Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakterijski meningitis odojčeta

Kolokvijum na specijalizaciji pedijatrije.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bakterijski meningitis odojčeta

 1. 1. 1 Bakterijski meningitis odojčeta Kolokvijum,Beograd,08.jun2017.
 2. 2. 2 AzraTuzinacHanuša Lekarna specijalizacijipedijatrije,UDKBeograd Doktormedicine u DomuzdravljaNovi Pazar, Službaza zdravstvenu zaštitudece i školskedece Medicinskifakultet uBeogradu
 3. 3. 3 Bakterijski meningitis odojčeta Azra TuzinacHanuša
 4. 4. 4 DEFINICIJA Bakterijski meningitisje teško infektivnooboljenjesastvaranjem gnojnogeksudatau subarahnoidalnomprostoru.
 5. 5. 5 Incidenca je različita u zavisnosti odgeografskog regiona i kreće se od 3-87/100000. Najveća učestalost je kod dece uzrastaod1 meseca do5 godina. Incidenca je značajno smanjena uvođenjem Hib vakcine (94%) i pneumokokne vakcine (56 %-SAD). Incidenca
 6. 6. 6 NAJUGROŽENIJA PODRUČJA 2015 (Podaci SZO) Afričkipojasmeningitisaje skupzemaljasubsaharskeAfrike, koji se pružaod Senegalado Etiopije 430miliona ljudi u26afričke zemlje ustalnomriziku. 20.000do 200.000slučajeva i 2.000do 20.000smrtnihishoda godišnje. Do 2010.godine, 80%epidemija prourokovaoje meningokokusserogrupe A. 2010.godine uvedenaje novavakcinaprotiv meningokokusaA.
 7. 7. 7 Etiologija bakterijskihmeningitisa 75 – 85 % Haemophilus influenzae tip B Streptoccocus pneumoniae Neisseria meningitidis
 8. 8. 8 Etiologijai uzrastobolelih 0 do 1 mesec 1 mesecdo 5 godina 5 do 29godina Preko 29 godina H. Influen.4% N. Mening. S. Pneum. L.Monoc. Gr. B. Strep. Drugi
 9. 9. 9 Hematogenimputemtokom septikemije Primarni širenjemizinfektivnihžarišta susednihstruktura(sinuzitis, otitis,osteomijelitis) Sekundarni Tokomneurohiruških intervencija(ugrađivanjeVP šanta) Posttraumatski Načini širenja
 10. 10. 10 Faktoririzika Faktori koji dovode donastanka meningitisa Bakterije Fimbrije Kapsula Proteinispoljašnjemembrane Lipopolisaharidi CST NiskekoncentracijeIgG Niskekoncentracijekomplementa Neadekvatnafagocitoza Povećanaprodukcijaproinflamatornih citokina Nedovoljnaprodukcijaantiinflamatornih citokina
 11. 11. 11 1. Nazofaringealnakolonizacija 2. Prolazak krozepitel 3. Preživljavanjeukrvi- diseminacije 4. Prelazak krozhematoencefalnubarijeruinastanak infekcijeusubarahnoidnomprostoru Patogeneza
 12. 12. 12 • Adhezija bakterija na receptorska mesta na epitelnim ćelijama nazofarinksa (fimbrije) • Transport meningokoka kroz epitelne ćelije u fagocitnim vakuolama (fenomen “trojanskog konja”) • Razmnožavanje bakterija u krvi -primarnabakterijemija • Otvaranje HEB – razmicanje endotelnih ćelija m. kapilara: • bakterije i njihovi produkti • proinflamatorni citokini –TNF, IL-1 Patogeneza
 13. 13. 13 Patogeneza Usubarahnoidalnomprostoru
 14. 14. 14 Povećana propustljivostHEB 1. Poremećajsvesti 6. Vaskulitis– hipoksija (laktatii acidozau CST) 4. Oštećenjekranijalnih nerava 5. Moždaniedem 2. PovećanIKP 3. Posledice inflamacije u subarahnoidnom prostoru
 15. 15. 15 Patoanatomskepromene Hiperemijaiedem moždanih opni Eksudat od polimorfonukleara
 16. 16. 16 KLINIČKA SLIKA Pojavaspecifičnihi nespecifičnih meningealnihsimptomai znakova.
