Spring catalogue 2010_lr_ar

534 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spring catalogue 2010_lr_ar

 1. 1. ácô°TäÉéàæeπ«dOIomega
 2. 2. ácô°TIomegaIóFGQ ᫪dÉY ácô°T »g äɵѰûdGh øjõîàdG ∫ƒ∏M ∫Éée »a AÓª©dGh Iô«¨°üdG ájQÉéàdG äÉcô°û∏d ácô°T äõ«ªJ ,ÉkeÉY 30 øe Üô≤j Ée QGóe ≈∏YhIomegaIOÉjôH »a áahô©e kájƒb ájQÉéJ káeÓY ∂∏àªJh ∫ÉéªdG Gòg »a áahô©e ácô°T ôaƒJh .ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªLIomegaIônµàÑe øjõîJ ∫ƒ∏M äÉcôëe πãe ,ΩGóîà°S’G ádƒ¡°Sh á«bƒKƒªdGh áWÉ°ùÑdÉH õ«ªàJ ,Ö൪dG í£°S ¢UGôbCG äÉcôëeh ádƒªëªdG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ¬«aôà∏d IOó©àªdG §FÉ°SƒdG ∫ƒ∏Mh ,áµÑ°ûdÉH ≥aôªdG øjõîàdGh ácô°T äÉ©«Ñe â∏°Uh ,§≤a 2009 ΩÉY »ah .»dõæªdGIomega¤EG ø««dõæªdG ø«eóîà°ùª∏d øjõîàdG á©°S øe âjÉH Éà«H 3^460 øe ÌcCG .Iô«¨°üdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG »eóîà°ùeh 2 ácô°T ∫ƒMIOMEGA
 3. 3. ácô°T âëÑ°UCG ,2008 ΩÉY »a IomegaπeɵdÉH ácƒ∏ªe á©HÉJ ácô°T ácô°ûd®EMC ácô°TEMC᫪dÉY ácô°T 500 π°†aCG ióMEG »g(fortune 500) äÉcô°û∏d èeGôÑdG É«LƒdƒæµJh äÉeƒ∏©ªdG øjõîJ º¶f »a IóFGQ ácô°T äRÉa ,2009 ΩÉY »ah .ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a ájQÉéàdG EMCá∏ée É¡ª«≤J »àdG ájôjó≤àdG IõFÉédÉHFortuneôÑcC’ .Gkõ«ªJ ᫪dÉ©dG äÉcô°ûdG äÉcô°T ióMEÉchEMC≈∏Y äÉæ«°ùëJ ∫ÉNOEG ºJ ,Iomegaå«M k’ƒ∏M Ék«dÉM Ωó≤Ja kIóFGQ õFGƒL ≈∏Y IõFÉM∫ÉéªdG Gòg » ójó©dG óéà°Sh .Iô«¨°üdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh ø««dõæªdG ø«eóîà°ùª∏d äÉéàæe øeIomegaá°UÉîdG É«LƒdƒæµàdG ¿B’G øª°†àJ »àdG äÉéàæªHEMCAÓª©d ôaƒj ɪe ,Iomegaájƒbh Iójôa k’ƒ∏M !᫪bôdG º¡JÉ«M ø«°ùëàd 3 ácô°T ∫ƒMIOMEGA
 4. 4. ácô°T ôaƒJIomegaøjõîJ äÉéàæe OGôaCÓd ΩGóîà°S’G á∏¡°Sh á°ü«NQ IÒ¨°üdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh øjõîJ äÉéàæe øª°†àJIomegaÉk©°SGh ÉkbÉ£f õFGƒL ≈∏Y IõFÉëdG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôëeh Ö൪dG í£°S ¢UGôbCG äÉcôëe øe ¢UGôbC’G ∑ôëe øª°†àJ »àdG ádƒªëªdG™Prestige™eÓdG ¢UGôbCG äÉcôëeh™eGoá©FGQ ¿GƒdCÉH IôaƒàªdG á©FÉ°ûdG ƒeóîà°ùe óé«°Sh .™«ªédG Ö°SÉæJ äɪ«ª°üJh®Macá∏°ù∏°S áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôëeeGohUltraMaxøeIomegaºJ »àdG Iõ¡LCG çóMCG ™e ≥°SÉæà∏d ø«°UÉN áØ«Xhh πµ°ûH É¡ª«ª°üJMac. ácô°T ôaƒJhIomegaáµÑ°ûdG ≈∏Y øjõîà∏d IóFGQ k’ƒ∏M Ék°†jCG äÉ«∏ªYh Iô«¨°üdG ÖJɵªdG äɵѰT hCG á«dõæªdG äɵѰû∏d ,äÉØ∏ªdG ácQÉ°ûeh ,πª©dG á£ëªd »WÉ«àM’G ï°ùædG/IOÉ©à°S’G .áKQÉc çhóM ó©H ádÉëdG OGOôà°SGh »fhôàµdE’G ójôÑdG ≈∏Y øjõîàdGh ᫵∏°SÓdG äÉfÉ«ÑdG á£ëehiConnectøe IójóédGIomega»g øjõîJ äGõ«e ™«ªL Ö∏éd ¥ô£dG π¡°SCGUSB.∂àµÑ°T ≈dEG »còdG øjõîàdG ∫ƒ∏M øe Iomega 4 ácô°T ∫ƒMIOMEGA
 5. 5. h á«∏ëªdG §FÉ°SƒdG áµÑ°T ¢UGôbCG ∑ôëe πª©jix2-200StorCenter ∫ÓN øe Ö൪dGh ∫õæª∏d ΩGóîà°S’G ádƒ¡°Sh ájɪ◊G áaÉ°VEG ≈∏Y ó©J .áYÉÑ£dG ΩOÉN äÉ«fɵeEGh §FÉ°SƒdG ácQÉ°ûe πãe ,áæs°ùëoe äGõ«e áµÑ°ûdG ≈∏Y øjõîàdG ΩOGƒNStorCenterájƒb k’ƒ∏M á«Ñ«cÎdG ó©jh .Iô«¨°üdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG πªY áÄ«Ñd á°ü«NQhix12-300r StorCenterGô«J 4 øe CGóÑJ äÉÄ«¡àH ôaƒàjh AGOC’G »dÉY kÓM ójóédG .âjÉH Gô«J 24 ≈dEG π°üàd É¡©«°SƒJ øµªjh âjÉH ácô°T ôaƒJ ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHIomegaäÉéàæe øe áYƒªée É¡°VôYh §FÉ°SƒdG äÉYƒªée øjõëJ ∂d í«ààd IOó©àªdG §FÉ°SƒdG ΩGóîà°SÉHh .É¡H ´Éàªà°S’GhDirectorLinkVT™ScreenPlay øjõîJ §HQ ∂浪j ,äGõ«ªdÉH ôNGõdGUSB.RÉØ∏àdÉH ¬µ∏àªJ …òdG ábódG á«dÉY §FÉ°SƒdG π¨°ûe ôaƒjhDirectorScreenPlayøjõîJ hCG RÉØ∏àdG ≈∏Y ábódG »dÉY iƒàëe ¢VôY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áµÑ°ûdG ≈∏Y .IOƒédG »dÉY »dõæe ìô°ùe áHôéàd ¬«aôàdG Ωɶf 5 ácô°T ∫ƒMIOMEGA
 6. 6. É¡JQGOEGh áeÉ¡dG äÉfÉ«ÑdG ájɪM É¡àcQÉ°ûeh Ö൪dG í£°S ΩOGƒN áµÑ°ûdG ≈∏Y øjõîà∏d äÉéàæe •ƒ£N ôaƒJStorCenterøeIomegaÉk£«°ùH kÓM πµ°ûH É¡ª«ª°üJ ºJh ,É¡àcQÉ°ûeh É¡JQGOEGh áeÉ¡dG ∂JÉeƒ∏©e ájɪëd Ió«©ÑdG ÖJɵªdG hCG ᣰSƒàªdGh Iô«¨°üdG ájQÉéàdG äÉcô°û∏d ¢UÉN .πª©dG áYƒªée äÉÄ«H hCG ¿¿ÉÉààjjƒƒbb áájjÉɪªMMhh ääÉÉffÉÉ««HH IIQQGGOOEEGGèeÉfôH ᣰSGƒH ¿Óª©J -LineLife øe ájQÉéàdG äÉcô°ûdG áÄØdEMC IIQQGGOOEE’’GGhh ΩΩGGóóîîàà°°SS’’GG ááddƒƒ¡¡°°SSäGô≤f ™HQCG ∫ÓN øe √OGóYEG ºàj - §≤a ¢ShɪdÉH óó««©©ÑÑddGG ∫∫ƒƒ°°UUƒƒddGGºdÉ©dG ‘ ¿Éµe …CG øe - áá««bbƒƒKKƒƒŸŸGGºYO -IDRAhUPSø«eó≤àªdG GGáá««aaGGôôààMM’’-±ógiSCSIºYO ,ADSáÑbGôe ,SNMP ääGGõõ««ªªddGG IIôôaahh-ᣰSGƒH É¡dGóÑà°SG øµªj áÑ∏°U ¢UGôbCG äÉcôëe ôaƒj áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi OGóàeGh áYÉÑ£dG ácQÉ°ûeh ,Ωóîà°ùªdG ΩɶæH áÑcôŸGUSB ááYYƒƒææààee áá««°°SSÉÉ°°SSCCGG ºº¶¶ff ≈≈∏∏YY π𫫨¨°°ûûààddGGôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG AÓªY ºYój - hMachLinuxácô°T øe óªà©ehVMware ááeeóó≤≤àપddGG ääGGõõ««ªªddGGájɪM Gô«eÉch áYƒªéªdG/Ωóîà°ùªdG OGóYEG πãe - IPπ«ªëJ äGQóbhBluetooth6
 7. 7. IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààëëee ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GG ππ««°°UUƒƒààddGG ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉØØ°°UUGGƒƒee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh ΩOÉNøjõîàdGáµÑ°ûdG ≈∏Y StorCenter ix2,πÑcEthernetIóMh , AóÑdG π«dO ,ábÉ£dG ójhõJ¢Uô≤dG ,™jô°ùdG •ƒ¨°†ªdG.Solutions CD »WÉ«àM’G ï°ùædG èeÉfôH :á檰†oªdG èeGôÑdG ® Retrospect® EMC (IOhóëe ô«Z π«ªY ¢ü«NGôJ) äÉØ∏ª∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG/ï°ùf èeÉfôH ® QuikProtectøeIomega ôjóeStorCenterøeIomega áeóNHomeMozyâfôàfE’G ôÑY áéeóªdG ÉgQób á«fÉée øjõîJ áMÉ°ùe) (âjÉH Éé«L 2 ºe 140 * ºe 94 * ºe 203 ºéc 2 òØæeGigabit Ethernet òaÉæe áKÓKUSB 2.0óMGh) (ΩÉeC’G »a áÑ∏°U ¢UGôbCG ÉcôëeA IISATΩóîà°ùª∏d øµªj ,ɪ¡dGóÑà°SGMarvell 6281áédÉ©e IóMƒH ájõcôe(CPU)IôcGPh ,õJôg Éé«L 1^0 áYô°ùH .âjÉH Éé«e 256 á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh1IDRA h »FÉ≤∏àdG AÉ°ûfE’G IOÉYEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉHJBOD. ójhõJ IóMhh áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôëe ±É≤jEG áÄa ábÉW.EnergyStar 𫨰ûàdG º¶f ™e 𫨰ûàdG á«fɵeEGWindows hLinuxhc.Ma:ä’ƒcƒJhôÑdGCIFShRally hNFShAFPhBonjourhFTPhTPHT hTPSHTh.SNMPΩOÉN .(3) áYÉÑ£dG ΩOÉN §FÉ°SƒdGAV.UPnPΩOÉNhs.iTuneºYO áÑbGôe Gô«eÉc.(IP)ôÑY ᫪bôdG Gô«eɵdG ºYO Qƒ°üdG π≤f ∫ƒcƒJhôH.(PTP)ºYORÉ¡L ìÉàØe .Bluetooth 3344556611 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 44 3344448822 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 3344775500 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 11 ᣰSGƒH πª©jLineLife® EMC ±ógiSCSIºYO ,ADS Iõ¡LCÓd πKɪàªdG ï°ùædG ó«©ÑdG ∫ƒ°UƒdG øe óªà©eVMwarehDLNAhUPnP ºYOTime Machine ™e ≥aGƒàdGTorrent Qƒ°U ¢VQÉYCooliris QRQuickTransfer (π«é°ùàdG óæY) äGƒæ°S 3 ¬Jóe ¿Éª°V StorCenter ix2-200 øøjjõõîîààddGGááµµÑÑ°°ûûddGG ≈≈∏∏YY ΩOÉNáµÑ°ûdG ≈∏Y øjõîà∏d ÖൟG í£°S ix4-200dStorCenter, πÑcEthernetà IóMh ,ójhõJπ«dO ,ábÉ£dG ,™jô°ùdG AóÑdG •ƒ¨°†ªdG ¢Uô≤dG.Solutions CD :á檰†oªdG èeGôÑdG »WÉ«àM’G ï°ùædG èeÉfôH ® Retrospect® EMC (IOhóëe ô«Z π«ªY ¢ü«NGôJ) äÉØ∏ª∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG/ï°ùf èeÉfôH ® QuikProtectøeIomega ôjóeStorCenterøeIomega áeóNHomeMozyâfôàfE’G ôÑY áéeóªdG ÉgQób á«fÉée øjõîJ áMÉ°ùe) (âjÉH Éé«L 2 ºe 168 * ºe 196 * ºe 200 ºéc 4^8 âjÉH Gô«J 2 ºéc 5^5 âjÉH Gô«J 4 ºéc 5^8 âjÉH Gô«J 8 GòØæeGigabit Ethernet òaÉæe áKÓKUSB 2.0 (ΩÉeC’G »a óMGh) áÑ∏°U ¢UGôbCG äÉcôëe 4A IISATøµªj ,É¡dGóÑà°SG Ωóîà°ùª∏d Marvell 6281ájõcôe áédÉ©e IóMƒH(CPU) »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh ,õJôg Éé«L 1^2 áYô°ùH á°TÉ°T .