Өгөгдлийн Сан                Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль               Компьютер Мэд...
Өгөгдлийн Сан                 ShortcutShortcut-уудынтухайүндсэнойлголтуудЯмарваанэгэнбайнгадавтагддагүйлд...
Өгөгдлийн Сан           Windows -ийн shortcut-уудShortcut нь софтвер дахь бидний үйлдлийг хялбарчилж, хурдан бол...
Өгөгдлийн Сан        Keyboard буюу Гарын хослолууд Windows-ынInternet Explorer дэхь Shortcut товчуудShortcut Товчн...
Өгөгдлийн Сан                 Дэлгэцэндээрхтэмдэгтүүдөдөртутамхэрэглэгддэг,          олонпрогра...
Өгөгдлийн Сан                 Дадлага АжилTask Manager нээхаргаTask Manager-г нээх 6 аргабий.1) Ctrl+Alt+D...
Өгөгдлийн Сан2) Right-Click TaskbarTaskbar буюуажлынмөрөндээрхулганызүүнтовчыгдаржжагсаалтаассонгожболно.3) Run TaskmgrRun...
Өгөгдлийн Санээдмашолоннууцкодуудбий.Та    start      цэсрүүгээороодRun      (Win+R)-гсонгоодTaskmgrгэжбичээ...
Өгөгдлийн Сан6) Taskmgr.exe shortcutСүүлдтаөөрий       desktop      дээрээ      task     managerүү...
Өгөгдлийн Сан                 ДүгнэлтЭнэ хичээлийг судалснаар windows үйлдлийн систем дээр хэрхэн shortcut...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ogogdliin sangiin biy daalt

