' ' :mı-nun:

Out ı ı rurıuz

lıı".°_'.l°`

J` ı Iw 7'i r r ")(â.`ı`
ufr* I) r.
';ı›î*`.›) _  *YÜİL h :;

Çalışan-İşve...
2 `Vıılcûırffrfîilcı 'îîlğlîlllllfîlıi lîliüll`lığiîîzli`l`l
u gi,

Üllîlhlý. ılfıîlldilılljı î1":ll   
° H

E _ y _...
I ' ı, "..“* . -.'.'. ›.°. i , "lı ›,
*ı* ıiılııısır İjlrllyllğfll l,Z((B1l,lı"'lt_l:1lê' tllîlrîlýyrlıîlıîuıl:

!lııFİL...
ı^lşı~7îlîı`îlı` ı 'ı ıî;

eıı-.ısıııııınlıııı îllllîlrâlî

"îrıiaîflıııîrılı İlmi, llpligbz” _
aılllııllg ılhlı '-'Il:`ê...
- Çalışılan Sektör

Çalışan Engelliler (%) İşverenler (%)
Finans . i 'i ' ' 'i ' '30 Gıda _ ” "TTTTSZT ' "24
Gıda , @'10 l...
° ' ZKßUMUZLE
URETIYORUZ
O Demografı: Araştırmaya Katılan Engelliler (%) k_

Suregen 6
j 
/ Kadın 23 / Digg, 17
Zihinsel 3 `
E089'
~ Grubu
/
Erkek ...
Projenin başarısı: Engelliler

_ /r
._ "ı
Araştırmaya katılanların %70'i projeyi son derece ı` i İ, "İ .x
başarılı bulduk...
Projenin Etkileri: Engelliler

Projeye katılan engellilerin %24'ü ilk kez
Öz®ümüzle Üretiyoruz sayeside işe girmişlerdir.
...
-- Projenin etkileri: İş Ararken Karşılaşılan En Büyük Zorluklar

Engellilerin toplam %37'si engel durumları nedeniyle, is...
n İ #rar +1111:

hb.

;ı_›.

.tv

.ı
›

 ;.; ı{}` .{7 '›”fıîa~

 

:ııaulf

"Çıiınlx

h_ `

...ı_ı.4......,.. 

ZS

üll...
r- Daha Önce Alınan İş Tekliflerini Reddetme Nedenleri* (%)

  

% Genel Erkek Kadın İ 16-29 3045 Finans Ortopedik us...
=ı Bağlılık Endeksi

Çalışılan iş yerine bağlılık düzeyi, cinsiyete, engel grubuna ya da eğitim durumuna göre değişmemekte...
~ Öncelikli İyileştirme Alanları

Her iki cinsiyet için de. "Ücret ve Sosyal Yardımlar" en öncelikli iyileştirme alanıyken...
ı ı T F4 'k 1
-uuMuzLE ,İ, eîızğeîıîıeı ç' 

' 'İııirıvoriuz * Vakfı
Tanlkliklar. işverenler (%)

Projeye katılan işverenlerin %78'i projeyi son derece başarılı ya da çok başarılı bulmaktadlr...
v “lâîiıılrilçııliılrîiî: °iîiııI=:lı;iir iiıicî'~-:iiıiı:iê ?gelirli Şili İîîîî* ielıi;lsı“ılııç 1131';

 

. «â-#ıailıi...
"i “iiiliîiliîiî Tİ fİi`iJİ`i

a.? r

nuru-lı. Kolıîrlhll- îuığiîiiııılîıçıllı İnanır-iiıgşiıışglıî-lşşsiğil”ını(-iiğııııı...
v Tanıklıklar. işverenler' ' Z®ÜMUZtE
(Jnsrivonuz

/

Öz®ümüzle Üretiyoruz sayesinde ilk defa özürlü kadromuz gerçekte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Özrümüzle Üretiyoruz Projesi ve Engelli İşveren Calışan Memnuniyet Araştırması Sonuçları

1,631 views

Published on

Fiziksel Engelliler Vakfı ve Avea tarafından yürütülen Özrümüzle Üretiyoruz Projesi 12.10.2010 tarihli basın toplantısında paylaşılan sunum

