Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is duurzaamheid in mode awearness fashion kernbegrippen

24,830 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat is duurzaamheid in mode awearness fashion kernbegrippen

 1. 1. Duurzaamheid in modeREDEFINING FAIR FASHION
 2. 2. Awearness Fashion is een platform voorpromotie en presentatie van duurzaamheidin mode. De iniatiefnemers Wilma Mulder enJeannette Ooink geloven in de kracht vanstorytelling.“Wij willen het verhaal achter eenkledingstuk transparant maken zodat deconsument, de retailer, de student, dedocent en de ontwerper vervolgens hun eigenduurzame keuzes kunnen maken. We doendit door het organiseren van fashion shows,kledingruilfeesten, guerrillastores,lezingen, talkshows en exposities maar ookdoor op onze website toegankelijkeinformatie te bieden.” Awearness Fashion bestaat sinds 2009.www.awearness-fashion.nl
 3. 3. Kernbegrippenduurzaamheidin mode
 4. 4. Fairheeft alles te makenmet de arbeids-omstandigheden in dekledingindustrie:extreem langewerkdagen, gedwongenoverwerk, ontbrekendearbeidszekerheid,hongerlonen,schendingen vanvakbondsrechten,ongezond werk,uitputting, seksueleintimidatie en stress.Modemerken en –winkels moeten zelfstappen zetten die eruiteindelijk toe leidendat de rechten van dearbeiders die hunkleding producerengerespecteerd worden.
 5. 5. BelevenisboxIn samenwerkingmet Schone KlerenCampagne kun jeplaatsnemen in eencabine van eenkledingarbeidsteren ervaren hoe hetis om een 23-jarigekledingarbeidster inBangladesh te zijn.Kom ook en gaachter denaaimachine zittenen maak hetfabrieksleven mee.Wereldwijd werkenzo’n 47 miljoenmensen in dekledingindustrie,waaronder 40miljoen vrouwen(85%).
 6. 6. Transparantweten waar jeproductenvandaankomen, wie hetgemaakt heeft,hoe hetgemaakt is enwat de relatieis tussen hetbedrijf en dediverseleveranciers. 
 7. 7. Een kledingstukdoorloopt tientallenstadia voordat het in dewinkel hangt en demerken beschikken nietover de macht of demiddelen om al diestappen in één keer teveranderen. Wat ze wélkunnen, is de deur naarhet maakproces wijdopenzetten. Een goedvoorbeeld is Studio Jux,een Nederlandskledingmerk dat deconsument laatkennismaken via eennummer in de kledingmet degene die hetkledingstuk heeftgemaakt op hunwebsite. Studio Jux istevens aangesloten bijFair Wear Foundationdat zich inzet voorgoede omstandighedenin de kledingindustrie.Your Nepali Tailor is Rockstar
 8. 8. Recyclehet opnieuwtot grondstofvervaardigenvoor hetmaken vanmode.
 9. 9. “Tweedehands kledinggaat als grondstofmisschien wel eensgoedkoper worden dannieuw verbouwdekatoen. Prijzen blijvenstijgen, je kunt er opwachten totdat een vatruwe olie 150 dollarkost.”
 10. 10. Vintageeen chique woordvoortweedehands,wordt meestalgebruikt voorhaute couturekledingstukkenvan een aantaljaren oud, maarkan ook slaan opauthentiekekleding.
 11. 11. “Momenteel weer veel tezien op de rode loper”
 12. 12. Upcyclehergebruikenvanmaterialenen er ietsmet meerwaarde vanmaken.
 13. 13. KLM heeft onlangs 11.000dames in een nieuwuniform gestoken van deNederlandse ontwerperMart Visser. Dat betekentdat er zo’n 90.000 kiloaan oude uniformenachterbleef. Hiervan zijnhandgemaakte tassengemaakt. De oudeuniformstof vormt debasis van het ontwerp enwordt afgewerkt metaccenten vanhoogwaardig leer.Speciaal voor KLMontwierp Omar Muniedeze tas in eengelimiteerde,genummerde oplage vanslechts honderd stuks. Deoude uniformstof is ookterug te vinden in OmarMunie’s kofferlabels.
 14. 14. Repair is hetrepareren vanje kapottespullen b.v.gaatjes in jekleding, zodatje het niethoeft weg tegooien.