2,466 views

Published on

biy daalt o san

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ogogdliin sangiin biy daalt

 1. 1. Өгөгдлийн Сан Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Компьютер Мэдээлэл Технологийн Сургууль Бие ДаалтСэдэв:Desktop oрчны shortcut-уудГүйцэтгэсэн: Азжаргал............................Ках3а...........................Шалгасан:..Г.Ганбаяр................................................................... Улаанбаатар хот 2011 он 1
 2. 2. Өгөгдлийн Сан ShortcutShortcut-уудынтухайүндсэнойлголтуудЯмарваанэгэнбайнгадавтагддагүйлдлийгхялбараргааршуудгүйцэтгэхшаардлагадээрүеэсэхлэнургангарсанбилээ.Тухайлбалямар ч програмдфайлыгонгойлгох,хадгалахшаардлагагардаг.ҮүнийгFileцэсрүүоронOpenэсвэлSaveцэсдээрдарснааргүйцэтгэдгийгхэнбүхэнмэднэ.Харинүүнийггардээрхтовчныхослолбүхийхялбараргааргүйцэтгэжболдогтэнэсэдвийннууцоршино.Shortcutхэрэглэснээражиллагаагасариххялбаршуулжболдог.Тэртусмаамэргэжлийн,үйлдэлихтэй, нарийнпрограмууддээр shortcut-гүйгээражиллахаргагүйюм.ИхэнхдээAlt, Ctrl,Shiftгэхмэтийнтовчнуудыгжирийнүсэгбүхийтовчнуудтайхамтрандарснаар Shortcutхэрэгжинэ.Гэхдээбусадянзбүрийнтовчнуудтайдаржболно л доо.Барагбүхпрограм,үйлдлийнсистемд Shortcutхослолуудбий.Тухайлбал“Alt+S”гэсэнбичиглэлтаарвалAltтовчийгдаржбайгаадSтовчийгнэгудаадарахюмбайнагэжойлгоорой.ТүүнээсS-ийгдаржбайгаад Alt-ийгдарахэсвэлхоѐулангньнэгудаатасхийтэлдаржболохгүй.Shortcutгэдэгхэллэгийгмахчланорчуулбал “товчхайчилбар”гэхболутгачланорчуулбалтовчлохзориулалттай товчныхослолгэжойлгожболно.Бидүүнийгмонголчлохдоо “товчилбор” юм.Энэболалбанѐсныбатлагдсанхэллэгбиш юм.Тухайнпрограмдямартовчилборхэрэглэснийгцэсрүүороодшуудмэдэжболно.Таныцэсбүхийкомандыннэрийнбаруунталдтовчилборыннэрбичигдсэнбайдаг.Энэболүндсэнтовчилбор.Үүнээсгаднанэгэнсонирхолтойтовчилборбайдагньцэснийзаримүсгүүдийндоогуурзураасбайгаагажиглажмэдэжболно.Altтовчийгдоогуураазураастайтовчныхамтдарснаартухайнцэсийгидэвхжүүлжболно.ТухайлбалFileцэснийFүсгийндоогуурзураасбайгаагажиглагтун.ТэгвэлAltдаржбайгаадFдарснаарэнэцэсрүүорохбөгөөдүүнээсцаашаадоорхтөвшнийүсгүүдийгшууддаржцэсийгхэрэгжүүлжболно.ЖишээньAlt+Fдарж FileцэсийгнээхээсгаднаүргэлжлүүлэнOүсэгдарж Openкомандыгнээжболно.Энэболshortcut-гүйтовчнуудадилүүзохимжтойюм.ХариндээрхOpenкомандыгингэждамжилгүйгээршуудCtrl+Oдаржхэрэгжүүлжболохоорбайгаагзургаасхаржболно.Ихэнхпрограмуудадижилхэрэглэгддэгстандартболчихсонтовчилборуудбайдаг.Юуныөмнөэдгээрийгсайнсурчхэрэглэжзаншиххэрэгтэй.Та чбарагихэнхийгньмэдэжбайгаабиздээ.ЗаримтовчилборуудтаныгарындрайверАнглидээрбайгаатохиолдолдхэрэгжижмагадгүйганхаарнауу.Харин Unicode буюу Windows XP-ийнөөрийнхньүсгийнсистемийгхэрэглэжбайгаатохиолдолдбарагбүхтовчилборуудальулсындрайвердээрбайгаагаасүлхамааранажиллахболомжтой. 2
 3. 3. Өгөгдлийн Сан Windows -ийн shortcut-уудShortcut нь софтвер дахь бидний үйлдлийг хялбарчилж, хурдан болгож өгдөг. Shortcutтовчнуудньихэвчлэн Alt, command key, Ctrl+ Shift, эсвэл Shiftданүсгүүдийннийлбэрээрхийгддэг.Түүнчлэн "ALT+S" нь ALT товчийгдаржбайхявцадS дарснаар Shortcut-г гүйцэтгэнэгэсэнутгыгилэрхийлжбйдаг.Энэхуудсандээрхжагсаасан Shortcutтовчнуудыгтадоогуураазураастайбайгааүсгүүдээсхаранхийжбасболно.Жишээнь:Доорхзургандээр File сонголтдээрх Fньдоогуураазураастайбайгаагтаанзаарчбайгаабайхэнэнь ALT+Fгэждарвалфайлменюрууорногэсэнүгюм. (Заримпрограмууд ALTтовчийгудаандарснаарсонголтуудыгхаруулахтохиргоотойбайдаг ).Мөнтадоорхзурагнаасзарим Open болон Save гэсэнсонголтуудын Shortcut ньилбайгаагхаржболно. Ctrl+O-гдарахад Open менюгарнагэхмэтчилэн.Shortcut-уудыг хэрэглээд ирэхээр та хэд хэдэн үйлдлийн Shortcut нь адилхан байхыганзаарах болно.Үндсэн Shortcut товчнуудДоор ихэнх софтвер болон компьютерт хэрэглэгддэг Shortcut товчнуудыг жагсаанбичлээ.Alt + FХэрэглэжбайгаапрограмынFile менюAlt + E Хэрэглэж байгаа програмын Edit менюF1 Windows програмынтуслаххэсэгCtrl + AБүхтекстийгсонгохCtrl + XСонгосонхэсэгдахьCutShift + DelСонгосонхэсэгдахьCutCtrl + CСонгосонхэсэгдахьхуулалтCtrl + InsСонгосонхэсэгдахьхуулалтCtrl + V Paste хийхShift + Ins Paste хийхHomeТухайнхэсгийнэхлэлхэсэгточихCtrl + HomeДокументийнэхлэлдочих.EndТухайнхэсгйинтөгсгөлхэсэгточихCtrl + End ДокументийнтөгсгөлдочихShift + HomeТухайбайрлалынэхлэлхэсгийгтодруулахShift + EndТухайбайрлалынтөгсгөлхэсгийгтодруулахCtrl + Left arrowНэгүгийгзүүнхэсэгтшилжүүлэх.Ctrl + Right arrowНэгүгийгбаруунхэсэгт 3
