รวม

553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รวม

 1. 1. 1 191 49.6 194 50.4 385 100.0 385 191 96 940.4 2 20 11 2.9 20 - 30 91 23.6 31 - 40 137 35.6 41 - 50 120 31.2 51 - 60 21 5.5 60 5 1.3 385 100.0
 2. 2. 2 2 385 20 11 2.9 20-30 91 23.6 31-40 137 35.6 41-50 120 31.251-60 21 5.5 60 5 1.3 3 5,000 6 1.6 5,000 – 10,000 16 4.2 10,001 – 101 26.2 15,000 15,001 – 140 36.4 20,000 20,000 122 31.7 385 100.0
 3. 3. 3 3385 5,000 6 1.6 5,000-10,000 16 4.210.001-15,000 101 26.215,001-20,000 140 36.420,000 122 31.7 4 / 137 35.6 81 21.0 / 115 29.9 24 6.2 / 12 3.1 7 1.8 9 2.3 385 100.0 4 385 / 137 35.6 81 21.0 / 115 29.9
 4. 4. 4 24 6.2 / 12 3.17 1.8 9 2.35 3 2.5 69 57.0 25 20.7 24 19.8 121 100.0 4 121 8 6.6 91 75.2 22 18.2 Total 121 100.0
 5. 5. 55 121 22 18.2 51 42.1 48 39.7 Total 121 100.06 121 6 5.0 16 13.2 70 57.9 29 24.0 Total 121 100.06 121
 6. 6. 6 5 4.1 32 26.4 58 47.9 26 21.5 Total 121 100.07 121
 7. 7. 7 1 .8 10 8.3 23 19.0 52 43.0 35 28.9 Total 121 100.08 121 3 2.5 16 13.2 36 29.8 48 39.7 18 14.9Total 121 100.09 121
 8. 8. 8 1 .8 14 11.6 36 29.8 52 43.0 18 14.9 Total 121 100.010 121
 9. 9. 9 1 .8 10 8.3 42 34.7 60 49.6 8 6.6 Total 121 100.011 121 7 5.8 15 12.4 43 35.5 30 24.8 26 21.5 Total 121 100.0
 10. 10. 1012 121 4 3.3 15 12.4 39 32.2 44 36.4 19 15.7Total 121 100.013 121
 11. 11. 11 8 6.6 20 16.5 24 19.8 50 41.3 19 15.7Total 121 100.014 121 11 9.1 12 9.9 39 32.2 37 30.6 22 18.2Total 121 100.015 121
 12. 12. 12 8 6.6 21 17.4 42 34.7 35 28.9 15 12.4Total 121 100.016 121
 13. 13. 132
 14. 14. 14 1 เพศ * รายได้ตอเดือน Crosstabulation ่ รายได้ตอ เดือน ่ ต่่ากว่า 5000 - 10001 - 15001 - 20000 5000 บาท 10000 บาท15000 บาท 20000 บาท นไป Total บาทขึ้เพศ ชาย Count 3 9 64 63 52 191 % within เพศ 1.6% 4.7% 33.5% 33.0% 27.2%100.0% % within รายได้ต50.0% 56.3% 63.4% 45.0% 42.6% 49.6% ่อ เดือน % of Total .8% 2.3% 16.6% 16.4% 13.5% 49.6% หญิง Count 3 7 37 77 70 194 % within เพศ 1.5% 3.6% 19.1% 39.7% 36.1%100.0% % within รายได้ต50.0% 43.8% 36.6% 55.0% 57.4% 50.4% ่อ เดือน % of Total .8% 1.8% 9.6% 20.0% 18.2% 50.4%Total Count 6 16 101 140 122 385 % within เพศ 1.6% 4.2% 26.2% 36.4% 31.7%100.0% % within รายได้100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0%100.0% ต่อ เดือน % of Total 1.6% 4.2% 26.2% 36.4% 31.7%100.0% 5,000 3 1.6 50 0.8 5,000-10,000 9 4.7 56.3 2.3 10,001-15,000 64 33.5 63.4 16.6 15,001- 20,000 63 33 45 16.4 20,000
 15. 15. 15 52 27.242.6 13.5 5,000 3 1.5 50 0.8 5,000-10,000 7 3.6 43.8 1.8 10,001-15,000 37 19.1 36.6 9.6 15,001-20,000 77 39.7 55 2020,000 70 36.1 57.4 18.2 2
