Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avantguardisme

Treball de Català fet per Mireia Arnal, Daphne Cartanyà i Tomàs de la Fuente.1er Batxillerat CT1.

 • Login to see the comments

Avantguardisme

 1. 1. Avantguardisme <ul><li>Dafne Cartanyà </li></ul><ul><li>Mireia Arnal </li></ul><ul><li>Tomàs de la Fuente </li></ul>
 2. 2. Avantguardisme. Futurisme <ul><li>Amb aquest moviment comença un nou camí que abasta totes les expressions artístiques, que </li></ul><ul><li>sobretot es va desenvolpar en les arts plàstiques. Es va originar pel valor que donaven els </li></ul><ul><li>artistes a la inspiració, el sentimentalisme, la llibertat de llenguatge i el trencament de fronteres </li></ul><ul><li>entre el que és real i el que és imaginari. L’iniciador de tot aquest moviment va ser Charles </li></ul><ul><li>Baudelaire. Entre les diferents estètiques avantguardes (el surrealisme, el dadaisme, el </li></ul><ul><li>futurisme i el cubisme), ens basarem en el futurisme. </li></ul><ul><li>El Futurisme és un dels primers moviments de l’avantguarda artística, sorgit a Itàlia en </li></ul><ul><li>1909, per Filippo Tommaso Marinetti, que va redactar el primer Manifest del Futurisme. El </li></ul><ul><li>futurisme va ser anomenat així per la seva intenció de trencar absolutament amb l'art del </li></ul><ul><li>passat al considerar que els museus són equivalents als cementiris, especialment a Itàlia, on </li></ul><ul><li>la tradició artística del passat ho envaïa tot. </li></ul><ul><li>Calia, doncs, crear un art nou des de zero, d'acord amb la mentalitat moderna, els nous </li></ul><ul><li>temps i les noves realitats. El futurisme i el propi Marinetti van anar polititzant-se cada vegada </li></ul><ul><li>més fins a coincidir amb idees feixistes, en el partit del qual va ingressar l'italià en 1919. A </li></ul><ul><li>mitjans dels anys vint, l'estètica futurista va anar disgregant-se fins a desaparèixer en la dècada </li></ul><ul><li>dels quaranta. </li></ul>
 3. 3. Característiques del Futurisme <ul><li>Proclamen el rebuig frontal al passat, a la tradició, i defensen un nou art modern, dominat per la màquina, la velocitat i la ciutat. </li></ul><ul><li>Prohibeixen la part sentimental i anecdòtica i no assumeix absolutament gens del passat. </li></ul><ul><li>L'estètica futurista pregona també una ètica, d'arrel fonamentalment masclista, misògina i provocadora, amant de l'esport i de la guerra (&quot;única higiene del món&quot;, segons Marinetti), de la violència i del perill. </li></ul><ul><li>Per a expressar el moviment, repeteixen la mateixa imatge, com si fos una seqüència fílmica, ho van anomena simutaneisme. </li></ul><ul><li>Es fa servir la tècnica del divisionisme i una àmplia gamma de color. </li></ul><ul><li>Els temes preferits en pintura són la ciutat i la figura humana en moviment. </li></ul>
 4. 4. Imatges representatives L’avantguardisme és un període d’entreguerres. Incorporen a la creació artística elem e nts del món modern com la velocitat i les màquines. Futurisme Cubisme Dadaisme Surrealisme