âjÉH Éé«e 512 á©°SLCD.(á«eÉeCG) ID 5RAh10AÉ°ûfE’G IOÉYEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH h »FÉ≤∏àdGJBOD. áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôëªd »FÉ≤∏àdG ±É≤jE’G IóMhhójhõJáÄa ábÉW.EnergyStar 𫨰ûàdG º¶f ™e 𫨰ûàdG á«fɵeEGWindows hLinuxh.Mac:ä’ƒcƒJhôÑdGCIFShRally hNFShAFPhBonjourhFTPhTPHT hTPSHTh.SNMPΩOÉN .(3) áYÉÑ£dG ΩOÉN §FÉ°SƒdG.UPnP AVΩOÉNh.iTunesºYO âfôàfE’G ∫ƒcƒJhôH áÑbGôe Gô«eÉcIP.ºYO Qƒ°üdG π≤f ∫ƒcƒJhôH ôÑY ᫪bôdG Gô«eɵdG )(PTP.RÉ¡L ìÉàØe ºYOBluetooth. 3344556644 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 88 3344555500 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 44 3344554477 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 ᣰSGƒH πª©jLineLife® EMC±óg , iSCSIºYO ,ADS Iõ¡LCÓd πKɪàªdG ï°ùædG ó«©ÑdG ∫ƒ°UƒdG øe óªà©eVMwarehDLNAhUPnP ºYOTime Machine ™e ≥aGƒàdGTorrent Qƒ°U ¢VQÉYCooliris QRQuickTransfer äGƒæ°S 3 ¬Jóe ¿Éª°V ΩΩOOÉÉNNááµµÑÑ°°ûûddGG ≈≈∏∏YY øøjjõõîîààddGG StorCenter ix4-200d 7
 8. 8. ¢ü«NQh …ƒb áµÑ°T øjõîJáµÑ°ûdG ≈∏Y øjõîàdG ΩOGƒN á«Ñ«cÎdG ΩOÉN ôaƒjáµÑ°ûdG ≈∏Y øjõîàdGPro ix12 300r™StorCenter ®Iomega™«ªéd AGOC’G »dÉYh …ƒbh ΩGóîà°S’G π¡°S áµÑ°T øjõîJ ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh Ió«©ÑdG ÖJɵªdGh ΩÉ°ùbC’Gh πª©dG äÉYƒªée äÉcô°ûdG áÄØd øjõîàdG áØ«Xh ≈∏Y √OɪàY’ Gkô¶fh .Iô«¨°üdG øe ᫪dÉ©dG ájQÉéàdG®EMC¿EÉa ,r0StorCenter ix12 30ôaƒj ∫ƒcƒJhôÑ∏d áeó≤àe äÉ«fɵeEGh øjõîàdG IQGOE’ IOó©àe ¥ôW èeÉfôH ∫ÓN øe ¬∏«¨°ûJ π°†ØHh .ô«aƒàdGh ™«°SƒàdG á«fɵeEGh ™LineLife®EMCôaƒàj ,rStorCenter Pro ix12 300äÉÄ«¡àH Gô«J 24 ≈dEG π°üàd ádƒ¡°ùH É¡©«°SƒJ øµªjh ,âjÉH Gô«J 4 øe CGóÑJ ä’ƒcƒJhôÑdG Oó©àe ∞∏ªdG π°†ØHh .IóMGh áaƒØ°üe »a âjÉH ô¶M iƒà°ùe ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh øeGõàªdGiSCSI,»dÉ©dG AGOC’ÉH ¿ôà≤ªdG ¿EÉarix12 300»fhôàµdE’G ójôÑdG äÉ≤«Ñ£àd πãeC’G QÉ«îdG ƒg .»WÉ«àM’G ï°ùædG ™jô°S Ékaóg ¬fƒc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh 8
 9. 9. IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààëëee ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GG ππ««°°UUƒƒààddGG ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉØØ°°UUGGƒƒee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh ΩOÉNøjõîàdGáµÑ°ûdG ≈∏Y »Ñ«cÎdG ix12-300r™StorCenter áÑ∏°U ¢UGôbCG äÉcôëe 4 øª°†àjhII ASAT,QÉ°ùeáMÉ°ùe »°SÉ«≤dG πeÉë∏d ôjô“ ,á°UƒH19π`ÑcEthernet,ábÉ£dG äÓÑc , ¢Uô≤dG ,´ƒÑ£ªdG ™jô°ùdG AóÑdG π«dO •ƒ¨°†ªdGSolutions CD≈dEG áaÉ°VE’ÉH . Ωóîà°ùªdG π«dOh ΩɶædG IQGOEG èeÉfôH :á檰†oªdG èeGôÑdG ôjóe™StorCenter ±óg.iSCSI .äGƒæ°S 3 :¿Éª°†dG ºe 88 * ºe 430 * ºe 660 ,ºéc 25 - 19 (Ékcôfi 12 - äÉcôëe 4 äÉÄ«¡J) òaÉæe áKÓKUSB 2.0»a òØæe , .∞∏îdG »a ¿GôNB’Gh ΩÉeC’G òaÉæe (4) ™HQCG10/100/1000 Ethernet™e ç/âjÉH Éé«e ™«ªéJh ,πªëdG áfRGƒe ºYO ,…OOôàdG ¥É£æ∏d IAÉصdG »dÉY áµÑ°Th π°ûØdG RhÉéJ õ««ªJLAN á«°VGôàa’G.(VLAN) .2U form factor ádƒªëªdG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôëªd áëàa 12 A-IISAT3^5 ¢SÉ≤ªH …QƒØdG πjóÑàdG äGPá°UƒH Intel Core2 Duo E8400áédÉ©e IóMƒH »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh õJôg Éé«L 3 ájõcôe DDR2.âjÉH Éé«L 2 áÑ∏°U ¢UGôbCG äÉcôëe (4) ™HQCG ø«ª°†J ” A-IISAT ájɪMID 0RAh1h10h5h6¢SÉ°SCG ≈∏Y øjõîJ á©°S πc ™ªéJ 256 LUNS :iSCSIÉkØ«°†e 256 ,≈°übCG óëH ≈°übCG óëH äGóMhójhõJ…QƒØdG πjóÑà∏d áLhOõe ábÉW πµ«¡d áØ∏àîe äÉYô°S äGP Iô«ãc ójôÑJ ìhGôe …QƒØdG πjóÑàdG 3344665577 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 88 3344665566 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 44 ââjjÉÉHH GGôô««JJ 11 ººééëëHH ¢¢UUGGôôbbCCGG ääÉÉccôôfifi 44 3344667777 AAõõééddGG ººbbQQ -- óójjóóªªààddGG IIƒƒÑÑYY ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 ººééëëHH ¢¢UUGGôôbbCCGG ääÉÉccôôfifi 44 3344667788 AAõõééddGG ººbbQQ -- óójjóóªªààddGG IIƒƒÑÑYY ΩΩOOÉÉNNøøjjõõîîààddGG»»ÑÑ««ccÎÎddGG ááµµÑÑ°°ûûddGG ≈≈∏∏YY StorCenter Pro ix12-300r ΩOÉNøjõîàdG»Ñ«cÎdGáµÑ°ûdG ≈∏Y ix4-200r™StorCenter, πÑcEthernetIóMh ,ójhõJπ«dO ,ábÉ£dG •ƒ¨°†ªdG ¢Uô≤dG ,™jô°ùdG AóÑdGCD .Solutions :á檰†oªdG èeGôÑdG »WÉ«àM’G ï°ùædG èeÉfôH ® Retrospect® EMC (IOhóëe ô«Z π«ªY ¢ü«NGôJ). ºe 43^5 * ºe 430 * ºe 569 ºéc 11^23 òØæeGigabit Ethernet òaÉæe áKÓKUSB 2.0 (ΩÉeC’G »a óMGh) áÑ∏°U ¢UGôbCG äÉcôëe 4A-IISATπjóÑàdG äGP ,âjÉH Éé«e 32 á©°S âbDƒe øjõîJ IôcGP ,…QƒØdG .á≤«bódG‘IQhO7200èdÉ©ªH Celeron D352® Intel¬àYô°S ,õJôg Éé«L 3.2»FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPDDR2 Éé«L 1.âjÉH ID 1RAh10h5h (»°VGôàaG)JBOD.ºYOADS ,(äÉYƒªéªdGh ¿ƒeóîà°ùªdG)NFS,FTP, CIFS,.AFPáÑbGôeTPHThSNMPóªà©e , øe.VMware 𫨰ûàdG º¶f ™e 𫨰ûàdG á«fɵeEGWindows hLinuxh.Mac ;(4) áYÉÑ£dG ΩOÉN :RÉ¡édG ºYO äGô«eÉc® AxisáÑbGôªdIP,∫ƒcƒJhôHπ≤f Qƒ°üdG(PTP)π«ªëJ ,Bluetooth 3344663355 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 88 3344554433 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 44 3344554400 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 ᣰSGƒH πª©jLineLife® EMC±óg , iSCSIºYO ,ADS ó«©ÑdG ∫ƒ°UƒdG øe óªà©eVMwarehDLNAhUPnP á«æ≤J® BSAFE® RSA≈∏Y πª©J »àdG äÉ«bôàdGh â«ÑãàdG äÉ«∏ªY ájɪM äGƒæ°S 3 ¬Jóe ¿Éª°V ΩΩOOÉÉNNøøjjõõîîààddGGááµµÑÑ°°ûûddGG ≈≈∏∏YY StorCenter Pro ix4-200r 9
 10. 10. ᫪bôdG ∂JÉ«M ø«°ùëJ∫õæª∏d áµÑ°T øjõîJ ƒjó«ØdG ™WÉ≤eh ≈≤«°SƒªdGh Qƒ°üdGh äÉØ∏ªdG øjõîJ ∂浪j ∑ôëe π«°UƒJ ºàj å«M .á«∏ëªdG ∂àµÑ°T ôÑY ádƒ¡°ùH É¡àcQÉ°ûeh øe á«∏ëªdG §FÉ°SƒdG áµÑ°T ¢UGôbCG® Iomega,ádƒ¡°ùH áµÑ°ûdÉH ΩɶæH πª©j ôJƒ«Ñªc RÉ¡L …CG øe Ék«FÉ≤∏J ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG øµªjh 𫨰ûàdGWindowshCGApple’h ,ô°TÉÑe ≥aôe øjõîJ RÉ¡éc .á°UÉN áÄ«¡J ájC’ áLÉM óLƒJ ᫵∏°SÓdG äÉfÉ«ÑdG á£ëehiConnectøe IójóédG® Iomega»g øjõîJh Ö൪dG í£°S øjõîJ äGõ«e ™«ªL Ö∏éd á∏¡°S á≤jôWUSB ¢UGôbCG äÉcôëe π«°UƒàH ºb .∂àµÑ°T ≈dEG ∫ƒªëªdGUSBá«LQÉîdG äÉbÉbQ ¢UGôbCG äÉcôëe hCGUSBRÉ¡L »a (ájQÉéJ áeÓY ájCG) iConnectøegaIomeøµªjh áµÑ°ûdÉH Ék«FÉ≤∏J É¡∏«°UƒJ ºà«°Sh , .áµÑ°ûdG ∫ÓN øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG 10