 15. 15. Het concept Repair Café isin 2009 bedacht door deAmsterdamsejournalist/publicistMartine Postma en Petervan Vliet, sustainabilityaccelerator in Groningen.Zij kwamen op het ideeom in het hele landlaagdrempeligeontmoetingsplaatsen in terichten, waarbuurtbewoners hun eigenkapotte spullen kunnen(laten) repareren, onderdeskundige begeleiding enin een ontspannen sfeer.
 16. 16. Hergebruikniet teverwarren metrecycling, ishet opnieuwgebruiken vanmaterialen,nadat ze alsafval zijnafgedankt.
 17. 17. Onder het motto‘Recycle, Repair,Re-use’ maakt hetNederlandsejeansmerk Kings ofIndigo nieuwecollecties vanitems die klantenna gebruik weerinleveren. Klantenkunnen bovendiengratis eenreparatiesetjeaanvragenwaarmee zekapotte jeans eenlanger levengunnen – zodat erpas tot recyclingwordt overgegaanals een kledingstukecht afgedragen is.
 18. 18. Re-styleMet simpeleaccessoiresbestaandekledingveranderen toteen hip mode-item, hierdoordoe je langermet je kleding.
 19. 19. Het is in om je kledingte re-stylen.Geïnspireerd door dedeze trend zijn Annasitaen Charo B begonnenmet The Sewing Room,een eigenwijsontwerpers collectief eneen mobiel naaiatelierwaar ter plekke wordtgecustomized‘ totorigineel maar vooralook draagbaar design.
 20. 20. SwapWaarom iets nieuwskopen als je kastvolhangt met mooiekleding waarmee jeeen ander blij maakt?Doe het op eenkledingruilfeest.
 21. 21. Kleding ruilen iseen hippe enmilieubewustemodetrend
 22. 22. Refurbishhet verkopen vaningeleverdetweedehandsitems in de eigenwinkels of eenpop-up store tenbehoeve van eengoed doel.
 23. 23. Journaliste LynseyDubbeld signaleertdeze trend in haarboek ‘Mode voormorgen. “Incidentelecampagnes vindenplaats bij bijvoorbeeldbij Didi en ClaudiaSträter. Claudia Sträterorganiseerde in 2012een actie, waarbijklanten werdenopgeroepen om oudeitems van het merkterug te brengen naarde winkel. Deingeleverde stukkenwerden verkocht ineen tijdelijke vintagestore in deAmsterdamse vestigingvan Claudia Sträter.De opbrengst van ruim€ 16.000 euro gaf hetbedrijf aan Dress forSuccess, eenvrijwilligersorganisatiedie werkzoekendenhelpt aan eenrepresentatieve outfitvoor een sollicitatie.
 24. 24. Cradle 2 CradleDe kern van het Cradleto Cradle principe ligtin het concept ‘afval isvoedsel’. Alle gebruiktematerialen zouden nahun leven in het eneproduct, nuttig kunnenworden ingezet in eenander product. Hierbijzou geenkwaliteitsverlies mogenzijn en allerestproducten moetenhergebruikt kunnenworden ofmilieuneutraalzijn. Deze kringloop isdan compleet.... enafval is voedsel.
 25. 25. Returnity® is de eerstestof gebaseerd op hetCradle-to-Cradle design.Returnity® is eenpolyester (PET) stof uit detechnische cyclus van hetCradle-to-Cradle designen de stof is ontwikkelddoor de Oostenrijksefirma Backhausen InteriorTextiles in samenwerkingmet het EnvironmentalProtection andEncouragement Agency,afgekort het EPEAinstituut. Het doel waseen 100% recyclebare stofte ontwikkelen dievoldoet aan alle eisen dieCradle-to-Cradle stelt aanmateriaalgebruik,energieverbruik,diversiteit en socialresponsability. De stofwordt ingezet voorkleding door hetNederlandse bedrijf DutchSpirit.
 26. 26. SustainableInnovation ditzijninnovatiesvanuittechnisch,economisch ensociaalperspectief,zodat desamenlevingduurzaam gaatconsumerenenproduceren.
