Proposition de loi compte-tiers des avocats

964 views

Published on

Proposition d

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposition de loi compte-tiers des avocats

 1. 1. DOC 53 1661/001 DOC 53 1661/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 juillet 2011 8 juli 2011 PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL modifiant la législation tot wijziging van de wetgeving en ce qui concerne le compte de qualité des wat de kwaliteitsrekening van advocaten, avocats, des notaires et des huissiers notarissen en gerechtsdeurwaarders de justice et la séparation de patrimoines en de afscheiding van vermogens betreft (déposée par M. Raf Terwingen, (ingediend door de heer Raf Terwingen, Mmes Sonja Becq et Leen Dierick, de dames Sonja Becq en Leen Dierick, MM. Jef Van den Bergh, de heren Jef Van den Bergh, Servais Verherstraeten Servais Verherstraeten et Willem-Frederick Schiltz, en Willem-Frederick Schiltz, Mme Sabien Lahaye-Battheu mevrouw Sabien Lahaye-Battheu et M. Christian Brotcorne) en de heer Christian Brotcorne) RÉSUMÉ SAMENVATTING Les avocats, les notaires et les huissiers de justice Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaardersdoivent souvent assumer la gestion professionnelle de moeten vaak het professionele beheer van gelden vanfonds appartenant à des tiers. Les auteurs proposent de derden op zich nemen. De indieners stellen voor om ditle faire par le biais d’un compte séparé, qui permettra via een afzonderlijke rekening te doen. Hierdoor is hetde dissocier les patrimoines privé et professionnel de privé- en professioneel vermogen van deze beroeps-ces praticiens professionnels. Les fonds ne peuvent beoefenaars gescheiden. Op deze rekening mogentransiter sur ce compte plus longtemps que nécessaire. de gelden zich niet langer dan noodzakelijk bevinden.Ce compte doit également remplir des conditions mini- Deze rekening moet ook aan minimale eisen voldoen,males, il fait l’objet de contrôles et est garanti contre wordt gecontroleerd en is gewaarborgd tegen insolva-l’insolvabilité du professionnel. biliteit van de beroepsbeoefenaar. 2516CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 2. 2. 2 DOC 53 1661/001 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdH : centre démocrate Humaniste LDD : Lijst Dedecker INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications: Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 53 0000/000: Document parlementaire de la 53ème législature, suivi DOC 53 0000/000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + du n° de base et du n° consécutif basisnummer en volgnummer QRVA: Questions et Réponses écrites QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (cou- CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) verture verte) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken rendu intégral et, à droite, le compte rendu analy- (met de bijlagen) tique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture sau- mon) PLEN: Plenum PLEN: Séance plénière COM: Commissievergadering COM: Réunion de commission MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig pa- MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations pier) (papier beige) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes: Bestellingen: Place de la Nation 2 Natieplein 2 1008 Bruxelles 1008 Brussel Tél.: 02/ 549 81 60 Tel.: 02/ 549 81 60 Fax: 02/549 82 74 Fax: 02/549 82 74 www.lachambre.be www.dekamer.be e-mail: publications@lachambre.be e-mail: publicaties@dekamer.beCHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 3. 3. DOC 53 1661/001 3 DÉVELOPPEMENTS TOELICHTING MESDAMES, MESSIEURS, DAMES EN HEREN, Les groupes professionnels en charge de la gestion Beroepsgroepen die het professionele beheer vanprofessionnelle de l’argent de tiers, comme par exemple gelden van derden op zich moeten nemen zoals bijvoor-les avocats, les notaires et les huissiers de justice, se beeld advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders,sont associés pour mettre sur pied un “compte de tiers”, hebben zich verenigd om een “derdenrekening” ook welégalement dénommé “compte de qualité”. “kwaliteitsrekening” genoemd, te organiseren. Le compte de tiers est un compte dont l’intitulé De kwaliteitsrekening is een rekening waarbij bij deindique que le titulaire détient le compte dans l’exercice tenaamstelling wordt aangegeven dat de titularis ded’une fonction ou qualité déterminée (“qualitate qua1”). rekening houdt in een bepaalde hoedanigheid of kwa-Le titulaire du compte précise clairement à l’ouverture liteit1 (“qualitate qua”2). De rekeninghouder maakt bij dedu compte qu’il ouvre celui-ci dans le cadre de l’exercice opening van de rekening duidelijk dat hij die rekeningd’une profession déterminée. Le compte n’est utilisé que opent in een bepaalde professionele hoedanigheid ofpour les activités professionnelles. Chaque versement kwaliteit. De rekening wordt enkel beroepsmatig ge-destiné au professionnel et portant ou pouvant porter bruikt. Elke betaling die aan de professioneel toekomtsur des fonds de tiers y est effectué. Les fonds de tiers en die derdengelden omvat of kan omvatten, wordt eropne sont versés que par le biais de ce compte. verwerkt. Alleen via deze rekening worden derdengel- den aan derden gestort. Le compte de qualité évite que l’argent qui y est De kwaliteitsrekening vermijdt dat het erop geplaatsteversé ne fasse partie du patrimoine propre de l’avocat, geld deel zal uitmaken van het eigen vermogen van dedu notaire ou de l’huissier de justice. Les fonds ne sont advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder. De geldenpas détenus en nom propre, ni pour compte propre, worden niet in eigen naam en voor eigen rekeningmais sont gérés au profit de tiers. L’avocat, le notaire ou gehouden, maar worden beheerd ten voordele vanl’huissier de justice qui verse l’argent sur un compte de derden. De advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarderqualité n’est donc pas le propriétaire de ces fonds, mais die het geld op een kwaliteitsrekening plaats is dus geenle mandataire, et il détient un pouvoir d’encaissement. eigenaar van deze gelden, wel is hij volmachthebber en heeft hij een inningsbevoegdheid. Si le donneur d’ordre-créancier ne peut pas réclamer De opdrachtgever-schuldeiser kan de gelden nietdirectement les fonds auprès de la banque et ne détient rechtstreeks bij de bank opvragen. Hij heeft ook geenpas davantage de droit de créance sur celle-ci, il est néan- vorderingsrecht op de bank, maar is wel de economi-moins le propriétaire économique de ces fonds. Cet aspect sche eigenaar van deze gelden. Dit is belangrijk in gevalest important lorsque le titulaire du compte est insolvable. van insolvabiliteit van de rekeninghouder. Il existe de manière générale deux types de compte Er bestaan over het algemeen twee soorten vande qualité: le compte de tiers et le compte rubriqué. Le kwaliteitsrekeningen, nl. een derdenrekening en eencompte de tiers accueille les fonds de divers destina- rubriekrekening. Op een derdenrekening komen gel-taires, ce qui évite de devoir ouvrir un compte distinct den van diverse bestemmelingen terecht. Er hoeft danpour chaque client ou tiers. Le solde du compte appar- niet per afzonderlijke cliënt of derde een rekening tetient en copropriété aux divers clients ou tiers, propor- worden geopend. Het saldo van de rekening behoorttionnellement au montant qui leur est destiné. Le compte toe in mede-eigendom aan verschillende cliënten ofrubriqué n’accueille quant à lui que des fonds versés derden naar evenredigheid van het bedrag dat voorpour le compte d’un bénéficiaire déterminé ou de plu- hen bestemd is. Op de rubriekrekening daarentegensieurs bénéficiaires concernant un dossier déterminé. worden uitsluitend gelden gestort voor rekening van een bepaalde begunstigde of begunstigden met betrekking tot een welbepaalde zaak.1 1 C f. M .E. STOR M E, Ver tegenwo ordigi ng, lastgevi ng, E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen”, T.P.R. 1996, p. 76, nr. 5. 2 kwaliteitsrekening en aanverwante rechtsfi guren. Syllabus ten Zie M.E. STORME, Vertegenwoordiging, lastgeving, kwaliteitsre- behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, édition kening en aanverwante rechtsfi guren. Syllabus ten behoeve van 2009-2010, http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-lastgeving.pdf, het vak notarieel zaken- en contractenrecht, uitgave 2009-2010, p. 62 et suiv. http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-lastgeving.pdf, p. 62 e.v.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 4. 4. 