Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topic 7 business plan 1 (format)

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Topic 7 business plan 1 (format)

 1. 1. RANCANGANPERNIAGAAN
 2. 2. Definisi :• Adalah dokumen yang disediakan oleh syarikat atauusahawan secara bertulis yang mengandungimaklumat/keterangan berkenaan perniagaan/projekyg hendak dijalankan secara komprehensif dengantujuan untuk mengurus dan mentadbir perniagaansecara cekap dan berkesan.• Penulisan laporan berkenaan projek/perniagaanyang menyatakan strategi-strategi perniagaan bagimencapai objektif, matlamat dan wawasan syarikatdengan menganalisis perniagaan, ramalan,andaian, jangkaan dan cara laksanakan strategi.A. Latarbelakang RancanganPerniagaan (RP)
 3. 3. Samb..DefinisiBusiness plan is a written summary of anentrepreneur’s proposed business venture, itsoperational and financial details, its marketingopportunities and strategy, and its managers’skills and abilities.(Zimmerer & Scarborough,2008)(RP merupakan ringkasan bertulis yangmenerangkan tentang cadangan usahaniagaseseorang usahawan, maklumat operasi dankewangan yang lengkap, strategi dan peluangpemasaran serta keupayaan dan kemahiranpengurus-pengurusnya.)
 4. 4. 3 Fungsi utama RP:1. Menjadi panduan kepada usahawan mengenai tindakanmasa depan dan pembentukan strategi untuk kejayaanperniagaan. (It gives managers and employees a senseof direction)2. Untuk menarik perhatian para pembiaya dan pelabur.(It is potential lenders’ and investors’ first impression ofthe company and its managers)3. RP memberi gambaran peribadi usahawan (reflection ofits creator). Ia menjadi bukti kepada pihak yangberkepentingan bahawa idea perniagaan tersebut bolehberjaya dengan komitmen serius yang diberikan olehusahawan dalam menyediakan RP.
 5. 5. Kepentingan RP– Menilai potensi, keunikan perniagaan, nilaikomersial, teknologi, pasaran dan persaingan– Membantu kawalan pengurusan dalammelaksanakan strategi– Digunakan sebagai asas rujukanpelaksanaan tugasan dan aktiviti-aktivitiperniagaan– Menjadi asas bagi tujuan pembiayaan,perkongsian dan penggabungan
 6. 6. Untuk mendapatkan sesuatupembiayaan, sesebuah RP mestiberjaya dalam 3 kategori ujian :1. Ujian Realiti (Reality test)2. Ujian Persaingan (Competitive test)3. Ujian Nilai (Value test)
 7. 7. Ujian RealitiKomponen luaran• Membuktikan pasaran bagi produk itu wujud.• Fokus kepada pasaran sasaran (niche market),bakal pelanggan, saiz pasaran, tahap persaingan,daya tarikan industri.• Komponen dalaman- Fokus kepada produk atau perkhidmatan yangditawarkan- Kelainan produk, boleh dibangunkan mengikut jangkaankos, nilai yang ditawarkan kepada penggunaSamb..
 8. 8. Ujian PersainganKomponen luaran :- Menilai kedudukan perniagaan berbandingpesaing utama.- Ancaman yang dihadapi akibat kelemahanperniagaan/ kekuatan pesaing.Komponen dalaman:- Fokus kepada keupayaan pengurusan –kualiti, kemahiran dan pengalaman pihakpengurusan.- Sumber-sumber lain milik perniagaan yangmemberikan kelebihan persaingan kepadaperniagaan tersebut.
 9. 9. Ujian NilaiFokus kepada kemampuan RP-membuktikan perniagaan mempunyaipeluang besar dan mendapat kadarpulangan yang tinggi terhadappelaburan.