 11. 11. IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààëëee ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GG ππ««°°UUƒƒààddGG ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉØØ°°UUGGƒƒee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh øe á«∏ëªdG §FÉ°SƒdG áµÑ°T øjõîJ RÉ¡é ®Iomega.πÑc.EthernetIóMhójhõJ .™jô°ùdG AóÑdG π«dO .ábÉ£dG •ƒ¨°†ªdG ¢Uô≤dGSolutions CD πjõæàdG ôÑY IôaƒàªdG »WÉ«àM’G ï°ùædG èeGôH :ÊÉÛG èeÉfôHEMC Retrospect Express, èeÉfôHHomeMozyôÑY »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d èeÉfôHh ,âfôàfE’GIomega QuikProtect äÉØ∏ª∏d »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d ºe 40 * ºe 125 * ºe 199 ºéc 1 òØæeGigabit Ethernet òØæe.USB 2.0 äÉbÉbôdG áYƒªéeOxford 810SEáaÉ°VE’ÉH ájõcôe áédÉ©e IóMh ≈dEGARM 926EJS »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh õJôgÉé«e 370 áYô°ùH .âjÉH Éé«e 64 á©°S áÑ∏°U ¢UGôbCG ∑ôëeA IISAT 3344557722 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 3344223377 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 11 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000 3344223399 §FÉ°SƒdG ΩOÉNUPnP AV øe óªà©eDLNA ó«©ÑdG ∫ƒ°UƒdG ™e ≥aGƒàdGTorrent ΩOÉNiTunes áYÉÑ£dG ΩOÉN äÉ«fɵeEG ºYOTime Machine iConnect®Iomega. πÑc.Ethernet IóMhójhõJ.ábÉ£dG .´ƒÑ£ªdG ™jô°ùdG AóÑdG π«dO •ƒ¨°†ªdG ¢Uô≤dGSolutions CDáaÉ°VE’ÉH èeÉfôH :≈dEGIomega Storage Manager Ωóîà°ùªdÉH á°UÉîdG äɪ«∏©àdG äGóæà°ùeh ºe 161 * ºe 27 * ºe 131 ºL 270 òaÉæe 4USB 2.0π«°Uƒàd) áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi (á«LQÉîdG äÉ©HÉ£dGh òØæeRJ45 10/100/1000 Ethernetá«fÉãdG/âjÉH Éé«e (GbE)ô«jÉ©e:LAN IEEE 802.3, èeóªdG »µ∏°SÓdG ÅjÉ¡ŸG IEEE 802.3u (802.11b/g/n) ájõcôe áédÉ©e IóMƒHMarvell 6281áYô°ùH á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh õJôg Éé«L 1^0 .âjÉH Éé«e 256 §FÉ°Sh ΩOÉNAV™e ≥aGƒàeUPnP DLNA QR ôÑY IóMGh á°ùª∏H ï°ùædGQuikTransfer ºYO®Time Machine :áeƒYóªdG áµÑ°ûdG äÉØ∏e ä’ƒcƒJhôH (Microsoft) CIFS/SMB/Rally h(Apple) AFP/BonjourhTPHThTPSHT 3344778800 AAõõééddGG ººbbQQ .ó«©ÑdG ∫ƒ°UƒdG ® iTunes.èeóe ™e ≥aGƒàdG.Torrent íFGô°T ¢VôY áØ«Xh™Cooliris .áéeóªdG »a ¬«LƒàdG RÉ¡éH kIô°TÉÑe π°üàj .᫵∏°S’ hCG ᫵∏°S áÄ«¡J ø«à©HÉW ≈àM) á©HÉ£dG ácQÉ°ûe ΩɶæH ø«à∏°üàe.(USB áá««µµ∏∏°°SSÓÓddGG ääÉÉffÉÉ««ÑÑddGG áᣣëëee iConnectøøeeIomega ááµµÑÑ°°TT ¢¢UUGGôôbbCCGG ∑∑ôôëëee áá««∏∏ÙÙGG §§FFÉÉ°°SSƒƒddGG 11
 12. 12. ᫪bôdG ∂JÉ«ëH ™àªà°SG§FÉ°SƒdG ¢UGôbCG äÉcôëe IOó©àªdG hCG »dõæªdG ìô°ùŸG ≈∏Y ᫪bôdG äÉØ∏ªdG IógÉ°ûªH ´Éàªà°S’G ∂æµÁ §FÉ°SƒdG äÉéàæe ∫ÓN øe ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡éH ∫É°üJ’G ¿hO RÉØ∏àdG áYƒª› ‘ IOó©àªdG™ScreenPlay® Iomega.ø«H øe ôàNG á∏eɵdG π°ùµH 1080 ábódG á«dÉY RÉØ∏àdG äÉ°TÉ°T øª°†àJ »àdG Rô£dG iƒàëe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πãe ,á©FGQ äGõ«eh ,(á«fÉãdG/GkQÉWEG 60) ™e ≥aGƒàdGh ,âfôàfE’G ôÑY §FÉ°SƒdGtorrent,áµÑ°ûdÉH ∫É°üJ’Gh , ≥«KƒJh® DivXiƒàëe 𫨰ûàdDivX,RÉટGɪH ,§FÉ°SƒdG ßØM πãe ,§FÉ°SƒdG ≠«°U ôNBG ™e ≥aGƒàdGh ,RÉØ∏àdG èeGôH ∂dP »a H.264,MKV,MPEG,Gô«J 2 áMÉ°ùe ≈dEG á©°ùdG π°üJh .ïdEG .äÉØ∏ªdG ßØëd âjÉH 12
 13. 13. èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GG ππ««°°UUƒƒààddGG ääÉÉØØ°°UUGGƒƒªªddGGhh §§FFÉÉ°°SSƒƒddGG ≠≠««°°UU èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh ScreenPlay Director≈dEG áaÉ°VE’ÉH V Tuner.TIóMh .ó©H øY ºµëàdG IóMh ójhõJπÑc .ábÉ£dGHDMI.πÑc.USBπÑc ¢Uô≤dGh ™jô°ùdG AóÑdG π«dO .ÖscôªdG ƒjó«ØdG •ƒ¨°†ªdGsolutions CDáÄ«¡àdG IGOCGh ΩɶæHFAT32IGOCGh .ScreenPlay Discovery øe ájɪëdG áYƒªée èeGôH ôaƒàJIomega .πjõæàdG ôÑY ºe 51 * ºe 148 * ºe 201 ºL 980 .Ethernet 100/10 ) USB 2.0.(òaÉæe3 IQƒ°üdGh 䃰üdG ä’É°üJG HDMI : (AV)ƒjó«ØdGh 䃰Uh ÖscôªdGR/Lƒjó«ØdGh :¿sƒµªdGY,Pb,Pr,䃰üdG .»Fƒ°†dG ::ƒƒjjóó««ØØddGG õõ««eeôôJJ èèeeGGôôHHMPEG-1,MPEG-2 (AVI/VOB);/XViD)MPEG-4® (AVI/DivX, H.264,WMV;AVCHD,VC-1,ON2 VP6 ::ä䃃°°üüddGGMP3,AC3,AVW,WMA,AAC, ,(᫪bôdG ¥ƒ≤◊G IQGOEG ±ÓîH).FLACSDT ::QQƒƒ°°üüddGGJPEG,BMP,GIF,PNG,TIFF ::ääÉÉØØ∏∏ŸŸGG ´´GGƒƒffCCGG.mkv,.avi,.asf,.iso,.vob, .mp4,.mov,.wmv,.flv,.ifo ::ääÉɪªLLÎÎddGGSUB,SRT,SSA,SMI GOOGGóó©©àà°°SSWi-Fi:∫ƒëe ºYójUSB WIFIøe Iomega,≈àM1n802,1ÅjÉ¡ŸG ´ÉÑj) (kÓ°üØæe ::áá««ddÉÉ©©ddGG áábbóóddGGêhOõªdG »ªbôdG ƒjó«ØdG πé°ùe (á«fÉãdG/GkQÉWEG 60) πeɵdG π°ùµH 1080-Ωƒ≤j iôNCG IÉæb IógÉ°ûe AÉæKCG IóMGh IÉæb π«é°ùàH 3344550077 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 3344550055 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 11 »ªbôdG ƒjó«ØdG πé°ùe(DVB-T) V TunerT¢VhôY π«é°ùJ øe øµªààd .∂jód á∏°†ØªdG ΩÓaC’Gh RÉØ∏àdG iƒàëªdG ≈dEG ô°TÉÑe πµ°ûH ∫ƒ°UƒdG ™bGƒe øe âfôàfE’G ôÑY ôaƒàªdG πãe ,âfôàfE’GFlickrh.YouTube 60) π°ùµH 1080 á«dÉY ábO á«fÉãdG/kGQÉWEGMPEG2/4,H.264, (WMVPlus HD® DivXóªà©e iƒàëe 𫨰ûàdDivX.RÉપdG Director™ ScreenPlay ≈≈ddEEGG ááaaÉÉ°°VVEE’’ÉÉHHV TunerT USB/AV/Ethernet* *!!ÉÉkkÑÑjjôôbb ábódG á«dÉY §FÉ°SƒdG π¨°ûe .ScreenPlay DirectorøY ºµëàdG IóMh IóMh .ó©HójhõJπÑc :äÓѵdG .ábÉ£dG HDMIπÑchUSB.ÖscôªdG ƒjó«ØdG πÑch .™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪëdG èeGôH áYƒªée ôaƒàJIomega .»fÉéªdG πjõæàdG ôÑY ºe 185 * ºe 75 * ºe 145 ºéc 1 ) USB 2.0RÉ¡Lh,äÉØ«°†e 3 (óMGhEthernet 10/100, HDMI, 䃰Uh ÖscôªdG ƒjó«ØdGR/L :¿sƒµªdG ƒjó«ØdGhY,Pb,Pr, »Fƒ°†dG 䃰üdG ::ƒƒjjóó««ØØddGGH.264,MPEG-1,MPEG-2 (AVI/VOB);MPEG-43.11/AVI)® DivX, 4.x,5.x,(XViD/6.x;WMV;ACV. ::ääÉÉØØ∏∏ªªddGG ´´GGƒƒffCCGG.mkv,.avi,.asf,.iso,.vob, .mp4,.mov,.wmv,.flv,.ifo ::ä䃃°°üüddGGMP3,AC3õ«eôJ)® Dolby,(»ªbôdG AVW,OGG,.WMA ::IIQQƒƒ°°üüddGGJPEG,BMP,GIF,PNG,TIFF OOGGóó©©àà°°SSGG:Wi-FiºYójIomega USB ä’ƒëeWi-Fi´ÉÑJ)(á∏°üØæe ::áá««ddÉÉ©©ddGG áábbóóddGG30) π°ùµH1080 ≈àM á«fÉãdG/GkQÉWEGMPEG2/4,H.264,(WMV 3344665544 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 22 3344665511 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 11 »dÉY RÉØ∏àdG ≈∏Y ΩÓaC’G ¢VôY §FÉ°SƒdG äÉØ∏e øjõîJ .ábódG á«∏ëªdG ∂àµÑ°T ≈∏Y IOƒLƒªdG .É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh ™bGƒe ≈dEG ô°TÉѪdG ∫ƒ°UƒdG ™e ≥aGƒàdG .âfôàfE’G ôÑY §FÉ°SƒdG .Torrent áábbóóddGG áá««ddÉÉYY §§FFÉÉ°°SSƒƒ π𨨰°ûûee Director™ ScreenPlay,, Internet Edition,, USB/AV/Ethernet ºe 43 * ºe 130 * ºe 191 ºéc 0^88 USB 2.0, HDMI,䃰U ,ÖscôªdG ƒjó«ØdG R/L, :¿sƒµªdG ƒjó«ØdGPr,Pb,.Y êôNS/PDIFQƒëªdG óëàe ::ä䃃°°üüddGGMP3,AC3,AVW,WMA,OGG, Vorbis,AAC,FLAC ::ääÉÉØØ∏∏ŸŸGG ´´GGƒƒffCCGG.avi,.iso,.vob,.mp4,.mov, .ifo ::ƒƒjjóó««ØØddGGMPEG-1,-2,-4,® 3.11) DivX,4.x, 5.x,6.x(,.Xvid ::IIQQƒƒ°°üüddGGJPEG,BMP 3344443344 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGôô««JJ 11 AAõõééddGG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000 3344443311 á«dÉY IOƒéH 䃰Uh ƒjó«a ≈≤«°SƒªdG hCG ΩÓaC’ÉH ´Éàªà°SÓd »dÉY RÉØ∏àdG ≈∏Y ᫪bôdG Qƒ°üdG hCG ≈àM ábódG ‹ÉY 𫨰ûJ .ábódG .π°ùµH 1080 ,,áábbóóddGG áá««ddÉÉYY §§FFÉÉ°°SShh π𨨰°ûûee Plus™ ScreenPlay,, USB/AV ábódG á«dÉY IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢UGôbCG ∑ôfi .ScreenPlay Plus.ó©H øY ºµëàdG IóMh IóMh .πeÉMójhõJ∫ƒëe .ábÉ£dG.SCART πÑc :äÓѵdGUSBÖscôªdG ƒjó«ØdG πÑch .™jô°ùdG AóÑdG π«dO .¿sƒµŸG ƒjó«ØdG πÑch ôaƒàJøe ájɪëdG èeGôH áYƒªéeIomega .ÊÉÛG πjõæàdG ôÑY 13