4 DOC 53 1661/001 L’utilisation d’un compte de qualité est une nécessité. Het gebruik van een kwaliteitsrekening is een nood-Il y va de l’intérêt général de la catégorie profession- zaak. Het algemeen belang van de beroepsgroep isnelle. En effet, ce compte couvre deux risques: le risque daarbij aan de orde. De kwaliteitsrekening dekt immersd’insolvabilité du professionnel et le risque de voir le twee risico’s, nl. het risico van insolvabiliteit van deprofessionnel se rendre coupable de fraude. professioneel en het risico van fraude door de profes- sioneel. Le recours à un tel compte, en particulier par les avo- Het is inzonderheid bij advocaten, notarissen encats, les notaires et les huissiers de justice, est du reste gerechtsdeurwaarders ook in het algemeen belangune question d’’intérêt général, puisqu’il s’agit de pré- dat zij werken met een kwaliteitsrekening en dit ter be-server la confiance en la justice. Le législateur a confié scherming van het vertrouwen in justitie. De wetgeverà chacune de ces catégories professionnelles certaines heeft aan elk van deze beroepsgroepen bepaalde pre-prérogatives dans l’intérêt d’une bonne administration rogatieven in het belang van een goede rechtsbedelingde la justice. La profession d’avocat est régie par les toebedeeld. Het beroep van advocaat wordt omkaderdarticles 428 à 505 du Code judiciaire. Celle d’huissier in de artikelen 428 tot 505 van het Gerechtelijk Wetboek.de justice est quant à elle régie par les articles 509 à Het beroep van gerechtsdeurwaarder wordt omkaderd555quater du Code judiciaire, et le notariat, par la loi in de artikelen 509 tot 555quater van het Gerechtelijkdu 25 ventôse an XI. Wetboek. Het ambt van notaris wordt omkaderd door de wet van 25 ventôse jaar XI. La nécessité de réglementer cette matière a encore De noodzaak tot het treffen van een regeling werdété confirmée récemment par un arrêt du 27 janvier 2011 recent nog bevestigd door een arrest van het Hof vande la Cour de cassation (F.07 0109.F)2, qui a considéré Cassatie van 27 januari 2011 (F.07 0109.F).3 In dat ar-qu’en l’absence de disposition légale, les fonds qui sont rest oordeelde het Hof dat bij afwezigheid van enigedéposés sur un compte de qualité ne se distinguent pas wettelijke basis de gelden geplaatst op een kwaliteits-de l’ensemble du patrimoine de l’avocat et font donc rekening niet afgescheiden zijn van het geheel vanpartie du gage des créanciers personnels (art. 7-8 de het vermogen van de advocaat en dus deel uitmakenla Loi hypothécaire) de cet avocat. van het onderpand van de persoonlijke schuldeisers (art. 7-8 Hypotheekwet) van deze advocaat. Or, nous constatons que l’obligation d’utiliser un We stellen echter vast dat de verplichting om tecompte de qualité, les conditions que ce compte doit werken met een kwaliteitsrekening, de eisen waaraanremplir et son caractère contraignant ne sont pas réglés deze rekening moet voldoen en de afdwingbaarheidde façon uniforme à l’heure actuelle. Dans certains cas, ervan vandaag niet op uniforme wijze worden geregeld.aucune obligation légale n’est même prévue à cet effet. Er ontbreekt in sommige gevallen zelfs een wettelijke verplichting daartoe. L’obligation d’utiliser un compte de qualité a été In de advocatuur werd in de regels van de deontolo-inscrite dans les règles déontologiques3 des avocats. gie4 de verplichting opgenomen om te werken met eenLa question du maniement des fonds de clients ou de kwaliteitsrekening. De verhandeling van gelden vantiers a été précisée par le règlement de l’Ordre des cliënten of derden werd nauwkeurig omkaderd in hetbarreaux francophones et germanophone de Belgique reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 11 de-du 16 janvier 2006 (entré en vigueur le 8 février 2006) 4 cember 2002 (in werking getreden op 6 maart 2003)5 enet par le règlement de l’Orde van Vlaamse Balies du het reglement de L’Ordre des barreaux francophones11 décembre 2002 (entré en vigueur le 6 mars 2003)5. et germanophone de Belgique van 16 januari 2006 (in werking getreden op 8 februari 2006)6.2 3 Voir également A. MICHIELSENS, “Cassatie zet voortbestaan Zie ook A. MICHIELSENS, “Cassatie zet voortbestaan derden- derdenrekening op de helling”, Juristenkrant 9 février 2011, 6-7. rekening op de helling”, Juristenkrant 9 februari 2011, 6-7.3 4 Adoptées conformément aux articles 495, 496 et 498 du Code Getroffen overeenkomstig artikel 495, 496 en 498 van het Ge- judiciaire. rechtelijk Wetboek.4 5 http://www.avocat.be/gallery/documents/reglements/29.manie- http://www.advocaat.be/documenten/OVB/reglementen/re- ment-de-fonds-de-clients-ou-de-tiers.reglement.pdf. glementen  %20Orde  %20van  %20Vlaamse  %20Balies/regle-5 http://w w w.advocaat.be/documenten/OVB/reglementen/ ment %20derdengelden %20GG %2011.12 2002.pdf. 6 reglementen %20Orde %20van %20Vlaamse %20Balies/regle- http://www.avocat.be/gallery/documents/reglements/29.manie- ment %20derdengelden %20GG %2011.12 2002.pdf. ment-de-fonds-de-clients-ou-de-tiers.reglement.pdf.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 5. 5. DOC 53 1661/001 5 L’article 34 de la loi du 25 ventôse an XI contenant In artikel 34 van de wet van 25 ventôse jaar XI op hetorganisation du notariat prévoyait une réglementation notarisambt werd een bijzondere regeling voor de nota-particulière pour les comptes rubriqués du notaire, c’est- ris voor rubriekrekeningen, dit zijn rekeningen waaropà-dire pour les comptes sur lesquels ne sont placés que uitsluitend gelden voor een welbepaalde verrichtingdes fonds destinés à une opération bien précise, laquelle worden geplaatst, opgenomen die als volgt luidt:est énoncée comme suit: “Aucune somme reçue par un notaire pour le compte “De notaris mag een geldsom die hij voor rekeningd’autrui, à l’occasion d’un acte ou d’une opération de van een ander heeft ontvangen naar aanleiding vanson ministère, ne peut être conservée par lui pendant een akte of een verrichting van zijn ambt, niet langerplus d’un mois à compter du jour de sa réception. bewaren dan één maand te rekenen van de dag waarop hij ze heeft ontvangen. Si avant l’expiration de ce délai, la somme reçue n’a  Indien de ontvangen som voor het verstrijken vanpu recevoir sa destination, elle doit être versée, pour le die termijn haar bestemming niet heeft kunnen krijgen,compte de la personne à qui la somme est due, sous moet zij, voor rekening van de persoon aan wie zij ver-une rubrique distincte, à un compte spécial ouvert dans schuldigd is, onder een afzonderlijke rubriek gestortun établissement public ou privé, conformément aux worden op een bijzondere rekening bij een openbare ofdispositions arrêtées par le Roi. particuliere instelling, overeenkomstig door de Koning te stellen regels. Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables  De vorige leden zijn niet van toepassing indien hetlorsque le total des sommes reçues, soit pour le compte totaal van de bedragen ontvangen voor rekening vand’une même personne, soit à l’occasion d’un même acte eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde akteou d’une même opération, n’excède pas 2 500 EUR. of eenzelfde verrichting, 2 500 EUR niet te boven gaat.   Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant De Koning kan bovengenoemd bedrag om de tweeprévu ci-dessus, en tenant compte de la situation écono- jaar aan de economische toestand aanpassen. Dezemique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgendl’année suivant la publication de l’arrêté d’adaptation.” op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit.” Aux termes de l’article 34bis de la loi précitée, les Luidens artikel 34bis van voornoemde wet wordentitres et valeurs au porteur confiés au notaire, à l’occa- effecten en geldswaardige papieren aan toonder diesion d’un acte ou d’une opération de son ministère, sont aan de notaris zijn toevertrouwd naar aanleiding vandans les trois mois déposés à découvert, pour le compte een akte of een verrichting van zijn ambt daarenboven,de la personne propriétaire des titres, sous une rubrique binnen drie maanden, voor rekening van de eigenaar,spéciale, dans un établissement public ou privé, confor- onder een afzonderlijke rubriek bij een openbare ofmément aux dispositions arrêtées par le Roi. particuliere instelling in open bewaring gegeven, over- eenkomstig door de Koning te stellen regels. Conformément à l’article 16 du code de déontologie Overeenkomstig artikel 16 van de deontologischeétabli par la Chambre nationale des notaires et approuvé code vastgesteld door de Nationale Kamer van notaris-par l’assemblée générale de la Chambre nationale des sen en aangenomen op de algemene vergadering vannotaires le 22 juin 20046, le notaire sur le compte duquel de Nationale Kamer van notarissen op 22  juni 20047des fonds ont été versés, rend compte à son client de geeft de notaris op wiens rekening gelden gestort wer-l’emploi de ces fonds, que ceux-ci soient versés à titre den aan zijn cliënt rekenschap van het gebruik van dezede provision pour frais d’acte ou qu’ils soient destinés gelden, ongeacht of deze gestort werden bij wijze vanà des tiers. Il lui rend pareillement compte des intérêts provisie voor aktekosten of bestemd zijn voor derden.produits par les comptes rubriqués ouverts conformé- Op dezelfde wijze geeft hij hem rekenschap van dement à l’article 34 de la loi organique du notariat. interesten voortgebracht door de rubriekrekeningen die overeenkomstig artikel 34 organieke wet van het notariaat werden geopend.6 7 L’arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code Deze code heeft bindende kracht verkregen bij KB van 21 sep- de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires tember 2005 tot goedkeuring van de deontologische code vast- (Moniteur belge du 3 novembre 2005) a conféré force obligatoire gesteld door de Nationale Kamer van notarissen, BS 3 november à ce code. 2005.