Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria resumo de actividades 2013 (Federación Autismo Galicia)

1,388 views

Published on

Memoria resumo de actividades 2013 (Federación Autismo Galicia)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Memoria resumo de actividades 2013 (Federación Autismo Galicia)

 1. 1. memoria de actividades 2013 (resumo)
 2. 2. ÍNDICE Federación Autismo Galicia Quen somos ................................................................... 5 As nosas entidades ......................................................... 8 Programas de actividades 2013 Programa de Atención a Persoas con TEA e Familias ... 11 Programa de Accesibilidade ......................................... 18 Programa de Emprego .................................................. 21 Programa de Formación ............................................... 23 Programa de Comunicación ......................................... 28 A Federación Autismo Galicia en cifras Memoria de Recursos Humanos .................................. 38 Memoria Económica .................................................... 39 Federación Autismo Galicia Sede social: Rúa Home Santo de Bonaval,74 Centro de Recursos: Rúa Rodríguez de Viguri, 35 15703 Santiago de Compostela. Teléfono: 981 589 365 Fax: 981 589 344 info@autismogalicia.org www.autismogalicia.org
 3. 3. En 1995 as principais entidades dedicadas ás persoas con autismo na nosa comunidade autónoma deci- diron crear unha federación que servise como referencia e punto de encontro para todas elas. Deste xeito naceu Autismo Galicia, baseada no consenso e a participación das entidades galegas de autismo. P O R Q U E U N H A F E D E R A C I Ó N ? O principal cometido da Federación Autismo Galicia será loitar polos dereitos e o benestar das persoas con autismo e das súas familias, converterse nun referente técnico e informativo e complementar os servizos especializados que ofertan as entidades, de xeito que as familias sintan que as súas necesidades están cubertas por entidades e profesionais especializados. O pensamento que impulsou a creación da Federación foi a certeza de que as entidades sociais deben apoiarse entre si para poder lograr os seus obxectivos. Será este mesmo pensamento o que vertebre o percorrido de Autismo Galicia, impulsando a súa participación en diversas redes de colaboración como representantes do colectivo de persoas con trastorno do espectro do autismo en Galicia. IGUALDADEIGUALDADEIGUALDADEIGUALDADE PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADESOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE DEMOCRACIADEMOCRACIADEMOCRACIADEMOCRACIA INTERNAINTERNAINTERNAINTERNA TRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIA INFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVA Q U E N S O M O S ?
 4. 4. A Federación Autismo Galicia conta con diversos mecanismos de control para asegurar o correcto funcionamento da entidade. Ademais de render contas perante as administracións públicas e os financiadores, a Federación está so- metida a auditoría externa e publica anualmente as súas contas. Está declara- da como Entidade de Utilidade Pública polo Ministerio de Interior e inscrita nos rexistros públicos da Xunta de Galicia: Rexistro de Asociacións nº 95-2 Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais nº E-948 Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria nº O205 Asemblea Xeral É o órgano de máximo poder da Federación e nela están representadas todas as entidades que a forman. Xunta Directiva A ela corresponde a xestión e a dirección da entidade. Estes cargos son elixidos democraticamente pola Asemblea, ocúpanse de xeito voluntario e non reciben prestacións económicas. • Presidente — Antonio de la Iglesia Soriano (ASPANAES) • Secretario — José Manuel Varela Rodríguez (APA Castro Navás) • Tesoureiro—Cipriano Luis Jiménez Casas (APA Menela) Q U E N S O M O S ?
 5. 5. C O M O N O S O R G A N I Z A M O S ? Área de Comunicación Asemblea Xeral Xunta Directiva Comité de Dirección Consello Asesor Asesores Externos Servizos e Dereitos do Colectivo Sanidade Educación Comisións Accesibilidade Área de Xestión e Organización Económica e financeira Asociacións Proxectos Área de Apoio Ao Colectivo Formación Emprego Persoas con TEA e Familias
 6. 6. A Coruña: Asociación ASPANAES: Fundación Autismo Coruña Lugo: Asociación Capaces Lugo Ourense: Asociación de Familiares de Persoas con Trastornos da Comunicación Social de Ourense Pontevedra: Fundación Menela Asociación Autismo Vigo Asociación APACAF Asociación de Pais do Centro “Os mecos” Asociación de Pais do Centro de EE Menela Asociación de Pais do Centro Ocupacional Residencial Castro Navás Fundación Tutelar Camiño do Miño A S N O S A S E N T I D A D E S