 5. 5. Comentari de text <ul><li>Aquest poema és un text independent de </li></ul><ul><li>Joan Salvat-Papasseit. Pertany a la primera </li></ul><ul><li>etapa de la seva obra, en la qual aplica </li></ul><ul><li>tècniques cubistes i fituristes que destrueixen </li></ul><ul><li>l’estructura tradicional del text, i fa que el </li></ul><ul><li>poema es converteixi en una juxtaposició </li></ul><ul><li>d’impressions o sentències que acaben de </li></ul><ul><li>manera sobtada i arbitrària. </li></ul><ul><li>En el poema podem observar moltes de les </li></ul><ul><li>tècniques característiques de les avantguardes: </li></ul><ul><li>-el cal·ligrama: les paraules del poema estan </li></ul><ul><li>distribuides de manera que formen una imatge plàstica íntimament relacionada amb el </li></ul><ul><li>contingut del poema, que en aquest cas prenen la forma d’un revisor de tren. </li></ul><ul><li>-el collage: l’autor utilitza diferents tipus i mides de lletra, i repeteix paraules (TROLLEY </li></ul><ul><li>TROLLEY TROLLEY) per donar un efecte de velocitat. </li></ul><ul><li>- salts de falla: amb aquesta tècnica aconsegueix donar forma al poema incorporant esglaons. </li></ul><ul><li>-la manca de signes de puntuació, molt utilitzar en els poemes futuristes. </li></ul>
 6. 6. Comentari de text <ul><li>En aquest poema, escrit per Salvat-Papasseit, es fa </li></ul><ul><li>una diferenciació des d’un àmbit catòlic del cel i de </li></ul><ul><li>l’infern, i hi situa a les classes socials al cel o a l’infern. </li></ul><ul><li>Enmig d’aquests n’hi ha els xalets, que simbolitzen els </li></ul><ul><li>mortals i els que són de classe mitjana, que no tenen lloc </li></ul><ul><li>ni al cel ni a l’infern, sinó que moren i es queden allà, </li></ul><ul><li>sota terra, sense cap transcendència. De manera </li></ul><ul><li>simbòlica, Salvat-Papasseit explica com des d’un punt </li></ul><ul><li>alt (el cel), en el que s’és feliç, es va caient fins a un punt </li></ul><ul><li>mig (xalets), i que des d’allà es cau a l’infern mitjançant </li></ul><ul><li>vicis, arrogància i d’altres defectes que els humans </li></ul><ul><li>atrapen fàcilment. </li></ul><ul><li>En aquest poema abunden un gran nombre de paraules en llibertat, cosa que ens permet </li></ul><ul><li>deduir que Salvat-Papasseit el va escriure sota la influencia del futurisme, la seva primera </li></ul><ul><li>època. </li></ul><ul><li>Aquest poema va ser publicat a la revista Arc Voltaic , una de les que més influencia va tenir </li></ul><ul><li>en l’avantguardisme. Juntament als poemes de Salvat-Papasseit n’hi havien de Folguera, un </li></ul><ul><li>poeta futurista. </li></ul>
 7. 7. Poema avantguardista
 8. 8. Preguntes del llibre <ul><li>1. Després de llegir el poema, consulta e el diccionari el dignificat de les següents </li></ul><ul><li>paraules: </li></ul><ul><li>- redós: Lloc on hom és a cobert del vent, de les injúries del temps. La tempesta s’acosta: ens </li></ul><ul><li>cal cercar un recer. Un recer segur. </li></ul><ul><li>- bec: Punta comparable a un bec en què terminen certs objectes i certs òrgans. </li></ul><ul><li>- escata: Placa petita que, imbricada o juxtaposada amb unes altres de semblants, forma la </li></ul><ul><li>coberta externa del cos de certs peixos, rèptils i mamífers, i de les potes dels ocells. </li></ul><ul><li>-trams: Part, secció, tros, resultat de la divisió d’una cosa, especialment en allò que fa </li></ul><ul><li>referència a la seva longitud. </li></ul><ul><li>-m’apar (verb aparer): Tenir l’aparença d’alguna cosa essent-la o no. </li></ul><ul><li>-espectre: Imatge d’un mort que s’apareix als ulls d’algú. </li></ul><ul><li>-suara: Ara mateix, ara fa poc. </li></ul><ul><li>- superstició: Excessiva reverència o por per les coses desconegudes o misterioses. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>2. Busca un sinònim de m’apar, espectre i suara. </li></ul><ul><li>-M’apar: em sembla </li></ul><ul><li>-Espectre: fantasm a </li></ul><ul><li>-Suara: ara </li></ul><ul><li>3. Analitza la mètrica del versos. </li></ul><ul><li>INTERIOR </li></ul><ul><li>Som asseguts 4 </li></ul><ul><li>al redós de la taula 7 </li></ul><ul><li>i prop del bec del gas que xiula 9 </li></ul><ul><li>Unes flors artificials 7 </li></ul><ul><li>que em fan angoixa 5 </li></ul><ul><li>perquè no tenen hivern 7 </li></ul><ul><li>Els ulls de ma estimada 7 </li></ul><ul><li>brillen com els d’un gat 6 </li></ul><ul><li>I com l’escata 5 </li></ul><ul><li>Els vidres de la sala tremolen 10 </li></ul><ul><li>rondinen sobre els sotracs dels trams 9 </li></ul><ul><li>El maniquí de fusta 7 </li></ul><ul><li>m’apar un espectre 6 </li></ul><ul><li>Suara amb el braç he tombat el tinter 12 </li></ul><ul><li>S’ha estès la taca negra 7 </li></ul><ul><li>i en fer entrada la superstició 10 </li></ul><ul><li>HEM ESDEVINGUT PÀL·LIDS 7 </li></ul>Els versos que utilitza l’autor són tetrasíl·labs, pentasíl·labs, hexasíl·labs, heptasíl·labs, nonasíl·labs, decasíl·labs. Exemples de sinalefa i el·lisió: -Que_em fan... -Ma_estimada.. -Suara_amb
 10. 10. <ul><li>4. Digues quines són les tecniques avantguardistes que han estat usades al llarg de tot el poema. </li></ul><ul><li>Versos amb salt de falla </li></ul><ul><li>Collage tipogràfic (diferents cossos de lletra) </li></ul><ul><li>Absència de majúscules </li></ul><ul><li>Absència de signes de puntuació </li></ul><ul><li>Paraules en llibertat (manca de conjuncions) </li></ul><ul><li>Espais en blanc </li></ul><ul><li>5. Esmenta els objectes que hi apareixen. </li></ul><ul><li>La taula, el maniquí de fusta, el tinter. </li></ul><ul><li>- Què tenen en comú la majoria d’aquests objectes? Afavoreix aquest text la </li></ul><ul><li>cohesió textual? </li></ul><ul><li>Que són de fusta i que són objectes que es troben en una fàbrica. </li></ul><ul><li>Sí. </li></ul><ul><li>- Amb quin tema avantguardista els podem relacionar? Per què? </li></ul><ul><li>Els podem relacionar amb el maquinisme, ja que incorporen temes de la vida industrial, </li></ul><ul><li>especialment l’exaltació de les màquines. </li></ul><ul><li>6. Cerca en el poema un exemple de personificació. </li></ul><ul><li>-Els vidres de la sala tremolen. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>7. Cerca la biografia i l’obra de Joan Salvat-Papasseit . </li></ul><ul><li>Joan Salvat-Papasseit va néixer a Barcelona el 16 de maig de 1894 i va morir el 7 d’agost </li></ul><ul><li>d e 1924. Va ser un escriptor barceloní d’extracció humil, esperit rebel i altament autodidacta. </li></ul><ul><li>Conegut com el poeta d’Avantguarda, va tenir també una prolífica activitat com a redactor </li></ul><ul><li>d’articles de crítica social en castellà i català simpatitzant amb els corrents anarquistes i </li></ul><ul><li>socialistes de l'època. El seu estil enèrgic i impulsiu contrasta amb una vida d'obligada rutina i </li></ul><ul><li>repós deguts als problemes de salut. Va morir de tuberculosi als trenta anys, deixant una obra </li></ul><ul><li>que durant dècades va ser poc coneguda. </li></ul>

×