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 6. 6. 6 DOC 53 1661/001 L’arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion Het beheer van de door de notaris ontvangen som-des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un men, effecten en geldswaardige papieren aan toondernotaire et au contrôle de la comptabilité des notaires wordt verder uitgebreid omkaderd in het koninklijk besluita par ailleurs créé un cadre strict pour la gestion des van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de doorsommes, titres et valeurs au porteur reçus par un een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaar-notaire. 7 En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal précité, dige papieren aan toonder en betreffende het toezichtle notaire doit opérer une distinction entre ses comptes op de boekhouding van de notarissen.8 Luidens artikelprivés et ses comptes professionnels. 2 van voornoemd Koninklijk Besluit moet de notaris een onderscheid maken tussen zijn privérekeningen en zijn professionele rekeningen. La Chambre nationale des huissiers de justice a De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeftapprouvé une “Directive pour la tenue d’un compte een “Richtlijn voor het houden van een derdenreke-tiers”. Conformément à l’article 1er, l’huissier de justice ning” aangenomen. Overeenkomstig artikel 1 heeft dea l’obligation de séparer ou de maintenir séparé les gerechtsdeurwaarder de verplichting om de door hemfonds reçus à destination de tiers de tout autre élément ontvangen gelden bestemd voor derden af te zonderende son patrimoine propre. Il le fait par le biais d’un of afgezonderd te houden voor alles wat tot zijn eigenou de plusieurs comptes tiers. C’est uniquement par vermogen behoort. Hij doet dit op één of meerderel’entremise de ce compte que les fonds de tiers sont kwaliteitsrekeningen. Uitsluitend via deze rekening(en)payés à des tiers. worden derdengelden aan derden betaald. Il ressort toutefois de la pratique que tous les huissiers Uit de praktijk blijkt echter dat niet alle gerechtsdeur-de justice ne respectent pas cette obligation déonto- waarders deze deontologische verplichting respecteren.logique. Si beaucoup d’huissiers de justice disposent Er zijn heel wat gerechtsdeurwaarders die wel over eend’un compte de tiers, certains méconnaissent aussi derdenrekening beschikken, maar er zijn er ook die aanl’obligation imposée par la directive précitée, faute de de verplichting opgenomen in voormelde richtlijn, verzui-contrôle effectif et de sanction en cas de non-respect. men bij gebreke aan effectieve controle en bestraffing in geval van niet-naleving. Nous ambitionnons une réglementation légale uni- Wij beogen een uniforme wettelijke regeling voor hetforme pour l’utilisation du compte de qualité par les gebruik van de kwaliteitsrekening door beroepen dieprofessions spécialement réglementées par la loi, à la door de wet bijzonder geregeld zijn in het licht van delumière des compétences qui leur ont été accordées. bevoegdheden die hen werden toegekend. Zoals hogerComme cela a été souligné ci-avant, cette réglementa- benadrukt, is deze regeling onontbeerlijk voor de goedetion est indispensable au bon fonctionnement de l’admi- werking van de rechtsbedeling en het vertrouwen innistration de la justice et à la confiance en ces acteurs. deze actoren. De regeling opgenomen in dit wetsvoor-La réglementation que contient la présente proposition stel raakt dan ook de openbare orde.de loi touche donc à l’ordre public. Il faut séparer clairement le patrimoine privé et le patri- Er moet een duidelijke afscheiding komen tussen hetmoine professionnel des praticiens professionnels. Cela privévermogen en het professioneel vermogen van dea de toute évidence également pour conséquence que beroepsbeoefenaars. Dit heeft uiteraard ook tot gevolgle citoyen ne doit plus craindre l’insolvabilité éventuelle dat de burger geen angst meer moet hebben voor dedu praticien professionnel concerné, ce qui renforce la mogelijke insolvabiliteit van de desbetreffende beroeps-confiance. beoefenaar hetgeen het vertrouwen versterkt. Les lignes de force de la présente proposition de loi De krachtlijnen van dit wetsvoorstel zijn de volgende.sont les suivantes:7 8 Moniteur belge du 12 janvier 2002. BS 12 januari 2002.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 7. 7. DOC 53 1661/001 7 1. L’instauration d ’une obligation légale de 1. De invoering van een wettelijke verplichting totséparation entre le patrimoine professionnel et le afscheiding van het professioneel vermogen van hetpatrimoine privé du praticien professionnel privévermogen van de beroepsbeoefenaar La présente proposition de loi impose d’établir une Dit wetsvoorstel voert de wettelijke plicht in om eendistinction entre les fonds propres et les fonds de tiers 8. onderscheid te maken tussen eigen gelden en derden-L’avocat, le notaire et l’huissier de justice sont tenus de gelden.9 Op de advocaat, notaris en gerechtsdeurwaar-verser les sommes qu’ils perçoivent au profit de clients der rust de plicht om gelden die zij in de uitoefening vanou de tiers dans l’exercice de leur profession sur un hun beroep innen ten behoeve van cliënten of derden opou des comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur een op hun naam of op naam van hun vennootschap metsociété, en mentionnant leur qualité. vermelding van hun hoedanigheid geopende rekening of rekeningen te storten. Ce compte préserve les intérêts du client ou de tiers Deze rekening beveiligt de belangen van de cliënt ofqui ont confié des fonds à l’avocat, au notaire ou à van derden die de advocaat, notaris of gerechtsdeur-l’huissier de justice dans un but précis ou au profit d’un waarder gelden hebben toevertrouwd met het oog opdestinataire précis. een welbepaalde bestemming of bestemmeling. Les fonds confiés à l’avocat, au notaire ou à l’huis- De aan de advocaat, notaris of gerechtsdeurwaardersier de justice ne peuvent en aucun cas être utilisés toevertrouwde gelden mogen in geen geval andersà d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été gebruikt worden dan ter bestemming waartoe zij zijndonnés. Cette mesure vise à prévenir les abus et à gegeven. Hierdoor worden misbruiken voorkomen enpréserver la confiance dans les acteurs de la justice. het vertrouwen in de actoren van justitie behouden. L’ensemble des fonds de clients ou de tiers peuvent Alle gelden van cliënten of derden mogen uitsluitendexclusivement être maniés par le biais de ce compte de via deze kwaliteitsrekening worden verhandeld. Cliëntenqualité. Les clients et les tiers doivent être invités à effec- en derden moeten verzocht worden om uitsluitend optuer des paiements exclusivement sur ce compte, sauf deze rekening te betalen, behalve ingeval het gaat omlorsqu’il s’agit de frais, d’honoraires ou d’un acompte kosten, erelonen of een voorschot erop. Ingeval cliëntensur ceux-ci. Si des clients ou des tiers effectuent malgré of derden toch bij vergissing zouden betalen op eentout, par erreur, des paiements sur un compte personnel persoonlijke rekening van de beroepsbeoefenaar, isdu praticien professionnel, celui-ci est tenu de reverser deze ertoe gehouden deze gelden onmiddellijk door teimmédiatement ces fonds sur son (ses) compte(s) de storten op zijn kwaliteitsrekening(en).qualité. Le ou les comptes sont ouverts conformément aux De rekening(en) wordt geopend overeenkomstig derègles fixées par l’organe compétent de l’organisation door het bevoegde orgaan van de betrokken beroeps-professionnelle concernée. Les organes compétents organisatie bepaalde regels. De bevoegde organen vandes organisations professionnelles concernées peuvent de betrokken beroepsorganisaties kunnen bijvoorbeeldpar exemple