .124AssociationN of Valid Cases 385 a.4 cells (28.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.47. Case Processing Summary N % CasesValid 20 100.0 a Excluded 0 .0 Total 20 100.0 a.Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbachs Alpha N of Items .541 14
 22. 22. 56 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbachs Scale Mean Variance if if Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Item Correlation Deleted Itemมี การให้บรการที่หลากหลา ิ 47.4500 25.418 -.148 .585ยเปิดให้บริการต่างๆตรงตา 46.8000 25.116 -.132 .552มความต้อ งการของลูก ค้าพนักงานที่มความรูคอยให้ ี ้ 46.6500 22.661 .222 .520ค่าแนะน่าให้บริก ารมีคุณภาพมีม นุษ 46.9000 23.463 .072 .548ย์สัมพันธ์ดูแลเอาใจใส่ก ระตือ รือ ร้นเ 47.1000 22.832 .189 .526ต็มใจให้บริก ารพนักงานแต่งกายสุภาพเรีย 47.0000 22.842 .151 .533บร้อ ยมี สาขาสามารถรับรองความ 47.3500 21.713 .172 .532ต้องการของผูใช้บริก าร ้ท่าเลที่ตั้งเหมาะสมการเข้า 47.3000 22.432 .173 .529รับบริการสะดวกสบายรูปแบบในการตกแต่งสถานที่มความโดดเด่นเป็นเอก ี 47.4000 24.253 .022 .552ลักษณ์มี ระบบการดูแ ลรัก ษาความ 47.3500 21.187 .244 .513ปลอดภัยที่ดีมี การโฆษณาผ่านสื47.4000 22.042 อ ต่างๆ ่ .126 .545มี การให้ขาวสารต่างๆครบ ่ 47.3500 17.503 .537 .419ท้วนทันสมัยมี การแจกของขวัญของพิเศษในโอกาสพิเศษหรือ ในเ 47.4500 16.471 .765 .356ทศกาลต่างๆมี การติดประกาศต่างๆของธนาคารเพื่อแจ้งข่าวสารขอ 22.892 47.5500 .174 .528งธนาคาร

×