 7. 7. Q U E S E R V I Z O S O F E R T A N ? Dende as entidades sen ánimo de lucro que forman Autismo Galicia, bríndase este apoio especializado e de calidade ás persoas con TEA no eido familiar, social, educativo e asistencial: • Unidades de diagnóstico e atención temperá. • Servizos de orientación, asesoramento e escola de familias. • Colexios de educación especial onde os rapaces poden ter unha escolarización total ou combinada con colexios ordinarios. • Centros de día e residenciais para persoas adultas con TEA. • Servizos de respiro familiar, ocio e inclusión social. • Formación a familias e a profesionais que desenvolven o seu traballo con persoas con TEA. 560 persoas con TEA atendidas en 2013 870 usuarios de servizos 66 persoas voluntarias 260 traballadoras e traballadores As entidades en cifras 1.680 familiares de persoas con TEA (contando 3 persoas por unidade familiar) A S N O S A S E N T I D A D E S
 8. 8. P R O G R A M A S D E A C T I V I D A D E S 2013 Atención a Persoas con TEA e Familias Accesibilidade Emprego Formación Comunicación e Sensibilización
 9. 9. ATENCIÓN A PERSOAS CON TEA E FAMILIAS INFORMACIÓN, ATENCIÓN E ASESORAMENTO Aténdense as consultas recibidas brindando información e, cando se considera necesario, derívase ás entidades membro ou ben aos servizos públicos. Quen adoita consultar? Familiares de persoas con TEA e en menor medida mestres, traballadores sociais e persoas con TEA. Sobre quen adoita consultar? Na gran maioría de casos sobre nenos e nenas. Cal é o tema da consulta? Principalmente dúbidas sobre o diagnóstico e a rede de centros e servizos que en Galicia. Que solucións se achegan? Na ampla maioría dos casos o caso é atendido pola propia Federa- ción ou as súas entidades asociadas. Nalgúns casos, tamen se orienta cara servizos hospitalarios especializados ou ás adminis- tracións públicas.
 10. 10. Descanso das familiar e conciliación da vida familiar, laboral e social Reforzo da aprendizaxe adquirida e autonomía persoal Actividades de ocio adaptadas Acceso ao ocio e a cultura e inclusión na sociedade ATENCIÓN A PERSOAS CON TEA E FAMILIAS
 11. 11. ATENCIÓN A PERSOAS CON TEA E FAMILIAS INCLUSIÓN SOCIAL RESPIRO FAMILIAR OCIO Viaxe de equinoterapia 6 días nun entorno natural reali- zando actividades de ocio e tera- pia con cabalos Estancias de setembro Actividades lúdicas e ao aire libre en dúas quendas para rapaces e adultos Estancias de xullo Vacacións de verán en As Pontes Estancias de agosto Vacacións de verán en Nigrán 10 persoas 24 persoas 22 persoas 12 persoas A Coruña - ASPANAES Fomentando a autonomía en activida- des da vida cotiá Lugo - Capaces Lugo Fomentando a participación social Ourense - TRASCOS Accedendo ao ocio e a cultura 22 persoas 10 persoas 7 persoas
 12. 12. 107107107107 persoas con TEA se beneficiaron deste programa, un 64% máis ca en 2012 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIAS Talleres e charlas en Lugo e Ourense dirixidas a formar aos familiares de persoas con TEA para unha mellor abordaxe dos trastornos: • Usos das TIC, talleres xurídicos, diagnóstico, intervención no fogar e comunicación. 32 familiares asistiron aos talleres en Lugo e Ourense + 64% ATENCIÓN A PERSOAS CON TEA E FAMILIAS
 13. 13. Dentro do Programa de Accesibilidade téñense en conta tres eidos nos que traballar: o educativo, o sanitario e o so- cial. Ao longo de 2013 desenvolveuse este último, comezan- do por adaptar espazos deportivos ás necesidades de comu- nicación das persoas con TEA. As persoas con TEA teñen dificultades coa linguaxe, polo que a miúdo poden non comprender o seu entorno e ato- parse perdidas, o que lles ocasiona moita ansiedade. Non obstante, teñen moi desenvolvido o pensamento visual, é dicir, comprenden moito mellor as imaxes que as verbas, polo que é máis sinxelo e efectivo comunicarse con eles deste xeito. Para iso, utilizamos pictogramas de ARASAAC, imaxes sinxelas e descritivas que se axustan ás súas ne- cesidades. TRÍPTICOS E GUÍAS INFORMATIVAS Consúltaas en www.autismogalicia.org Traballo colaborativo coas entidades federadas Adaptacións realizadas por persoal especializado e probadas por persoas con TEA Apoio institucional ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON TEA
