Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalisasi & cabaran pendidikan

10,178 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Globalisasi & cabaran pendidikan

  1. 1. GLOBALISASI & CABARAN PENDIDIKAN<br />Oleh:<br />NabiilahBorhanudin<br />NurulAnisahMd Shah<br />
  2. 2. GlobalisasiPendidikan<br />AdanyaTeknologiMaklumatdanKomunikasi (ICT), ilmudapatdiperolehdengantidakterbatasdalambangkusekolahsahaja, tetapidapatberlakupadaperingkatantarabangsamelalui internet.<br />PerjanjianPerkhidmatanPendidikan GATS (general Agreement on Trade and Services : 1999) yang telahditandatanganiolehkebanyakannegaramaju, bersetujumenghapuskanpendemokrasianpendidikandan<br />Membukapeluanguntukpertukaranpakarpendidikan, penubuhaninstitusipendidikandaninstitusipendidikan,serta..<br />Mengiktirafkansijil-sijildarisemuaperingkatpersekolahandaninstitusipendidikantinggidiantaraanggota-anggota.<br />MAKNA GLOBALISASI<br />Merentasisempadandan media<br />
  3. 3. Prof Michael Gibbons Samb.<br />SetiausahaAgongpersatuanUniversitiKomonwel (ACU)<br />
  4. 4. Iamenggalakkanpenyelidikanuntukpengajarandanpembelajarandalambidangmethodologi, psikologisertapengujiandanpenilaian.<br />Beliaumenegaskan ; globalisasibukanmembawabudayahomegeniti, tetapimenjanadiversiti.<br />Globalisasimembawatekanankepada guru supayaberubahdaristailpengajaran lama kepada yang baru, mengikuthasildapatanpenyelidikan yang terkini. <br />
  5. 5. FungsiUtamaGlobalisasiPendidikan<br />Menghasilkansumber-sumber yang diperlukanuntukpendidikandanpembelajaransepanjanghayat.<br />Prosesberterusanuntukmeningkatkantahapkemahirandanpengalamanseseorang.<br />Malaysia mengambilbeberapalangkahpositifuntukmenghadapicabaranglobalisasipendidikan:<br />Menubuhkan Multimedia Super Corridor(MSC).<br />
  6. 6. Mengembangkansekolah-sekolahbestari.<br />Mereformasikankurikulumsekolah; menukarbahasapengantarkepadaBahasaInggerisdalampembelajarandanpengajaranMatematikdanSains.<br />Memberipeluanguntukpenubuhankolej-universitiswastadalamnegeri (penswastaanpendidikantinggi).<br />
  7. 7. IMPLIKASI GLOBALISASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU<br />Dalamalafbaru, guru hendaklahbersifatdinamik.<br />Guru dinamikadalah guru yang sentiasaresponsifdanberupayamenyesuaikandiriuntukmenghadapiperubahandarimasakemasa.<br />Guru dinamiksahajadapatmengatasicabaranbaru yang seringtimbul.<br />
  8. 8. Hanyasekolahdinamikberkebolehanmemainkanperanannyadenganberkesandemimemenuhiaspirasidankehendakindividu, masyarakatdannegara.<br />Guru padaasasnya : <br /> * Mempunyaipengetahuan yang mendalamtentangmatapelajaran yang hendakdiajarnya.<br /> * Mengetahuidanmenguasaikaedahdalampengajarannya. <br /> * Mempunyaisahsiah yang baikdandapatdihormatisertadicontohiolehpelajar.<br />
  9. 9. Kebanyakankualitikecekapandansahsiahsertakecerdasanemosi guru adalahhasildaripadalatihan yang membolehkanseseorang guru menguruskanpengajarannyadenganberkesan.<br />Latihaninitermasuklahkefahamanterhadapsifatkejasmaniandansifatpsikologikanak-kanaksertateoripenyampaianpelajaran.<br />
  10. 10. Peranan guru yang lain :<br /><ul><li>Diharapkanmenjadipenggantiibubapa.
  11. 11. Penasihatdanpembimbingdalampembentukansahsiahpelajar.
  12. 12. Menjadikaunselorkepadamereka.
  13. 13. Menjadipengamaldanpenyebarnilaikebudayaan yang elokseterusnyamenjadicontohsahsiah yang baikdalammasyarakat.