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
128
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Özrümüzle Üretiyoruz Projesi ve Engelli İşveren Calışan Memnuniyet Araştırması Sonuçları

 1. 1. ' ' :mı-nun: Out ı ı rurıuz lıı".°_'.l°` J` ı Iw 7'i r r ")(â.`ı` ufr* I) r. ';ı›î*`.›) _ *YÜİL h :; Çalışan-İşveren Memnuniyeti Araştırması
 2. 2. 2 `Vıılcûırffrfîilcı 'îîlğlîlllllfîlıi lîliüll`lığiîîzli`l`l u gi, Üllîlhlý. ılfıîlldilılljı î1":ll ° H E _ y _ çııüiııwgıılıqıııgır: Vııîî-?ýtr 4 ı 'Felfîlll'f:PİHİİHIİVOİİİİŞİİIĞİ.!ĞİİİIf?" "_›;ı; ,h, _ııı-..rafbiillıiıh(chııııı' fldl-.ılıiilâlé-***l-'lı .ElIl3âİUlğ«`!TlI} :`İl5;1lîil'°-*'ğiîilllijllwİ' ,, îlılîlılilâîf" ° mısihıılıı _, “waıızi-a. a ~ e'1_.,îı.4,=ı mlillp› hııqıirgıa5ıvE`ıtîıh .W ;'19 filşilglsi ,lşîîlbıîpîfwiğlîilîıi i . e. Ilı rr-IIsııııııızliıîihıtll xıığgıılıı â 'I (GZJLSŞFJÃJ ı ü :ııgall ılÜliLiııg *gpıliiu-:ş fâeıfğgll iııl .tılırnl alın:ıitarıı-$ıillpıi1;^"` 'ğlıığgıı «u - üni-Işın ıızcıı-.ıt- v-;ııııııız !r- ııın.ı›,l_r.ı,ı_ı.lıçıçr,- îsßlıllı1wııılıl=s ş _nı HLİ; 'ıgıııjlıllıliıllşı (çıt: lcıswn :clliı"l+ljllîl'r-;ııl`ı;. Y éiîlgâlflldüı* jşîliîîlıl-.ı :fıcııılııışırşvıiıkı-.t ıwı .J _ , r ` ğzlğlîlçllêllrllîllılîl :1 ısı-lı. :ıırııfrg-'ı-ııı»qtı-ıııgıgrı: !Fltîlgılvllîfllflııı ait& şlgléêişlî; îiêlıııl î(=ê_ılı,îîıılııuvır-ııılı ini-gul; ııhlııı: ıınlîanılııê::. . ı› .n -vvâ @avea
 3. 3. I ' ı, "..“* . -.'.'. ›.°. i , "lı ›, *ı* ıiılııısır İjlrllyllğfll l,Z((B1l,lı"'lt_l:1lê' tllîlrîlýyrlıîlıîuıl: !lııFİL "hile İFJİİQFPİı-,ı ğlîbîl'llll,',lz|îl"'4İlİlİİlIlIlßE ı İ zıııgı. lllıııi› :fııgşh .w nljlygllljluılhlîllıhı ı -ıııâııı L: -ıgnıîılr-.ı ii.,lıhlizıéıııbıgıeßıû " ı ;ğjljı :ıiıîıııı-.lîinıılı.. ..%7 ı . '~ ı ^ ;m~ıı-,v«:-.~ı_-.~.ıg-.~ını;;ıı _ _ ııtdııışıııllî- oll-ığéll ihîýııi 'ellllîitêlîllllîliitîltl_lş WII: ı-Iaûlüwe_ ' !lhlılhlııh H;-:l-'lıı-!Tıêilýğıillıılııı ' ılllbîıılîlîıçl-llı .lîııllf-le gun.: _ı ııı *ıl-,ıınıııpnî, .lıkİ-hğl!lßlqrgğıâkglİ. -ll-..ıı aıılgılll' ldııaiıfliıılşllııîı!Elsillıı 51" 'eL!!ll!Fİ. :::'12 :lılşçâlllfl:'îîzıgjvlşlrîslklıllİ İl-ııilİuıııgf21lg_Üİ4gİ};,-. 17:32!' :ıııg-.ılllıllı iéıı-..ı-.llıııiırlr-Tîîr î İ @avea