 14. 14. SINALIZANDO ESPAZOS PÚBLICOS PASO A PASO 1. Un equipo multidisciplinar formado por técnicos da Federación e das asociacións provinciais participantes valoran as necesidades e seleccionan os espazos a adaptar. 2. Mantense unha xuntanza cos responsables políticos destes espa- zos para presentar o proxecto e gañar a súa colaboración. 3. Realízase un estudo sobre o terreo das adaptacións necesarias en cada espazo. 4. Elabóranse os pictogramas, próbanse con persoas con TEA e tras- ládanse á concellería para que esta se encargue de elaborar a si- nalización. 5. Realízase unha segunda visita técnica ao espazo para colocar os pictogramas axeitadamente. 6. Aválianse o resultado en función de distintos indicadores. A Estrada adaptadas as piscinas municipais Santiago logrado o compromiso da Concellería de Deportes e comezado o estudo dos espazos Culleredo logrado o compromiso da Concellería de Deportes ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON TEA
 15. 15. INFORMACIÓN E ASESORAMENTO As persoas con TEA que buscan emprego e se achegan a Autismo Galicia son atendidas pola nosa Área de Emprego, integrada por persoas con formación especializada e experiencia no eido da integración sociolaboral. NOVAS FERRAMENTAS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO Aproveitando o Día Mundial de Concienciación do Autismo, a Federación presentou o seu Proxecto de Formación en Habilida- de Sociolaborais, baseado na metodoloxía do emprego con apoio y articulado a través dun DVD interactivo que axudará aos prepa- radores laborais a desenvolver o seu traballo. COLABORACIÓN COAS EMPRESAS Co apoio da Federación, Fundación Menela logra comercializar as súas marmeladas artesás elaboradas por persoas con TEA nos establecementos de Frutas Nieves en Vigo. Renóvase o acordo entre Fundación Menela, Autismo Galicia e Embalajes Armando para o traballo de catro persoas con TEA do centro Castro Navás. Continuarán a realizar a montaxe das tapas das caixas para o marisco da empresa viguesa. EMPREGO
 16. 16. Cursos para profesionais 1. Prevención de Riscos na saúde das Persoas con TEA (2ª edición) 2. Xornadas Saúde e Atención Temperá para Persoas con TEA 3. Curso Sistemas Alternativos e Aumentati- vos de Comunicación 129 alumnos Promoción de saúde e hábitos saudables 1. Xornada Modelo de Ética e Calidade de Vi- da 2. Xornada Hábitos de Vida Saudables 125 alumnos Accións formativas para desempregados 1. Curso de Preparador Laboral Especialista en TEA e noutras Discapacidades 15 alumnos + 38% 269269269269 persoas se beneficiaron da formación, un 38% máis ca en 2012 FORMACIÓN
 17. 17. NOVAS PUBLICACIÓNS Publícase o número XVII de Maremagnum e a revista para familias de Autismo Galicia (consúltaas en www.autismogalicia.org) Apoiamos ás entidades federadasApoiamos ás entidades federadasApoiamos ás entidades federadasApoiamos ás entidades federadas na súa comunicación e na organización de eventos. Sensibilizamos á sociedadeSensibilizamos á sociedadeSensibilizamos á sociedadeSensibilizamos á sociedade e damos a coñecer os trastornos do espectro do autismo con información veraz e positiva. Apoiamos a investigaciónApoiamos a investigaciónApoiamos a investigaciónApoiamos a investigación colaborando con cantas persoas buscan información para os seus traballos de investigación. Traballamos en redeTraballamos en redeTraballamos en redeTraballamos en rede con CERMI Galicia, EAPN Galicia, a Confederación Autis- mo España, Autismo Europa e o Grupo de Converxencia Asociativa de Galicia. COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
 18. 18. DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DO AUTISMO Con motivo do Día Mundial de Concienciación do Autismo, a Federación presen- tou dous novos proxectos encamiñados á inclusión das persoas con TEA no eido sanitario e laboral: • Accesibilidade para as Persoas con TEA aos Servizos de Saúde, posto en marcha por ASPANAES e pola Facultade de Enfermería da Universidade de Santiago. • Formación en Habilidades Sociolaborais para Persoas con TEA, posto en marcha por Autismo Galicia para apoiar a inserción laboral deste colectivo. DÍAS EUROPEOS DO AUTISMO Para celebrar estas datas, Autismo Galicia e Fundación Menela organi- zaron unha xornada formativa sobre saúde e detección temperá dos trastornos que foi impartida polas profesionais da asociación barcelo- nesa Carrilet. COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN DÍA MUNDIAL DA DISCAPACIDADE Nun acto reivindicativo, persoas con distintas discapacidades, repre- sentando ás entidades do CERMI Galicia, expuxeron ante o público os seus desexos e exixiron os seus dereitos como cidadáns.
 19. 19. RESUMO DE RECURSOS HUMANOS
 20. 20. Consulta as contas anuais e o informe de auditoría en www.autismogalicia.org RESUMO DE DATOS ECONÓMICOS
 21. 21. S E G U E A C O Ñ E C E R N O S ! Máis información, memoria de actividades completa, informe de auditoría e contas anuais na nosa web www.autismogalicia.org. www.facebook.com/federacion.autismo.galicia @AutismoGalicia

×