 17. 17. 17 Simptomi Nespecifični simptomi: povišena temperatura, glavobolja, muka ,povraćanje, gubitak apetita, proliv • pospanost, konfuzija, koma • razdražljivost,fotofobija, odbijanje obroka, nezainteresovanost zaokolinu • vriskav plač
 18. 18. 18 • Ukočen vrat • Napeta fontanela • Poremećaj svesti • Konvulzije • Fokalni neurološki znaci (strabizam, hemipareza, ataksija, labirintitis,defekti vidnog polja) • Petehijalna ospa • Znaci povišenog intrakranijalnog pritiska (poremećaj svesti, široke zenice, poremećaj motiliteta očiju, bradikardija) • Pozitivni meningealni znaci Znaci
 19. 19. 19 Znacikodstarijedece Ukočenvrat, Kernigovznak, znaciBrudžinskogi Vujićev znak. Pozitivnimeningealniznaci Znak tronošca Meningealnipoložaj
 20. 20. 20 DIJAGNOZA Postavlja se na osnovu karakterističnognalazau cerebrospinalnojtečnosti.
 21. 21. 21 Dijagnoza Laboratorijskeanalize (hemokultura,brisnosai guše) Bakteriološkaobrada (CT,MR) i EEG Neuroradiološkaispitivanja Anamneza Neuropedijatrijskipregled Lumbalnapunkcija
 22. 22. 22 Dijagnozai terapija Algoritamdijagnozei terapijebakterijskihmeningitisa Prisustvomeningealnihsimptoma Pozitivnimeningealniznaci Bez fokalnogneurološkognalaza Bez znakovaekstremnopovišenogIKP Safokalnimneurološkimnalazom i/ili sa znacimapovišenogIKP LP i pregled CST Bez ekspanzivne lezije CT mozga Zamućena CST sa pleocitozom 500-4000 mm3 Pmn 96-100% Glikorahija snižena <1,9 mmol/l Proteinorahija >0,4 g/l Bakteriološko ispitivanje: Hemokultura Kultura CST, PCR Slidex Antiedemska Th Antiinlamatorna Th Empirijska antibiotska Th Korekcija terapije Ekstremni edem mozga i/ili ekspanzivna lezija Neurohirurg
 23. 23. 23 LUMBALNA PUNKCIJA Radi se kultura likvora koja je pozitivna u 75-85% (˝zlatni standard˝) (ukoliko jedeteprimalo antibiotik pre lumbalne punkcije mogućnostpozitivnog nalaza se smanjuje za 20% ) Danas se koristi i brzi testlatex aglutinacije (rezultat za1-2sata) PCR
 24. 24. 24 Izgledzamućen Brojelemenata 500-4000/mm3 (98% PMN) Proteinorahija> 0,4 g/l Hipoglikorahija < 1.9 mmol/l (prinormalnoj glikemiji) Povišeni CRP,laktati i LDH Periferna krvna slika (leukocitoza, hiponatriemija) NalazCST
 25. 25. 25 Diferencijalnadijagnoza Naosnovuneurološkognalaza 4 5321 Teške bakterijskeinfekcije (endokarditis, pneumonia) Parameningealneinfekcije (apsces) Tumorizadnjelobanjske jame Subarahnoidalnokrvarenje Inflamatorniprocesiu blizinimoždanica (otitis, sinuzitis)
 26. 26. 26 Diferencijalnadijagnoza SličnostiponalazuCST Neuroborelioza Hemijski meningitis Virusni Gljivični meningitis Tuberkulozni
 27. 27. 27 Tipičnepromeneu likvorukodinfekcijaCNS Etiologija - BakterijskiMeningitis Normalan Virusni Tuberkulozni VirusniEncefalitis Posleneonatalnogperioda Izgled Bistar Zamućen Bistar Bistar Bistar Leukociti 0-5/mm Poli↑ ↑ Li ↑ Li ↑ N/↑ Proteinorahija 15-40mg% ↑ ↑ N/↑ ↑ ↑↑ N/↑ Glikorahija ≥50% glikemije ↓ ↓ N/↓ ↓ ↓↓ N/↓
 28. 28. 28 KOMPLIKACIJE Osim neurološkihmoguse javiti i raznedrugekomplikacije.