 27. 27. Material Sense is eennetwerk voormateriaal innovatieen zet zich alsonafhankelijkplatform in voormateriaalgeoriënteerdeproductontwikkeling.Ze adviseertbedrijven bij dezoektocht naarnieuwe en duurzametoepassingen vanmaterialen. MaterialSense verbindt actiefontwerpers,onderzoekers enindustrie en draagtkennis en inspiratieover door middel vaneducatie, projecten,workshops en deinternationaalreizendetentoonstelling re-materialize thefuture.
 28. 28. BIO-BASED(ipv aardolie alsgrondstof) is eenbelangrijke pijlervoor eenduurzametextieltoekomst.De vraag naarhernieuwbaregrondstoffenneemt alsmaartoe en ookmodebedrijvenproberen opallerlei maniereninnovatieve,sterke stoffen tesourcen voor hunontwerpen.
 29. 29. Suzanne Lee (London)ontwikkelt uit groenethee, suiker endiverse micro-organismes. Onderinvloed van warmtekomt eengistingsproces op gangwaarbij de bacteriën,gevoed door desuikers, fijne dradenvan cellulose vormen.De draden klevensamen tot eenvelletje bovenop hetmengsel. Na twee totdrie weken is dit dikgenoeg om teoogsten. Hetmateriaal kan nat opeen mal gemodelleerdworden of in drogestaat verwerktworden tot eenkledingstuk. . Dekleding die ontstaatwordt geverfd metnatuurlijkematerialen zoalsindigo en rode biet.
 30. 30. Smartdoorweefselkweekis demogelijkheidontstaan omlos van eenlevendorganisme,huid oflichaamsdelente kweken.
 31. 31. Kweekleer, een lerenjas die in eenbiologischlaboratoriumonafhankelijk van eenlevend wezen groeit.
 32. 32. 3Deen object creërendoor laag voor laageen product op tebouwen. Doordat jeveel minder materiaalover de wereld aanhet verslepen bentb.v. wanneer je thuis3D print, heeft ditgrotemilieuvoordelen.Zeker wanneer hetmogelijk is om metbioplastics te printenzou de bijdrage van3D printen aan hetmilieu wel eens heelaanzienlijk kunnenworden. Ook creeërje producten opmaat, geenmassaproductie meer.
 33. 33. De collectie ‘Escapism’van Iris van Herpen, isontworpen met eendigitaalbewerkingsprogramma engemaakt met eenlasermachine. Het heeftgeleid tot haute couturedie op de catwalk isverschenen. Baanbrekendis ook de ready to wearbikini van Shapeways, eenNederlands bedrijf! Hetdesign van de bikini laatzien hoe mooi hetresultaat van een 3D printkan zijn. Tevens laat dezebikini, geprint uit nylon,zien dat het mogelijk isom iets in 3D te printendat zacht is en perfectaansluit op het lichaam.Deze is gewoon te koop!
 34. 34. Wearabletechnologyis gemaakt vanmaterialen diezichzelf na eenbeschadigingherstellen,reageren opverwarming/afkoeling,stroomopwekken,verkleuren opbasis vanveranderendepH-waarde.
 35. 35. Door deontwikkelingen in dewetenschap wordt ersteeds meer mogelijkvoor de ontwerpersvan de toepassingenvan morgen.
 36. 36. Catalytic Clothingis kleding die delucht om ons heenzuivert terwijl weze dragen. Zulkekleding is helemaalniet zo futuristischals je zou denken.Binnen twee jaarlopen we ermisschien wel inrond, denkenEngelsewetenschappers enhun modeontwerpendecollega’s.
 37. 37. De luchtzuiverende kledingkrijgt zijn werking door hette wassen in wasmiddelwaaraan een speciaalmiddeltje is toegevoegd.Dit additief bestaat uitnanodeeltjesvan titaniumoxide die zichtijdens het wassen heelsterk hechten aan vezels inde kleding.De nanodeeltjes reagerenzodra er daglicht op valtmet stikstofoxiden in debuitenlucht waarbij destikstofoxidengeneutraliseerd worden.Wat er overblijft in je trui ofbroek zijn de geur- enkleurloze geneutraliseerdestikstofoxiden. Dezedeeltjes zijn niet langerschadelijk en vindenvanzelf hun weg uit jekleren zodra je ze in dewasmachine gooit.Luchtzuiverende jurk
 38. 38. BiomimicryDe praktijkvan hetontwikkelenvanmenselijketechnologieëngeïnspireerddoor denatuur.