 14. 14. 8X DVD-ROM read ;8X DVD+R write ;8X DVD+RW rewrite ;6X DVD+R DL write ;8X DVD-R write; 6X DVD-RW rewrite ;6X DVD-R DL write SuperSlim DVD Portable Writer èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GG ππ««°°UUƒƒààddGG ääÉÉØØ°°UUGGƒƒªªddGGhh §§FFÉÉ°°SSƒƒddGG ≠≠««°°UU èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh V Link Director.ScreenPlay TIóMh IóMh .ó©H øY ºµëàdGójhõJπÑc .ábÉ£dG .™jô°ùdG AóÑdG π«dO .ÖscôŸG ƒjó«ØdG · 20 * · 128 * · 133 ºL 355 USB 2.0ΩÉeC’G ‘ øjòØæe) ,(∞∏ÿG ‘ óMGhh10/100 Ethernet,HDMI, 䃰U ,ÖscôŸG ƒjó«ØdGR/L, »Fƒ°†dG 䃰üdG ::ƒƒjjóó««ØØddGGH.264,MPEG-1,MPEG-2 (AVI/VOB);3.11) MPEG-4® AVI/DivX, 4.x,5.x,(XViD/6.x;WMV;ACV. ::ääÉÉØØ∏∏ŸŸGG ´´GGƒƒffCCGG.mkv,.avi,.asf,.iso,.vob, .mp4,.mov,.wmv,.flv,.ifo ::ä䃃°°üüddGGMP3,AC3)õ«eôJ® Dolby,(»ªbôdG AVW,OGG,.WMA ::IIQQƒƒ°°üüddGGJPEG,BMP,GIF,PNG,.TIFF OOGGóó©©àà°°SSGGWi-Fi::ä’ƒfi ºYójUSB Wi-Fiøe Iomega(á∏°üØæe ´ÉÑJ) áá««ddÉÉ©©ddGGáábbóóddGG::M(á«fÉãdG/GkQÉWEG24)π°ùµH1080≈à 3344770022 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ∫ƒªÙG ¢UGôbC’G ∑ôfi π«°UƒàH ºb ádƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi hCG RÉ¡éHV LinkT,™àªà°SGhQƒ°üdÉH ≈∏Y ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«ØdG ™WÉ≤eh π°ùµH 1080 á«dÉY ábO ,RÉØ∏àdG ™bGƒe ¤EG ô°TÉÑe ∫ƒ°Uh ,á∏eÉc áµÑ°ûdG ∫É°üJG ,âfÎfE’G ÈY §FÉ°SƒdG ScreenPlay V Link DirectorT ᫪bôdG ƒjó«ØdG ¢UGôbCG ∑ôfi .Super Slim πÑc.USB .™jô°ùdG â«ÑãàdG π«dO •ƒ¨°†ŸG ¢Uô≤dG Software CD · 16 * · 133 * · 152 ºL 281 ºµ– IóMhUSB á∏eÉc äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d AÉLôdG ,ΩɶædG äÉÑ∏£àe ∫ƒM ™bƒŸG IQÉjR www.iomega.com 3344442277 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ´Éàªà°S’Gh áHÉàµdG øµJ ⁄ áWƒ¨°†ŸG ƒjó«ØdG ¢UGôbCÉH √ò¡H ≈≤«°SƒŸGh Qƒ°üdGh !πÑb øe ádƒ¡°ùdG 14
 15. 15. ábódG á«dÉY §FÉ°Sh π¨°ûe Director™ScreenPlay® Iomega V TunerT »ªbôdG ∫õæŸG ‘ π«é°ùJ»ªbôdG ƒjó«ØdG πé°ùe ΩGóîà°SÉH ΩÓaC’Gh RÉØ∏àdG ¢VhôY )T(DVB- á«∏ÙG ∂àµÑ°T ≈∏Y É¡àcQÉ°ûeh §FÉ°SƒdG äÉØ∏e ¢VGô©à°SG ™bGƒe øe âfÎfE’G ≈∏Y OƒLƒŸG iƒàÙG ¤EG kIô°TÉÑe ∫ƒ°UƒdG ) âfÎfE’GFlickr,YouTube(ïdEG , á«dÉY ábO1080,á«fÉãdG/GkQÉWEG 60) π°ùµHMPEG 2/4, H.264,(MKV âfÎfE’G ≈∏Y IOƒLƒŸG §FÉ°SƒdÉH ∫É°üJ’G OGó©à°SGWiFi(kÓ°üØæe ÅjÉ¡ŸG ´ÉÑj) ™e ≥aGƒàdGTorrent 15
 16. 16. Qƒ°üdG ßØ◊ á∏¡°ùdG á≤jô£dG ƒjó«ØdGh ≈≤«°SƒŸGh ¢UGôbCG äÉcôfiUSB ÖൟG í£°ùd ¢UGôbCG äÉcôfi ó©J !∂Ñ°SÉæj º«ª°üJ ™e á«dÉY á©°SUSBí£°ùd øe ÖൟGIomega™«°SƒJ ¿hójôj øjòdG ¢UÉî°TCÓd á«LPƒ‰ .º«ª°üàdGh ìôŸG øe ójõe ™e º¡H á°UÉÿG »ªbôdG øjõîàdG á©°S ¢UGôbCG äÉcôfi øe ÎNG™Iomega eGoÚ©e’ Úfƒ∏H IôaƒàŸG RÉ¡L …CG ≈∏Y áYhôdG ájÉZ ‘ ¿GhóÑ«°S øjò∏dGh (Oƒ°SC’Gh ¥QRC’G) øe Öàµe í£°S RÉ¡L hCG …QÉŒ hCG ‹õæe ôJƒ«Ñªc®.Macôaƒj ¢UGôbCG ∑ôfi™Iomega Prestige∫ÓN øe - ÖൟG í£°ùd kÓM - øª°†ŸG πeÉ◊Gh iƒ≤ŸG Ωƒ«æŸC’G øe ´ƒæ°üŸG ±Ó¨dG ™«ªL ôaƒàJh .∂H á°UÉÿG øjõîàdG äÉÑ∏£àe ™«ª÷ Ék°ü«NQh Ék£«°ùH áYƒª› èeGôH Úª°†J ºàj ɪc .âjÉH GÒJ 2 ¤EG π°üJ á©°ùH Rô£dG øe ájɪ◊GIomegaèeÉfôH ™eMicro Internet Security TrendhIomega QuikProtect»WÉ«àM’G ï°ùædG èeÉfôHh EMC Retrospect ExpressÈY »WÉ«àM’G ï°ùædG áeóNh âfÎfE’G.Mozy Home.π¡°ùdG πjõæàdG ÈY èeGÈdG ™«ªL ôaƒàJh 16
 17. 17. èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GGhh ππ≤≤ææddGG ∫∫óó©©ee ππ««°°UUƒƒààddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh πÑc .ÖൟG í£°ùd áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôëª .USB 3.0 πÑc.USB 2.0-3.0IóMhójhõJ.ábÉ£dG .™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪ◊G áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega .ÊÉÛG πjõæàdG ÈY :USB 3.0Éé«e 4800 ≈°übCG óëH (á¡LGƒdG) á«fÉK/âH · 41 * · 124 * · 185 ºéc 1 ºµ– IóMhUSB 3.0 USB 3.0 ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG ΩɶfMicrosoft Windows XP,Windows Vista, ) Windows 7.(âH32 RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àj Mac Os X 10.3-10.6 ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22-»»°°††ØØddGG 3344998866 AAõõ÷÷GG ººbbQQ øe ´ô°SCGUSB 2.010 ¤EG π°üj ∫ó©Ã .äGôe ÖൟG í£°S ÅjÉ¡e ábÉ£HUSB 3.0 AAõõ÷÷GG ººbbQQ34948 ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùdd™eGoΩΩÉɶ¶ææHH USB 3.0 !!ÉÉkkÑÑjjôôbb πÑc .ÖൟG í£°ùd áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi .USB 1.1/2.0.IóMhójhõJπ«dO .ábÉ£dG .™jô°ùdG AóÑdG øe ájɪ◊G áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega .ÊÉÛG πjõæàdG ÈY :USB 2.0Éé«e 480 ≈°übCG óëH (á¡LGƒdG) á«fÉK/âH · 41 * · 24 * 185 ºéc 1 ºµ– IóMhUSB ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf Windows XPMicrosoft, Windows Vista,) Windows 7(âH32. RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àj Mac Os X 10.3-10.6 ¥¥QQRRCC’’GG 3344882255 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22 OOƒƒ°°SSCC’’GG 3344882266 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22 ¥¥QQRRCC’’GG 3344994422 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11 OOƒƒ°°SSCC’’GG 3344994411 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11 hóÑj ≥«fCG ójóL º«ª°üJ ‘ IÒÑc á©°S ‘ Öàµe í£°S RÉ¡L …CG ≈∏Y Ék©FGQ .πª©dG hCG ∫õæŸG ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ™eGoΩΩÉɶ¶ææHH ÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùdd 2.0USB áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfiPrestigeí£°ùd πÑc .ÖൟGUSB.IóMhójhõJπ«dO .ábÉ£dG .™jô°ùdG AóÑdG øe ájɪ◊G áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega .ÊÉÛG πjõæàdG ÈY :USB 2.0Éé«e 480 ≈°übCG óëH (á¡LGƒdG) á«fÉK/âH · 31 * · 120 * · 184 ºéc 0^98 ºµ– IóMhUSB ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf Microsoft Windows 2000 Professional, XP,Windows Vista,IôcGPh∫ƒ°Uh .âjÉH Éé«e 256 á©°S »FGƒ°ûY RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Mac OS X 10.1 - 10.5∫ƒ°Uh IôcGPh âjÉH Éé«e 128 á©°S »FGƒ°ûY 3344992244 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22 3344992233 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11^^55 3344991188 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11 3344993333 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000 .á°ü«NQh ᣫ°ùH øjõîJ á©°S …ƒ≤dG º«ª°üàdG hóÑj å«M ;™e’h Úàe …CG ≈∏Y Ék©FGQ Ωƒ«æŸC’G øe ´ƒæ°üŸG .πª©dG hCG ∫õæŸG ‘ Öàµe í£°S RÉ¡L ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ™PrestigeÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùdd ΩΩÉɶ¶ææHHUSB 17