 4. 4. ı^lşı~7îlîı`îlı` ı 'ı ıî; eıı-.ısıııııınlıııı îllllîlrâlî "îrıiaîflıııîrılı İlmi, llpligbz” _ aılllııllg ılhlı '-'Il:`êl lllêlğl, ı - .ı-.jıişiııwıııtuvıjs rarııtıira :ışın o Y ;miîlııı lıııııâî.: :îıııırımıııilpjltaryıvişıiêlillilûljr Bi?? ıýğêjılt u 2: 4 *f-lýhlıhlı: Ilblılzlîlşllibâgî» llai-ıılâêı ilk, -~ ııııîıılıIllıllllııilılilıllıêîlvt_ş ı " ' . . :ııxaılnr-:nı: ...eııtııınxıi:taksim::îîzaniıitgşıýîğâîîîiîıêıýıa N :tali: îllîllllîll !l ı.şi'=l'r_-..-ılısr-.ıl.ııtzlie :trimıııın ITİıİ ~ İ. I İ . .ş l l »ş ' ı i iliği” lııı"v.ııı.>.ı'l`ı`.ııtı.ııll« üfül' ;İ g j, l İ &Yır-Igîtllştııhı! ~ İfaııflıılltır- 4'*`|' IİEJUHİVIİOgÜsİÃRİİDİİN CJPİ; _ " İ İ” îlaıffîfîlîı s fil" -ır-lllılğl. iaıllf-.ıı aılgél lîî-,Frı-,ılnhşlıgı .a . F' I S* z . ı› .n -vvâ @avea
 5. 5. - Çalışılan Sektör Çalışan Engelliler (%) İşverenler (%) Finans . i 'i ' ' 'i ' '30 Gıda _ ” "TTTTSZT ' "24 Gıda , @'10 l-'ınans _ 15 ÇağrıMerkezi _ '9 Gyim/Tekstil _ '10 TemizlikIHizmet , 13; Temizlik/Hizmet _ 43 Gyim/Teltstil _ @e Eğitim _ as Market _ '3 Çağn Merkezi _ 's Sağlık A _'3 Diğer 29 Eğitim , ”z Inşaat _ #2 Telekominikasyon _ 2 Sanayi /1 Diğer 22 ' ' zıgümuztt "k >ı ' ç. [$ (Jnsrivonuz
 6. 6. ° ' ZKßUMUZLE URETIYORUZ
 7. 7. O Demografı: Araştırmaya Katılan Engelliler (%) k_ Suregen 6 j / Kadın 23 / Digg, 17 Zihinsel 3 ` E089' ~ Grubu / Erkek 77 I (xtopedik 51 Üniversite 13 İlkokul 18 / 30-45 36 / MYO 7 x 4 ı __Ortaokul 16 yas Eğitim Ardığı Z 16-29 62 ı 4660 2 Use 46 @zimumuztt URETİYORUZ !r İ›
 8. 8. Projenin başarısı: Engelliler _ /r ._ "ı Araştırmaya katılanların %70'i projeyi son derece ı` i İ, "İ .x başarılı bulduklarını belirtmiştir. “ t_ f, kızı* ç_ ' ı Sil/Ir i l ı .. . - . .. . şi r/ x 3577 Ozellikle Çagrl Merkezi ve Finans sektörlerinde ”ğ ,L v ,477014777 N çalışan engelliler "Öz®ümüzle Üretiyoruz" projesini ` ' ` ş genel olarak çok başarılı bulmaktadır. Faik& K mygğşyr * ' " s :s: 'tı « ' ç' ' .l 4* .İ 33] “k, . . . . i::. , ı " ı ı Projeye katılanların %82'sı yeniden IŞ arama İ› ':52' 'ilk' ' «l › ' durumunda yine projeye başvurmayı İ j *il düşünmektedir. f_ î/ __İl ' ' ZQCUMUZLE İ ` >I ıfçfldah URETİYORUZ