décider que: bepalen dat: — le compte de qualité ne peut rapporter aucun inté- — de kwaliteitsrekening voor de advocaat, gerechts-rêt ni aucun autre profit à l’avocat, à l’huissier de justice deurwaarder of notaris geen rente of enige andere op-ou au notaire, sans préjudice de la possibilité pour les brengst oplevert, onverminderd de mogelijkheid dat dediverses associations professionnelles de convenir avec diverse beroepsverenigingen met de financiële instellingl’institution financière d’une indemnité en faveur de een vergoeding ten behoeve van de beroepsverenigingl’association professionnelle, sous déduction des frais9; bedingen waarvan dan de kosten worden afgehouden10;8 9 Cette obligation de distinction entre les comptes est également Verplichting, wat het onderscheid in rekeningen betreft, ook prévue par l’article 2 de l’arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à opgenomen in art. 2 KB van 10  januari 2002 betreffende het la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, Moniteur geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht belge du 12 janvier 2002 op de boekhouding van de notarissen, BS 12 januari 2002.9 10 Obligation également reprise à l’article 2 du règlement de Verplichting ook opgenomen in artikel 2 reglement Orde van l’Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l’article Vlaamse Balies van 11 december 2002 en artikel 2 reglement 2 du règlement de l ’Ordre des Barreaux francophones et de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de germanophone de Belgique du 16 janvier 2006. Belgique van 16 januari 2006.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 8. 8. 8 DOC 53 1661/001 — l’ouverture et la clôture d’un compte de qualité — de opening en afsluiting van een kwaliteitsreke-doivent être signalée par l’institution financière aux ning door de financiële instelling gemeld moet wordenautorités de contrôle des diverses organisations pro- aan de toezichthoudende overheden van de diversefessionnelles10 ; beroepsorganisaties11; — lors de l’ouverture du compte de qualité, l’avocat, — de advocaat, gerechtsdeurwaarder en notaris bijl’huissier de justice et le notaire donnent à l’autorité de de opening van de kwaliteitsrekening een onherroepe-contrôle de l’organisation professionnelle concernée lijke volmacht aan de toezichthoudende overheid vanun mandat irrévocable pour obtenir de l’institution de betrokken beroepsorganisatie verlenen om vanwegefinancière le droit de consulter toutes les opérations de financiële instelling volledige inzage en afschrift teeffectuées sur ce compte de qualité et d’en prendre verkrijgen van alle verrichtingen op deze kwaliteitsre-intégralement copie11. kening12. Nous ne limitons pas le nombre de comptes. Dans la Wij stellen geen beperkingen aan het aantal rekenin-pratique, ce ne serait ni faisable ni souhaitable. La der- gen. Dit is in de praktijk noch haalbaar noch wenselijk.nière crise financière a montré l’importance de répartir De afgelopen financiële crisis toonde aan hoe belangrijkdes montants considérables sur plusieurs établisse- het is om grote bedragen te spreiden over meerderements de crédit. À cet égard, on se référera également kredietinstellingen. In dat verband zij ook gewezen opaux questions orales posées sur la garantie de l’État de mondelinge vragen gesteld over de Staatswaarborgsur ces comptes.12 op deze rekeningen.13 C’est l’avocat, l’huissier de justice ou le notaire qui Het is de advocaat, gerechtsdeurwaarder of notarisgère ce compte, sans préjudice des règles complé- die deze rekening beheert, onverminderd de aanvullen-mentaires sur le maniement de fonds de clients ou de de regels inzake verhandeling van gelden van cliëntentiers fixées par l’organe compétent de l’organisation of derden vastgesteld door het bevoegde orgaan vanprofessionnelle concernée. de betrokken beroepsorganisatie. 2. L’instauration d ’une obligation légale de 2. De invoering van een wettelijke plicht tot snellerèglement ou de placement rapide sur un compte afhandeling of plaatsing op een rubriekrekeningrubriqué Nous établissons une distinction entre le compte de Wij maken een opdeling tussen de (algemene) der-tiers (général) et le compte rubriqué. denrekening en de rubriekrekening. Le compte de tiers est un compte global sur lequel De derdenrekening is een globale rekening waaropsont déposés ou gérés des fonds qui doivent être versés gelden worden ontvangen of beheerd die naar cliëntenà des clients ou à des tiers. of derden doorgestort moeten worden. La destination des fonds versés sur ce compte n’est Op deze rekening worden gelden gestort waar nietpas d’emblée connue. Les sommes perçues sont sou- onmiddellijk duidelijk is voor wie zij bestemd zijn. Devent destinées tant à des clients ou à des tiers qu’au sommen die geïnd worden zijn vaak bestemd zoweltitulaire de la profession lui-même (frais et honoraires). voor cliënten of derden en de beroepsbeoefenaar zelf10 11 Obligation également reprise à l’article 2 du règlement de Verplichting ook opgenomen in artikel 2 reglement Orde van l’Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l’article Vlaamse Balies van 11  december 2002, artikel 2 reglement 2 du règlement de l ’Ordre des Barreaux francophones et de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de germanophone de Belgique du 16 janvier 2006 et à l’article 9 Belgique van 16 januari 2006 en artikel 9 richtlijn voor het houden de la directive relative à la tenue d’un compte de tiers, adoptée van een derdenrekening uitgevaardigd door de Nationale Kamer par la Chambre nationale des huissiers de justice. van Gerechtsdeurwaarders.11 12 Obligation également reprise à l’article 2 du règlement de Verplichting ook opgenomen in artikel 2 reglement Orde van l’Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l’article Vlaamse Balies van 11  december 2002, artikel 2 reglement 2 du règlement de l ’Ordre des Barreaux francophones et de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de germanophone de Belgique du 16 janvier 2006 et à l’article 7 Belgique van 16 januari 2006 en artikel 7 richtlijn voor het houden de la directive relative à la tenue d’un compte de tiers, adoptée van een derdenrekening uitgevaardigd door de Nationale Kamer par la Chambre nationale des huissiers de justice. van Gerechtsdeurwaarders.12 13 Quest. et Rép. Chambre 2008-09, 15 décembre 2008, 12109- Vr. en Antw. Kamer 2008-09, 15 december 2008, 12109-12112 12112 (Quest. n° 548 TERWINGEN); Quest. et Rép. Chambre (Vr. nr. 548 TERWINGEN); Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 19 ja- 2010-2011, 19 janvier 2011, 7-10 (Quest. n° 1833 TERWINGEN). nuari 2011, 7-10 (Vr. nr. 1833 TERWINGEN).CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 9. 9. DOC 53 1661/001 9D’un point de vue comptable, il est pratiquement impos- (kosten en erelonen). Het is boekhoudkundig vrijwelsible de scinder, dès leur perception, les fonds entre onmogelijk om reeds bij de invordering een opdeling teceux qui sont destinés aux clients, aux tiers (dont le maken tussen gelden bestemd voor cliënten, derdenfisc) et aux titulaires eux-mêmes (frais et honoraires). (waaronder de fiscus) en henzelf (kosten en erelonen). Pour réaliser la séparation de patrimoines le plus Om de afscheiding van vermogens toch zo snel alsrapidement possible et de manière aussi optimale que mogelijk en zo optimaal als mogelijk te realiseren wordtpossible, il est prévu que le titulaire de la profession ne bepaald dat de beroepsbeoefenaar de gelden nietpeut conserver les fonds plus de deux mois à compter langer mag bewaren dan twee maanden te rekenendu jour de leur réception. Si toutefois, pour des raisons van de dag waarop hij ze ontvangen heeft. Ingevalvalables, il ne peut remettre les fonds à leur destinataire de beroepsbeoefenaar echter om gegronde redenendans le délai de deux mois, il les verse sur un compte de gelden niet binnen twee maanden aan de bestem-rubriqué. meling kan overmaken, stort hij deze gelden op een rubriekrekening. Sont notamment considérés comme valables, le fait Gegronde redenen zijn onder meer: het feit dat deque l’acte notarié ne sera passé qu’à une date ultérieure notariële akte pas op een later tijdstip wordt verledenou le fait que l’avocat souhaite effectuer un contrôle of het feit dat de advocaat een voorafgaande controlepréalable. wil uitvoeren. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert De rubriekrekening is een geïndividualiseerde re-dans un dossier ou pour un client particulier. Il s’agit kening geopend in een dossier of voor een bepaaldenotamment des comptes ouverts en tant que séquestre cliënt. Het betreffen onder meer rekeningen geopendconventionnel, séquestre judiciaire ou mandataire judi- als minnelijk sekwester, als gerechtelijk sekwester ofciaire (articles 1956, 1961 et 1984 du Code civil). Il peut als gerechtelijk lasthebber (art. 1956, 1961 en 1984également s’agir de fonds placés en attendant qu’un B.W.). Het kunnen ook gelden zijn die worden geplaatstlitige soit réglé ou tranché ou qu’un accord soit mis en in afwachting van de beslechting of de afwikkeling vanoeuvre (par exemple, l’escrow account ou le compte een geschil of de uitvoering van een overeenkomst (bv.utilisé pour un cantonnement amiable). 13 escrow-account of de rekening waarmee een minnelijk kantonnement wordt gerealiseerd).14 Cette obligation n’est pas applicable lorsque le total Deze verplichting is niet van toepassing indien hetdes fonds reçus soit pour le compte d’une même per- totaal van de bedragen ontvangen voor rekening vansonne, soit à l’occasion d’une même opération, soit par eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde ver-dossier, n’excède pas 2 500 euros. La loi précise égale- richting of per dossier 2 500 euro niet te boven gaat. Inment que le montant n’est pas seulement d’application de wet wordt ook gepreciseerd dat het bedrag niet enkelpour le compte d’une même personne ou à l’occasion voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheidd’une même opération, mais aussi par dossier, et ce, van eenzelfde verrichting geldt, maar ook per dossier enafin d’éviter des problèmes en ce qui concerne le champ dit om problemen met betrekking tot het toepassingsge-d’application du compte rubriqué à l’égard de certains bied van de rubriekrekening ten aanzien van bepaaldecréanciers confrontés à un grand nombre d’affaires qui schuldeisers, die een veelheid aan zaken hebben inen sont par exemple au stade du recouvrement forcé bijvoorbeeld het stadium van gedwongen invorderingde titres exécutoires (par exemple des établissements van uitvoerbare titels (bijvoorbeeld kredietinstellingen,de crédit, des assurances, des caisses sociales, des verzekeringen, sociale kassen, parastatalen, vennoot-parastataux, des sociétés de droit public, etc). Cette schappen van publiek recht, enzovoort) te voorkomen.précision est nécessaire, car on pourrait, sinon, devoir Deze precisering is nodig omdat het anders zou kunnenfaire face à une quantité ingérable de comptes rubri- leiden tot een onwerkbare hoeveelheid aan rubriekre-qués. Le Roi peut adapter ce montant14. Dans certains keningen. De Koning kan dit bedrag aanpassen15. Incas, le montant n’est cependant pas pertinent pour sommige gevallen is het bedrag evenwel niet relevant inl’ouverture d’un compte rubriqué, par exemple en cas functie tot het openen van een rubriekrekening, bijvoor-de cantonnement. C’est pourquoi il est prévu que cette beeld in geval van kantonnement. Om die reden wordt13 14 Voir V. SAGAERT, “Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor Zie V. SAGAERT, “Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement”, (note sous Cass. 2 février 2007), het minnelijk kantonnement”, (noot onder Cass. 2 februari 2007), R.W. 2006-07, (1680), p. 1682, n° 6. R.W. 2006-07, (1680), p. 1682, nr. 6.14 15 Cf. à l’article 34 de la loi contenant organisation du notariat. Vgl. art. 34 Organieke wet van het notariaat.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 10. 10. 10 DOC 53 1661/001obligation s’applique “sans préjudice de l’application de bepaald dat deze verplichting geldt “onverminderd derègles juridiques impératives”. toepassing van dwingende rechtsregels”. Cette obligation figure déjà actuellement à l’article 34 Deze verplichting is actueel reeds vervat in artikel 34de la loi contenant organisation du notariat, à l’article 4 organieke wet van het notariaat, artikel 4 reglement Ordedu règlement de l’Orde van Vlaamse Balies du 11 dé- van Vlaamse Balies van 11 december 2002 en artikel 6cembre 2002 et à l’article 6 du règlement de l’Ordre des van het reglement de L’Ordre des barreaux francopho-barreaux francophones et germanophone de Belgique nes et germanophone de Belgique van 16 januari 2006.du 16 janvier 2006. Nous lui conférons une base légale Wij verlenen daaraan een algemene wettelijke basisgénérale, comme l’exige également l’arrêt de la Cour aan zoals ook vereist door het arrest van het Hof vande cassation du 27 janvier 2011 (F.07 0109.F/10). Cassatie van 27 januari 2011 (F.07 0109.F/10). En outre, nous étendons également l’obligation figu- Daarenboven breiden wij ook de verplichting opge-rant à l’article 34bis de la loi contenant organisation du nomen in artikel 34bis van de organieke wet van hetnotariat aux autres groupes professionnels. En vertu de notariaat uit naar de andere beroepsgroepen. Luidensla disposition précitée, les titres et valeurs au porteur voornoemde bepaling worden effecten en geldswaar-confiés au notaire, à l’occasion d’un acte ou d’une dige papieren aan toonder die aan de notaris zijn toever-opération de son ministère, sont dans les trois mois trouwd naar aanleiding van een akte of een verrichtingdéposés à découvert, pour le compte de la personne van zijn ambt binnen drie maanden, voor rekening vanpropriétaire des titres, sous une rubrique spéciale, dans de eigenaar, onder een afzonderlijke rubriek bij eenun établissement public ou privé, conformément aux openbare of particuliere instelling in open bewaring ge-dispositions arrêtées par le Roi. geven, overeenkomstig door de Koning te stellen regels. 3. Fixation des normes minimales applicables au 3. De bepaling van de minimale eisen waaraancompte de tiers et au compte rubriqué een derdenrekening en een rubriekrekening moeten voldoen Le compte de tiers et le compte rubriqué doivent satis- De derdenrekening en rubriekrekening moeten vol-faire à plusieurs normes minimales. Premièrement, il doen aan een aantal minimumeisen. In eerste instanties’agit de comptes ouverts dans un établissement agréé betreft het een rekening die geopend is bij een door depar la Banque nationale de Belgique15 sur la base de Nationale Bank van België16 op grond van de wet vanla loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op dedes établissements de crédit. Le notaire peut également kredietinstellingen vergunde instelling. De notaris kan deouvrir ces comptes auprès de la Caisse des Dépôts et rekening ook openen bij de Deposito- en ConsignatiekasConsignations, comme le prévoit déjà l’arrêté royal du zoals nu reeds wordt bepaald in het koninklijk besluit van10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door eenet valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardigede la comptabilité des notaires. papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen. De plus, ces comptes doivent satisfaire à plusieurs Verder moet de rekening aan een aantal eisen vol-normes déjà prévues par plusieurs règlements: doen die nu reeds zijn terug te vinden in de diverse regelingen: 1° le compte ne peut jamais être en débit16; 1° de rekening mag nooit een debetsaldo vertonen17;15 16 Cf. arrêté royal du 3 mars 2001 mettant en œuvre l’évolution des Zie KB van 3  maart 2011 betreffende de evolutie van de toe- structures de contrôle du secteur financier, Moniteur belge du zichtsarchitectuur voor de financiële sector, BS 9 maart 2011, 9 mars 2011, entré en vigueur le 1er avril 2011 et modifiant l’article met ingang van 1 april 2011 dat art. 7 van de wet van 22 maart 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, établissements de crédit, Moniteur belge du 19 avril 1993. BS 19 april 1993 wijzigt.16 17 Cette obligation est également prévue par l’article 2 du règlement Verplichting ook opgenomen in artikel 2 reglement Orde van de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Vlaamse Balies van 11  december 2002, artikel 2 reglement Belgique du 16 janvier 2006, l’article 2 du règlement de l’Orde de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de van Vlaamse Balies du 11  décembre 2002 et l’article 4 de la Belgique van 16 januari 2006 en artikel 4 richtlijn voor het houden directive relative à la tenue d’un compte de tiers de la Chambre van een derdenrekening uitgevaardigd door de Nationale Kamer nationale des huissiers de justice. van Gerechtsdeurwaarders.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 11. 