 18. 18. áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi AProfessional eSAT ÖൟG í£°ùd m∫ÉY AGOCGh IÒÑc á©°S áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi ó©jA/USBHard Drive 3Gbits eSAT Professionaløe ÖൟG í£°ùdIomegaøjõîàdG ∫ƒ∏M ÌcCG óMCG ƒjó«ØdG äÉ≤«Ñ£J ™e πeÉ©àj øŸ ‹Éãe ƒgh .káYô°Sh Ékeó≤J áMÉàŸG ƒgh ,äɵѰûdG äÉÄ«Hh IÒ¨°üdG ΩOGƒÿG hCG á«aGÎM’G IOƒ÷G äGP øe ´ô°SCGFireWire 800hCG.USB2.0Gòg ¢UGôbC’G ∑ôfi ôaƒjh äGP øjõîJ á©°S - Ωƒ«æŸC’G øe ™e’ »°†a ±ÓZ ‘ ôaƒàŸG - »JCÉjh .âjÉH GÒJ 2 ¤EG π°üJm∫ÉY AGOCGkÓeɵàeï°ùædG èeGôH ™e »WÉ«àM’GEMC Retrospect ExpresshHomeMozyôaƒ«d èeÉfôH πª©j ɪc .∂JÉfÉ«Ñd π°†aCG ájɪMNever Downøe Iomega∂d íª°ùj ɇ ,∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ájɪM ≈∏Y »LQÉÿG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi ∫ÓN øe πª©dGh 𫨰ûàdÉH AeSATIOÉ©à°SG ºK ,Ωɶæ∏d áKQÉc çhóM ádÉM ‘ ∂H ¢UÉÿG !Gkó©à°ùe âëÑ°UCG ≈àe ádƒ¡°ùH ΩɶædG 18
 19. 19. èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GGhh ππ≤≤ææddGG ∫∫óó©©ee ππ««°°UUƒƒààddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôëªProfessionalí£°ùd øe ÖൟGIomega.:äÓѵdGAeSAT, .USB 2.0.ábÉ£dG ∂∏°S .™jô°ùdG AóÑdG π«dO :ÊÉÛG πjõæàdG ÈY IôaƒàŸG èeGÈdG èeÉfôHEMC Retrospect Express, èeÉfôHHomeMozyôÑY »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d ,âfôàfE’GèeÉfôHhIomega QuikProtect äÉØ∏ª∏d »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d A:eSATá«fÉK/âH Éé«e 3000 ≈àM :USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e 480 ≈àM · 31 * · 122 * · 199 ºéc 0^98 π«°UƒJ òØæeUSBhCGAeSAT ábÉ£H ´ÉÑJ) èeóeAeSAT»àdG òØæà ɡѫcôJ ºàjPCIπµ°ûH (π°üØæe ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee𫨰ûàdG Ωɶf 2000®Windows®Microsoft Professional;/XP Home XP Professional x64 /Professional XP; Windows Vistaá©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh ; ÈcCG hCG âjÉH Éé«e 256 IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee:MAC𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àj Mac OS X 10.2-10.5,∫ƒ°Uh IôcGPh ÈcCG hCG âjÉH Éé«e 128 á©°S »FGƒ°ûY ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22-3344552288 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11-3344229900 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ¬H ôaƒàJ ɪc ,äÉYô°ùdG ≈∏YCG ôaƒàJ á«æ≤JA!eSAT øe ´ô°SCGUSB 2.0hCGFirewire 800 Professional Hard A/USB 2.0Drive eSAT 19
 20. 20. áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi »eóîà°ùŸ ÖൟG í£°ùdMac º«ª°üàdGh AGOC’G ∂∏à“Iomegaá≤«fC’G áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi øe áYƒª› øjõîJ á©°S áaÉ°VEG ¿hójôj øjòdG ÚYóÑŸG ÚaÎëª∏d á°ü°üıG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ¤EG π≤ædG äÉYô°S ´ô°SCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH IÒÑc πãe IÒÑc áMÉ°ùe Ö∏£àJ »àdG äÉ≤«Ñ£à∏d á«dÉãe »gh .º¡H á°UÉÿG IÒѵdG »ÑൟG ô°ûædG äÉØ∏e øjõîJh ≈≤«°SƒŸGh Qƒ°üdG ßØM áÄ«¡J ºàJh .•ƒ¨°†ŸG ÒZ »ªbôdG ƒjó«ØdGh »ªbôdG 䃰üdG ôjô–h ΩɶæH ¢UGôbC’G äÉcôfi ™«ªLHFS+äÉ¡LGƒdG øe ójó©dGh É¡æ«H øe QÉ«àNÓdUSB)hFW 400hFW 800hA.(eSAT äGõ«eh á∏eɵàe π°Uh äÉMƒd IOóÙG Rô£dG øª°†àJhIDRA. 20
 21. 21. èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GGhh ππ≤≤ææddGG ∫∫óó©©ee ππ««°°UUƒƒààddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfiUltraMax Plusí£°ùd :äÓѵdG .ÖൟGAeSAT,FireWire 800, FireWire 400,..USB 2.0IóMhójhõJ.ábÉ£dG .™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega Iõ¡LCÉH ¢UÉÿG QGó°UE’GhMac.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY AeSATÉé«e 3000:á«fÉK/âH FireWire 800800 :á«fÉK/âH Éé«e FireWire 400:á«fÉK/âH Éé«e 400 :USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e 480 · 79 * · 128 * · 200 ºéc 2^7 ºµ– IóMhUSB hCG/hFireWire hCG/hAeSAT IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee:Mac𫨰ûàdG Ωɶf .Mac OS X 10.1 - 10.5 âjÉH Éé«e 128 á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGP ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee 2000 Professional®Windows®Microsoft; XP,™.Windows Vista256 á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGP ÈcCG hCG âjÉH Éé«e 3344553377 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 44 3344443399 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22 IOó©àe π«°UƒJ äÉ«fɵeEG ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifiPlus UltraMaxøøee ÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùdd ® IomegaΩΩÉɶ¶ææHHA/eSAT USB/FW 400/FW 800 áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfiUltraMaxøe ÖൟG í£°ùd ® Iomega,πÑcAeSAT,πÑcUSB,πÑcAFW, πÑcFWB,IóMhójhõJ.ábÉ£dG ∂∏°S ,ábÉ£dG .™jô°ùdG â«ÑãàdG π«dO øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega Iõ¡LCÉH ¢UÉÿG QGó°UE’GhMac.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY A: eSATá«fÉK/âH Éé«e 3000 :USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e 480 :FireWire 400á«fÉK/âH Éé«e 400 :FireWire 800á«fÉK/âH Éé«e 800 · 240 * · 140 * · 41 ºéc 1 ºµ– IóMhUSB hCG/hFireWire hCG/hAeSAT IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee:MacèdÉ©e ¬H RÉ¡LG3≈∏YCG èdÉ©e hCG π«°UƒJ òØæe ¬HUSBπ«°UƒJ òØæe hCG èeóe.Firewire 𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àjMac OS X 10.1.çóMCG QGó°UEG hCG ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùeeèdÉ©ePentium300 áYô°ùH .´ô°SCG hCG õJôg Éé«e 𫨰ûàdG Ωɶf2000®Windows®Microsoft Professional;/XP Home XP Professional x64/XP Professional; ™Windows Vista.(™«ª÷G) ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22-3344553311 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11-3344441155 AAõõ÷÷GG ººbbQQ IOó©àe π«°UƒJ äÉ«fɵeEG ™e’ º«ª°üJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifiPlus UltraMaxøøee ÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùdd ® IomegaΩΩÉɶ¶ææHH A/FW 800/eSAT USB 2.0/FW 400 áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfieGo:äÓѵdG .ÖൟG í£°ùd FireWire 800,FireWire 800/FireWire 400, .USBIóMhójhõJ.™jô°ùdG AóÑdG π«dO .ábÉ£dG øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega Iõ¡LCÉH ¢UÉÿG QGó°UE’GhMac.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY :FireWire 800Éé«e 800 á«fÉK/âH :USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e 480 · 41 * · 124 * · 185 ºéc 1 ºµ– IóMhUSB, FireWire IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àj .Mac Os X 10.4-10.6 ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG ΩɶfMicrosoft Windows XP, ™Windows Vista,Windows 7 .(âH 32) ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11-3344779955 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 22-3344779977 AAõõ÷÷GG ººbbQQ ºYój .ójóL ≥«fCG º«ª°üJ ä’É°üJGFW800.á©jô°ùdG ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifieGo QQGGóó°°UUEEGG ,,ÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùddMac ΩΩÉɶ¶ææHHFW 800/USB áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi™MiniMaxøe® Iomega äÓѵdG:FireWire 800,FireWire 400-800, USB 2.0IóMh ,ójhõJ,™jô°ùdG AóÑdG π«dO ,ábÉ£dG øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJIomega Iõ¡LCÉH ¢UÉÿG QGó°UE’GhMac.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY :USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e480 :FireWire 800Éé«e 800 á«fÉK/âH · 40 * · 165 * · 165 ºL 1^050 π«°UƒJ òØæeUSB hCGFireWire 800 IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àj Mac OS X 10.4-10.6 π𫫨¨°°ûûààddGG ΩΩÉɶ¶ff ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee XP® Windows® Microsoft,™Windows Vista, ) Windows 72.(âH 3 22-- ââjjÉÉHH GGÒÒJJAAõõ÷÷GG ººbbQQ3344993399* -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11AAõõ÷÷GG ººbbQQ3344993388* ∑ôfi øe ÌcCG ™°Vh øµÁ ,èeóe πbCG π¨°ûj ,¢†©H ¥ƒa ¢UGôbCG øe óM ≈°übCG ôaƒjh á浇 áMÉ°ùe øjõîàdG ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi MiniMaxÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùdd ΩΩÉɶ¶ææHHFireWire 800/USB *ôôaaƒƒààjjƒƒ««ddƒƒjj ‘‘ 21