  14. 14. Agenpembaharuanbagimasyarakatnya.</li></li></ul><li>Guru sentiasaberusahamenanamsikap, nilaidanilmupengetahuankepadagenerasibarumengikutmatlamatpendidikannegarasertanilaidankehendakmasyarakat.<br />Di bawahkonteksprofesionalismekeguruan, pengetahuan yang diperolehi, kemahirandankefahamantugasdantanggungjawabsertasikapseseorang guru merupakanfaktor – faktorpenentu yang penting.<br />
  15. 15. Meningkatkanmutuperkhidmatan : <br /> * ilmupengetahuan yang lengkapsertamendalam.<br /> * menguasaikemahiranmengajar.<br /> * kefahamanterhadaptugasdantanggungjawabdiamanahkan.<br /> * sikappositifterhadappekerjaanya.<br /> ( Ciri – ciriprofesionalismekeguruanalafbaru)<br />
  16. 16. CIRI – CIRI GURU DALAM CABARAN GLOBALISASI PENDIDIKAN<br />1.Seorang yang beriltizam<br />Keterlibatandirisecarabersungguh-sungguhsertapenuhdengantanggungjawabdalampelaksanaantugasnyasebagaipendidikdisekolah.<br />2.Guru yang berorientasikanmaklumat<br />Bersungguh-sungguhmengejarmaklumat-maklumatbaru yang berkaitandenganpendidikanmelaluisebarang media.<br />3.Guru yang berwawasan<br />Berpandanganjauhdanmempunyaivisi yang berkaitandenganperkembanganpendidikan, demimencapaikecemerlanganpendidikannegaradalamalafbaru. <br />
  17. 17. 4.Guru perluberpandangan global<br />Melihatperspektifpendidikanbukanlagiterhaddalamnegeritetapijugasecara global, agar berjayamenangkiscabaranpendidikan yang berlakudalamprosesglobalisasi yang kianmeningkat.<br />Perubahankurikulum yang mendadak; pertukaranbahasaMelayukepadabahasaInggerisbagimatapelajaranMatematikdanSainsmulaidari 2003 (salahsatuusahamenghadapiprosesglobalisasidalampendidikan).<br />
  18. 18. 5.Guru yang berpandanganpositif<br />Memperlihatreformasidaninovasipendidikansertaperubahankurikulumdalamperspektifpositifatau yang bolehmendatangkanmanfaatkepadadiri, pelajar, masyarakatdannegara.<br />Ciriberpandanganpositifdalamkualitiprofesionkeguruan:<br />Pekakepadaperubahan.<br />Sedartentangkeperluannegara.<br />Bersikappositifterhadappembelajaran.<br />Mempunyaiinovasidalamtugas.<br />
  19. 19. 6. Berpengetahuan, fleksibeldanmudahmenyesuaikandiridalamreformasi, inovasidanperubahanpendidikan.<br />Hendaklahmenguasaikemahiranbelajaruntukmelengkapkandiridenganilmukemahirandanilmupengetahuan.<br />Menyesuaikandiridalamperanandantugasbarudarisemasakesemasasertadalampersekitaransosial.<br />
  20. 20. Cirifleksibeldanmudahmenyesuaikandiridalampersekitaransosial:<br />Mempunyaiinovasidalamperhubungansosial<br />Berperkertimulia<br />Mudahsuaikandiri<br />Berdayakepimpinan<br />Kesedaranterhadappersekitaran<br />Mengamalkansikaptoleransi<br />
  21. 21. 7. Mahirdalamteknologipendidikanuntukpengajarandanpembelajaran (p&p) : <br />Membawareformasisertaperkembanganbarudalampelbagaibidangpendidikankhasnyadalamteknologipendidikan, teoripendidikan, teoripengajaran-pembelajaran, pengurusansekolah, sistempentabiranpendidikansertakemahirandanlatihan guru.<br />Perkembangansekolahbestaridalamalafalirandanperkembanganpendidikan yang tidakdapatdielakkandalamreformasipendidikandi Malaysia, berikutdiakuibahawasekolahbestarimerupakansekolah yang satu-satunyadapatmelahirkanpelajar-prlajar yang cerdikdanberpengetahuandandijangkaakancukupmampubersaingmenghadapicabaranwawasannegara. <br />
  22. 22. Bagimenentukankejayaanpencapaianmatlamatsekolahbestari, guru bestarihendaklahmelengkapkandiridengankemahiranpenggunaankomputerdanalatteknologiterkinisertapedagogibaruuntukmengahdapicabarandisekolahbestari.<br />Guru bestaribukansahajamelaksanakantugasmengajarsahajadanmemberilimupengetahuantetapiberperananmendidikpelajarmengikutmatlamatwawasan 2020 yaknimelahirkanteknokrat-teknokrat yang bertarafduniasertabermoraldisampingmembentukgenerasicemerlang yang mempunyaidayakreativitidandayasaingseterusnyamenjadikan Malaysia sebuahpusatkecemerlanganpendidikanbertarafdunia.<br />
  23. 23. 8. Membuatrefleksimelaluipenyelidikantindakan<br /><ul><li>Amatpentinguntukpeningkatanprofesionalismekeguruan.