 39. 39. Harvardwetenschappershebben een stofontwikkeld dieniet geverfd hoeftte worden om hetkleur te geven.Het isgeïnspireerd opdeze bes uit ZuidAmerika. Door destof uit te rekken‘verschuift’ dekleur rood naarblauw enverschillendekleuren, net alsbij de bes. Voorverf en pigmentenzijn normaalgesproken veelgifstoffen nodig.
 40. 40. Ecowordtvervaardigd vanbiologischgeteelde vezels.Hierbij wordt zomin mogelijkgebruik gemaaktvan chemicaliënen schadelijkebestrijdingsmiddelen.
 41. 41. Zo’n 20% van hetwereldwijde gebruikvan pesticiden komtvoor rekening van detraditionelekatoenteelt. Vezelsvan een speciaalsoort hennepplantvormen een goedevervanger. Voor dehennepteelt zijngeen insecticiden enpesticiden nodig,veel minder water enhennep kan in grotedelen van Europaworden geteeld.Wageningen UR(University andResearch Centre)werkt metNederlandse enEuropese bedrijvenaan de ontwikkelingvan de hennepteelten textielproductie.hennepvezel
 42. 42. BioDegradablemateriaal datafbreekt totcompostwanneer jehet begraaft.
 43. 43. OAT Shoes i.s.m.HulshofDe eerste lederen afbreekbaresneakers en tassen ter wereld –de Skin Collection-. Gemaaktvan afbreekbaar leerontwikkeld met KoninklijkeHulshof Leerlooijeren inLichtenvoorde
 44. 44. No clothesgeen kledingmeer kopen,maarcreatiefomgaan metwat je alhebt.
 45. 45. Deze stroming isgelanceerd door hetafstudeerdeerproject vanLaura de Jong onder denaam Free FashionChallenge.Zeventig procent van deNederlandse vrouwendoet maandelijks eenmiskoop en draagttachtig procent van detijd maar twintig procentvan hun kleding. Het zouhelpen om een tijd nietste kopen en jepersoonlijke stijl teanalyseren, aldus DeJong.
 46. 46. No Wasteis hetreduceren vande hoeveelheidafval doorrestmateriaaleen nieuwebestemming tegeven.
 47. 47. Van Markoviec
 48. 48. Localproductie in eigenland anno nubetekenttraditioneeltextiel op eenmilieuvriendelijkemanierproduceren entextiel metnieuwegeavanceerdeeigenschappenontwikkelen.
 49. 49. Waar vroeger eigenschappenvan textiel werden verkregendoor mechanischeprocessen (spinnen, weven,breien) en dit tecombineren met chemischeveredeling, zien we steedsmeer dat deze processen zichverder ontwikkelen.Nieuwe structuren alsdubbelweefsels en –breisels, high tech non-wovens en gestructureerdevezels maken tal van nieuwetoepassingen van textielmogelijk. Voeg daar aan toedat nanotechnologie,elektrospinnen vannanovezels enplasmatechnologienieuwe begrippen in detextielindustrie zijngeworden. De textielindustrieis zeker geen industrie uit hetverleden, maar een sector mettoekomst. Door deeconomische enmaatschappelijke waarde tetonen van textiele productenvan Nederlandse makelij zalhet imago van de sectorpositief worden beïnvloed.elektrospinnen vannanovezels
 50. 50. Cleanstaat voor gifvrijekleding. De giffendie nog steeds inallerlei bekendemerkkleding wordtaangetroffen zijnhormoonverstorendenkankerverwekkend.
 51. 51. In 18 landen onderzochtGreenpeace 15 bekendekledingmerken op giftigestoffen. Ook in Nederlandtreffen we het schadelijkenonylfenol ethoxylaat (NFe)aan, onder meer inspijkerbroeken van G-Staren een T-shirt vanConverse. NFe is in hetWesten al lang verboden,maar niet in landen alsChina. Ver van je bed, lijkthet. Toch zorgt de stof ookhier voor problemen: als wede kleding wassen, komthet gif via het riool in onzewaterzuiveringsinstallatiesterecht, waar het afbreekttot het hormoonverstorendenonylfenol. En die stofkunnen de waterbedrijvenniet uit het water filteren!