 22. 22. áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi ádƒªÙG ∂JÉØ∏e Ö룰UG !âÑgP ɪæjCG øe ádƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi ó©JIomegaá«dÉãe ójhõJ IóMh ¤EG êÉà– ’h á≤«fCGh á›óe »gh π≤æàŸG ±Îëª∏d á«LQÉN ábÉW-äÉ¡LGƒH ôaƒàJh .πª©dGh É¡∏«°UƒJ iƒ°S ∂«∏Y Ée øª°†àJ IOó©àeUSBhFireWire 800hFireWire 400,øµÁh RÉ¡L hCG ôJƒ«Ñªc RÉ¡L ≈∏Y πª©∏d √òg ¢UGôbC’G äÉcôfi áÄ«¡J .Macøe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› Úª°†J ” ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH Iomega∑ôfi ¤EG äÉØ∏ª∏d »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d (ÊÉÛG πjõæàdG ÈY) ájɪM ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,âfÎfE’G ÈY hCG ∂H ¢UÉÿG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ôaƒàJh .¢ù°ùéàdG èeGôHh äÉ°ShÒØdG øe ∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L .âjÉH GÒJ 1 ÉgQób äÉ©°S ‘ ∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi øe πc øª°†àjeGo BlackBelt heGo Encrypt PlusøeIomega•ƒ≤°ùdG øe ájɪ◊G Iõ«e Drop Guard XtremeóæY ¢UGôbC’G ∑ôfi ájɪM ≈∏Y πª©J »àdG øe ‹É©dG iƒà°ùŸG Gòg π°üjh .øjÎe ¤EG π°üj ´ÉØJQG øe ¬Wƒ≤°S Gòg ‘ OƒLƒŸG ∫ó©ŸG ∞©°V øe ÌcCG ¤EG •ƒ≤°ùdG øe ájɪ◊G .ájɨ∏d …ƒb ∂H ¢UÉÿG ¢UGôbC’G ∑ôfi ¿CG »æ©j ɇ ,∫ÉÛG 22
 23. 23. USB 3.0 πÑc ,∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi .USB 3.0πÑc .ábÉ£dG ójhõJ IóMh .USB 2.0-3.0.™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJ Iomega.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GGhh ππ≤≤ææddGG ∫∫óó©©ee ππ««°°UUƒƒààddGG ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhh :USB 3.0Éé«e 4800 ≈°übCG óëH (á¡LGƒdG) á«fÉK/âH · 124 * · 84 * · 18 ºL 200 ºµ– IóMhUSB 3.0 ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf Microsoft Windows XP, Windows Vista,Windows 7(âH32) RRÉÉ¡¡LL:MacΩɶf𫨰ûàdG Mac OS X 10.4-10.6 ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000-AAõõ÷÷GGººbbQQ3344998899™e áYô°S ±É©°VCG 10 ÉgQób π≤f áYô°S USB 2.0 ÅjÉ¡e ábÉ£HUSB 3.0ÖൟG í£°ùd AAõõ÷÷GGººbbQQ34948 ∫∫ƒƒªªÙÙGG ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi Compact™eGoΩΩÉɶ¶ææHH 3.0USB ∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi .eGo CompactπÑc/USB 2.0 .™jô°ùdG AóÑdG π«dO .ábÉ£dG πÑc øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJ Iomega.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY · 124 * · 84 * · 18 ºL 200 ºµ– IóMhUSB ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf Microsoft Windows XP, Windows Vista,Windows 7(âH32) RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Mac OS X 10.4-10.6 -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11AAõõ÷÷GG ººbbQQ»»°°††ØØddGG 3344772222 ôôªªMMCC’’GG 3344889999 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000 »»°°††ØØddGG 3344990000 AAõõ÷÷GG ººbbQQ -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000AAõõ÷÷GGººbbQQ¥¥QQRRCC’’GG 3344990011 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 332200AAõõ÷÷GGººbbQQôôªªMMCC’’GG 3344888877 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 332200AAõõ÷÷GGººbbQQ»»°°††ØØddGG 3344889900 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 332200AAõõ÷÷GGººbbQQ¥¥QQRRCC’’GG 3344889933 ójóL èeóe º«ª°üJ ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ∫∫ƒƒªªÙÙGGCompact™eGo ΩΩÉɶ¶ææHHUSB 2.0 ∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi Prestige Compact.πÑc/USB 2.0 .ábÉ£dG πÑc .™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJ Iomega.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY · 110 * · 80 * · 15 ºL 190 ºµ– IóMhUSB ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf Microsoft Windows XP Home, .Windows Vista RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Mac OS X 10.1 - 10.5 -- ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11AAõõ÷÷GGººbbQQ3344880066 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000AAõõ÷÷GGººbbQQ3344880088 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 332200AAõõ÷÷GGººbbQQ3344880077 ójóL èeóe º«ª°üJ ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ∫∫ƒƒªªÙÙGG ááÑÑ∏∏°°üüddGG Compact™Prestige ΩΩÉɶ¶ææHHUSB 2.0 !!ÉÉkkÑÑjjôôbb 23
 24. 24. èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GGhh ππ≤≤ææddGG ∫∫óó©©ee ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhhππ««°°UUƒƒààddGG π«°UƒJ òØæeUSB .èeóeAFWhCGFWB èeóe RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Mac OS X 10.1 - 10.5;IôcGPh∫ƒ°Uh .âjÉH Éé«e 128 á©°S »FGƒ°ûY ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf 2000® Windows® Microsoft Professional,XP,Windows Vista, IôcGPhhCG âjÉH Éé«e 256 á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh ≥«°ùæJ .ÈcCGHFS+RÉ¡L)Mac(.IOÉYEG ÖŒ RÉ¡L ™e ¬eGóîà°S’ ¢UGôbC’G ∑ôfi áÄ«¡J .ôJƒ«ÑªµdG âjÉHGÒJ1*-AAõõ÷÷GGººbbQQ»°†ØdG34725 âjÉHGÒJ1*-AAõõ÷÷GGººbbQQôªMC’G34724 -âjÉHÉé«L500AAõõ÷÷GGººbbQQ»°†ØdG34628 -âjÉHÉé«L500AAõõ÷÷GGººbbQQôªMC’G34629 -âjÉHÉé«L320AAõõ÷÷GGººbbQQ»°†ØdG34624 -âjÉHÉé«L320AAõõ÷÷GGººbbQQôªMC’G34625 òØæeFW 800òØæe ,FW 400,òØæe .USB•ƒ≤°ùdG øe ájɪ◊G Iõ«e .DropGuard ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi™ eGo ,,ÖÖà൵ŸŸGG íí££°°ùùddQQGGóó°°UUEEGGMac ΩΩÉɶ¶ææHH/FW 400/USB FW 800 *ôôaaƒƒààjjƒƒ««ddƒƒjj ‘‘ .∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi :äÓѵdGFireWire 800, FireWire 400,/USB 2.0.ábÉ£dG ™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJ IomegaIõ¡LCÉH ¢UÉÿG QGó°UE’GhMac .ÊÉÛG πjõæàdG ÈY ∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi eGo Helium,ábÉW πÑcUSB, .™jô°ùdG â«ÑãàdG π«dO ôaƒàJøe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH Iomega.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY :USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e480 · 137 * · 88 * · 16 ºL 185 ºµ– IóMhUSB IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Ö∏£àj Mac OS X 10.1.- 10.5∫ƒ°Uh IôcGPh , ÈcCG hCG âjÉH Éé«e 128 á©°S »FGƒ°ûY ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG IIõõ¡¡LLCCGG ƒƒeeóóîîàà°°ùùee𫨰ûàdG Ωɶf 2000®Windows®Microsoft XP Professional/XP Home/Professional Windows Vista/XP Professional x64/ 256 á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh .(™«ª÷G) ≥«°ùæJ .ÈcCG hCG âjÉH Éé«eHFS+RÉ¡L)Mac(. ™e ¬eGóîà°S’ ¢UGôbC’G ∑ôfi áÄ«¡J IOÉYEG ÖŒ .ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11*--AAõõ÷÷GGººbbQQ3344882200 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000AAõõ÷÷GGººbbQQ3344994455 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 332200AAõõ÷÷GGººbbQQ3344994433 »cÉëj ájɨ∏d ™«aQ º«ª°üJ Book Air.Mac .Úàeh ≥«fCG ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ∫∫ƒƒªªÙÙGGHelium™ eGo ΩΩÉɶ¶ææHHUSB 2.0 *ôôaaƒƒààjjƒƒ««ddƒƒjj ‘‘ 24 FireWire 800Éé«e 800 ≈àM : á«fÉK/âH FireWire 400Éé«e 400≈àM : á«fÉK/âH USB 2.0á«fÉK/âHÉé«e 480≈àM : · 16*· 89*· 143 ºL 227
