Rukun iman & rukun islam

20,598 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
275
Actions
Shares
0
Downloads
588
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rukun iman & rukun islam

 1. 1. RUKUN IMAN & RUKUN ISLAM<br />Disediakanoleh : <br />NurhayatiMardhiahbtZulkafli<br />NabiilahbtBorhanudin<br />
 2. 2. Rukun- RukunImanRukun-rukunimanadaenam: iaitusepertidisebutkandalamhadis, ketikaJibrilbertanyakepadaNabiMuhammad S.A.W. tentangiman. NabiMuhammad S.A.W. menjawab: 'Kamuberiman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hariakhirdanberimankepadaketentuanbaikdanburuk- Nya." Muttafaqun 'alaih.<br />
 3. 3. PercayaKepada AllahKita wajibpercayakepada Allah . Percayakepadakeesaannya . Wajibpercayatiadatuhanmelainkan Allah. TiadapemulaandantiadaakhirbagiNya , tiada yang menyerupaiNya , mahaberkuasa , mahamendengar , mahamelihatdanmahamengetahuisegala yang berlakubaik yang kelihatandantersembunyi. Segala yang berlakuadalahdiataskehendaknya.<br />
 4. 4. Percayakepadamalaikatwajibpercayamalaikatituwujud . DijadikanTuhandaripadanur ( cahaya ) yang sentiasabertasbihkepadatuhandantidakpernahmengingkarisuruhandanlarangan Allah <br />
 5. 5. PercayakepadaKitab-kitabnyawajibpercayabahawatuhanmenurunkanperaturan-peraturandanperintah yang diberikankepadarasul-rasulnya. segalaperaturaninidikumpulkandijadikan  kitab. Kitabiniadalahterkumpulnyasegalasuruhandanlarangan yang dikenakankepadamanusia. <br />
 6. 6. PercayakepadanabidanrasulKita wajibpercayatuhanmengirimkanpesuruhdanutusankepadamanusiasebagaiketuaataupembimbingmanusiakearahjalan yang benardanjugabertindaksebagaipenyampaiperintahdanlarangantuhan. <br />
 7. 7. PercayakepadaHariKiamatKita wajibpercayapadasuatuharinantiduniaakanhancurlebur , rosakbinasa  dansegalamakhlukbernyawapastiakanmati , kemudianmanusiaakandihidupkankembalidarikuburmerekauntukdihitungamalanmerekadanmendapatpembalasan.<br />
 8. 8. PercayaKepadaQada’ danQadarwajibpercayasemua yang terjadiadalahapa yang telahditentukandanditetapkantuhansejakazali. PercayakepadaQada’ danQadar <br />
 9. 9. RUKUN ISLAM<br />
 10. 10. MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADATMakna "La ilahaIllallah"Iaitu, tidakada yang berhakdisembahsecarahakdibumimahupundilangitmelainkan Allah semata-mata. "TiadaTuhanSelain ALLAH"<br />
 11. 11. Syahadat “Muhammad Rasulullah”Maknasyahadat Muhammad Rasulullahadalahmengetahuidanmeyakinibahwa Muhammad utusan Allah kepadaseluruhmanusia, diaseoranghambabiasa yang tidakbolehdisembah, sekaligusrasulyang tidakbolehdidustakan. Akantetapiharusditaatidandiikuti. Siapa yang mentaatinyamasuksyurgadansiapa yang menderhakainyamasukneraka. <br />
 12. 12. DALIL NAQLI“Berdoalahkepada-Ku, nescayaKuperkenankanbagimu. Sesungguhnyaorang-orang yang menyombongkandiridarimenyembah-Ku (yakniberdoakepada-Ku) akanmasuknerakadalamkeadaanhinadina (Al Mukmin : 60)”<br />
 13. 13. SOLAT LIMA WAKTU SEHARI SEMALAMmerupakansatuinteraksiantara Allah denganseorangmuslimdimanaiabermunajatdanberdoakepada-Nya. Jugauntukmenjadisatupencegahbagiseorangmuslimdariperbuatankejidanmungkarsehinggaiamemperolehkedamaianjiwadanbadan yang dapatmembahagiakannyadiduniadanakhirat.<br />
 14. 14. DALIL NAQLI"Sesungguhnyasolatituadalahkewajipan yang ditentukanwaktunyaatasorang-orang yang beriman (An Nisa: 103)”<br />
 15. 15. PUASA PADA BULAN RAMADHANSeorangmuslimberniatpuasasebelumwaktusubuh (fajar). Kemudianmenahandiridarimakan, minumdanjima’ (hubungan lain jenis) hinggaterbenamnyamataharikemudianberbuka. IakerjakanhalitusepanjangbulanRamadhan. Denganituiamenghendakiredha Allah ta’aladanberibadahkepada-Nya.<br />
 16. 16. Dalampuasaterdapatbeberapamanfaattakterhingga. Di antaranya :1. Merupakanibadahkepada Allah danmenjalankanperintah- Nya. Seoranghambameninggalkansyahwatnya, makandanminumnyademi Allah. Hal inimerupakandiantara yang terbesarmencapaitaqwakepada Allah ta’ala.2. Manakalamanfaatpuasadarisudutkesihatan, ekonomi, sosialsangatbanyak. Tidakdapatdiketahuinyaselainmereka yang berpuasaatasdoronganakidahdaniman.<br />
 17. 17. ZAKAT- Nisbahemassebanyak 20 mitsqal- Nisbahperaksebanyak 200 dirham ataumatawangkertas yang senilaidengannya.- Barang-barangdagangan yang telahcukupnisbahnya, hendaklahdikeluarkanzakatdarinya.- Kadar zakatbagiemas, perakdanbarang-barangdaganganialah 2.5 % setiaptahun. - Manakalabiji-bijiandanbuah-buahan 10 % darihasiltanamannya.<br />
 18. 18. HAJIDalamibadahhajiterdapatbanyakmanfaat :Pertama, hajimerupakanibadahkepada Allah ta’aladarisegiruh, badandanharta.Kedua, ketikamusimhajikaummuslimindariseluruhnegara, dapatberkumpuldanbertemudisatutempat. Merekamengenakanpakaiandanmenyembah Allah dalamsatuwaktu yang sama. Tidakadaperbezaanantarapemimpindan yang dipimpin, kayamahupunmiskin, kulitputihmahupunkulithitam. Semuamerupakanmakhlukdanhamba Allah. Kaummuslimindapatbertaaruf (salingkenal) dantaawun (salingtolongmenolong). Merekasama-samamengingatipadahari Allah membangkitkanmerekadanmengumpulkanmerekadalamsatutempatuntukdihisab (penghitunganamal) sehinggamerekamempersiapkandiriuntukkehidupansetelahmatidenganmengerjakanketaatankepada Allah ta’ala. <br />
 19. 19. شكرا جزيلا<br />

×