 52. 52. Climate NeutralDat betekent dat deCO2 uitstoot zo laagmogelijk gehoudenwordt. De CO2 die menuitstootwordt gecompenseerdop een structureelduurzame manier.Voorbeelden:•Productie processenenergie-efficiëntinrichten•Verduurzamen vanverpakkingsmaterialen•Efficiënt plannen vantransport•Kiezen voor duurzamematerialen
 53. 53. September 2012 is eennieuwverpakkingsconceptgepresenteerd VDOPack. Het concept isvoor het grootste deelgebaseerd opnatuurlijkegrondstoffen en kanzonder problemengerecycled worden.De ontwikkeling vanVDO-pack wordtondersteund door deProvincie Gelderlandvanuit hun beleid omte streven naar eensamenleving waarinduurzaamheid vooropstaat enafhankelijkheid vanfossielegrondstoffen zoalsaardolie wordtverminderd.lingerie van bamboe en soja van het merkUnderprotection.
 54. 54. RenewableHernieuwbaregrondstoffen zijnmaterialen dienodig zijn voor eenduurzame economieen opnieuw gebruiktkunnen worden. Bijhet gebruik vanhernieuwbaregrondstoffen dienter een balans te zijnmet hernieuwbareenergie. Alshernieuwbaregrondstoffen nietmet hernieuwbareenergie gemaaktworden, is het nietlanger hernieuwbaarmaar eindig.
 55. 55. Centexbel (België)onderzoekt dehaalbaarheid entoepasbaarheid vannieuwe en hernieuwbaregrondstoffen voor eenduurzame productie vanhoogwaardigetextielproducten.Sommige van dezegrondstoffen zoals maïsen suikerbieten… kunnenworden omgezet inkunststofgranulaten envervolgens geëxtrudeerdtot textielgarens. Dezebiopolymeren wordengesynthetiseerd uit hetzetmeel, de suikers ofzelfs de cellulose vangewassen.De grootste uitdagingbestaat er op dit ogenblikin de goede kwaliteit vande huidige synthetischevezels op basis vanpetroleum: sterkte,verwerkbaarheid,aanverfbaarheid… op zijnminst te evenaren.Kleding van melkeiwit (caseine) van microbiologe enontwerpster Anke Domaske uit Hannover.
 56. 56. CraftmanshipVakmanschap ismeesterschap! Devaardigheid omhoog kwalitatiefwerk te makendat aansluit bij dewensen van deconsument, levertproducten dielanger meegaan.Duurzaam dus.
 57. 57. Constantin-Felix vonMaltzahn heeftonderzoek gedaannaar de Nederlandsemode-identiteit. Watblijkt? Volgens deonderzoeker spelenNederlandsemodemerken - bewustof onbewust - in op dewensen van deNederlandseconsumenten. Decomfortabelekledingstijl vanNederlanders heeftinvloed op de manierwaarop kledingontworpen wordt ende materialen enstoffen die wordengebruikt. Ook wordt errekening gehoudenmet een groter en ietssteviger lichaamstypein vergelijking metandere landen. Hierbijspeelt vakmanschapeen grote rol.
 58. 58. Self MadeHet eigenhandigmaken vankleding. Dit gaatovervakmanschap enlokale productie.
 59. 59. Op een goede dag besluitChristien Meindertsma,bekend van de wollenpoefs, een kavel vlas tekopen. 6 Hectareingezaaid vlas komt zetegen, bij boer Gert-Janvan Dongen in deFlevopolder. Het geld,wat ze heeft gewonnenbij een kunstprijs inDenemarken, krijgthierdoor een wel heelbijzondere bestemming.In plaats dat het vlas,zoals tegenwoordig bijnaaltijd het geval is, naarChina verkocht enverscheept wordt omdaar goedkoop verwerktte worden, gaat Christiener zelf mee aan de slag.
 60. 60. MaintainOnderhoud vankleding ismilieubelastend:wassen, drogen,strijken kostenveel energie enwater en er gaanveelmilieuvervuilendestoffen in om b.v.in het wasmiddel.Dit kan allemaalveel eco-effectiever.