 25. 25. èèeeGGÈÈddGGhh IIƒƒÑÑ©©ddGG ääÉÉjjƒƒààfifi ¿¿RRƒƒddGGhh OOÉÉ©©HHCC’’GGhh ππ≤≤ææddGG ∫∫óó©©ee ΩΩÉɶ¶ææddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee èèààæ檪ddGG ∞∞°°UUhhππ««°°UUƒƒààddGG USB 2.0á«fÉK/âH Éé«e 480 ≈àM : · 137 * · 98 * · 16 ºL 185 ºµ– IóMhUSB ::ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡LL𫨰ûàdG Ωɶf 2000® Windows® Microsoft Professional;XP;Windows Vista, hCG âjÉH Éé«e 256 á©°S »FGƒ°ûY ∫ƒ°Uh IôcGPh .ÈcCG RRÉÉ¡¡LL:Mac𫨰ûàdG Ωɶf Mac OS X 10.1 - 10.5,∫ƒ°Uh IôcGPh âjÉH Éé«e 128 á©°S »FGƒ°ûY ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11*--AAõõ÷÷GGººbbQQ3344772233 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000AAõõ÷÷GGººbbQQ3344990022 •ƒ≤°ùdG øe ájɪ◊G Iõ«e Drop Guard Xtreme .èeóeh …ƒb ΩɶæH πª©jUSB ááÑÑ∏∏°°üüddGG¢¢UUGGôôbbCC’’GG∑∑ôôfifi ∫∫ƒƒªªÙÙGGBlackBelt™eGo ΩΩÉɶ¶ææÑÑUSB *ôôaaƒƒààjjƒƒ««ddƒƒjj ‘‘ .∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi πÑcUSB 2.0.øe ábÉ£dG QÉWEG §jô°T ® Iomega..™jô°ùdG AóÑdG π«dO øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› èeGôH ôaƒàJ IomegaÊÉÛG πjõæàdG ÈY · 124 * · 84 * · 18 ºL 200 ºµ– IóMhUSB 𫨰ûàdG Ωɶf :ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ƒeóîà°ùe Microsoft Windows XP, Windows Vista,Windows 7(âH32) ââjjÉÉHH GGÒÒJJ 11*--AAõõ÷÷GGººbbQQ3344882200 -- ââjjÉÉHH ÉÉéé««LL 550000AAõõ÷÷GGººbbQQ3344551144 ájQÉéàdG ᣰûfC’G äÉfÉ«H øjõîàd ‹Éãe .á°SÉ°ù◊G Iõ¡LCG ÒØ°ûJAES.âH 256 •ƒ≤°ùdG øe ájɪ◊G Iõ«e .Drop Guard Xtreme ∫ƒÄ°ùŸG IQGOEG Ωɶf ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ∫∫ƒƒªªÙÙGG ááÑÑ∏∏°°üüddGG™ eGo Encrypt PluseΩΩÉɶ¶ææHH USB 2.0 *ôôaaƒƒààjjƒƒ««ddƒƒjj ‘‘ ∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi áÑ«≤M * º°S 12^7 * º°S 17 :»LQÉÿG Aõ÷G º°S 4^4 ºL 113 ìÉàe ÒZ ìÉàe ÒZ AAõõ÷÷GGººbbQQ3344447777 ≈∏Y á≤«fC’G AGOƒ°ùdG áÑ«≤◊G √òg πª©J ¢UÉÿG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi ájɪM .ôØ°ùdG AÉæKCG ∂H ááÑÑ∏∏°°üüddGG ¢¢UUGGôôbbCC’’GG ∑∑ôôfifi ááÑÑ««≤≤MM ∫∫ƒƒªªÙÙGG ∫ƒªÙG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi .eGo Compact πÑc/USB 2.0AóÑdG π«dO .ábÉ£dG πÑc .™jô°ùdG ôaƒàJèeGôHøe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› Iomega.ÊÉÛG πjõæàdG ÈY 25
 26. 26. 24 ™e É¡Áó≤J ºàj »àdG èeGÈdG äÉéàæeIomega äÉfÉ«ÑdG ájɪM ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡Lh í£°S ¢UGôbCG äÉcôfih ádƒªÙG ¢UGôbC’G äÉcôfi AGô°ûH Ωƒ≤J ÉeóæY ¢UGôbCG äÉcôfih ÖൟGScreenPlay MultimediaøeIomegaRôW) øe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› ≈∏Y π°üëà°S ,(IOófiIomega¢VôY »gh , ÈY èeGÈdG ™«ªL ôaƒàJ .√ÉfOCG IOQGƒdG èeGÈdG ∫ƒ∏M ™«ªL øª°†àj πeÉ°T :øª°†àJ óbh ,ÊÉÛG πjõæàdG èeÉfôH™v.Clone® Iomega(!ÉkÑjôb) èeÉfôHInternet Security™Trend Micro𫨰ûàdGΩɶæd® Windows èeÉfôHSmart Surfing™Trend Micro𫨰ûàdG Ωɶæd® Mac èeÉfôHQuikProtectøeIomega𫨰ûàdG ΩɶædWindowshCGMac èeÉfôHEMC Retrospect Express𫨰ûàdG ΩɶædWindowshCGMac dG áeóNï°ùæâfÎfE’G ÈY »WÉ«àM’GHomeMozyáMÉ°ùe)øjõîJ 𫨰ûàdG Ωɶæd (âjÉH Éé«L 2 ÉgQób á«fÉ›WindowshCGMac ™bƒŸG ™LGQ ,ábóH RGôW πµd IôaƒàŸG á檰†ŸG èeGÈdG áaô©Ÿ .www.iomega.com << << << << << << 26
 27. 27. èèeeÉÉffôôHH™v.Clone® Iomega!!ÉÉkkÑÑjjôôbb -- ((ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡÷÷)) èeÉfôH ∂d í«àj !¿Éµe …CG ¤EG Ék«∏©a ∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L Ö룰UG ™v.Clone® IomegaäÉØ∏ŸGh ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L 𫨰ûJ Ωɶf ΩGóîà°SG RÉ¡L ∫ÓN øe ∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡éH á°UÉÿG äÉ≤«Ñ£àdGh äGOGóYE’Gh øe »LQÉÿG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi π«°UƒàH Ωƒ≤J ÉeóæY ôNBG ôJƒ«ÑªcIomega. óæY iôNCG kIôe É¡àæeGõe ºK ,Égôjô–h äÉØ∏ŸG ¤EG π¡°ùdG ∫ƒ°UƒdG ∂d í«àj ɪc ôaƒàj - §≤a ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡÷) ∂H ¢UÉÿG »°SÉ°SC’G ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ¤EG ∂JOƒY .30 áëØ°üdG ô¶fG ,π«°UÉØàdG øe ójõe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d .(πjõæàdG ÈY èeÉfÈdG èèeeÉÉffôôHHInternet Security™Trend Microπ𫫨¨°°ûûààddGG ΩΩÉɶ¶ææddWindows …ƒ≤dG èeÉfÈdG ‘ Gkô¡°T ô°ûY ÉæKG ¬Jóe ÊÉ› ∑GΰTG Úª°†J ” Internet Security™Trend Microøe ∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ájɪ◊ √ÉŒ’G »FÉæK ájɪM QGóLh ¢ù°ùéàdG èeGôH áëaɵeh äÉ°ShÒØdG áëaɵe ∫ÓN áHôŒ ¿ÉeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d …ƒHC’G ºµëàdG ô°UÉæY Úª°†J ” ɪc .ÖjƒdG ¿ÉeCG ájɪMh .∂H á°UÉÿG íØ°üàdG èèeeÉÉffôôHHTrend Smart Surfing™Trend Microπ𫫨¨°°ûûààddGG ΩΩÉɶ¶ææddMac èeÉfôH ΩGóîà°SÉH ∂Jô°SCG ájɪëH ºbTrend Smart Surfing𫨰ûàdG Ωɶæd .Mac™à“âfÎfE’G ÈY íØ°üàdGh á«aô°üŸG äÓeÉ©àdG AGôLEGh ¥ƒ°ùàdG ájôëH ¿B’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH ájô°ùdG ∂JÉeƒ∏©eh ∂àjƒg ±ó¡à°ùJ »àdG äɪé¡dG øe ÉkæeBG ¿ƒµJ ɪæ«H èeÉfôH πjõæàH ºb .…ƒHC’G ºµëàdG ô°UÉæYTrend Smart SurfingΩɶæd 𫨰ûàdGMacáÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi ≈∏Y ôaƒàj !âfÎfE’G ÈY ájô◊ÉH ™àªà°SGh 𫨰ûàdG Ωɶf ≈∏Y πª©∏d É¡àÄ«¡J â“ »àdG.Mac 27