 4. 4. Өгөгдлийн Сан Keyboard буюу Гарын хослолууд Windows-ынInternet Explorer дэхь Shortcut товчуудShortcut ТовчнуудТодорхойлолт, хэрэглээAlt + Left ArrowХуудсыгбуцаахBackspaceХуудсыгбуцаахAlt + Right ArrowХуудсыгявуулахF5Хуудас, хэсгийгсэргээхF11Хэрэглэгдэжбайгаавебсайтыгбүхлээрхарах, эргээдэнэхэлбэрээсгарахEscХуудсыгзогсоох, түрхүлээлтээсгарахCtrl + (- or +)Фондынхэмжээгихэсгэхбагасгах -дарахньбагасгах +ньихэсгэхCtrl + EnterВебхаягийгхурдангүйцээх. Жишээньcomputerhopeгэж barдээрээбичээдCTRL + ENTERдарахад www.computerhope.com вубрүүорно.Ctrl + DНээлттэйбайгаавебхуудсыг Favorite –д нэмэхCtrl + IБоломжтой bookmarks-г харуулах.Ctrl + NШинэ window browser нээхCtrl + PТухайнвебийгхэвлэнгаргахCtrl + TШинэ tab нээхCtrl + F4Тухайнсонгосон tab-г хаахCtrl + TabTabхоорондорохSpacebarВебхуудсыгдоошньзөөхShift + SpacebarХуудсыгдээшньзөөхAlt + Down arrowТекстхайрцгандахьбүхэхнийтекстүүдийгхаруулах 4
 5. 5. Өгөгдлийн Сан Дэлгэцэндээрхтэмдэгтүүдөдөртутамхэрэглэгддэг, олонпрограмуудболонхавтасуудруухурданхугацаандороходтусал даг. Гэвчхэтэрхийихтэмдэгтүүдбуюу Icon байхньдэлгэцийгтаньзамбараагүйхарагдуулахболно. 1. Програмынтэмдэгтүүсгэх: Start цэснээсээ тэмдэгт үүсгэхийг хүссэн програмаа сонгон баруун товчийг дарахад өргөтгөсөн менью гарч ирнэ. Үүнээс Send to сонголтоос "Desktop (create shortcut)"дарна. Ингээддэлгэцэндээртаньтухайнпрограмынтэмдэгтгарчирсэнбайх болно. 2. Хавтасболондокументадтэмдэгтүүсгэх: Ингэхдээ "Start" цэсэндээрбаруунтовчоодарж "Explore" сонгождар. Ингээдгарчирэхцонхондээрээстэмдэгтүүсгэххавтасдокументийгс онгожбаруунтовчийгдарандээрхийнадил Send to дараань "Desktop (create shortcut)" дарна. 3. Дэлгэцэндээрхтэмдэгтүүдийгзохионбайгуулах:Дэлгэцнийхээхаана ч хамаагүйхоосонгазархулганыбаруунтовчоодарж "Arrange IconsBу"даржөргөтгөсөнменьюгарчирнэ. "Align to Grid" гэсэнсонголтынардзөвлөгдсөнхарин"Auto Arrange"гэсэнсонголтдээрзөвтэмдэгтбайхгүйбайхѐстой.Анхааруулга:Хэрэвгэнэтхэнбүхтэмдэгтүүдтаньалгаболчихволтасанаандгүйбайдлаар"Show Desktop Icons"дарсанбайжболзошгүй.Энэсонголтдээрзаавалзөвтэмдэгтбайххэрэгтэйгэдгийгсанаарай.Ингээдтэмдэгтүүдээхүссэнээрээхулганаарчирэнбайрлуулжболно.Мөнтатэмдэгтүүдийнгруппийгүүсгэжбасболохбөгөөдямарбайдлаарбайрлуулахньтаниасбүрэншалтгаална.Хэдийгээрдээрхбүхэнэнгийнмэддэгюмшигболовч My computerгэхмэтбайнгынилбайдагтэмдэгталгаболсонтохиолдолдийншалгахньасуудлыгшийдэхболно.Start >Control panel >Display >Desktop >Customize desktop дарааллаарор. Тэгээд mycomputer идэвхижүүлэххэрэгтэй. 5
 6. 6. Өгөгдлийн Сан Дадлага АжилTask Manager нээхаргаTask Manager-г нээх 6 аргабий.1) Ctrl+Alt+DelИхэнххүмүүсэнэкомандийгмэдэхбамөнхамгийнхурданаргаюм.Гэвч Windows Vista-сэхлээдэнэхүүкомандыгашиглахад Windows Security Screen гарчирэхболсонбөгөөдтийм чхурдансонголтбишболсон. 6
 7. 7. Өгөгдлийн Сан2) Right-Click TaskbarTaskbar буюуажлынмөрөндээрхулганызүүнтовчыгдаржжагсаалтаассонгожболно.3) Run TaskmgrRun коммандболмашихболомжийгбидэндолгодогюм.Гэхдэээнэньилүүмэргэжилийнхүмүүстзориулсан.Үүнийтусламжтайгаархурданпрограмыгэхлүүлэхг 7
 8. 8. Өгөгдлийн Санээдмашолоннууцкодуудбий.Та start цэсрүүгээороодRun (Win+R)-гсонгоодTaskmgrгэжбичээдEnterдараарай.4) Ctrl+Shift+EscЭнгийнмөртлөөмашхурданарга.5) Browse to taskmgr.exeЭнэарганилээдашиглахадядаргаатайсанагдав.Эхлээд та Windows Explorer-оо нээгээд зам заасанмөрөн дээр C:WindowsSystem32 гэж ороод taskmgr гэж хайгаад л боллоо. 8
 9. 9. Өгөгдлийн Сан6) Taskmgr.exe shortcutСүүлдтаөөрий desktop дээрээ task managerүүсгэжболно.ҮүнийтулдтадэлгэцэндээрээхулганыбарууртовчыгтовшижNew>Shortcutсонгоодхарилцахцонхондээр Browse товчийгдарждээдмөрөнд C:WindowsSystem32гэжбичижороодцонхноосtaskmgr-г хайжолоод Ok товчдарна. Ингээдтадэлгэцэндээрээ Taskmanager-ын shortcut-тайболлоо. 9
 10. 10. Өгөгдлийн Сан ДүгнэлтЭнэ хичээлийг судалснаар windows үйлдлийн систем дээр хэрхэн shortcut –уудыгdesktop дээр зохион байгуулж сурах ба мөн бидний хэлж заншсанаар хэрхэн хурданажиллах үйл явцаа сайжруулах талаар сурсан билээ. 10

×