Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pmi ve pmp sunumu

1,212 views

Published on

 • Be the first to comment

Pmi ve pmp sunumu

 1. 1. AYŞENUR AÇIKGÖZaysenuracikgozz@gmail.com
 2. 2. KONU BAŞLIKLARIPMP NEDİR ?PROJE YÖNETİMİNEGİRİŞBAŞARILI BİR PROJEYÖNETİMİ İÇİN GEREKLİKRİTERLERPROJE YÖNETİMİNİNSAĞLADIĞIAVANTAJLAR• Proje Başlatma Süreci• Proje Planlama Süreci• Proje Uygulama Süreci• Proje İzleme Ve Kontrol Süreci• Proje Kapatma SüreciPMI PROJE YÖNETİMSÜREÇLERİ VEFONKSİYONLARIPMP SINAVI
 3. 3. Pmp Nedir ?Proje yönetimi konusunda enyaygın kabul edilen sertifikadır. Busertifika, merkezi ABD’de bulunanproje yönetim enstitüsü tarafındanverilmektedir.Pmp sertifikasına günümüzde130.000 kişi sahiptir.Türkiyede ise200 civarında sertifikalı Pmpbulunmaktadır.
 4. 4. Proje Yönetimine GirişProje Yönetimi, performans, maliyetve zaman hedeflerine ulaşabilmekiçin eldeki kaynakları en verimlişekilde programlamadır.Bir başka tanımla proje yönetimi,finansör ve müşterilerinbeklentilerinin karşılanmasıamacıyla,bilgi, yetenek,araç vetekniklerin proje faliyetlerineuygulanmasıdır.
 5. 5. Proje Yönetimine GirişProje yönetimi uluslar arası alandabir uzmanlık dalı olarak kabulgörmüş olup, PMI tarafındantanımlanmış 9 dalda yeterlilikgerektirmektedir.Bunlar :•Zaman yönetimi•Maliyet yönetimi•Kapsam yönetimi•Kalite yönetimi•Tedarik yönetimi•Risk yönetimi•İletişim yönetimi•Entegrasyon yönetimi•İnsan kaynakları yönetimi
 6. 6. Proje Yönetimine Giriş1.PROJE ZAMAN YÖNETİMİProje zaman yönetimi, projelerintanımlanması için aktivitelerin vegeçecek sürelerinbelirlenmesini, uygulanabilir bir prosesproje takviminin oluşturulmasınıiçerir.Bu takvim projeyi izlemek , projeaktivitelerini kontrol etmek için bir temeloluşturur.2.Maliyet Yönetimi• Proje maliyet yönetimi, proje bütçesininoluşturulması ve yönetilmesindenoluşur.3.Proje Kapsam Yönetimi• Proje kapsam yönetimi projeninbaşarılı bir biçimde tamamlanması içingerekli bütün iş süreçlerinintanımlanmasıdır.
 7. 7. Proje Yönetimine Giriş4. KALİTE YÖNETİMİProje kalite yöntemi başlangıçtahedeflenen sonuçların projetamamlandığında standartlara en uygunşekilde alınabilmesini temel alanyöntemdir. Projenin öngörülen istek vebeklentileri karşılanmasını sağlar.TEDARİK YÖNETİMİProje tedarik yöntemi projenin ihtiyaçduyduğu ve organizasyon içerisinde teminedilemeyen mal veya hizmet gibikaynakların elde edilme sürecidir.RİSK YÖNETİMİProje risk yönetimi bir projenin içindebulunduğu durumun gözden geçirilerek ,projenin geleceği için risk edenoluşumların tespit edilmesi ve bunlarınönlenmesi için gerekli tedbirlerinalınmasını içeren işlemler sürecidir.
 8. 8. Proje Yönetimine Giriş7.İLETİŞİM YÖNETİMİProje iletişim yönetimiproje için gerekli bilgininoluşturulması,biriktirilmesi,paylaştırılması vesaklanmasını içerir.Proje yöneticilerinin enönemli görevlerinden birtanesi de projeye tarafolan tüm katılımcılarıniletişim ağı içerisindetutmaktır.Günümüzde teknolojikgelişmeler iletişiminhızlanmasınısağladığından ,projedeki tüm gelişmeleranlık olarak , tümkatılımcalarailetilmektedir.