 16. 16. 16 เพศ * อาชีพ Crosstabulation อาชีพ รับราชการพนักงานเ ค้าขาย / / นักเรียน / รัฐวิส าหกิจ อกชน ธุรกิ จส่วนตัวรับจ้าง นักศึกษา เกษตรกร ื่ นๆ........ Total อเพศ ชาย Count 62 37 61 17 5 5 4 191 % within เพศ32.5% 19.4% 31.9% 8.9% 2.6% 2.6% 2.1%100.0% % within อาชีพ 45.3% 45.7% 53.0% 70.8% 41.7% 71.4% 44.4% 49.6% % of Total 16.1% 9.6% 15.8% 4.4% 1.3% 1.3% 1.0% 49.6% หญิง Count 75 44 54 7 7 2 5 194 % within เพศ38.7% 22.7% 27.8% 3.6% 3.6% 1.0% 2.6%100.0% % within อาชีพ 54.7% 54.3% 47.0% 29.2% 58.3% 28.6% 55.6% 50.4% % of Total 19.5% 11.4% 14.0% 1.8% 1.8% .5% 1.3% 50.4%Total Count 137 81 115 24 12 7 9 385 % within เพศ35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0% % within อาชีพ 100.0%100.0% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% % of Total 35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0% / 62 132.5 43.3 16.1 37 19.4 45.7 9.6 / 61 31.9 53 15.8 17 8.9 70.8 4.4 / 5 2.6 41.7 1.3 5 2.6 71.4 1.3 4
 17. 17. 172.1 44.4 1 / 75 38.7 54.7 19.5 44 22.7 54.3 11.4 / 54 27.8 47 14 7 3.6 29.2 1.8 / 7 3.6 58.3 1.8 2 1 28.6 0.5 52.6 55.6 1.3
 18. 18. 18 3 เพศ * อายุ Crosstabulation อายุ ต่่ากว่า 20 20 - 30 ปี - 40 ปี - 50 ปี - 60 60 ปีขึ้นไป Total ปี 31 41 51 ปีเพศ ชาย Count 5 27 64 79 12 4 191 % within เพศ2.6% 14.1% 33.5% 41.4% 6.3% 2.1%100.0% % within อายุ 45.5% 29.7% 46.7% 65.8% 57.1% 80.0% 49.6% % of Total 1.3% 7.0% 16.6% 20.5% 3.1% 1.0% 49.6% หญิง Count 6 64 73 41 9 1 194 % within เพศ3.1% 33.0% 37.6% 21.1% 4.6% .5%100.0% % within อายุ 54.5% 70.3% 53.3% 34.2% 42.9% 20.0% 50.4% % of Total 1.6% 16.6% 19.0% 10.6% 2.3% .3% 50.4%Total Count 11 91 137 120 21 5 385 % within เพศ2.9% 23.6% 35.6% 31.2% 5.5% 1.3%100.0%
 19. 19. 19 20 52.6 45.5 1.3 20-25 2714.1 29.7 7 31-40 6433.5 46.7 16.6 41-50 7941.4 65.8 20.5 51-60 126.3 57.1 3.1 60 42.1 80 1 20 63.1 54.5 1.6 20-25 6433 70.3 16.6 31-40 73
 20. 20. 20 37.6 53.3 19 41-50 41 21.1 34.2 10.6 51-60 9 4.6 42.9 2.3 60 1 0.5 20 0.34
 21. 21. 21 อายุ * อาชีพ Crosstabulation อาชีพ รับราชการพนั กงานเ ค้าขาย / / นั กเรียน / รัฐวิส าหกิจ อกชน ธุรกิ จส่ วนตัวรับจ้ าง นั กศึกษา เกษตรกร ื่ นๆ........ Total ออายุ ต่่ากว่า 20Count ปี 6 2 2 0 1 0 0 11 % within อายุ 54.5% 18.2% 18.2% .0% 9.1% .0% .0%100.0% % within อาชี4.4% 2.5% พ 1.7% .0% 8.3% .0% .0% 2.9% % of Total 1.6% .5% .5% .0% .3% .0% .0% 2.9% 20 - 30 ปีCount 58 19 13 0 1 0 0 91 % within อายุ 63.7% 20.9% 14.3% .0% 1.1% .0% .0%100.0% % within อาชีพ 42.3% 23.5% 11.3% .0% 8.3% .0% .0% 23.6% % of Total 15.1% 4.9% 