 10. 10. Siapa yang memerlukanRP?• Usahawan• Institusi kewangan• Pelabur• Pembekal• Kakitangan
 11. 11. B. MERANCANG PENULISANRANCANGAN PERNIAGAAN Persediaan Menghasilkan RP Mengenalpasti sumber manusia Peruntukan sumber kewangan Anggaran masa Pengumpulan maklumat Analisis dan penilaian maklumat Mengenalpasti struktur dan format RP
 12. 12. Struktur Asas RP Halaman hadapan Ringkasan eksekutif Jadual kandungan Isi kandungan Pelan tindakan Justifikasi dan penutup LampiranBadan utama RP
 13. 13. Format RP7. Rancangan pemasaran8. Rancangan operasi9. Rancangan kewangan10.Model perniagaan11.Tarikan perniagaan12.Pelan tindakan13.Justifikasi dan penutupJadual kandungan1. Pengenalan2. Tujuan RP3. Latar belakang perniagaan4. Latar belakang usahawan/ahli5. Deskripsiproduk/perkhidmatan6. Rancangan pentadbiran danpengurusanHalaman hadapan Ringkasan Eksekutif
 14. 14. BAHAGIANPEMBUKAAN
 15. 15. BAHAGIAN PEMBUKAANi) Surat Iringan Pengenalan kepada pihak yg menyediakan RP dan turutmenyatakan tujuan penyediaan RP Sekiranya RP disediakan bg pihak lain yg berkepentingan,surat iringan perlu disertakan bersama-sama RP Bukan sebahagian drp RP tetapi perlu disediakan bgmengiringi penyerahan atau pembentangan RP Biasanya disediakan selepas RP siap dan lengkap Ia menandakan pembentangan atau penyerahan RP adalahlebih khusus kpd individu atau bhgn yg bertanggungjawab dlmorganisasi, dan juga mereka yg memerlukan RP tersebut Penyediaan adalah berdasarkan surat rasmi biasa danmenyatakan; kpd siapa RP ditujukan, pihak yg menyediakanRP/pengirim surat, kandungan surat (ttg tujuan RP disediakandan diserahkan), dan penutup surat (berkenaan maklumbalasyg diperlukan)
 16. 16. ii) Halaman Hadapan Kulit atau cover page RP Tidak memerlukan cetakan ataupun no.mukasurat Secara terperinci, ia mengandungii. tajuk projekii. nama syarikat dan alamat perniagaaniii. nama penulis/usahawaniv. tarikh penyediaan RP
 17. 17. iii) Ringkasan Eksekutif Sinopsis ataupun abstrak berkenaan keseluruhan isikandungan RP Disediakan selepas keseluruhan isi kandungan RP siap Perlu disediakan secara profesional, lengkap, ringkasdan padat Kandungan:1. Dimulakan dgn tujuan menyediakan RP2. Jika utk tujuan pembiayaan, nyatakan jumlah yg dikehendaki,keperluan pembiayaan, cara hendak digunakan danbagaimana pembiayaan dpt mendatangkan untung kpdsyarikat3. Nyatakan asas perniagaan dan pemilik4. Deskripsi ringkas berkenaan projek/produk/perkhidmatan dankelebihan persaingan/pembezaan produk berbanding pesaing5. Sasaran pelanggan6. Jumlah/bentuk pelaburan yg diperlukan dan jangkaan hasil7. Prospek masa hadapan
 18. 18. Panduan Ringkasan Eksekutif:1. Setiap point perlu mengikut aturan dalamkeseluruhan RP2. Menggunakan ayat-ayat yg padat dan ringkas(biasanya 100-130 p.p)3. Bentuk yg komprehensif biasanya tidak melebihi 1muka surat4. Format adalah mengikut teks, jangkauan satu jarak5. Penyediaan selepas siapnya RP tetapidipersembahkan pd awal RP
 19. 19. Kepentingan Ringkasan Eksekutif:1. Memberi gambaran sepintas lalu berkenaanperniagaan syarikat2. Penting apabila RP digunakan bagimembantu syarikat mendapatkan sumberbg melaksanakan RP tersebut3. Menjadi tarikan utama bg mereka yangberminat atau berkepentingan4. Memberi gambaran bahawa usahawantersebut tahu dan faham berkenaan selokbelok serta prospek perniagaannya
 20. 20. iv) Jadual Kandungan Fungsi utama1. Memudahkan pihak-pihak atau individu yangberkepentingan mendapatkan maklumat yangmereka perlukan2. Mengetahui sepintas lalu berkenaan isikandungan RP yg disediakan Nampak seperti tidak penting tetapi ianya tetapdiperlukan dalam RP
 21. 21. BAHAGIAN ISIKANDUNGAN
 22. 22. BAHAGIAN ISI KANDUNGAN1. Pengenalan RPPengenalan‘tarikan’ awal pada isi kandungan RPSecara ringkas akan menerangkan tentang latarbelakang ataupun gambaran keseluruhanberkenaan RPPerkara utama yang diketengahkan: ideaperniagaan – supaya pembaca RP dapatmemahami apakah bentuk perniagaan atauprojek yg dicadangkanLatar belakang cetusan idea juga bolehdinyatakan tetapi tidak menerangkan secaraterperinci tentang perniagaan atau projeksepertimana yang diterangkan dalamringkasan eksekutif
 23. 23. Pengenalan (samb.)• Melibatkan beberapa perkara seperti:i. Perkara-perkara asas seperti yang menjawab 4W 1H(what, where, when, who dan how) – bg memastikantiada maklumat yg akan tercicir semasa menyediakanbahagian iniii. Samada RP tersebut adalah RP yang pertama kalidisediakan / RP yang ditambah baik daripada RP yglepasiii. Kajian-kajian yang dilakukan berkaitan perniagaan atauprojek (jika ada) – dan dapatan perlu dinyatakan secararingkas sbg fakta tarikan yg menyokong isi kandunganRPiv. Strategi-strategi utama yg mampan dan berkesanv. Jika RP lebih menumpukan kepada aspek kewangan,pengenalan haruslah menyatakan fakta-fakta atauanalisis kewangan yg terlibat.Dalam hal ini, haruslah dipastikan bahawa tiada fakta-fakta dinyatakan berulang-ulang dengan apa yangdinyatakan dalam Ringkasan Eksekutif.