 9. 9. Projenin Etkileri: Engelliler Projeye katılan engellilerin %24'ü ilk kez Öz®ümüzle Üretiyoruz sayeside işe girmişlerdir. lfıfi . [lü 24 21 21 25 23 34 FG 7 n; . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. 28 w 28 22 29 ;b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İl ı 5-' 1 ,z ..... .. ßi ,.. ı ı lJ ı ı il _ lı t . ßi î ;F5 'şarjı ı _gi l "En ' r: î İ ı Corel Erkek Kadın Suregen Gorme Ortopedik `r ° ° zczçümuzıt N (Jnmvonuz llkol-:ul 23 27 Ortaokul 23 ..f Use ilk `rî 'İCI Uctııcıı ' Oarcçncu i' Beş '1CI l` 28 4G 39 lB r İ .-' ü Universite MYO ç» wii :g:
 10. 10. -- Projenin etkileri: İş Ararken Karşılaşılan En Büyük Zorluklar Engellilerin toplam %37'si engel durumları nedeniyle, istedikleri işe sahip olamlyorlar. Fiziksel engele uygun olmaması 20~/n Orıyargılı davranılnıası iS/ı Egitim duzeyirnın yeterslzfıgl 8 . U aşınızollugu 8 L Duılog 7 ' İsııeren tavrı 7 İş bulamamak 7 Dısuk ücretler 6 Geri donus yapılmaması 4 ' Potansıyıîle uygun ıs Dulamamak 4 Deneyin istenmesi 4 lsvcrcnlcı ın isturııc-rrıesi ri İs bulma kurumunun yeterince ıigılenrr-err-esı 3 ` Özgüven eksikliği 2. İş yerinin fiziksel şartlarının uygun olmaması ?:4 Zorluk yaşamadım 13 BAZ 417 "A . . Z®ÜMUZLE at x >ı ı k& şretqavg URETİYORUZ
 11. 11. n İ #rar +1111: hb. ;ı_›. .tv .ı › ;.; ı{}` .{7 '›”fıîa~ :ııaulf "Çıiınlx h_ ` ...ı_ı.4......,.. ZS ülllýtlılhlllı ÜMİT-ı f ' m::: rı 31 23 ` . _,. -iîu İ* İiıı :nı -7 tü& . _ü Ö-THIİL -îıwgıgıı 1:› :h tg-.fııinmîjıııûvğéışiıhyjé *mıı;~a1:v5i;:i[ii(=';0ır, ttıiııı ııııııdtıııın. ::Ãiiîııılnwl ııJ* E' f __. . :(213 4 . ç; ı 32 ........ ..ı . ' F 1 1 Kıl, İl! - :H: lhfıatiit_ .ı .AZ @avea
 12. 12. r- Daha Önce Alınan İş Tekliflerini Reddetme Nedenleri* (%) % Genel Erkek Kadın İ 16-29 3045 Finans Ortopedik use Düşük Cnet 24'i& K: 29% 10% 6 24% ı 24% l V 21% 20% İşin uygun olmaması 2316 21% i 157› 27% 17V. Çalışma şartlan 221,: 77! 1723 l 18% 719% 7 l 2121: 1917; Ulaşım zorluğu 161% 12% 17V: 15% 1491 isi/ı 179-? Engelime uygun değil 13% 12% 17% 10°/: 2 1% 175*~'-ı 6 17% Çalıstığım için 9% 9% 71/ 8% 953 8% 10-:<~. 102/ Daha iyisini buldum 5% 5% 3% İ 6% 3% 6% 5% 7%. Diğer ı 1% 1 1% 13% ı ı 51/ 31,; 1712 145,: 1 71V. BAZ 105 75 30 72 33 36 1 63 59 ' iş tekliflerini reddedenleıin sayısının 20 kişi ve uzeri cdugu gruplar içn sonuç paylaşıkrıışıır. îK.