11. DOC 53 1661/001 11 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne 2° op de rekening is elke vorm van krediet uitgeslo-peut être consenti sur le compte17, lequel ne pourra ten18; zij mogen zeker niet als zekerheid dienen;jamais servir de sûreté; 3° aucune compensation, fusion, ou stipulation d’uni- 3° elke compensatie, fusie of bepaling van eenheidcité de compte entre le compte de qualité et d’autres van rekening tussen de kwaliteitsrekening en anderecomptes en banque ne peut exister.18 Les conventions bankrekeningen is uitgesloten.19 Nettingovereenkom-de netting ne peuvent pas s’appliquer à ces comptes. sten kunnen op deze rekening geen toepassing vinden. Une convention de netting est une convention de no- Een nettingovereenkomst is een overeenkomstvation ou de compensation bilatérale ou multilatérale.19 tot schuldvernieuwing of tot bilaterale of multilaterale schuldvergelijking.20 Il est disposé que les organes compétents des Bepaald wordt dat de bevoegde organen van deorganisations professionnelles concernées peuvent en betrokken beroepsorganisaties zelf nog aanvullendeoutre édicter eux-mêmes des règles supplémentaires regels met betrekking tot verhandeling van gelden vanapplicables au maniement des fonds de clients ou de cliënten of derden kunnen opstellen in het licht van detiers en fonction des besoins concrets du secteur pro- concrete noden in de desbetreffende beroepssector.21fessionnel concerné.20 4. Un contrôle effectif du respect de ces obliga- 4. Een effectieve controle op de naleving van dezetions verplichtingen Afin d’assurer un respect effectif de ces prescriptions, Teneinde een effectieve naleving van deze voorschrif-nous prévoyons que les organisations professionnelles ten te verzekeren, bepalen wij dat de betrokken beroeps-concernées organiseront un règlement de surveillance organisaties een toezichtregeling organiseren waarinqui inclut également les mesures et les sanctions en ook de maatregelen en sancties bij niet-naleving vancas de non-respect des obligations susmentionnées. hoger genoemde plichten zijn opgenomen. DergelijkeCe type de règlement est déjà inclus dans une série regeling is reeds vervat in een aantal deontologischede prescriptions déontologiques. La loi confirme cette voorschriften. De wet bevestigt de noodzaak daartoe.nécessité.17 18 Cette obligation est également prévue par l’article 2 du règlement Verplichting ook opgenomen in artikel 2 reglement Orde van de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Vlaamse Balies van 11  december 2002, artikel 2 reglement Belgique du 16 janvier 2006, l’article 2 du règlement de l’Orde de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de van Vlaamse Balies du 11  décembre 2002 et l’article 4 de la Belgique van 16 januari 2006 en artikel 4 richtlijn voor het houden directive relative à la tenue d’un compte de tiers de la Chambre van een derdenrekening uitgevaardigd door de Nationale Kamer nationale des huissiers de justice. van Gerechtsdeurwaarders18 19 Cette obligation est également prévue par l’article 2 du règlement Verplichting ook opgenomen in artikel 2 reglement Orde van de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Vlaamse Balies van 11  december 2002, artikel 2 reglement Belgique du 16 janvier 2006, l’article 2 du règlement de l’Orde de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002, l’article 2 de l’arrêté Belgique van 16 januari 2006, artikel 2 KB 10 januari 2002 betref- royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres fende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende comptabilité des notaires et l’article 6 de la directive relative à la het toezicht op de boekhouding van de notarissen en artikel 6 tenue d’un compte de tiers de la Chambre nationale des huissiers richtlijn voor het houden van een derdenrekening uitgevaardigd de justice. door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders19 20 Cf. art. 3; 4, § 2; 14; 15 et 16 de la loi du 15 décembre 2004 relative Zie art. 3; 4, §  2; 14; 15 en 16 van de wet van 15  december aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten et de prêts portant sur des instruments financiers (Moniteur en leningen met betrekking tot financiële instrumenten (BS 1 fe- belge du 1er février 2005). Cette loi assure la transposition de la bruari 2005). Deze wet werd getroffen ter uitvoering van richtlijn directive 2002/47/CE. nr. 2002/47/EG.20 21 Voir, par exemple, l’article 16 du Code de déontologie adopté Zie bijvoorbeeld art. 16 van de deontologische code vastgesteld par l’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires door de Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004 in sa- le 22 juin 2004 à propos de l’obligation, pour le notaire sur le menwerking met de plicht om de cliënt schriftelijk rekenschap compte duquel des fonds ont été versés, de rendre compte à van het gebruik van gelden gestort op rekening van de notaris son client, par écrit, de l’emploi des fonds versés, que ceux-ci te geven, ongeacht of deze gestort werden bij wijze van provisie soient versés à titre de provision pour frais d’acte ou qu’ils soient voor aktekosten of bestemd zijn voor derden. Deze verplichting destinés à des tiers. Cette obligation s’applique également aux geldt ook voor rubriekrekeningen. comptes rubriqués.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 12. 12. 12 DOC 53 1661/001 Pour les notaires, cette obligation est déjà inscrite Voor de notarissen is deze plicht reeds nauwkeurigavec précision dans la loi, à savoir dans l’article 33 de in de wet vervat, namelijk in artikel 33 van de wet opla loi contenant organisation du notariat, tel qu’exécuté het notarisambt zoals uitgevoerd door het koninklijkpar l’arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation besluit van 9 maart 2003 houdende goedkeuring vandes règlements de la Chambre nationale des notaires de reglementen van de Nationale Kamer van notarissenpour l’organisation de la comptabilité notariale et pour voor de organisatie van de notariële boekhouding enle contrôle de la comptabilité (MB 1er avril 2003). voor het toezicht op de boekhouding (BS 1 april 2003). 5. Intégrer des garanties contre l’insolvabilité du 5. Garanties tegen de insolvabiliteit van de be-titulaire de la profession roepsbeoefenaar inbouwen La présente proposition de loi vise à contraindre Dit wetsvoorstel strekt ertoe een wettelijke plicht voorlégalement les avocats, les notaires et les huissiers de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders in tejustice à ouvrir un compte bancaire distinct sur lequel ils voeren tot het openen van een afzonderlijke bankreke-doivent conserver les fonds destinés à leurs clients ou ning waarop zij de gelden bestemd voor hun cliëntenà des tiers. Ce compte bancaire a exclusivement cette of voor derden dienen te bewaren. Deze bankrekeningaffectation et ne peut donc pas être utilisé à d’autres fins heeft uitsluitend deze bestemming en mag dus doorpar le titulaire de la profession en question, par exemple de desbetreffende beroepsbeoefenaar niet gebruiktpour y faire verser de propres sommes ou (exclusive- worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om erment) des honoraires. Cette obligation de ségrégation eigen gelden of (uitsluitend) erelonen op te laten stor-a été instaurée pour protéger les clients du titulaire de ten. Deze segregatieplicht is ingevoerd om de cliëntenla profession, en opérant une séparation claire entre les van de beroepsbeoefenaar te beschermen door eenpropres avoirs du titulaire de la profession et les avoirs duidelijke scheiding te maken van de eigen tegoedenqu’il conserve pour le compte de tiers. Ce ‘compte de van de beroepsbeoefenaar en de tegoeden die hijtiers’ doit également être mentionné sur le papier à bewaart voor rekening van derden. Deze zogenaamdelettres du titulaire de la profession. ‘derdenrekening’ dient ook op het briefpapier van de beroepsbeoefenaar te worden vermeld. La question se pose de savoir si ce cloisonnement De vraag rijst of deze afscheiding ook tegenwerpelijkest également opposable aux tiers et, notamment, aux is aan derden en meer bepaald aan de schuldeiserscréanciers du titulaire du compte. Dans notre système van de rekeninghouder. In ons rechtssysteem geldt hetjuridique, le patrimoine d’un sujet de droit est unique vermogen van een rechtssubject als één en ondeelbaaret indivisible (art. 8 de la loi hypothécaire). Les créan- (art. 8 Hypotheekwet). Schuldeisers kunnen dus in be-ciers peuvent donc en principe saisir l’ensemble du ginsel beslag leggen op het gehele vermogen van hunpatrimoine de leur débiteur qui est leur gage commun. schuldenaar dat hun gemeenschappelijk onderpand is.Ce principe souffre cependant des exceptions. C’est Dit principe is echter niet zonder uitzonderingen. Zo kentainsi que notre droit connaît de nombreux cas légaux ons recht talrijke wettelijke gevallen van vermogenssplit-de scission de patrimoine 21 et notamment aussi de sing22 en meer bepaald ook van kwaliteitsrekeningen23.comptes de qualité . On considère qu’une telle scission Aangenomen wordt dat zo’n vermogenssplitsing kande patrimoine peut être autorisée lorsque (1) celle-ci sert worden toegestaan wanneer (1) hiermee een maat-un intérêt commun et (2) qu’elle ne porte pas préjudice schappelijk belang wordt gediend en (2) de rechtenaux droit de tiers, à savoir par le fait qu’elle fait l’objet van derden hierdoor niet worden geschaad, met namede la publicité requise22. Par le passé, une partie impor- doordat er de nodige publiciteit aan wordt verleend24.tante de la doctrine et de la jurisprudence a accepté le Door een belangrijk gedeelte van de rechtsleer en recht-caractère distinct du compte de tiers d’un avocat, étant spraak werd in het verleden het afgescheiden karakterdonné qu’il était satisfait à ces critères. van de derdenrekening van een advocaat aanvaard, aangezien aan deze criteria was voldaan. 