3.4% .0% .3% .0% .0% 23.6% 31 - 40 ปีCount 46 20 53 7 5 2 4 137 % within อายุ 33.6% 14.6% 38.7% 5.1% 3.6% 1.5% 2.9%100.0% % within อาชีพ 33.6% 24.7% 46.1% 29.2% 41.7% 28.6% 44.4% 35.6% % of Total 11.9% 5.2% 13.8% 1.8% 1.3% .5% 1.0% 35.6% 41 - 50 ปีCount 24 34 36 16 0 5 5 120 % within อายุ 20.0% 28.3% 30.0% 13.3% .0% 4.2% 4.2%100.0% % within อาชีพ 17.5% 42.0% 31.3% 66.7% .0% 71.4% 55.6% 31.2% % of Total 6.2% 8.8% 9.4% 4.2% .0% 1.3% 1.3% 31.2% 51 - 60 ปีCount 3 6 8 1 3 0 0 21 % within อายุ 14.3% 28.6% 38.1% 4.8% 14.3% .0% .0%100.0% % within อาชี2.2% 7.4% พ 7.0% 4.2% 25.0% .0% .0% 5.5% % of Total .8% 1.6% 2.1% .3% .8% .0% .0% 5.5% 60 ปีขึ้นไป Count 0 0 3 0 2 0 0 5 % within อายุ .0% .0% 60.0% .0% 40.0% .0% .0%100.0% % within อาชีพ .0% .0% 2.6% .0% 16.7% .0% .0% 1.3% % of Total .0% .0% .8% .0% .5% .0% .0% 1.3%Total Count 137 81 115 24 12 7 9 385 % within อายุ 35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0% % within อาชีพ 100.0%100.0% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% % of Total 35.6% 21.0% 29.9% 6.2% 3.1% 1.8% 2.3%100.0% 20 / 6 54.5 4.4
 22. 22. 221.6 2 18.2 2.50.5 / 2 18.2 2.50.5 0 0 0 0 / 1 9.1 8.30.3 0 0 0 0 0 00 0 20-30 / 58 63.7 42.3 15.1 19 20.9 23.5 4.9 / 13 14.3 11.3 3.4 00 0 0 / 1 1.1 8.3 0.3 0 0 0 0
 23. 23. 23 0 0 0 0 31-40 / 46 33.6 33.6 11.9 20 14.6 24.7 5.2 / 53 38.7 46.1 13.8 7 5.1 29.2 1.8 / 5 3.6 41.7 3.1 2 1.5 28.6 0.5 42.9 44.4 1 41-50 / 24 20 17.5 6.2 34 28.3 42 8.8 / 36 30 31.3 9.4 16 3.3 66.7
 24. 24. 24 4.2 / 0 0 00 5 4.2 71.4 4.3 5 4.2 55.6 1.3 51-60 / 3 14.3 2.2 0.8 6 28.6 7.4 1.6 / 8 38.1 7 2.1 1 4.8 4.2 0.3 / 3 14.3 25 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 60 / 0 0 0 0 0 0 0 0 / 3
 25. 25. 25 60 2.6 0.8 0 0 0 0 / 2 40 16.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 อายุ * รายได้ตอเดือน Crosstabulation ่ รายได้ตอ เดือน ่ ต่่ากว่า 5000 - 10001 - 15001 - 20000 5000 บาท 10000 บาท 15000 บาท 20000 บาท บาทขึนไป Total ้อายุ ต่่ากว่า 20Count ปี 0 0 2 3 6 11 % within อายุ .0% .0% 18.2% 27.3% 54.5%100.0% % within รายได้ต่อ เดือน .0% .0% 2.0% 2.1% 4.9% 2.9% % of Total .0% .0% .5% .8% 1.6% 2.9% 20 - 30 ปี Count 2 6 5 57 21 91 % within อายุ 2.2% 6.6% 5.5% 62.6% 23.1%100.0%
 26. 26. 26 205000 0 0
 27. 27. 27 0 0 5000-10000 0 0 0 0 10001-15000 2 18.2 2.0 0.5 15001-20000 327.3 2.1 0.8 20000 6 54.5 4.9 1.6 20-30 5000 2 2.2 33.3 0.5 5000-10000 6 6.6 37.5 1.6 10001-150005 5.5 5.0 1.3 15001-20000 57 62.640.7 14.8 20000 21 23.1 17.25.5 31-40 5000 4 2.9 66.7 1.0 5000-10000 8