 13. 13. =ı Bağlılık Endeksi Çalışılan iş yerine bağlılık düzeyi, cinsiyete, engel grubuna ya da eğitim durumuna göre değişmemektedir. Bu dururnçalişan engellilerinis yerleri iI_e ilgili bazı rnemriuniyetsizliklerine rağmen, çalışmaya devam etmek istediklerini ve mevcut işlerini bırakmak istemediklerini gostermektedır. Genel Cinsiyet ı Engel Grubu Egitim Durumu 100 .. .. .. . . . .... .I . . . . . . . .. .. . . gır_r BO ı 71'i !İÜ Slîi ın _____ u î :L: _ .l mir** ' , ......... 0 . . . . .. lc- __ 'İ' ,_ _. ':1 ı 'l- i, ` .r l "- " ' ' i :ı 0 ı l 1 i Gerci Erkek Kadın Süregen Gorme Ortopedik ilkokul Ortaokul Use Üniversite MYO BAZ -117 320 97 za 83 224 74 66 196 54 213 ' 20 kisi ve üzeri gruplar 'çin sonuç paylaşılmıştır " zıßumuzic cx >I ç.. [avg Qnsrıronuz _I_
 14. 14. ~ Öncelikli İyileştirme Alanları Her iki cinsiyet için de. "Ücret ve Sosyal Yardımlar" en öncelikli iyileştirme alanıyken, erkek çalışanlar için "Odüllendirme ve Takdir Etme" de en hizli aksiyon alınması gereken kriterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İyileştirme Potensiyeli z (10O%-T0p2B0x %) * Etki Genel Kadın Erkek îopzßox Oncelık Sırası Topzßox Oııcelk Sırası TopZBox i Orta-lık Sırası ıııııaıesasıııııaıiragl " ` 35% ı 31% : ı ” " asa/ı. i ı ÖDÜuENDİRME ve TAKDİR am& 42% 2 39% 6 43% 2 ŞİRKETİNİZİN üsr YÖNETİMİ 61% 3 57% 2 63% 3 ÇAUŞMA ORTAMI 57% 4 49% 3 60% 4 ÇAUŞANLARA YÖNELİK AYRlMCIUK YAPILMAMASI 52% 5 49% 4 53% 9 VAPlLAN iş VE İŞİN ORGANİZASYONU 51% 6 43% 5 54% 5 ŞİRKET içi İLETİŞİM 56% 7 51% 7 59% 6 EKİP ÇAUŞMASI ve EKİP YÖNETİMİ 53% a 44% 8 56% 8 KİŞİSEL ve MESLEKİ GEUŞİM 56% 9 48% 9 513% 7 BAĞU OLDUĞUNUZ lu( AMİR/ lu( vöneridlviz 61% 10 59% 10 62% 10 Orlcelıklı İyileştirme Alanı ikincil Öncelikli İyieşurme Alanı Düşuk Öncelıkiı birleştirme Alanı ` x ' ' zıgümuztç “ı, i ' _rw_ g): ,prg (Jnsrironuz â_ ` q
 15. 15. ı ı T F4 'k 1 -uuMuzLE ,İ, eîızğeîıîıeı ç' ' 'İııirıvoriuz * Vakfı
 16. 16. Tanlkliklar. işverenler (%) Projeye katılan işverenlerin %78'i projeyi son derece başarılı ya da çok başarılı bulmaktadlrlar. Başarılı 22 Son Derece Başarılı 44 / Çok Başarılı 34 *x " ZQLÜMUZtE “ı, i ' ,ıcın “Ag (Jnsrivonuz >I ` q