 24. 24. 2. Tujuan RP• Dapat membantu individu yg terlibatdengan penyediaannya bg memfokuskanisi kandungan RP tersebut sbg hala tuju– skop dan isi kandungan lebih jelas dgnadanya hala tuju utk penyediaan RP• Terdapat byk tujuan RP disediakan.Pada asasnya adalah untukmendapatkan pembiayaan
 25. 25. Tujuan Penyediaan RP (samb.)• Terdapat byk tujuan RP disediakan. Antaranya ialah:i. Mendapatkan pembiayaan kewangan ygmeliputi perkara-perkara spt: tujuan kegunaanpembiayaan; jumlah keseluruhan yg diperlukan;kos-kos yg terlibat bg satu tempoh masa; dananggaran/pengiraan bayaran balik pd asasbulanan dan tahunanii. Pelaksanaan projek baru yg mana ia melibatkanbeberapa objektif yg lebih khusus, meliputikeseluruhan aspek SWOT juga beberapaperkara lain spt: tujuan projek/perniagaan secarajelas dan terperinci; pihak-pihak yg terlibat dansokongan; dan fakta-fakta yg menyokongpelaksanaan projek
 26. 26. Samb…iii. Garis panduan menjalankan perniagaan ygbertujuan bg menjana strategi-strategi danmelaksanakannya dgn lebih berkesan; sumber rujukanbg mendapatkan maklumat atau fakta; kaedah bgmencapai koordinasi dikalangan para pekerja danaktiviti syarikat; dan sbg sbhgn drp elemen dlm sistemkawalan (ukuran pencapaian ataupun piawaianprestasi yg dpt dinilai secara lebih objektif)iv. Pembentukan strategi syarikat di mana RP yg baikboleh membantu syarikat kenalpasti kedudukan dipasaran dan seterusnya menjana strategi jangkapanjang atau jangka pendek dan juga memberikekuatan kepada syarikat utk menghadapi persainganyg wujud dlm persekitaranv. Peruntukan dan penggunaan sumber-sumber ygdapat dibuat berdasarkan strategi-strategi yg dihasilkanoleh syarikat berdasarkan kedudukan dan kapasiti ygsedia ada dan juga ramalan bg keperluan semasa danakan dtg
 27. 27. 3. Latarbelakang Perniagaan & Usahawana. Latar Belakang Perniagaani. Nama syarikatii. Nombor pendaftaran syarikatiii. Alamat syarikativ. Alamat surat-menyurat (jika berlainan daripada alamatsyarikat)v. Nombor telefonvi. Alamat e-melvii. Alamat laman webviii. Bentuk perniagaanix. Bentuk pemilikan syarikatx. Kegiatan utamaxi. Tarikh pendaftaran (jika perniagaan sudah dimulakan)xii. Modal permulaan atau sumber pembiayaanxiii. Nama dan alamat pemegang sahamxiv. Nama bankxv. Jenis akaun perniagaan
 28. 28. b. Latar Belakang Perniagaan- Perincian maklumat berkenaan jenis perniagaan yang diceburi- Termasuklah sejarah penubuhan ataupun pencetus ideaperniagaan/projek- Menjawab persoalan ”Apakah perniagaan ataupun projek yangdiceburi dan apakah sebab-sebab wujudnya perniagaan atauprojek itu”- Pada dasarnya, menyatakan mengenai:i. Faktor kewujudan perniagaanii. Falsafah yang dipegangiii. Kepercayaan terhadap kejayaan perniagaaniv. Prinsip yang di pegang dan diikutiv. Kejayaan atau pencapaian yg diharapvi. Pereka cipta produk/projek dan pemilik
 29. 29. c. Latar Belakang Usahawan/Rakan Kongsi- maklumat berkenaan individu atau sekumpulan individu ygmencipta atau memulakan perniagaan dan memajukanperniagaan tersebut- Penting kerana:i. memberi gambaran tentang kekuatan dan keupayaanpemilik bg menguruskan sumber-sumber perniagaanii. penglibatan usahawan sbg peniaga dan pengurus- Secara terperinci, ia mengandungi nama penuh, no. k/p,tarikh lahir, umur, jantina, alamat tetap, no. Telefon, tarafperkahwinan, latar belakang akademik, pengalaman kerjayg berkaitan, kemahiran atau kebolehan yg dimiliki, kursusyg pernah dihadiri, pekerjaan sekarang, dan perniagaan ygpernah diceburi