 28. 28. 28 5.8 50.0 2.1 10001-15000 43 31.442.6 11.2 15001-20000 37 27.0 26.4 9.6 20000 4532.8 36.9 11.7 41-50 5000 0 0 0 0 5000-10000 2 1.7 12.5 0.5 10001-15000 45 37.544.6 11.7 15001-20000 40 33.3 28.6 10.4 20000 3327.5 27.0 8.6 51-60 5000 0 0 0 0 5000-10000 0 0 0
 29. 29. 29 0 10001-15000 5 23.8 5.0 1.3 15001-20000 3 14.3 2.1 0.8 20000 13 61.9 10.73.4 60 5000 0 0 0 0 5000-10000 0 0 0 0 10001-15000 1 20.0 1.0 0.3 15001-20000 0 0 0 0 20000 4 80.0 3.3 1.0
 30. 30. 30 1 N Mean1 385 2.01302 385 4.1740 385 3.09353 385 4.07014 385 3.96105 385 3.95586 385 4.0026
 31. 31. 31 385 3.9974 7 385 3.8761 8 385 3.8983 9 385 3.5377 10 385 3.3403 385 3.6656 11 385 3.4130 12 385 3.3455 13 385 3.3247 14 385 3.1117 385 3.2987 385 3.5138 4.50 - 5.00 3.50 - 4.49 2.50 - 3.49 1.50 - 2.49 1.00 - 1.49 3.51383.0935
 32. 32. 324.1740 2.01303.9974 4.0701 4.0026 3.9610 3.9558 3.6656 3.89833.8983 3.5377 3.3403 3.2987 3.4130 3.3455 3.3247 3.1117
 33. 33. 33 2 5000-10000 N Mean D1 7 1.00002 7 4.5714 7 3.09353 7 4.57144 7 4.14295 7 4.42866 7 4.4286 7 3.99747 7 4.42868 7 4.28579 7 3.857110 7 3.2857 7 3.665611 7 3.000012 7 2.571413 7 2.5714
 34. 34. 34 14 7 2.0000 7 3.2987 7 3.5138 5000-10000 3.51383.09354.5714 1.00003.9974 4.5714 4.4286 4.4286 4.1429 3.6656 4.4286 4.2857 3.8571 3.2857 3.2987
 35. 35. 35 3.00002.57142.5714 2.0000 One-Sample Statistics Std. Error N MeanStd. DeviationMean ด้านการบริ ก าร 385 3.0935 .73000 .03720
 36. 36. 36 One-Sample Test Test Value = 3.0 95% Confidence Interval of the Sig. Mean Difference t df (2-tailed) DifferenceLower Upper ด้านการบริการ 2.513 384 .012 .09351 .0204 .1667 t Sig. 3.0 3.0935 0.73000 2.51 0.01 3 2 0 H0: µ1 = 3.0 H1: µ1 ≠ 3.0 Sig = 0.012< 0.05 H0H1 3.0 0
 37. 37. 37 (t-test dependent) Group Statistics Std. Std. Deviatio Error N Mean n Mean 4.002 .0383 191 .53001 6 5 3.992 .0398 194 .55460 3 2 Independent Samples Test Levenes Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig. Mean Std. Error Difference F Sig. t df (2-tailed)Difference DifferenceLower Upperด้านการให้บริก variances assumed .499 Equal .458 .187 383 .832 .01035 .05500-.09829 .11903ารของบุคลากร variances not Equal .197382.662 .852 .01035 .05528-.09835 .11905 assumed t 191 4.0026 0.53001 0.187 194 3.9923 0.55460 0.197
 38. 38. 38 H0:σ2 = σ2 H1: ≠σ2 Sig = 499>α 0.05 H0 H0 : µ =µ H1 : µ ≠µ Sig. = 0.832>α 0.05 2t 0.187 Sig(2-tailed)0.832 α(0.05) H0 H1 ANOVA
 39. 39. 39 Sum of Squar Mean es df Square F Sig. Between 5.526 3 .854 3.247 .027 Groups Within 107.2 378 .387 Groups 21 Total 112.7 384 47 H µ =µ =µ =µ H 1 Sig 0.027 > 0.01 H H 1