 17. 17. v “lâîiıılrilçııliılrîiî: °iîiııI=:lı;iir iiıicî'~-:iiıiı:iê ?gelirli Şili İîîîî* ielıi;lsı“ılııç 1131'; . «â-#ıailıiıiuışi f-îkâh).3i=lü=iî1Gll±i5_İ°ZÃi›'l!lıi ıîıı , için, lıı Lw-:ı-iıliaıiı ı ıifiliği; ğgililıiilfââ* ı !malul il: Zcliîîilrşi› nîllmiılhlıi: *libîııFr-t w. -lîllIlIlİiİılıll ız' ı rıptrâlııi- Oîılııtll: ilk, İ'*'” g: w:"N17Cıîğîff;Eıýîaýîigýâîißjjv:::<ıı_ı'x'(5;;~ r:ı'.:.~,ı:›,y.;ç~g _:-,-::=..2.;.;;'<,,.maymunı ”İç mu.- › › - - V -- › ı› ;ı.' us," ,e . . , . . , , ı .. rus' g› ............. .. ı.. i -ııı: i. 76 i .............. .. l m:: j. ............... ,. ı ._ Iıî' ,e, Â. ' 541 - :mes: F?' ibf-,lıllııîyiîîiııi-Tîrgşıîıllvı 'ı'- ıılîz-'illt-ıIvızııiıılllfîâli -.ıl_4-. ıı, 'r-ııııifıııêtızıiııgıııilljı. i 'ılıîıgîaıı “iiııliılliı iğilşşlıııı_ı,->r=li`lıi--2" İ}_*.'-I'l'iğ<i|lIIi'i'IÃİiı “ .n '-7 İ L İ @avea
 18. 18. "i “iiiliîiliîiî Tİ fİi`iJİ`i a.? r nuru-lı. Kolıîrlhll- îuığiîiiııılîıçıllı İnanır-iiıgşiıışglıî-lşşsiğil”ını(-iiğıııııfhııiıhııiıiliıiırolııııı. âi'ı-f.°-.lrıî<.li=.iliılill .İIÃİÖİÜIlirüiçagtiğêılmiýâğğlğîv _léiiâflağalâlllKâililßlgeşllı›iiigîlııli-ıiiııızzıliâiılagîîlýîiııı "iifglr-iı iıhii ,îmğğîiışıIfığýizmßlîýl!l11571611595; İ"İîiğieîýiaêîijıeiftlgiüuığllııiiğİillaıNlâlsii *al-imi 'hileleri îirıaîîiıııiîiııaê-katili-iiigğîğýçilîıîiîîýißıéeýiib: .ıi-lııııı, rtfıiıtiııı .'«ıır-i~ri!i1;.ıl .İréîâîîilıl i ' leiİışia-eıfilliêıılşii,.İbsııııeıt-&lınaaızı &Ğiliiîiillı ., t› .u F** 7 .ûiıkaiıl'iiâîîîıııfîiiğiîıaîi'ısıııe:a:=i~ıv›<i.ı:sıezıııııe*w-si-:ııır 1117'li Iılîaıııılşiıı HÜ-*JLİli-Q WQİEİĞ"`:7İîfluêilIrğllîllidilýliııêüiýüii:İĞMEIIIIIİÂQIÃİIİQİ? _ lr-.tr hiır::ııııııı,_li .ır-.l:ı_iriıı.ıîliıı~ :hııııı › fiil-ıkı î/ÄİŞİÜJJlîßiéîtiğêlîmil!En .-1zııı,;g_lı_ışi;.ış._iiıifşşşııigliîîlıı_ .ili;iran-anılırıııılıııı.ı . ı› .n -vvâ @avea
 19. 19. v Tanıklıklar. işverenler ' ' Z®ÜMUZtE (Jnsrivonuz / Öz®ümüzle Üretiyoruz sayesinde ilk defa özürlü kadromuz gerçekten çalışan insanlarla doldumldu. Projenin şirketimizi ve pozisyonlan tanıması açık pozisyonlara uygun personel bulması mutluluk verici. Öz®ümüzle Üretiyoruz yalnizca kanuni zorunlululdar ve sosyal sorumluluk olarak algılamıyomz, engelli çalışanlanmızdan gerçekten verim alıyomz. Öz®ümüzle Üretiyoruz'un engelli istihdamı konusunda işverenlerde çok büyük farkındalık kazandırdığı görüşündeyim. Toplumun genelinde yerleşmiş olan, engellilere destek için maddi yardım kampanyalan yerine asıl desteğin bu kişilerin bir iş sahibi olmasının çok daha kalıcı ve önemli olduğunu proje ile öğrendik. P q...

×