Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krėvos unija

2,186 views

Published on

 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Krėvos unija

 1. 1.  Krikštas – 1. Priėmimo į krikščionių religijąsakramentas, jo apeigos (apšlakstymasšvęstu vandeniu, vardo suteikimas). 2.Aktas, skelbiantis krikščionybės įvedimąvalstybėje Privilegija – 1. Išimtinė teisė arbalengvata, suteikiamaasmeniui, luomui, gyvenvietei ar etnineigrupei feodalinėje visuomenėje. 2.Raštas, kuriuo suteikiama išimtinė teisė.
 2. 2. Jogaila (apie 1351-1434 m.)Lietuvos didysis kunigaikštisir Lenkijos karalius (1386-1434m.) Spręsdamaskrikščionybės įvedimoLietuvoje problemą, priėmėLenkijos pasiūlymą vestikaralaitęJadvygą, apsikrikštyti irasmenine unija sujungti LDKsu Lenkija
 3. 3. 1.Sustiprėjusi Maskva , jungėsi rusiškas žemes;2.Kryžiuočių puolimai;3.Lietuvos bajorai siekė plėsti prekybinius ryšius.Reikėjo sąjungininko. Pasirinkta Lenkija.Lenkai tikėjosi kartu priešintiskryžiuočiams, susigrąžinti prarastasžemes, prisijungti Lietuvą prie Lenkijos.
 4. 4. 1385 m. Krėvos pilyje Jogaila įsipareigojokrikštytis ir pakrikštyti Lietuvą, prijungti LDK prieLenkijos karalystės.
 5. 5. 1. vesti vienuolikametę mirusio Lenkijoskaraliaus Liudviko dukterį Jadvygą;2. sumokėti Austrijos princui Vilhelmui 200tūkst. florinų kompensaciją dėl jo nutrauktųsužadėtuvių su Jadvyga;3. savo jėgomis ir lėšomis atgauti irsugrąžinti Lenkijai priklausančias žemes;4. paleisti į nelaisvę paimtus krikščionis – 40000 ar 45 000 lenkų;5. krikštytis bei pakrikštyti visus Lietuvosgyventojus;6. prijungti Lietuvą prie Lenkijos karūnos.
 6. 6. 1386 m. Krokuvoje Jogaila krikštijosi, gavoVladimiro vardą, vedė Jadvygą ir buvokarūnuotas Lenkijos karaliumi .Į Krokuvą buvoatvykęs irVytautas, kurį pakrikštijo Aleksandrovardu.
 7. 7.  Sutartis sudarė sąlygas abiejų valstybiųpolitiniam, socialiniam ir ekonominiamsuartėjimui. Spartino LDK feodalizaciją. Į Lietuvą per Lenkiją ėmė sklisti Europoscivilizacija. Nors LDK liko atskira nuo Lenkijos, tačiau lenkųfeodalai įgijo teisinį pagrindą laikyti LietuvąLenkijos dalimi. Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, LDK nebelikovalstybingumą įkūnijančios didžiojo kunigaikščioinstitucijos.
 8. 8. 1.Vilniaus vyskupystės vyskupui;2.Vilniaus miestui( Magdeburgo teisė);3. Apsikrikštijusiems bajorams.
 9. 9.  Per mokyklas ir raštą plitoVakarų Europoskultūra (antikos, viduramžių palikimas). Europos šalys pripažino Lietuvą; ji, o neOrdinas tapo katalikybės atrama Rytuose. Buvo sužlugdyta vokiečių feodalų agresijosprieš lietuvius idėja. Popiežius ir katalikiškiVakarų Europos kraštai jų neberėmė. Žemaičiai nebuvo krikštijami kartu sulietuviais, nes Žemaitija priklausė Ordinui. Jibuvo apkrikštyta tik 1413 m.
 10. 10.  Perskaitę vadovėlio tekstą parašykite 7 – 10sakinių samprotavimą tema:„Krėvos unija – politinė išeitis išsusidariusios padėties?“
 11. 11.  Personalinė unija ; sudarė sąlygas valstybiųsuartėjimui, spartino LDK feodalizaciją; suvienytos jėgos kovai su kryžiuočiais; Europos kultūra; LDK liko atskirta nuo Lenkijos.

×