 61. 61. De Xeros-wasmachineverbruikt bijna geenwater. De machinemaakt gebruik vanpolymeerkorrels, dieeffectiever werkendan het traditionelewater en zeep.Deze kleine stukjesnylon zijn doordrenktmet een eigenschoonmaakmiddel.Wanneer ze wordenaangebracht in dewasmachine metslechts een kleinehoeveelheid water,wordt vuil uit de wasgetrokken engeabsorbeerd door dekorrels.De kralen kunnenhonderden kerenworden gebruikt enals ze niet meerwerken kunnen zeworden gerecycled.Vanaf 2014 inNederland.Kleding fris houdenmet “Bye ByeLaundry”kledinghangers methoutskool:neutraliseertgeurtjes.
 62. 62. Slow Fashion nietseizoensgebondenontwerpen dielang meegaan.Slow Fashion isgebaseerd opvakmanschap enkwaliteit.
 63. 63. Monique van Heist,Nederlands bekendsteslow fashion ontwerpsterzoekt met haardoorlopende collectiehellofashion met succesde nuances van modeop.Slow Fashion nietseizoensgebondenontwerpen dielang meegaan.Slow Fashion isgebaseerd opvakmanschap enkwaliteit.Het hele concept van slowfashion is bedacht dooracademica Kate Fletcher.Volgens Fletcher gaat het bijSlow Fashion over beterontwerpen, produceren,consumeren en leven. Het iseen andere werkwijze waarinontwerpers, inkopers,retailers en consumentenzich meer bewust zijn van deimpact van producten oparbeiders, gemeenschappenen ecosystemen. Natuurlijk iskwaliteit ‘duurder’.  Maar is ook het begrip‘duurder’ niet subjectief? Fletcher: ‘We gaan minderkleren maken – maar diezullen wel van een hogerekwaliteit zijn en ‘langzaamgeconsumeerd’ worden.  Hetis ook een manier vanzakendoen die zowel debelangen van consumentenals van milieu en arbeidersrespecteert.’
 64. 64. Customizehet op maatmaken vankleding tot eenperfectepasvorm.Kleding die voorde klant op maatwordt gemaaktdus.
 65. 65. Het Amerikaanse bedrijfBodymetrics heeft eenapparaat ontwikkeld datlijkt op een soort stand-up zonnebank maarscant je lichaam in 3D-metingen. Hiermee kunje je perfecte pasvormvaststellen.
 66. 66. Lovehoe meer je vaneen kledingstukhoudt, hoebeter je hetbehandelt, hoelanger je ermeewilt doen. Somsbewaar je ietszelfs je heleleven of geef jehet aan eenspeciaaliemand.
 67. 67. Clothes relationshipsis een project vanonze partner HasmikMatevosyan Alsafsluiting van haarmaster in ModeCommunicatie Designin 2012. Hiermeebrengt ze in beeldwelke relatie mensenaangaan met hunkleding, welke waardeze eraan hechten enhoe ze er voor zorgen.
 68. 68. Awareness betekentbewustzijn en gaat indit geval overconsumenten diebewust consumeren,zuinig omgaan methun aankopen enspullen kopen diebijdragen aan eenbeter milieu enbeterearbeidsomstandigheden voor de makers.Met je portemonneeheb je macht.Consumentenoefenen invloed uitdoor te willen wetenwaar de productenvandaan komen enhier eisen aan testellen.
 69. 69. Rank a Brand is degrootste duurzamemerkenvergelijkings-site van Europa. Bijhen vind je eenoverzicht vanbelangrijkeconsumentenmerkenen hun score op hetgebied vanduurzaamheid.Omdat zij inhet nieuws komen enconsumenten kiezenvoor de bestscorendemerken, stimulerenzij merken hiermeebeter te presteren endus te verduurzamen.Merken zijn namelijkafhankelijk van imagoen verkopen. De klantis koning.
 70. 70. Bronnen en dank aan:Awearness FashionEcouterreRank a BrandFair Wear FoundationSchone Kleren CampagneStudio JuxTextiles 4 textilesKLMRepair CaféKings of IndigoMode voor MorgenDutch SpiritMaterial SenseFashion UnitedWageningen UniversityGreenpeaceMonique van HeistChristien MeindertsmaHasmik Matevosyan

×