  24. 24. Guru dapatmenggunakanteoripengajarandanpembelajaranuntukmenilaikebaikandankelemahanpengajaransertapembelajaranlalumembaikidanmengubahsuairancangankaedahdanteknikmengajarkearahmeningkatkankeberkesananpengajarandanpembelajarandalambilikdarjahapabilamenggunakanprosesrefleksi.</li></li></ul><li>9. Merebutpeluangpendidikanterbuka (open education) <br /><ul><li>Pendidikanterbukabolehdiertikansebagaipendidikanmasyarakatatauaktivitipendidikandiluarsekolah.
  25. 25. Pendidikanjenisinitidakperlukelayakanakademiktinggiuntukdidaftarkansebagaipelajar.
  26. 26. Segalaaktivitipendidikanbolehdijalankanditempat-tempatbekerjaataudikelolakanolehkerajaan, badan – badanberkanunataupihakswastadikebanyakannegara-negaramaju.</li></li></ul><li>Di antaranyaialah : <br /><ul><li>Pendidikanjarakjauh
  27. 27. Pendidikanuniversiti virtual
  28. 28. Pendidikanuniversititerbuka
  29. 29. Padatahun 2000, Malaysia telahmenubuhkansebuahuniversititerbuka (UNITEM) dansebuahuniversiti virtual (UNITAR).
  30. 30. Kedua-duanyaialahuniversitiswasta yang menggunakanteknologiterkinitermasukvideo-conferencing, internet dantelevisyenmasing-masinguntukmenyampaikankuliah.</li></li></ul><li>UNITAR muladibukapadaJulai 1999 menggunakanruangudara RTM 2 untukmenyampaikankuliahkepadaorangramai yang mengikutikursus-kursusijazahdiluarkampusdalammasa-masatertentu.<br />International Medical University (IMU) merancanguntukmenubuhkanVirtual medical University (VMU) yang membolehkanpelajarmengikutikursusperubatanmelalui internet.<br />
  31. 31. Padaperingkatantarabangsa, selainuniversititerbukadi UK, Masachusetts Institute Technology (MIT) diAmerika Syarikat menawarkan 100 kursuspengajiandalam internet denganpercumamelaluipadabulan September, 2002.<br />MengikutRancangan 10 Tahunpadabulan Mac 2003, MIT akanmenawarkanlagi 250 kursuspengajiandiikuti 500 kursuslagipadabulan September untukpekerja-pekerjailmuantarabangsa yang berminat.<br />
  32. 32. Pemerolehanilmupengetahuanpadahariinitidaklagihanyaterhaddidalamkawasansekolahsahaja. Pendidikanhariinisememangnyatelahmerentasisempadan media. Ilmupengetahuandankemahirandapatdiperolehdisempadanluarsekolahdalamnegeritetapijugadiluarnegerimelaluipenggunaankomputersebagai media.<br />
  33. 33. 10. Mewujudkanhubungan interpersonal secara<br />sarwajagatuntukmenghadapicabaranglobalisasi<br />pendidikan<br /><ul><li>Perkembangankemajuansertapembangunannegara Malaysia bergantungkepadakerjasamanegara-negaraantarabangsa.
  34. 34. Malaysia sejakawalpembentukannyapernahmemainkanperanannyadi arena antarabangsadalamusahamenjaminkeamanan, keadilandankesejahteraanuntuknegarasendiridansejagat.</li></li></ul><li>Usaha kerjasamasejagatiniakanterusdipikulolehgenerasi-generasimendatang. <br />Sehubunganini, program pendidikannegarahendaklahmerangkumiaspeksejagat yang bolehmelahirkanwarganegara yang berilmupengetahuan, berketrampilandanberakhlakmuliabukansahajaberupayaberkhidmatdanmemberisumbangankepadanegaratetapijugaberupayamemberijasakearahkemajuan, keamanandankestabilanantarabangsa.<br />
  35. 35. Guru hendaklahberusahamewujudkanhubungan interpersonal secarasarwajagat ; <br /><ul><li>Menjalinhubungandenganpendidikluarnegeri</li></ul>melalui internet atau e-mail.<br /><ul><li>Menghadirikonferensdan seminar pendidikan</li></ul>antarabangsasepertiKonferensPendidikan yang <br />dianjurkanolehPusat Wilayah UNESCO.<br /><ul><li>Menyertairombonganpendidikan yang dianjurkan</li></ul>olehKementerianPendidikanatauPersatuan Guru <br />untukmembuatlawatansambilbelajardiinstitusi<br />pendidikandiluarnegeri.<br />

×