 40. 40. 40 ANOVA Sum of Squar Mean es df Square F Sig. Between .010 1 .010 .035 .852 Groups Within 112.7 383 .294 Groups 37 Total 112.7 384 47 H µ =µ =µ =µ H 1 Sig 0.852 > 0.01
 41. 41. 41 H H 1 Correlations ด้านลักษณะ ด้านการบริก าร ทางกายภาพด้านการบริก าร Pearson Correlation 1 -.068 Sig. (2-tailed) .180 N 385 385ด้านลักษณะทางกายภาพ Correlation Pearson -.068 1 Sig. (2-tailed) .180 N 385 385
 42. 42. 42H0:  =0H1 :  ≠ 0r= -0.068sig= 0.180>α 0.01 H0 -0.068 Correlations ด้านการให้ บริก ารของ นการส่งเส ด้า บุคลากร มการตลาด ริ ด้านการให้บริการของบุค Correlation1 Pearson -.144** ลากร Sig. (2-tailed) .005 N 385 385 ด้านการส่งเสริมการตลาด Correlation Pearson -.144** 1 Sig. (2-tailed) .005 N 385 385 **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).H0:  =0H1 :  ≠ 0r= -0.144sig= 0.005<α 0.01
 43. 43. 43H1 -0.144
 44. 44. 44 Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square a 8.139 6 .228 Continuity Correction Likelihood Ratio8.315 6 .216 Linear-by-Linear 2.366 1 .124 Association N of Valid Cases 385 a.4 cells (28.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.47.H0:H1: Sig 0.228>α0.05 H0 8.139
 45. 45. 45 20Case Processing Summary N % CasesValid 20 100.0 a Excluded 0 .0 Total 20 100.0 a.Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbachs Alpha N of Items .541 14
 46. 46. 46 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbachs Scale Mean Variance if if Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Item Correlation Deleted Itemมี การให้บรการที่หลากหลา ิ 47.4500 25.418 -.148 .585ยเปิดให้บริการต่างๆตรงตา 46.8000 25.116 -.132 .552มความต้อ งการของลูก ค้าพนักงานที่มความรูคอยให้ ี ้ 46.6500 22.661 .222 .520ค่าแนะน่าให้บริก ารมีคุณภาพมีม นุษ 46.9000 23.463 .072 .548ย์สัมพันธ์ดูแลเอาใจใส่ก ระตือ รือ ร้นเ 47.1000 22.832 .189 .526ต็มใจให้บริก ารพนักงานแต่งกายสุภาพเรีย 47.0000 22.842 .151 .533บร้อ ยมี สาขาสามารถรับรองความ 47.3500 21.713 .172 .532ต้องการของผูใช้บริก าร ้ท่าเลที่ตั้งเหมาะสมการเข้า 47.3000 22.432 .173 .529รับบริการสะดวกสบายรูปแบบในการตกแต่งสถานที่มความโดดเด่นเป็นเอก ี 47.4000 24.253 .022 .552ลักษณ์มี ระบบการดูแ ลรัก ษาความ 47.3500 21.187 .244 .513ปลอดภัยที่ดีมี การโฆษณาผ่านสื47.4000 22.042 อ ต่างๆ ่ .126 .545มี การให้ขาวสารต่างๆครบ ่ 47.3500 17.503 .537 .419ท้วนทันสมัยมี การแจกของขวัญของพิเศษในโอกาสพิเศษหรือ ในเ 47.4500 16.471 .765 .356ทศกาลต่างๆมี การติดประกาศต่างๆของธนาคารเพื่อแจ้งข่าวสารขอ 22.892 47.5500 .174 .528งธนาคาร
 47. 47. 47 Alpha = 0.541 0.585 0.552 0.5480.552 0.545
 48. 48. 48

×