2221 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, V, 1975, 564, n° 578 et suiv. V, 1975, 564, nr. 578 e.v. 23 Zie bijvoorbeeld art. 34 Wet Notarisambt; koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de oploop van financiële instrumenten (gecoördineerd bij KB 27 januari 2004, BS 23 februari 2004).22 24 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, Anvers, 1969, 246. W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, Antwerpen, 1969, 246.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 13. 13. DOC 53 1661/001 13 La présente proposition de loi satisfait à la première Aan het eerste vereiste is voldaan door dit wetsvoor-condition. L’utilisation obligatoire du compte de qualité stel. Het verplichte gebruik van de kwaliteitsrekeningvise à renforcer la confiance du justiciable dans les beoogt het vertrouwen van de rechtzoekende in deavocats, les notaires et les huissiers de justice voire, advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarderpar extension, dans la justice en général. On ne peut en bij uitbreiding zelfs van de justitie in het algemeen,en effet admettre que des clients n’obtiennent pas les te versterken. Het kan immers niet worden aanvaard datfonds qui leur reviennent parce que leur avocat, leur cliënten de hen toekomende gelden mislopen omdat hunnotaire ou leur huissier de justice est devenu insolvable, advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder insolvabel isest en instance de divorce ou décède. geworden, in een echtscheiding is verwikkeld of overlijdt. La compte de qualité d’un avocat, d’un notaire ou De kwaliteitsrekening van een advocaat, notaris end’un huissier de justice répond également à la deuxième deurwaarder beantwoordt ook aan het tweede vereistecondition grâce à la présente proposition de loi, dès lors dankzij dit wetsvoorstel omdat elke schuldeiser weet ofque tout créancier sait ou doit savoir qu’il n’y a pas sur hoort te weten dat zich op de kwaliteitsrekening geenun compte de qualité d’avoirs “propres” de l’avocat, du “eigen” gelden van de advocaat, notaris of gerechtsdeur-notaire ou de l’huissier de justice. En outre, lors de la waarder bevinden. Bovendien wordt bij de tenaamstel-dénomination du compte au moment de son ouverture, ling van de rekening, op het ogenblik van de openingil est indiqué que le compte est ouvert en cette qualité, ervan, aangegeven dat de rekening in die hoedanigheidde sorte que la banque en est également informée. wordt geopend, zodat dit ook voor de bank duidelijk is. Sous cet angle, même si la banque ne connaît que Vanuit deze optiek strekt de kwaliteitsrekening, ookle praticien professionnel, le compte de qualité ne al kent de bank enkel de beroepsbeoefenaar, niet totconstitue pas le gage des créanciers du praticien pro- onderpand van de schuldeisers van de beroepsbeoe-fessionnel, si bien que ses créanciers (après saisie), son fenaar derwijze dat zijn schuldeisers (na beslag), zijnconjoint (après divorce) ou ses héritiers (après décès) echtgenoten (na echtscheiding) of zijn erfgenamen (nane peuvent prétendre à ces fonds. De même, la banque overlijden) hierop geen rechten kunnen doen gelden.ne peut procéder, en ce qui concerne ce compte, à une Evenmin kan de bank met betrekking tot deze rekeningcompensation avec une créance qu’elle détient sur le overgaan tot schuldvergelijking met een schuldvorderingtitulaire du compte. die zij op de tenaamgestelde van de rekening heeft. Après l’arrêt de la Cour de cassation du 27  jan- De afwezigheid van wettelijke grondslag voor devier 2011, l’absence de fondement légal pour le compte kwaliteitsrekening van een advocaat, notaris of ge-de qualité d’un avocat, d’un notaire ou d’un huissier rechtsdeurwaarder heeft na het arrest van het Hofde justice a renforcé la nécessité d’une initiative légis- van Cassatie van 27  januari 2011 de noodzaak totlative23. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, le fisc een wetgevend optreden versterkt.25 In het geval datavait procédé à une saisie à charge de l’avocat sur le aanleiding gaf tot het arrest was door de fiscus beslagcompte de tiers de ce dernier. Le juge du fond avait gelegd lastens de advocaat op diens derdenrekening.estimé qu’il ne pouvait pas être procédé à cette saisie. De feitenrechter had geoordeeld dat dit beslag niet konCette décision est toutefois annulée, dès lors que la worden gelegd. Deze beslissing wordt echter vernietigdséparation faite dans le patrimoine de l’avocat entre le omdat er voor deze afscheiding in het vermogen van decompte de tiers et les autres avoirs ne repose sur aucun advocaat tussen de derdenrekening en andere activafondement légal. Il est indéniable que cet arrêt tend à geen wettelijke grondslag bestaat. Het arrest moet on-inciter le législateur à légiférer en la matière. miskenbaar worden gelezen als een aansporing voor de wetgever om in een regeling te voorzien. Il est naturellement possible, comme le reconnaît Het is natuurlijk mogelijk, zoals door het Hof vanla Cour de cassation dans d’autres arrêts, de veiller Cassatie in andere arresten wordt erkend, om met ver-à ce qu’un compte bancaire reste hors d’atteinte des bintenisrechtelijke technieken ervoor te zorgen dat eencréanciers en recourant aux techniques du droit des bankrekening buiten het bereik blijft van de schuldeisers.obligations. Songeons simplement au fonctionnement Men denke slechts aan de werking van een zgn. escrowd’un escrow account, dans le cadre duquel des fonds account waarbij gelden worden bezorgd aan een derdesont transmis à un tiers (l’“escrowee”) à charge pour (de “escrowee”) onder de verplichting deze enkel aan de23 25 Cass. 27  janvier 2011 (F.07  0109.F), JT 2011 … avec concl. Cass. 27  januari 2011 (F.07  0109.F), JT 2011 … met concl. avocat général A. Henkens et note G. de Leval et F. Georges, adv.-gen. A. HENKES en noot G. de LEVAL en F. GEORGES, RW 2010-11, note V. Sagaert (sous presse), Juristenkrant 2011 RW 2010-11, noot V. SAGAERT (ter perse), Juristenkrant 2011 (reproduction Michielsens, A.), 223, 6. (weergave MICHIELSENS, A.), afl. 223, 6.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 14. 14. 14 DOC 53 1661/001ce dernier de ne transmettre ces fonds au bénéficiaire begunstigde over te maken wanneer bepaalde contrac-que lorsque certaines conditions contractuelles ont été tuele voorwaarden zijn vervuld26, de delegatieovereen-remplies24, à la convention de délégation ou au canton- komst of aan de figuur van het minnelijk kantonnement27.nement amiable25. Ces techniques permettent d’isoler Deze technieken laten toe om mits toestemming van dedes fonds, moyennant l’accord des parties concernées. erbij betrokken partijen, gelden af te zonderen. DezeCes techniques sont toutefois insuffisantes pour pro- technieken zijn echter ontoereikend voor een efficiëntetéger efficacement les personnes intéressées par des bescherming van de belanghebbenden van tegoedenavoirs sur des comptes de tiers. op derdenrekeningen. L’importance, pour la société, de prévoir une dis- Het maatschappelijk belang om in een vermogens-sociation patrimoniale pour les comptes de qualité afscheiding voor zgn. kwaliteitsrekeningen te voorziende certaines catégories de titulaires est évidente. Le voor bepaalde categorieën van rekeninghouders istitulaire du compte a uniquement la garde de ces fonds evident. De rekeninghouder heeft deze gelden enkel inet la confiance des tiers intéressés par les fonds (par zijn bewaring en het vertrouwen van de derde-belang-exemple les clients) serait gravement trahie si ces tiers hebbenden van de gelden (bijvoorbeeld de cliënten)intéressés devaient être confrontés à des créanciers wordt ernstig beschaamd indien zij zouden worden(parfois même privilégiés), au conjoint ou aux héritiers geconfronteerd met schuldeisers (sommigen zelfs metdu titulaire du compte. L’importance pour la société se een voorrecht), de echtgenote of de erfgenamen vansitue donc non seulement au niveau de la confiance de rekeninghouder. Het maatschappelijk belang is dusdans les groupes professionnels concernés, mais sur- niet enkel gelegen in het vertrouwen in de betrokkentout aussi au