 30. 30. d. Misi Perniagaan (ms 50-53, 62-65)- Adalah dalam bentuk pernyataan berkenaan cara mencapaiobjektif, matlamat dan wawasan syarikat- Ia juga:i. Mendefinisikan perniagaan dan aspirasinyaii. Menyatakan ruang dan skop pembangunaniii. Membezakan syarikat dgn yg sedia adaiv. Panduan bg menilai aktiviti semasa dan akan dtgv. Mestilah mudah difahami oleh semua orang- Penting untuk:i. Menjelaskan tujuan dan orientasi kewujudan entitiii. Sediakan asas atau piawai bg peruntukan sumberperniagaaniii. Bantu syarikat dlm melaksanakan aktiviti mengikuthala tujuiv. Bantu dalam menterjemahkan objektif dan matlamatyang hendak dicapaiv. Menjadi parameter syarikat
 31. 31. 4. Deskripsi Produka. Deskripsi Produkb. Polisi Produkc. Klasifikasi Produkd. Peletakan Produke. Inovasi Produk
 32. 32. 5. Rancangan Pentadbiran DanPengurusana. Pengenalan Organisasib. Carta Organisasi Perniagaanc. Fungsi dan Tanggungjawabd. Pengurusan Sumber Manusiae. Wawasan, Matlamat, Objektif dan Misi Organisasif. Strategi Syarikatg. Kelengkapan dan Keperluan Pejabath. Anggaran Belanja Pentadbiran dan Pengurusan
 33. 33. 6. Rancangan Pemasaran• Mengenalpasti pasaran bagi produk dalamindustri• Mengenalpasti Pelanggan• Ramalan Jualan• Analisis Pesaing• Strategi Pasaran• Taktik Pemasaran• Penyelidikan Pemasaran• Belanja Pemasaran• Perbelanjaan Pemasaran Keseluruhan
 34. 34. Rancangan Pemasaran
 35. 35. 7. Rancangan Operasia. Rancangan Pengeluaranb. Proses Operasic. Penentuan Unit Pengeluarand. Rancangan Keperluan danPenggunaan Bahana. Pembelian Bahan, Mesin danPeralatana. Susun Atur Ruang Operasib. Aspek Kawalan Kualitic. Operasi Penyelenggaraand. Perbelanjaan Operasi Keseluruhan
 36. 36. 8. Rancangan Kewangana. Kos Perniagaan /Kos Perlaksanaan Projeka. Struktur Pembiayaanb. Tujuan Pembiayaanc. Penyediaan Unjuran Penyata-penyata Kewangand. Kegunaan Unjuran Penyata-penyata Kewangan
 37. 37. a. Penyata Perdaganganb. Penyata Pendapatan/ Untung Rugi : Hasil dan Perbelanjaana. Kunci Kira-kira: Aset, Liabiliti, dan ekuitiPemilikb. Penyata Aliran Tunai: Perolehan danPenggunaan Wang Tunaic. Analisis Prestasi Kewangan
 38. 38. 9. Model PerniagaanMemperincikan cara-caramelaksanakan perniagaan berdasarkanjenis-jenis model perniagaan yangdikenalpasti.
 39. 39. 10. Tarikan PerniagaanFaktor-faktor kejayaan kritikal (Critical SuccessFactor) bagi produk atau syarikata. Mewujudkan Tarikan Perniagaanb. Jenis-jenis Tarikan Perniagaanc. Perhubungan Antara Fungsi-fungsi Perniagaand. Kesimpulan Berkenaan Tarikan Perniagaan
 40. 40. BAHAGIANPENUTUP
 41. 41. 11. Pelan Tindakana. Kandungan Pelan Tindakanb. Pelan Tindakan Sebagai PiawaianPrestasic. Teknik Menyediakan Pelan Tindakand. Kepentingan Pelan TindakanBAHAGIAN PENUTUP
 42. 42. 12. Justifikasi dan Penutup– Merupakan kesimpulan kepada keseluruhan isikandungan RP.– Dibuat dengan padat dan ringkas.

×