 29. 29. 29 Fokalni neurološki znaci Oštećenja kranijalnih nerava Konvulzije SIADHSubduralneefuzije Moždani apsces Komplikacije Hidrocefalus
 30. 30. 30 Artritis ŠokDIK Pneumonija Ostale komplikacije Perikarditi s
 31. 31. 31 Sekvele S Glavobolja E Epilepsija K Hidrocefalus V Kognitivni poremećaji E Gluvoća L Slepilo E Hemi/ kvadripareze
 32. 32. 32 TERAPIJA Izlečenje bakterijskogmeningitisa se postiže samoprimenom odgovarajućegantibiotika.
 33. 33. 33 Terapija Vrsteterapija SimptomatskaAntiinflamatorna Antibiotska Antiedematozna
 34. 34. 34 Antibiotici i doze 200-300mg/kg 250000-400000jed(U) 150mg/kg 125-150mg/kg na 4h na 4-6h na 8h na 8-12hVankomicin Ceftazidim PenicilinG Ampicilin 10-20mg/kg na 12hRifampicin 75-100mg/kg na 6hCloramphenicol 5 mg/kg na 8hGentamicin 15 mg/kg na 8hArnikacin 20 mg/kg na 12hTrimetoprim-sulfamethoxazol 40 mg/kg na 8hMeropenem
 35. 35. 35 Inicijalnaterapija Terapija Cefotaximeili Ceftriaxon+/- Vancomycin Cefotaximeili Ceftriaxon Cefotaximeili Ceftriaxon+ VancomycinS. Pneumoniae H.Influenzaetipb Inicijalna/ nepoznat Uzročnik Penicilin G ili ampicilinN. Meningitidis Alternativa Ampicilin + hloramfenikol /Meropenem Ampicilin + hloramfenikol /Meropenem Penicilin G / Meropenem Ampicilin /Ceftriaxone/ Meropenem
 36. 36. 36 Trajanjeterapije Trajanjeterapije 7 dana 7 dana 10 - 14 danaS. Pneumoniae H.Influenze N. Meningitidis Mikroorganizam 14 - 21 danaS. Agalactiae 21 danAerobnigram negativnibacili > 21 danLysteriaMonocytogenes
 37. 37. 37 Terapija TERAPIJA Antiedematoznaterapija • Podizanje uzglavlja kreveta • Diuretici (Manitol 0,5– 2g/kg u toku 30min, ponoviti pp, Furosemid) • Kortikosteroidi Antiinflamatornaterapija • Dexason0,6-0,8mg/kg iv na 6h,2dana (15-30 min preAB) • NSAID (Ibuprofen,Pentoksifilin) Simptomatskaterapija • Antikonvulzivi kratkog dejstva (lorazepam, diazepam) • Lečenjeglavobolje, povišene temperature • Nadoknada tečnosti – oprezno! SIMPTOMATSKA
 38. 38. 38 MENINGOKOKNA BOLEST Teškokontagioznoinfektivno oboljenjekoje se najčešće manifestuje kaomeningitis ili sepsa.