niveau de la protection des flux financiers beroepsgroepen maar vooral ook in de bescherming vanpour la société en général. het geldverkeer voor de maatschappij in het algemeen. On constate également que les systèmes juridiques Men ziet dat ook de ons omringende rechtstelselsde nos voisins ont admis le caractère distinct du het afgescheiden karakter van de kwaliteitsrekening bijcompte de qualité pour les professionnels, confirmant professionals hebben aanvaard, waarmee het crucialeainsi son intérêt crucial pour les groupes professionnels belang hiervan voor de betrokken beroepsgroepen en deconcernés et la société en général. Ainsi, le Hoge Raad maatschappij in het algemeen wordt bevestigd. Zo heeftnéerlandais a précisément jugé que le compte de tiers de Nederlandse Hoge Raad precies geoordeeld dat eend’un professionnel reste bien séparé de son patrimoine derdenrekening van een professional wel afgescheidenprivé , ce qui n’est pas le cas pour un compte de qualité blijft van zijn privévermogen28, terwijl dat voor een kwali-non professionnel.26 On constate également que de teitsrekening buiten professionele hoedanigheid niet hetplus et plus de systèmes juridiques offrent une solution geval is.29 Ook ziet men dat steeds meer rechtstelsels opplus radicale en instaurant des figures juridiques qui een meer ingrijpende wijze een oplossing bieden door overprésentent des similitudes avec le “trust ” anglais. Ainsi, te gaan tot de invoering van rechtsfiguren die gelijkenisau Grand-Duché de Luxembourg (1983) et récemment vertonen met de Engelse “trust”. Zo werd in het Groother-en France (2007)27, la figure juridique de la “fiducie” a togdom Luxemburg (1983) en recent in Frankrijk (2007)30été introduite, permettant de réaliser la séparation patri- de rechtsfiguur van de “fiducie” ingevoerd waardoor demoniale des actifs qui sont gérés pour compte de tiers. vermogensafscheiding van activa die beheerd worden voor rekening van derden kan worden bewerkstelligd.24 26 Voir e.a. P. VAN OMMESLAGHE, “Sûretés issues de la pratique” Zie o.m. P. VAN OMMESLAGHE, “Sûretés issues de la pratique” in Le droit des sûretés, Bruxelles, 1992, 388-391; F. DIERCKX, in Le droit des sûretés, Brussel, 1992, 388-391; F. DIERCKX, “Nieuwe financierings- en zekerheidstechnieken”, Bank Fin. “Nieuwe financierings- en zekerheidstechnieken”, Bank Fin. 1987 1987 (141), 146-148; G. SCHRANS et R. STEENNOT, Algemeen (141), 146-148; G. SCHRANS en R. STEENNOT, Algemeen deel deel van het fi nancieel recht, Anvers, 2003, 212-214, os209-210; van het fi nancieel recht, Antwerpen, 2003, 212-214, nrs. 209-210; RPDB, v° La saisie-arrêt bancaire, n° 71 et suivants. RPDB, v° La saisie-arrêt bancaire, nr. 71 e.v.25 27 Cass. 2 février 2007, RW 2006-07, 1679, note de V. SAGAERT, Cass. 2 februari 2007, RW 2006-07, 1679, noot V. SAGAERT, JT 2007, 527, note de C. ALTER, TBH 2007, 341, note de JT 2007, 527, noot C. ALTER, TBH 2007, 341, noot I. PEETERS I. PEETERS et A. ZENNER. en A. ZENNER. 28 H.R. 3  februari 1984, N.J. 1984, nr. 752. In dezelfde zin H.R. 12 januari 2001, RvdW 2001, 2926 29 H.R. 13 juin 2003, RvdW 2003, 108 en JOR 2003, 209, noot H.R. 13 juni 2003, RvdW 2003, 108 en JOR 2003, 209, noot S. KORTMANN. S. KORTMANN.27 30 Voir art. 2011 du Code civil français: “La fi ducie est l’opération Zie art. 2011 Franse BW: “La fi ducie est l’opération par laquelle par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fi duciaires fi duciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans agissent dans un but déterminé au profi t d’un ou plusieurs un but déterminé au profi t d’un ou plusieurs bénéfi ciaires”. bénéfi ciaires”.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 15. 15. DOC 53 1661/001 15 La proposition de loi prévoit d’instaurer une régle- In het voorstel is ervoor gekozen om een algemenementation générale relative aux comptes de qualité regeling in te voeren voor door de wet omkaderde kwa-d’acteurs de la justice (avocats, notaires et huissiers liteitsrekeningen van actoren van justitie (advocaten, no-de justice) et d’inscrire celle-ci dans le Code civil, plutôt tarissen en gerechtsdeurwaarders) en deze op te nemenque de prévoir diverses réglementations spécifiques in het Burgerlijk Wetboek, in plaats van te voorzien inpour chaque catégorie professionnelle distincte. Cette diverse specifieke regelingen voor elke beroepscatego-solution contribue également à la cohérence de notre rie afzonderlijk. Dit draagt ook bij tot de coherentie vansystème juridique. Ainsi, le principe de la séparation des ons rechtssysteem. Aldus wordt het principe van de ver-patrimoines en ce qui concerne les comptes de qualité mogensafscheiding voor kwaliteitsrekeningen ingelastest inscrit après l’article 8 de la Loi hypothécaire en na artikel 8 Hyp.W. als een wettelijke uitzondering doortant qu’exception légale, par le biais de l’insertion d’un de invoering van een nieuw artikel 8/1 Hyp.W.nouvel article 8/1 dans la Loi hypothécaire. Il prévoit que les avoirs placés au profit d’un tiers sur Er wordt bepaald dat de tegoeden ten behoeve vanle compte de qualité de l’avocat, du notaire ou de l’huis- een derde geplaatst op de kwaliteitsrekening van desier de justice sont distraits du patrimoine personnel du advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder afgescheidentitulaire du compte. La séparation des patrimoines reste zijn van het persoonlijke vermogen van de rekeninghou-limitée aux catégories de personnes énumérées. Cette der. De vermogensafscheiding blijft beperkt tot de op-limitation est légitime, car elle répond à l’exigence de gesomde categorieën van personen. Deze beperking ispublicité envers les tiers. En ce qui concerne ces caté- legitiem omdat hierdoor wordt tegemoetgekomen aan degories, les tiers ne peuvent pas être induits en erreur. eis van kenbaarheid voor derden. Wat deze categorieënL’existence d’une obligation légale est un élément betreft, kunnen derden niet op het verkeerde been wor-objectif dont les tiers ont connaissance. den gezet. Het bestaan van een wettelijke verplichting is een objectief gegeven dat kenbaar is voor derden. Il a été choisi de ne pas prévoir que ce compte Er is niet voor gekozen om ook te bepalen dat dezebancaire ne peut plus faire l’objet d’une saisie, et ce, bankrekening dan niet meer vatbaar is voor beslag.en raison du risque de voir le titulaire l’utiliser pour se Dit om tegemoet te komen aan de vrees dat dergelijkesoustraire à ses créanciers, en y plaçant des avoirs pri- rekeningen zouden kunnen worden gebruikt door de re-vés. C’est la raison pour laquelle les créanciers doivent keninghouder om zich onttrekken aan zijn schuldeisersconserver la possibilité de prouver, en cas d’abus, door er privétegoeden op te parkeren. Daarom moetenqu’il a été fait un usage impropre du compte (Fraus schuldeisers de mogelijkheid behouden om in gevalomnia corrumpit). En effet, les tiers ne sont pas tenus van misbruik aan te tonen dat de rekening oneigenlijkde respecter le caractère distinct du compte lorsque le wordt gebruikt (Fraus omnia corrumpit). Derden hoeventitulaire néglige lui-même de le faire, en y versant par het afgescheiden karakter immers niet te respecterenexemple des avoirs propres. Il va de soi qu’une telle wanneer de rekeninghouder het zelf ook niet doet, doorsaisie ne sera pratiquée qu’exceptionnellement. En bijvoorbeeld er eigen gelden op te storten. Een dergelijkcas de saisie, la banque devra faire une déclaration beslag zal uiteraard slechts uitzonderlijk voorkomen.conforme à l’article 1452 du Code judiciaire et préciser De bank zal in geval van beslag een verklaring dienenqu’il s’agit d’un compte de tiers et qu’elle ne peut dès af te leggen overeenkomstig artikel 1452 Gerechtelijklors libérer les fonds. En cas de contestation, le juge Wetboek en meedelen dat het hier om een derdenreke-des saisies décidera s’il est exact ou non qu’il s’agit ning gaat zodat hij niet tot de vrijgave van de gelden kand’un compte séparé. Dans la négative, la saisie pourra overgaan. In geval van betwisting zal de beslagrechterêtre poursuivie. dan oordelen of het afgescheiden karakter al dan niet beantwoordt aan de werkelijkheid. Is zulks niet het geval dan kan het beslag voortgang vinden. 6. Une réglementation pour les fonds placés à 6. Een regeling voor gelden die langdurig ge-long terme sur des comptes de qualité plaatst staan op kwaliteitsrekeningen Une réglementation légale est également instaurée Er wordt ook een wettelijke regeling ingevoerd voorpour les cas où des sommes “traînent” pendant très het geval sommen zeer lang “geparkeerd” staan op eenlongtemps sur un compte de qualité (“comptes dor- kwaliteitsrekening (zgn. “slapende rekeningen”).mants”).CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE

×