 9. 9. Proje Yönetimine Giriş8.ENTEGRASYON YÖNTEMİProje entegrasyon yöntemi projeyönetiminin iskeletini oluşturur.Diğer fonksiyonlar projeentegrasyonundan etkilenieler.9.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİProje insan kaynakları yönetimiproje ile ilişkili kişilerin seçimi ,yönetimi ve kordinasyonuylailgilenir.
 10. 10. Başarılı Bir Proje Yönetimi İçinGerekli KriterlerProje amaçlarının ve kısıtlarının açık ve net olarak belirlenmiş olması.Projenin iyi planlanması ve personel organizasyonunun iyiyapılması.Etkin bir proje kontrolüProje yöneticisinin etkinliği şeklinde özetlene bilir.
 11. 11. Proje Yönetiminin SağladığıAvantajlarTek bir sorumluluk merkezi belirlerNet hedefler tanımlarPlanlama ve kontrol sürecini güçlendirirDinamik ve teşvik edici iş ortamı sağlarTakım elemanına yetki ve sorumluluklar verilir.
 12. 12. PMI Yönetim Süreçleri veFonksiyonları• Projelerde başlatma aşaması projeninfizibilitesinin yapılması, resmi olaraktanımlanması, ana hatlarıyla zaman vemaliyet belirlenmesi, kapsamın çizilmesi, proje duyurusununhazırlanması/yayınlanması gibi analiz vefaliyetleri içerir.PROJEBAŞLATMASÜRECİ• Planlama süreci projenin ana hatlarıylatanımlanması ve projenin duyrulup, projeyöneticcisinin atanmasıyla başlar ve çokönemli bir süreç olarak kabul edilir.Planlamaaşaması bütün proje taraflarının katılımıylayapılacak iş paketlerinin detaylı bir şekildeoluşturulduğu, gerçekçi maliyet ve süretahminlerinin yapıldığı ,aralarındaki bağlarınkurulduğu geri beslemeli bir süreçtir.PROJEPLANLAMASÜRECİ
 13. 13. Pma Yönetim Süreçleri veFonksiyonları• Uygulama süreci proje yönetim planındabelirlenen çerçevede projeninuygulanmasını içerir.PROJE UYGULAMASÜRECİ• İzleme ve kontrol süreci projeninuygulanmasının planlanlanmaya göreizlenmesi , değisimlerin belirlenmesi veproblemlerin daha fazla büyümeden gereklikontrol eylemlerinin yapılmasını içerir.PROJE İZLEME VEKONTROL SÜRECİ• Proje kapatma süreci projenintamamlanarak bütün eylem ve süreçlerinbitirmesini veya proje tamamlanmadanprojenin kapatılmasını içerir.PROJE KAPATMASÜRECİ
 14. 14. Pmp Sınavı2000 yılından bu yana computer based olarak yaptığı PMP sınavı 1984yılında başlamıştır.2011 yılının başlarından bu yana da sınav türkçe dil destekli olarak dayapılmaktadır.Sertifika geçerlilik süresi üç yıl olan PMP’nin devamlılığını sağlamak için iki yolmevcuttur.Bunlardan biri her üç yılda sınava tekrar girmek , bir diğer yol ise üçyıl içinde 60PDU(Professional Unit) almak ve bunu PMI bildirmek.Proje yönetimiyle ile ilgili seminer, panel ve kongrelere katılmak PDUkazandıran aktivetelerdir.Bu sayede, PMP sertifikasına sahip bir projeyöneticisinin her zaman güncel kalması sağlanmaktadır.Sınav başvurusundan önce, sınav için zorunlu olan 35 saatlik eğitimalınmalıdır.Sınav başvuru süreci, PMI internet sitesi üzerinden yapılmakta ve yaklaşık ikihaftalık süreçte tamamlanmaktadır.PMI üyelik ücreti 129 USD’dır.Eğer PMI üye olunmadan PMI üyeolunmadanda PMP sınavına başvurulabilir ,ancak bu durumda ücreti dahapahalı olmaktadır.

×