 39. 39. 39 Meningokoknabolest Izazivač Neisseriameningitidis(A,B,C,W,Y) Kliconoštvonazofaringealno5-10% Morfološkespecifičnosti(kapsula, fimbrije,proteaza IgA,endotoksin,proteini sp.membrane)
 40. 40. 40 Klinički oblici Meningokokna sepsa • Meningokokcemija • Meningokoknasepsa • WaterhouseFriderichsensy Meningokokni meningitis Meningoencefalitis
 41. 41. 41 Fulminantnameningokoknasepsa (Waterhouse-Friderichsensy) • Naglipočetak sa febrilnošću • Unutar4-6h nespecifični simptomi(povraćanje,iritabilnost, odbijanje obroka) • Narednih12h znaciloše periferne perfuzije i sepse(bol unogama,hladnešake i stopala, abnormalnaboja kože, hipotenzija, tahikardija) • Posle 12h klasična rapidna purpura(hemoragijanakoži i mukozama,bolan i ukočenvrat) • Kardiovaskularnikolaps • Šok, koma,DIK • Krvarenjeuadrenalnimžlezdama
 42. 42. 42 Meningokoknimeningitis Kliničkaslika Meningealni simptomi i znaci Petehijalna ospa Poremećajsvesti, konvulzije, neurološki znaci Ekstrameningealne manifestacije (perikarditis, artritis, pneumonija, očne manifestacije)
 43. 43. 43 02 0301 Meningokoknimeningitis Dijagnoza (zamućen,PMN) PregledCST Kultura(CST, krv,petehije) Latex aglutinacija,PCR
 44. 44. 44 SSP Antitrombin III Protein C Heparin Vakcina Profilaksa Rifadin 10 mg/kg,2x1,2 dana ili Ceftriaxonujednoj dozi Antibiotici 7 dana Penicillin G Ampicilin Ceftriaxon Cefotaxim Kortikosteroidi Dexasoni Hydrocortison Terapijai prevencijameningokoknebolesti
 45. 45. 45 • 90 tipova pneumokoka (23 tipa izazivaviše od90 % oboljenja) • Deca mlađa od2 godine, odrasli stariji od65 god,imunokopromitovani • Teške sekvele (zbog nekrotičnih promena u kori velikog mozga i apoptoze neurona hipokampusa) • Faktori rizika (pneumonija, sinuzitis, otitis media, povreda glave - nazolikvoreja, anemija srpastih ćelija, asplenija, maligniteti) Pneumokokni meningitis
 46. 46. 46 Kliničkekarakteristikepneumokoknogmeningitisa Konvulzije:15% generalizovane. Rekurentnimeningitis Akutnadrhtavica,povišena temperatura,glavobolja,konvulzije Fokalnineurološkiznaci(VI, VIIIk.n) Terapija: Penicillin,Cefotaxim,Ceftriaxon, Vankomicin+ Rifadin 10-14dana Stanjesvesti:u40% koma
 47. 47. 47 Klinički spektarHibbolesti Česte Meningitis Epiglotitis Celulitis Pneumonia Ređe Osteomijelitis Septičniartritis Perikarditis Orbitalnicelulitis Urinarneinfekcije Bakterijemija
 48. 48. 48 Kliničkaslikai komplikacijeHib meningitisa Respiratornisimptomi3-4dana Meningealniznaci(koddece starijeod 18meseci) Poremećajsvesti,konvulzije Fokalnineurološkiznaci Ataksija Gluvoća SIADH Hidrocefalus Cerebritis,apsces Subduralneefuzije Smrtnost10%
 49. 49. 49 TERAPIJA Hib meningitisa Antibiotici7-10 dana Ceftriakson 100mg/kg 2xdnevno Cefotaxim 200mg/kg 4xdnevno Ampicilin200mg/kg 4xdnevno Chloramphenicol 100mg/kg 3xdnevno
 50. 50. 50 Sekvele S Zaostajanjeu intelektualnom razvoju E Sporijirazvoj govora K Teškoćeu učenju V Poremećajii ponašanja E Gluvoća L Ataksija E Hidrocefalus
 51. 51. 51 Prevencija- Hemoprofilaksa Meningokokni meningitis: Rifampicin 10mg/kg,na 12h2 dana Ceftriakson 125mg i.m u jednoj dozi Pneumokokni meningitis: Rifampicin 10mg/kgna12 h2 dana Hib meningitis: Rifampicin 20mg/kg dnevno 4dana
 52. 52. 52 Prevencija Najbolja prevencija bakterijskog meningitisa je vakcinacija! HaemophilusinfuenzetipBkonjugovana Pneumokoknapolisaharidna(Pneumo 23) ikonjugovana(Prevenar) Meningokoknapolisaharidna(A, B,C,W, Y)
 53. 53. 53 Pitanja ?
 54. 54. 54 Hvalana pažnji

×