 28. 28. »»WWÉÉ««ààMM’’GG ïï°°ùùææddGG èèeeÉÉffôôHHExpress®Retrospect®EMC//ôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡÷÷))Mac(( ∂d ôaƒJIomegaèeÉfôH øe äGQGó°UEG áKÓK ÚH øe QÉ«àN’GEMC Retrospect ÎNG - É¡H á°UÉÿG ájɪ◊G èeGôH áYƒª› ™eEMC Retrospect HDΩɶæd 𫨰ûàdGWindowshCGEMC Retrospect Express𫨰ûàdG Ωɶæd WindowshCGEMC Retrospect𫨰ûàdG Ωɶæd.Mac èeÉfôH Ωƒ≤jRetrospect Express HDôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L äÉjƒàfi ájɪëH ≈∏Y á«WÉ«àM’G áî°ùædG øjõîJh ΩɶàfÉH á«WÉ«àMG áî°ùf πªY ∫ÓN øe ∂H ¢UÉÿG RÉ¡÷) »FÉæãà°SG πµ°ûH ¬«∏Y óªà©jh ™jô°Sh π¡°S ƒgh .ôNBG áÑ∏°U ¢UGôbCG ∑ôfi QGó°UE’G Ωƒ≤jh .(§≤a ôJƒ«ÑªµdGEMC Retrospect Expressí£°S RÉ¡L ájɪëH 𫨰ûàdG ΩɶæH πª©j …ÎaO ôJƒ«Ñªc hCG Öàµe®sowWindhCG®MacAGôLEG ∫ÓN øe ¢UGôbC’Gh á«LQÉÿGh á«∏NGódG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi ¤EG »WÉ«àM’G ï°ùædG ¢UGôbCG/áWƒ¨°†ŸG.DVD èèeeÉÉffôôHHQuikProtectøøee®IomegaôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡÷÷))Mac/(( Öë°ùdG áØ«Xh ∫ÓN øe §≤a »WÉ«àM’G ï°ùædG øe §«°ùH iƒà°ùe ¤EG áLÉM ‘ âæc GPEG èeÉfôH ¿EÉa ,á∏¡°ùdG äÓaE’GhQuikProtectøeIomega.∂dòd ‹ÉãŸG π◊G ƒg ∂JÉfÉ«H ájɪM ≈∏Y ΩGóîà°S’G π¡°S äÉØ∏ŸG iƒà°ùe ≈∏Y »WÉ«àM’G ï°ùædG πª©j å«M ∫hC’ ájɪ◊G OGóYEG π©éH »FóÑŸG èdÉ©ŸG ¿CG ɪc .áWÉ°ùÑH äÓaE’Gh Öë°ùdG ∫ÓN øe hCG á«LQÉN áÑ∏°U ¢UGôbCG äÉcôfi ≈∏Y ∂JÉfÉ«H ßØëH º≤a .ádƒ¡°ùdG ájÉZ ‘ GkôeCG Iôe AGôLEG É¡«a ºàj Iôe πc ó©H hCG »æeR ∫hóL Ö°ùM áµÑ°T ≈∏Y πª©J ¢UGôbCG äÉcôfi .äÉØ∏ŸG óMCG ≈∏Y äGÒ«¨J ááeeóóNNddGGââffÎÎffEE’’GG ÈÈYY »»WWÉÉ««ààMM’’GG ïï°°ùùææ™HomeMozyôôJJƒƒ««ÑѪªµµddGG RRÉÉ¡¡÷÷))Mac/(( ∫ÓN øe âfÎfE’G ÈY »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d á«fÉ› âjÉH Éé«L 2 á©°S Úª°†J ºàjáeóN âfÎfE’G ÈY »WÉ«àM’G ï°ùædGHomeMozyøe ájɪ◊G èeGôH áYƒª› øe Aõéc Iomega. âfÎfE’G ÈY »WÉ«àM’G ï°ùædG áeóN ôaƒJHomeMozy§«°ùH »WÉ«àMG ï°ùf áeóN øe ∂àjɪM ≈∏Y πª©j ɇ ,Gnó«©H ∂H á°UÉÿG áeÉ¡dG äÉØ∏ŸG øjõîàd âfÎfE’G ÈY øeBGh »WÉ«àMG ï°ùf AGôLEG ∂fɵeEÉH ¿CG »æ©j Gògh .∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ∞∏J hCG ábô°ùdG .™bƒe …CG øe âfÎfEG ∫É°üJG ¬H ôaƒàj ôJƒ«Ñªc RÉ¡L …CG øe É¡JOÉ©à°SGh áeÉ¡dG äÉfÉ«Ñ∏d ÒØ°ûJ ìÉàØe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»æeR ∫hóL Ö°ùM hCG Ék«FÉ≤∏J »WÉ«àM’G ï°ùædG AGôLEG ∂æµÁh SSL 128.∂H á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG π≤f äÉ«∏ªY ¿ÉeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d âH 28
 29. 29. ácô°ûH Ú°UÉÿG áeóÿGh ¿Éª°†dG ∫ƒMIOMEGA !äGƒæ°S 3 ¤EG ∂H á°UÉÿG ¿Éª°†dG Ióe óà ºb aƒJácô°T ôIOMEGAH ¢UÉÿG øjõîàdG èàæe ‘ ∑Qɪãà°SG ájɪ◊ äGƒæ°S 3 ¬Jóe GkOhófi Ékfɪ°V∂ ™™bbƒƒŸŸGG ¤¤EEGG ááWWÉÉ°°ùùÑÑHH ππ≤≤ààffGGiomega.comááddƒƒ¡¡°°ùùddGG √√òò¡¡HH ¬¬ffEEGG ..∂∂HH ¢¢UUÉÉÿÿGG AAGGôô°°ûûddGG ππ««éé°°ùùààHH ººbbhh.. Iô°TÉÑŸG á°TOQódG ∫ÓN øe ºYódGh ∞JÉ¡dG ÈY ÊÉÛG »æØdG ºYódÉc á«aÉ°VEG áeóN äGõ«Ã ∂H ¢UÉÿG èàæŸG áeóN á£N á«bôJ QÉ«àNÉH ºb ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH .√DhGô°T ” …òdG èàæŸGh áeóÿG á£N ±ÓàNÉH áMÉàŸG äGQÉ«ÿG ∞∏àîJ .Ékeó≤e ™jô°ùdG ∫OÉÑàdG áeóNh ÖjƒdG ≈∏Y Ióªà©ŸG äÉéàæe ¢Vô©dG »æãà°ùjStorCenter ProhREVhZip.»Fƒ°†dG ¢UGôbC’G ∑ôfih ™™bbƒƒŸŸGG ¤¤EEGG ππ≤≤ààffGG ,,ππ««°°UUÉÉØØJJ ≈≈∏∏YY ∫∫ƒƒ°°üüëë∏∏ddwww.iomega.com
 30. 30. 24 èeÉfôH ∂H ¢UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L Ö룰UG !¿Éµe …CG ¤EG Ék«∏©a !!ÉÉkkÑÑjjôôbb èeÉfôH ∂d í«àj™v.Cloneøe® IomegaΩɶf ÜÉ룰UG ɪæjCG ∂H á°UÉÿG äÉ≤«Ñ£àdGh äGOGóYE’Gh äÉØ∏ŸGh 𫨰ûàdG π«°UƒàH ºb .∂H ¢UÉÿG »LQÉÿG áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfi âÑ룰UG øe áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G ∑ôfiIomegaôJƒ«Ñªc RÉ¡éH ∂H ¢UÉÿG ∂dP ‘ Éà ,∂H á°UÉÿG äÉ≤«Ñ£àdG ™«ªL ΩGóîà°SÉH ™àªà°SGh ôNBG .¢Vô©à°ùŸG ‘ á∏°†ØŸGh ÜÉ©dC’Gh ÊhεdE’G ójÈdGh ÖൟG èeGôH ¢UGôbC’G ∑ôfi ≈∏Y É¡¶ØMh Égôjô–h ∂JÉØ∏e ¤EG ∫ƒ°UƒdÉH ºbh RÉ¡L ≈∏Y äÉfÉ«H ájCG ∑ôJ ºàj ødh .™jô°S πµ°ûH ∂H ¢UÉÿG áÑ∏°üdG ,∂dP ó©Hh .áæeBG ∂JÉØ∏e ≈∏Y ®ÉØ◊G ºàj ∂dòHh ,…ƒfÉãdG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ¤EG ∂JOƒY óæY iôNCG Iôe ∂JÉfÉ«H ™«ªL áæeGõà ºb ¢UGôbC’G ∑ôfi ÜÉ룰UÉH ºb .∂H ¢UÉÿG »°SÉ°SC’G ôJƒ«ÑªµdG áÄÑ©J äÉHƒ©°U á¡LGƒe ¿hO ôØ°ùdG óæY ∂H ¢UÉÿG áÑ∏°üdG èeÉfôH ôaƒj ,ájɪ◊G øe ójõŸ .πeɵdÉH ∫ƒªÙG ôJƒ«ÑªµdG v.CloneøeIomega‘ hCG ÇQGƒ£dG ádÉM ‘ Ék©jô°S k’ƒ°Uh ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡÷) ∂H ¢UÉÿG »°SÉ°SC’G ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L π£©J ádÉM §≤a-èeÉfôH ó©j .(πjõæàdG ÈY èeÉfÈdG ôaƒàjv.Cloneøe IomegaIAGôH ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ô¶àæJ »àdG áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdG óMCG ´GÎNG-ôNBG óMCG …C’ øµÁ ’hójhõJ.…ƒ≤dG π◊G Gòg 30
 31. 31. *𫨰ûJ Ωɶf Ö∏£àjWindowsèeÉfôH 𫨰ûàd ΩɶædG äÉÑ∏£àe çóMCG ™LGQ .IOófi Oƒ«b ≥«Ñ£J ºàjh .∫ƒÄ°ùŸG ∫ƒ°Uh ™ev.CloneY™bƒŸG ≈∏www.iomega.com èeÉfôH ∂d í«àjv.CloneøeIomegaôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ÜÉ룰UG π©ØdÉH ôJƒ«Ñªc RÉ¡L …CG ≈∏Y πª©dGh âÑgP ɪæjCG Ék«∏©a ∂H ¢UÉÿG èeÉfôH ΩGóîà°SÉHv.Clone,∂æµÁ¢UÉÿG 𫨰ûàdG Ωɶf ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«°üî°ûdG äGOGóYE’Gh äÉ≤«Ñ£àdGh ∂H ¢UÉÿG »°SÉ°SC’G ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡éH øe »LQÉÿG ¢UGôbC’G ∑ôfi ∫ÓN øe Iô°TÉÑe ôNBG ôJƒ«Ñªc RÉ¡L øe Iomega∂H ¢UÉÿG èeÉfôH Ωƒ≤jV.Clone™e iôNCG Iôe äGóæà°ùŸG äÉfÉ«H áæeGõà Ék°†jCG ä’ÉM ‘ Ék©jô°S k’ƒ°Uh ôaƒjh ∂H ¢UÉÿG »°SÉ°SC’G ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L πª©dG áÄ«H äÉØ∏e øe áî°ùf ∂jód ¿ƒµ«°S ,áKQÉc çhóM óæY .ÇQGƒ£dG ≈∏Y É¡∏«¨°ûJ ∂æµÁh ,πeɵdÉH ∂H ¢UÉÿG 𫨰ûàdG Ωɶfh äÉ≤«Ñ£àdGh .ìÉàe ôJƒ«Ñªc RÉ¡L ≈∏Y QƒØdG ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG ¿ƒeóîà°ùj øjòdG πª©dGh ∫õæŸG »eóîà°ùe øe πµd ‹Éãe Iõ¡LCG hCG ∫ƒªÙG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG hCG âfÎfE’G ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG) IOó©àe .(ÖൟG í£°S äÉéàæe ≈∏Y §≤a ôaƒàeIomega!á«aÉ°VEG ∞«dɵJ ájCG ¿hO ácô°T âeÉbEMCá«æ≤J ΩGóîà°SÉH √ôjƒ£àHVMware,…CG ™«£à°ùj ’h ôNBG óMCGójhõJπMEMC…òdG Gòg!´GÎNG IAGôH ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ô¶àæj 31
 32. 32. www.iomega.com ô°ûædGh ™Ñ£dG ¥ƒ≤M.© 2010 Iomega Corporation.áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªLIomega»£ªædG ܃∏°SC’Gh QÉ©°ûdÉH ¢UÉÿG"i"heGohGuardDrophMiniMaxhPrestigehScreenPlayhStorCenterhv.Clone ácô°ûH á°UÉÿG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG ™«ªLhIomegaÉŒ äÉeÓY hCG á∏é°ùe ájQÉŒ äÉeÓY »gácô°ûd ájQ Iomega Corporation.iôNCG ¿Gó∏H hCG/h IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘MicrosofthVistahWindows»gäÉeÓY ácô°ûd ájQÉŒ äÉeÓY hCG á∏é°ùe ájQÉŒMicrosoft Corporation¿CG ɪc .iôNCG ¿Gó∏H hCG/h IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ Retrospectácô°ûd á∏é°ùe ájQÉŒ áeÓY »gEMC Corporation.iôNCG ¿Gó∏H hCG/h IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ hMachMac OShFireWireQÉ©°ThMacácô°ûd ájQÉŒ äÉeÓY »gApple Computer, Inc.‘ á∏é°ùe h .iôNCG ¿Gó∏Hh IóëàŸG äÉj’ƒdGTrend Microácô°ûd á∏é°ùe ájQÉŒ áeÓY »gMicro Incorporated.Trend á°UÉN Aɪ°SCG hCG ájQÉŒ äÉeÓY ¿ƒµJ ób iôNC’G äÉcô°ûdG Aɪ°SCGh ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh äÉéàæŸG Aɪ°SCG ¿CG ɪc âjÉH Éé«L IóMƒH èàæŸG á©°S ójó– ºàj .É¡d áµdÉŸG äÉcô°ûdÉH)(GB= âjÉH Éé«L 1 ¿EG å«M ; á©°ùdG ∞∏àîJ ób .âjÉH 1^000^000^000^000 = âjÉH GÒJ 1 ¿EG å«M ;âjÉH GÒJ hCG âjÉH 1^000^000^000 .𫨰ûàdG Ωɶf É¡°Vô©j »àdG :ᣰSGƒH Góæch IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ¬©jRƒJ ºàj Iomega Corporation, 3271 Valley Centre Dr., San Diego, California 92130, USA. :ᣰSGƒH á«æ«JÓdG ɵjôeCG ‘ ¬©jRƒJ ºàj Iomega Latin America Inc, 3271 Valley Centre Dr., San Diego, California 92130, USA. j:ᣰSGƒH ÚàµjôeC’G êQÉN ¬©jRƒJ ºà Iomega International SA, Geneva Business Centre 12, Avenue des Morgines, 1213 Geneva, Switzerland.

×